Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vorenvet® vet.

Receptstatus
Boehringer Ingelheim Animal Health

Injektionsvätska, suspension 1 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Genomskinlig med synliga vita kristaller)

Glukokortikoid

Djurslag:
  • Hund
  • Häst
  • Katt
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QH02AB02
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2010-02-16

Innehåll

1 ml injektionsvätska innehåller: dexametasonisonikotinat 1 mg (motsvarande 0,7888 mg dexametason). Hjälpämnen: methylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E218), natriumklorid, polysorbat 80, vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Dexametason-21-isonikotinat är en pyridin-4-carboxyl­syreester av dexametason. Dexametason är en potent syntetisk floursubstituerad kortikosteriod med antiinflammatoriska, antiallergiska, immunosuppressiva egenskaper. Dexametason stimulerar även g­lukoneogenesen varvid blodsockernivåerna höjs. Dexametasons r­elativa effekt graderad efter den antiinflammatoriska effekten är cirka 25 gånger högre än den för hydrokortison, medan dess mineral­kortikoida verkan är minimal.

Absorption: Absorptionen från det intramuskulära injektionsstället sker långsamt på grund av den mikrokristallinska beredningen. B­iotillgängligheten efter intramuskulär administrering är hos hund 40 % och hos nötkreatur cirka 70 %.

Distribution: Efter absorption hydrolyseras direkt dexametason-21-i­sonikotinat till dexametason av ospecifika esteraser och penetrerar s­edan snabbt in i alla vävnadstyper med undantag av fettvävnad. Distributionsvolymen efter intravenös administrering är hos hund 1,3 l/kg, hos häst 0,9 l/kg och hos nötkreatur 1,1 l/kg. Bindningsgraden för dexametason till plasmaproteiner är 73 % på hund och 74 % på n­ötkreatur. Dexametason binds huvudsakligen till albumin med låg a­ffinitet.

Metabolism: På människa, råtta och häst elimineras oförändrat d­exametason via urinen tillsammans med huvudmetaboliterna dexametasonglukuronid och 6-beta-hydroxidexametason. Endast dexa­metason uppvisar farmakodynamisk aktivitet.

Eliminering: Efter intravenös administrering elimineras dexametason 21-isonikotinat med en halveringstid på 5-8 timmar. Den totala c­learence av dexametason är för hund 0,39 l/kg, för häst 0,74 l/kg och för nötkreatur 0,16 l/kg. Huvudparten (> 60 %) av dexametason och dess metaboliter elimineras på nötkreatur via faeces och på häst via u­rinen. I en studie utförd på fullblodshästar kunde Voren vet. su­spension detekteras i urinen upp till 6 dagar efter intramuskulär a­dministrering.

Indikationer

Tillstånd där kortikosteroidernas antiinflammatoriska, antiallergiska, immunosuppressiva eller glukoneogenetiska effekt vid singeladministrering är önskvärd t.ex. vid acetonemi hos ko.

Kontraindikationer

Cushings sjukdom.

Försiktighet

Vid misstanke om ulcus ventriculi, diabetes mellitus, ulcuscornea, svamp- och virusinfektioner samt hjärt- och njurinsuffiens skall preparatet användas med försiktighet. Vid administrering i samband med bakteriella infektioner skall antibiotikabehandling samtidigt utföras. Mot bakgrund av dexametasonets immunosupressiva effekter bör samtidig vaccinering/immunisering undvikas. Användning till äldre och unga individer kan medföra ökad biverkningsrisk, varför en e­ventuell behandling bör ske med reducerad dos och under klinisk övervakning. Voren vet. får ej ges intravenöst.

Dräktighet och laktation

Dräktighet: Behandling tidigt i dräktigheten kan orsaka fosterskador och förlångsammad fostertillväxt. Behandling sent i dräktigheten kan leda till prematur förlossning eller kastning. B­ehandling av dräktiga djur bör undvikas och endast ske i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Laktation: Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte f­astställts under laktation.

Biverkningar

Frånsett substitutionsterapi innebär kortikosteroid­behandling alltid en överdosering jämfört med det fysiologiska t­illståndet. Ogynnsamma effekter beror inte endast på dosens storlek och behandlingens längd, utan även på individuell känslighet. Den e­gna ACTH- och kortisol-utsöndringen hämmas, Cushing-liknande symptom kan uppstå t.ex. ökad glukogenes, diabets mellitus och k­atabola effekter som muskel- och hudatrofi med hämmad sårläkning. Immunförsvaret hämmas och infektioner kan aktiveras. En tillfällig nedgång i mjölkproduktion kan förekomma under cirka 2-7 dagar på kor. Fång kan uppstå hos häst. I sällsynta fall ses en ökad kalium- och kalciumutsöndring samt natriumretention. Sår i mag-tarmkanalen har rapporterats från djur som behandlats med kortikosteroider och sådana skador kan förvärras av steroider hos djur som behandlas med icke-steroida antiinflammatoriska preparat och hos kortikosteroidbehandlade djur med ryggmärgsskador. Steroider kan orsaka leverförstoring (hepatomegali) med stegrad halt leverenzym i serum.

I mycket sällsynta fall kan även anafylaktiska reaktioner förekomma. Dessa reaktioner kan vara fatala.

Dosering

Injektionsvätskan omskakas före användning.

Djurslag:

Dosering:

Häst och nötkreatur

10-15 ml

Föl och kalv

3-5 ml

Svin

3-5 ml

Smågrisar

1-2 ml

Hund och katt

1-2 ml

Administreras intramuskulärt som engångsdos. Doseringen bygger på etablerad användning. Vad gäller ovanstående dosering till häst a­ntyder tillgänglig information att den i vissa fall kan behöva höjas.

Karenstider

Slakt: Häst, nötkreatur och svin: 42 dygn. Mjölk: 60 timmar.

Interaktioner

Dexametason skall ej användas samtidigt med andra antiinflammatoriska läkemedel. Administrering av dexametason kan i sällsynta fall ge hypokalemi och därigenom potentiera hjärtglykosiders effekt. Eftersom kortikosterioder kan minska immunsvaret vid v­accination bör VORENVET inte användas tillsammans med vacciner.

Överdosering

Vid behandling med hög dos kan tromboskomplikationer ses på grund av ökad koagulationsbenägenhet.

Observera

Hos idisslare föreligger stor risk för abort vid behandling under sista trimestern av dräktigheten.

Hållbarhet

Bruten förpackning: 28 dagar.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C. Skyddas mot frost.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension 1 mg/ml Genomskinlig med synliga vita kristaller
50 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av