Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Droncit® vet.

Bayer Animal Health

Tablett 50 mg
(vit, plan med skåra, Ø 13 mm)

Anthelmintikum mot bandmask hos katt och hund

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AA01
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Droncit vet. 50 mg tabletter

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En tablett innehåller:


Aktiv substans:

Prazikvantel 50 mg


Hjälpämnen:

Vattenfri laktos


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Djurslag

Katt och hund.

4.2 Indikationer, med djurslag specificerade

För behandling av bandmask hos katt och hund orsakad av:
Taenia
Echinococcus
Multiceps
Dipylidium
Joyeuxiella
Diphyllobotrium
Mesocestoides

4.3 Kontraindikationer

Inga kända.

4.4 Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga kända.

4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Inga speciella åtgärder behöver iakttagas.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Inga speciella föreskrifter behöver iakttagas.

4.6 Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Inga kända.

4.7 Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Kan administreras under dräktighet och digivning.

4.8 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.9 Dos och administreringssätt

Normaldos mot bandmask utom Diphyllobotrium: engångsdos 5 mg/kg (en tablett/10 kg)


Doseringstabell:

Djurets vikt

Antal tabletter

< 5 kg

½

5 – 10 kg

1

11 – 20 kg

2

21 – 30 kg

3

31 – 40 kg

4

41 – 50 kg

5

51 – 60 kg

6

Diphyllobotrium: engångsdos 40 mg/kg (8 tabletter/10 kg). Denna parasit kan finnas i rå insjöfisk.


Om djuret smittas på nytt, upprepas behandlingen.


Droncit vet. kan ges direkt eller inblandat i foder.

4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Vid kraftig överdosering kan kräkningar förekomma.

4.11 Karenstid(er)

Ej relevant.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid maskinfektion

ATCvet-kod: QP52AA01

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Droncit vet. är ett anthelmintikum innehållande prazikvantel, som tillhör gruppen isokinolin-pyrazinderivat. Prazikvantel är mycket svårlösligt i vatten (0,4 mg/ml), lösligt i alkohol och lättlösligt i kloroform och dimetylsulfoxid.


Prazikvantel absorberas snabbt via parasitens yta och fördelas jämnt i parasiten. In vivo och in vitro sker en snabb allvarlig skada av parasitens ytterhölje, vilket resulterar i sammandragning och förlamning av parasiten. Bakgrunden till denna snabba reaktion är speciellt förändringen i Ca2+-permeabiliteten i parasitens membran utlöst av prazikvantel varav följer en störning i parasitens metabolism


Prazikvantel har vid normaldosering hög antiparasitär aktivitet (>90 %) mot alla intestinala stadier av bandmaskar, utom Diphyllobotrium, hos hund och katt. Vid ökad dos (8 x normaldos) erhålles även effekt på samtliga intestinala stadier av Diphyllobotrium.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Maximal serumkoncentration efter terapeutisk dos 5 mg/kg kroppsvikt uppnås efter ½-1 timme. Halveringstiden i plasma är ca 40 minuter hos hund och 70 % av den aktiva substansen är bunden till plasmaproteiner.

Prazikvantel fördelas i alla organ men ackumuleras ej i vävnader. Prazikvantel passerar över till foster endast i mycket ringa grad. Substansen metaboliseras snabbt genom konjugering med glukuron- och svavelsyra. Tillförd dos utsöndras till ca 80 % inom 24 timmar, huvudsakligen via urin (2/3) och resterande via faeces.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Vattenfri laktos
Mikrokristallin cellulosa
Majsstärkelse
Povidon
Natriumlaurilsulfat
Magensiumstearat
Vattenfri kolloidal kiseldioxid

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

5 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Blisterförpackning 2 och 20 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Överbliven medicin bör lämnas till apotek för destruktion.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH
D-51368 Leverkusen
Tyskland

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

9389

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 1979-01-26

Förnyat godkännande: 2010-01-01

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2014-09-08
Hitta direkt i texten
Av