FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Partoxin® vet.

Pharmaxim

Injektionsvätska, lösning 10 IU/ml
(Klar färglös lösning)

Syntetiskt oxytocin

Djurslag:
  • Hund
  • Häst
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QH01BB02
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014–07–28.

Innehåll

1 ml innehåller: Oxytocin 17 mikrogram (10 IU), klorbutanolhemihydrat, 96 % etanol, koncentrerad ättiksyra och vatten till injektionsvätskor.

Egenskaper

Oxytocin är en neuropeptid som syntetiseras i hypotalamus. Antalet oxytocinreceptorer i den glatta muskulatur som omger uterus och juver ökar under dräktighetens slutskede. Stimulering av oxytocinreceptorerna i kombination med östrogen förstärker muskelkontraktionerna i uterus samt orsakar kontraktion av juvrets glatta muskulatur.


Partoxin vet. är syntetiskt oxytocin och är fritt från blodtrycksstegrande och diureshämmande komponenter. Oxytocin har en sammandragande verkan på uterus och påskyndar därigenom den postpartala uterusinvolutionen. Genom sin sammandragande effekt på juvrets glatta muskulatur åstadkommer preparatet en utpressning av i juvret befintlig färdigbildad mjölk.

Oxytocin distribueras jämnt i det extracellulära utrymmet. Vid intravenös injektion uppnås effekt i uterus nästan omedelbart. Vid intramuskulär injektion ses effekt efter 3 till 5 minuter. Oxytocin metaboliseras snabbt i lever och njurar. Under dräktighet sker även nedbrytning av substansen genom ett enzym i plasma. Endast en liten mängd oxytocin utsöndras i oförändrad form via urinen.

Indikationer

Nöt och häst: Vid partus som värkförstärkande medel, uterusprolapser, retentio secundinarum, puerperala metriter, uterusblödningar, mastitterapi och vid juverödem i samband med partus. Hos nykalvade förstakalvskvigor, för vilka svårigheter föreligger att utlösa den neurohormonala tömningsreflexen, bör oxytocin ges intravenöst för att få till stånd en första fullständig juveruttömning. Diagnostiskt för möjliggörande av palpation av det väl uttömda juvret.


Svin: Agalakti hos sugga i anslutning till partus dels för att åstadkomma en juvertömning, dels för evakuering av en dåligt sammandragen uterus. Vid partus som värkförstärkande medel.


Hund: Vid partus som värkförstärkande medel.

Kontraindikationer

Använd inte vid mekaniska hinder vid förlossning eller om cervix ännu inte är fullständigt dilaterad.

Försiktighet

Oxytocin verkar ej dilaterandecervix och skall därför ej injiceras förrän cervix öppnat sig vid användning som värkförstärkande medel vid partus.

Dräktighet och laktation

Preparatet är avsett att användas för förstärkning av värkar vid partus när cervix är helt dilaterad och för stimulering av mjölknedsläpp. Använd inte till dräktiga djur före förlossning.

Biverkningar

Se avsnitt Överdosering.

Dosering

Partoxin vet. skall injiceras intravenöst eller intramuskulärt.

Djurslag

Intravenös injektion

Intramuskulär injektion

Nöt

3 - 5 ml

4 - 6 ml

Häst

3 - 5 ml

4 - 6 ml

Svin

0,5 - 1 ml

2 - 3 ml

Hund

0,1 - 0,2 ml

0,25 - 1 ml

På svin och hund kan injektionen upprepas efter ca 30 minuter.

Karenstider

Slakt: Nöt, häst och svin: noll dygn.


Mjölk: noll dygn.

Överdosering

Överdosering vid partus, antingen en stor engångsdos eller upprepade doser, kan orsaka en utdragen, kraftig uteruskramp, som kan leda till uterusruptur, placentaavlossning, fosterskada eller fosterdöd.

Observera

Innan oxytocin administreras vid svaga förlossningsvärkar bör man försäkra sig om att de svaga värkarna inte orsakas av hypokalcemi eller hypoglykemi.

Tvätta händerna efter administrering av läkemedlet. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Gravida kvinnor bör hantera läkemedlet med försiktighet.

Hållbarhet

Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 7 dagar

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Efter öppnande förvaras i rumstemperatur vid högst 25 °C. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 10 IU/ml Klar färglös lösning
5 x 10 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
10 x 10 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
100 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av