FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Banminth® vet.

Pharmaxim

Oral pasta 2,2 %
(gul)

Anthelmintikum mot rundmask

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AF02
  • Viktig information om bipacksedeln

Bipacksedel

Välj förpackning

Avmaskningsmedel mot rundmask hos hund

Förpackningar: tub 10 g, 24 g, 10 x 24 g.

Dosspruta 16 g.

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Zoetis Animal Health ApS

Øster Alle 48

DK-2100 Köpenhamn

Danmark


Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Banminth vet. 2,2 % oral pasta pyrantelembonat 2,2 % Oral pasta Hund

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Aktiv substans:

1 gram pasta innehåller pyrantelembonat 22 mg

Övriga innehållsämnen:

Kiseldioxid, sorbitol, natriumalginat och renat vatten samt konserveringsmedlen propylparaben E216 och metylparaben E218.


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Avmaskning av hund med spol- eller hakmaskinfektion.

5. KONTRAINDIKATIONER

Inga.


6. BIVERKNINGAR

Inga biverkningar förväntas vid normal användning av läkemedlet.

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.


7. DJURSLAG

Hund

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Om läkemedlet erhållits på recept, följ alltid veterinärens dosering.

Ett streck på doseringssprutan eller 0,5 g pasta ges per kg kroppsvikt.


Tub: Ge en 2 cm lång sträng av pastan för varje kilo hunden väger.

(Det motsvarar 0,67 g av pastan.)

En tub om 10 g räcker för behandling av en hund som väger 15 kg och en tub om 24 g räcker för 36 kg hund.


Av tuben ges

Hundens vik


4 cm

2 kg


8 cm

4 kg


20 cm

10 kg


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Hunden bör vägas före behandling för att undvika för låg dos.


Tub: Pastan har god smaklighet och ska ges inblandad i fodret, men inte i större mängd än att hunden äter upp allt vid ett tillfälle. Till diande valpar kan pastan ges direkt i munnen.

Vid konstaterad förekomst av spolmask kan behandlingen behöva upprepas efter ca 14 dagar.10. KARENSTID(ER)

Ej relevant.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen eller sprutan efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Inga.


Dräktighet och digivning:

Kan ges till dräktiga och digivande tikar.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2022-06-01

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar:

Tub: 10 g, 24 g och 10x24 g

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning. 


Pharmaxim AB

Stenbrovägen 32

253 68 Helsingborg

tel. 042 - 38 54 50

Hitta direkt i texten
Av