FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Mollisupradin

Unimedic Pharma

Oral lösning 0,5 mg/ml + 1 mg/ml
(Klar, färglös till ljusgul lösning med smak av mentol.)

Mykolytika, kombination

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: R05CB10
Läkemedel från Unimedic Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2021-04-27

Indikationer

Hosta med segt slem och samtidigt behov av bronkvidgande effekt.


Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.


Dosering

Dosering

Vuxna och barn över 15 år: 15 ml, 3-4 gånger per dygn

Barn 11-14 år: 10-15 ml, 3 gånger per dygn

Barn 6-10 år: 10 ml, 3 gånger per dygnBarn 2-5 år: 5 ml 3 gånger per dygn

Barn från 6 månader: 2,5 ml, 3 gånger per dygn


Varningar och försiktighet

Försiktighet rekommenderas vid behandling av patienter med hjärtkärlsjukdom, hypertoni, hypertyreos, prostatahypertrofi, glaukom med trång kammarvinkel, diabetes mellitus.


Kardiovaskulära effekter kan ses med sympatomimetika, däribland efedrin. Det finns vissa belägg från data efter marknadsintroduktion och från publicerad litteratur för sällsynta förekomster av myokardischemi i samband med behandling med beta-agonister. Patienter som får Mollisupradin och har bakomliggande svår hjärtsjukdom (till exempel ischemisk hjärtsjukdom, arytmi eller svår hjärtsvikt), skall uppmanas att söka medicinsk hjälp om de får bröstsmärta eller andra symtom på försämrad hjärtsjukdom. Uppmärksamhet bör ägnas åt bedömning av symtom såsom dyspné och bröstsmärta, eftersom dessa kan ha sitt ursprung i antingen andningsvägarna eller hjärtat.


Försiktighet rekommenderas vid behandling av patienter med ulcus ventriculi.


Försiktighet rekommenderas vid behandling av patienter med hemoptys. Aktiv substans bromhexin kan vid hemoptys medföra att fibrinproppar avstöts och att en ny blödning kan uppstå.


Svåra hudreaktioner såsom erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) i samband med administrering av bromhexin har rapporterats. Vid symtom eller tecken på progressivt hudutslag (ibland tillsammans med blåsor eller slemhinnelesioner) ska behandling med bromhexin omedelbart avbrytas och läkare rådfrågas.


Viss risk för utveckling av beroende föreligger vid höga doser och långvarigt bruk.


Mollisupradin innehåller etanol

En dos på 15 ml av detta läkemedel som ges till en vuxen som väger 70 kg ger en exponering av 6 mg/kg etanol vilket kan orsaka förhöjd alkoholkoncentration i blodet motsvarande ungefär 1,1 mg/100 ml.


En dos på 2,5 ml av detta läkemedel som ges till ett barn som väger 8 kg ger en exponering av 9 mg/kg etanol vilket kan orsaka förhöjd alkoholkoncentration i blodet motsvarande ungefär 1,6 mg/100 ml.


Som jämförelse, för en vuxen som dricker ett glas vin eller 500 ml öl, är alkoholkoncentrationen i blodet troligtvis ungefär 50 mg/100 ml.


Samtidig användning av läkemedel som innehåller t.ex. propylenglykol eller etanol, kan leda till ackumulering av etanol och orsaka biverkningar, särskilt hos yngre barn med låg eller outvecklad metaboliseringsförmåga.


Interaktioner

Efedrinhaltiga läkemedel bör varken kombineras med selektiva reversibla MAO-hämmare (moklobemid) eller med icke-selektiva, irreversibla MAO-hämmare (t.ex. selegilin) och äldre irreversibla MAO-hämmande antidepressiva. Fallbeskrivningar har rapporterats med kraftig huvudvärk, uttalad blodtrycksstegring och enstaka fall av subaraknoidalblödning. Orsaken är efedrinets indirekta effekt på den centralnervösa frisättningen av adrenerga signalsubstanser.


Eftersom efedrin har både alfa- och betaagonistiska egenskaper skall det undvikas eller användas med försiktighet till patienter som undergår anestesi med cyklopropan, halotan eller andra flyktiga anestetika.


En ökad risk för arytmier kan också förekomma om sympatomimetika ges till patienter som behandlas med hjärtglykosider, kinidin eller tricykliskt antidepressivum.


Det finns en ökad risk för vasokonstriktiva effekter eller blodtryckshöjande effekter vid samtidig administrering hos patienter som får ergotalkaloider eller oxytocin.


Patienter som behandlas med flera olika blodtryckssänkande mediciner har försämrad vasomotorisk kontroll och är därför mera känsliga för substanser med vasokonstriktiva egenskaper som efedrin.


Efedrin har i en mindre studie visats förkorta effekten av dexametason hos patienter med astma. Hur det förhåller sig med andra kortikosteroider är okänt.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Tillgängliga prekliniska studier såväl som klinisk erfarenhet har inte givit några bevis för negativa effekter under graviditet. Dock ska normal försiktighet vid användning av läkemedel under graviditet iakttas, speciellt under den första trimestern.

Mollisupradin innehåller etanol, se avsnitt Varningar och försiktighet.Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Bromhexin

Utsöndras förmodligen i bröstmjölk och bör därför undvikas under amning.


Efedrin

Det är okänt om efedrin utsöndras i bröstmjölk. Mollisupradin innehåller etanol, se avsnitt Varningar och försiktighet.


Trafik

Inga studier har utförts.

Vid behandling med Mollisupradin kan yrsel förekomma. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel vid bilkörning.


I en studie med pseudoefedrin (en besläktad substans till efedrin) i kombination med ett antihistamin, sågs ingen påverkan på bilkörning.


Biverkningar

10-15% av behandlade patienter kan förväntas få biverkningar.


Biverkningarna är klassificerade enligt organsystem och frekvens.

Frekvenserna definieras enligt följande indelning: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta <1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Frekvens/ Organklass

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd frekvens

Immunsystemet

  

Överkänslighets-reaktioner

Anafylaktiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock,

angioödem och klåda

Psykiska störningar

Oro

Sömnlöshet

Hallucinationer, konfusion,

aggressivitet

 

Centrala och perifera nervsystemet

Tremor

   

Hjärtat

Hjärtklappning

   

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  

Bronkospasm

 

Magtarm- kanalen

 

Illamående, diarré,

Kräkningar

Muntorrhet

Minskad aptit

Hud och subkutan vävnad

Urtikaria, hudutslag

  

Svåra hudbiverkningar (inklusive erythema multiforme, Stevens- Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös

pustulos)

Njurar och urinvägar

Miktionssvårigheter,

urinretention

   

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings-

stället

Yrsel, huvudvärk

   

Undersökningar

  

Transaminas-

stegring

 

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Bromhexin + efedrin 0,5 mg/ml + 1 mg/ml oral lösning

10 ml till 8 månaders barn gav lindrig till måttlig intoxikation;

30-50 ml till 2-3-åringar gav efter koltillförsel lindrig intoxikation; 75-100 ml till 2-3-åringar gav lindrig till måttlig intoxikation;

250 ml till 4-åring gav allvarlig intoxikation.


Bromhexin

Toxicitet: 80 mg till 2-åring gav inga symtom.

Symtom: Illamående, kräkningar vid höga doser.

Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Symtomatisk behandling.


Efedrin

Toxicitet: Individuellt mycket varierande känslighet (tyreotoxikosfall är särskilt känsliga).

10 mg till 8 månaders barn gav lindrig till måttlig intoxikation. 15-40 mg gav lindrig, 50-75 mg lindrig till måttlig, 100-150 mg måttlig, 150-250 mg måttlig till allvarlig intoxikation hos barn över 2 år.

Symtom: Trötthet, sluddrigt tal, tremor, huvudvärk, oro, irritabilitet, takykardi, palpitationer. Illamående, kräkningar. Vid höga doser även somnolens, mydriasis, excitation, hallucinationer, kramper, hypertermi, blodtrycksstegring (senare eventuellt blodtrycksfall), arytmier. Hypokalemi. Urinretention. I allvarliga fall eventuellt risk för rabdomyolys och njursvikt.


Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol eventuellt laxantia. Övervakning av medvetandegrad och cirkulation. I allvarliga fall kontinuerlig EKG-övervakning. Vid kramper diazepam 5-10 mg till vuxen (0,1-0,2 mg/kg till barn). Vid symtomgivande takykardi metoprolol alternativt atenolol. Vid behandlingskrävande hypertoni ges dessutom alfablockerare t ex fentolamin. Alternativt kan labetalol prövas. Symtomatisk behandling.


Farmakodynamik

Verksamma substanser i Mollisupradin är bromhexinhydroklorid och efedrinhydroklorid.

Bromhexinhydroklorid anses ha expektorerande och mukolytisk effekt, dvs. löser upp segt sekret.


Den kan underlätta upphostning av slem. Efedrinhydroklorid verkar bronkvidgande och slemhinneavsvällande.


Farmakokinetik

Efedrin absorberas snabbt och fullständigt. Utsöndring sker huvudsakligen via njurarna, men en mindre del metaboliseras före utsöndring. Halveringstiden är cirka 3-6 timmar beroende på pH i urinen, där ett lågt pH påskyndar utsöndring.


Bromhexinhydroklorid absorberas snabbt och maximal plasmakoncentration nås efter cirka en timme. Bromhexinhydroklorid genomgår omfattande första passage metabolism och den orala biotillgängligheten är cirka 20 %. Proteinbindningsgraden är hög. Bromhexinhydroklorid utsöndras som metaboliter i urin till 85-90 % med en terminal halveringstid på upp till 12 timmar. Endast en mindre fraktion utsöndras oförändrat i urin, med en halveringstid på 6,5 timmar.


Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.


Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml oral lösning innehåller:

0,533 mg bromhexinhydroklorid

1,0 mg efedrinhydroklorid.


Hjälpämne med känd effekt:

1 ml oral lösning innehåller 30 mg etanol.

Förteckning över hjälpämnen

Glycerol

Polysorbat 20

Citronsyramonohydrat

Etanol

Levomentol

Blodapelsinarom

Natriumhydroxid (E524) (för pH-justering)

Vatten


Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för bromhexin är framtagen av företaget Sanofi AB för Bisolvon

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av bromhexin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att bromhexin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Bromhexin har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

BROMHEXINE


Environmental Risk Classification 

Predicted Environmental Concentration (PEC) 

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC =0.00015xA

PEC = 0.09589 μg/L


Where:

A = 639.2744 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA).

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) (no data is available).

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of wastewater by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC) 

No data available.


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

"Risk of environmental impact of Bromhexine can not be excluded since no ecotoxicity data are available".


Degradation

No degradation data is available, hence justifying the degradation phrase:
"The potential for persistence of bromhexine cannot be excluded, due to lack of data".


Bioaccumulation

Partitioning coefficient: 
Log P = 4.08 at neutral pH (estimated by ALOGPS method) (Ref II)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:
Since log P>4 at pH 7, bromhexine has high potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Bromhexine is rapidly absorbed and is almost completely metabolized in the liver to hydroxylated metabolites and dibromanthranilic acid. The metabolites and bromhexine are conjugated, most likely by glucuronidation. The oral bioavailability of bromhexine is only about 20%. Bromhexine is widely distributed to body tissues and is highly bound to plasma proteins. Bromhexine crosses the blood-brain barrier, and small amounts even cross the placenta. About 85 to 90% of the bromhexine dose is excreted in the urine, mainly as metabolites. Bromhexine has a terminal elimination half-life of up to about 12 hours.
(Ref. III and IV)

References

I. European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment


II. ChemIDPlus database, assessed as of November 2019.
https://www.drugbank.ca/drugs/DB09019


III. Summary of product characteristics (SPC) for Bisolvon, Sanofi AB, assessed as of November 2019.
https://www.fass.se

IV. MV Lad, V Jain, R Hasumati; A Review of Analytical Methods for Determination Bromhexine Hydrochloride in Pharmaceutical and Biological Samples; PharmaTutor; 2014; 2(11); 35-41.


Miljöinformationen för efedrin (vattenfritt) är framtagen av företaget Meda för Cardiazol-ephedrin, Lepheton®, Lergigan® comp.

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av efedrin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att efedrin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Efedrin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0,0298 μg/L


Where:

A = 198,768 kg (total amount API of ephedrine hydrochloride and ephedrine sulfate in Sweden year 2018, data from IQVIA). (Ref. 1)

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)


Ecotoxicological studies

No ecotoxicological data available.


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation

An experimentally derived log Kow of 1,13 (unknown method) (Ref. 3) indicates that ephedrine has low potential for bioaccumulation.


Log Kow < 4 which justifies use of the phrase “Ephedrine has low potential for bioaccumulation”.


Excretion (metabolism)

During 24 hours, 55-75% is excreted as the unchanged substance through urine. The metabolism takes place mainly in the liver through N-demethylation to the main metabolite norephedrine -phenylpropanolamine, which is pharmacologically active with central stimulant properties. (Ref. 4)


References:

  1. Data from IQVIA ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification v1 - updated 2019 (data 2018)”.

  2. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Ver 2.1, 2011.

  3. Avdeef, A (1997), ChemID+, US National Library of Medicin.

  4. SPC (Summary of Product Characteristics) Lepheton, 2018-07-18, FASS.se.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30°C.Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Oral lösning.

Klar, färglös till ljusgul lösning med smak av mentol.


Förpackningsinformation

Oral lösning 0,5 mg/ml + 1 mg/ml Klar, färglös till ljusgul lösning med smak av mentol.
200 milliliter flaska (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av