FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Comirnaty

Pfizer

Injektionsvätska, dispersion 30 mikrog/dos
(Vaccinet är en vit till benvit dispersion)

Vacciner, övriga vacciner mot virusinfektioner

Aktiv substans:
ATC-kod: J07BN01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är viktig säkerhetsinformation?
2022-12-15: Viktig säkerhetsinformation
COMIRNATY®, mRNA-vaccin mot covid-19 (nukleosidmodifierat) Nummer för godkännande för försäljning EU/1/20/1528/002, EU/1/20/1528/004 och EU/1/20/1528/010
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 03/2023.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Comirnaty 30 mikrogram/dos injektionsvätska, dispersion är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid‑19 orsakad av SARS-CoV-2 hos personer 12 år och äldre.


Detta vaccin ska användas i enlighet med officiella rekommendationer.


Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering


Primär vaccinationsserie


Personer 12 år och äldre

Comirnaty administreras intramuskulärt som en primär vaccinationsserie bestående av 2 doser (0,3 ml vardera). Det rekommenderas att den andra dosen administreras 3 veckor efter den första dosen (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).


Kraftigt immunsupprimerade personer från 12 års ålder

En tredje dos kan ges intramuskulärt, som en del av den primära vaccinationsserien, tidigast 28 dagar efter den andra dosen till individer som är kraftigt immunsupprimerade (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Utbytbarhet


Utbytbarheten mellan Comirnaty och covid‑19‑vacciner från andra tillverkare för att fullborda den primära vaccinationsserien har inte fastställts. Individer som har fått en dos Comirnaty ska fortsätta att få Comirnaty för att fullborda den primära vaccinationsserien.


Doser av Comirnaty 30 mikrogram/dos koncentrat till injektionsvätska, dispersion efter spädning (tillhandahålls i en injektionsflaska med ett lila lock) och Comirnaty 30 mikrogram/dos injektionsvätska, dispersion (tillhandahålls i en injektionsflaska med grått lock) anses vara utbytbara.


Boosterdos


Boosterdosen av Comirnaty är 0,3 ml som ges intramuskulärt.


En boosterdos kan ges till personer som är 12 år eller äldre. Minst 3 månader ska passera mellan administrering av Comirnaty och den senaste föregående dosen av ett covid-19-vaccin.


Pediatrisk population


Det finns en pediatrisk formulering tillgänglig för individer i åldern 6 månader till 4 år. För detaljer hänvisas till produktresumén för Comirnaty 3 mikrogram/dos koncentrat till injektionsvätska, dispersion.


Det finns en pediatrisk formulering tillgänglig för individer i åldern 5 till 11 år (dvs. 5 till yngre än 12 år). För detaljer hänvisas till produktresumén för Comirnaty 10 mikrogram/dos koncentrat till injektionsvätska, dispersion.


Säkerhet och effekt för Comirnaty för spädbarn yngre än 6 månader har ännu inte fastställts.


Äldre population


Inga dosjusteringar är nödvändiga hos äldre personer ≥ 65 år.


Administreringssätt


Comirnaty 30 mikrogram/dos injektionsvätska, dispersion ska administreras intramuskulärt (se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering). Ska inte spädas före användning.


Det föredragna stället är deltoideusmuskeln i överarmen.


Injicera inte vaccinet intravaskulärt, subkutant eller intradermalt.


Vaccinet ska inte blandas i samma spruta som andra vacciner eller läkemedel.


Försiktighetsåtgärder som ska vidtas före administrering av vaccinet finns i avsnitt Varningar och försiktighet.


Anvisningar beträffande upptining, hantering och kassering av vaccinet finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


Endosinjektionsflaskor


Endosinjektionsflaskor med Comirnaty innehåller 1 dos 0,3 ml vaccin.


 • Dra upp en 0,3 ml-engångsdos Comirnaty.

 • Kassera injektionsflaskan och kvarvarande mängd vaccin.

 • Kombinera inte överblivna vaccinmängder från olika injektionsflaskor.


Flerdosinjektionsflaskor


Flerdosinjektionsflaskor med Comirnaty 6 doser à 0,3 ml vaccin. För att kunna extrahera 6 doser ur en och samma injektionsflaska ska sprutor och/eller nålar med låg dödvolym användas. Spruta–nålkombinationen ska ha en dödvolym på högst 35 mikroliter. Om standardnålar och -sprutor används räcker eventuellt inte volymen för att extrahera en sjätte dos ur en och samma injektionsflaska. Oberoende av typ av nål och spruta gäller följande:


 • Varje dos ska innehålla 0,3 ml vaccin.

 • Om kvarvarande mängd vaccin i injektionsflaskan inte räcker till en full dos på 0,3 ml, kassera injektionsflaskan och eventuella restmängder.

 • Kombinera inte överblivna vaccinmängder från olika injektionsflaskor.

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras.


Allmänna rekommendationer


Överkänslighet och anafylaxi

Anafylaktiska reaktioner har rapporterats. Lämplig medicinsk behandling och övervakning ska alltid finnas omedelbart tillgängliga i händelse av en anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.


Noggrann observation i minst 15 minuter efter vaccination rekommenderas. De som upplevt en anafylaktisk reaktion efter en tidigare dos Comirnaty ska inte ges ytterligare doser av vaccinet.


Myokardit och perikardit

Det finns en ökad risk för myokardit och perikardit efter vaccination med Comirnaty. Dessa tillstånd kan utvecklas inom bara några dagar efter vaccinationen och har främst inträffat inom 14 dagar. De har observerats oftare efter den andra vaccinationen och oftare hos tonårspojkar och yngre män.

Tillgängliga data tyder på att sjukdomsförloppet för myokardit och perikardit efter vaccination inte skiljer sig från myokardit eller perikardit i allmänhet (se avsnitt Biverkningar).


Hälso- och sjukvårdspersonal ska vara uppmärksam på tecken och symtom på myokardit och perikardit. Vaccinerade (inklusive deras föräldrar och vårdgivare) ska instrueras att omedelbart söka läkarvård om de utvecklar symtom som tyder på myokardit eller perikardit såsom (akut och ihållande) bröstsmärta, andfåddhet eller hjärtklappning efter vaccination.


Hälso- och sjukvårdspersonal bör ta del av behandlingsriktlinjer och/eller konsultera specialister för att diagnostisera och behandla detta tillstånd.


Ångestrelaterade reaktioner

Ångestrelaterade reaktioner, inklusive vasovagala reaktioner (synkope), hyperventilering eller stressrelaterade reaktioner (t.ex. yrsel, palpitationer, ökning av hjärtfrekvens, blodtrycksförändringar, parestesi, hypestesi och svettningar) kan förekomma i samband med själva vaccinationsprocessen. Stressrelaterade reaktioner är tillfälliga och försvinner av sig själva. Personer som vaccineras ska uppmanas att informera vaccinatören om symtomen för bedömning. Det är viktigt att det finns rutiner på plats för att undvika skada från svimning.


Samtidig sjukdom

Vaccination ska skjutas upp hos personer med akut allvarlig febersjukdom eller akut infektion. En mindre infektion och/eller låggradig feber utgör inte skäl att senarelägga vaccination.


Trombocytopeni och koagulationsrubbningar

Liksom med andra intramuskulära injektioner ska vaccinet ges med försiktighet till individer som får behandling med antikoagulantia och till dem med trombocytopeni eller någon annan koagulationsrubbning (såsom hemofili) eftersom blödning eller blåmärken kan inträffa hos dessa individer efter intramuskulär administrering.


Immunsupprimerade individer

Effekt och säkerhet för vaccinet har inte utvärderats hos immunsupprimerade individer, inbegripet de som får immunsuppressiv behandling. Effekten av Comirnaty kan vara lägre hos immunsupprimerade individer.


Rekommendationen att överväga en tredje dos till kraftigt immunsupprimerade individer grundar sig på begränsade serologiska tecken från en fallserie i litteraturen från det kliniska handhavandet av patienter med iatrogen immunsuppression efter organtransplantation (se avsnitt Dosering).


Skyddets varaktighet

Varaktigheten för vaccinets skyddseffekt är okänd eftersom den fortfarande håller på att fastställas i pågående kliniska prövningar.


Vaccineffektens begränsningar

Liksom med alla vacciner skyddar vaccination med Comirnaty eventuellt inte alla som vaccineras. Det är möjligt att full skyddseffekt inte uppnås förrän 7 dagar efter den andra vaccindosen.


Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.


Samtidig administrering av Comirnaty och andra vaccin har inte studerats.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

En stor mängd observationsdata från gravida kvinnor som vaccinerats med Comirnaty under graviditetens andra och tredje trimester har inte visat någon ökning av negativa graviditetsutfall. Även om data om graviditetsutfall efter vaccination under den första trimestern för närvarande är begränsade har ingen ökad risk för missfall noterats. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryo-/fosterutveckling, förlossning eller postnatal utveckling (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Comirnaty kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Inga effekter förväntas på ammade nyfödda/spädbarn eftersom systemexponering av Comirnaty hos den ammande kvinnan är försumbar. Observationsdata från kvinnor som ammade efter vaccination har inte visat en risk för biverkningar hos ammade barn/spädbarn. Comirnaty kan användas under amning.

Fertilitet

Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Trafik

Comirnaty har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Några av de biverkningar som nämns i avsnitt Biverkningar kan dock tillfälligt påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen


Deltagare 16 år och äldre – efter 2 doser

I studie 2 fick totalt 22 026 patienter 16 år eller äldre minst en dos av Comirnaty och totalt 22 021 deltagare 16 år eller äldre fick placebo (inklusive 138 och 145 ungdomar i åldern 16 och 17 år i vaccingruppen respektive placebogruppen). Totalt fick 20 519 deltagare 16 år eller äldre två doser av Comirnaty.


Vid tidpunkten då analysen av studie 2 gjordes, med ett brytdatum den 13 mars 2021 för den placebokontrollerade blindade uppföljningsperioden fram till deltagarnas avblindningsdatum, gjordes en uppföljning av totalt 25 651 deltagare (58,2 %) (13 031 som fick Comirnaty och 12 620 som fick placebo) 16 år och äldre under ≥ 4 månader efter den andra dosen. Detta omfattade totalt 15 111 deltagare (7 704 som fick Comirnaty och 7 407 som fick placebo) i åldern 16 till 55 år och totalt 10 540 deltagare (5 327 som fick Comirnaty och 5 213 som fick placebo) i åldern 56 år och äldre.


De vanligaste biverkningarna hos deltagare 16 år eller äldre som fick 2 doser var smärta vid injektionsstället (> 80 %), trötthet (> 60 %), huvudvärk (> 50 %), myalgi (> 40 %), frossa (> 30 %), artralgi (> 20 %), feber och svullnad vid injektionsstället (> 10 %) och var vanligtvis lindriga till måttliga och upphörde inom några dagar efter vaccination. En något lägre reaktogenicitetsfrekvens förknippades med högre ålder.


Säkerhetsprofilen för 545 deltagare 16 år och äldre som fick Comirnaty, och som var seropositiva för SARS-CoV-2 vid baseline, var snarlik den som sågs i den allmänna populationen.


Ungdomar i åldern 12 till 15 år – efter 2 doser

I en analys av uppföljning av långtidssäkerhet i studie 2 var 2 260 ungdomar (1 131 i gruppen som fick Comirnaty och 1 129 i gruppen som fick placebo) i åldern 12 till 15 år. Av dessa hade 1 559 ungdomar (786 i gruppen som fick Comirnaty och 773 i gruppen som fick placebo) följts ≥ 4 månader efter den andra dosen Comirnaty. Säkerhetsutvärderingen för studie 2 pågår.


Den totala säkerhetsprofilen för Comirnaty hos ungdomar i åldern 12 till 15 år var snarlik den som sågs hos deltagare 16 år och äldre. De oftast förekommande biverkningarna hos ungdomar i åldern 12 till 15 år som fick 2 doser var smärta vid injektionsstället (> 90 %), trötthet och huvudvärk (> 70 %), myalgi och frossa (> 40 %), artralgi och feber (> 20 %).


Deltagare som är 12 år och äldre– efter boosterdos

Slutsatser om säkerheten för en boosterdos av Comirnaty hos deltagare i åldern 12 år och äldre dras från säkerhetsdata för en boosterdos av Comirnaty hos deltagare i åldern 16 år och äldre.


I en undergrupp av fas 2/3‑delen av studie 2 fick 306 deltagare i åldern 18‑55 år som fullbordat den ursprungliga vaccinationsserien med 2 doser Comirnaty en boosterdos Comirnaty cirka 6 månader (intervall 4,8‑8,0 månader) efter att de fått dos 2. Totalt hade deltagare som fick en boosterdos en median uppföljningstid på 8,3 månader (intervall 1,1 till 8,5 månader) och 301 deltagare hade följts i ≥ 6 månader efter boosterdosen fram till brytdatumet (22 november 2021).


Den totala säkerhetsprofilen för boosterdosen var snarlik den som sågs efter 2 doser. De oftast förekommande biverkningarna hos deltagare i åldern 18‑55 år var smärta vid injektionsstället (> 80 %), trötthet (> 60 %), huvudvärk (> 40 %), myalgi (> 30 %), frossa och artralgi (> 20 %).


I studie 4, en placebokontrollerad boosterstudie, fick deltagare 16 år och äldre som rekryterades från studie 2 en boosterdos Comirnaty (5 081 deltagare) eller placebo (5 044 deltagare) minst 6 månader efter den andra dosen Comirnaty. Totalt hade deltagare som fick en boosterdos en median uppföljningstid på 2,8 månader (intervall 0,3 till 7,5 månader) under den blindade placebokontrollerade uppföljningsperioden efter boosterdosen till brytdatumet (8 februari 2022). Av dessa har 1 281 deltagare (895 Comirnaty och 386 placebo) följts i ≥ 4 månader efter boosterdosen Comirnaty. Inga nya biverkningar av Comirnaty identifierades.


Deltagare som är 12 år och äldre – efter efterföljande boosterdoser

Slutsatser om säkerheten för en boosterdos av Comirnaty hos deltagare i åldern 12 år och äldre dras från säkerhetsdata för en boosterdos av Comirnaty hos deltagare i åldern 18 år och äldre.


I en undergrupp fick 325 vuxna i åldern 18 till ≤ 55 år som hade fått 3 doser Comirnaty, en boosterdos (fjärde dos) Comirnaty 90 till 180 dagar efter att de fått dos 3. Deltagare som fick en boosterdos (fjärde dos) Comirnaty hade en median uppföljningstid på 1,4 månader fram till brytdatumet den 11 mars 2022. Den oftast förekommande biverkningarna hos dessa deltagare var smärta vid injektionsstället (> 70 %), trötthet (> 60 %), huvudvärk (> 40 %), myalgi och frossa (> 20 %) och artralgi (> 10 %).


I en undergrupp i studie 4 (fas 3) fick 305 vuxna > 55 års ålder som hade fått 3 doser Comirnaty, en boosterdos (fjärde dos) Comirnaty 5 till 12 månader efter att de fått dos 3. Deltagare som fick en boosterdos (fjärde dos) Comirnaty hade en median uppföljningstid på minst 1,7 månader fram till brytdatumet den 16 maj 2022. Den totala säkerhetsprofilen för boosterdosen (fjärde dosen) Comirnaty var snarlik den som sågs efter boosterdosen (tredje dosen) Comirnaty. Den oftast förekommande biverkningarna hos deltagare i åldern > 55 år var smärta vid injektionsstället (> 60 %), trötthet (> 40 %), huvudvärk (> 20 %), myalgi och frossa (> 10 %).


Boosterdos efter primär vaccination med ett annat godkänt covid‑19‑vaccin

I 5 oberoende studier om användningen av en boosterdos av Comirnaty till personer som hade avslutat den primära vaccinationen med ett annat godkänt covid-19‑vaccin (heterolog boosterdos), identifierades inga nya säkerhetsproblem (se avsnitt Farmakodynamik).


Biverkningar från kliniska studier och erfarenhet efter godkännande i tabellform hos personer 12 år och äldre


Biverkningar som observerats under kliniska studier presenteras nedan enligt följande frekvensgrupper:


Mycket vanliga (≥ 1/10)

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100)

Sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Mycket sällsynta (< 1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Tabell 1: Biverkningar av Comirnaty i kliniska prövningar och erfarenhet efter godkännande hos personer 12 år och äldre

Organsystem

Mycket vanliga

(≥ 1/10)

Vanliga

(≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga

(≥ 1/1 000, < 1/100)

Sällsynta

(≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Mycket sällsynta (< 1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Blodet och lymfsystemet

  

Lymfadeno­patia

   

Immun­systemet

  

Överkänslig­hets­reaktioner (t.ex. hudutslag, klåda, nässelutslagb, angioödemb)

  

Anafylaxi

Metabolism och nutrition

  

Minskad aptit

   

Psykiska störningar

  

Sömnlöshet

   

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

 

Yrseld,

Letargi

Akut perifer facialisparesc

 

Parestesid, hypestesid

Hjärtat

    

Myokarditd,

perikarditd

 

Mag­tarmkanalen

Diarréd

Illamående,

kräkningard

    

Hud och subkutan vävnad

  

Hyperhidros,

nattliga svettningar

  

Erythema multiformed

Muskulo­skeletala systemet och bindväv

Artralgi, myalgi

 

Smärta i extremitete

   

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

     

Kraftig menstruationsblödningh

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället

Smärta vid injektions­stället, trötthet, frossa, feberf, svullnad vid injektions­stället

Rodnad vid injektions­stället

Asteni,

sjukdoms­känsla,

klåda vid injektions­stället

  

Omfattande svullnad av den vaccinerade armend, ansikts-svullnadg

a. En högre frekvens av lymfadenopati (2,8 % jämfört med 0,4 %) observerades hos deltagare som fick en boosterdos i studie 4 jämfört med deltagare som fick 2 doser.

b. Frekvensgruppen för nässelutslag och angioödem var sällsynt.

c. Under den kliniska prövningens säkerhetsuppföljning och fram till den 14 november 2020 rapporterades akut perifer facialispares av fyra deltagare i gruppen som fick mRNA-vaccin mot covid-19. Debut av facialispares var dag 37 efter dos 1 (deltagare fick inte dos 2) samt dag 3, 9 och 48 efter dos 2. Inga fall av akut perifer facialispares rapporterades i placebogruppen.

d. Biverkningar fastställda efter godkännande.

e. Avser den vaccinerade armen.

f. En högre frekvens av feber observerades efter den andra dosen jämfört med den första dosen.

g. Ansiktssvullnad hos vaccinmottagare med anamnes med injektion av hudfillers har rapporterats efter godkännande för försäljning.

h.    De flesta fall föreföll inte vara allvarliga, och övergående.


Beskrivning av utvalda biverkningar


Myokardit och perikardit

Den ökade risken för myokardit efter vaccination med Comirnaty är störst hos tonårspojkar och yngre män (se avsnitt Varningar och försiktighet).


I två stora europeiska farmakoepidemiologiska studier har man uppskattat den ökade risken för tonårspojkar och yngre män efter den andra dosen av Comirnaty. En studie visade på omkring 0,265 (95-procentigt KI 0,255–0,275) extra fall av myokardit hos pojkar och män i åldern 12–29 år per 10 000 jämfört med oexponerade personer under en period av 7 dagar efter den andra dosen. I en annan studie förekom 0,56 (95-procentigt KI 0,37–0,74) extra fall av myokardit hos pojkar och män i åldern 16–24 år per 10 000 jämfört med oexponerade personer under en period av 28 dagar efter den andra dosen.


Begränsade data visar att risken för myokardit och perikardit efter vaccination med Comirnaty hos barn i åldern 5 till 11 år förefaller vara lägre än i åldrarna 12 till 17 år.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdoseringsdata finns tillgängliga från 52 studiedeltagare i den kliniska prövningen som på grund av ett spädningsfel fick 58 mikrogram Comirnaty. Vaccinmottagarna rapporterade ingen ökad reaktogenicitet eller ökade biverkningar.


Vid överdosering rekommenderas övervakning av vitala funktioner och eventuell symtomatisk behandling.


Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Det nukleosidmodifierade mRNA:t i Comirnaty är inkapslat i lipidnanopartiklar, vilket gör att det icke-replikerande RNA:t kan tas upp i värdceller som i sin tur direkt påbörjar transient uttryck av SARS-CoV‑2-virus S-antigen. mRNA:t kodar för membranförankrade, fullängds S med två punktmutationer i den centrala helixstrukturen. Mutation av dessa två aminosyror till prolin låser S i en antigeniskt föredragen prefusionskonformation. Vaccinet stimulerar både neutraliserande antikroppar och ett cellulärt immunsvar mot spike (S)-antigenet, vilka kan bidra till skydd mot covid‑19.


Effekt

Studie 2 är en multicenter, multinationell, randomiserad, placebokontrollerad, observatörsblindad dosvals-, vaccinkandidatvals- och effektstudie i fas 1/2/3 hos deltagare 12 år och äldre. Randomisering stratifierades enligt ålder: 12 till 15 år, 16 till 55 år eller 56 år och äldre, med minst 40 % av deltagarna i åldersgruppen ≥ 56 år. Studien exkluderade deltagare som var immunsupprimerade och deltagare med tidigare klinisk eller mikrobiologisk diagnos av covid‑19. Deltagare med preexisterande stabil sjukdom, definierad som sjukdom som inte krävde signifikant förändring av behandling eller inläggning på sjukhus för förvärrad sjukdom under de 6 sista veckorna före rekrytering, inkluderades liksom deltagare med konstaterad stabil infektion med humant immunbristvirus (hiv), hepatit C-virus (HCV) eller hepatit B-virus (HBV).


Effekt hos deltagare 16 år och äldre – efter 2 doser

I fas 2/3-delen av studie 2 blev, baserat på data tillkomna fram till den 14 november 2020, cirka 44 000 deltagare jämnt randomiserade till att få 2 doser av antingen mRNA-vaccin mot covid‑19 eller placebo. I effektanalyserna inkluderades deltagare som fått sin andra vaccinationsdos inom 19 till 42 dagar efter den första vaccinationsdosen. Majoriteten (93,1 %) av vaccinmottagarna fick sin andra dos 19 dagar till 23 dagar efter dos 1. Man planerar att göra en uppföljning av deltagare i upp till 24 månader efter dos 2 för utvärdering av säkerhet och effekt mot covid‑19. I den kliniska studien fick deltagarna göra ett uppehåll på minst 14 dagar före och efter administrering av ett influensavaccin för att kunna få antingen placebo eller mRNA-vaccin mot covid‑19. I den kliniska studien fick deltagarna göra ett uppehåll på minst 60 dagar före eller efter mottagande av blod-/plasmaprodukter för att kunna få antingen placebo eller mRNA-vaccin mot covid‑19.


Analyspopulationen för det primära effektmåttet inkluderade 36 621 deltagare 12 år och äldre (18 242 i gruppen som fick mRNA-vaccin mot covid‑19 och 18 379 i placebogruppen) utan tidigare SARS-CoV‑2-infektion uppmätt sju dagar efter den andra dosen. Dessutom var 134 patienter i åldern 16 till 17 år (66 i gruppen som fick mRNA-vaccin mot covid‑19 och 68 i placebogruppen) och 1 616 deltagare var 75 år och äldre (804 i gruppen som fick mRNA-vaccin mot covid‑19 och 812 i placebogruppen).


När den primära effektanalysen gjordes hade deltagarna följts för symtomatisk covid‑19 under totalt 2 214 personår (vaccingruppen) respektive 2 222 personår (placebogruppen).


Det förekom inga betydelsefulla kliniska skillnader i vaccinets övergripande skyddseffekt hos deltagare med risk för svår covid‑19, inklusive deltagare med 1 eller fler komorbiditeter som ökar risken för svår covid‑19 (t.ex. astma, kroppsmasseindex (BMI) ≥ 30 kg/m2, kronisk lungsjukdom, diabetes mellitus och hypertoni).


Information om vaccineffekt presenteras i tabell 2.


Tabell 2: Vaccineffekt – Första covid‑19-fall minst 7 dagar efter dos 2, enligt åldersgrupp – deltagare utan infektion inom 7 dagar efter dos 2 – population med utvärderbar effekt (7 dagar)

effekt (7 dagar)

Första covid-19-fall minst 7 dagar efter dos 2 hos deltagare utan tidigare SARS-CoV2-infektion*

Subgrupp

mRNA-vaccin mot covid-19

Na = 18 198

Fall

n1b

Övervakningstidc (n2d)

Placebo

Na = 18 325

Fall

n1b

Övervakningstidc (n2d)

Vaccineffekt %

(95 % KI)e

Alla deltagare

8

2,214 (17 411)

162

2,222 (17 511)

95,0

(90,0; 97,9)

16 till 64 år

7

1,706 (13 549)

143

1,710 (13 618)

95,1

(89,6; 98,1)

65 år och äldre

1

0,508 (3 848)

19

0,511 (3 880)

94,7

(66,7; 99,9)

65 till 74 år

1

0,406 (3 074)

14

0,406 (3 095)

92,9

(53,1; 99,8)

75 år och äldre

0

0,102 (774)

5

0,106 (785)

100,0

(‑13,1; 100,0)

Obs! Bekräftade fall fastställdes med omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktion (RT-PCR) och minst 1 symtom överensstämmande med covid‑19 [*Falldefinition: (minst 1 av följande) feber, ny eller förvärrad hosta, ny eller förvärrad andfåddhet, frossa, ny eller förvärrad muskelvärk, nedsatt lukt- och smaksinne som inte förekommit tidigare, halsont, diarré eller kräkning.]

* Deltagare utan serologiska eller virologiska tecken (inom 7 dagar efter att ha fått den sista dosen) på tidigare SARS-CoV-2-infektion (dvs. negativt resultat för nukleosid (N)-bindande antikropp [serum] vid besök 1 och SARS-CoV-2 ej påvisat med nukleinsyradiagnostik (NAAT) [nasalt pinnprov] vid besök 1 och 2) och som hade negativt resultat med NAAT (nasala pinnprover) vid ett ej inbokat besök inom 7 dagar efter dos 2 inkluderades i analysen.

a. N = antal deltagare i den specificerade gruppen.

b. n1 = antal deltagare som uppfyller effektmåttsdefinitionen.

c. Total övervakningstid på 1 000 personår för det givna effektmåttet för alla deltagare inom varje grupp som löper risk för effektmåttet. Giltigperiod för tillväxt för covid-19-fall är minst 7 dagar efter dos 2 till slutet av övervakningsperioden.

d. n2 = antal deltagare som löper risk för effektmåttet.

e. Tvåsidigt konfidensintervall (KI) för vaccineffekt är härledd baserat på Clopper-Pearson-metoden justerad för övervakningstid. KI ej justerat för multiplicitet.


mRNA-vaccinets skyddseffekt mot covid-19 minst 7 dagar efter dos 2 var 94,6 % (95 % konfidensintervall på 89,6‑97,6 %) jämfört med placebo hos deltagare 16 år och äldre med eller utan tecken på tidigare SARS-CoV-2-infektion.


Subgruppsanalyser av det primära effektmåttet visade dessutom liknande effektmåttsestimat för kön, etniskt ursprung och deltagare med medicinska komorbiditeter förknippade med hög risk för svår covid‑19.


Uppdaterade effektanalyser utfördes med ytterligare bekräftade covid‑19-fall som tillkommit under den blindade placebokontrollerade uppföljningen, vilket motsvarar upp till 6 månader efter dos 2 i effektpopulationen.


Information om den uppdaterade vaccineffekten presenteras i tabell 3.


Tabell 3: Vaccineffekt – Första covid‑19-fall minst 7 dagar efter dos 2, enligt åldersgrupp – deltagare utan infektion* inom 7 dagar efter dos 2 – population med utvärderbar effekt (7 dagar) under den placebokontrollerade uppföljningsperioden

Subgrupp

mRNA-vaccin mot covid-19

Na = 20 998

Fall

n1b

Övervakningstidc (n2d)

Placebo

Na = 21 096

Fall

n1b

Övervakningstidc (n2d)

Vaccineffekt %

(95 % KI e)

Alla deltagaref

77

6 247 (20 712)

850

6,003 (20 713)

91,3

(89,0; 93,2)

16 till 64 år

70

4,859 (15 519)

710

4,654 (15 515)

90,6

(87,9; 92,7)

65 år och äldre

7

1,233 (4 192)

124

1,202 (4 226)

94,5

(88,3; 97,8)

65 till 74 år

6

0,994 (3 350)

98

0,966 (3 379)

94,1

(86,6; 97,9)

75 år och äldre

1

0,239 (842)

26

0,237 (847)

96,2

(76,9; 99,9)

Obs! Bekräftade fall fastställdes med omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktion (RT-PCR) och minst 1 symtom överensstämmande med covid‑19 (symtom omfattade: feber, ny eller förvärrad hosta, ny eller förvärrad andfåddhet, frossa, ny eller förvärrad muskelvärk, nedsatt lukt- och smaksinne som inte förekommit tidigare, halsont, diarré, kräkning).

* Deltagare utan tecken på tidigare SARS-CoV-2-infektion (dvs. negativt resultat för nukleosid (N)-bindande antikropp [serum] vid besök 1 och SARS-CoV-2 ej påvisat med NAAT [nasalt pinnprov] vid besök 1 och 2) och som hade negativt resultat med NAAT (nasala pinnprover) vid ett ej inbokat besök inom 7 dagar efter dos 2 inkluderades i analysen.

a. N = antal deltagare i den specificerade gruppen.

b. n1 = antal deltagare som uppfyller effektmåttsdefinitionen.

c. Total övervakningstid på 1 000 personår för det givna effektmåttet för alla deltagare inom varje grupp som löper risk för effektmåttet. Giltigperiod för tillväxt för covid-19-fall är minst 7 dagar efter dos 2 till slutet av övervakningsperioden.

d. n2 = antal deltagare som löper risk för effektmåttet.

e. Tvåsidigt 95 % konfidensintervall (KI) för vaccineffekt är härledd baserat på Clopper-Pearson-metoden justerad för övervakningstid.

f. Inkluderade bekräftade fall hos deltagare i åldern 12 till 15 år: 0 i gruppen som fick mRNA-vaccin mot covid‑19 respektive 16 i placebogruppen.


I den uppdaterade effektanalysen var mRNA-vaccinets skyddseffekt mot covid-19 minst 7 dagar efter dos 2 jämfört med placebo 91,1 % (95 % KI på 88,8 % till 93,0 %) under den tid då Wuhan/vildtyp- och alfavarianterna var de huvudsakliga dominerande stammarna hos deltagare i populationen med utvärderbar effekt med eller utan tecken på tidigare SARS-CoV-2-infektion.


De uppdaterade effektanalyserna enligt subgrupp visade dessutom liknande effektmåttsestimat för kön, etnisk tillhörighet, geografi och deltagare med medicinska komorbiditeter och fetma förknippade med hög risk för svår covid‑19.


Effekt mot svår covid‑19

Uppdaterade effektanalyser av sekundära effektmått stödde nyttan av mRNA-vaccinet mot covid‑19 för att förebygga svår covid‑19.


Från och med den 13 mars 2021 presenteras vaccineffekt mot svår covid‑19 endast för deltagare med eller utan tidigare SARS-CoV-2-infektion (tabell 4) eftersom antalet covid‑19-fall hos deltagare utan tidigare SARS-CoV-2-infektion var samma som hos deltagare med eller utan tidigare SARS-CoV-2-infektion, både i gruppen som fick mRNA-vaccin mot covid‑19 och i placebogruppen.


Tabell 4: Vaccineffekt – Första fall av svår covid‑19 hos deltagare med eller utan infektion enligt FDAs definition* efter dos 1 eller inom 7 dagar efter dos 2 under den placebokontrollerade uppföljningen

 

mRNA-vaccin mot covid-19

Fall

n1a

Övervakningstid (n2b)

Placebo

Fall

n1a

Övervakningstidc (n2b)

Vaccineffekt %

(95 % KIc)

Efter dos 1d

1

8,439e (22 505)

30

8,288e (22 435)

96,7

(80,3; 99,9)

7 dagar efter dos 2f

1

6,522g (21 649)

21

6,404g (21 730)

95,3

(70,9; 99,9)

Obs! Bekräftade fall fastställdes med omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktion (RT-PCR) och minst 1 symtom överensstämmande med covid‑19 (symtom omfattade: feber, ny eller förvärrad hosta, ny eller förvärrad andfåddhet, frossa, ny eller förvärrad muskelvärk, nedsatt lukt- och smaksinne som inte förekommit tidigare, halsont, diarré, kräkning).

* Allvarlig sjukdom från covid‑19 enligt definition av amerikanska hälsomyndigheten FDA (Food and Drug Administration) är bekräftad covid‑19 samt minst 1 av följande:

 • Kliniska tecken vid vila som tyder på svår systemisk sjukdom (andningsfrekvens ≥ 30 andetag per minut, hjärtfrekvens ≥ 125 slag per minut, syremättnad ≤ 93 % med rumsluft vid havsnivå, eller förhållandet mellan partiellt syrgastryck i artärer och andel syrgas i inandningsluften < 300 mmHg)

 • Andningssvikt [definierad som behov av högflödessyrgas, icke-invasiv respiratorbehandling, respiratorbehandling eller extrakorporeal membransyresättning (ECMO)]

 • Tecken på chock (systoliskt blodtryck < 90 mmHg, diastoliskt blodtryck < 60 mmHg, eller som kräver vasopressorbehandling)

 • Signifikant akut renal, hepatisk eller neurologisk dysfunktion

 • Intagning på intensivvårdsavdelning

 • Död.

a. n1 = antal deltagare som uppfyller effektmåttsdefinitionen.

b. n2 = antal deltagare som löper risk för effektmåttet.

c. Tvåsidigt konfidensintervall (KI) för vaccineffekt är härledd baserat på Clopper-Pearson-metoden justerad för övervakningstid.

d. Effekt bedömd baserat på hela den tillgängliga effektpopulationen (modifierad intention-to-treat-population) för dos 1som inkluderade samtliga randomiserade patienter som fick minst en dos studieintervention.

e- Total övervakningstid på 1 000 personår för det givna effektmåttet för alla deltagare inom varje grupp som löper risk för effektmåttet. Giltigperiod för tillväxt för covid-19-fall är från dos 1 till slutet av övervakningsperioden.

f. Effekt bedömd på den populationen med utvärderbar effekt (7 dagar) som inkluderade alla lämpliga randomiserade deltagare som fått alla doser studieintervention enligt randomisering inom det fördefinierade fönstret, har inga andra betydelsefulla protokollavvikelser enligt läkarens bedömning.

g. Total övervakningstid på 1 000 personår för det givna effektmåttet för alla deltagare inom varje grupp som löper risk för effektmåttet. Giltigperiod för tillväxt för covid-19-fall är minst 7 dagar efter dos 2 till slutet av övervakningsperioden.


Effekt och immunogenicitet hos ungdomar i åldern 12 till 15 år – efter 2 doser

I en initial analys av studie 2 av ungdomar i åldern 12 till 15 år (motsvarande en median uppföljningstid på > 2 månader efter dos 2) utan tecken på tidigare infektion sågs inga fall bland de 1 005 deltagare som fick vaccinet och 16 fall bland de 978 deltagare som fick placebo. Effektmåttsestimatet är 100 % (95 % konfidensintervall 75,3, 100). Hos deltagare med eller utan tecken på tidigare infektion sågs 0 fall bland de 1 119 som fick vaccin och 18 fall bland de 1 110 deltagare som fick placebo. Detta tyder också på ett effektmåttsestimat på 100 % (95 % konfidensintervall 78,1, 100).


Uppdaterade effektanalyser genomfördes med ytterligare bekräftade fall av covid-19 som tillkommit under blindad placebokontrollerad uppföljning motsvarande upp till 6 månader efter dos 2 i effektpopulationen.


I den uppdaterade effektanalysen av studie 2 hos ungdomar i åldern 12 till 15 år utan tecken på tidigare infektion sågs inga fall bland de 1 057 deltagare som fick vaccinet och 28 fall hos de 1 030 deltagare som fick placebo. Punktestimatet för effekt är 100 % (95 % konfidensintervall 86,8, 100,0) under den tid då alfavarianten var den huvudsakliga dominerande stammen. Hos deltagare med eller utan tecken på tidigare infektion sågs 0 fall bland de 1 119 deltagare som fick vaccinet och 30 fall bland de 1 109 deltagare som fick placebo. Detta tyder också på ett effektmåttsestimat på 100 % (95 % konfidensintervall 87,5, 100,0).


Under studie 2 genomfördes en analys av SARS-CoV-2-neutraliserande titrar 1 månad efter dos 2 i en slumpmässigt utvald undergrupp av deltagare som inte visat några serologiska eller virologiska tecken på tidigare SARS-CoV-2-infektion upp till 1 månad efter dos 2, för att jämföra svaret hos ungdomar i åldern 12 till 15 år (n = 190) med det hos deltagare i åldern 16 till 25 år (n = 170).


Kvoten för de geometriska medeltitrarna (GMT) i åldersgruppen 12 till 15 år i förhållande till åldersgruppen 16 till 25 år var 1,76, med ett 2-sidigt 95 % KI på 1,47 till 2.10. Det 1,5-faldigt högre non-inferiority-kriteriet uppfylldes därmed eftersom den lägre gränsen för det 2-sidiga 95 % konfidensintervallet för den geometriska medelkvoten [GMR] var > 0,67.


Immunogenicitet hos deltagare 18 år och äldre – efter boosterdos

Effekten av en boosterdos Comirnaty baserades på en bedömning av 50 % neutraliserande antikroppstitrar (NT50) mot SARS‑CoV‑2 (USA_WA1/2020) i studie 2. I denna studie gavs boosterdosen 5 till 8 månader (median 7 månader) efter den andra dosen. I studie 2 demonstrerades non-inferiority för både geometrisk medelkvot (GMR) och skillnad i andel med serologiskt svar vid analyser av NT50 1 månad efter boosterdosen jämfört med 1 månad efter primärserien hos individer i åldern 18‑55 år utan serologiska eller virologiska tecken på tidigare SARS‑CoV‑2-infektion upp till 1 månad efter boostervaccinationen. Serologiskt svar för en deltagare definierades som en ≥ 4‑faldig ökning i NT50 från baseline (före primärserien). Dessa analyser sammanfattas i tabell 5.


Tabell 5: SARS-CoV-2, neutraliseringsanalys - NT50 (titer) (SARS‑CoV‑2 USA_WA1/2020) – Jämförelse av GMT och serologiskt svar mellan 1 månad efter boosterdos och 1 månad efter primärserien – deltagare i åldern 18‑55 år utan tecken på infektion upp till 1 månad efter boosterdos* – immunogenicitetspopulation utvärderbar för boosterdos±

 

n

1 månad efter boosterdos

(95 % KI)

1 månad efter primärserie


(95 % KI)

1 månad efter boosterdos - 1 månad efter primärserie


(97,5% KI)

Uppfyllde non-inferiority-målet

(J/N)

Geometriskt medelvärde 50 % neutraliserande titer (GMTb)

212a

2 466,0b

(2 202,6; 2760,8)

755,7b

(663,1; 861,2)

3,26c

(2,76; 3,86)

Jd

Serologiskt svar (%) för 50 % neutraliserande titer

200e

199f

99,5 % (97,2%; 100,0%)

190f

95,0 %

(91,0 %; 97.6 %)

4,5 %g

(1,0 %, 7,9 %h)

Ji

Förkortningar: KI = konfidensintervall, GMR = geometrisk medelkvot, GMT = geometrisk medeltiter, LLOQ = lägre kvantifieringsgräns, N‑bindning = SARS‑CoV‑2 nukleoprotein-bindande, NAAT = nukleinsyradiagnostik, NT50 = 50 % neutraliserande titer, SARS‑CoV‑2 = svår akut luftvägsinfektion coronavirus 2, J/N = ja/nej.

†    NT50 mot SARS-CoV-2 fastställdes med hjälp av analysmetoden SARS-CoV-2 mNeonGreen Virus Microneutralization Assay. För analysen används ett fluoroscerande rapportörvirus framställt ur stammen USA_WA1/2020 och virusneutralisering avläses i monolager av Vero-celler. Provets NT50 definieras som den reciproka serumspädningen vid vilken 50 % av viruset neutraliseras.

*    Deltagare utan serologiska eller virologiska tecken (upp till 1 månad efter att ha fått boosterdosen Comirnaty) på tidigare SARS‑CoV‑2-infektion (dvs. negativt resultat för nukleosid (N)‑bindande antikropp [serum] och SARS‑CoV‑2 ej påvisat med NAAT [näspinnprov]) och som hade ett negativt NAAT (näspinnprov) vid ett ej inbokat besök inom 1 månad efter boosterdosen inkluderades i analysen.

±     Alla lämpliga deltagare som hade fått 2 doser Comirnaty enligt den initiala randomiseringen, med dos 2 administrerad inom det fördefinierade fönstret (inom 19‑42 dagar efter dos 1), fått en boosterdos Comirnaty, hade minst 1 giltigt och fastställt resultat för immmunogenicitet efter boosterdos från ett blodprov inom det lämpliga fönstret (inom 28‑42 dagar efter boosterdosen) och som inte hade några betydelsefulla protokollavvikelser enligt läkarens bedömning.

a.    n = antal deltagare med giltiga och fastställda analysresultat vid båda provtagningstillfällena och inom angivet fönster.

b.    GMT‑värden och 2‑sidiga 95 % KI beräknades genom exponentiering av den genomsnittliga logaritmen av titrarna och motsvarande KI (baserat på t‑distributionen). Analysresultat under LLOQ sattes till 0,5 × LLOQ.

c.    GMR‑värden och 2‑sidiga 97,5 % KI beräknades genom exponentiering av de genomsnittliga skillnaderna av analysen och motsvarande KI (baserat på t‑distributionen).

d.    Non-inferiority uppges om den nedre gränsen för det 2‑sidiga 97,5 % KI för GMR är > 0,67 och effektmåttsestimatet för GMR är≥ 0,80.

e.    n = antal deltagare med giltiga och fastställda analysresultat för den specificerade analysen vid baseline 1 månad efter dos 2 och 1 månad efter boosterdosen inom den specificerade fönstret. Dessa värden är procentberäkningarnas benämningar.

f.    Antal deltagare med serologiskt svar för den givna analysen vid det givna doserings-/provtagningstillfället. Exakt 2‑sidigt KI baserat på Clopper-Pearson-metoden.

g.    Skillnad i andel, uttryckt som en procent (1 månad efter boosterdos – en månad efter dos 2).

h.   Justerat Wald 2-sidigt KI för skillnaden i andel, uttryckt som Skillnad i andel, uttryckt som en procent.

i.     Non-inferiority uppges om den nedre gränsen för det 2‑sidiga 97,5 % KI för den procentuella skillnaden är > ‑10 %.


Relativ vaccineffekt hos deltagare 16 år och äldre – efter boosterdos

I en interimsanalys av effekt i studie 4, en placebokontrollerad boosterstudie utförd hos cirka 10 000 deltagare 16 år och äldre som rekryterades från studie 2, utvärderades bekräftade covid‑19‑fall tillkomna från minst 7 dagar efter boostervaccination fram till brytdatumet den 5 oktober 2021, vilket motsvarar en median på 2,5 månaders uppföljning efter booster. Boosterdosen administrerades 5 till 13 månader (median 11 månader) efter den andra dosen. Vaccineffekt av Comirnaty boosterdos efter den primära vaccinationsserien bedömdes i förhållande till placeboboostergruppen som endast fick den primära vaccinationsserien.


Information om den relativa vaccineffekt för deltagare 16 år och äldre utan tidigare tecken på SARS‑CoV‑2‑infektion presenteras i tabell 6. Relativ vaccineffekt hos deltagare med eller utan tecken på tidigare SARS‑CoV‑2‑infektion var 94,6 % (95 % konfidensintervall på 88,5 % til 97,9 %), liknade den som setts hos deltagarna utan tecken på tidigare infektion. Primära covid‑19‑fall som observerades minst 7 dagar efter boostervaccination var 7 primära fall i gruppen som fick Comirnaty och 124 primära fall i placebogruppen.


Tabell 6: Vaccineffekt – Första covid‑19-fall minst 7 dagar efter boostervaccination – deltagare 16 år och äldre utan tecken på infektion – population med utvärderbar effekt

Första covid-19-fall minst 7 dagar efter boosterdos hos deltagare utan tecken på tidigare SARS‑CoV2‑infektion*

 

Comirnaty

Na=4 695

Fall

n1b

Övervakningstidc (n2d)

Placebo

Na=4 671

Fall

n1b

Övervakningstidc (n2d)

Relativ vaccineffekte %

(95 % KIf)

Första covid‑19‑fall minst 7 dagar efter boostervaccination

6

0,823 (4 659)

123

0,792 (4 614)

95,3

(89,5; 98,3)

Obs! Bekräftade fall fastställdes med omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktion (RT-PCR) och minst 1 symtom överensstämmande med covid‑19 (symtom omfattade: feber, ny eller förvärrad hosta, ny eller förvärrad andfåddhet, frossa, ny eller förvärrad muskelvärk, nedsatt lukt- och smaksinne som inte förekommit tidigare, halsont, diarré, kräkning).

* Deltagare utan serologiska eller virologiska tecken (inom 7 dagar efter att ha fått boostervaccination) på tidigare SARS-CoV-2-infektion (dvs. negativt resultat för nukleosid (N)-bindande antikropp [serum] vid besök 1 och SARS-CoV-2 ej påvisat med NAAT [nasalt pinnprov] vid besök 1 och som hade negativt resultat med NAAT (nasala pinnprover) vid ett ej inbokat besök inom 7 dagar efter boostervaccination) inkluderades i analysen.

a. N = antal deltagare i den specificerade gruppen.

b. n1 = antal deltagare som uppfyller effektmåttsdefinitionen.

c. Total övervakningstid på 1 000 personår för det givna effektmåttet för alla deltagare inom varje grupp som löper risk för effektmåttet. Giltigperiod för tillväxt för covid-19-fall är minst 7 dagar efter boostervaccination till slutet av övervakningsperioden.

d. n2 = antal deltagare som löper risk för effektmåttet.

e. Relativ vaccineffekt av Comirnaty boostergrupp i förhållande till placebogrupp (icke‑booster)

f. Tvåsidigt konfidensintervall (KI) för relativ vaccineffekt är härledd baserat på Clopper-Pearson-metoden justerad för övervakningstid.

Immunogenicitet av en boosterdos efter primär vaccination med ett annat godkänt covid‑19‑vaccin

Effekten av en boosterdos av Comirnaty (30 mikrogram) till personer som fullbordat den primära vaccinationen med ett annat godkänt covid‑19‑vaccin (heterolog boosterdos) har dragits från immunogenicitetsdata från en oberoende, öppen klinisk studie (NCT04889209) i fas 1/2 utförd av National Institutes of Health (NIH) i USA. I denna studie fick vuxna (mellan 19 och 80 års ålder) som hade fullbordat den primära vaccinationen med Moderna 100 mikrogram 2‑dosserie (N = 51, medelålder 54 ± 17), Janssen engångsdos (N = 53, medelålder 48 ± 14) eller Comirnaty 30 mikrogram 2‑dosserie (N = 50, medelålder 50 ± 18) minst 12 veckor före inkludering och som inte rapporterade någon SARS‑CoV‑2‑infektion i anamnesen en boosterdos av Comirnaty (30 mikrogram). Boosterdosen med Comirnaty inducerade en 36-, 12- och 20‑faldig ökning av GMR för neutraliserande titrar efter de primära doserna av Janssen, Moderna respektive Comirnaty.


Heterolog booster med Comirnaty utvärderades också i CoV-BOOST‑studien (EudraCT 2021‑002175-19), en randomiserad, kontrollerad multicenterstudie i fas 2 av vaccination med en tredje boosterdos mot covid‑19, i vilken 107 vuxna deltagare (medianålder 71 år, interkvartilintervall 54 till 77 år) randomiserades minst 70 dagar efter 2 doser av AstraZeneca covid‑19 vaccin. Efter den primära vaccinationsserien med AstraZeneca covid‑19‑vaccin, pseudovirus (vildtyp), ökade GMR‑förändringen för den neutraliserande antikroppen NT50 21,6‑faldigt med heterolog boosterdos av Comirnaty (n = 95).


Immunogenicitet hos deltagare >55 års ålder – efter en boosterdos (fjärde dos) av Comirnaty (30 mikrogram)

I en interimsanalys av en undergrupp från studie 4 (substudie E) fick 305 deltagare > 55 års ålder, som hade fullbordat en vaccinationsserie med 3 doser Comirnaty, en boosterdos av Comirnaty (30 mikrogram) (fjärde dos) 5 till 12 månader efter att ha fått dos 3. Immunogenicitetsdata för undergruppen anges i tabell 7.


Immunogenicitet hos deltagare i åldern 18 till ≤ 55 år – efter en boosterdos (fjärde dos) av Comirnaty (30 mikrogram)

I substudie D [en undergrupp från studie 2 (fas 3) och studie 4 (fas 3)] fick 325 deltagare i åldern 18 till ≤ 55 år, som hade fullbordat en vaccinationsserie med 3 doser Comirnaty, en boosterdos av Comirnaty (30 mikrogram) (fjärde dos) 90 till 180 dagar efter att ha fått dos 3. Immunogenicitetsdata för undergruppen anges i tabell 7.


Tabell 7.    Sammanfattning av immunogenicitetsdata från deltagare i C4591031 substudie D (kohort 2 full utökad grupp) och substudie E (utökad kohort immunogenicitetsundergrupp) som fick Comirnaty 30 mikrogram som boosterdos (fjärde dos) – deltagare utan tecken på infektion inom 1 månad efter boosterdos – utvärderbar immunogenicitetspopulation

 

Dos/

provtagnings-tillfälle

Substudie D

(18 till ≤ 55 års ålder)

Substudie E

(> 55 års ålder)

Comirnaty 30 mikrogram

Comirnaty 30 mikrogram

GMT

 

Nb

GMT

(95 % KId)

Nb

GMT

(95 % KId)

SARS-CoV-2 neutraliseringsanalys – Omicron BA.1 – NT50 (titer)

1/före vaccination

226

315,0

(269,0; 368,9)

167

67,5

(52,9; 86,3)

1/1 månad

228

1 063,2

(935,8; 1 207,9)

163

455,8

(365,9; 567,6)

SARS-CoV-2 neutraliseringsanalys – referensstam – NT50 (titer)

1/före vaccination

226

3 999,0

(3 529,5; 4 531,0)

179

1 389,1

(1 142,1; 1 689,5)

1/1 månad

227

12 009,9

(10 744,3; 13 424,6)

182

5 998,1

(5 223,6; 6 887,4)

Serologiskt svar 1 månad efter dos 4

 

Nc

ne (%)

(95 % KIf)

Nc

ne (%)

(95 % KIf)

SARS-CoV-2 neutraliseringsanalys – Omicron BA.1 – NT50 (titer)

1/1 månad

226

91 (40,3 %)

(33,8; 47,0)

149

85 (57,0 %)

(48,7; 65,1)

SARS-CoV-2 neutraliseringsanalys – referensstam– NT50 (titer)

1/1 månad

225

76 (33,8 %)

(27,6; 40,4)

179

88 (49,2 %)

(41,6; 56,7)

Förkortningar: KI = konfidensintervall, GMT = geometrisk medeltiter, LLOQ = lägre kvantifieringsgräns, N‑binding = SARS-CoV-2-nukleoprotein-bindande, NAAT = nukleinsyradiagnostik, NT50 = 50 % neutraliserande titer, SARS-CoV-2 = svår akut luftvägsinfektion coronavirus 2.

Obs! Mediantid från dos 3 till dos 4 av Comirnaty 30 mikrogram är 4,0 månader för substudie D kohort 2 och 6,3 månader för substudie E utökad kohort.

Obs!: Substudie D full utökad grupp = kohort 2 exklusive sentinelgruppen; substudie E immunogenicitetsundergrupp = ett slumpvist urval på 230 deltagare i varje vaccingrupp valda från den utökade kohorten.

Obs! Deltagare utan serologiska eller virologiska tecken (före blodprovstagningen 1 månad efter vaccination) på tidigare SARS-CoV-2-infektion (dvs. negativt resultat för nukleosid (N)-bindande antikropp [serum] vid studievaccinationen och besöket 1 månad efter studievaccination, negativt resultat med NAAT [näspinnprov] vid studievaccinationsbesöket och ej inbokade besök före blodprovstagningen 1 månad efter vaccination) och som inte haft covid‑19 inkluderades i analysen.

Obs! Serologiskt svar definieras som en ≥ 4‑faldig ökning från baseline (före studievaccinationen). Om det uppmätta värdet vid baseline är under LLOQ betraktas ett postvaccinationsanalysresultat ≥ 4 × LLOQ som ett serologiskt svar.

a.    Protokollspecifik tid för blodprovstagning.

b.    N = antal deltagare med giltiga och fastställda analysresultat för den specificerade analysen vid det angivna provtagningstillfället.

c.    N = antal deltagare med giltiga och fastställda analysresultat för den specificerade analysen både före vaccination och vid det angivna provtagningstillfället.

d.    GMT-värden och 2-sidiga 95 % KI beräknades genom exponentiering av den genomsnittliga logaritmen av titrarna och motsvarande KI (baserat på t‑distributionen). Analysresultat under LLOQ sattes till 0,5 × LLOQ.

e.    n = Antal deltagare med serologiskt svar för den givna analysen vid det givna provtagningstillfället.

f.     Exakt 2‑sidigt KI baserat på Clopper-Pearson-metoden.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Comirnaty för alla grupper av den pediatriska populationen för förebyggande av covid‑19 (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).


Farmakokinetik

Ej relevant.


Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.


Allmän toxicitet

Råttor som administrerats Comirnaty intramuskulärt (3 hela humandoser en gång i veckan vilket genererade relativt högre nivåer hos råttor på grund av kroppsviktsskillnader) visade på viss förekomst av ödem och erytem vid injektionsstället samt ett ökat antal vita blodkroppar (inklusive basofiler och eosinofiler) överensstämmande med en inflammatorisk respons samt vakuolisering av porta hepatis-celler utan tecken på leverskada. Alla effekter var reversibla.


Gentoxicitet/karcinogenicitet

Varken gentoxicitets- eller karcinogenicitetsstudier utfördes. Vaccinkomponenterna (lipider och mRNA) förväntas inte ha någon genotoxisk potential.


Reproduktionstoxikologiska effekter

Reproduktions- och utvecklingstoxikologiska effekter undersöktes hos råttor i en kombinerad fertilitets- och utvecklingstoxikologisk studie där honråttor gavs Comirnaty intramuskulärt före parning och under gestationsperioden (4 hela humandoser som genererade relativt högre nivåer hos råtta på grund av kroppsviktsskillnader, omfattande tiden före parning dag 21 till gestationsdag 20). SARS-CoV-2-neutraliserande antikroppssvar förekom hos moderdjur från före parning till slutet av studien postnataldag 21 samt hos foster och avkomma. Inga vaccinrelaterade effekter på fertilitet, dräktighet, embryofetal utveckling eller utveckling hos avkomma sågs. Inga data finns tillgängliga om huruvida Comirnaty passerar placenta eller utsöndras i bröstmjölk.


Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Läkemedlet levereras i en endos- eller flerdosinjektionsflaska med ett grått lock. Ska inte spädas före användning.


En endosinjektionsflaska innehåller 1 dos à 0,3 ml, se avsnitt Dosering och Hållbarhet, förvaring och hantering.


En flerdosinjektionsflaska (2,25 ml) innehåller 6 doser à 0,3 ml, se avsnitt Dosering och Hållbarhet, förvaring och hantering.


En dos (0,3 ml) innehåller 30 mikrogram tozinameran, ett mRNA-vaccin mot covid‑19 (inkapslat i lipidnanopartiklar).


Tozinameran är ett enkelsträngat budbärar-RNA (mRNA) med 5'-cap-struktur, framställt med cellfri in vitro-transkriptionsmetod från motsvarande DNA-templat, som kodar för SARS-CoV‑2-virusets spikeprotein (S‑protein).

Förteckning över hjälpämnen

((4‑hydroxibutyl)azandiyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis(2‑hexyldekanoat) (ALC‑0315)

2‑[(polyetylenglykol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC‑0159)

1,2-distearoyl-sn-glycero‑3‑fosfokolin (DSPC)

Kolesterol

Trometamol

Trometamolhydroklorid

Sackaros

Vatten för injektionsvätskor


Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


Miljöpåverkan

Tozinameran

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Oöppnad injektionsflaska


Djupfryst injektionsflaska

18 månader vid förvaring vid ‑90 °C till ‑60 °C.


Vaccinet tas emot i djupfryst tillstånd vid ‑90 °C till ‑60 °C. Fryst vaccin kan förvaras vid antingen ‑90 °C till ‑60 °C eller 2 °C till 8 °C efter mottagande.


Endosinjektionsflaskor

Vid förvaring djupfryst vid ‑90 °C till ‑60 °C kan förpackningar med 10 endosinjektionsflaskor tinas upp vid antingen 2 °C till 8 °C i 2 timmar eller så kan enstaka injektionsflaskor tinas upp i rumstemperatur (upp till 30 °C) i 30 minuter.


Flerdosinjektionsflaskor

Vid förvaring djupfryst vid ‑90 °C till ‑60 °C kan förpackningar med 10 injektionsflaskor tinas upp vid antingen 2 °C till 8 °C i 6 timmar eller så kan enstaka injektionsflaskor tinas upp i rumstemperatur (upp till 30 °C) i 30 minuter.


Upptinad injektionsflaska

10 veckors förvaring och transport vid 2 °C till 8 °C inom hållbarhetsperioden på 18 månader.

 • När vaccinet flyttas till förvaring i kylskåp (2 °C till 8 °C) måste det uppdaterade utgångsdatumet skrivas ner på ytterförpackningen och vaccinet ska användas eller kasseras före det uppdaterade utgångsdatumet. Det ursprungliga utgångsdatumet ska kryssas över.

 • Om vaccinet tas emot vid 2 °C till 8 °C ska det förvaras vid 2 °C till 8 °C. Utgångsdatumet på ytterförpackningen ska ha uppdaterats för att återspegla utgångsdatumet för förvaring i kylskåp och det ursprungliga utgångsdatumet ska ha kryssats över.

Före användning kan den oöppnade injektionsflaskan förvaras i upp till 12 timmar vid temperaturer 8 °C till 30 °C.


Upptinade injektionsflaskor kan hanteras i rumsbelysning.


Efter upptining får vaccinet inte frysas in på nytt.


Hantering av temperaturavvikelser under förvaring i kylskåp

 • Stabilitetsdata tyder på att innehållet i den oöppnade injektionsflaskan är stabilt i upp till 10 veckor vid förvaring mellan -2 °C och 2 °C, inom hållbarhetsperioden på 10 veckor vid 2 °C till 8 °C

 • Stabilitetsdata tyder på att innehållet i injektionsflaskan kan förvaras i upp till 24 timmar vid temperaturer 8 °C till 30 °C, inklusive upp till 12 timmar efter första punktion.

Denna information är avsedd som vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal endast i händelse av temperaturavvikelser.


Öppnad injektionsflaska

Kemisk och fysikalisk stabilitet efter beredning, har visats för 12 timmar vid 2 °C till 30 °C, vilket inkluderar upp till 6 timmars transporttid. Ur mikrobiologisk synpunkt ska läkemedlet användas omedelbart, såvida inte öppningsmetoden utesluter risk för mikrobiell kontaminering. Om användning inte sker omedelbart ansvarar användaren för förvaringstider och förhållanden efter öppnande.Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i djupfryst tillstånd vid ‑90 °C till ‑60 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Under förvaring, minimera exponering för rumsbelysning och undvik exponering för direkt solljus och ultraviolett ljus.


Särskilda anvisningar för hantering

Hanteringsanvisningar

Comirnaty ska beredas av hälso- och sjukvårdspersonal med aseptisk teknik för att säkerställa att färdigberedd dispersion är steril.

ANVISNINGAR SOM GÄLLER BÅDE ENDOS- OCH FLERDOSINJEKTIONFLASKOR


VERIFIERING AV INJEKTIONSFLASKA FÖR COMIRNATY 30 MIKROGRAM/DOS INJEKTIONSVÄTSKA, DISPERSION (12 ÅR OCH ÄLDRE)

grått lock inte spädas
 • Verifiera att injektionsflaskan har ett grått plastlock och en grå kant runt etiketten, och att produktnamnet är Comirnaty 30 mikrogram/dos injektionsvätska, dispersion.

 • Kontrollera om injektionsflaskan är en endos- eller flerdosinjektionsflaska och följ gällande hanteringsanvisningar nedan.

 • Om injektionsflaskan har ett grått plastlock och en grå kant runt etiketten, och produktnamnet är Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogram)/dos injektionsvätska, dispersion eller Comirnaty Original/Omicron BA.4 5 (15/15 mikrogram)/dos injektionsvätska, dispersion, hänvisas till produktresumén till det vaccinet.

 • Om injektionsflaskan har ett lila plastlock, hänvisas till produktresumén till Comirnaty 30 mikrogram/dos koncentrat till injektionsvätska, dispersion.

 • Om injektionsflaskan har ett orange plastlock, hänvisas till produktresumén till Comirnaty 10 mikrogram/dos koncentrat till injektionsvätska, dispersion eller Comirnaty Original/Omicron BA.4‑5 (5/5 mikrogram)/dos koncentrat till injektionsvätska, dispersion.

 • Om injektionsflaskan har ett vinrött plastlock, hänvisas till produktresumén till Comirnaty 3 mikrogram/dos koncentrat till injektionsvätska, dispersion

HANTERING FÖRE ANVÄNDNING AV COMIRNATY 30 MIKROGRAM/DOS INJEKTIONSVÄTSKA, DISPERSION (12 ÅR OCH ÄLDRE)

förvaring
 • Om endos- eller flerdosinjektionsflaskan har förvarats fryst måste den tinas upp före användning. Frysta injektionsflaskor ska flyttas till kylskåp (2 °C till 8 °C) för upptining. Det kan ta 6 timmar för en förpackning med 10 injektionsflaskor att tina. Säkerställ att injektionsflaskorna har tinat före användning.

  • Endosinjektionsflaskor: Det kan ta 2 timmar för en förpackning med 10 injektionsflaskor att tina.

  • Flerdosinjektionsflaskor: Det kan ta 6 timmar för en förpackning med 10 injektionsflaskor att tina.

 • När injektionsflaskor flyttas till förvaring i kylskåp vid 2 °C till 8 °C ska utgångsdatumet på kartongen uppdateras.

 • Oöppnade injektionsflaskor kan förvaras i upp till 10 veckor vid 2 °C till 8 °C; utan att passera det tryckta utgångsdatumet (EXP).

 • Som alternativ kan enstaka frysta injektionsflaskor tinas upp i 30 minuter vid temperaturer upp till 30 °C.

 • Före användning kan oöppnad injektionsflaska förvaras i upp till 12 timmar vid temperaturer upp till 30 °C. Upptinade injektionsflaskor kan hanteras i rumsbelysning.

vänd varsamt
 • Blanda genom att vända varsamt på injektionsflaskan 10 gånger. Får ej skakas.

 • Före blandning kan den upptinade dispersionen innehålla vita till benvita ogenomskinliga amorfa partiklar.

 • Efter blandning ska vaccinet vara en vit till benvit dispersion utan synliga partiklar. Använd inte vaccinet om det innehåller partiklar eller är missfärgat.

BEREDNING AV ENSKILDA 0,3 ML-DOSER AV COMIRNATY 30 MIKROGRAM/DOS INJEKTIONSVÄTSKA, DISPERSION (12 ÅR OCH ÄLDRE)

dra upp 0,3 ml

Endosinjektionsflaskor

 • Dra upp en 0,3 ml engångsdos vaccin.

 • Kassera injektionsflaskan och kvarvarande volym.


Flerdosinjektionsflaskor

 • Flerdosinjektionsflaskor innehåller 6 doser à 0,3 ml vardera.

 • Använd aseptisk teknik för att rengöra injektionsflaskans propp med en antiseptisk servett för engångsbruk.

 • Dra upp 0,3 ml Comirnaty.

Sprutor och/eller nålar med låg dödvolym ska användas för att kunna extrahera 6 doser från en och samma injektionsflaska. Spruta–nålkombinationen ska ha en dödvolym på högst 35 mikroliter.


Om standardnålar och -sprutor används räcker volymen eventuellt inte för att extrahera en sjätte dos ur en och samma injektionsflaska.

 • Varje dos måste innehålla 0,3 ml vaccin.

 • Om kvarvarande mängd vaccin i injektionsflaskan inte räcker till en full dos på 0,3 ml, kassera injektionsflaskan och kvarvarande volym.

 • Kassera allt oanvänt vaccin inom 12 timmar efter första punktion. Anteckna tidpunkt/datum på injektionsflaskan.

Kassering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Egenskaper hos läkemedelsformen

Injektionsvätska, dispersion.

Vaccinet är en vit till benvit fryst dispersion (pH: 6,9‑7,9).


Förpackningsinformation

Injektionsvätska, dispersion 30 mikrog/dos Vaccinet är en vit till benvit dispersion
10 x 6 dos(er) injektionsflaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av