FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bimzelx

UCB Pharma

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 160 mg
(Klar till något opalescent, svagt brungul lösning.)

Immunsuppressiva medel, interleukinhämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AC21
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från UCB Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Bimzelx injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 160 mg; injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 160 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Subventioneras endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.

Texten är baserad på produktresumé: 03/2022.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Bimzelx är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.


Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t.ex. aktiv tuberkulos, se avsnitt Varningar och försiktighet).

Dosering

Bimzelx är avsett att användas under vägledning och överinseende av läkare med erfarenhet av diagnostik och behandling av plackpsoriasis.


Dosering


Den rekommenderade dosen för vuxna patienter med plackpsoriasis är 320 mg (som ges som 2 subkutana injektioner på 160 mg vardera) vid vecka 0, 4, 8, 12, 16 och därefter var 8:e vecka.


Utsättning av behandlingen bör övervägas för patienter som inte har uppvisat någon förbättring efter 16 veckors behandling.


Särskilda populationer


Överviktiga patienter


För vissa patienter med en kroppsvikt ≥ 120 kg som inte uppnått fullständig utläkning vid vecka 16 kan 320 mg var 4:e vecka efter vecka 16 eventuellt förbättra behandlingssvaret ytterligare (se avsnitt Farmakodynamik).


Äldre ( ≥ 65 år)


Ingen dosjustering krävs (se avsnitt Farmakokinetik).


Nedsatt njur- eller leverfunktion


Bimekizumab har inte studerats i dessa patientpopulationer. Dosjusteringar anses inte nödvändiga baserat på farmakokinetiken (se avsnitt Farmakokinetik).


Pediatrisk population


Säkerhet och effekt för bimekizumab hos barn och ungdomar yngre än 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt


Läkemedlet administreras via subkutan injektion.


Lämpliga injektionsområden är lår, buk och överarm. Injektionsstället ska varieras och injektioner bör inte ges i områden där huden är öm, har blåmärken eller erytem, har förhårdnad eller är påverkad av psoriasis.

Den förfyllda sprutan eller den förfyllda injektionspennan får inte skakas.

Efter adekvat utbildning i subkutan injektionsteknik kan patienter själva injicera Bimzelx med den förfyllda sprutan eller den förfyllda injektionspennan om läkare bedömer att detta är lämpligt. Läkaren bör dock säkerställa lämplig medicinsk uppföljning vid behov. Patienterna ska instrueras att injicera hela mängden Bimzelx i enlighet med användarinstruktionerna som finns i bipacksedeln.

Varningar och försiktighet

Spårbarhet


För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras.


Infektioner


Bimekizumab kan öka risken för infektioner såsom övre luftvägsinfektioner och oral kandidos (se avsnitt Biverkningar).


Försiktighet bör iakttas då man överväger att använda bimekizumab till patienter med kronisk infektion eller anamnes på återkommande infektion. Behandling med bimekizumab får inte påbörjas hos patienter med kliniskt betydelsefull aktiv infektion förrän infektionen gått över eller behandlats på lämpligt sätt (se avsnitt Kontraindikationer).


Patienter som behandlas med bimekizumab ska instrueras att söka medicinsk rådgivning om det uppstår tecken eller symtom som tyder på infektion. Om en patient utvecklar en kliniskt betydelsefull infektion eller inte svarar på standardbehandling ska patienten övervakas noga och bimekizumab ska inte administreras förrän infektionen har gått över.


Undersökning med avseende på tuberkulos (TB) före behandling


Innan behandling med bimekizumab påbörjas bör patienterna undersökas med avseende på tuberkulosinfektion. Bimekizumab ska inte ges till patienter med aktiv TB (se avsnitt Kontraindikationer). Patienter som får bimekizumab bör övervakas avseende tecken och symtom på aktiv TB. Behandling mot TB bör övervägas innan behandling med bimekizumab påbörjas hos patienter med anamneslatent eller aktiv TB för vilka en adekvat behandling inte kan bekräftas.


Inflammatorisk tarmsjukdom


Fall av debut eller exacerbationer av inflammatorisk tarmsjukdom har rapporterats med bimekizumab (se avsnitt Biverkningar). Bimekizumab rekommenderas inte till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Om en patient utvecklar tecken och symtom på inflammatorisk tarmsjukdom eller upplever en försämring av befintlig inflammatorisk tarmsjukdom, ska bimekizumab sättas ut och lämplig medicinsk behandling sättas in.


Överkänslighet


Allvarliga överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaktiska reaktioner har observerats med IL-17-hämmare. Om en allvarlig överkänslighetsreaktion inträffar ska administreringen av bimekizumab sättas ut omedelbart och lämplig behandling påbörjas.


Vaccinationer


Överväg att slutföra alla lämpliga vaccinationer enligt aktuella riktlinjer för åldersgruppen innan behandling med bimekizumab påbörjas.


Levande vacciner ska inte ges till patienter som behandlas med bimekizumab.


Patienter som behandlas med bimekizumab kan ges inaktiverade eller avdödade vacciner. Friska individer som fick en singeldos om 320 mg bimekizumab två veckor före vaccination med ett inaktiverat vaccin mot säsongsinfluensa hade liknande antikroppssvar jämfört med individer som inte fick bimekizumab före vaccination.


Hjälpämnen


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Det finns inga direkta bevis för vilken roll IL-17A eller IL-17F har i uttrycket av CYP450-enzymer. Produktionen av vissa CYP450-enzymer hämmas av de ökade cytokinnivåerna vid kronisk inflammation. Antiinflammatoriska behandlingar, som IL-17A- och IL-17F-hämmaren bimekizumab, kan således leda till normaliserade CYP450-nivåer med åtföljande lägre exponering för läkemedel som metaboliseras av CYP450. En kliniskt relevant effekt på CYP450-substrat med snävt terapeutiskt index där dosen ställs in individuellt (t.ex. warfarin) kan därför inte uteslutas. När behandling med bimekizumab sätts in hos patienter som behandlas med dessa typer av läkemedel bör terapeutisk övervakning övervägas.


Levande vaccin ska inte ges samtidigt med bimekizumab (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Fertila kvinnor


Fertila kvinnor ska använda en effektiv preventivmetod under pågående behandling och i minst 17 veckor efter avslutad behandling.


Graviditet


Det finns begränsad mängd data från användning av bimekizumab hos gravida kvinnor. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga effekter på graviditet, embryofetal utveckling, födelse eller postnatal utveckling (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Bimzelx under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om bimekizumab utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå behandling med Bimzelx efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Effekten av bimekizumab på fertiliteten hos människa har inte utvärderats. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga effekter avseende fertiliteten (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Trafik

Bimzelx har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen


De vanligaste rapporterade biverkningarna var övre luftvägsinfektioner (14,5 %) (oftast nasofaryngit) och oral kandidos (7,3 %).


Tabell över biverkningar


Biverkningar i kliniska studier (tabell 1) redovisas enligt MedDRA:s indelning av organsystem och frekvens enligt följande konvention: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Tabell 1: Lista över biverkningar

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Infektioner och infestationer

Mycket vanliga

Övre luftvägsinfektioner

Vanliga

Oral kandidos

Tineainfektioner

Öroninfektioner

Herpes simplex-infektioner

Orofaryngeal kandidos

Gastroenterit

Follikulit

Mindre vanliga

Mukös och kutan kandidos (inklusive esofageal kandidos)

Konjunktivit

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

Neutropeni

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk

Magtarmkanalen

Mindre vanliga

Inflammatorisk tarmsjukdom

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Dermatit och eksem

Akne

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

Reaktioner på injektionsställeta

Trötthet

a) Inklusive: erytem, reaktion, ödem, smärta, svullnad på injektionsstället.

Beskrivning av utvalda biverkningar


Infektioner


Under den placebokontrollerade perioden av de kliniska fas III-studierna av plackpsoriasis rapporterades infektioner hos 36,0 % av de patienter som fick bimekizumab i upp till 16 veckor jämfört med 22,5 % av de patienter som fick placebo. Allvarliga infektioner uppstod hos 0,3 % av patienter som behandlades med bimekizumab och hos 0 % av patienter som behandlades med placebo.


Majoriteten av infektionerna var icke-allvarliga milda till måttliga övre luftvägsinfektioner som t.ex. nasofaryngit. I enlighet med verkningsmekanismen ökade frekvensen av oral och orofaryngeal kandidos hos patienter som behandlades med bimekizumab (7,3 % respektive 1,2 % jämfört med 0 % hos patienter som behandlades med placebo). Mer än 98 % av fallen var icke-allvarliga, milda eller måttliga i svårighetsgrad och krävde inte att behandlingen avbröts. En något högre incidens av oral kandidos rapporterades hos patienter < 70 kg (8,5 % jämfört med 7,0 % hos patienter ≥ 70 kg).


Under hela behandlingsperioden i kliniska fas III-studier av plackpsoriasis rapporterades infektioner hos 63,2 % av patienterna som behandlades med bimekizumab (120,4 per 100 patientår). Allvarliga infektioner rapporterades hos 1,5 % av patienterna som behandlades med bimekizumab (1,6 per 100 patientår) (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Neutropeni


Neutropeni observerades med bimekizumab i kliniska fas III-studier av plackpsoriasis. Under hela behandlingsperioden i fas III-studierna observerades neutropeni av grad 3/4 hos 1 % av patienterna som behandlades med bimekizumab. De flesta fallen var övergående och krävde inte behandlingsavbrott. Inga allvarliga infektioner förknippades med neutropeni.


Överkänslighet


Allvarliga överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaktiska reaktioner har observerats med IL-17-hämmare.


Immunogenicitet


Cirka 45 % av patienterna med plackpsoriasis som behandlades med den rekommenderade dosregimen (320 mg var 4:e vecka upp till vecka 16 och 320 mg var 8:e vecka därefter) av bimekizumab i upp till 56 veckor utvecklade antikroppar mot läkemedlet. Av de patienter som utvecklade antikroppar mot läkemedlet hade cirka 34 % (16 % av alla patienter som behandlades med bimekizumab) antikroppar som klassificerades som neutraliserande. Förekomsten av antikroppar mot bimekizumab förknippades inte med förändringar i klinisk respons eller signifikant ändrad säkerhetsprofil.


Äldre patienter (≥ 65 år)


Äldre patienter kan löpa högre risk att uppleva vissa biverkningar såsom oral kandidos, dermatit och eksem när de använder bimekizumab. Under den placebokontrollerade perioden i kliniska fas III-studier av plackpsoriasis observerades oral kandidos hos 18,2 % av patienter ≥ 65 år jämfört med 6,3 % av patienter < 65 år, samt dermatit och eksem hos 7,3 % av patienter ≥ 65 år jämfört med 2,8 % av patienter < 65 år.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Intravenösa singeldoser på 640 mg eller subkutana singeldoser på 640 mg, följt av 320 mg subkutant varannan vecka i fem doser har administrerats i kliniska studier utan dosbegränsande toxicitet. I händelse av överdosering är rekommendationen att patienten övervakas med avseende på tecken eller symtom på biverkningar och lämplig symtomatisk behandling sätts in omedelbart.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism


Bimekizumab är en humaniserad monoklonal antikropp av typen immunglobulin G1/κ (IgG1/κ) som selektivt binder med hög affinitet till cytokinerna IL-17A, IL-17F och IL-17AF och blockerar deras interaktion med IL-17RA/IL-17RC-receptorkomplexet. Förhöjda koncentrationer av IL-17A och IL-17F har föreslagits som en faktor i patogenesen för flera immunmedierade inflammatoriska sjukdomar, inklusive plackpsoriasis. Bimekizumab hämmar dessa proinflammatoriska cytokiner, vilket resulterar i normalisering av inflammation i huden och som en följd av detta förbättring av kliniska symtom i samband med psoriasis. In vitro-modeller har visat att behandling med bimekizumab minskar genuttrycket förknippat med psoriasis och produktionen av cytokiner i större utsträckning än hämning av enbart IL-17A.


Klinisk effekt och säkerhet


Effekten och säkerheten hos bimekizumab utvärderades hos 1 480 patienter med måttlig till svår plackpsoriasis i tre randomiserade fas III multicenterstudier som kontrollerades med placebo och/eller aktiv komparator. De patienter som deltog var 18 år och äldre med ett PASI-värde (Psoriasis Area and Severity Index) ≥ 12, psoriasis som täckte ≥ 10 % av kroppsytan (Body Surface Area, BSA), ett Investigator Global Assessment (IGA)-värde ≥ 3 på en femgradig skala, och var kandidater för systemisk behandling och/eller ljusbehandling. Effekten och säkerheten hos bimekizumab utvärderades jämfört med placebo och ustekinumab (BE VIVID – PS0009), jämfört med placebo (BE READY – PS0013) och jämfört med adalimumab (BE SURE – PS0008).


I studien BE VIVID utvärderades 567 patienter i 52 veckor. Patienterna randomiserades till antingen bimekizumab 320 mg var 4:e vecka, ustekinumab (45 mg eller 90 mg, beroende på patientens kroppsvikt, vid baslinjen och vecka 4 och sedan var 12:e vecka), eller placebo under de första 16 veckorna, följt av bimekizumab 320 mg var 4:e vecka.


I studien BE READY utvärderades 435 patienter i 56 veckor. Patienterna randomiserades till antingen bimekizumab 320 mg var 4:e vecka eller placebo. Patienter som uppnådde en PASI 90-respons vid vecka 16 gick in i en 40 veckor lång randomiserad utsättningsfas. Patienter som ursprungligen randomiserats till bimekizumab 320 mg var 4:e vecka randomiserades på nytt till antingen bimekizumab 320 mg var 4:e vecka eller bimekizumab 320 mg var 8:e vecka eller placebo (d.v.s. utsättning av bimekizumab). Patienter som ursprungligen randomiserats till placebo fortsatte att få placebo förutsatt att de uppnådde en PASI 90-respons. Patienter som inte uppnådde en PASI 90-respons vid vecka 16 gick in i en öppen ”escape-arm” och fick bimekizumab 320 mg var 4:e vecka i 12 veckor. Patienter som fick återfall (som inte uppnådde PASI 75-respons) under den randomiserade utsättningsfasen gick också in i ”escape-armen” i 12 veckor.


I studien BE SURE utvärderades 478 patienter i 56 veckor. Patienterna randomiserades till antingen bimekizumab 320 mg var 4:e vecka till och med vecka 56, bimekizumab 320 mg var 4:e vecka till och med vecka 16 följt av bimekizumab 320 mg var 8:e vecka till och med vecka 56, eller adalimumab enligt anvisningarna i produktresumén till och med vecka 24 följt av bimekizumab 320 mg var 4:e vecka till och med vecka 56.


Karakteristika vid baslinjen var konsekventa i samtliga 3 studier: Patienterna var huvudsakligen män (70,7 %) och vita (84,1 %), med en genomsnittsålder på 45,2 år (18 till 83 år) och 8,9 % var ≥ 65 år gamla. Medianvärdet för BSA vid baslinjen var 20 %, medianvärdet för PASI vid baslinjen var 18 och 33 % av patienterna hade ett IGA-värde vid baslinjen som motsvarande ”svår psoriasis”. Medianpoängen för smärta, klåda och fjällning uppmätt enligt Psoriasis Symptoms Diary (PSD) varierade vid baslinjen mellan 6 och 7 på en skala från 0–10 poäng och medianpoängen för Dermatology Life Quality Index (DLQI) var totalt 9 poäng vid baslinjen.


I samtliga 3 studier hade 38 % av patienterna fått tidigare biologisk behandling; 23 % hade fått minst ett anti-IL17-läkemedel (primär svikt av anti-IL17 uteslöts) och 13 % hade fått minst en TNF-antagonist. Tjugotvå procent var naiva för någon form av systemisk behandling (inklusive icke-biologisk och biologisk) och 39 % av patienterna hade tidigare fått ljusbehandling eller fotokemoterapi.


Bimekizumabs effekt utvärderades med avseende på generellt hudengagemang, regional sjukdom (hårbotten, naglar, handflator och fotsulor), patientrapporterade symtom och påverkan på livskvalitet. De två koprimära effektmåtten för alla 3 studier var andelen patienter som uppnådde 1) PASI 90-respons och 2) en IGA-respons motsvarande ”utläkt eller nästan utläkt” (IGA 0/1 med minst två poängs förbättring från baslinjen) vid vecka 16. PASI 100, IGA 0-respons vid vecka 16 och PASI 75-respons vid vecka 4 var sekundära effektmått i alla 3 studier.


Generellt hudengagemang


Behandling med bimekizumab resulterade i signifikanta förbättringar för alla effektmått jämfört med placebo, ustekinumab och adalimumab vid vecka 16. De huvudsakliga effektresultaten redovisas i tabell 2.


Tabell 2: Sammanfattning av klinisk respons i BE VIVID, BE READY och BE SURE

 

BE VIVID

BE READY

BE SURE

 

Placebo

(N = 83)

n (%)

Bimekizumab 320 mg Q4W (N = 321)

n (%)

Ustekinumab

(N = 163)

n (%)

Placebo

(N = 86)

n (%)

Bimekizumab 320 mg Q4W

(N = 349)

n (%)

Bimekizumab 320 mg Q4W

(N = 319)

n (%)

Adalimumab

(N = 159)

n (%)

PASI 100

Vecka 16


0 (0,0)


188 (58,6)a


34 (20,9)


1 (1,2)


238 (68,2)a


194 (60,8)a


38 (23,9)

PASI 90

Vecka 16


4 (4,8)


273 (85,0)a, b


81 (49,7)


1 (1,2)


317 (90,8)a


275 (86,2)a


75 (47,2)

PASI 75

Vecka 4

Vecka 16


2 (2,4)

6 (7,2)


247 (76,9)a, b

296 (92,2)


25 (15,3)

119 (73,0)


1 (1,2)

2 (2,3)


265 (75,9)a

333 (95,4)


244 (76,5)a

295 (92,5)


50 (31,4)

110 (69,2)

IGA 0

Vecka 16


0 (0,0)


188 (58,6)a


36 (22,1)


1 (1,2)


243 (69,6)a


197 (61,8)


39 (24,5)

IGA 0/1

Vecka 16


4 (4,8)


270 (84,1)a, b


87 (53,4)


1 (1,2)


323 (92,6)a


272 (85,3)a


91 (57,2)

Absolut PASI ≤ 2

Vecka 16


3 (3,6)


273 (85,0)


84 (51,5)


1 (1,2)


315 (90,3)


280 (87,8)


86 (54,1)

PSD-smärta förbättring ≥ 4 (N)

Vecka 16


(N = 48)


5 (10,4)


(N = 190)


140 (73,7)


(N = 90)


54 (60,0)


(N = 49)


0 (0,0)


(N = 209)


148 (70,8)


(N = 222)


143 (64,4)


(N = 92)


43 (46,7)

PSD-klåda förbättring ≥ 4 (N)

Vecka 16


(N = 53)


6 (11,3)


(N = 222)


151 (68,0)


(N = 104)


57 (54,8)


(N = 60)


0 (0,0)


(N = 244)


161 (66,0)


(N = 248)


153 (61,7)


(N = 107)


42 (39,3)

PSD- fjällning förbättring ≥ 4 (N)

Vecka 16


(N = 56)


6 (10,7)


(N = 225)


171 (76,0)


(N = 104)


59 (56,7)


(N = 65)


1 (1,5)


(N = 262)


198 (75,6)


(N = 251)


170 (67,7)


(N = 109)


42 (38,5)

Bimekizumab 320 mg Q4W = bimekizumab var 4:e vecka. NRI (Patienter för vilka data saknas räknades som icke-responders, Non-Responder Imputation) används.

IGA-respons 0/1 definierades som utläkt (0) eller nästan utläkt (1) med minst en 2-poängsreduktion från baslinjen vid vecka 16. IGA-respons 0 definierades som utläkt (0) med minst en 2-poängsreduktion från baslinjen vid vecka 16.

PSD står för Psoriasis Symptoms Diary, även kallad Psoriasis Symptoms and Impacts Measure (P-SIM), och mäter psoriasissymtomens svårighetsgrad på en skala från 0 (inga symtom) till 10 (mycket svåra symtom). Respons definieras som en minskning på ≥ 4 från baslinjen till vecka 16 för smärta, klåda och fjällning på en skala från 0 till 10.

a) p < 0,001 jämfört med placebo (BE VIVID och BE READY), jämfört med adalimumab (BE SURE), justerade för multiplicitet.

b) p < 0,001 jämfört med ustekinumab (BE VIVID), justerat för multiplicitet.


Bimekizumab var associerat med snabbt insättande effekt. I studien BE VIVID vid vecka 2 och 4 var PASI 90-responsen signifikant högre för patienter behandlade med bimekizumab (12,1 % respektive 43,6 %) jämfört med placebo (1,2 % respektive 2,4 %) och ustekinumab (1,2 % respektive 3,1 %).


Vid vecka 52 i studien BE VIVID uppnådde patienter behandlade med bimekizumab (var 4:e vecka) signifikant högre svarsfrekvens än patienter behandlade med ustekinumab avseende effektmåtten PASI 90 (81,9 % bimekizumab jämfört med 55,8 % ustekinumab, p < 0,001), IGA 0/1 (78,2 % bimekizumab jämfört med 60,7 % ustekinumab, p < 0,001) och PASI 100 (64,5 % bimekizumab jämfört med 38,0 % ustekinumab).


Figur 1: PASI 90-svarsfrekvens över tid i BE VIVID

Figur 1: PASI 90-svarsfrekvens över tid i BE VIVID

BKZ 320 mg Q4W = bimekizumab var 4:e vecka; UST = ustekinumab. NRI används.


I studien BE SURE vid vecka 24 uppnådde en signifikant högre andel patienter som behandlades med bimekizumab (Q4W/Q4W- och Q4W/Q8W-kombinerade doseringsarmar) PASI 90-respons och IGA-poäng 0/1 jämfört med adalimumab (85,6 % respektive 86,5 % jämfört med 51,6 % respektive 57,9 %, p < 0,001). Av de patienter som behandlats med bimekizumab Q8W uppnådde 70,2 % en PASI 100-respons vid vecka 56. Av de 65 patienter som inte svarat på adalimumab vid vecka 24 (< PASI 90) uppnådde 78,5 % en PASI 90-respons efter 16 veckors behandling med bimekizumab. Säkerhetsprofilen som observerades hos patienter som bytte från adalimumab till bimekizumab utan en washout-period var liknande som den hos patienter som påbörjat behandling med bimekizumab efter en washout-period från tidigare systemiska behandlingar.


Figur 2: PASI 90-svarsfrekvens över tid i BE SURE

Figur 2: PASI 90-svarsfrekvens över tid i BE SURE

BKZ 320 mg Q4W = bimekizumab var 4:e vecka; BKZ 320 mg Q8W = bimekizumab var 8:e vecka; ADA = adalimumab.

Patienter i gruppen BKZ Q4W/Q8W bytte dosering från Q4W till Q8W vid vecka 16. Patienter i gruppen ADA/BKZ 320 mg Q4W bytte från ADA till BKZ Q4W vid vecka 24. NRI används.


Effekten av bimekizumab påvisades oavsett ålder, kön, etnicitet, sjukdomsvaraktighet, kroppsvikt, PASI-svårighetsgrad vid baslinjen och tidigare biologisk behandling. Bimekizumab var verksamt hos biologiskt erfarna patienter, inklusive TNF-hämmare/anti-IL-17, samt hos patienter naiva för systemisk behandling. Effekt hos patienter med primärsvikt på anti-IL17 har inte undersökts.


Patienter med en högre kroppsvikt (≥ 120 kg) som inte uppnått fullständig utläkning vid vecka 16 gynnades enligt populationsfarmakokinetisk/-farmakodynamisk (PK/PD) analys med vidare stöd av kliniska data av fortsatt behandling med bimekizumab 320 mg var fjärde vecka (Q4W) efter de första 16 veckornas initiala behandling. I studien BE SURE fick patienterna bimekizumab 320 mg Q4W till och med vecka 16, följt av dosering antingen Q4W eller Q8W till och med vecka 56 oavsett svarsstatus vid vecka 16. Patienter i gruppen ≥ 120 kg (N = 37) som stod på underhållsdos med dosering Q4W visade större förbättring av PASI 100 mellan vecka 16 (23,5 %) och vecka 56 (70,6 %) jämfört med dem som stod på underhållsdos med dosering Q8W (45,0 % vecka 16 jämfört med 60,0 % vecka 56).


Hos patienter som behandlades med bimekizumab observerades förbättringar av psoriasis i hårbotten, på naglar, i handflator och i fotsulor vid vecka 16 (se tabell 3).


Tabell 3: Respons avseende hårbotten-, palmoplantar och nagelpsoriasis vid vecka 16 i studierna BE VIVID, BE READY och BE SURE

 

BE VIVID

BE READY

BE SURE

 

Placebo

Bimekizumab320 mg Q4W

Ustekinumab

Placebo

Bimekizumab320 mg Q4W

Bimekizumab 320 mg Q4W

Adalimumab

Hårbotten IGA (N)a

Hårbotten IGA 0/1, n (%)


(72)


11 (15,3)


(285)


240 (84,2)b


(146)


103 (70,5)


(74)


5 (6,8)


(310)


286 (92,3)b


(296)


256 (86,5)


(138)


93 (67,4)

pp-IGA

(N)a

pp-IGA 0/1, n (%)


(29)


7 (24,1)


(105)


85 (81,0)


(47)


39 (83,0)


(31)


10 (32,3)


(97)


91 (93,8)


(90)


75 (83,3)


(34)


24 (70,6)

mNAPSI

100 (N)a

mNAPSI 100, n (%)


(51)


4 (7,8)


(194)


57 (29,4)


(109)


15 (13,8)


(50)


3 (6,0)


(210)


73 (34,8)


(181)


54 (29,8)


(95)


21 (22,1)

Bimekizumab 320 mg Q4W= bimekizumab var 4:e vecka. NRI används

IGA 0/1-svar avseende hårbotten och palmoplantar IGA 0/1-svar definierades som utläkt (0) eller nästan utläkt (1) med minst en 2-poängsreduktion från baslinjen.

a) Inkluderar endast patienter med ett IGA-poäng (Investigator Global Assessment) ≥ 2 med avseende på hårbotten, ett pp-IGA-poäng (palmoplantar-IGA) ≥ 2 och ett mNAPSI-poäng (Modified Nail Psoriasis Severity Index) > 0 vid baslinjen.

b) p < 0,001 jämfört med placebo, justerat för multiplicitet


Responsen från IGA med avseende på hårbotten och palmoplantar IGA hos patienter som behandlats med bimekizumab bibehölls till och med vecka 52/56. Nagelpsoriasis fortsatte att förbättras efter vecka 16. I studien BE VIVID uppnådde 60,3 % av patienter som behandlades med bimekizumab 320 mg var 4:e vecka total utläkning av nagelpsoriasis (mNAPSI 100) vid vecka 52. I studien BE READY uppnådde 67,7 % och 69,8 % av PASI 90-responders vid vecka 16 total utläkning av nagelpsoriasis vid vecka 56 med bimekizumab 320 mg var 8:e vecka respektive bimekizumab 320 mg var 4:e vecka.


Bibehållande av respons


Tabell 4: Bibehållande av respons med bimekizumab vid vecka 52 i PASI 100-, PASI 90-, IGA 0/1- och absolut PASI ≤ 2-responders vid vecka 16*

PASI 100

PASI 90

IGA 0/1

Absolut PASI ≤ 2

320 mg Q4W (N = 355)

n (%)

320 mg Q8W (N = 182)

n (%)

320 mg Q4W (N = 516)

n (%)

320 mg Q8W (N = 237)

n (%)

320 mg Q4W (N = 511)

n (%)

320 mg Q8W (N = 234)

n (%)

320 mg Q4W (N = 511)

n (%)

320 mg Q8W (N = 238)

n (%)

295 (83,1)

161 (88,5)

464 (89,9)

214 (90,3)

447 (87,5)

214 (91,5)

460 (90,0)

215 (90,3)

* Integrerad analys av BE VIVID, BE READY och BE SURE. NRI används.

320 mg Q4W: bimekizumab 320 mg var 4:e vecka följt av bimekizumab 320mg var 4:e vecka från vecka 16.

320 mg Q8W: bimekizumab 320 mg var 4:e vecka följt av bimekizumab 320mg var 8:e vecka från vecka 16.


Responsens varaktighet (efter utsättande av bimekizumab)


Figur 3: PASI 90-svarsfrekvens över tid för PASI 90-responders vid vecka 16 – randomiserad utsättningsfas i studien BE READY

Figur 3: PASI 90-svarsfrekvens över tid för PASI 90-responders vid vecka 16 – randomiserad utsättningsfas i studien BE READY

NRI används.

Vid vecka 16 påbörjade 105 studiedeltagare i gruppen bimekizumab 320 mg Q4W/placebo, 100 i gruppen bimekizumab 320 mg Q4W/Q8W och 106 i gruppen bimekizumab 320 mg Q4W/Q4W den randomiserade utsättningsfasen.


I studien BE READY var mediantiden till återfall, definierad som förlust av PASI 75, cirka 28 veckor (32 veckor efter den sista dosen av bimekizumab) för PASI 90-responders vid vecka 16 som randomiserades på nytt till placebo och sattes ut från bimekizumab. Bland dessa patienter återfick 88,1 % en PASI 90-respons inom 12 veckor efter återinsättande av behandling med bimekizumab 320 mg var 4:e vecka.


Hälsorelaterad livskvalitet/patientrapporterade utfall


I samtliga tre studier upplevde en större andel patienter som behandlades med bimekizumab ingen inverkan av psoriasis på livskvalitet mätt med Dermatology Life Quality Index (DLQI) jämfört med placebo och patienter behandlade med aktivt jämförande läkemedel vid vecka 16 (tabell 5).


Tabell 5: Livskvalitet i studierna BE VIVID, BE READY och BE SURE

 

BE VIVID

BE READY

BE SURE

 

Placebo

(N = 83)

n (%)

Bimekizumab

320 mg Q4W

(N = 321)

n (%)

Ustekinumab

(N = 163)

n (%)

Placebo

(N = 86)

n (%)

Bimekizumab

320 mg Q4W

(N = 349)

n (%)

Bimekizumab

320 mg Q4W

(N = 319)

n (%)

Adalimumab

(N = 159)

n (%)

DLQI 0/1a Baslinje


3 (3,6)


16 (5,0)


5 (3,1)


4 (4,7)


11 (3,2)


10 (3,1)


13 (8,2)

DLQI 0/1a

Vecka 16


10 (12,0)


216 (67,3)


69 (42,3)


5 (5,8)


264 (75,6)


201 (63,0)


74 (46,5)

a) Absolut DLQI-poäng på 0 eller 1 indikerar att sjukdomen inte påverkar hälsorelaterad livskvalitet. NRI används.


Svarsfrekvensen för DLQI 0/1 fortsatte att öka efter vecka 16 och bibehölls sedan till och med vecka 52/56. I studien BE VIVID var svarsfrekvensen vid vecka 52 för DLQI 0/1 74,8 % hos patienter behandlade med bimekizumab 320 mg var 4:e vecka. I studien BE SURE hade 78,9 % respektive 74,1 % av patienterna som behandlades med bimekizumab 320 mg var 8:e vecka och bimekizumab 320 mg var 4:e vecka DLQI 0/1 vid vecka 56.


Fas 3b direkt jämförande studie mot sekukinumab


Effekten och säkerheten för bimekizumab utvärderades också i en dubbelblind studie där det jämfördes med sekukinumab, en IL-17A-hämmare (BE RADIANT - PS0015). Patienterna randomiserades till att få bimekizumab (N = 373, 320 mg i vecka 0, 4, 8, 12 och 16 (Q4W) följt av 320 mg var 4:e vecka (Q4W/Q4W) eller 320 mg var 8:e vecka (Q4W/Q8W)) eller sekukinumab (N = 370, 300 mg i vecka 0, 1, 2, 3, 4 följt av 300 mg var 4:e vecka). Karakteristika vid baslinjen överensstämde med en population av patienter med måttlig till svår plackpsoriasis med ett medianvärde för BSA (kroppsyta) på 19 % och ett medianvärde för PASI-poäng på 18.


Patienter behandlade med bimekizumab uppnådde signifikant högre svarsfrekvens jämfört med patienter behandlade med sekukinumab, för det primära effektmåttet PASI 100 (fullständigt utläkt hud) vid vecka 16. Signifikant högre svarsfrekvens uppnåddes också för det sekundära effektmåttet PASI 100 vid vecka 48 (för både Q4W/Q4W- och Q4W/Q8W-dosregimer). Jämförande PASI-svarsfrekvenser presenteras i tabell 6.

Skillnader i svarsfrekvens mellan bimekizumab- och sekukinumab-behandlade patienter noterades så tidigt som vecka 1 för PASI 75 (7,2 % respektive 1,4 %) och så tidigt som vecka 2 för PASI 90 (7,5 % respektive 2,4 %).


Tabell 6: PASI-svarsfrekvens från BE RADIANT - bimekizumab jämfört med sekukinumab

 

Vecka 4

Vecka 16

Vecka 48a)

 

Bimekizumab 320 mg Q4W

(N = 373)

n (%)


Sekukinumab


(N = 370)

n (%)


Bimekizumab 320 mg Q4W

(N = 373)

n (%)


Sekukinumab


(N = 370)

n (%)


Bimekizumab 320 mg Q4W/Q4W

(N = 147)

n (%)


Bimekizumab 320 mg Q4W/Q8W

(N = 215)

n (%)


Sekukinumab


(N = 354)

n (%)


PASI 100

52 (13,9)

23 (6,2)

230 (61,7)*

181 (48,9)

108 (73,5)*

142 (66,0)*

171 (48,3)

PASI 90

134 (35,9)

65 (17,6)

319 (85,5)

275 (74,3)

126 (85,7)

186 (86,5)

261 (73,7)

PASI 75

265 (71,0)*

175 (47,3)

348 (93,3)

337 (91,1)

134 (91,2)

196 (91,2)

301 (85,0)

Absolut PASI < 2

151 (40,5)

75 (20,3)

318 (85,3)

283 (76,5)

127 (86,4)

186 (86,5)

269 (76,0)

a) Data kommer från underhållsgruppen bestående av patienter som fick minst en dos studieläkemedelebehandling vid vecka 16 eller senare

*p<0,001 jämfört med sekukinumab, justerat för multiplicitet. NRI används.


PASI 100-svarsfrekvenser för bimekizumab och sekukinumab till och med vecka 48 visas i figur 4.


Figur 4: PASI 100-svarsfrekvens över tid i BE RADIANT

Figur 4: PASI 100-svarsfrekvens över tid i BE RADIANT

NRI används. Underhållsgruppen bestående av patienter som fick minst en dos studieläkemedel vid vecka 16 eller senare


Effekten av bimekizumab i BE RADIANT överensstämde med effekten i BE VIVID, BE READY och BE SURE.


Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Bimzelx för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för behandling av psoriasis (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).

Farmakokinetik

Absorption

Medianvärdet (2,5-percentilen och 97,5-percentilen) för högsta plasmakoncentration på 25 (12–50) μg/ml av bimekizumab uppnåddes i populationsfarmakokinetisk analys mellan 3 och 4 dagar efter en subkutan singeldos på 320 mg hos patienter med plackpsoriasis.


Populationsfarmakokinetisk analys visade en genomsnittlig absolut biotillgänglighet för bimekizumab på 70,1 % hos friska frivilliga individer.


Baserat på simulerade data är medianvärdet (2,5-percentilen och 97,5-percentilen) för topp- och dalkoncentrationen vid steady state efter subkutan administrering av 320 mg var 4:e vecka 43 (20–91) μg/ml respektive 20 (7–50) μg/ml och steady state uppnås efter cirka 16 veckor med dosering var 4:e vecka. Jämfört med exponeringen efter en singeldos visade den populationsfarmakokinetiska analysen att patienterna uppvisade en 1,74-faldig ökning av maximala plasmakoncentrationer och yta under kurvan (AUC) efter upprepad dosering var 4:e vecka.


Efter doseringsbyte från 320 mg var 4:e vecka till 320 mg var 8:e vecka vid vecka 16, uppnås steady state ungefär 16 veckor efter bytet. Medianvärdet (2,5-percentilen och 97,5-percentilen) för topp- och dalkoncentrationen i plasma är 30 (14–60) μg/ml respektive 5 (1–16) μg/ml.


Distribution


I populationsfarmakokinetiska analyser var medianen (variationskoefficient, %) för distributionsvolymen (V/F) vid steady state 11,2 (30,5 %) liter hos patienter med plackpsoriasis.


Metabolism


Bimekizumab är en monoklonal antikropp och förväntas brytas ned till små peptider och aminosyror genom katabola processer på samma sätt som endogena immunglobuliner.


Eliminering


I populationsfarmakokinetiska analyser var medianvärdet (variationskoefficient, %) för skenbart clearance (CL/F) för bimekizumab 0,337 l/dag (32,7 %) och den genomsnittliga terminala halveringstiden för bimekizumab var 23 dagar i kliniska studier på patienter med plackpsoriasis.


Linjäritet/icke-linjäritet


Bimekizumab uppvisade dosproportionell farmakokinetik hos patienter med plackpsoriasis för dosintervallet 64 mg till 480 mg efter flera subkutana administreringar, där skenbart clearance (CL/F) var oberoende av dos.


Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt förhållande


En populationsfarmakokinetisk/-farmakodynamisk modell som inkluderade alla tillgängliga data för patienter med måttlig till svår plackpsoriasis utvecklades. Analysen visade att högre koncentrationer av bimekizumab är relaterade till bättre PASI- och IGA-respons. En dos på 320 mg var 4:e vecka visade sig vara en lämplig dos för den initiala behandlingsperioden och 320 mg var 8:e vecka därefter är en lämplig dos för underhållsperioden för majoriteten av patienter med måttlig till svår plackpsoriasis (se Särskilda populationer, kroppsvikt).


Särskilda populationer


Kroppsvikt

Populationsfarmakokinetisk modellering indikerade att exponeringen minskade vid ökad kroppsvikt. Genomsnittlig plasmakoncentration hos vuxna patienter med en kroppsvikt ≥ 120 kg efter en subkutan injektion på 320 mg förutsågs vara minst 30 % lägre än hos vuxna patienter med en kroppsvikt på 90 kg. Dosjustering kan vara lämplig för vissa patienter (se avsnitt Dosering).


Äldre

I populationsfarmakokinetisk analys med ett begränsat antal äldre patienter (n=110 i åldern ≥ 65 år och n = 14 i åldern ≥ 75 år) var skenbart clearance (CL/F) hos äldre patienter och patienter yngre än 65 år likartad. Ingen dosjustering krävs (se avsnitt Dosering).


Nedsatt njur- eller leverfunktion

Inga specifika studier har genomförts för att fastställa effekten av nedsatt njur- eller leverfunktion på farmakokinetiken för bimekizumab. Renal eliminering av intakt bimekizumab, en monoklonal IgG-antikropp, förväntas vara låg och av mindre betydelse. På samma sätt förväntas inte nedsatt leverfunktion påverka clearance av bimekizumab eftersom IgG-antikroppar huvudsakligen elimineras via intracellulär katabolism. Baserat på populationsfarmakokinetiska analyser hade leverfunktionsmarkörer (ALAT/bilirubin) ingen påverkan på bimekizumabs clearance hos patienter med plackpsoriasis.


Etnicitet

Inga kliniskt betydelsefulla skillnader i exponeringen av bimekizumab observerades hos japanska patienter jämfört med kaukasiska patienter i en klinisk famakokinetisk studie. Ingen dosjustering krävs.


Kön

Populationsfarmakokinetisk modellering antydde att kvinnor kan ha 10 % snabbare skenbart clearance (CL/F) jämfört med män men den är inte kliniskt betydelsefull. Ingen dosjustering krävs.

Prekliniska uppgifter

Icke-kliniska data visade inte några särskilda risker för människa baserat på studier avseende vävnadskorsreaktivitet, toxicitet vid upprepad dosering (inkluderar effektmått för säkerhetsfarmakologi och bedömning av fertilitetsrelaterade effektmått) och utvärdering av pre- och postnatal utveckling hos cynomolgusapor.


Hos cynomolgusapor var bimekizumabrelaterade effekter begränsade till mukokutana förändringar i enlighet med farmakologisk modulering av kommensal mikroflora.


Det har inte utförts några mutagenicitets- eller karcinogenitetsstudier med bimekizumab. Monoklonala antikroppar förväntas inte skada DNA eller kromosomer. I en 26 veckor lång kronisk toxikologistudie hos cynomolgusapor vid en dos som resulterade i 109 gånger högre exponering än hos människor som får 320 mg var 4:e vecka observerades inga preneoplastiska eller neoplastiska lesioner.


I en peri- och postnatal utvecklingsstudie hos cynomolgusapa visade bimekizumab inga effekter på dräktighet, förlossning, apungars överlevnad, foster- och postnatal utveckling vid administrering under hela organogenesen fram till förlossningen vid en dos som resulterade i 27 gånger högre exponering än hos människor som får 320 mg var 4:e vecka baserat på AUC. Koncentrationen av bimekizumab i serum hos apungar var vid födseln jämförbara med dem hos mödrarna.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Bimzelx 160 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta


Varje förfylld spruta innehåller 160 mg bimekizumab i 1 ml lösning.


Bimzelx 160 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna


Varje förfylld injektionspenna innehåller 160 mg bimekizumab i 1 ml lösning.


Bimekizumab är en humaniserad monoklonal IgG1-antikropp som producerats med rekombinant DNA-teknik i genetiskt modifierade ovarieceller från kinesisk hamster.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.


Förteckning över hjälpämnen

Glycin

Natriumacetattrihydrat

Koncentrerad ättiksyra

Polysorbat 80

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Bimekizumab

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Bimzelx 160 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta


Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Får ej frysas.


Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Den förfyllda sprutan kan förvaras vid rumstemperatur (upp till 25 °C) under en enstaka period på högst 25 dagar i skydd mot ljus. När läkemedlet har tagits ut ur kylskåpet och förvarats under dessa förhållanden ska det kasseras efter 25 dagar eller vid utgångsdatumet som finns tryckt på förpackningen, beroende på vilket som kommer först. Det finns ett fält på kartongen för att anteckna det datum då den togs ut ur kylskåpet.


Bimzelx 160 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna


Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Får ej frysas.


Förvara den förfyllda injektionspennan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Den förfyllda injektionspennan kan förvaras vid rumstemperatur (upp till 25 °C) under en enstaka period på högst 25 dagar i skydd mot ljus. När läkemedlet har tagits ut ur kylskåpet och förvarats under dessa förhållanden ska det kasseras efter 25 dagar eller vid utgångsdatumet som finns tryckt på förpackningen, beroende på vilket som kommer först. Det finns ett fält på kartongen för att anteckna det datum då den togs ut ur kylskåpet.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Injektionsvätska, lösning (injektionsvätska)

Klar till något opalescent, svagt brungul lösning.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 160 mg Klar till något opalescent, svagt brungul lösning.
2 styck förfylld injektionspenna, 19150:-, (F)
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 160 mg Klar till något opalescent, svagt brungul lösning
2 styck förfylld spruta, 19150:-, (F)

Hitta direkt i texten
Av