Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Penovet® vet.

Boehringer Ingelheim Animal Health

Injektionsvätska, suspension 300 mg/ml
(Vit, ogenomskinlig)

Bensylpenicillin

Djurslag:
  • Får
  • Get
  • Hund
  • Häst
  • Katt
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiva substanser:
ATC-kod: QJ01CE09
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2020-03-16.

Innehåll

1 ml injektionsvätska innehåller: bensylpenicillinprokain 300 mg. Hjälpämnen: dinatriumfosfatdihydrat, povidon, lecitin, karmellosnatrium, polysorbat 80, metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat och vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Bensylpenicillin utövar en baktericid effekt genom hämning av bakteriernas cellväggssyntes. Bensylpenicillin är aktivt mot grampositiva aeroba och anaeroba bakterier och som regel mot vissa gramnegativa bakterier inom genus Pasteurella, Fusobacterium och Haemophilus. Betahemolyserande streptokocker och Streptococcus agalactie, dysgalactie och uberis, alla tre mastitagens, är generellt k­änsliga. Penicillinasproducerande stafylokocker är resistenta. Pro­kaintillsatsen ger en förlångsammad absorption från injektionsstället. Efter en dos på 20 mg/kg till ko, erhålls en maximal serumkoncentration på 1,62 μg/ml, efter 2 timmar och därefter upprätthålls koncentrationen på minst 0,2 μg/ml under 24 timmar. Cirka 0,2 μg/ml är den k­oncentration man får i mjölk från friska juverdelar vid doseringen 20 mg/ml. Koncentrationen i mjölk från infekterade juverdelar är b­etydligt högre. Bensylpenicillinprokains bindning till serumproteiner är 45 %. Passagen till CNS ökar också vid meningitis. Bensylpenicillin utsöndras via njurarna i oförändrad form.

Indikationer

Infektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för bensylpenicillin hos häst, nöt, svin, får, get, hund och katt. Exempelvis mastit, pneumoni, rödsjuka, metrit och nefrit.

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

Försiktighet

Ska ej användas intravenöst. Officiella och lokala riktlinjer rörande användning av antibiotika ska beaktas vid bruk av produkten.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Gastrointestinala störningar kan förekomma.

Allergiska överkänslighetsreaktioner kan förekomma i mycket sällsynta fall.

Hos häst kan i sällsynta fall en anafylaktisk reaktion ses efter intramuskulär behandling. Dessa kan i mycket sällsynta fall vara livshotande.

Dosering

Normaldosering är 20 mg/kg kroppsvikt, 7 ml/100 kg. PENOVET VET. skall injiceras djupt intramuskulärt en gång dagligen i minst tre dagar. Omskakas före administrering.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: Nöt, svin, får, häst och get: 14 dygn. Mjölk: 6 dygn.

Interaktioner

Den baktericida effekten hos penicillin motverkas av bakteriostatiskt verkande farmaka som erytromycin och tetracykliner.

Överdosering

Ingen känd risk.

Observera

Ska ej ges till gnagare och kaniner.

Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergi) vid injektion, inhalation, inmundigande eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner mot cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan vara allvarliga.

• Hantera inte denna produkt om du vet att du är överkänslig, eller om du har blivit avrådd från att arbeta med sådana produkter.

• Hantera denna produkt med försiktighet och vidta alla rekommenderade försiktighetsåtgärder för att undvika kontakt med läkemedlet.

• Om du utvecklar symptom, såsom hudirritation, efter kontakt med produkten, kontakta läkare och visa denna varningstext. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon är mer allvarliga symptom som kräver omedelbar vård.

• I händelse av oavsiktlig kontakt med ögonen skölj omedelbart med vatten. Vid oavsiktlig hudkontakt, tvätta området omedelbart med tvål och vatten. I händelse av oavsiktlig självinjektion sök läkarvård omedelbart och visa bipacksedel eller märkning för läkaren.

Hållbarhet

Öppnad förpackning: 28 dagar.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension 300 mg/ml Vit, ogenomskinlig
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
5 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
4 x 10 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
10 x 10 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
250 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
12 x 250 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
10 x 5 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls ej
25 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls ej
50 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls ej
100 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av