Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Banminth® vet.

Pharmaxim

Oral pasta 2,2 %
(gul)

Anthelmintikum mot rundmask

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AF02

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln

Avmaskningsmedel mot rundmask hos hund

Förpackningar: tub 10 g, 24 g, 10 x 24 g.

Dosspruta 16 g.

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki/Helsingfors

Finland

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Banminth vet. 2,2% oral pasta

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Verksamt ämne: 1 g oral pasta innehåller: pyrantelembonat 22 mg.

Övrigt: Kiseldioxid, sorbitol, natriumalginat, renat vatten samt konserveringsmedlen propylparaben E 216 och metylparaben E 218.

4. INDIKATION(ER)

Avmaskning av hund med spol- eller hakmaskinfektion.

Dräktighet och digivning

Kan ges till dräktiga och digivande tikar.

6. BIVERKNINGAR

Inga biverkningar förväntas vid normal användning av produkten.

7. DJURSLAG

Hund

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Om preparatet erhållits på recept, följ alltid veterinärens dosering.


Tub: en 2 cm lång sträng av pastan ges för varje kilo hunden väger. (Det motsvarar 0,67 g av pastan.)

Då räcker en tub om 10 g för behandling av en hund som väger 15 kg och en tub om 24 g räcker för 36 kg hund.


Dosspruta: Sprutan är graderad och varje delstreck motsvarar 2 kg. En spruta om 16 g räcker för behandling av 24 kg hund.


Av tuben ges

Hundens vikt

Av sprutan ges

4 cm

2 kg

1 delstreck

8 cm

4 kg

2 delstreck

20 cm

10 kg

5 delstreck

Den rekommenderade dosen skall ges i en fodergiva.

Pastan har god smaklighet och ges inblandad i fodret, men då inte i större mängd än att hunden äter upp allt vid ett tillfälle. Diande valpar kan ges direkt i munnen.

Vid användande av dossprutan (endast 16g förpackningen) förs den lämpligen in i munnen mot tungans bakre del varefter man trycker ut önskad mängd pasta. Väg gärna hunden före behandling för att undvika för låg dos.

Vid konstaterad förekomst av spolmask kan avmaskningen behöva upprepas efter ca 14 dagar.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Läkemedlet skall förbrukas före utgångsdatum på förpackningen.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2014–10–06

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Information lämnas av:


Pharmaxim AB

Stenbrovägen 32

253 68 Helsingborg

tel. 042 - 38 54 50

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av