FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Comirnaty

Pfizer

Koncentrat till injektionsvätska, dispersion
(Vaccinet är en vit till benvit fryst dispersion)

Vacciner, övriga vacciner mot virusinfektioner

Aktiv substans:
ATC-kod: J07BX03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är viktig säkerhetsinformation?
2021-07-19: Viktig säkerhetsinformation
Covid-19 mRNA-vaccinerna Comirnaty och Spikevax: risk för myokardit och perikardit
 • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Comirnaty koncentrat till injektionsvätska, dispersion mRNA-vaccin mot covid‑19 (nukleosidmodifierat)


2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läkemedlet levereras i en flerdosinjektionsflaska och måste spädas före användning.


En injektionsflaska (0,45 ml) innehåller 6 doser à 0,3 ml efter spädning, se avsnitt 4.2 och 6.6.


1 dos (0,3 ml) innehåller 30 mikrogram mRNA-vaccin mot covid‑19 (inkapslat i lipidnanopartiklar).


Enkelsträngat budbärar-RNA (mRNA) med 5'-cap-struktur, framställt med cellfri in vitro-transkriptionsmetod från motsvarande DNA-templat, som kodar för SARS-CoV‑2-virusets spikeprotein (S‑protein).


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3 LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till injektionsvätska, dispersion (sterilt koncentrat).

Vaccinet är en vit till benvit fryst dispersion (pH: 6,9‑7,9).


4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Comirnaty är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid‑19 orsakad av SARS-CoV-2-viruset hos personer 12 år och äldre.


Detta vaccin ska användas i enlighet med officiella rekommendationer.


4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering


Personer 12 år och äldre

Comirnaty administreras intramuskulärt efter spädning som en primär vaccinationsserie bestående av 2 doser (0,3 ml vardera). Det rekommenderas att den andra dosen administreras 3 veckor efter den första dosen (se avsnitt 4.4 och 5.1).


En boosterdos (tredje dos) Comirnaty kan ges intramuskulärt tidigast 6 månader efter den andra dosen till personer som är 18 år och äldre. Beslut om när och till vem en tredje dos ska ges ska fattas baserat på tillgängliga data om skyddseffekt, med hänsyn taget till begränsade säkerhetsdata (se avsnitt 4.4 och 5.1).


Utbytbarheten mellan Comirnaty och andra covid‑19-vacciner för att fullborda den primära vaccinationsserien eller boosterdosen (tredje dosen) har inte fastställts. Individer som har fått 1 dos Comirnaty ska ges en andra dos Comirnaty för att fullborda den primära vaccinationsserien och för ytterligare eventuella doser.


Kraftigt immunsupprimerade personer från 12 års ålder

En tredje dos kan ges tidigast 28 dagar efter den andra dosen till individer som är kraftigt immunsupprimerade (se avsnitt 4.4).


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Comirnaty för pediatriska deltagare yngre än 12 år har ännu inte fastställts. Begränsade data finns tillgängliga.


Äldre population

Inga dosjusteringar är nödvändiga hos äldre personer ≥ 65 år. Säkerhet och immunogenicitet för en boosterdos (tredje dos) Comirnaty hos personer som är 65 år och äldre är baserad på data gällande säkerhet och immunogenicitet hos vuxna i åldern 18‑55 år.


Administreringssätt


Comirnaty ska administreras intramuskulärt efter spädning (se avsnitt 6.6).


Efter spädning innehåller injektionsflaskor med Comirnaty sex doser à 0,3 ml vaccin. För att kunna extrahera sex doser ur en och samma injektionsflaska ska sprutor och/eller nålar med låg dödvolym användas. Spruta–nålkombinationen ska ha en dödvolym på högst 35 mikroliter. Om standardnålar och -sprutor används räcker eventuellt inte volymen för att extrahera en sjätte dos ur en och samma injektionsflaska. Oberoende av typ av nål och spruta gäller följande:


 • Varje dos ska innehålla 0,3 ml vaccin.

 • Om kvarvarande mängd vaccin i injektionsflaskan inte räcker till en full dos på 0,3 ml, kasta injektionsflaskan och eventuella restmängder.

 • Kombinera inte överblivna vaccinmängder från olika injektionsflaskor.

Det föredragna stället är deltoideusmuskeln i överarmen.


Injicera inte vaccinet intravaskulärt, subkutant eller intradermalt.


Vaccinet ska inte blandas i samma spruta som andra vacciner eller läkemedel.


Försiktighetsåtgärder som ska vidtas före administrering av vaccinet finns i avsnitt 4.4.


Anvisningar beträffande upptining, hantering och kassering av vaccinet finns i avsnitt 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.


4.4 Varningar och försiktighet

Spårbarhet


För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras.


Allmänna rekommendationer


Överkänslighet och anafylaxi

Anafylaktiska reaktioner har rapporterats. Lämplig medicinsk behandling och övervakning ska alltid finnas omedelbart tillgängliga i händelse av en anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.


Noggrann observation i minst 15 minuter efter vaccination rekommenderas. De som upplevt en anafylaktisk reaktion efter den första dosen Comirnaty ska inte ges en andra dos av vaccinet.


Myokardit och perikardit

Mycket sällsynta fall av myokardit och perikardit har observerats efter vaccination med Comirnaty. Dessa fall har främst inträffat inom 14 dagar efter vaccinationen, oftare efter den andra vaccinationen och oftare hos yngre män. Tillgängliga data tyder på att sjukdomsförloppet för myokardit och perikardit efter vaccination inte skiljer sig från myokardit eller perikardit i allmänhet.


Hälso- och sjukvårdspersonal ska vara uppmärksam på tecken och symtom på myokardit och perikardit. Vaccinerade ska instrueras att omedelbart söka läkarvård om de utvecklar symtom som tyder på myokardit eller perikardit såsom (akut och ihållande) bröstsmärta, andfåddhet eller hjärtklappning efter vaccination.


Hälso- och sjukvårdspersonal bör ta del av behandlingsriktlinjer och/eller konsultera specialister för att diagnostisera och behandla detta tillstånd.


Risken för myokardit efter en tredje dos Comirnaty har ännu inte beskrivits.


Ångestrelaterade reaktioner

Ångestrelaterade reaktioner, inklusive vasovagala reaktioner (synkope), hyperventilering eller stressrelaterade reaktioner (t.ex. yrsel, palpitationer, ökning av hjärtfrekvens, blodtrycksförändringar, stickningar och svettningar) kan förekomma i samband med själva vaccinationsprocessen. Stressrelaterade reaktioner är tillfälliga och försvinner av sig själva. Personer som vaccineras ska uppmanas att informera vaccinatören om symtomen för bedömning. Det är viktigt att det finns rutiner på plats för att undvika skada från svimning.


Samtidig sjukdom

Vaccination ska skjutas upp hos personer med akut allvarlig febersjukdom eller akut infektion. En mindre infektion och/eller låggradig feber utgör inte skäl att senarelägga vaccination.


Trombocytopeni och koagulationsrubbningar

Liksom med andra intramuskulära injektioner ska vaccinet ges med försiktighet till individer som får behandling med antikoagulantia och till dem med trombocytopeni eller någon annan koagulationsrubbning (såsom hemofili) eftersom blödning eller blåmärken kan inträffa hos dessa individer efter intramuskulär administrering.


Immunsupprimerade individer

Effekt och säkerhet för vaccinet har inte utvärderats hos immunsupprimerade individer, inbegripet de som får immunsuppressiv behandling. Effekten av Comirnaty kan vara lägre hos immunsupprimerade individer.


Rekommendationen att överväga en tredje dos till kraftigt immunsupprimerade individer grundar sig på begränsade serologiska tecken från en fallserie i litteraturen från det kliniska handhavandet av patienter med iatrogen immunsuppression efter organtransplantation (se avsnitt 4.2).


Skyddets varaktighet

Varaktigheten för vaccinets skyddseffekt är okänd eftersom den fortfarande håller på att fastställas i pågående kliniska prövningar.


Vaccineffektens begränsningar

Liksom med alla vacciner skyddar vaccination med Comirnaty eventuellt inte alla som vaccineras. Det är möjligt att full skyddseffekt inte uppnås förrän 7 dagar efter den andra vaccindosen.


Hjälpämnen


Detta vaccin innehåller mindre än 1 mmol (39 mg) kalium per dos, dvs. är näst intill ”kaliumfritt”.


Detta vaccin innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.


Samtidig administrering av Comirnaty och andra vaccin har inte studerats.


4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet


Det finns begränsad erfarenhet från användningen av Comirnaty hos gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryo-/fosterutveckling, födande eller postnatal utveckling (se avsnitt 5.3). Användning av Comirnaty under graviditet ska endast övervägas då den potentiella nyttan överväger potentiella risker för modern och fostret.


Amning


Det är okänt om Comirnaty utsöndras i bröstmjölk.


Fertilitet


Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Comirnaty har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Några av de biverkningar som nämns i avsnitt 4.8 kan dock tillfälligt påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


4.8 Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen


Säkerhet för Comirnaty utvärderades hos deltagare 12 år och äldre i två kliniska studier som omfattade 23 205 deltagare (bestående av 22 074 deltagare 16 år och äldre samt 1 131 deltagare i åldern 12 till 15 år) som hade fått minst en dos av Comirnaty.


Den totala säkerhetsprofilen för Comirnaty hos ungdomar i åldern 12 till 15 år var snarlik den som sågs hos deltagare 16 år och äldre.


306 medverkande fas 3‑deltagare i åldern 18‑55 år fick dessutom en boosterdos (tredje dos) Comirnaty cirka 6 månader efter den andra dosen. Den totala säkerhetsprofilen för boosterdosen (tredje dosen) var snarlik den som sågs efter 2 doser.


Deltagare 16 år och äldre– efter 2 doser

I studie 2 fick totalt 22 026 patienter 16 år eller äldre minst en dos av Comirnaty och totalt 22 021 deltagare 16 år eller äldre fick placebo (inklusive 138 och 145 ungdomar i åldern 16 och 17 år i vaccingruppen respektive placebogruppen). Totalt fick 20 519 deltagare 16 år eller äldre två doser av Comirnaty.


Vid tidpunkten då analysen av studie 2 gjordes, med ett brytdatum den 13 mars 2021 för den placebokontrollerade blindade uppföljningsperioden fram till deltagarnas avblindningsdatum, gjordes en uppföljning av totalt 25 651 deltagare (58,2 %) (13 031) som fick Comirnaty och 12 620 som fick placebo) 16 år och äldre under ≥ 4 månader efter den andra dosen. Detta omfattade totalt 15 111 deltagare (7 704 som fick Comirnaty och 7 407 som fick placebo) i åldern 16 till 55 år och totalt 10 540 deltagare (5 327 som fick Comirnaty och 5 213 som fick placebo) i åldern 56 år och äldre.


De vanligaste biverkningarna hos deltagare 16 år eller äldre som fick 2 doser var smärta vid injektionsstället (> 80 %), trötthet (> 60 %), huvudvärk (> 50 %), myalgi (> 40 %), frossa (> 30 %), artralgi (> 20 %), feber och svullnad vid injektionsstället (> 10 %) och var vanligtvis lindriga till måttliga och upphörde inom några dagar efter vaccination. En något lägre reaktogenicitetsfrekvens förknippades med högre ålder.


Säkerhetsprofilen för 545 deltagare 16 år och äldre som fick Comirnaty, och som var seropositiva för SARS-CoV-2 vid baseline, var snarlik den som sågs i den allmänna populationen.


Ungdomar i åldern 12 till 15 år– efter 2 doser

I en analys av studie 2 var, enligt data fram till brytdatumet den 13 mars 2021, 2 260 ungdomar (1 131 i gruppen som fick Comirnaty och 1 129 i gruppen som fick placebo) i åldern 12 till 15 år. Av dessa hade 1 308 ungdomar (660 i gruppen som fick Comirnaty och 648 i gruppen som fick placebo) följts i minst 2 månader efter den andra dosen Comirnaty. Säkerhetsutvärderingen för studie 2 pågår.


De oftast förekommande biverkningarna hos ungdomar i åldern 12 till 15 år som fick 2 doser var smärta vid injektionsstället (> 90 %), trötthet och huvudvärk (> 70 %), myalgi och frossa (> 40 %), artralgi och feber (> 20 %).


Deltagare som är 18 år och äldre– efter boosterdos (tredje dos)

I en undergrupp av fas 2/3‑delen av studie 2 fick 306 deltagare i åldern 18‑55 år som fullbordat den ursprungliga vaccinationsserien med 2 doser Comirnaty en boosterdos (tredje dos) Comirnaty cirka 6 månader (intervall 4,8‑8,0 månader) efter att de fått dos 2.


De oftast förekommande biverkningarna hos deltagare i åldern 18‑55 år var smärta vid injektionsstället (> 80 %), trötthet (> 60 %), huvudvärk (> 40 %), myalgi (> 30 %), frossa och artralgi (> 20 %).


Biverkningar från kliniska studier och erfarenhet efter godkännande i tabellform hos personer 12 år och äldre


Biverkningar som observerats under kliniska studier presenteras nedan enligt följande frekvensgrupper:


Mycket vanliga (≥ 1/10)

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100)

Sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Mycket sällsynta (< 1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Tabell 1: Biverkningar av Comirnaty i kliniska prövningar och erfarenheter efter godkännande hos personer 12 år och äldre

Organsystem

Mycket vanliga

(≥ 1/10)

Vanliga

(≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga

(≥ 1/1 000, < 1/100)

Sällsynta

(≥ 1/10 000, < 1/1 000

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Blodet och lymfsystemet

  

Lymfadeno­patia

  

Immun­systemet

  

Överkänslig­hets­reaktioner (t.ex. hudutslag, klåda, nässelutslagb, angioödemb)

 

Anafylaxi

Metabolism och nutrition

  

Minskad aptit

  

Psykiska störningar

  

Sömnlöshet

  

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

 

Letargi

Akut perifer facialisparesc

 

Hjärtat

    

Myokarditd,

Perikarditd

Mag­tarmkanalen

Diarréd

Illamående,

Kräkningard

   

Hud och subkutan vävnad

  

Hyperhidros,

nattliga svettningar

  

Muskulo­skeletala systemet och bindväv

Artralgi, myalgi

 

Smärta i extremitete

  

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället

Smärta vid injektions­stället, trötthet, frossa, feberf, svullnad vid injektions­stället

Rodnad vid injektions­stället

Asteni,

sjukdoms­känsla,

klåda vid injektions­stället

 

Omfattande svullnad av den vaccinerade armend, ansikts-svullnadg

a. En högre frekvens av lymfadenopati (5,2 % jämfört med 0,4 %) observerades hos deltagare som fick en boosterdos (tredje dos) jämfört med deltagare som fick 2 doser.

b. Frekvensgruppen för nässelutslag och angioödem var Sällsynt.

c. Under den kliniska prövningens säkerhetsuppföljning och fram till den 14 november 2020 rapporterades akut perifer facialispares av fyra deltagare i gruppen som fick mRNA-vaccin mot covid-19. Debut av facialispares var dag 37 efter dos 1 (deltagare fick inte dos 2) samt dag 3, 9 och 48 efter dos 2. Inga fall av akut perifer facialispares rapporterades i placebogruppen.

d. Biverkningar fastställda efter godkännande.

e. Avser den vaccinerade armen.

f. En högre frekvens av feber observerades efter den andra dosen jämfört med den första dosen.

g. Ansiktssvullnad hos vaccinmottagare med anamnes med injektion av hudfillers har rapporterats efter godkännande för försäljning.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Överdoseringsdata finns tillgängliga från 52 studiedeltagare i den kliniska prövningen som på grund av ett spädningsfel fick 58 mikrogram Comirnaty. Vaccinmottagarna rapporterade ingen ökad reaktogenicitet eller ökade biverkningar.


Vid överdosering rekommenderas övervakning av vitala funktioner och eventuell symtomatisk behandling.


5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: vacciner, övriga vacciner mot virusinfektioner, ATC-kod: J07BX03


Verkningsmekanism


Det nukleosidmodifierade mRNA:t i Comirnaty är inkapslat i lipidnanopartiklar, vilket gör att det icke-replikerande RNA:t kan tas upp i värdceller som i sin tur direkt påbörjar transient uttryck av SARS-CoV‑2-virus S-antigen. mRNA:t kodar för membranförankrade, fullängds S med två punktmutationer i den centrala helixstrukturen. Mutation av dessa två aminosyror till prolin låser S i en antigeniskt föredragen prefusionskonformation. Vaccinet stimulerar både neutraliserande antikroppar och ett cellulärt immunsvar mot spike (S)-antigenet, vilka kan bidra till skydd mot covid‑19.


Effekt


Studie 2 är en multicenter, multinationell, randomiserad, placebokontrollerad, observatörsblindad dosvals-, vaccinkandidatvals- och effektstudie i fas 1/2/3 hos deltagare 12 år och äldre. Randomisering stratifierades enligt ålder: 12 till 15 år, 16 till 55 år eller 56 år och äldre, med minst 40 % av deltagarna i åldersgruppen ≥ 56 år. Studien exkluderade deltagare som var immunsupprimerade och deltagare med tidigare klinisk eller mikrobiologisk diagnos av covid‑19. Deltagare med preexisterande stabil sjukdom, definierad som sjukdom som inte krävde signifikant förändring av behandling eller inläggning på sjukhus för förvärrad sjukdom under de 6 sista veckorna före rekrytering, inkluderades liksom deltagare med konstaterad stabil infektion med humant immunbristvirus (hiv), hepatit C-virus (HCV) eller hepatit B-virus (HBV). När analysen av studie 2 gjordes, baserades den presenterade informationen på deltagare 16 år och äldre.


Effekt hos deltagare 16 år och äldre– efter 2 doser


I fas 2/3-delen av studie 2 blev, baserat på data tillkomna fram till den 14 november 2020, cirka 44 000 deltagare jämnt randomiserade till att få 2 doser av antingen mRNA-vaccin mot covid‑19 eller placebo. I effektanalyserna inkluderades deltagare som fått sin andra vaccinationsdos inom 19 till 42 dagar efter den första vaccinationsdosen. Majoriteten (93,1 %) av vaccinmottagarna fick sin andra dos 19 dagar till 23 dagar efter dos 1. Man planerar att göra en uppföljning av deltagare i upp till 24 månader efter dos 2 för utvärdering av säkerhet och effekt mot covid‑19. I den kliniska studien fick deltagarna göra ett uppehåll på minst 14 dagar före och efter administrering av ett influensavaccin för att kunna få antingen placebo eller mRNA-vaccin mot covid‑19. I den kliniska studien fick deltagarna göra ett uppehåll på minst 60 dagar före eller efter mottagande av blod-/plasmaprodukter för att kunna få antingen placebo eller mRNA-vaccin mot covid‑19.


Analyspopulationen för det primära effektmåttet inkluderade 36 621 deltagare 12 år och äldre (18 242 i gruppen som fick mRNA-vaccin mot covid‑19 och 18 379 i placebogruppen) utan tidigare SARS-CoV‑2-infektion uppmätt sju dagar efter den andra dosen. Dessutom var 134 patienter i åldern 16 till 17 år (66 i gruppen som fick mRNA-vaccin mot covid‑19 och 68 i placebogruppen) och 1 616 deltagare var 75 år och äldre (804 i gruppen som fick mRNA-vaccin mot covid‑19 och 812 i placebogruppen).När den primära effektanalysen gjordes hade deltagarna följts för symtomatisk covid‑19 under totalt 2 214 personår (vaccingruppen) respektive 2 222 personår (placebogruppen).


Det förekom inga betydelsefulla kliniska skillnader i vaccinets övergripande skyddseffekt hos deltagare med risk för svår covid‑19, inklusive deltagare med 1 eller fler komorbiditeter som ökar risken för svår covid‑19 (t.ex. astma, kroppsmasseindex (BMI) ≥ 30 kg/m2, kronisk lungsjukdom, diabetes mellitus och hypertoni).


Information om vaccineffekt presenteras i tabell 2.


Tabell 2: Vaccineffekt – Första covid-19-fall minst 7 dagar efter dos 2, enligt åldersgrupp – deltagare utan infektion inom 7 dagar efter dos 2 – population med utvärderbar effekt (7 dagar)

Första covid-19-fall minst 7 dagar efter dos 2 hos deltagare utan tidigare SARS-CoV2-infektion*


Subgrupp

mRNA-vaccin mot covid-19

Na = 18 198

Fall

n1b

Övervakningstidc (n2d)

Placebo

Na = 18 325

Fall

n1b

Övervakningstidc (n2d)

Vaccineffekt %

(95 % KI)e

Alla deltagaree

8

2,214 (17 411)

162

2,222 (17 511)

95,0

(90,0; 97,9)

16 till 64 år

7

1,706 (13 549)

143

1,710 (13 618)

95,1

(89,6; 98,1)

65 år och äldre

1

0,508 (3 848)

19

0,511 (3 880)

94,7

(66,7; 99,9)

65 till 74 år

1

0,406 (3 074)

14

0,406 (3 095)

92,9

(53,1; 99,8)

75 år och äldre

0

0,102 (774)

5

0,106 (785)

100,0

(‑13,1; 100,0)

Obs! Bekräftade fall fastställdes med omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktion (RT-PCR) och minst 1 symtom överensstämmande med covid‑19 [*Falldefinition: (minst 1 av följande) feber, ny eller förvärrad hosta, ny eller förvärrad andfåddhet, frossa, ny eller förvärrad muskelvärk, nedsatt lukt- och smaksinne som inte förekommit tidigare, halsont, diarré eller kräkning.]

* Deltagare utan serologiska eller virologiska tecken (inom 7 dagar efter att ha fått den sista dosen) på tidigare SARS-CoV-2-infektion (dvs. negativt resultat för nukleosid (N)-bindande antikropp [serum] vid besök 1 och SARS-CoV-2 ej påvisat med nukleinsyradiagnostik (NAAT) [nasalt pinnprov] vid besök 1 och 2) och som hade negativt resultat med NAAT (nasala pinnprover) vid ett ej inbokat besök inom 7 dagar efter dos 2 inkluderades i analysen.

a. N = antal deltagare i den specificerade gruppen.

b. n1 = antal deltagare som uppfyller effektmåttsdefinitionen.

c. Total övervakningstid på 1 000 personår för det givna effektmåttet för alla deltagare inom varje grupp som löper risk för effektmåttet. Giltigperiod för tillväxt för covid-19-fall är minst 7 dagar efter dos 2 till slutet av övervakningsperioden.

d. n2 = antal deltagare som löper risk för effektmåttet.

e. Tvåsidigt konfidensintervall (KI) för vaccineffekt är härledd baserat på Clopper-Pearson-metoden justerad för övervakningstid. KI ej justerat för multiplicitet.


mRNA-vaccinets skyddseffekt mot covid-19 minst 7 dagar efter dos 2 var 94,6 % (95 % konfidensintervall på 89,6‑97,6 %) jämfört med placebo hos deltagare 16 år och äldre med eller utan tecken på tidigare SARS-CoV-2-infektion.Subgruppsanalyser av det primära effektmåttet visade dessutom liknande effektmåttsestimat för kön, etniskt ursprung och deltagare med medicinska komorbiditeter förknippade med hög risk för svår covid‑19.


Uppdaterade effektanalyser utfördes med ytterligare bekräftade covid‑19-fall som tillkommit under den blindade placebokontrollerade uppföljningen, vilket motsvarar upp till 6 månader efter dos 2 i effektpopulationen.


Information om den uppdaterade vaccineffekten presenteras i tabell 3.


Tabell 3: Vaccineffekt – Första covid‑19-fall minst 7 dagar efter dos 2, enligt åldersgrupp – deltagare utan infektion* inom 7 dagar efter dos 2 – population med utvärderbar effekt (7 dagar) under den placebokontrollerade uppföljningsperioden

Subgrupp

mRNA-vaccin mot covid-19

Na = 20 998

Fall

n1b

Övervaknings-tidc (n2d)

Placebo

Na = 21 096

Fall

n1b

Övervaknings-tidc (n2d)

Vaccineffekt %

(95 % KI e)

Alla deltagaref

77

6 247 (20 712)

850

6,003 (20 713)

91,3

(89,0, 93,2)

16 till 64 år

70

4,859 (15 519)

710

4,654 (15 515)

90,6

(87,9, 92,7)

65 år och äldre

7

1,233 (4 192)

124

1,202 (4 226)

94,5

(88,3, 97,8)

65 till 74 år

6

0,994 (3 350)

98

0,966 (3 379)

94,1

(86,6, 97,9)

75 år och äldre

1

0,239 (842)

26

0,237 (847)

96,2

(76,9, 99,9)

Obs! Bekräftade fall fastställdes med omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktion (RT-PCR) och minst 1 symtom överensstämmande med covid‑19 (symtom omfattade: feber, ny eller förvärrad hosta, ny eller förvärrad andfåddhet, frossa, ny eller förvärrad muskelvärk, nedsatt lukt- och smaksinne som inte förekommit tidigare, halsont, diarré, kräkning).

* Deltagare utan tecken på tidigare SARS-CoV-2-infektion (dvs. negativt resultat för nukleosid (N)-bindande antikropp [serum] vid besök 1 och SARS-CoV-2 ej påvisat med NAAT [nasalt pinnprov] vid besök 1 och 2) och som hade negativt resultat med NAAT (nasala pinnprover) vid ett ej inbokat besök inom 7 dagar efter dos 2 inkluderades i analysen.

a. N = antal deltagare i den specificerade gruppen.

b. n1 = antal deltagare som uppfyller effektmåttsdefinitionen.

c. Total övervakningstid på 1 000 personår för det givna effektmåttet för alla deltagare inom varje grupp som löper risk för effektmåttet. Giltigperiod för tillväxt för covid-19-fall är minst 7 dagar efter dos 2 till slutet av övervakningsperioden.

d. n2 = antal deltagare som löper risk för effektmåttet.

e. Tvåsidigt 95 % konfidensintervall (KI) för vaccineffekt är härledd baserat på Clopper-Pearson-metoden justerad för övervakningstid.

f. Inkluderade bekräftade fall hos deltagare i åldern 12 till 15 år: 0 i gruppen som fick mRNA-vaccin mot covid‑19 respektive 16 i placebogruppen.


I den uppdaterade effektanalysen var mRNA-vaccinets skyddseffekt mot covid-19 minst 7 dagar efter dos 2 jämfört med placebo 91,1 % (95 % KI på 88,8 % till 93,0 %) hos deltagare i populationen med utvärderbar effekt med eller utan tecken på tidigare SARS-CoV-2-infektion.


De uppdaterade effektanalyserna enligt subgrupp visade dessutom liknande effektmåttsestimat för kön, etnisk tillhörighet, geografi och deltagare med medicinska komorbiditeter och fetma förknippade med hög risk för svår covid‑19.


Effekt mot svår covid‑19

Uppdaterade effektanalyser av sekundära effektmått stödde nyttan av mRNA-vaccinet mot covid‑19 för att förebygga svår covid‑19.


Från och med den 13 mars 2021 presenteras vaccineffekt mot svår covid‑19 endast för deltagare med eller utan tidigare SARS-CoV-2-infektion (tabell 4) eftersom antalet covid‑19-fall hos deltagare utan tidigare SARS-CoV-2-infektion var samma som hos deltagare med eller utan tidigare SARS-CoV-2-infektion, både i gruppen som fick mRNA-vaccin mot covid‑19 och i placebogruppen.


Tabell 4: Vaccineffekt – Första fall av svår covid‑19 hos deltagare med eller utan infektion enligt FDAs definition* efter dos 1 eller inom 7 dagar efter dos 2 under den placebokontrollerade uppföljningen

 

mRNA-vaccin mot covid-19

Fall

n1a

Övervaknings-tid (n2b)

Placebo

Fall

n1a

Övervaknings-tidc (n2b)

Vaccineffekt %

(95 % KIc)

Efter dos 1d

1

8,439e (22 505)

30

8,288e (22 435)

96,7

(80,3, 99,9)

7 dagar efter dos 2f

1

6,522g (21 649)

21

6,404g (21 730)

95,3

(70,9, 99,9)

Obs! Bekräftade fall fastställdes med omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktion (RT-PCR) och minst 1 symtom överensstämmande med covid‑19 (symtom omfattade: feber, ny eller förvärrad hosta, ny eller förvärrad andfåddhet, frossa, ny eller förvärrad muskelvärk, nedsatt lukt- och smaksinne som inte förekommit tidigare, halsont, diarré, kräkning).

* Allvarlig sjukdom från covid‑19 enligt definition av amerikanska hälsomyndigheten FDA (Food and Drug Administration) är bekräftad covid‑19 samt minst 1 av följande:

 • Kliniska tecken vid vila som tyder på svår systemisk sjukdom (andningsfrekvens ≥ 30 andetag per minut, hjärtfrekvens ≥ 125 slag per minut, syremättnad ≤ 93 % med rumsluft vid havsnivå, eller förhållandet mellan partiellt syrgastryck i artärer och andel syrgas i inandningsluften < 300 mmHg)

 • Andningssvikt [definierad som behov av högflödessyrgas, icke-invasiv respiratorbehandling, respiratorbehandling eller extrakorporeal membransyresättning (ECMO)]

 • Tecken på chock (systoliskt blodtryck < 90 mmHg, diastoliskt blodtryck < 60 mmHg, eller som kräver vasopressorbehandling)

 • Signifikant akut renal, hepatisk eller neurologisk dysfunktion

 • Intagning på intensivvårdsavdelning

 • Död.

a. n1 = antal deltagare som uppfyller effektmåttsdefinitionen.

b. n2 = antal deltagare som löper risk för effektmåttet.

c. Tvåsidigt konfidensintervall (KI) för vaccineffekt är härledd baserat på Clopper-Pearson-metoden justerad för övervakningstid.

d. Effekt bedömd baserat på hela den tillgängliga effektpopulationen (modifierad intention-to-treat-population) för dos 1som inkluderade samtliga randomiserade patienter som fick minst 1 dos studieintervention.

e- Total övervakningstid på 1 000 personår för det givna effektmåttet för alla deltagare inom varje grupp som löper risk för effektmåttet. Giltigperiod för tillväxt för covid-19-fall är från dos 1 till slutet av övervakningsperioden.

f. Effekt bedömd på den populationen med utvärderbar effekt (7 dagar) som inkluderade alla lämpliga randomiserade deltagare som fått alla doser studieintervention enligt randomisering inom det fördefinierade fönstret, har inga andra betydelsefulla protokollavvikelser enligt läkarens bedömning.

g. Total övervakningstid på 1 000 personår för det givna effektmåttet för alla deltagare inom varje grupp som löper risk för effektmåttet. Giltigperiod för tillväxt för covid-19-fall är minst 7 dagar efter dos 2 till slutet av övervakningsperioden.


Effekt och immunogenicitet hos ungdomar i åldern 12 till 15 år– efter 2 doser

I en analys av studie 2 av ungdomar i åldern 12 till 15 år utan tecken på tidigare infektion sågs inga fall bland de 1 005 deltagare som fick vaccinet och 16 fall bland de 978 deltagare som fick placebo. Effektmåttsestimatet är 100 % (95 % konfidensintervall 75,3, 100). Hos deltagare med eller utan tecken på tidigare infektion sågs 0 fall bland de 1 119 som fick vaccin och 18 fall bland de 1 110 deltagare som fick placebo. Detta tyder också på ett effektmåttsestimat på 100 % (95 % konfidensintervall 78,1, 100).


Under studie 2 genomfördes en analys av SARS-CoV-2-neutraliserande titrar 1 månad efter dos 2 i en slumpmässigt utvald undergrupp av deltagare som inte visat några serologiska eller virologiska tecken på tidigare SARS-CoV-2-infektion upp till 1 månad efter dos 2, för att jämföra svaret hos ungdomar i åldern 12 till 15 år (n = 190) med det hos deltagare i åldern 16 till 25 år (n = 170).


Kvoten för de geometriska medeltitrarna (GMT) i åldersgruppen 12 till 15 år i förhållande till åldersgruppen 16 till 25 år var 1,76, med ett 2-sidigt 95 % KI på 1,47 till 2.10. Det 1,5-faldigt högre non-inferiority-kriteriet uppfylldes därmed eftersom den lägre gränsen för det 2-sidiga 95 % konfidensintervallet för den geometriska medelkvoten [GMR] var > 0,67.


Immunogenicitet hos deltagare 18 år och äldre – efter boosterdos (tredje dos)

Effekten av en boosterdos Comirnaty baserades på en bedömning av 50 % neutraliserande antikroppstitrar (NT50) mot SARS‑CoV‑2 (USA_WA1/2020). I studie 2 demonstrerades non-inferiority för både geometrisk medelkvot (GMR) och skillnad i andel med serologiskt svar vid analyser av NT50 1 månad efter boosterdosen jämfört med 1 månad efter primärserien hos individer i åldern 18‑55 år utan serologiska eller virologiska tecken på tidigare SARS‑CoV‑2-infektion upp till 1 månad efter boostervaccinationen. Serologiskt svar för en deltagare definierades som en ≥ 4‑faldig ökning i NT50 från baseline (före primärserien). Dessa analyser sammanfattas i tabell 5.


Tabell 5: SARS-CoV-2, neutraliseringsanalys - NT50 (titer) (SARS‑CoV‑2 USA_WA1/2020) – Jämförelse av GMT och serologiskt svar mellan 1 månad efter boosterdos och 1 månad efter primärserien – deltagare i åldern 18‑55 år utan tecken på infektion upp till 1 månad efter boosterdos* – immunogenicitetspopulation utvärderbar för boosterdos±

 

n

1 månad efter boosterdos

(95 % KIb)

1 månad efter primärserie

(95 % KIb)

1 månad efter boosterdos/-1 månad efter primärserie

(97,5% KIc)

Uppfyllde non-inferiority-måletd

(J/N)

Geometriskt medelvärde 50 % neutraliserande titer (GMTb)

212a

2 466,0b

(2 202,6; 2760,8)

750,6b

(6 56,2; 858,6)

3,29c

(2,77; 3,90)

Jd

Serologiskt svar (%) för 50 % neutraliserande titer

200e

199f

99,5 % (97,2%; 100,0%)

196f

98,0 % (95,0 %; 99,5 %)

1,5 %g

(‑0,7 %; 3,7 %h)

Ji

Förkortningar: KI = konfidensintervall, GMR = geometrisk medelkvot, GMT = geometrisk medeltiter, LLOQ = lägre kvantifieringsgräns, N‑bindning = SARS‑CoV‑2 nukleoprotein-bindande, NAAT = nukleinsyradiagnostik, NT50 = 50 % neutraliserande titer, SARS‑CoV‑2 = svår akut luftvägsinfektion coronavirus 2, J/N = ja/nej.

† NT50 mot SARS-CoV-2 fastställdes med hjälp av analysmetoden SARS-CoV-2 mNeonGreen Virus Microneutralization Assay. För analysen används ett fluoroscerande rapportörvirus framställt ur stammen USA_WA1/2020 och virusneutralisering avläses i monolager av Vero-celler. Provets NT50 definieras som den reciproka serumspädningen vid vilken 50 % av viruset neutraliseras.

* Deltagare utan serologiska eller virologiska tecken (upp till 1 månad efter att ha fått boosterdosen Comirnaty) på tidigare SARS‑CoV‑2-infektion (dvs. negativt resultat för nukleosid (N)‑bindande antikropp [serum] och SARS‑CoV‑2 ej påvisat med NAAT [näspinnprov]) och som hade ett negativt NAAT (näspinnprov) vid ett ej inbokat besök inom 1 månad efter boosterdosen inkluderades i analysen.

± Alla lämpliga deltagare som hade fått 2 doser Comirnaty enligt den initiala randomiseringen, med dos 2 administrerad inom det fördefinierade fönstret (inom 19‑42 dagar efter dos 1), fått en boosterdos Comirnaty, hade minst 1 giltigt och fastställt resultat för immmunogenicitet efter boosterdos från ett blodprov inom det lämpliga fönstret (inom 28‑42 dagar efter boosterdosen) och som inte hade några betydelsefulla protokollavvikelser enligt läkarens bedömning.

a. n = antal deltagare med giltiga och fastställda analysresultat vid båda provtagningstillfällena och inom angivet fönster.

b. GMT‑värden och 2‑sidiga 95 % KI beräknades genom exponentiering av den genomsnittliga logaritmen av titrarna och motsvarande KI (baserat på t‑distributionen). Analysresultat under LLOQ sattes till 0,5 × LLOQ.

c. GMR‑värden och 2‑sidiga 97,5 % KI beräknades genom exponentiering av de genomsnittliga skillnaderna av analysen och motsvarande KI (baserat på t‑distributionen).

d. Non-inferiority uppges om den nedre gränsen för det 2‑sidiga 97,5 % KI för GMR är > 0,67 och effektmåttsestimatet för GMR är≥ 0,80.

e. n = antal deltagare med giltiga och fastställda analysresultat för den specificerade analysen vid baseline 1 månad efter dos 2 och 1 månad efter boosterdosen inom den specificerade fönstret. Dessa värden är procentberäkningarnas benämningar.

f. Antal deltagare med serologiskt svar för den givna analysen vid det givna doserings-/provtagningstillfället. Exakt 2‑sidigt KI baserat på Clopper-Pearson-metoden.

g. Skillnad i andel, uttryckt som en procent (1 månad efter boosterdos – en månad efter dos 2).

h. Justerat Wald 2-sidigt KI för skillnaden i andel, uttryckt som Skillnad i andel, uttryckt som en procent.

i. Non-inferiority uppges om den nedre gränsen för det 2‑sidiga 97,5 % KI för den procentuella skillnaden är > ‑10 %.


Pediatrisk population


Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Comirnaty för alla grupper av den pediatriska populationen för förebyggande av covid‑19 (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).


Detta läkemedel har fått ett ”villkorat godkännande” för försäljning. Detta innebär att det ska komma fler uppgifter om läkemedlet. Europeiska läkemedelsmyndigheten går igenom ny information om detta läkemedel minst varje år och uppdaterar denna produktresumé när så behövs.


5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Ej relevant.


5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.


Allmän toxicitet


Råttor som administrerats Comirnaty intramuskulärt (3 hela humandoser en gång i veckan vilket genererade relativt högre nivåer hos råttor på grund av kroppsviktsskillnader) visade på viss förekomst av ödem och erytem vid injektionsstället samt ett ökat antal vita blodkroppar (inklusive basofiler och eosinofiler) överensstämmande med en inflammatorisk respons samt vakuolisering av porta hepatis-celler utan tecken på leverskada. Alla effekter var reversibla.


Gentoxicitet/karcinogenicitet


Varken gentoxicitets- eller karcinogenicitetsstudier utfördes. Vaccinkomponenterna (lipider och mRNA) förväntas inte ha någon genotoxisk potential.


Reproduktionstoxikologiska effekter


Reproduktions- och utvecklingstoxikologiska effekter undersöktes hos råttor i en kombinerad fertilitets- och utvecklingstoxikologisk studie där honråttor gavs Comirnaty intramuskulärt före parning och under gestationsperioden (4 hela humandoser som genererade relativt högre nivåer hos råtta på grund av kroppsviktsskillnader, omfattande tiden före parning dag 21 till gestationsdag 20). SARS-CoV-2-neutraliserande antikroppssvar förekom hos moderdjur från före parning till slutet av studien postnataldag 21 samt hos foster och avkomma. Inga vaccinrelaterade effekter på fertilitet, dräktighet, embryofetal utveckling eller utveckling hos avkomma sågs. Inga data finns tillgängliga om huruvida Comirnaty passerar placenta eller utsöndras i bröstmjölk.


6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

((4‑hydroxibutyl)azandiyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis(2‑hexyldekanoat) (ALC‑0315)

2‑[(polyetylenglykol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC‑0159)

1,2-distearoyl-sn-glycero‑3‑fosfokolin (DSPC)

Kolesterol

Kaliumklorid

Kaliumdivätefosfat

Natriumklorid

Dinatriumfosfatdihydrat

Sackaros

Vatten för injektionsvätskor


6.2 Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.


6.3 Hållbarhet

Oöppnad injektionsflaska


Djupfryst injektionsflaska

9 månader vid ‑90 °C till ‑60 °C


Inom dessa 9 månader kan oöppnade injektionsflaskor förvaras och transporteras vid -25 °C till -15 °C under en engångsperiod på upp till 2 veckor för att sedan återföras till -90 °C till -60 °C.


Upptinad injektionsflaska

1 månad vid 2‑8 °C

Inom denna månad och vid förvaring vid 2‑8 °C kan upp till 12 timmar användas till transport.

Före användning kan den oöppnade injektionsflaskan förvaras i upp till 2 timmar vid temperaturer upp till 30 °C.


Efter upptining ska vaccinet inte frysas in på nytt.


Hantering av temperaturavvikelser efter uttag ur frysen

Stabilitetsdata tyder på att innehållet i den oöppnade injektionsflaskan är stabilt i upp till:

 • 24 timmar vid förvaring mellan −3 °C och 2 °C

 • sammanlagt 4 timmar vid förvaring mellan 8 °C och 30 °C; detta inkluderar de 2 timmarna vid upp till 30 °C som beskrivs ovan.

Denna information är avsedd som vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal endast i händelse av temperaturavvikelser.


Överföring av djupfrysta injektionsflaskor förvarade vid ultralåga temperaturer (< -60 °C)

 • Förslutna tråg med injektionsflaskor innehållande 195 injektionsflaskor som tagits ut ur djupfryst förvaring vid ultralåga temperaturer (< -60 °C) kan förvaras i temperaturer upp till (25 °C) i upp till 5 minuter.

 • Öppnade tråg med injektionsflaskor eller tråg med injektionsflaskor innehållande färre än 195 injektionsflaskor som tagits ut ur djupfryst förvaring vid ultralåga temperaturer (< -60 °C) kan förvaras vid rumstemperaturer (< 25 °C) i upp till 3 minuter.

 • När tråg med injektionsflaskor sätts tillbaka i frysförvaring efter exponering för temperaturer upp till 25 °C måste de förbli i frysförvaring i minst 2 timmar innan de kan tas ut igen.

Överföring av djupfrysta injektionsflaskor förvarade vid -25 °C till -15 °C

 • Förslutna tråg med injektionsflaskor innehållande 195 injektionsflaskor som tagits ut ur djupfryst förvaring (‑25 °C till ‑15 °C) kan förvaras vid temperaturer upp till 25 °C i upp till 3 minuter.

 • Öppnade tråg med injektionsflaskor eller tråg med injektionsflaskor innehållande färre än 195 injektionsflaskor som tagits ut ur djupfryst förvaring (‑25 °C till ‑15 °C) kan förvaras vid temperatur upp till 25 °C i upp till 1 minut.


När en injektionsflaska har tagits ut ur tråget ska den tinas upp för användning.


Efter spädning av läkemedlet


Kemisk och fysikalisk stabilitet efter beredning, inklusive under transport, har visats för 6 timmar vid 2‑30 °C efter spädning i natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning. Ur mikrobiologisk synpunkt ska läkemedlet användas omedelbart, såvida inte spädningsmetoden utesluter risk för mikrobiell kontaminering. Om användning inte sker omedelbart ansvarar användaren för förvaringstider och förhållanden efter öppnande.


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i djupfryst tillstånd vid -90 °C till -60 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Under förvaring, minimera exponering för rumsbelysning och undvik exponering för direkt solljus och ultraviolett ljus. Upptinade injektionsflaskor kan hanteras i rumsbelysning.


Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter upptining och spädning finns i avsnitt 6.3.


6.5 Förpackningstyp och innehåll

2 ml genomskinlig flerdosinjektionsflaska (typ I-glas) med en propp (syntetiskt bromobutylgummi) och ett snäpplock med en aluminiumförsegling. Varje injektionsflaska innehåller 6 doser (se avsnitt 6.6).


Förpackningsstorlekar: 195 injektionsflaskor


6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Hanteringsanvisningar


Comirnaty ska beredas av hälso- och sjukvårdspersonal med aseptisk teknik för att säkerställa att färdigberedd dispersion är steril.

UPPTINING FÖRE SPÄDNING

Comirnaty förvaringstemperatur


 • Flerdosinjektionsflaskan förvaras i djupfryst tillstånd och måste tinas upp före spädning. Frysta injektionsflaskor ska flyttas till kylskåp (2‑8 °C) för upptining. Det kan ta 3 timmar för en förpackning med 195 injektionsflaskor att tina. Som alternativ kan frysta injektionsflaskor också tinas upp i 30 minuter vid temperaturer upp till 30 °C för omedelbar användning.

 • Den oöppnade injektionsflaskan kan förvaras i upp till 1 månad vid 2‑8 °C. Inom denna månad och vid förvaring vid 2‑8 °C kan upp till 12 timmar användas till transport.

 • Låt den upptinade injektionsflaskan anta rumstemperatur och vänd försiktigt 10 gånger före spädning. Får ej skakas.

 • Före spädning kan den upptinade lösningen innehålla vita till benvita, ogenomskinliga amorfa partiklar.

SPÄDNING

Comirnaty spädning


 • Det upptinade vaccinet måste spädas i den ursprungliga injektionsflaskan med 1,8 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning med hjälp av en 21 gauge eller tunnare nål samt aseptisk teknik.

Jämna ut trycket


 • Jämna ut trycket i injektionsflaskan innan du drar ut nålen ur injektionsflaskan genom att dra upp 1,8 ml luft i den tomma sprutan som innehöll spädningsvätskan.

Vänd försiktigt


 • Vänd den utspädda dispersionen försiktigt 10 gånger. Får ej skakas.

 • Vaccin efter spädning ska vara en benvit dispersion utan synliga partiklar. Använd inte det utspädda vaccinet om det innehåller partiklar eller är missfärgat.

Anteckna datum ochy tidpunkt


 • De utspädda injektionsflaskorna ska märkas med tillämpligt datum och tillämplig tidpunkt.

 • Efter spädning, förvara vid 2‑30 °C och använd inom 6 timmar, inklusive eventuell transporttid.

 • Frys inte och skaka inte den utspädda dispersionen. Vid förvaring i kylskåp, låt den utspädda dispersionen anta rumstemperatur före användning.

BEREDNING AV ENSKILDA 0,3 ML-DOSER AV COMIRNATY

Utspätt vaccin


 • Efter spädning innehåller injektionsflaskan 2,25 ml ur vilken 6 doser à 0,3 ml kan extraheras.

 • Använd aseptisk teknik för att rengöra injektionsflaskans propp med en antiseptisk servett för engångsbruk.

 • Dra upp 0,3 ml Comirnaty.

Sprutor och/eller nålar med låg dödvolym ska användas för att kunna extrahera 6 doser från en och samma injektionsflaska. Spruta–nålkombinationen ska ha en dödvolym på högst 35 mikroliter.

Om standardnålar och -sprutor används räcker volymen eventuellt inte för att extrahera en sjätte dos ur en och samma injektionsflaska.

 • Varje dos måste innehålla 0,3 ml vaccin.

 • Om kvarvarande mängd vaccin i injektionsflaskan inte räcker till en full dos på 0,3 ml, kasta injektionsflaskan och resterande volym.

 • Kasta allt oanvänt vaccin inom 6 timmar efter spädning.


Kassering


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BioNTech Manufacturing GmbH

An der Goldgrube 12

55131 Mainz

Tyskland

Tfn: +49 6131 9084-0

Fax: +49 6131 9084-2121

service@biontech.de


8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/20/1528/001


9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 21 december 2020

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

10/2021
Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Hitta direkt i texten
Av