Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Droncit® vet.

Bayer Animal Health

Tablett 50 mg
(vit, plan med skåra, Ø 13 mm)

Anthelmintikum mot bandmask hos katt och hund

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AA01
  • Viktig information om bipacksedeln

Bipacksedel

Välj förpackning

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:
Bayer Animal Health GmbH
D-51368 Leverkusen
Tyskland


Tillverkare:
KVP Pharma + Vetrinär Produkte GmbH,

Projensdorfer Str. 324

D-24106 Kiel

Tyskland

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Droncit vet. 50 mg tabletter. Prazikvantel

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En tablett innehåller:


Aktivt innehållsämne
Prazikvantel 50 mg


Hjälpämnen
Vattenfri laktos
Mikrokristallin cellulosa
Majsstärkelse
Povidon
Natriumlaurilsulfat
Magnesiumstearat
Vattenfri kolloidal kiseldioxid

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Bandmask hos hund och katt.

5. KONTRAINDIKATIONER

Inga kända.

6. BIVERKNINGAR

Inga kända.
Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Katt och hund.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Normaldos mot bandmask utom Diphyllobotrium: engångsdos 5 mg/kg (en tablett/10 kg)


Doseringstabell:

Djurets vikt

Antal tabletter

< 5 kg

½

5-10 kg

1

11-20 kg

2

21-30 kg

3

31-40 kg

4

41-50 kg

5

51-60 kg

6

Diphyllobotrium: engångsdos 40 mg/kg (8 tabletter/10 kg). Denna parasit kan finnas i rå insjöfisk.


Om veterinären har ordinerat en annan dos, bör veterinärens anvisning följas.


Om djuret smittas på nytt, upprepas behandlingen.


Droncit vet. kan ges direkt eller inblandat i fodret.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Inga speciella åtgärder behöver iakttagas.

10. KARENSTID

Ej relevant.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Dräktighet och laktation

Kan administreras under dräktighet och digivning.


Överdosering

Symtom på överdosering: Kräkningar kan förekomma.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överblivet eller för gammalt läkemedel från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2020-06-03

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar: Blisterförpackning 2 och 20 tabletter
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Hitta direkt i texten
Av