FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Enhertu

Daiichi Sankyo Nordics

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg
(Vitt till gulvitt frystorkat pulver)

HER2-hämmare (human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2)

Aktiv substans:
ATC-kod: L01FD04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Daiichi Sankyo Nordics omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2023-05-25.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Bröstcancer


HER2-positiv bröstcancer

Enhertu som monoterapi är avsett för behandling av vuxna patienter med icke-resektabel eller metastaserad HER2-positiv bröstcancer som tidigare har fått en eller fler behandlingsregimer riktade mot HER2.


HER2-låg bröstcancer

Enhertu som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med icke-resektabel eller metastaserad HER2-låg bröstcancer som tidigare fått kemoterapi för metastaserad sjukdom eller utvecklat recidiv under eller inom 6 månader efter avslutad adjuvant kemoterapi (se avsnitt Dosering).


Magsäckscancer


Enhertu som monoterapi är avsett för behandling av vuxna patienter med avancerat HER2-positivt adenokarcinom i magsäcken eller gastroesofageala övergången (GEJ), som tidigare genomgått en trastuzumabbaserad regim.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Enhertu ska ordineras av läkare och administreras under överinseende av hälso- och sjukvårdspersonal med erfarenhet av att använda cancerläkemedel. För att förhindra medicineringsfel är det viktigt att kontrollera märkningen på injektionsflaskorna för att säkerställa att det läkemedel som bereds och administreras är Enhertu (trastuzumab deruxtekan) och inte trastuzumab eller trastuzumab emtansin.


Enhertu får inte bytas ut mot trastuzumab eller trastuzumab emtansin.


Patienturval


HER2-positiv bröstcancer

Patienter som behandlas med trastuzumab deruxtekan för bröstcancer ska ha dokumenterad HER2-positiv tumörstatus, vilket definieras som en poäng på +3 genom immunhistokemi (IHC) eller en kvot på ≥ 2,0 genom in situ-hybridisering (ISH) eller in situ-hybridisering med fluorescens (FISH) som har bedömts med CE-märkt in vitro-diagnostisk (IVD) medicinteknisk utrustning. Om ingen CE-märkt IVD finns tillgänglig ska HER2-status bedömas genom ett annat godkänt test.


HER2-låg bröstcancer

Patienter som behandlas med trastuzumab deruxtekan ska ha dokumenterad HER2-låg tumörstatus, definierad som IHC 1+ eller IHC 2+/ISH-negativ, enligt en CE-märkt medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik (IVD). Om ingen CE-märkt medicinteknisk produkt för IVD finns tillgänglig ska HER2-status bedömas genom ett annat godkänt test (se avsnitt Farmakodynamik).


Magsäckscancer

Patienter som behandlas med trastuzumab deruxtekan för cancer i magsäcken eller GEJ ska ha dokumenterad HER2-positiv tumörstatus, vilket definieras som en poäng på +3 genom immunhistokemi (IHC) eller en kvot på ≥ 2 genom in situ-hybridisering (ISH) eller in situ-hybridisering med fluorescens (FISH), som har bedömts med CE-märkt in vitro-diagnostisk (IVD) medicinteknisk utrustning. Om ingen CE-märkt IVD finns tillgänglig ska HER2-status bedömas genom ett annat godkänt test.


Dosering

Bröstcancer

Rekommenderad dos Enhertu är 5,4 mg/kg givet som intravenös infusion en gång var tredje vecka (21-dagarscykler) fram till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.


Magsäckscancer

Rekommenderad dos Enhertu är 6,4 mg/kg givet som intravenös infusion en gång var tredje vecka (21-dagarscykler) fram till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.


Den första dosen ska ges som intravenös infusion under 90 minuter. Om den första infusionen tolererades väl kan efterföljande doser Enhertu ges under 30 minuter.


Enhertu ska ges långsammare eller avbrytas om patienten får infusionsrelaterade symtom (se avsnitt Biverkningar). Enhertu ska sättas ut permanent vid allvarliga infusionsreaktioner.


Premedicinering

Enhertu är emetogent (se avsnitt Biverkningar), vilket inkluderar fördröjt illamående och/eller fördröjd kräkning. Före varje dos Enhertu ska patienterna premedicineras med en kombinationsbehandling med två eller tre läkemedel (t.ex. dexametason tillsammans med antingen en 5-HT3-receptorantagonist och/eller en NK1-receptorantagonist, samt andra läkemedel enligt indikation) för förebyggande av illamående och kräkningar inducerade av kemoterapi.


Dosjusteringar

För att hantera biverkningar kan doseringen av Enhertu behöva avbrytas tillfälligt, dosen minskas, eller behandlingen sättas ut enligt riktlinjerna i tabell 1 och 2.


Enhertu-dosen ska inte ökas igen efter en dosminskning.


Tabell 1: Schema för dosminskning


Schema för dosminskning


Bröstcancer

Magsäckscancer

Rekommenderad startdos

5,4 mg/kg

6,4 mg/kg

Första dosminskningen

4,4 mg/kg

5,4 mg/kg

Andra dosminskningen

3,2 mg/kg

4,4 mg/kg

Vid behov av ytterligare dosminskning

Sätt ut behandlingen

Sätt ut behandlingen


Tabell 2: Dosjusteringar p.g.a. biverkningar

Biverkning

Svårighetsgrad

Behandlingsjustering

Interstitiell lungsjukdom (ILD)/pneumonit

Asymtomatisk interstitiell lungsjukdom (ILD)/pneumonit (grad 1)

Avbryt Enhertu tills tillbakagång till grad 0, varefter:

 • om tillbakagång skett inom 28 dagar från debuten, fortsätt med samma dos,

 • om tillbakagång skett efter mer än 28 dagar efter debuten, minska en dosnivå (se tabell 1),

 • överväg kortikosteroider så snart interstitiell lungsjukdom (ILD)/pneumonit misstänks (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Symtomatisk interstitiell lungsjukdom/pneumonit (grad 2 eller högre)

 • Sätt ut Enhertu permanent.

 • Sätt in kortikosteroider så snart interstitiell lungsjukdom (ILD)/pneumonit misstänks (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Neutropeni

Grad 3 (färre än 1,0‑0,5 × 109/l)

 • Avbryt Enhertu tills tillbakagång till grad 2 eller lägre, fortsätt sedan med samma dos.

Grad 4 (färre än 0,5 × 109/l)

 • Avbryt Enhertu tills tillbakagång till grad 2 eller lägre.

 • Minska dosen med en nivå (se tabell 1).

Febril neutropeni

Absolut neutrofiltal färre än 1,0 × 109/l och kroppstemperatur över 38,3 °C eller kvarstående kroppstemperatur på 38 °C eller högre i mer än en timme.

 • Avbryt Enhertu tills biverkningen avklingat.

 • Minska dosen med en nivå (se tabell 1).

Minskad vänsterkammar-ejektionsfraktion (LVEF)

LVEF större än 45 % och absolut minskning från baslinjen med 10–20  %

 • Fortsätt behandlingen med Enhertu.

LVEF 40 % till 45 %

Och absolut minskning från baslinjen är mindre än 10 %

 • Fortsätt behandlingen med Enhertu.

 • Upprepa LVEF-mätningen inom 3 veckor.

Och absolut minskning från baslinjen är 10–20 %

 • Avbryt Enhertu.

 • Upprepa LVEF-mätningen inom 3 veckor.

 • Om LVEF inte har återgått till inom 10 % från baslinjevärdet ska Enhertu sättas ut permanent.

 • Om LVEF återgår till inom 10 % från baslinjevärdet, ska behandlingen återupptas med Enhertu med samma dos.

LVEF mindre än 40 % eller absolut minskning från baslinjen är större än 20 %

 • Avbryt Enhertu.

 • Upprepa LVEF-mätningen inom 3 veckor.

 • Om LVEF bekräftas vara mindre än 40 % eller den absoluta minskningen från baslinjen är större än 20 %, sätt ut Enhertu permanent.

Symtomatisk hjärtsvikt

 • Sätt ut Enhertu permanent.

Toxicitetsgrader I enlighet med National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events Version 5.0 (NCI‑CTCAE v.5.0).


Uppskjuten eller missad dos


Om en planerad dos skjuts upp eller missas ska den ges så snart som möjligt utan att vänta till nästa planerade cykel. Administreringsschemat ska justeras så att 3 veckors-intervallet mellan doserna bibehålls. Infusionen ska ges med den dos och hastighet som patienten tolererade vid den senaste infusionen.


Särskilda populationer


Äldre

Ingen dosjustering av Enhertu krävs för patienter 65 år eller äldre. Tillgängliga data om patienter ≥ 75 år är begränsade.


Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med lindrigt (kreatininclearance [CLcr] ≥ 60 och < 90 ml/min) eller måttligt (CLcr ≥ 30 och < 60 ml/min) nedsatt njurfunktion (se avsnitt Farmakokinetik). Eventuellt behov av dosjustering för patienter med svårt nedsatt njurfunktion eller njursjukdom i terminalfas kan inte fastställas eftersom svårt nedsatt njurfunktion var ett exklusionskriterium i kliniska studier. En högre incidens av ILD/pneumonit av grad 1 och 2 som leder till ett ökat antal behandlingsutsättningar har observerats hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion vid baslinjen som fått Enhertu 6,4 mg/kg sågs en högre incidens av allvarliga biverkningar jämfört med patienter med normal njurfunktion. Patienter med måttligt eller svårt nedsatt njurfunktion ska övervakas noggrant avseende biverkningar inklusive ILD/pneumonit (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med ett totalt bilirubin ≤ 1,5 gånger övre normalgränsen (ULN) oavsett aspartattransaminasvärde (ASAT). Eventuellt behov av dosjustering för patienter med ett totalt bilirubin > 1,5 gånger ULN oavsett ASAT-värde kan inte fastställas på grund av otillräckliga data. Dessa patienter måste därför övervakas noga (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Enhertu för barn och ungdomar under 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt

Enhertu är avsett för intravenöst bruk. Det måste beredas och spädas av hälso- och sjukvårdspersonal och administreras som intravenös infusion. Enhertu får inte administreras med intravenöst tryck eller som bolus.


Anvisningar om beredning och spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Varningar och försiktighet

För att förhindra medicineringsfel är det viktigt att kontrollera märkningen på injektionsflaskorna för att säkerställa att det läkemedel som bereds och administreras är Enhertu (trastuzumab deruxtekan) och inte trastuzumab eller trastuzumab emtansin.


Spårbarhet


För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras.


Interstitiell lungsjukdom/pneumonit


Fall av interstitiell lungsjukdom (ILD) och/eller pneumonit har rapporterats med Enhertu (se avsnitt Biverkningar). Fall med dödlig utgång har observerats. Patienterna ska uppmanas att omedelbart rapportera hosta, dyspné, feber och/eller alla nya eller förvärrade symtom från andningsvägarna. Patienterna ska övervakas avseende tecken och symtom på ILD/pneumonit. Tecken på ILD/pneumonit ska utredas omedelbart. Patienter med misstänkt ILD/pneumonit ska röntgenundersökas, företrädesvis med datortomografi (CT). Konsultation med lungspecialist ska övervägas. Vid asymtomatisk (grad 1) ILD/pneumonit ska behandling med kortikosteroider övervägas (t.ex. ≥ 0,5 mg/kg/dag prednisolon eller motsvarande). Uppehåll ska göras i behandlingen med Enhertu tills återhämtning skett till grad 0 och kan då återupptas enligt anvisningarna i tabell 2 (se avsnitt Dosering). Vid symtomatisk ILD/pneumonit (grad 2 eller högre) ska kortikosteroider omedelbart sättas in (t.ex. ≥ 1 mg/kg/dag prednisolon eller motsvarande) och fortsätta i minst 14 dagar följt av gradvis nedtrappning i minst 4 veckor. Enhertu ska sättas ut permanent om patienten diagnostiseras med symtomatisk (grad 2 eller högre) ILD/pneumonit (se avsnitt Dosering). Patienter med ILD/pneumonit i anamnesen eller patienter med måttligt eller svårt nedsatt njurfunktion kan ha ökad risk att utveckla ILD/pneumonit

och ska övervakas noggrant (se avsnitt Dosering).


Neutropeni


Fall av neutropeni, inklusive febril neutropeni med dödlig utgång, har rapporterats i kliniska studier på Enhertu. Fullständig blodstatus ska övervakas före insättning av Enhertu och före varje dos och enligt vad som är kliniskt motiverat. Baserat på svårighetsgraden av neutropeni kan dosavbrott eller dossänkning av Enhertu krävas (se tabell i avsnitt Dosering).


Minskad vänsterkammarejektionsfraktion


Minskad vänsterkammarejektionsfraktion (LVEF) har observerats vid behandling riktad mot HER2.


Rutinmässiga undersökningar av hjärtfunktionen (ekokardiografi eller MUGA [multigated acquisition]-skanning) ska utföras för att bedöma LVEF innan Enhertu påbörjas och med jämna mellanrum under behandlingen enligt kliniskt behov. En minskning av LVEF ska hanteras genom behandlingsavbrott. Om LVEF är mindre än 40 % av baslinjevärdet eller den absoluta minskningen från baslinjen är större än 20 % ska Enhertu sättas ut permanent. Enhertu ska sättas ut permanent om patienten har symtomatisk hjärtsvikt (se avsnitt Dosering).


Embryofetal toxicitet

Enhertu kan orsaka fosterskador om det ges till en gravid kvinna. I rapporter efter godkännandet för försäljning har trastuzumab, en HER2-receptorantagonist, givet under graviditet resulterat i fall av oligohydroamnios som lett till fatal lunghypoplasi, skelettmissbildningar och neonatal död. Baserat på resultat från djurstudier och läkemedlets verkningsmekanism kan den topoisomeras I-hämmande komponenten i Enhertu, DXd, också orsaka embryofetala skador när det ges till en gravid kvinna (se avsnitt Graviditet).


Graviditetsstatus hos fertila kvinnor ska fastställas innan Enhertu sätts in. Patienten ska informeras om de potentiella riskerna för fostret. Fertila kvinnor ska uppmanas att använda effektiva preventivmedel under behandlingen och i minst 7 månader efter den sista dosen Enhertu. Manliga patienter vars partner är en fertil kvinna ska uppmanas att använda effektiva preventivmedel under behandlingen och i minst 4 månader efter den sista dosen Enhertu (se avsnitt Graviditet).


Patienter med måttligt eller svårt nedsatt leverfunktion


Det finns begränsade data om patienter med måttligt nedsatt leverfunktion och inga data om patienter med svårt nedsatt leverfunktion. Eftersom metabolism och gallvägsutsöndring är de viktigaste elimineringsvägarna för topoisomeras I-hämmaren DXd ska Enhertu administreras med försiktighet till patienter med måttligt och svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Dosering och Farmakokinetik).

Interaktioner

Administrering samtidigt med ritonavir, en hämmare av OATP1B, CYP3A och P-gp, eller med itrakonazol, en stark hämmare av CYP3A och P-gp, resulterade inte i någon kliniskt betydelsefull (cirka 10-20 %) ökning av exponeringen för trastuzumab deruxtekan eller den frisatta topoisomeras I-hämmaren, DXd. Ingen dosjustering krävs vid samtidig administrering av trastuzumab deruxtekan och läkemedel som CYP3A- eller OATP1B-hämmare eller P-gp-transportörer (se avsnitt Farmakokinetik).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Fertila kvinnor/preventivmedel för män och kvinnor


Graviditetsstatus hos fertila kvinnor ska fastställas innan Enhertu sätts in.


Fertila kvinnor ska använda effektiva preventivmedel under behandlingen med Enhertu och i minst 7 månader efter den sista dosen.


Män med fertil kvinnlig partner ska informeras om att använda effektiva preventivmedel under behandlingen med Enhertu och i minst 4 månader efter den sista dosen.


Graviditet


Det finns inga tillgängliga data om användning av Enhertu till gravida kvinnor. Trastuzumab, en HER2-receptorantagonist, kan emellertid orsaka fosterskador om det ges till en gravid kvinna. I rapporter efter godkännandet för försäljning har trastuzumab, givet under graviditet resulterat i fall av oligohydroamnios som i vissa fall lett till fatal lunghypoplasi, skelettmissbildningar och neonatal död. Baserat på resultat från djurstudier och läkemedlets verkningsmekanism kan den topoisomeras I‑hämmande komponenten i Enhertu, DXd, förväntas orsaka embryofetala skador när det ges till en gravid kvinna (se avsnitt Prekliniska uppgifter).


Enhertu rekommenderas inte till gravida kvinnor. Kvinnan ska informeras om de potentiella riskerna för fostret innan hon blir gravid. Kvinnor som blir gravida måste omedelbart kontakta läkaren. Noggrann övervakning rekommenderas om en kvinna blir gravid under behandlingen med Enhertu eller inom 7 månader efter den sista dosen.


Amning


Det är okänt om trastuzumab deruxtekan utsöndras i bröstmjölk. Humant IgG utsöndras i bröstmjölk och möjligheten att det absorberas och orsakar allvarliga biverkningar hos spädbarnet är okänd. Kvinnor ska därför inte amma under behandlingen med Enhertu och i 7 månader efter den sista dosen. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandlingen, efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och/eller fördelen med Enhertu-behandling för modern.


Fertilitet


Inga dedikerade fertilitetsstudier har utförts med trastuzumab deruxtekan. Baserat på resultat från toxicitetsstudier på djur skulle Enhertu kunna försämra reproduktionsförmågan och fertiliteten hos män. Det är okänt om trastuzumab deruxtekan eller dess metaboliter återfinns i sädesvätska. Innan behandling inleds ska manliga patienter rekommenderas att söka rådgivning om spermaförvaring. Manliga patienter får inte frysa ner eller donera sperma under behandlingsperioden och i minst 4 månader efter den sista dosen Enhertu.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om trastuzumab deruxtekan utsöndras i bröstmjölk. Humant IgG utsöndras i bröstmjölk och möjligheten att det absorberas och orsakar allvarliga biverkningar hos spädbarnet är okänd. Kvinnor ska därför inte amma under behandlingen med Enhertu och i 7 månader efter den sista dosen. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandlingen, efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och/eller fördelen med Enhertu-behandling för modern.

Fertilitet

Inga dedikerade fertilitetsstudier har utförts med trastuzumab deruxtekan. Baserat på resultat från toxicitetsstudier på djur skulle Enhertu kunna försämra reproduktionsförmågan och fertiliteten hos män. Det är okänt om trastuzumab deruxtekan eller dess metaboliter återfinns i sädesvätska. Innan behandling inleds ska manliga patienter rekommenderas att söka rådgivning om spermaförvaring. Manliga patienter får inte frysa ner eller donera sperma under behandlingsperioden och i minst 4 månader efter den sista dosen Enhertu.

Trafik

Enhertu kan ha en mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienterna ska rekommenderas att vara försiktiga vid framförande av fordon och användning av maskiner om de drabbas av trötthet, huvudvärk eller yrsel under behandlingen med Enhertu (se avsnitt Biverkningar).

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen


Enhertu 5,4 mg/kg

Den sammanslagna säkerhetspopulationen har utvärderats för flera olika tumörtyper i kliniska studier hos patienter som fått minst en dos av Enhertu 5,4 mg/kg (n = 944). Medianvärdet för behandlingens varaktighet i denna grupp var 9,6 månader (intervall: 0,2 till 37,9 månader).


De vanligaste biverkningarna var illamående (76,8 %), trötthet (56,1 %), kräkningar (44,6 %), alopeci (39,1 %), anemi (35,1 %), neutropeni (34,4 %), förstoppning (34,3 %), minskad aptit (33,1 %), diarré (29,3 %), förhöjda transaminaser (27,6 %), muskuloskeletal smärta (26,5 %), leukopeni (24,3 %), och trombocytopeni (24,2 %).


De vanligaste biverkningarna av grad 3 eller 4 enligt National Cancer Institute – Common Terminology Criteria for Adverse Events (NKI-CTCAE v.5.0) var neutropeni (16,3 %), anemi (9,2 %), trötthet (7,5 %), leukopeni (6,3 %), trombocytopeni (5,9 %), illamående (5,6 %), lymfopeni (4,8 %), förhöjda transaminaser (3,9 %), hypokalemi (3,5 %), kräkningar (2,2 %), pneumoni (1,9 %), diarré (1,8 %), minskad aptit (1,7 %), febril neutropeni (1,2 %), dyspné (1,2 %), förhöjd bilirubinhalt i blodet (1,1 %), minskad ejektionsfraktion (1,1 %) och muskuloskeletal smärta (1,1 %). Biverkningar av grad 5 förekom hos 1,5 % av patienterna, inklusive ILD (1,2 %).


Behandlingsuppehåll på grund av biverkningar gjordes hos 32,2 % av patienterna som behandlades med Enhertu. De vanligaste biverkningarna i samband med behandlingsuppehåll var neutropeni (12,2 %), trötthet (4,6 %), anemi (3,9 %), leukopeni (3,6 %), ILD (2,8 %), trombocytopeni (2,8 %), övre luftvägsinfektion (2,3 %), illamående (2,1 %) och pneumoni (2,1 %). Dosen minskades hos 19,7 % av patienterna som behandlades med Enhertu. De vanligaste biverkningarna i samband med dosminskning var illamående (4,8 %), trötthet (4,0 %), neutropeni (3,0 %) och trombocytopeni (2,3 %). Hos 12,1 % av patienterna som behandlades med Enhertu sattes behandlingen ut permanent på grund av biverkning. Den vanligaste biverkningen i samband med permanent utsättning var ILD (8,5 %).


Enhertu 6,4 mg/kg

Den sammanslagna säkerhetspopulationen har utvärderats för flera olika tumörtyper i kliniska studier, hos patienter som fått minst en dos av Enhertu 6,4 mg/kg (n = 619). Medianvärdet för behandlingens varaktighet i denna grupp var 5,6 månader (intervall: 0,7 till 41,0 månader).


De vanligaste biverkningarna var illamående (71,1 %), trötthet (58,8 %), minskad aptit (53,8 %), anemi (43,5 %), neutropeni (42,2 %), kräkningar (39,1 %), diarré (35,5 %), håravfall (35,5 %), förstoppning (31,8 %), trombocytopeni (30,5 %), leukopeni (28,3 %) och förhöjda transaminaser (23,7%).


De vanligaste biverkningarna av grad 3 eller 4 enligt National Cancer Institute – Common Terminology Criteria for Adverse Events (NCI-CTCAE v.5.0) var neutropeni (27,9 %), anemi (23,1 %), leukopeni (12,9 %), trombocytopeni (9,0 %), trötthet (8,2 %), minskad aptit (8,1 %), lymfopeni (7,4 %), illamående (5,8 %), förhöjda transaminaser (4,7 %), hypokalemi (4,2 %), pneumoni (2,9 %), febril neutropeni (2,9 %), kräkningar (2,4 %), diarré (2,1 %), viktminskning (2,1 %), förhöjd halt av alkaliskt fosfatas i blodet (1,8 %), interstitiell lungsjukdom (ILD, 1,6 %), dyspné (1,3 %) och sänkt ejektionsfraktion (1,1 %). Biverkningar av grad 5 förekom hos 2,6 % av patienterna, inklusive ILD (1,9 %).


Behandlingsuppehåll på grund av biverkningar gjordes hos 39,1 % av patienterna som behandlades med Enhertu. De vanligaste biverkningarna i samband med behandlingsuppehåll var neutropeni (16,0 %), anemi (7,8 %), trötthet (5,5 %), leukopeni (4,0 %), minskad aptit (4,0 %), ILD (3,9 %), pneumoni (3,6 %), övre luftvägsinfektion (3,6 %) och trombocytopeni (2,7 %). Dosen minskades hos 30,7 % av patienterna som behandlades med Enhertu. De vanligaste biverkningarna i samband med dosminskning var trötthet (10,7 %), illamående (6,5 %), neutropeni (6,1 %), minskad aptit (5,7 %) och trombocytopeni (2,9 %). Hos 17,0 % av patienterna som behandlades med Enhertu sattes behandlingen ut permanent på grund av biverkning. Den vanligaste biverkningen i samband med permanent utsättning var ILD (12,4 %).


Hos patienter med magsäckscancer som behandlades med Enhertu 6,4 mg/kg (n = 229) fick 25,3 % en transfusion inom 28 dagar efter debut av anemi eller trombocytopeni. Transfusionerna var främst för anemi.


Tabell över biverkningar


Biverkningarna hos patienter som fått minst en dos Enhertu i kliniska studier redovisas i tabell 3. Biverkningarna är indelade efter organsystem och frekvenskategori enligt MedDRA. Frekvenskategorierna definieras enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.


Tabell 3: Biverkningar för flera olika tumörtyper hos patienter som behandlats med trastuzumab deruxtekan 5,4 mg/kg och 6,4 mg/kg

Organsystem/rekommenderad term eller grupp av termer

Frekvens

5,4 mg/kg

Frekvens

6,4 mg/kg

Infektioner och infestationer

 

Övre luftvägsinfektiona

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Pneumoni

Vanlig

Mycket vanlig

Blodet och lymfsystemet

 

Anemib

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Neutropenic

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Trombocytopenid

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Leukopenie

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Lymfopenif

Vanlig

Mycket vanlig

Febril neutropeni

Vanlig

Vanlig

Metabolism och nutrition

 

Minskad aptit

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Hypokalemig


Mycket vanlig

Mycket vanlig

Dehydrering

Vanlig

Vanlig

Centrala och perifera nervsystemet

 

Huvudvärkh

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Yrsel

Mycket vanlig

Vanlig

Dysgeusi

Vanlig

Mycket vanlig

Ögon

 

Dimsyni

Vanlig

Vanlig

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

 

Interstitiell lungsjukdomj

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Hosta

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Dyspné

Mycket vanlig

Vanlig

Epistaxis

Mycket vanlig

Vanlig

Magtarmkanalen

 

Illamående

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Kräkningar

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Diarré

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Förstoppning

 

Mycket vanlig

Buksmärtak

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Stomatitl

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Dyspepsi

Mycket vanlig

Vanlig

Bukdistension

Vanlig

 

Gasbildning

Vanlig

 

Gastrit

Vanlig

 

Lever och gallvägar

 

Förhöjda transaminaserm

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Hud och subkutan vävnad

 

Alopeci

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Hudutslagn

Mycket vanlig

Vanlig

Klåda

Vanlig

Vanlig

Hyperpigmentering av hudeno

Vanlig

Vanlig

Muskuloskeletala systemet och bindväv

 

Muskuloskeletal smärtap

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

 

Trötthetq

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Pyrexi

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Perifert ödem

Vanlig

Mycket vanlig

Undersökningar

 

Viktminskning

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Sänkt ejektionsfraktionr

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Ökad alkalisk fosfatas i blodet

Vanlig

Vanlig

Ökat bilirubin i blodets

Vanlig

Vanlig

Ökat kreatinin i blodet

Vanlig

Vanlig

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

 

Infusionsrelaterade reaktionert

Vanlig

Vanlig

a  Omfattar influensa, influensaliknande sjukdom, nasofaryngit, faryngit, sinuit, rinit samt övre luftvägsinfektion.

b  Omfattar anemi, sänkt hemoglobin, minskat antal röda blodkroppar samt sänkt erytrocytvolymfraktion (EVF).

c  Omfattar neutropeni och minskat antal neutrofiler.

d  Omfattar trombocytopeni och minskat antal trombocyter.

e  Omfattar leukopeni och minskat antal vita blodkroppar.

f  Omfattar lymfopeni och minskat antal lymfocyter.

g  Omfattar hypokalemi och minskat kalium i blodet.

h  Omfattar huvudvärk, sinushuvudvärk och migrän.

i  För alla tumörtyper vid 5,4 mg/kg, omfattar dimsyn och synnedsättning. För alla tumörtyper vid 6,4 mg/kg, omfattar endast dimsyn.

j  För alla tumörtyper vid 5,4 mg/kg omfattar interstitiell lungsjukdom biverkningar som bedömts vara ILD: pneumonit (n = 56), interstitiell lungsjukdom (n = 46), organiserande pneumoni (n = 5), pneumoni (n = 3), lungmassa (n = 1), akut andningssvikt (n = 1), lunginfiltrat (n = 1), lymfangit (n = 1), lungfibros (n = 1), andningssvikt (n = 4), strålningspneumonit (n = 1) och alveolit (n = 2). För alla tumörtyper vid 6,4 mg/kg omfattar interstitiell lungsjukdom interstitiell lungsjukdom (n = 32), opacitet i lunga (n = 1), organiserande pneumoni (n = 4), pneumoni (n = 1), pneumonit (n = 65), strålpneumonit (n = 1) och andningsinsufficiens (n = 4).

k  Omfattar obehag i buken, gastrointestinal smärta, buksmärta, nedre buksmärta och övre buksmärta.

l  Omfattar stomatit, aftös stomatit, munsår, oral slemhinneerosion, blåsor i oral slemhinna och oral slemhinneeruption.

m  Omfattar ökade transaminaser, ökat aspartataminotransferas, ökat alaninaminotransferas, ökat gamma-gluytamyltransferas, onormala resultat i leverfunktionstest och onormal leverfunktion.

n  För alla tumörtyper vid 5,4 mg/kg, omfattar utslag, pustulärt utslag, papulöst utslag, makulärt utslag, kliande    utslag och makulopapulärt utslag. För alla tumörtyper vid 6,4 mg/kg, omfattar utslag, pustulärt utslag och makulopapulärt utslag.

o  Omfattar hyperpigmentering i huden, missfärgning i huden och pigmenteringsrubbning.

p  Omfattar ryggsmärta, myalgi, smärta i extremitet, muskuloskeletal smärta, muskelspasmer, skelettsmärta, nacksmärta, muskuloskeletal bröstsmärta och obehag i extremiteter.

q  Omfattar asteni, trötthet, allmän sjukdomskänsla och letargi.

r  För alla tumörtyper vid 5,4mg/kg omfattar sänkt ejektionsfraktion laboratorieparametrar av LVEF-minskning (n = 146) och/eller rekommenderad term för minskad ejektionsfraktion (n = 32), hjärtsvikt (n = 3), kongestiv hjärtsvikt (n = 1) och dysfunktion i vänster kammare (n = 1). För alla tumörtyper vid 6,4 mg/kg omfattar minskad ejektionsfraktion laboratorieparametrar av LVEF-minskning (n = 88) och/eller rekommenderad term för minskad ejektionsfraktion (n = 10) och dysfunktion i vänster kammare (n = 1).

s  Omfattar ökat bilirubin i blodet, hyperbilirubinemi, ökat konjugerat bilirubin och ökat okonjugerat bilirubin i blodet.

t  För alla tumörtyper vid 5,4 mg/kg omfattar fall av infusionsreaktioner frossa (n = 1), infusionsrelaterad reaktion (n = 11), överkänslighet (n = 2), rodnad (n = 1) och reaktion på injektionsstället (n = 1). För alla tumörtyper vid 6,4mg/kg omfattar fall av infusionsrelaterade reaktioner infusionsrelaterad reaktion (n = 6), överkänslighet (n = 1), rodnad (n = 2), hypotoni (n = 1), extravasation vid infusionsstället (n = 1), hudutslag (n = 1) och väsande/pipande andning (n = 1). Samtliga fall av infusionsrelaterade reaktioner var av grad 1 och grad 2.


Beskrivning av valda biverkningar


Interstitiell lungsjukdom/pneumonit

Hos patienter som behandlades med Enhertu 5,4 mg/kg i kliniska studier för flera olika tumörtyper (n = 944) fick 12,2 % av patienterna ILD. De flesta ILD-fallen var av grad 1 (3,0 %) och grad 2 (7,1 %). Fall av grad 3 inträffade hos 1,0 % och inga fall av grad 4 inträffade. Händelser av grad 5 inträffade hos 1,2 % av patienterna. Mediantiden till debut var 5,5 månader (26 dagar till 23,3 månader) (se avsnitt Dosering och Varningar och försiktighet).


Hos patienter som behandlades med Enhertu 6,4 mg/kg i kliniska studier för flera olika tumörtyper (n = 619) fick 16,6 % av patienterna ILD. De flesta ILD-fallen var av grad 1 (4,7 %) och grad 2 (8,4 %). Fall av grad 3 inträffade hos 1,5 % och fall av grad 4 inträffade hos 0,2 % av patienterna. Händelser av grad 5 (med dödlig utgång) inträffade hos 1,9 % av patienterna. En patient hade en redan befintlig ILD som försämrades efter behandling, vilket ledde till ILD av grad 5 (med dödlig utgång). Mediantiden till första biverkningen var 4,2 månader (−0,5 till 21,0 månader) (se avsnitt Dosering och Varningar och försiktighet).


Neutropeni

Hos patienter som behandlades med Enhertu 5,4 mg/kg i kliniska studier (n = 944) för flera olika tumörtyper rapporterades neutropeni hos 34,4 % av patienterna och händelserna var av grad 3 eller 4 hos 16,3 % av patienterna. Mediantiden till debut var 43 dagar (intervall: 1 dag till 24,8 månader), och mediandurationen för den första händelsen var 22 dagar (intervall: 1 dag till 14,7 månader). Febril neutropeni rapporterades hos 1,3 % av patienterna och 0,1 % var av grad 5 (se avsnitt Dosering).


Hos patienter som behandlades med Enhertu 6,4 mg/kg i kliniska studier (n = 619) för flera olika tumörtyper rapporterades neutropeni hos 42,2 % av patienterna och händelserna var av grad 3 eller 4 hos 27,9 % av patienterna. Mediantiden till debut var 16 dagar (1 dag till 24,8 månader), och mediandurationen för den första händelsen var 9 dagar (2 dagar till 17,2 månader). Febril neutropeni rapporterades hos 3,1 % av patienterna (se avsnitt Dosering).


Minskning av ejektionsfraktion i vänster kammare

Hos patienter som behandlades med Enhertu 5,4 mg/kg i kliniska studier för flera olika tumörtyper (n = 944) rapporterades LVEF-minskning hos 36 patienter (3,8 %), av vilka 4 (0,4 %) var av grad 1, 27 (2,9 %) av grad 2 och 5 (0,5 %) av grad 3. Den observerade frekvensen av minskad LVEF baserat på laboratorieparametarar (ekokardiografi eller MUGA-skanning) var 139/874 /(15,9 %) för grad 2 och 7 (0,8 %) för grad 3. Behandling med Enhertu har inte studerats hos patienter med en LVEF under 50 % före behandlingsstart (se avsnitt Dosering).


Hos patienter som behandlades med Enhertu 6,4 mg/kg i kliniska studier för flera olika tumörtyper (n = 619) rapporterades LVEF-minskning hos 11 patienter (1,8 %), av vilka 1 (0,2 %) var av grad 1, 7 (1,1 %) av grad 2 och 3 (0,5 %) av grad 3. Den observerade frekvensen av minskad LVEF baserat på laboratorieparametarar (ekokardiografi eller MUGA-skanning) var 81/557 (14,5 %) för grad 2 och 7/557 (1,3 %) för grad 3.


Infusionsrelaterade reaktioner


Hos patienter som behandlades med Enhertu 5,4 mg/kg i kliniska studier (n = 944) för flera olika tumörtyper rapporterades infusionsrelaterade reaktioner hos 16 patienter (1,7 %), som alla var av allvarlighetsgrad 1 eller 2. Inga händelser av grad 3 rapporterades. Tre händelser (0,3 %) avseende infusionsrelaterade reaktioner ledde till dosavbrott och inga händelser ledde till utsättning.


Hos patienter som behandlades med Enhertu 6,4 mg/kg i kliniska studier (n = 619) för flera olika tumörtyper rapporterades infusionsrelaterade reaktioner hos 13 patienter (2,1 %), som alla var av allvarlighetsgrad 1 eller 2. Inga händelser av grad 3 rapporterades. En händelse (0,2 %) avseende infusionsrelaterade reaktioner ledde till dosavbrott och inga händelser ledde till utsättning.


Immunogenicitet


Liksom med alla terapeutiska proteiner finns det en risk för immunogenicitet. I kliniska studier hade 2,0 % (34/1 668) av de utvärderade patienterna (4/640) utvecklat antikroppar mot trastuzumab deruxtekan efter behandling med Enhertu, oavsett dos. Incidensen av behandlingsrelaterade neutraliserande antikroppar mot trastuzumab deruxtekan var 0,1 % (1/1 668). Det fanns inget samband mellan utveckling av antikroppar och allergiliknande reaktioner.


Pediatrisk population

Säkerheten har inte fastställts i denna population.


Äldre

Hos patienter som behandlades med Enhertu 5,4 mg/kg i kliniska studier för flera olika tumörtyper (n = 944), var 23,8 % 65 år eller äldre och 4 % var 75 år eller äldre. Incidensen av biverkningar av grad 3-4 var högre hos patienter i åldern 65 år eller äldre (51 %) än hos patienter under 65 år (42 %), vilket ledde till fler avbrott till följd av biverkningar.


Av de 619 patienterna som behandlades med Enhertu 6,4 mg/kg i kliniska studier för flera olika tumörtyper var 39,9 % 65 år eller äldre och 7,4 % var 75 år eller äldre. Hos patienter som var 65 år eller äldre förekom biverkningar av grad 3–4 till 59,9 %; hos yngre patienter var motsvarande siffra 62,4 %. Biverkningar av grad 3–4 förekom oftare hos patienter som var 75 år eller äldre (67,4 %) jämfört med patienter som var yngre än 75 år (60,9 %). Hos patienter som var 75 år eller äldre förekom allvarliga biverkningar (32,6 %) och dödsfall (6,5 %) oftare jämfört med hos patienter som var yngre än 75 år (20,6 % respektive 2,3 %). Det finns endast begränsade data vad gäller säkerheten hos patienter som är 75 år eller äldre.


Etniska skillnader


I kliniska studier observerades inga relevanta skillnader i exponering eller effekt mellan patienter av olika etniska grupper. Hos asiater som fått Enhertu 6,4 mg/kg förekom följande tillstånd oftare än hos icke-asiater (≥ 10 % skillnad): neutropeni (58,1 % kontra 18,6 %), anemi (51,1 % kontra 32,4 %), leukopeni (42,7 % kontra 6,9 %), trombocytopeni (40,5 % kontra 15,4 %) och lymfopeni (17,6 % kontra 7,3 %). Hos asiater drabbades 4,3 % av en blödningshändelse inom 14 dagar efter debut av trombocytopeni, jämfört med 1,6 % av icke-asiater.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Maximal tolererad dos av trastuzumab deruxtekan har inte fastställts. I kliniska studier har inga engångsdoser över 8,0 mg/kg testats. Vid överdosering måste patienterna övervakas noga avseende tecken eller symtom på biverkningar och lämplig symtomatisk behandling sättas in.


FarmakodynamikVerkningsmekanism


Enhertu, trastuzumab deruxtekan, är ett antikropp-läkemedelskonjugat riktat mot HER2. Antikroppen är en humaniserad IgG1-antikropp riktad mot HER2 som är fäst på deruxtekan, en topoisomeras I‑hämmare (DXd), bunden via en tetrapeptidbaserad klyvbar bindning. Antikropp- läkemedelskonjugatet är stabilt i plasma. Antikroppsdelens funktion är att binda till HER2-receptorn som uttrycks på ytan av vissa tumörceller. Efter receptorbindningen internaliseras trastuzumab deruxtekan-komplexet och genomgår intracellulär klyvning av bindningen av lysosomala enzymer som är uppreglerade i cancerceller. När det membranpermeabla DXd frisätts orsakar det DNA-skada och apoptos. DXd, ett exatekanderivat, är cirka 10 gånger mer potent än SN-38, irinotekans aktiva metabolit.


In vitro-studier tyder på att antikroppsdelen i trastuzumab deruxtekan, som har samma aminosyrasekvens som trastuzumab, även binder till FcγRIIIa och komplement C1q. Antikroppen medierar antikroppsberoende celltoxicitet (ADCC) i humana bröstcancerceller som överuttrycker HER2. Utöver detta hämmar antikroppen signalering genom fosfatidylinositol-3-kinas (PI3‑K) i humana bröstcancerceller som överuttrycker HER2.


Klinisk effekt

HER2-positiv bröstcancer


DESTINY-Breast03 (NCT03529110)

Effekten och säkerheten för Enhertu studerades i DESTINY-Breast03, en öppen, randomiserad multicenterstudie med aktiv kontroll i fas 3 med två behandlingsarmar, som rekryterade patienter med HER2-positiv, icke-resektabel eller metastaserad bröstcancer som tidigare hade fått trastuzumab och taxanbehandling för metastaserad sjukdom eller fått sjukdomsåterfall under eller inom 6 månader efter slutförande av adjuvant behandling.


Arkiverade bröstcancerprover krävdes för att påvisa HER2-positivitet, definierat som HER2 IHC 3+ eller IHC 2+ och ISH-positiv. I studien exkluderades patienter med anamnes på ILD/pneumonit som krävde behandling med steroider eller som hade ILD/pneumonit vid screeningen, patienter med obehandlade eller symtomatiska hjärnmetastaser, patienter med anamnes på kliniskt signifikant hjärtsjukdom samt patienter som tidigare hade behandlats med ett anti-HER2 antikropps-läkemedelskonjugat för metastaser. Patienterna randomiserades 1:1 till antingen Enhertu 5,4 mg/kg (N = 261) eller trastuzumab emtansin 3,6 mg/kg (N = 263) administrerat via intravenös infusion en gång var tredje vecka. Randomiseringen stratifierades enligt hormonreceptorstatus, tidigare behandling med pertuzumab och anamnes med visceral sjukdom. Behandling administrerades fram till sjukdomsprogression, död, tillbakadraget samtycke eller oacceptabel toxicitet.


Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad (PFS) bedömt genom blindad central granskning (BICR) enligt RECIST v1.1. Total överlevnad (OS) var ett viktigt sekundärt effektmått. Sekundära effektmått var PFS baserat på prövarens bedömning, bekräftad objektiv responsfrekvens (ORR) samt responsduration (DOR).


Patientdemografi och sjukdomskarakteristika vid baslinjen fördelades jämnt mellan behandlingsgrupperna. Av de 524 patienterna som randomiserades var demografi och sjukdomskarakteristika vid baslinjen: medianålder 54 år (intervall: 20 till 83 år); 65 år eller äldre (20,2 %); kvinnor (99,6 %); asiater (59,9 %); kaukasier (27,3 %); svarta eller afroamerikaner (3,6 %); funktionsstatus 0 enligt ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) (62,8 %) eller 1 (36,8 %); hormonreceptorstatus (positiv: 51,9 %); förekomst av visceral sjukdom (73,3 %); tidigare behandlade och stabila hjärnmetastaser (21,8 %); och 48,3 % av patienterna hade fått en linje av tidigare systemiska behandlingar av metastaser. Procentandelen patienter som inte hade behandlats för metastaser tidigare var 9,5 %. Procentandelen patienter som tidigare hade behandlats med pertuzumab var 61,1 %.


Vid den förspecificerade interimsanalysen för PFS baserat på 245 händelser (73 % av totala händelser planerade för slutlig analys) visade studien en statistiskt signifikant förbättring av PFS enligt BICR hos patienter som randomiserats till Enhertu jämfört med trastuzumab emtansin. Resultatet för total överlevnad (OS) var omoget vid tiden för analys.


Tabell 4: Effektresultat i DESTINY-Breast03 (intent‑to‑treat-analysuppsättning)

Effektparameter

Enhertu

N = 261

trastuzumab emtansin

N = 263

Progressionsfri överlevnad (PFS) enligt BICR

Antal händelser (%)

87 (33,3)

158 (60,1)

Median, månader (95 % KI)

NR (18,5; NE)

6,8 (5,6; 8,2)


Riskkvot (95 % KI)

0,28 (0,22; 0,37)

p-värde

p < 0,000001

Total överlevnad (OS)

Antal händelser (%)

33 (12,6)

53 (20,2)

Median, månader (95 % KI)

NR (NE, NE)


NR (NE, NE)


Överlevnad vid 9 månader (95 % KI)

96,1 % (92,8; 97,9)


91,3 % (87,1; 94,2)


Riskkvot (95 % KI)

0,55 (0,36; 0,86)

Bekräftad objektiv responsfrekvens (ORR) enligt BICR

n (%)

208 (79,7)

90 (34,2)

95 % KI

(74,3; 84,4)

(28,5; 40,3)

Komplett respons n (%)

42 (16,1)


23 (8,7)


Partiell respons n (%)

166 (63,6)

67 (25,5)

Responsduration enligt BICR

Median, månader (95 % KI)

NR (20,3; NE)


NR (12,6; NE)


KI = konfidensintervall; NE = kan inte beräknas; NR = ej uppnådd†redovisas som 6 decimaler


Figur 1: Kaplan-Meier-kurva för progressionsfri överlevnad enligt BICR (intent‑to‑treat-analysuppsättning)

Figur 1: Kaplan-Meier-kurva för progressionsfri överlevnad enligt BICR (intent to treat-analysuppsättning)


Figur 2: Kaplan-Meier-kurva för total överlevnad (intent‑to‑treat-analysuppsättning)

Figur 2: Kaplan-Meier-kurva för total överlevnad (intent to treat-analysuppsättning)


Liknande PFS-resultat observerades i förspecificerade undergrupper inklusive tidigare behandling med pertuzumab, hormonreceptorstatus och förekomst av visceral sjukdom.


DESTINY-Breast01 (NCT03248492)

Effekten och säkerheten för Enhertu studerades i DESTINY‑Breast01, en öppen multicenterstudie i fas 2 med en behandlingsarm, som rekryterade patienter med HER2‑positiv, icke-resektabel och/eller metastaserad bröstcancer som tidigare hade fått två eller fler regimer riktade mot HER2, såsom trastuzumab emtansin (100 %), trastuzumab (100 %) och pertuzumab (65,8 %). Sparade bröstcancerprover krävdes för att påvisa HER2-positivitet, definierat som HER2 IHC 3+ eller ISH‑positiv. Patienter med anamnes på behandlad ILD eller som hade ILD vid screeningen, patienter med obehandlade eller symtomatiska hjärnmetastaser, samt patienter med anamnes på kliniskt signifikant hjärtsjukdom exkluderades från studien. De patienter som skrevs in i studien hade minst en mätbar lesion enligt RECIST v1.1 (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors). Enhertu gavs via intravenös infusion med dosen 5,4 mg/kg en gång var tredje vecka fram till sjukdomsprogression, död, tillbakadraget samtycke eller oacceptabel toxicitet. Primärt effektmått var bekräftad objektiv responsfrekvens (ORR) enligt RECIST v1.1 i intent-to-treat-populationen (ITT), bedömt genom oberoende central granskning. Sekundärt effektmått var responsduration (DOR).


Av de 184 patienter som skrevs in i DESTINY‑Breast01 var följande demografiska och sjukdomskarakteristika vid baslinjen: medianålder 55 år (28 till 96 år); 65 år eller äldre (23,9 %); kvinnor (100 %); kaukasier (54,9 %); asiater (38,0 %); svarta eller afroamerikaner (2,2 %); funktionsstatus enligt ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) 0 (55,4 %) eller 1 (44,0 %); hormonreceptorstatus (positiv: 52,7 %); visceral sjukdom (91,8 %); tidigare behandlade och stabila hjärnmetastaser (13,0 %); medianantal av tidigare behandlingar av metastaser: 5 (2 till 17); summan av mållesionernas diameter (< 5 cm: 42,4 %, ≥ 5 cm: 50,0 %).


En tidigare analys (medianduration för uppföljningen 11,1 månader [intervall: 0,7 till 19,9 månader]) visade en bekräftad objektiv responsfrekvens på 60,9 % (95 % KI: 53,4; 68,0). 6,0 % uppvisade komplett respons och 54,9 % partiell respons; 36,4 % hade stabil sjukdom, 1,6 % hade progredierande sjukdom och 1,1 % var inte bedömningsbara. Mediandurationen för respons vid denna tid var 14,8 månader (95 % KI: 13,8; 16,9). 81,3 % av patienterna med respons hade en respons som varade ≥ 6 månader (95% KI: 71,9; 87,8). Tabell 5 visar effektresultat från ett uppdaterat cut-off-värde med en medianduration för uppföljningen på 20,5 månader (intervall: 0,7 till 31,4 månader).


Tabell 5: Effektresultat i DESTINYBreast01 (intenttoanalysgruppen)


DESTINYBreast01

N = 184

Bekräftad objektiv responsfrekvens (95 % KI)*­

61,4 % (54,0; 68,5)

Komplett respons (CR)*­†­ ­

6,5 %

Partiell respons (PR)

54,9 %

Responsduration


Median, månader (95 % KI)

20,8 (15,0; NR)

% med responsduration ≥ 6 månader (95 % KI)§

81,5 % (72,2; 88,0)

ORR 95 % KI beräknat med Clopper‑Pearsons metod

KI = konfidensintervall

95% KI beräknat med Brookmeyer‑Crowleys metod

*Bekräftad respons (genom blindad oberoende central granskning) definierades som en dokumenterad respons med antingen CR eller PR, bekräftad genom upprepad avbildning minst 4 veckor efter det besök då responsen först observerades.

Av de 184 patienterna hade 35,9 % stabil sjukdom, 1,6 % hade progredierande sjukdom och 1,1 % var inte bedömningsbara.

Omfattar 73 patienter med censurerade data

§Baserat på Kaplan‑Meier-skattning

NR = ej uppnådd


Konsekvent antitumöraktivitet observerades i förspecificerade undergrupper baserade på tidigare behandling med pertuzumab och hormonreceptorstatus.


HER2-låg bröstcancer


DESTINY-Breast04

Effekten och säkerheten för Enhertu studerades i DESTINY-Breast04, en randomiserad, öppen fas 3-studie med multicenterupplägg som inkluderade 557 vuxna patienter med icke-resektabel eller metastaserad HER2-låg bröstcancer. Studien inkluderade 2 kohorter: 494 patienter med hormonreceptorpositiv (HR) bröstcancer och 63 patienter med hormonreceptornegativ (HR-negativ) bröstcancer. HER2-lågt uttryck definierades som IHC 1+ (definierat som svag, partiell färgning av membranet hos fler än 10 % av cancercellerna) eller IHC 2+/ISH-negativ, enligt bestämning med PATHWAY/VENTANA anti-HER-2/neu (4B5) som utvärderats vid ett centralt laboratorium. Patienterna måste ha fått kemoterapi vid metastaserad sjukdom eller ha utvecklat recidiv under eller inom 6 månader efter avslutad adjuvant kemoterapi. Enligt inklusionskriterierna måste patienter som var HR-positiva ha fått minst en hormonbehandling och inte vara lämpliga för ytterligare hormonbehandling vid tiden för randomiseringen. Patienterna randomiserades i förhållandet 2:1 till att få antingen Enhertu 5,4 mg/kg (N = 373) via intravenös infusion var tredje vecka eller läkarens val av kemoterapi (N = 184, eribulin 51,1 %, kapecitabin 20,1 %, gemcitabin 10,3 %, nab-paklitaxel 10,3 % eller paklitaxel 8,2 %). Randomiseringen stratifierades efter tumörprovernas HER2 IHC-status (IHC 1+ eller IHC 2+/ISH-negativ), antal tidigare behandlingslinjer med kemoterapi vid metastaserad sjukdom (en eller två) och HR-status/tidigare behandling med CDK4/6-hämmare (HR-positiv med tidigare behandling med CDK4/6-hämmare, HR-positiv utan tidigare behandling med CDK4/6-hämmare eller HR-negativ). Behandlingen administrerades fram till sjukdomsprogression, död, återkallat samtycke eller oacceptabel toxicitet. I studien exkluderades patienter med anamnes på ILD/pneumonit som krävde behandling med steroider eller som hade ILD/pneumonit vid screeningen och kliniskt signifikant hjärtsjukdom. Patienter exkluderades också vid obehandlade eller symtomatiska hjärnmetastaser eller funktionsstatus enligt ECOG > 1.


Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad (PFS) hos patienter med HR-positiv bröstcancer bedömd genom BICR baserat på RECIST v1.1. De viktigaste sekundära effektmåtten var progressionsfri överlevnad bedömd genom BICR baserat på RECIST v1.1 i den totala populationen (samtliga randomiserade HR-positiva och HR-negativa patienter), totalöverlevnad (OS) hos HR-positiva patienter och OS i den totala populationen. ORR, DOR och patientrapporterade resultat var sekundära effektmått.


Demografi och tumörkarakteristika vid baslinjen var liknande mellan behandlingsgrupperna. Av de 557 randomiserade patienterna var medianåldern 57 år (intervall: 28 till 81); 23,5 % var 65 år eller äldre; 99,6 % var kvinnor och 0,4 % var män; 47,9 % var vita, 40,0 % var asiater och 1,8 % var svarta eller afroamerikaner. Patienternas funktionsstatus enligt ECOG var 0 (54,8 %) eller 1 (45,2 %) vid baslinjen; 57,6 % var IHC 1+, 42,4 % var IHC 2+/ISH-negativa; 88,7 % var HR-positiva och 11,3 % HR-negativa; 69,8 % hade levermetastaser, 32,9 % hade lungmetastaser och 5,7 % hade hjärnmetastaser. Procentandelen patienter som tidigare hade fått antracyklin vid neoadjuvant eller adjuvant behandling var 46,3 % respektive 19,4 % vid lokalt framskriden och/eller metastaserad sjukdom. Vid metastaserad sjukdom hade patienterna ett medianvärde på 3 tidigare behandlingslinjer med systemisk behandling (intervall: 1 till 9), där 57,6 % hade fått 1 och 40,9 % hade fått 2 tidigare kemoterapiregimer; 3,9 % hade tidigt progredierad sjukdom (progression vid neoadjuvant eller adjuvant regim). Hos HR-positiva patienter var medianantalet tidigare behandlingslinjer med hormonbehandling 2 (intervall: 0 till 9) och 70 % hade tidigare behandlats med CDK4/6-hämmare.


Effektresultaten sammanfattas i tabell 6 samt figur 3 och 4.


Tabell 6: Effektresultat i DESTINY-Breast04

Effekt-parameter

HR-positiv kohort

Total population

(HR-positiv och HR-negativ kohort)

Enhertu

(N = 331)

Kemoterapi

(N = 163)

Enhertu

(N = 373)

Kemoterapi

(N = 184)

Total överlevnad

Antal händelser (%)

126 (38,1)

73 (44,8)

149 (39,9)

90 (48,9)

Median, månader (95 % KI)

23,9 (20,8; 24,8)

17,5 (15,2; 22,4)

23,4 (20,0; 24,8)

16,8 (14,5; 20,0)

Riskkvot (95 % KI)

0,64 (0,48; 0,86)

0,64 (0,49; 0,84)

p-värde

0,0028

0,001

Progressionsfri överlevnad enligt BICR

Antal händelser (%)

211 (63,7)

110 (67,5)

243 (65,1)

127 (69,0)

Median, månader (95 % KI)

10,1 (9,5; 11,5)

5,4 (4,4; 7,1)

9,9 (9,0; 11,3)

5,1 (4,2; 6,8)

Riskkvot (95 % KI)

0,51 (0,40; 0,64)

0,50 (0,40; 0,63)

p-värde

< 0,0001

< 0,0001

Bekräftad objektiv responsfrekvens enligt BICR*

n (%)

175 (52,6)

27 (16,3)

195 (52,3)

30 (16,3)

95 % KI

47,0; 58,0

11,0; 22,8

47,1; 57,4

11,3; 22,5

Komplett respons n (%)

12 (3,6)

1 (0,6)

13 (3,5)

2 (1,1)

Partiell respons n (%)

164 (49,2)

26 (15,7)

183 (49,1)

28 (15,2)

Responsduration enligt BICR*

Median, månader (95 % KI)

10,7 (8,5; 13,7)

6,8 (6,5; 9,9)

10,7 (8,5; 13,2)

6,8 (6,0; 9,9)

KI = konfidensintervall

*Baserat på data från e-CRF för den HR-positiva kohorten: N = 333 för Enhertu-armen och N = 166 kemoterapiarmen.


Konsekvent nytta avseende OS och PFS sågs i alla fördefinierade subgrupper, inklusive HR-status, tidigare behandling med CDK 4/6, antal tidigare kemoterapibehandlingar samt status på IHC 1+ och IHC 2+/ISH-negativitet. I den HR-negativa subgruppen var medianvärdet för OS 18,2 månader (95 % KI: 13,6; ej estimerbart) hos patienterna som randomiserats till Enhertu jämfört med 8,3 månader (95 % KI: 5,6; 20,6) hos patienterna som randomiserats till kemoterapi med en riskkvot på 0,48 (95 % KI: 0,24; 0,95). Medianvärdet för PFS var 8,5 månader (95 % KI: 4,3; 11,7) hos patienter som randomiserats till Enhertu och 2,9 månader (95 % KI: 1,4; 5,1) hos patienter som randomiserats till kemoterapi med en riskkvot på 0,46 (95 % KI: 0,24; 0,89).


Figur 3: Kaplan-Meier-kurva för total överlevnad (i den totala populationen)

Figur 3: Kaplan-Meier-kurva för total överlevnad (i den totala populationen)

Figur 4: Kaplan-Meier-kurva för progressionsfri överlevnad enligt BICR (i den totala populationen)

Figur 4: Kaplan-Meier-kurva för progressionsfri överlevnad enligt BICR (i den totala populationen)

Magsäckscancer


DESTINY-Gastric02 (NCT04014075)

Effekten och säkerheten för Enhertu studerades i DESTINY-Gastric02, en öppen, enarmad fas 2-studie med multicenterupplägg som genomfördes på prövningsställen i Europa och USA. Studien inkluderade patienter med lokalt avancerat eller metastaserat HER2-positivt adenokarcinom i magsäcken eller GEJ som progredierat på en tidigare trastuzumabbaserad regim. Patienterna skulle ha centralt bekräftad HER2-positivitet, vilket definierades som IHC 3+ eller IHC 2+/ISH-positiv. I studien exkluderades patienter med anamnes på ILD/pneumonit som krävde behandling med steroider eller som hade ILD/pneumonit vid screeningen, patienter med anamnes på kliniskt signifikant hjärtsjukdom samt patienter med aktiva hjärnmetastaser. Enhertu gavs via intravenös infusion med dosen 6,4 mg/kg var tredje vecka fram till sjukdomsprogression, död, tillbakadraget samtycke eller oacceptabel toxicitet. Det primära effektmåttet var bekräftad ORR bedömt genom ICR enligt RECIST v1.1. DOR och OS var sekundära utfallsmått.


Av de 79 patienter som ingick i DESTINY-Gastric02 var demografi och sjukdomskarakteristika vid baslinjen följande: medianålder 61 år (intervall 20 till 78); 72 % män; 87 % vita, 5,0 % asiater och 1,0 % svarta eller afroamerikaner. Patienterna hade en funktionsstatus enligt ECOG på antingen 0 (37 %) eller 1 (63 %); 34 % hade adenokarcinom i magsäcken och 66 % hade GEJ-adenokarcinom; 86 % var IHC 3+ och 13 % var IHC 2+/ISH-positiva, och 63 % hade levermetastaser.


Effektresultaten för ORR och DOR sammanfattas i tabell 7.


Tabell7: Effektresultat i DESTINY-Gastric02 (fullständig analysuppsättning*)

Effektparameter

DESTINY-Gastric02

N = 79

Slutdatum för datainsamling 8 november2021

Bekräftad objektiv responsfrekvens

% (95 % KI)

41,8 (30,8; 53,4)

Komplett respons n (%)

4 (5,1)

Partiell respons n (%)

29 (36,7)

Responsduration

Median§, månader (95 % KI)

8,1 (5,9; NE)

NE = Ej möjligt att utvärdera

*Omfattar alla patienter som fått minst en dos Enhertu

Bedömd genom oberoende central granskning

Beräknat med Clopper-Pearsons metod

§Baserat på Kaplan-Meier-skattning

Beräknat med Brookmeyer och Crowley-metoden


DESTINY-Gastric01 (NCT03329690)

Effekten och säkerheten för Enhertu studerades i DESTINY-Gastric01, en öppen, randomiserad fas 2-studie med multicenterupplägg som genomfördes på prövningsställen i Japan och Sydkorea. Denna stödjande studie innefattade vuxna patienter med lokalt avancerat eller metastaserat HER2-positivt adenokarcinom i magsäcken eller GEJ som progredierat under minst två tidigare regimer, inklusive trastuzumab, ett fluoropyrimidinmedel och ett platinamedel. Patienterna randomiserades i förhållandet 2:1 till att få antingen Enhertu (N = 126) eller läkarens val av cytostatikabehandling: antingen irinotekan (N = 55) eller paklitaxel (N = 7). Tumörproverna skulle vara centralt bekräftat HER2-positiva, vilket definierades som IHC 3+ eller IHC 2+/ISH-positiv. I studien exkluderades patienter med anamnes på ILD/pneumonit som krävde behandling med steroider eller som hade ILD/pneumonit vid screeningen, patienter med anamnes på kliniskt signifikant hjärtsjukdom samt patienter med aktiva hjärnmetastaser. Behandling administrerades fram till sjukdomsprogression, död, tillbakadraget samtycke eller oacceptabel toxicitet. Det primära effektmåttet var obekräftad ORR bedömt genom oberoende central granskning (ICR) enligt RECIST v1.1. Total överlevnad (OS), progressionsfri överlevnad (PFS), DOR och bekräftad ORR var sekundära effektmått.


Demografi och sjukdomskarakteristika vid baslinjen var liknande mellan behandlingsgrupperna. Av de 188 patienterna var medianåldern 66 år (intervall28 till 82), 76 % var män och 100 % var asiater. Patienterna hade en funktionsstatus enligt ECOG på antingen 0 (49 %) eller 1 (51 %); 87 % hade adenokarcinom i magsäcken och 13 % hade GEJ-adenokarcinom; 76 % var IHC 3+ och 23 % var IHC 2+/ISH-positiva; 54 % hade levermetastaser; 29 % hade lungmetastaser; summan av Bull’s eye-lesionernas diametrar var < 5 cm hos 47 %, ≥ 5 till < 10 cm hos 30 % och ≥ 10 cm hos 17 %; 55 % hade fått två och 45 % tre eller fler tidigare regimer för lokalt avancerad eller metastaserad cancer.


Effektresultaten (cut-off-datum: 3 juni 2020) för Enhertu (n = 126) jämfört med läkarens val av cytostatikabehandling (n = 62) bekräftade ORR 39,7 % (95 % KI: 31,1; 48,8) jämfört med 11,3 % (95 % KI: 4,7; 21,9). Frekvensen för komplett respons var 7,9 % jämfört med 0 % och frekvensen för partiell respons var 31,7 % jämfört med 11,3 %. Ytterligare effektresultat för Enhertu jämfört med läkarens val av cytostatikabehandling var medianvärdet för DOR på 12,5 månader (95 % KI: 5,6; NE) jämfört med 3,9 månader (95 % KI: 3,0; 4,9). Medianvärdet för PFS var 5,6 månader (95 % KI: 4,3; 6,9) jämfört med 3,5 månader (95 % KI: 2,0; 4,3; riskkvot = 0,47 [95 % KI: 0,31; 0,71]). En OS-analys, fördefinierad till 133 dödsfall, visade överlevnadsnytta med Enhertu-behandling jämfört med gruppen med läkarens val (riskkvot = 0,60). Medianvärdet för OS var 12,5 månader (95 % KI: 10,3; 15,2) i Enhertu-gruppen och 8,9 månader (95 % KI: 6,4; 10,4) i gruppen med läkarens val.


Pediatrisk population


Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för alla grupper av den pediatriska populationen för bröstcancer och magsäckscancer (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).


Detta läkemedel har fått ett ”villkorat godkännande” för försäljning. Detta innebär att det ska komma fler uppgifter om läkemedlet.

Europeiska läkemedelsmyndigheten går igenom ny information om detta läkemedel minst varje år och uppdaterar denna produktresumé när så behövs.

Farmakokinetik

Absorption


Trastuzumab deruxtekan administreras intravenöst. Inga studier har utförts med andra administreringsvägar.


Distribution


Baserat på populationsfarmakokinetisk analys beräknades distributionsvolymen i det centrala kompartmentet (Vc) till 2,68 l för trastuzumab deruxtekan och 27,0 l för topoisomeras I-hämmaren, DXd.


In vitro, var den genomsnittliga proteinbindningsgraden för DXd i human plasma cirka 97 %.


In vitro, var kvoten mellan blod och plasma för koncentrationen av DXd cirka 0,6.


Metabolism


Trastuzumab deruxtekan genomgår intracellulär klyvning av lysosomala enzymer varvid DXd frisätts.


Den humaniserade monoklonala IgG1-antikroppen mot HER2 förväntas brytas ner till små peptider och aminosyror genom katabolism på samma sätt som endogent IgG.

Metabolismstudier in vitro på humana levermikrosomer tyder på att DXd främst bryts ner av CYP3A4 genom oxidation.


Eliminering

Efter intravenös administrering till patienter med metastaserad HER2-positiv eller HER2-låg bröstcancer beräknades clearance för trastuzumabderuxtekan i den populationsfarmakokinetiska analysen till 0,41 l/dag och clearance av DXd var 19,6 l/timme. Hos patienter med lokalt avancerat eller metastaserat adenokarcinom i magsäcken eller GEJ var clearance av trastuzumabderuxtekan 16 % högre än hos patienter med metastaserad HER2-positiv bröstcancer. Clearance av DXd baserad på populationsfarmakokinetisk analys uppskattades till 446 l/dag och 401 l/dag för patienter med metastaserad HER2-positiv bröstcancer respektive lokalt avancerat eller metastaserat adenokarcinom i magsäcken eller GEJ. Skenbar elimineringshalveringstid i cykel 3 (t1/2) för trastuzumab deruxtekan och frisatt DXd var cirka 7 dagar. Måttlig ackumulering (cirka 35 % i cykel 3 jämfört med cykel 1) av trastuzumab deruxtekan observerades.


Efter intravenös administrering av DXd till råtta var den främsta utsöndringsvägen via feces genom gallvägsutsöndring. DXd var den rikligast förekommande komponenten i urin, feces och galla. Efter en intravenös engångsdos trastuzumab deruxtekan (6,4 mg/kg) till apa, var oförändrat frisatt DXd den rikligast förekommande komponenten i urin och feces. DXd-utsöndring har inte studerats hos människa.


Interaktioner in vitro


Effekter av Enhertu på farmakokinetiken hos andra läkemedel

In vitro-studier tyder på att DXd inte hämmar de viktiga CYP450-enzymerna CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 och 3A. In vitro-studier tyder på att DXd inte hämmar transportörerna OAT1, OAT3, OCT1, OCT2, OATP1B1, OATP1B3, MATE1, MATE2‑K, P‑gp, BCRP eller BSEP-transportörer.


Effekter av andra läkemedel på farmakokinetiken hos Enhertu

In vitro var DXd substrat till P‑gp, OATP1B1, OATP1B3, MATE2‑K, MRP1 och BCRP.

Inga kliniskt meningsfulla interaktioner förväntas med läkemedel som hämmar MATE2‑K-, MRP1-, P‑gp-, OATP1B1- eller BCRP-transportörer (se avsnitt Interaktioner).


Linjäritet/icke-linjäritet


Exponeringen för trastuzumab deruxtekan och frisatt DXd som administreras intravenöst ökade proportionellt till dosen inom intervallet 3,2 mg/kg till 8,0 mg/kg (cirka 0,6 till 1,5 gånger den rekommenderade dosen) med låg till måttlig variabilitet mellan deltagarna. Baserat på populationsfarmakokinetisk analys var variabiliteten mellan deltagarna avseende clearance av trastuzumab deruxtekan och DXd 24 % respektive 30% och för central distributionsvolym var den 15 % respektive 47%. Variabiliteten mellan deltagarna avseende AUC-värdena (area under kurvan för serumkoncentration kontra tid) för trastuzumab deruxtekan och DXd var cirka 8 % respektive 14 %.


Särskilda populationer

Baserat på populationsfarmakokinetisk analys hade ålder (20‑96 år), etnicitet, kön eller kroppsvikt inte någon kliniskt meningsfull effekt på exponeringen för trastuzumab deruxtekan eller frisatt DXd.


Äldre

Populationsfarmakokinetisk analys visade att ålder (20-96 år) inte påverkade PK för trastuzumab deruxtekan.


Nedsatt njurfunktion

Inga dedikerade studier av nedsatt njurfunktion har utförts. Baserat på populationsfarmakokinetisk analys av patienter med lindrigt (kreatininclearance [CLcr] ≥ 60 och < 90 ml/min) eller måttligt (CLcr ≥ 30 och < 60 ml/min) nedsatt njurfunktion (beräknat med Cockcroft‑Gault), påverkades inte farmakokinetiken för frisatt DXd av lindrig eller måttlig njurfunktionsnedsättning jämfört med vid normal njurfunktion (CLcr ≥ 90 ml/min).


Nedsatt leverfunktion

Inga dedikerade studier av nedsatt leverfunktion har utförts. Baserat på populationsfarmakokinetisk analys är inverkan av förändringar på farmakokinetiken för trastuzumab deruxtekan hos patienter med ett totalt bilirubin ≤ 1,5 gånger ULN oavsett ASAT-nivå inte kliniskt betydelsefulla. Data för patienter med ett totalt bilirubin > 1,5 till 3 gånger ULN oavsett ASAT-nivå är inte tillräckliga för att några slutsatser ska kunna dras och det saknas tillgängliga data om patienter med ett totalt bilirubin > 3 gånger ULN oavsett ASAT-nivå (se avsnitt Dosering och Varningar och försiktighet).


Pediatrisk population

Inga studier för att undersöka farmakokinetiken för trastuzumab deruxtekan hos barn och ungdomar har utförts.

Prekliniska uppgifter

Hos djur observerades toxiciteter i lymfa och hematopoetiska organ, tarmar, njurar, lungor, testiklar och hud efter administrering av trastuzumab deruxtekan vid exponeringsnivåer för topoisomeras I‑hämmaren (DXd) lägre än klinisk exponering i plasma. Hos dessa djur var exponeringsnivåerna för antikropp-läkemedelskonjugatet (ADC) motsvarande eller över klinisk exponering i plasma.


DXd var klastogent i såväl en in vivo-analys av mikrokärnor i benmärgen hos råtta som i en in vitro‑analys av kromosomavvikelser i lungan hos kinesisk hamster, och var inte mutagent i en in vitro‑analys av omvänd mutation hos bakterier.


Inga karcinogenitetsstudier har utförts med trastuzumab deruxtekan.

Inga dedikerade fertilitetsstudier har utförts med trastuzumab deruxtekan. Baserat på resultat från allmäntoxicitetsstudier på djur skulle trastuzumab deruxtekan kunna försämra reproduktionsförmågan och fertiliteten hos män.


Inga studier av reproduktions- eller utvecklingstoxicitet har utförts med trastuzumab deruxtekan. Baserat på resultat från allmäntoxicitetsstudier på djur var trastuzumab deruxtekan och DXd toxiska för celler med snabb delningshastighet (lymfatiska/hematopoetiska organ, tarmar, testiklar) och DXd var gentoxiskt, vilket tyder på att det finns en risk för embryotoxicitet och teratogenicitet.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En injektionsflaska med pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning, innehåller 100 mg trastuzumab deruxtekan. Efter beredning innehåller en injektionsflaska med 5 ml lösning 20 mg/ml trastuzumab deruxtekan (se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering).


Trastuzumab deruxtekan är ett antikropp-läkemedelskonjugat (ADC), som innehåller en humaniserad monoklonal IgG1-antikropp (mAB) riktad mot HER2. Den har samma aminosyrasekvens som trastuzumab och är producerad i däggdjursceller (ovarier från kinesisk hamster), samt att den är kovalent bunden till DXd, ett exatekanderivat och en topoisomeras I-hämmare, via tetrapeptidbaserad klyvbar bindning. Cirka 8 molekyler deruxtekan är fästa vid varje antikroppsmolekyl.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.


Förteckning över hjälpämnen

L-histidin

L-histidinhydrokloridmonohydrat

Sackaros

Polysorbat 80

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


Natriumkloridlösning för infusion får inte användas för beredning eller spädning eftersom det kan leda till partikelbildning.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Oöppnad injektionsflaska


4 år


Beredd lösning


Kemisk och fysikalisk stabilitet under användning har påvisats i upp till 24 timmar vid 2 ºC till 8 ºC.


Ur mikrobiologisk synvinkel ska läkemedlet användas omedelbart. Om det inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstid och förhållanden före användning, vilka i normala fall inte ska överstiga 24 timmar vid 2 ºC till 8 ºC, såvida inte beredning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Utspädd lösning


Den utspädda lösningen bör användas omedelbart. Om den inte används omedelbart kan beredd lösning som spätts ut i infusionspåsar innehållande 5 % glukoslösning förvaras i rumstemperatur (≤ 30 ºC) i högst 4 timmar, eller i kylskåp vid 2 ºC till 8 ºC i högst 24 timmar, skyddat från ljus. Förvaringstiderna börjar räknas från tidpunkten för beredning.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 ºC‑8 ºC).


Får ej frysas.


Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning och spädning finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


Särskilda anvisningar för destruktion

För att förhindra medicineringsfel är det viktigt att kontrollera märkningen på injektionsflaskorna för att säkerställa att det läkemedel som bereds och administreras är Enhertu (trastuzumab deruxtekan) och inte trastuzumab eller trastuzumab emtansin.


Lämpliga förfaranden för beredning av kemoterapeutiska läkemedel ska användas. Lämplig aseptisk teknik ska användas vid följande berednings- och spädningsprocedurer.


Beredning

 • Beredning ska utföras omedelbart före spädning.

 • För full dos kan mer än en injektionsflaska behövas. Beräkna dosen (mg), total volym beredd Enhertu-lösning som krävs, och antalet injektionsflaskor med Enhertu som behövs (se avsnitt Dosering).

 • Bered varje 100 mg-injektionsflaska med en steril spruta genom att långsamt injicera 5 ml vatten för injektion i varje injektionsflaska för att få en slutlig koncentration på 20 mg/ml.

 • Snurra försiktigt på injektionsflaskan tills allt är upplöst. Skaka inte.

 • Om den inte används omedelbart ska injektionsflaskorna med beredd Enhertu förvaras i kylskåp vid 2 ºC till 8 ºC i högst 24 timmar från tiden för beredning, skyddad mot ljus. Får ej frysas.

 • Det rekonstituerade läkemedlet innehåller inget konserveringsmedel och är endast avsett för engångsbruk.

Spädning

 • Dra upp den beräknade mängden från injektionsflaskan/injektionsflaskorna med hjälp av en steril spruta. Kontrollera om den beredda lösningen innehåller partiklar eller är missfärgad. Lösningen ska vara klar och färglös till svagt gul. Använd inte lösningen om den innehåller synliga partiklar eller är grumlig eller missfärgad.

 • Späd den beräknade volymen beredd Enhertu i en infusionspåse innehållande 100 ml 5 % glukoslösning. Använd inte natriumkloridlösning (se avsnitt Blandbarhet). En infusionspåse av polyvinylklorid eller polyolefin (copolymer av etylen och polypropen) rekommenderas.

 • Vänd infusionspåsen försiktigt upp och ner så att lösningen blandas väl. Skaka inte.

 • Täck över infusionspåsen för att skydda den mot ljus.

 • Om det inte används omedelbart ska läkemedlet förvaras i rumstemperatur i högst 4 timmar inräknat beredning och infusion, eller i kylskåp vid 2 ºC till 8 ºC i högst 24 timmar, skyddat mot ljus. Får ej frysas.

 • Kassera allt överblivet läkemedel i injektionsflaskan.

Administrering

 • Om den färdiga lösningen har förvarats i kylskåp (2 ºC till 8 ºC) rekommenderas att den får anta rumstemperatur före administrering, skyddad mot ljus.

 • Administrera endast Enhertu som intravenös infusion med ett slangfilter av polyetersulfon (PES) eller polysulfon (PS) med porstorlek 0,20 eller 0,22 mikrometer.

 • Den första dosen ska ges som intravenös infusion under 90 minuter. Om den första infusionen tolererades väl kan efterföljande doser Enhertu ges under 30 minuter. Får inte administreras med intravenöst tryck eller som bolus (se avsnitt Dosering).

 • Täck över infusionspåsen. Ljuskänsligt.

 • Blanda inte Enhertu med andra läkemedel och administrera inte andra läkemedel genom samma intravenösa slang.

Kassering


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.


Vitt till gulvitt frystorkat pulver.

Förpackningsinformation

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg (Vitt till gulvitt frystorkat pulver)
1 styck injektionsflaska (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av