FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Comirnaty

Pfizer

Koncentrat till injektionsvätska, dispersion
(Vaccinet är en vit till benvit fryst dispersion)

Vacciner, övriga vacciner mot virusinfektioner

ATC-kod: J07BX03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Comirnaty koncentrat till injektionsvätska, dispersion

mRNA-vaccin mot covid‑19 (nukleosidmodifierat)


2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läkemedlet levereras i en flerdosinjektionsflaska och måste spädas före användning.


En injektionsflaska (0,45 ml) innehåller 6 doser à 0,3 ml efter spädning, se avsnitt 4.2 och 6.6.


1 dos (0,3 ml) innehåller 30 mikrogram mRNA-vaccin mot covid‑19 (inkapslat i lipidnanopartiklar).


Enkelsträngat budbärar-RNA (mRNA) med 5'-cap-struktur, framställt med cellfri in vitro-transkriptionsmetod från motsvarande DNA-templat, som kodar för SARS-CoV‑2-virusets spikeprotein (S‑protein).


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3 LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till injektionsvätska, dispersion (sterilt koncentrat).

Vaccinet är en vit till benvit fryst dispersion (pH: 6,9‑7,9).


4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Comirnaty är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid‑19 orsakad av SARS-CoV-2-viruset hos personer 16 år och äldre.


Detta vaccin ska användas i enlighet med officiella rekommendationer.


4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering


Personer 16 år och äldre

Comirnaty administreras intramuskulärt efter spädning som en vaccinationsserie bestående av 2 doser (0,3 ml vardera). Det rekommenderas att den andra dosen administreras 3 veckor efter den första dosen (se avsnitt 4.4 och 5.1).


Det finns inga data tillgängliga om utbytbarheten mellan Comirnaty och andra covid‑19-vacciner för att fullborda vaccinationsserien. Individer som har fått 1 dos Comirnaty ska ges en andra dos Comirnaty för att fullborda vaccinationsserien.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Comirnaty för barn och ungdomar yngre än 16 år har ännu inte fastställts. Begränsade data finns tillgängliga.


Äldre population

Inga dosjusteringar är nödvändiga hos äldre personer ≥ 65 år.


Administreringssätt


Comirnaty ska administreras intramuskulärt efter spädning (se avsnitt 6.6).


Efter spädning innehåller injektionsflaskor med Comirnaty sex doser à 0,3 ml vaccin. För att kunna extrahera sex doser ur en och samma injektionsflaska ska sprutor och/eller nålar med låg dödvolym användas. Spruta–nålkombinationen ska ha en dödvolym på högst 35 mikroliter. Om standardnålar och -sprutor används räcker eventuellt inte volymen för att extrahera en sjätte dos ur en och samma injektionsflaska. Oberoende av typ av nål och spruta gäller följande:

 • Varje dos ska innehålla 0,3 ml vaccin.

 • Om kvarvarande mängd vaccin i injektionsflaskan inte räcker till en full dos på 0,3 ml, kasta injektionsflaskan och eventuella restmängder.

 • Kombinera inte överblivna vaccinmängder från olika injektionsflaskor.


Det föredragna stället är deltoideusmuskeln i överarmen.


Injicera inte vaccinet intravaskulärt, subkutant eller intradermalt.


Vaccinet ska inte blandas i samma spruta som andra vacciner eller läkemedel.


Försiktighetsåtgärder som ska vidtas före administrering av vaccinet finns i avsnitt 4.4.


Anvisningar beträffande upptining, hantering och kassering av vaccinet finns i avsnitt 6.6.


4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.


4.4 Varningar och försiktighet

Spårbarhet


För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras.


Allmänna rekommendationer


Överkänslighet och anafylaxi

Anafylaktiska reaktioner har rapporterats. Lämplig medicinsk behandling och övervakning ska alltid finnas omedelbart tillgängliga i händelse av en anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.


Noggrann observation i minst 15 minuter efter vaccination rekommenderas. De som upplevt en anafylaktisk reaktion efter den första dosen Comirnaty ska inte ges en andra dos av vaccinet.


Ångestrelaterade reaktioner

Ångestrelaterade reaktioner, inklusive vasovagala reaktioner (synkope), hyperventilering eller stressrelaterade reaktioner kan förekomma i samband med vaccination som en psykologisk reaktion på nålinjektionen. Det är viktigt att det finns rutiner på plats för att undvika skada från svimning.


Samtidig sjukdom

Vaccination ska skjutas upp hos personer med akut allvarlig febersjukdom eller akut infektion. En mindre infektion och/eller låggradig feber utgör inte skäl att senarelägga vaccination.


Trombocytopeni och koagulationsrubbningar

Liksom med andra intramuskulära injektioner ska vaccinet ges med försiktighet till individer som får behandling med antikoagulantia och till dem med trombocytopeni eller någon annan koagulationsrubbning (såsom hemofili) eftersom blödning eller blåmärken kan inträffa hos dessa individer efter intramuskulär administrering.


Immunsupprimerade individer

Effekt, säkerhet och immunogenicitet för vaccinet har inte utvärderats hos immunsupprimerade individer, inbegripet de som får immunsuppressiv behandling. Effekten av Comirnaty kan vara lägre hos immunsupprimerade individer.


Skyddets varaktighet

Varaktigheten för vaccinets skyddseffekt är okänd eftersom den fortfarande håller på att fastställas i pågående kliniska prövningar.


Vaccineffektens begränsningar

Liksom med alla vacciner skyddar vaccination med Comirnaty eventuellt inte alla som vaccineras. Det är möjligt att full skyddseffekt inte uppnås förrän 7 dagar efter den andra vaccindosen.


Hjälpämnen


Detta vaccin innehåller mindre än 1 mmol (39 mg) kalium per dos, dvs. är näst intill ”kaliumfritt”.


Detta vaccin innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.


Samtidig administrering av Comirnaty och andra vaccin har inte studerats.


4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet


Det finns begränsad erfarenhet från användningen av Comirnaty hos gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryo-/fosterutveckling, födande eller postnatal utveckling (se avsnitt 5.3). Användning av Comirnaty under graviditet ska endast övervägas då den potentiella nyttan överväger potentiella risker för modern och fostret.


Amning


Det är okänt om Comirnaty utsöndras i bröstmjölk.


Fertilitet


Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Comirnaty har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Några av de biverkningar som nämns i avsnitt 4.8 kan dock tillfälligt påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


4.8 Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen


Säkerhet för Comirnaty utvärderades hos deltagare 16 år och äldre i två kliniska studier som omfattade 21 744 deltagare som hade fått minst en dos av Comirnaty.


I studie 2 fick totalt 21 720 patienter 16 år eller äldre minst en dos av Comirnaty och totalt 21 728 deltagare 16 år eller äldre fick placebo (inklusive 138 och 145 ungdomar i åldern 16 och 17 år i vaccingruppen respektive placebogruppen). Totalt fick 20 519 deltagare 16 år eller äldre två doser av Comirnaty.


Vid tidpunkten då analysen av studie 2 gjordes utvärderades säkerhet för totalt 19 067 deltagare (9 531 som fick Comirnaty och 9 536 som fick placebo) 16 år eller äldre, under minst två månader efter den andra dosen av Comirnaty. Detta omfattade totalt 10 727 deltagare (5 350 som fick Comirnaty och 5 377 som fick placebo) i åldern 16 till 55 år och totalt 8 340 deltagare (4 181 som fick Comirnaty och 4 159 som fick placebo) 56 år och äldre.


De vanligaste biverkningarna hos deltagare 16 år eller äldre var smärta vid injektionsstället (> 80 %), trötthet (> 60 %), huvudvärk (> 50 %), myalgi och frossa (> 30 %), artralgi (> 20 %), feber och svullnad vid injektionsstället (> 10 %) och var vanligtvis lindriga till måttliga och upphörde inom några dagar efter vaccination. En något lägre reaktogenicitetsfrekvens förknippades med högre ålder.


Biverkningar från kliniska studier och erfarenhet efter godkännande i tabellform


Biverkningar som observerats under kliniska studier presenteras nedan enligt följande frekvensgrupper:


Mycket vanliga (≥ 1/10)

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100)

Sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Mycket sällsynta (< 1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Tabell 1: Biverkningar av Comirnaty i kliniska prövningar och erfarenheter efter godkännande

Organsystem

Mycket vanliga

(≥ 1/10)

Vanliga

(≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga

(≥ 1/1 000, < 1/100)

Sällsynta

(≥ 1/10 000, < 1/1 000

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Blodet och lymfsystemet

  

Lymfadeno­pati

  

Immun­systemet

  

Överkänslig­hets­reaktioner (t.ex. hudutslag, klåda, nässelutslaga angioödema)

 

Anafylaxi

Psykiska störningar

  

Sömnlöshet

  

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

  

Akut perifer facialispares

 

Mag­tarmkanalen

Diarré

Illamående

Kräkningar

   

Muskulo­skeletala systemet och bindväv

Artralgi Myalgi

 

Smärta i extremitetd

  

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället

Smärta vid injektions­stället Trötthet Frossa Febere Svullnad vid injektions­stället

Rodnad vid injektions­stället

Sjukdoms­känsla

Klåda vid injektions­stället

  

a. Frekvensgruppen för nässelutslag och angioödem var Sällsynt.

b. Under den kliniska prövningens säkerhetsuppföljning och fram till den 14 november 2020 rapporterades akut perifer facialispares av fyra deltagare i gruppen som fick mRNA-vaccin mot covid-19. Debut av facialispares var dag 37 efter dos 1 (deltagare fick inte dos 2) samt dag 3, 9 och 48 efter dos 2. Inga fall av akut perifer facialispares rapporterades i placebogruppen.

c. Biverkningar fastställda efter godkännande.

d. Avser den vaccinerade armen.

e. En högre frekvens av feber observerades efter den andra dosen.


Säkerhetsprofilen för 545 deltagare som fick Comirnaty, och som var seropositiva för SARS-CoV-2 vid baseline, var snarlik den som sågs i den allmänna populationen.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Överdoseringsdata finns tillgängliga från 52 studiedeltagare i den kliniska prövningen som på grund av ett spädningsfel fick 58 mikrogram Comirnaty. Vaccinmottagarna rapporterade ingen ökad reaktogenicitet eller ökade biverkningar.


Vid överdosering rekommenderas övervakning av vitala funktioner och eventuell symtomatisk behandling.


5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: vacciner, övriga vacciner mot virusinfektioner, ATC-kod: J07BX03


Verkningsmekanism


Det nukleosidmodifierade mRNA:t i Comirnaty är inkapslat i lipidnanopartiklar, vilket gör att det icke-replikerande RNA:t kan tas upp i värdceller som i sin tur direkt påbörjar transient uttryck av SARS-CoV‑2-virus S-antigen. mRNA:t kodar för membranförankrade, fullängds S med två punktmutationer i den centrala helixstrukturen. Mutation av dessa två aminosyror till prolin låser S i en antigeniskt föredragen prefusionskonformation. Vaccinet stimulerar både neutraliserande antikroppar och ett cellulärt immunsvar mot spike (S)-antigenet, vilka kan bidra till skydd mot covid‑19.


Effekt


Studie 2 är en multicenter, multinationell, randomiserad, placebokontrollerad, observatörsblindad dosvals-, vaccinkandidatvals- och effektstudie i fas 1/2/3 hos deltagare 12 år och äldre. Randomisering stratifierades enligt ålder: 12 till och med 15 år, 16 till och med 55 år eller 56 år och äldre, med minst 40 % av deltagarna i åldersgruppen ≥ 56 år. Studien exkluderade deltagare som var immunsupprimerade och deltagare med tidigare klinisk eller mikrobiologisk diagnos av covid‑19. Deltagare med preexisterande stabil sjukdom, definierad som sjukdom som inte krävde signifikant förändring av behandling eller inläggning på sjukhus för förvärrad sjukdom under de 6 sista veckorna före rekrytering, inkluderades liksom deltagare med konstaterad stabil infektion med humant immunbristvirus (hiv), hepatit C-virus (HCV) eller hepatit B-virus (HBV). När analysen av studie 2 gjordes, baserades den presenterade informationen på deltagare 16 år och äldre.


Effekt hos deltagare 16 år och äldre


I fas 2/3-delen blev cirka 44 000 deltagare jämnt randomiserade till att få 2 doser av antingen mRNA-vaccin mot covid‑19 eller placebo med 21 dagars mellanrum. I effektanalyserna inkluderades deltagare som fått sin andra vaccinationsdos inom 19 till 42 dagar efter den första vaccinationsdosen. Majoriteten (93,1 %) av vaccinmottagarna fick sin andra dos 19 dagar till 23 dagar efter dos 1. Man planerar att göra en uppföljning av deltagare i upp till 24 månader efter dos 2 för utvärdering av säkerhet och effekt mot covid‑19. I den kliniska studien fick deltagarna göra ett uppehåll på minst 14 dagar före och efter administrering av ett influensavaccin för att kunna få antingen placebo eller mRNA-vaccin mot covid‑19. I den kliniska studien fick deltagarna göra ett uppehåll på minst 60 dagar före eller efter mottagande av blod-/plasmaprodukter för att kunna få antingen placebo eller mRNA-vaccin mot covid‑19.


Analyspopulationen för det primära effektmåttet inkluderade 36 621 deltagare 12 år och äldre (18 242 i gruppen som fick mRNA-vaccin mot covid‑19 och 18 379 i placebogruppen) utan tidigare SARS-CoV‑2-infektion uppmätt sju dagar efter den andra dosen. Dessutom var 134 patienter i åldern 16 till 17 år (66 i gruppen som fick mRNA-vaccin mot covid‑19 och 68 i placebogruppen) och 1 616 deltagare var 75 år och äldre (804 i gruppen som fick mRNA-vaccin mot covid‑19 och 812 i placebogruppen).


Effekt mot covid‑19


När den primära effektanalysen gjordes hade deltagarna följts för symtomatisk covid‑19 under totalt 2 214 personår (vaccingruppen) respektive 2 222 personår (placebogruppen).


Det förekom inga betydelsefulla kliniska skillnader i vaccinets övergripande skyddseffekt hos deltagare med risk för svår covid‑19, inklusive deltagare med 1 eller fler komorbiditeter som ökar risken för svår covid‑19 (t.ex. astma, kroppsmasseindex (BMI) ≥ 30 kg/m2, kronisk lungsjukdom, diabetes mellitus och hypertoni).


Information om vaccineffekt presenteras i tabell 2.


Tabell 2: Vaccineffekt – Första covid-19-fall minst 7 dagar efter dos 2, enligt åldersgrupp – deltagare utan infektion inom 7 dagar efter dos 2 – population med utvärderbar effekt (7 dagar)

Första covid-19-fall minst 7 dagar efter dos 2 hos deltagare utan tidigare SARS-CoV2-infektion*


Subgrupp

mRNA-vaccin mot covid-19

Na = 18 198

Fall

n1b

Övervakningstidc (n2d)

Placebo

Na = 18 325

Fall

n1b

Övervakningstidc (n2d)

Vaccineffekt

% (95 % KI)f

Alla deltagaree

8

2,214 (17 411)

162

2,222 (17 511)

95,0 (90,0; 97,9)

16 till 64 år

7

1,706 (13 549)

143

1,710 (13 618)

95,1 (89,6; 98,1)

65 år och äldre

1

0,508 (3 848)

19

0,511 (3 880)

94,7 (66,7; 99,9)

65 till 74 år

1

0,406 (3 074)

14

0,406 (3 095)

92,9 (53,1; 99,8)

75 år och äldre

0

0,102 (774)

5

0,106 (785)

100,0 (‑13,1; 100,0)

Obs! Bekräftade fall fastställdes med omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktion (RT-PCR) och minst 1 symtom överensstämmande med covid‑19 [*Falldefinition: (minst 1 av följande) feber, ny eller förvärrad hosta, ny eller förvärrad andfåddhet, frossa, ny eller förvärrad muskelvärk, nedsatt lukt- och smaksinne som inte förekommit tidigare, halsont, diarré eller kräkning.]

* Deltagare utan serologiska eller virologiska tecken (inom 7 dagar efter att ha fått den sista dosen) på tidigare SARS-CoV-2-infektion (dvs. negativt resultat för nukleosid (N)-bindande antikropp [serum] vid besök 1 och SARS-CoV-2 ej påvisat med nukleinsyradiagnostik (NAAT) [nasalt pinnprov] vid besök 1 och 2) och som hade negativt resultat med NAAT (nasala pinnprover) vid ett ej inbokat besök inom 7 dagar efter dos 2 inkluderades i analysen.

a. N = antal deltagare i den specificerade gruppen.

b. n1 = antal deltagare som uppfyller effektmåttsdefinitionen.

c. Total övervakningstid på 1 000 personår för det givna effektmåttet för alla deltagare inom varje grupp som löper risk för effektmåttet. Giltigperiod för tillväxt för covid-19-fall är minst 7 dagar efter dos 2 till slutet av övervakningsperioden.

d. n2 = antal deltagare som löper risk för effektmåttet.

e. Inga bekräftade fall identifierades hos deltagare i åldern 12 till 15 år.

f. Konfidensintervall (KI) för vaccineffekt är härledd baserat på Clopper-Pearson-metoden justerad för övervakningstid. KI ej justerat för multiplicitet.


I den andra primäranalysen var mRNA-vaccinets skyddseffekt mot covid-19 minst 7 dagar efter dos 2 94,6 % (95 % trovärdighetsintervall på 89,9‑97,3 %) jämfört med placebo hos deltagare 16 år och äldre med eller utan tecken på tidigare SARS-CoV-2-infektion.


Subgruppsanalyser av det primära effektmåttet visade dessutom liknande effektmåttsestimat för kön, etniskt ursprung och deltagare med medicinska komorbiditeter förknippade med hög risk för svår covid‑19.


Pediatrisk population


Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Comirnaty för alla grupper av den pediatriska populationen för förebyggande av covid‑19 (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).


Detta läkemedel har fått ett ”villkorat godkännande” för försäljning. Detta innebär att det ska komma fler uppgifter om läkemedlet. Europeiska läkemedelsmyndigheten går igenom ny information om detta läkemedel minst varje år och uppdaterar denna produktresumé när så behövs.


5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Ej relevant.


5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.


Allmän toxicitet


Råttor som administrerats Comirnaty intramuskulärt (3 hela humandoser en gång i veckan vilket genererade relativt högre nivåer hos råttor på grund av kroppsviktsskillnader) visade på viss förekomst av ödem och erytem vid injektionsstället samt ett ökat antal vita blodkroppar (inklusive basofiler och eosinofiler) överensstämmande med en inflammatorisk respons samt vakuolisering av porta hepatis-celler utan tecken på leverskada. Alla effekter var reversibla.


Gentoxicitet/karcinogenicitet


Varken gentoxicitets- eller karcinogenicitetsstudier utfördes. Vaccinkomponenterna (lipider och mRNA) förväntas inte ha någon genotoxisk potential.


Reproduktionstoxikologiska effekter


Reproduktions- och utvecklingstoxikologiska effekter undersöktes hos råttor i en kombinerad fertilitets- och utvecklingstoxikologisk studie där honråttor gavs Comirnaty intramuskulärt före parning och under gestationsperioden (4 hela humandoser som genererade relativt högre nivåer hos råtta på grund av kroppsviktsskillnader, omfattande tiden före parning dag 21 till gestationsdag 20). SARS-CoV-2-neutraliserande antikroppssvar förekom hos moderdjur från före parning till slutet av studien postnataldag 21 samt hos foster och avkomma. Inga vaccinrelaterade effekter på fertilitet, dräktighet, embryofetal utveckling eller utveckling hos avkomma sågs. Inga data finns tillgängliga om huruvida Comirnaty passerar placenta eller utsöndras i bröstmjölk.


6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

((4‑hydroxibutyl)azandiyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis(2‑hexyldekanoat) (ALC‑0315)

2‑[(polyetylenglykol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC‑0159)

1,2-distearoyl-sn-glycero‑3‑fosfokolin (DSPC)

Kolesterol

Kaliumklorid

Kaliumdivätefosfat

Natriumklorid

Dinatriumfosfatdihydrat

Sackaros

Vatten för injektionsvätskor


6.2 Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.


6.3 Hållbarhet

Oöppnad injektionsflaska


Djupfryst injektionsflaska

6 månader vid ‑90 °C till ‑60 °C

Inom dessa 6 månader kan oöppnade injektionsflaskor förvaras och transporteras vid -25 °C till -15 °C under en engångsperiod på upp till 2 veckor för att sedan återföras till -90 °C till -60 °C.


Upptinad injektionsflaska

5 dagar vid 2‑8 °C

Inom dessa 5 dagar och vid förvaring vid 2‑8 °C kan upp till 12 timmar användas till transport.

Före användning kan den oöppnade injektionsflaskan förvaras i upp till 2 timmar vid temperaturer upp till 30 °C.


Efter upptining ska vaccinet inte frysas in på nytt.


Hantering av temperaturavvikelser efter uttag ur frysen

Stabilitetsdata tyder på att innehållet i den oöppnade injektionsflaskan är stabilt i upp till:

 • 24 timmar vid förvaring mellan −3 °C och 2 °C

 • sammanlagt 4 timmar vid förvaring mellan 8 °C och 30 °C; detta inkluderar de 2 timmarna vid upp till 30 °C som beskrivs ovan.

Denna information är avsedd som vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal endast i händelse av temperaturavvikelser.


Överföring av djupfrysta injektionsflaskor förvarade vid ultralåga temperaturer (< -60 °C)

 • Förslutna tråg med injektionsflaskor innehållande 195 injektionsflaskor som tagits ut ur djupfryst förvaring vid ultralåga temperaturer (< -60 °C) kan förvaras i temperaturer upp till (25 °C) i upp till 5 minuter.

 • Öppnade tråg med injektionsflaskor eller tråg med injektionsflaskor innehållande färre än 195 injektionsflaskor som tagits ut ur djupfryst förvaring vid ultralåga temperaturer (< -60 °C) kan förvaras vid rumstemperaturer (< 25 °C) i upp till 3 minuter.

 • När tråg med injektionsflaskor sätts tillbaka i frysförvaring efter exponering för temperaturer upp till 25 °C måste de förbli i frysförvaring i minst 2 timmar innan de kan tas ut igen.

Överföring av djupfrysta injektionsflaskor förvarade vid -25 °C till -15 °C

 • Förslutna tråg med injektionsflaskor innehållande 195 injektionsflaskor som tagits ut ur djupfryst förvaring (‑25 °C till ‑15 °C) kan förvaras vid temperaturer upp till 25 °C i upp till 3 minuter.

 • Öppnade tråg med injektionsflaskor eller tråg med injektionsflaskor innehållande färre än 195 injektionsflaskor som tagits ut ur djupfryst förvaring (‑25 °C till ‑15 °C) kan förvaras vid temperatur upp till 25 °C i upp till 1 minut.


När en injektionsflaska har tagits ut ur tråget ska den tinas upp för användning.


Efter spädning av läkemedlet


Kemisk och fysikalisk stabilitet efter beredning, inklusive under transport, har visats för 6 timmar vid 2‑30 °C efter spädning i natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning. Ur mikrobiologisk synpunkt ska läkemedlet användas omedelbart. Om användning inte sker omedelbart ansvarar användaren för förvaringstider och förhållanden efter öppnande.


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i djupfryst tillstånd vid -90 °C till -60 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Under förvaring, minimera exponering för rumsbelysning och undvik exponering för direkt solljus och ultraviolett ljus. Upptinade injektionsflaskor kan hanteras i rumsbelysning.


Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter upptining och spädning finns i avsnitt 6.3.


6.5 Förpackningstyp och innehåll

2 ml genomskinlig flerdosinjektionsflaska (typ I-glas) med en propp (syntetiskt bromobutylgummi) och ett snäpplock med en aluminiumförsegling. Varje injektionsflaska innehåller 6 doser (se avsnitt 6.6).


Förpackningsstorlekar: 195 injektionsflaskor


6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Hanteringsanvisningar


Comirnaty ska beredas av hälso- och sjukvårdspersonal med aseptisk teknik för att säkerställa att färdigberedd dispersion är steril.

UPPTINING FÖRE SPÄDNING

Comirnaty förvaringstemperatur


 • Flerdosinjektionsflaskan förvaras i djupfryst tillstånd och måste tinas upp före spädning. Frysta injektionsflaskor ska flyttas till kylskåp (2‑8 °C) för upptining. Det kan ta 3 timmar för en förpackning med 195 injektionsflaskor att tina. Som alternativ kan frysta injektionsflaskor också tinas upp i 30 minuter vid temperaturer upp till 30 °C för omedelbar användning.

 • Den oöppnade injektionsflaskan kan förvaras i upp till 5 dagar vid 2‑8 °C. Inom dessa 5 dagar och vid förvaring vid 2‑8 °C kan upp till 12 timmar användas till transport.

 • Låt den upptinade injektionsflaskan anta rumstemperatur och vänd försiktigt 10 gånger före spädning. Får ej skakas.

 • Före spädning kan den upptinade lösningen innehålla vita till benvita, ogenomskinliga amorfa partiklar.

SPÄDNING

Comirnaty spädning


 • Det upptinade vaccinet måste spädas i den ursprungliga injektionsflaskan med 1,8 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning med hjälp av en 21 gauge eller tunnare nål samt aseptisk teknik.

Jämna ut trycket


 • Jämna ut trycket i injektionsflaskan innan du drar ut nålen ur injektionsflaskan genom att dra upp 1,8 ml luft i den tomma sprutan som innehöll spädningsvätskan.

Vänd försiktigt


 • Vänd den utspädda dispersionen försiktigt 10 gånger. Får ej skakas.

 • Vaccin efter spädning ska vara en benvit dispersion utan synliga partiklar. Använd inte det utspädda vaccinet om det innehåller partiklar eller är missfärgat.

Anteckna datum ochy tidpunkt


 • De utspädda injektionsflaskorna ska märkas med tillämpligt datum och tillämplig tidpunkt.

 • Efter spädning, förvara vid 2‑30 °C och använd inom 6 timmar, inklusive eventuell transporttid.

 • Frys inte och skaka inte den utspädda dispersionen. Vid förvaring i kylskåp, låt den utspädda dispersionen anta rumstemperatur före användning.

BEREDNING AV ENSKILDA 0,3 ML-DOSER AV COMIRNATY

Utspätt vaccin


 • Efter spädning innehåller injektionsflaskan 2,25 ml ur vilken 6 doser à 0,3 ml kan extraheras.

 • Använd aseptisk teknik för att rengöra injektionsflaskans propp med en antiseptisk servett för engångsbruk.

 • Dra upp 0,3 ml Comirnaty.

Sprutor och/eller nålar med låg dödvolym ska användas för att kunna extrahera 6 doser från en och samma injektionsflaska. Spruta–nålkombinationen ska ha en dödvolym på högst 35 mikroliter.

Om standardnålar och -sprutor används räcker volymen eventuellt inte för att extrahera en sjätte dos ur en och samma injektionsflaska.

 • Varje dos måste innehålla 0,3 ml vaccin.

 • Om kvarvarande mängd vaccin i injektionsflaskan inte räcker till en full dos på 0,3 ml, kasta injektionsflaskan och resterande volym.

 • Kasta allt oanvänt vaccin inom 6 timmar efter spädning.


Kassering


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BioNTech Manufacturing GmbH

An der Goldgrube 12

55131 Mainz

Tyskland

Tfn: +49 6131 9084-0

Fax: +49 6131 9084-2121

service@biontech.de


8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/20/1528/001


9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 21 december 2020

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

04/2021
Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Hitta direkt i texten
Av