Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Xylocain® adrenalin

Aspen Nordic

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml
(färglös, klar)

Lokalanestetikum

Djurslag:
  • Hund
  • Häst
Aktiva substanser:
ATC-kod: QN01BB52
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-01-31.

Innehåll

1 ml innehåller: Lidokainhydroklorid 10 mg, adrenalin 5 µg, natriumklorid, natriummetabisulfit, metylparahydroxybensoat (E 218) (konserveringsmedel), saltsyra/natriumhydroxid (pH-justerare), vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Xylocain Adrenalin innehåller lidokain, som är ett lokalanestetikum av amidtyp, samt vasokonstriktorn adrenalin (epinefrin). Lidokain blockerar impulsledningen i nerverna reversibelt. Denna effekt beror på påverkan på jontransporten genom nervmembranet. Lidokain har snabbt insättande effekt och låg toxicitet. Tillsatsen av adrenalin medför att durationen förlängs och att risken för systemiska reaktioner minskar. Detta är speciellt viktigt i rikt vaskulariserade områden.

Indikationer

Infiltrationsanestesi, ledningsanestesi och epiduralanestesi.

Kontraindikationer

Epiduralanestesi ska inte ges till djur med dåligt allmäntillstånd (chockrisk) samt till svin och katt. Vid epiduralanestesi på tjur vid ingrepp i penis är adrenalin kontraindicerat.

Ska inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser, lokalanestetika av amidtyp eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

Särskilda varningar för respektive djurslag


Inga särskilda.


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur


Vid partus ska särskild försiktighet iakttas med epiduralanestesi, eftersom djuren då är speciellt känsliga för denna anestesiform. Betydligt lägre doser ska ges.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur


Ej relevant.

Dräktighet och laktation

Inga kända risker.

Biverkningar

Bieffekter kan uppstå, men varierar starkt beroende på typen av blockad. Påverkan på cirkulation och respiration förekommer framför allt hos små djur (se Överdosering). Komplikationer ses sällan hos större djur.


Kloniska kramper är en toxisk effekt som ibland ses hos hund.

Dosering

Högsta rekommenderade dos är: Häst 3 g. Hund 0,3 g.


Maximaldoserna gäller vid subkutan injektion på fullvuxna medelstora djur. Vid spinalanestesi är maximaldoserna lägre.


Lösningar som innehåller konserveringsmedel, d v s i förpackningar godkända för upprepad dosering, ska inte användas i följande fall:

  • Om volymen för den singeldos som ska injiceras är mer än 15 ml, om inte särskilda skäl finns.

  • Om administrering av injektionsvätskan sker via en administreringsväg där konserveringsmedel av medicinska skäl inte accepteras, till exempel intracisternalt, epiduralt, intratekalt eller via någon väg som ger tillgång till cerebrospinalvätskan, samt intra- eller retrobulbärt.


Hund

Anestesi av plexus brachialis hos mycket små och unga hundar bör Xylocain Adrenalin 10 mg/ml + 5 µg/ml ges istället för Xylocain 20 mg/ml.

Karenstider

Slakt (häst):

> 400 mg - 1 dygn

≤ 400 mg - 0 dygn

Interaktioner

Lidokain ska användas med försiktighet tillsammans med andra lokalanestetika eftersom de toxiska effekterna är additiva.


Fentiazinderivat kan minska eller hämma adrenalinets pressoreffekt.

Överdosering

De toxiska effekterna är i huvudsak centralnervösa och kardiovaskulära.


Påverkan på cirkulation och respiration behandlas genom lågt framdelsläge och artificiell respiration, helst med syrgastillförsel. Vid andningsstillestånd ges ett adrenergikum (till exempel adrenalin eller efedrin) samt intravenös vätsketerapi. Vid hjärtstillestånd ska hjärtmassage omedelbart insättas.


Behandlingen av kloniska kramper består enbart i en lätt intravenös narkos med ett för denna narkosform avsett barbiturat (till exempel tiopental).

Övrigt

Hållbarhet

2 år


Injektionsflaskan får användas i högst tre dagar efter att den öppnats.

Förvaring

Förvaras vid högst 15 ºC. Får ej frysas. Ljuskänsligt. Förvaras i ytterkartongen.


På grund av adrenalinets instabilitet bör produkten ej steriliseras.


Injektionsvätskor innehållande adrenalin ska hanteras så att längre tids kontakt med metall till exempel i kanyler eller sprutor med metalldelar undviks. Metalljoner kan annars lösas ut, vilket kan medföra svullnad i injektionsområdet samt en snabbare nedbrytning av adrenalinet.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml (färglös, klar)
5 x 20 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av