FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Padcev

Astellas Pharma

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg
(Vitt till gulvitt frystorkat pulver i en 10 ml injektionsflaska av typ I-glas med grå propp.)

Antineoplastiska medel, övriga antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar.

Aktiv substans:
ATC-kod: L01FX13
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Astellas Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Padcev pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg och 30 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 26 april 2023.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Padcev som monoterapi är avsett för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare har fått platinainnehållande kemoterapi och en hämmare av programmerad celldödsreceptor 1 eller programmerad celldödsligand 1 (se avsnitt Farmakodynamik).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Behandling med Padcev ska initieras och övervakas av en läkare med erfarenhet av cancerbehandlingar. Säkerställ god venaccess innan behandlingen påbörjas (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Dosering

Den rekommenderade dosen av enfortumab vedotin är 1,25 mg/kg (upp till högst 125 mg för patienter ≥ 100 kg) administrerat som en intravenös infusion under 30 minuter på dag 1, 8 och 15 i en 28-dagarscykel fram till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.

Tabell 1. Rekommenderad dosminskning vid biverkningar

Dosnivå

Startdos

1,25 mg/kg upp till 125 mg

Första dosminskning

1,0 mg/kg upp till 100 mg

Andra dosminskning

0,75 mg/kg upp till 75 mg

Tredje dosminskning

0,5 mg/kg upp till 50 mg

Dosjusteringar

Tabell 2. Dosuppehåll, dosminskning och utsättning hos patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer

Biverkning

Svårighetsgrad*

Dosjustering*

Hudreaktioner

Misstänkt Stevens-Johnsons syndrom (SJS) eller toxisk epidermal nekrolys (TEN) eller bullösa lesioner

Gör omedelbart uppehåll och remittera till specialist

Bekräftad SJS eller TEN; grad 4 eller återkommande grad 3

Sätt ut behandlingen permanent.

Förvärrad grad 2

Grad 2 med feber

Grad 3

  • Gör uppehåll till grad ≤ 1

  • Remiss till specialist bör övervägas

  • Återuppta med samma dosnivå eller överväg dosminskning med en dosnivå (se tabell 1)

Hyperglykemi

Blodglukos

> 13,9 mmol/l (> 250 mg/dl)

  • Gör uppehåll tills förhöjt blodglukos har förbättrats till ≤ 13,9 mmol/l (≤ 250 mg/dl)

  • Återuppta behandlingen med samma dosnivå

Pneumonit/interstitiell lungsjukdom (ILD

Grad 2

  • Gör uppehåll till grad ≤ 1, återuppta sedan med samma dos eller överväg dosminskning med en dosnivå (se tabell 1).

Grad ≥ 3

Sätt ut behandlingen permanent.

Perifer neuropati

Grad 2

  • Gör uppehåll till grad ≤ 1

  • Vid första tillfället, återuppta behandlingen med samma dosnivå

  • Vid återkommande tillfällen, gör uppehåll till grad ≤ 1 och återuppta sedan behandlingen med en minskning med en dosnivå (se tabell 1)

Grad ≥ 3

Sätt ut behandlingen permanent.

*Toxicitet klassificerades enligt National Cancer Institute (USA:s nationella cancerinstitut) Common Terminology Criteria for Adverse Events version 5.0 (NCI-CTCAE v5.0) (gemensamma terminologikriterier för biverkningar) där grad 1 är lindrig, grad 2 är måttlig, grad 3 är svår och grad 4 är livshotande

Särskilda populationer


Äldre

Ingen dosjustering krävs för patienter som är ≥ 65 år (se avsnitt Farmakokinetik).


Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med lindrigt [kreatininclearance (CrCL) > 60‑90 ml/min], måttligt (CrCL 30‑60 ml/min) eller svårt (CrCL 15–<30 ml/min) nedsatt njurfunktion. Enfortumab vedotin har inte utvärderats hos patienter med terminal njursjukdom (CrCL < 15 ml/min) (se avsnitt Farmakokinetik).


Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion [totalt bilirubin på 1 till 1,5 × övre gränsen för normalvärdet (ULN) oavsett ASAT-värde, eller totalt bilirubin ≤ ULN och ASAT > ULN]. Enfortumab vedotin har endast utvärderats hos ett begränsat antal patienter med måttligt nedsatt leverfunktion och har inte utvärderats hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Farmakokinetik).


Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av enfortumab vedotin för en pediatrisk population för indikationen lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer.


Administreringssätt

Padcev är avsett för intravenös användning. Den rekommenderade dosen måste administreras som intravenös infusion under 30 minuter. Enfortumab vedotin får inte administreras som intravenös push- eller bolusinjektion.


Anvisningar om beredning och spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras.


Hudreaktioner

Hudreaktioner förekommer vid behandling med enfortumab vedotin eftersom enfortumab vedotin binder till nektin-4 som uttrycks i huden. Feber eller influensaliknande symtom kan vara det första tecknet på en svår hudreaktion, och patienten ska observeras om detta inträffar.


Lindriga till måttliga hudreaktioner, främst makulopapulösa utslag, har rapporterats (se avsnitt Biverkningar). Allvarliga hudbiverkningar, inklusive SJS och TEN, med dödlig utgång har också förekommit hos patienter som behandlats med enfortumab vedotin, främst under den första behandlingscykeln. I kliniska studier var mediantiden till debut av svåra hudreaktioner 0,6 månader (intervall: 0,1 till 6,4).


Patienter ska övervakas med avseende på hudreaktioner från och med att den första cykeln inleds och under hela behandlingen. Lämplig behandling, till exempel med kortikosteroider topikalt och antihistaminer kan övervägas vid lindriga till måttliga hudreaktioner. Vid misstänkt SJS eller TEN eller vid uppkomst av bullösa lesioner, gör omedelbart uppehåll i behandlingen och remittera till specialist. Histologisk bekräftelse inklusive övervägande av multipla biopsier är kritiskt för tidig identifiering eftersom diagnos och intervention kan förbättra prognosen. Sätt ut Padcev permanent vid bekräftad SJS eller TEN, hudreaktioner av grad 4 eller återkommande svåra hudreaktioner. Vid förvärrade hudreaktioner av grad 2, grad 2 med feber eller hudreaktioner av grad 3 ska ett uppehåll i behandlingen göras till grad ≤ 1 och remiss till specialist bör övervägas. Behandlingen ska återupptas vid samma dosnivå, alternativt ska dosminskning med en dosnivå övervägas (se avsnitt Dosering).


Pneumonit/ILD

Allvarlig, livshotande eller dödlig pneumonit/ILD har förekommit hos patienter som behandlats med enfortumab vedotin (se avsnitt Biverkningar).

Övervaka patienter för tecken och symtom som kännetecknar pneumonit/ILD så som hypoxi, hosta, dyspné eller interstitiella infiltrat vid radiologiska undersökningar. Kortikosteroider ska administreras vid händelser av grad ≥ 2 (till exempel med en initial dos prednison om 1-2 mg/kg/dag eller motsvarande, med efterföljande dosnedtrappning). Gör uppehåll i behandlingen med Padcev vid pneumonit/ILD av grad 2 och överväg dosminskning. Sätt ut Padcev permanent vid pneumonit/ILD av grad ≥ 3 (se avsnitt Dosering).


Hyperglykemi

Hyperglykemi och diabetesketoacidos (DKA), inklusive dödsfall, har förekommit hos patienter med och utan tidigare diabetes mellitus, som behandlats med enfortumab vedotin (se avsnitt Biverkningar). Hyperglykemi förekom oftare hos patienter med tidigare hyperglykemi eller högt BMI (≥ 30 kg/m2). Patienter med HbA1c ≥ 8 % vid baseline exkluderades från kliniska studier. Blodglukosnivåerna ska övervakas före dosering och regelbundet under behandlingens gång när kliniskt indicerat hos patienter som har eller löper risk att utveckla diabetes mellitus eller hyperglykemi. Om blodglukosnivån är förhöjd > 13,9 mmol/l (> 250 mg/dl) ska ett uppehåll i behandlingen med Padcev göras tills blodglukosnivån är ≤ 13,9 mmol/l (≤ 250 mg/dl). Behandla på lämpligt sätt (se avsnitt Dosering).


Perifer neuropati

Perifer neuropati, främst perifer sensorisk neuropati, har förekommit vid behandling med enfortumab vedotin, inklusive grad ≥ 3-reaktioner (se avsnitt Biverkningar). Patienter med tidigare perifer neuropati grad ≥ 2 exkluderades från kliniska studier. Patienter ska övervakas med avseende på symtom på nyuppkommen eller förvärrad perifer neuropati eftersom en fördröjning, dosminskning eller utsättning av enfortumab vedotin kan behövas för dessa patienter (se tabell 1). Padcev ska sättas ut permanent vid perifer neuropati grad ≥ 3 (se avsnitt Dosering).


Ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar, främst torra ögon, har förekommit hos patienter som behandlats med enfortumab vedotin (se avsnitt Biverkningar). Patienter ska övervakas med avseende på ögonsjukdomar. Överväg tårersättning som profylax för torra ögon och remiss för oftalmologisk bedömning om ögonsymtomen kvarstår eller förvärras.


Extravasering vid infusionsstället

Skador på hud och mjukdelar har observerats efter administrering av enfortumab vedotin när extravasering inträffat (se avsnitt Biverkningar). Säkerställ god venaccess innan administreringen av Padcev påbörjas och var uppmärksam på eventuell extravasering vid infusionsstället under administreringen. Om extravasering inträffar ska infusionen avbrytas och eventuella biverkningar övervakas.


Embryonal-fetal toxicitet och preventivmedel

Gravida kvinnor ska informeras om eventuella risker för fostret (se avsnitt Graviditet och Prekliniska uppgifter). Fertila kvinnor ska rekommenderas att ta ett graviditetstest inom 7 dagar innan behandling med enfortumab vedotin påbörjas samt att använda preventivmedel under behandlingen och i minst 12 månader efter att behandlingen avslutats. Män som behandlas med enfortumab vedotin ska rekommenderas att inte bli fäder under behandlingen eller under 9 månader efter den sista dosen av Padcev.

Interaktioner

Formella läkemedelsinteraktionsstudier med enfortumab vedotin har inte utförts. Samtidig administrering av enfortumab vedotin och CYP3A4 (substrat)-metaboliserade läkemedel medför ingen kliniskt relevant risk för inducering av farmakokinetiska interaktioner (se avsnitt Farmakokinetik).


Effekter av andra läkemedel på enfortumab vedotin


CYP3A4-hämmare, -substrat eller -inducerare

Baserat på fysiologiskt baserad farmakokinetisk (PBPK) modellering förutsägs samtidig användning av enfortumab vedotin och ketokonazol (en kombinerad P-gp- och stark CYP3A-hämmare) öka Cmax för okonjugerat MMAE och AUC exponering i mindre utsträckning, utan någon förändring i exponeringen för antikroppskonjugatet. Försiktighet bör iakttas vid samtidig behandling med CYP3A4-hämmare. Patienter som samtidigt får starka CYP3A4-hämmare (t.ex. boceprevir, klaritromycin, kobicistat, indinavir, itrakonazol, nefazodon, nelfinavir, posakonazol, ritonavir, sakvinavir, telaprevir, telitromycin, vorikonazol) ska övervakas mer noggrant beträffande tecken på toxicitet.


Okonjugerat MMAE förutsägs inte förändra AUC för samtidiga läkemedel som är CYP3A4-substrat (t.ex. midazolam).


Starka CYP3A4-inducerare (t.ex. rifampicin, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, johannesört [Hypericum perforatum]) kan minska exponeringen för okonjugerat MMAE med måttlig effekt (se avsnitt Farmakokinetik).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Fertila kvinnor/preventivmedel för män och kvinnor

Graviditetstest rekommenderas för fertila kvinnor inom 7 dagar innan behandlingen påbörjas. Fertila kvinnor ska rekommenderas att använda preventivmedel under behandlingen och i minst 12 månader efter att behandlingen avslutats. Män som behandlas med enfortumab vedotin ska rekommenderas att inte bli fäder under behandlingen eller under 9 månader efter den sista dosen Padcev.


Graviditet

Baserat på djurstudier kan Padcev orsaka fosterskador när det administreras till gravida kvinnor. Studier av embryo- och fosterutveckling hos honråttor har visat att intravenös administrering av enfortumab vedotin resulterade i ett lägre antal livsdugliga foster, mindre kullar och ökat antal tidig resorption (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Padcev rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder ett effektivt preventivmedel.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om enfortumab vedotin utsöndras i bröstmjölk. En risk för barn som ammas kan inte uteslutas. Amning ska avbrytas under behandling med Padcev och i minst 6 månader efter den sista dosen.

Fertilitet

Hos råttor resulterade administrering av upprepade doser av enfortumab vedotin i testikulär toxicitet och kan förändra fertiliteten hos män. MMAE har visats ha aneugena egenskaper (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Män som behandlas med detta läkemedel ska därför rekommenderas att frysa in spermaprover för förvaring före behandlingen. Det finns inga data om effekten av Padcev på fertiliteten hos människa.

Trafik

Padcev har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningarna av enfortumab vedotin var alopeci (48,8 %), trötthet (46,8 %), minskad aptit (44,9 %), perifer sensorisk neuropati (38,7 %), diarré (37,6 %), illamående (36 %), klåda (33,4 %), dysgeusi (29,9 %), anemi (26,5 %), viktminskning (23,4 %), makulopapulösa utslag (22,9 %), torr hud (21,6 %), kräkningar (18,4 %), förhöjt aspartataminotransferas (15,3 %), hyperglykemi (13,1 %), torra ögon (12,8 %), förhöjt alaninaminotransferas (12,1 %) och utslag (10,4 %).


De vanligaste svåra biverkningarna var diarré (2 %) och hyperglykemi (2 %). Nio procent av patienterna avbröt behandlingen med enfortumab vedotin permanent på grund av biverkningar. Den vanligaste biverkningen (≥ 2 %) som ledde till permanent utsättning var perifer sensorisk neuropati (4 %). Biverkningar som ledde till dosuppehåll förekom hos 44 % av patienterna. De vanligaste biverkningarna (≥ 2 %) som ledde till dosuppehåll var perifer sensorisk neuropati (15 %), trötthet (7 %), makulopapulösa utslag (4 %), förhöjt aspartataminotransferas (4 %), förhöjt alaninaminotransferas (4 %), anemi (3 %), diarré (3 %) och hyperglykemi (3 %). Hos 30 % av patienterna krävdes en dosminskning på grund av en biverkning. De vanligaste biverkningarna (≥ 2 %) som ledde till en dosminskning var perifer sensorisk neuropati (10 %), trötthet (5 %), makulopapulösa utslag (4 %) och minskad aptit (2 %).


Tabell över biverkningar

Säkerheten för enfortumab vedotin som monoterapi har utvärderats hos 680 patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som fick 1,25 mg/kg på dag 1, 8 och 15 i en 28-dagarscykel i kliniska studier (se tabell 3). Patienterna exponerades för enfortumab vedotin under en mediantid på 4,7 månader (intervall: 0,3 till 34,8 månader).


Biverkningar som observerades under kliniska studier anges i detta avsnitt efter frekvenskategori. Frekvenskategorierna definieras enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna i minskande allvarlighetsgrad.

Tabell 3. Biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga

Anemi

Ingen känd frekvens1

Neutropeni, febril neutropeni, minskat neutrofilantal

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Hyperglykemi, minskad aptit

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Perifer sensorisk neuropati, dysgeusi

Vanliga

Perifer neuropati, perifer motorisk neuropati, perifer sensomotorisk neuropati, parestesi, hypestesi, gångstörningar, muskelsvaghet

Mindre vanliga

Demyeliniserande polyneuropati, polyneuropati, neurotoxicitet, motoriska störningar, dysestesi, muskelatrofi, neuralgi, peroneal nervförlamning, sensoriskt bortfall, brännande känsla i huden, brännande känsla

Ögon

Mycket vanliga

Torra ögon

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Pneumonit

Mindre vanliga

Interstitiell lungsjukdom

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Diarré, kräkningar, illamående

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Alopeci, pruritus, utslag, makulopapulösa utslag, torr hud

Vanliga

Läkemedelsutslag, hudexfoliering, konjunktivit, bullös dermatit, blåsor, stomatit, palmoplantar erytrodysestesi, eksem, erytem, erytematösa utslag, makulösa utslag, papulösa utslag, kliande utslag, vesikulära utslag

Mindre vanliga

Generaliserad exfoliativ dermatit, erytema multiforme, exfoliativa utslag, pemfigoid, makulovesikulära utslag, dermatit, allergisk dermatit, kontaktdermatit, intertrigo, hudirritation, staseksem, blodblåsor

Ingen känd frekvens1

Toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnsons syndrom, epidermal nekros, symmetriskt läkemedelsutlöst intertriginöst eksem och böjveckseksem

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Trötthet

Vanliga

Extravasering vid infusionsstället

Undersökningar

Mycket vanliga

Förhöjt alaninaminotransferas, förhöjt aspartataminotransferas, viktminskning

1Baserat på globala erfarenheter efter marknadsintroduktion.

Beskrivning av utvalda biverkningar


Immunogenicitet

Totalt testades 590 patienter för immunogenicitet mot enfortumab vedotin 1,25 mg/kg; 15 patienter bekräftades vara positiva för anti-läkemedelsantikroppar (ADA) vid baseline, och hos patienter som var negativa vid baseline (n = 575) var totalt 16 (2,8 %) positiva efter baseline (13 övergående och 3 kvarstående). På grund av det begränsade antalet patienter med antikroppar mot Padcev går det inte att dra några slutsatser kring en potentiell effekt av immunogeniciteten med avseende på effekt, säkerhet eller farmakokinetik.


Hudreaktioner

I kliniska studier förekom hudreaktioner hos 55 % (375) av de 680 patienter som behandlades med enfortumab vedotin 1,25 mg/kg. Svåra (grad 3 eller 4) hudreaktioner förekom hos 13 % (85) av patienterna och en majoritet av dessa reaktioner utgjordes av makulopapulösa utslag, erytematösa utslag, utslag eller läkemedelsutslag. Mediantiden till debut av svåra hudreaktioner var 0,62 månader (intervall: 0,1 till 6,4 månader). Allvarliga hudreaktioner förekom hos 3,8 % (26) av patienterna.


I den kliniska studien EV-201 (n = 214) upplevde 75 % av de patienter som fick hudreaktioner fullständig återhämtning och 14 % upplevde partiell förbättring (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Pneumonit/ILD

I kliniska studier förekom pneumonit hos 15 (2,2 %) och ILD hos 2 (0,3 %) av de 680 patienter som behandlades med enfortumab vedotin 1,25 mg/kg. Mindre än 1 % av patienterna upplevde allvarlig (grad 3–4) pneumonit eller ILD. Pneumonit eller ILD resulterade i att behandlingen med enfortumab vedotin avslutades hos 0,1% respektive 0,3% av patienterna. Inga patienter avled på grund av ILD eller pneumonit. Mediantiden till debut av pneumonit eller ILD, oavsett grad, var 3,6 månader (intervall: 0,8 till 6,0 månader) och medianduration var 1,4 månader (intervall: 0,2 till 27,5 månader). Av de 17 patienter som upplevde pneumonit eller ILD hade 6 (35,3 %) tillbakagång av symtom. 


Hyperglykemi

I kliniska studier förekom hyperglykemi (blodglukos > 13,9 mmol/l) hos 14 % (98) av de 680 patienter som behandlades med enfortumab vedotin 1,25 mg/kg. Allvarliga händelser med hyperglykemi inträffade hos 2,2 % av patienterna. Sju procent av patienterna utvecklade allvarlig hyperglykemi (grad 3–4) och 0,3 % av patienterna avled, varav en av hyperglykemi och en av diabetesketoacidos. Incidensen för hyperglykemi grad 3–4 ökade konsekvent hos patienter med högre BMI och hos patienter med högre hemoglobin A1C (HbA1c) vid baseline. Mediantiden till debut av hyperglykemi var 0,6 månader (intervall: 0,1 till 20,3).


I den kliniska studien EV-201 (n = 214) upplevde 61 % av patienterna fullständig återhämtning och 19 % upplevde partiell förbättring vid den sista bedömningen (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Perifer neuropati

I kliniska studier förekom perifer neuropati hos 52 % (352) av de 680 patienter som behandlades med enfortumab vedotin 1,25 mg/kg. Fyra procent av patienterna fick allvarlig perifer neuropati (grad 3–4) vilket inkluderade sensoriska och motoriska händelser. Mediantiden till debut av grad ≥ 2 var 4,6 månader (intervall: 0,1 till 15,8).


I den kliniska studien EV-201 (n = 214) upplevde 19 % av patienterna fullständig återhämtning och 39 % upplevde partiell förbättring vid den sista bedömningen (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Ögonsjukdomar

I kliniska studier upplevde 30 % av patienterna torra ögon under behandling med enfortumab vedotin 1,25 mg/kg. Uppehåll i behandlingen gjordes hos 1,3 % av patienterna och hos 0,1 % av patienterna sattes behandlingen ut permanent på grund av torra ögon. Allvarliga (grad 3) torra ögon förekom endast hos 3 patienter (0,4 %). Mediantiden till debut av torra ögon var 1,7 månader (intervall: 0 till 19,1 månader) (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns inget känt motgift vid överdosering av enfortumab vedotin. Vid överdosering ska patienten övervakas noggrant med avseende på biverkningar och stödjande behandling ska administreras vid behov med hänsyn tagen till halveringstiden på 3,6 dagar (antikroppskonjugat) och 2,6 dagar (MMAE).

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Enfortumab vedotin är ett antikroppskonjugat som riktar in sig på nektin-4, ett adhesionsprotein som finns på ytan av de uroteliala cancercellerna. Det består av en helt human IgG1-kappa-antikropp som konjugerats med det mikrotubuli-störande ämnet MMAE via en proteasklyvbar maleimidokaproyl-valin-citrullin-länk. Icke-kliniska studier tyder på att anticancereffekten av enfortumab vedotin beror på bindningen av antikroppskonjugatet till nektin-4-uttryckande celler, följt av internalisering av antikroppskonjugat-nektin-4-komplexet och frisättning av MMAE via proteolytisk klyvning. Frisättningen av MMAE stör nätverket av mikrotubuli i cellen, vilket får till följd att cellcykeln stoppas och cellen dör genom apoptos. MMAE som frisätts från celler som enfortumab vedotin riktat in sig på kan sprida sig till närliggande nektin-4-låguttryckande celler, vilket leder till cytotoxisk celldöd.


Hjärtats elektrofysiologi

Vid den rekommenderade dosen på 1,25 mg/kg förlängde inte enfortumab vedotin det genomsnittliga QTc-intervallet i någon kliniskt relevant utsträckning baserat på EKG-data från en studie med patienter med avancerad urotelial cancer.


Klinisk effekt och säkerhet


Metastaserad urotelial cancer


EV‑301

Effekten av Padcev utvärderades i studien EV-301, en öppen, randomiserad, fas 3 multicenterstudie som inkluderade 608 patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som fått tidigare platinainnehållande kemoterapi och en hämmare av programmerad celldöd-1 receptor (PD-1) eller ligand 1 för programmerad celldöd (PD-L1). Det primära effektmåttet i studien var total överlevnad (OS) och sekundära effektmått inkluderade progressionsfri överlevnad (PFS) och objektiv responsfrekvens (ORR) [PFS och ORR utvärderades genom prövarbedömning med hjälp av RECIST v1.1]. Patienterna randomiserades 1:1 för att få antingen enfortumab vedotin 1,25 mg/kg på dag 1, 8 och 15 i en 28-dagarscykel, eller någon av följande kemoterapier utifrån prövarens val: docetaxel 75 mg/m2 (38 %), paklitaxel 175 mg/m2 (36 %) eller vinflunin 320 mg/m2 (25 %) på dag 1 i en 21‑dagarscykel.


Patienter exkluderades från studien om de hade aktiva metastaser i CNS, pågående sensorisk eller motorisk neuropati grad ≥ 2, känd historik av infektion (hiv 1 eller 2) orsakad av humant immunbristvirus (hiv), aktiv hepatit B eller C, eller okontrollerad diabetes vilken definierades som HbA1c ≥ 8 % eller HbA1c ≥ 7 % med relaterade diabetessymtom.


Medianåldern var 68 år (intervall: 30 till 88 år), 77 % var män och de flesta patienterna var vita (52 %) eller asiater (33 %). Alla patienterna hade performance status enligt Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) på 0 (40 %) eller 1 (60 %) vid baseline. Nittiofem procent (95 %) av patienterna hade metastaserad sjukdom och 5 % hade lokalt avancerad sjukdom. Åttio procent av patienterna hade viscerala metastaser inklusive 31 % med levermetastaser. Sjuttiosex procent av patienterna hade en histologi med urotelialt karcinom/övergångsepitelkarcinom, 14 % hade övergångsepitelkarcinom i kombination med en annan cellhistologi och cirka 10 % hade andra histologiska varianter. Totalt 76 (13 %) patienter hade tidigare fått ≥ 3 linjer med systemisk behandling. Femtiotvå procent (314) av patienterna hade tidigare fått PD-1-hämmare, 47 % (284) hade tidigare fått PD-L1-hämmare och ytterligare 1 % (9) av patienterna hade fått både PD-1- och PD-L1-hämmare. Endast 18 % (111) av patienterna svarade på den tidigare behandlingen med en PD-1- eller PD-L1-hämmare. Sextiotre procent (383) av patienterna hade tidigare fått cisplatin-baserad behandling, 26 % (159) hade tidigare fått karboplatin-baserad behandling och ytterligare 11 % (65) hade fått behandling med både cisplatin och karboplatin.


I tabell 4 sammanfattas effektresultaten för studien EV-301 efter en medianuppföljningstid på 11,1 månader (95 % KI: 10,6 till 11,6).

Tabell 4. Effektresultat från EV-301

Endpoint

Padcev

n = 301

Kemoterapi

n = 307

Total överlevnad

Antal (%) patienter med händelser

134 (44,5)

167 (54,4)

Medianvärde i månader (95 % KI)

12,9 (10,6, 15,2)

9,0 (8,1, 10,7)

Riskkvot (95 % KI)

0,702 (0,556, 0,886)

Ensidigt p‑värde

0,00142*

Progressionsfri överlevnad

Antal (%) patienter med händelser

201 (66,8)

231 (75,2)

Medianvärde i månader (95 % KI)

5,6 (5,3, 5,8)

3,7 (3,5, 3,9)

Riskkvot (95 % KI)

0,615 (0,505, 0,748)

Ensidigt p‑värde

< 0,00001

Objektiv responsfrekvens (CR + PR)

ORR (%) (95 % KI)

40,6 (35,0, 46,5)

17,9 (13,7, 22,8)

Ensidigt p‑värde

< 0,001§

Total responsfrekvens (%)         

4,9

2,7

Partiell responsfrekvens (%)

35,8

15,2

Varaktighet av respons för dem som svarat

Medianvärde i månader (95 % KI)

7,4 (5,6, 9,5)

8,1 (5,7, 9,6)

*förbestämd effektgräns = 0,00679, ensidig (justerat efter ett antal observerade dödsfall av 301)

†utvärderad genom bedömning av prövare med hjälp av RECIST v1.1

förbestämd effektgräns = 0,02189, ensidig (justerat efter antal observerade PFS1-händelser av 432)

§förbestämd effektgräns = 0,025, ensidig (justerad med 100 % informationsfraktion)

Figur 1. Kaplan-Meier-diagram av total överlevnad

Figur 1


Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för enfortumab vedotin för alla grupper av den pediatriska populationen för urotelial cancer (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).

Farmakokinetik

Distribution

Det beräknade medelvärdet för distributionsvolymen för antikroppskonjugatet vid steady-state var 12,8 liter efter 1,25 mg/kg enfortumab vedotin. In vitro varierade bindningen av MMAE till humana plasmaproteiner från 68 % till 82 %. Det är inte troligt att MMAE tränger undan eller trängs undan av starkt proteinbundna läkemedel. In vitro-studier indikerar att MMAE är ett substrat av P-glykoprotein.


Metabolism

En liten fraktion av det MMAE som frisätts från enfortumab vedotin metaboliseras. In vitro-data indikerar att metabolismen av MMAE främst sker via oxidering av CYP3A4.


Eliminering

Medelvärdet för clearance av antikroppskonjugatet och okonjugerat MMAE hos patienter var 0,11 liter/timme respektive 2,11 liter/timme. Elimineringen av antikroppskonjugatet uppvisade en multiexponentiell minskning med en halveringstid på 3,6 dagar.

Elimineringen av MMAE verkade begränsas av takten med vilken det frisattes från enfortumab vedotin. Elimineringen av MMAE uppvisade en multiexponentiell minskning med en halveringstid på 2,6 dagar.


Utsöndring

Utsöndringen av MMAE sker främst via feces och en mindre andel via urin. Efter en enstaka dos av ett annat antikroppskonjugat som innehöll MMAE återfanns cirka 24 % av det MMAE som totalt administrerats i feces och urin som oförändrat MMAE under en period på 1 vecka. Den största delen återfunnet MMAE utsöndrades i feces (72 %). En liknande utsöndringsprofil förväntas för MMAE efter administrering av enfortumab vedotin.


Särskilda populationer


Äldre

Analys av farmakokinetik utifrån population indikerar att ålder [intervall: 24 till 90 år; 60 % (450/748) > 65 år, 19 % (143/748) > 75 år] inte har en kliniskt betydande effekt på farmakokinetiken för enfortumab vedotin.


Etnicitet och kön

Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys har etnicitet [69 % (519/748) vita, 21 % (158/748) asiater, 1 % (10/748) svarta och 8 % (61/748) övriga eller okänt] och kön [73 % (544/748) män] inte någon kliniskt meningsfull effekt på farmakokinetiken för enfortumab vedotin.


Nedsatt njurfunktion

Farmakokinetiken för antikroppskonjugat och okonjugerat MMAE utvärderades efter administrering av 1,25 mg/kg enfortumab vedotin till patienter med lindrigt (CrCL > 60–90 ml/min; n = 272), måttligt (CrCL 30–60 ml/min; n = 315) och svårt (CrCL 15–<30 ml/min; n = 25) nedsatt njurfunktion. Inga signifikanta skillnader i AUC-exponering för antikroppskonjugatet eller okonjugerat MMAE observerades hos patienter med lindrigt, måttligt eller svårt nedsatt njurfunktion jämfört med patienter med normal njurfunktion. Enfortumab vedotin har inte utvärderats hos patienter med terminal njursjukdom (CrCL < 15 ml/min).


Nedsatt leverfunktion

Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys med data från kliniska studier på patienter med metastaserad urotelial cancer var det inga signifikanta skillnader i antikroppskonjugatexponering, och en ökning av AUC på 37 % för okonjugerat MMAE observerades hos patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion (totalt bilirubin på 1 till 1,5 × ULN och vilket ASAT-värde som helst, eller totalt bilirubin ≤ ULN och ASAT > ULN, n = 65) jämfört med patienter med normal leverfunktion. Enfortumab vedotin har endast studerats hos ett begränsat antal patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (n = 3) och har inte utvärderats hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion. Effekten av måttligt till svårt nedsatt leverfunktion (totalt bilirubin > 1,5 x ULN och vilket ASAT-värde som helst) eller levertransplantation på farmakokinetiken för antikroppskonjugatet eller okonjugerat MMAE är inte känd.


Förutsägelser utifrån fysiologiskt baserad farmakokinetisk modellering

Samtidig användning av enfortumab vedotin och ketokonazol (en kombinerad P-gp- och stark CYP3A-hämmare) förutsägs öka Cmax för okonjugerat MMAE och AUC exponering i mindre utsträckning, utan någon förändring i exponeringen för antikroppskonjugatet.


Samtidig användning av enfortumab vedotin och rifampin (en kombinerad P-gp- och stark CYP3A-inducerare) förutsägs minska Cmax för okonjugerat MMAE och AUC exponering med måttlig effekt, utan någon förändring i exponeringen för antikroppskonjugatet. Den fulla effekten av rifampin på Cmax för MMAE kan vara underskattad i PBPK-modellen.


Samtidig användning av enfortumab vedotin förutsägs inte påverka exponeringen för midazolam (ett känsligt CYP3A-substrat). In vitro-studier med humana levermikrosomer indikerar att MMAE hämmar CYP3A4/5 men inte andra CYP450-isoformer. MMAE inducerade inte påtagliga CYP450-enzymer i humana hepatocyter.


In vitro-studier

In vitro-studier indikerar att MMAE är ett substrat och inte en hämmare av effluxtransportören P‑glykoprotein (P-gp). In vitro-studier visade att MMAE inte är ett substrat till bröstcancerresistensprotein (BCRP), multiresistensassocierat protein 2 (MRP2), organisk anjontransportpolypeptid 1B1 eller 1B3 (OATP1B1 eller OATP1B3), organisk katjontransportör 2 (OCT2) eller organisk katjontransportör 1 eller 3 (OAT1 eller OAT3). MMAE var inte en hämmare av gallsalt-exportpumpen (BSEP), P-gp, BCRP, MRP2, OCT1, OCT2, OAT1, OAT3, OATP1B1 eller OATP1B3 vid kliniskt relevanta koncentrationer.

Prekliniska uppgifter

Genotoxicitetsstudier visade att MMAE inte har någon märkbar genotoxisk effekt vid ett omvänt mutationstest med bakterier (Ames test) eller i en mutationsanalys med L5178Y TK+/‑ muslymfom. MMAE inducerade kromosomala avvikelser i mikronukleustestet på råttor vilket överensstämmer med den farmakologiska effekten av mikrotubuli-störande läkemedel.


Hudlesioner observerades i studier med upprepade doser på råttor (4 och 13 veckor) och på apor (4 veckor). Hudförändringarna var helt återställda i slutet av en återhämtningsperiod på 6 veckor.


Hyperglykemi som rapporterats i de kliniska studierna förekom inte i toxicitetsstudierna med vare sig råttor eller apor, och det fanns inga histopatologiska fynd i pankreas hos någon av arterna.


Fostertoxicitet (mindre kullar eller fullständig förlust av kullen) observerades och minskningen i kullens storlek motsvarades av en ökning av tidiga resorptioner. Medelvikten för överlevande foster vid en dos på 2 mg/kg var lägre jämfört med kontrollgruppen.


Skelettavvikelser hos foster på grund av enfortumab vedotin bedömdes som utvecklingsförseningar. En dos på 2 mg/kg (ungefär liknande som exponeringen vid den rekommenderade dosen för människor) resulterade i maternell toxicitet, embryonal-fetal dödlighet och strukturella deformiteter som inkluderade gastroschisis, felroterat bakben, avsaknad av framtass, felplacerade inre organ och fusion av halskotbåge. Dessutom observerades skelettanomalier (asymmetriska, sammanväxta, ofullständigt ossifierade och missbildade sternebrae, missbildad halskotbåge samt ensidig ossifikation av centrum i bröstkota) och minskad fostervikt.


Testikulär toxicitet som observerades, endast hos råttor, var delvis reversibel i slutet av en återhämtningsperiod på 24 veckor.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Padcev 20 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

En injektionsflaska med pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 20 mg enfortumab vedotin.


Padcev 30 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

En injektionsflaska med pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 30 mg enfortumab vedotin.


Efter beredning innehåller varje ml lösning 10 mg enfortumab vedotin.


Enfortumab vedotin består av en helt human IgG1-kappa-antikropp som konjugerats med det mikrotubuli-störande ämnet monometylauristatin E (MMAE) via en proteasklyvbar maleimidokaproyl-valin-citrullin-länk.


Förteckning över hjälpämnen

Histidin

Histidinhydrokloridmonohydrat

Trehalosdihydrat

Polysorbat 20

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Enfortumab vedotin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av enfortumab vedotin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att enfortumab vedotin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att enfortumab vedotin kan bioackumuleras, då data saknas.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

­PEC in water is calculated according to the following formula:

­PEC [µg/L] = (A*109 *(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.37 x 10-6 x A x (100-R)

PEC = 0.0057 μg/L


A: 0.42 kg (forcasted sales data five years after launch).

R: 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by voloatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 since no data is available.

P: number of inhabitants in Sweden = 10 x 106

V: 200 L/day (volume of wastewater per capita and day) (ECHA default) (Ref.1)

D: 10 (factor for dilution of wastewater by surface water flow) (ECHA default) (Ref.1)


According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of enfortumab vedotin is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0.01 μg/L.


There is no LogP data available for enfortumab vedotin and therefore no conclusion regarding its potential to bioaccumulate can be drawn (Ref.2).


References

1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en


2. Guidance to regulation (EC) No1272/2008 on classification, labelling and packaging (CLP) of substances and mixtures. European Chemical Agency, http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/clp_en.pdf

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Oöppnad injektionsflaska

3 år.


Beredd lösning i injektionsflaskan

Ur mikrobiologisk synvinkel ska lösningen från injektionsflaskan/-flaskorna, efter beredning, tillsättas omedelbart till infusionspåsen. Användaren ansvarar för förvaringstider och -förhållanden före användning av beredda injektionsflaskor som inte används omedelbart och normalt ska de inte förvaras i mer än 24 timmar i kylskåp vid 2 °C – 8 °C. Får ej frysas.


Utspädd läkemedelsvätska i infusionspåsen

Ur mikrobiologisk synvinkel ska den utspädda lösningen i påsen, efter spädning i infusionspåsen, omedelbart administreras till patienten. Användaren ansvarar för förvaringstider och -förhållanden före användning av utspädd läkemedelsvätska som inte används omedelbart och normalt ska vätskan inte förvaras i mer än 16 timmar i kylskåp vid 2 °C – 8 °C, inklusive infusionstiden. Får ej frysas.


Särskilda förvaringsanvisningar

Oöppnade injektionsflaskor

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C).

Får ej frysas.


Anvisningar för beredning, administrering och destruktion

Beredning i injektionsflaska, singeldos

1.

Följ rutiner för korrekt hantering och kassering av cancerläkemedel.

2.

Använd lämplig aseptisk teknik för beredning och förberedelser av läkemedelsvätskor.

3.

Beräkna rekommenderad dos utifrån patientens vikt för att fastställa hur många injektionsflaskor och vilken styrka av injektionsflaskorna (20 mg eller 30 mg) som behövs.

4.

Bered varje injektionsflaska på följande sätt och rikta, om det är möjligt, flödet av sterilt vatten för injektion längs injektionsflaskans insida och inte direkt mot det frystorkade pulvret:

a. Injektionsflaska, 20 mg: Tillsätt 2,3 ml sterilt vatten för injektion, vilket ger 10 mg/ml enfortumab vedotin.

b. Injektionsflaska, 30 mg: Tillsätt 3,3 ml sterilt vatten för injektion, vilket ger 10 mg/ml enfortumab vedotin.

5.

Snurra injektionsflaskan långsamt tills innehållet har lösts upp helt. Låt den eller de beredda injektionsflaskorna stå i minst 1 minut tills bubblorna har försvunnit. Skaka inte injektionsflaskan.

6.

Inspektera lösningen visuellt med avseende på partiklar eller missfärgning. Den beredda lösningen ska vara klar till svagt opalescent, färglös till ljusgul och fri från synliga partiklar. Kassera injektionsflaskor med synliga partiklar eller missfärgning.

Spädning i infusionspåse

7.

Dra upp den beräknade mängden av den beredda lösningen från injektionsflaskan/-flaskorna och överför den till en infusionspåse.

8.

Späd enfortumab vedotin med glukoslösning 50 mg/ml (5 %), natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) eller Ringer-laktat injektionsvätska, lösning. Infusionspåsen ska rymma tillräckligt med vätska för att uppnå en slutlig koncentration på 0,3 mg/ml till 4 mg/ml enfortumab vedotin.

Utspädd läkemedelsvätska av enfortumab vedotin kan användas med påsar för intravenös infusion gjorda av polyvinylklorid (PVC), etylvinylacetat, polyolefin som polypropen (PP), eller flaskor för intravenös vätska gjorda av polyeten (PE), glykolmodifierad polyetentereftalat och infusionsset gjorda av PVC med antingen mjukgörare (bis-(2etylhexyl)-ftalat (DEHP) eller tris-(2etylhexyl)-trimellitat (TOTM)), PE och med filtermembran (porstorlek 0,2–1,2 μm) gjorda av polyetersulfon, polyvinyliden difluorid eller blandade cellulosaestrar.

9.

Blanda den utspädda lösningen genom att vända försiktigt. Skaka inte påsen.

10.

Inspektera visuellt med avseende på partiklar eller missfärgning i infusionspåsen innan den används. Den beredda lösningen ska vara klar till svagt opalescent, färglös till ljusgul och fri från synliga partiklar. Använd inte infusionspåsen om det förekommer partiklar eller missfärgningar.

11.

Kassera oanvänt läkemedel som är kvar i singeldos-injektionsflaskorna.

Administrering

12.

Administrera infusionen under 30 minuter genom ett infusionsaggregat. Får inte administreras som en intravenös push- eller bolusdos.

Inga inkompatibiliteter har observerats med överföringsanordningar med slutet system gjorda av akrylnitril-butadien-styren (ABS), akryl, aktivt kol, etenpropendienmonomer, metakrylat ABS, polykarbonat, polyisopren, polyoximetylen, PP, silikon, rostfritt stål, termoplastisk elastomer för beredd lösning.

13.

Får inte administreras samtidigt med andra läkemedel genom samma infusionsaggregat.

14.

Det rekommenderas att använda in-line-filter eller sprutfilter (porstorlek 0,2‑1,2 μm, rekommenderat material: polyetersulfon, polyvinyliden difluorid, blandade cellulosaestrar) under administreringen.

Kassering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Vitt till gulvitt frystorkat pulver.

Förpackningsinformation

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg Vitt till gulvitt frystorkat pulver i en 10 ml injektionsflaska av typ I-glas med grå propp.
1 styck injektionsflaska (fri prissättning), EF
Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 30 mg Vitt till gulvitt frystorkat pulver i en 10 ml injektionsflaska av typ I-glas med grå propp.
1 styck injektionsflaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av