FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Beovu

Novartis

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 120 mg/ml
(Klar till opalskimrande, färglös till svagt brungul vattenlösning.)

Antineovaskulära medel

Aktiv substans:
ATC-kod: S01LA06
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är viktig säkerhetsinformation?
2021-11-04: Viktig säkerhetsinformation
Beovu ® (brolucizumab): Uppdaterade rekommendationer för att minimera den kända risken för intraokulär inflammation, inklusive näthinnevaskulit och/eller retinal vaskulär ocklusion
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Beovu injektionsvätska, lösning 120 mg/ml; injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 120 mg/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2021-09-29.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Beovu är avsett till vuxna för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.


Patienter med aktiva eller misstänkta infektioner i eller runt ögat.


Patienter med aktiv intraokulär inflammation.

Dosering

Beovu måste administreras av utbildad ögonläkare med erfarenhet av intravitreala injektioner.


Den rekommenderade dosen är 6 mg brolucizumab (0,05 ml lösning), administrerad som en intravitreal injektion var fjärde vecka (en gång i månaden) för de första 3 doserna. Därefter kan läkaren bestämma lämpliga behandlingsintervall baserat på sjukdomsaktivitet bedömd utifrån patientens synskärpa och/eller anatomiska parametrar. Bedömning av sjukdomsaktivitet föreslås 16 veckor (4 månader) efter behandlingsstart. Hos patienter utan sjukdomsaktivitet bör behandling var 12:e vecka (var 3:e månad) övervägas. Hos patienter med sjukdomsaktivitet bör behandling var 8:e vecka (varannan månad) övervägas. Läkaren kan ytterligare individanpassa behandlingsintervallen baserat på sjukdomsaktiviteten.


Om visuella och anatomiska parametrar indikerar att patienten inte drar nytta av fortsatt behandling bör behandling med Beovu avbrytas.


Särskilda patientgrupper

Äldre

Ingen dosjustering behövs för patienter över 65 år.


Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med nedsatt njurfunktion.


Nedsatt leverfunktion

Brolucizumab har inte studerats hos patienter med nedsatt leverfunktion. Ingen dosjustering behövs för patienter med nedsatt leverfunktion.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Brolucizumab hos barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt

Beovu är endast avsett för intravitreal användning.


Injektionslösningen skall granskas visuellt före administrering.


Den intravitreala injektionsproceduren ska utföras under aseptiska förhållanden, vilket innefattar användning av kirurgisk handdesinfektion, sterila handskar, en steril duk och ett sterilt spekulum (eller motsvarande). Det ska finnas tillgång till utrustning för steril paracentes som försiktighetsåtgärd. Patientens anamnes vad gäller överkänslighetsreaktioner ska utvärderas noga innan det intravitreala ingreppet påbörjas. Adekvat anestetikum och en lokal bredspektrummikrobicid till desinficering av huden runt ögat samt ögonlocket och ögats yta ska administreras före injektionen.


Injektionskanylen ska stickas in 3,5 till 4,0 mm posteriort om limbus in i glaskroppsrummet med riktning mot ögonglobens centrum. Undvik att rikta nålen längs den horisontella meridianen. Därefter injiceras injektionsvolymen på 0,05 ml långsamt. Ett annat skleralt injektionsställe ska användas vid påföljande injektioner.


Omedelbart efter den intravitreala injektionen ska patienten kontrolleras avseende förhöjning av det intraokulära trycket. Lämplig metod kan bestå av en kontroll av perfusion av synnervspapillen eller tonometri. Vid behov ska steril utrustning för paracentes finnas tillgänglig.


Efter intravitreal injektion ska patienten instrueras att omedelbart rapportera alla symtom som tyder på endoftalmit (t.ex. ögonsmärta, ögonrodnad, fotofobi, dimsyn).


Förfylld spruta

Den förfyllda sprutan är endast avsedd för engångsbruk. Varje förfylld spruta ska bara användas för behandling av ett öga.


Eftersom volymen i den förfyllda sprutan (0,165 ml) är större än den rekommenderade dosen (0,05 ml), ska en del av volymen i den förfyllda sprutan kasseras före administrering.


Att injicera hela volymen av den förfyllda sprutan kan leda till överdosering. För att avlägsna luftbubblor tillsammans med överskott av läkemedel bör kolven sakta tryckas ned tills kanten under gummiproppens välvda del hamnar i nivå med 0,05 ml-dosmarkeringen (motsvarande 50 µl, dvs 6 mg brolucizumab).


Injektionsflaska

Injektionsflaskan är endast avsedd för engångsbruk. Varje injektionsflaska ska bara användas för behandling av ett öga.


Eftersom volymen i injektionsflaskan (0,23 ml) är större än den rekommenderade dosen (0,05 ml), ska en del av volymen i injektionsflaskan kasseras före administrering.


Att injicera hela volymen av injektionsflaskan kan leda till överdosering. För att avlägsna luftbubblor tillsammans med överskott av läkemedel ska luften försiktigt avlägsnas från sprutan och dosen justeras till 0,05 ml-dosmarkeringen (motsvarande 50 µl, dvs 6 mg brolucizumab).


För instruktioner om beredning av läkemedlet före administrering, se avsnitt särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering.

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och satsnummer dokumenteras.


Endoftalmit, intraokulär inflammation, traumatisk katarakt, näthinneavlossning, näthinnevaskulit och/eller retinal vaskulär ocklusion

Intravitreala injektioner, däribland injektioner med Beovu, har förknippats med endoftalmit, intraokulär inflammation, traumatisk katarakt och näthinneavlossning (se Biverkningar). Korrekt aseptisk injektionsteknik måste alltid användas vid administrering av Beovu.


Näthinnevaskulit och/eller retinal vaskulär ocklusion , vanligtvis i närvaro av intraokulär inflammation, har rapporterats vid användning av Beovu (se Kontraindikationer och Biverkningar). Hos patienter som utvecklar dessa biverkningar med Beovu skall behandlingen avslutas och biverkningarna omedelbart hanteras och behandlas.


Patienterna ska instrueras att omgående rapportera alla symtom som tyder på någon av ovannämnda händelser.


Ökning av intraokulärt tryck

Övergående ökning av det intraokulära trycket har observerats inom 30 minuter efter intravitreal injektion av hämmare av vaskulära endoteliala tillväxtfaktorer (VEGF), inklusive brolucizumab. Särskild försiktighet krävs för patienter med dåligt kontrollerat glaukom (injicera inte Beovu när det intraokulära trycket är

≥30 mmHg). Både det intraokulära trycket och perfusionen av synnervshuvudet måste övervakas och hanteras på lämpligt sätt.


Bilateral behandling

Säkerhet och effekt av brolucizumab administrerat i båda ögonen samtidigt har inte undersökts. 


Immunogenicitet

Eftersom detta är ett terapeutiskt protein finns en risk för immunogenicitet med brolucizumab. Patienterna bör instrueras att informera sin läkare om de utvecklar symtom som ögonsmärta eller ökat obehag, förvärrad rodnad i ögat, dimsyn eller försämrad syn, ökat antal småpartiklar i synfältet eller ökad ljuskänslighet.


Samtidig användning av andra anti-VEGF

Inga data finns tillgängliga om samtidig användning av Beovu och andra anti-VEGF-läkemedel i samma öga. Brolucizumab ska inte ges samtidigt med andra anti-VEGF-läkemedel (systemiska eller okulära).


Uppehåll i behandlingen

Vid intravitreala anti-VEGF-behandlingar gäller att doserna inte ska ges och behandlingen inte ska återupptas tidigare än nästa planerade behandling om något av följande inträffar:

  • en minskning av synskärpan med bästa korrektion (BCVA) med ≥30 bokstäver jämfört med den senaste bedömningen av synskärpan,

  • en bristning i retina,

  • en subretinal blödning som innefattar foveas centrum, eller om blödningens storlek är ≥50 % av det totala lesionsområdet,

  • utförd eller planerad intraokulär operation inom de föregående eller kommande 28 dagarna.

Ruptur av näthinnepigmentepitel

Riskfaktorer associerade med utveckling av ruptur av det retinala pigmentepitelet efter behandling med anti-VEGF-terapi mot våt AMD är en stor och/eller hög pigmentepitelavlossning. När brolucizumabterapin påbörjas bör försiktighet iakttas hos patienter med dessa riskfaktorer för utveckling av ruptur av det retinala pigmentepitelet.


Regmatogen näthinneavlossning eller hål i makula

Avbryt behandlingen på patienter med regmatogen näthinneavlossning eller makulahål i stadium 3 eller 4.


Systemiska effekter efter intravitreal användning

Systemiska biverkningar, inklusive icke-okulära blödningar och arteriella tromboemboliska händelser, har rapporterats efter intravitreal injektion av VEGF-hämmare och det finns en teoretisk risk att dessa kan vara relaterade till VEGF-hämning. Det finns begränsade data gällande säkerhet vid behandling av patienter med AMD med en anamnes av stroke eller transitorisk ischemisk attack eller hjärtinfarkt de senaste 3 månaderna. Försiktighet ska iakttas vid behandling av sådana patienter.


Natriuminnehåll

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s är näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Kvinnor i fertil ålder

Fertila kvinnor bör använda effektiv preventivmetod under behandling med brolucizumab och i minst en månad efter den sista dosen brolucizumab.


Det finns inga eller begränsade data från användning av brolucizumab hos gravida kvinnor. Djurstudier är ofullständiga vad gäller reproduktionstoxikologiska effekter. Även om den systemiska exponeringen efter okulär administrering är mycket låg bör brolucizumab inte användas under graviditet, såvida inte den förväntade nyttan uppväger den potentiella risken för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är inte känt om brolucizumab utsöndras i bröstmjölk hos människa. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Brolucizumab rekommenderas inte under amning, och amning bör inte påbörjas förrän minst en månad efter den sista dosen av behandlingen med brolucizumab. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med brolucizumab, efter beaktande av fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Inga reproduktions- eller fertilitetsstudier har gjorts. VEGF-hämning har visats påverka follikelutveckling, gulkroppsfunktion och fertilitet. Baserat på VEGF-hämmares verkningsmekanism finns en potentiell risk för reproduktionen hos kvinnor och för den embryofetala utvecklingen.

Trafik

Beovu har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner pga möjliga temporära synstörningar efter intravitreal injektion och ögonundersökningen som görs i samband med injektionen. Patienterna skall inte framföra fordon eller använda maskiner tills synfunktionen har återställts tillräckligt.

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

De biverkningar som oftast rapporterades var nedsatt synskärpa (7,3 %), katarakt  (7,0 %), konjunktival blödning (6,3 %) och grumlingar i glaskroppen (5,1 %).


De mest allvarliga biverkningarna var blindhet (0,8 %), endoftalmit (0,7 %), ocklusion av retinalartär (0,8 %) och näthinneavlossning (0,7 %).


Tabell över biverkningar

Biverkningarna (tabell 1) är angivna enligt MedDRAs klassificering av organsystem. Inom varje organsystem rangordnas biverkningarna efter frekvens med den oftast förekommande biverkningen först. Frekvenskategorierna för varje biverkning bygger på följande konvention: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta

(<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.


Tabell 1 Frekvenser för biverkningar i kliniska studier och efter marknadsgodkännande

MedDRA Systemorganklass

Frekvenskategori

Immunsystemet

Överkänslighet (inklusive urtikaria, utslag, klåda, erytem)

Vanliga

Ögon

Nedsatt synskärpa

Vanliga

Retinalblödning

Vanliga

Uveit

Vanliga

Irit

Vanliga

Glaskroppsavlossning

Vanliga

Näthinneruptur

Vanliga

Katarakt

Vanliga

Konjunktival blödning

Vanliga

Grumlingar i glaskroppen

Vanliga

Värk i ögat

Vanliga

Ökning av intraokulärt tryck

Vanliga

Konjunktivit

Vanliga

Ruptur av näthinnepigmentepitel

Vanliga

Dimsyn

Vanliga

Kornealt skrapsår

Vanliga

Punktuell keratit

Vanliga

Blindhet

Mindre vanliga

Endoftalmit

Mindre vanliga

Ocklusion av retinalartär

Mindre vanliga

Näthinneavlossning

Mindre vanliga

Konjunktival hyperemi

Mindre vanliga

Ökad tårproduktion

Mindre vanliga

Onormal känsla i ögat

Mindre vanliga

Pigmentepitelavlossning

Mindre vanliga

Vitrit

Mindre vanliga

Inflammation i främre kammaren

Mindre vanliga

Iridocyklit

Mindre vanliga

"Flare" i främre kammaren

Mindre vanliga

Hornhinneödem

Mindre vanliga

Blödning i glaskroppen

Mindre vanliga

Retinal vaskulär ocklusion

Ingen känd frekvens

Näthinnevaskulit

Ingen känd frekvens


Beskrivning av utvalda biverkningar


Immunogenicitet

Det finns en potentiell risk för immunsvar hos patienter som behandlas med Beovu. Efter dosering med Beovu i 88 veckor detekterades behandlingsrelaterade anti‑brolucizumab-antikroppar hos 23‑25 % av patienterna. Bland patienterna med behandlingsrelaterade antikroppar observerades ett större antal biverkningar i form av intraokulär inflammation. Den kliniska signifikansen av anti‑brolucizumab-antikroppar är i dagsläget inte klar. Anti-brolucizumab-antikroppar var inte förknippade med någon inverkan på den kliniska effekten.


Klassrelaterade biverkningar

Det finns en teoretisk risk för arteriella tromboemboliska händelser, inklusive stroke och hjärtinfarkt, efter intravitreal användning av VEGF-hämmare. En låg incidens av arteriella tromboemboliska händelser observerades i de kliniska studierna av brolucizumab hos patienter med AMD. Inga större skillnader noterades mellan grupperna som behandlats med brolucizumab respektive jämförelsepreparat.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering med större injektionsvolymer än de rekommenderade kan öka det intraokulära trycket. Om en överdos skulle inträffa ska det intraokulära trycket därför övervakas och behandlas, om den behandlande läkaren bedömer att det är nödvändigt.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Brolucizumab är ett humaniserat monoklonalt enkelkedjigt Fv-antikroppsfragment (scFv) med en molekylvikt på ca 26 kDa.


Ökade signaleringsnivåer genom signalbanan för vaskulär endotelial tillväxtfaktor A (VEGF‑A) är förknippade med patologisk okulär angiogenes och näthinneödem. Brolucizumab binder med hög affinitet till isoformer av VEGF‑A (t.ex. VEGF110, VEGF121 och VEGF165) och hindrar därigenom VEGF‑A från att binda till sina receptorer VEGFR‑1 och VEGFR‑2. Genom att hämma VEGF‑A-bindningen motverkar brolucizumab endotelcellernas proliferation och reducerar därmed den patologiska nybildningen av kärl och minskar kärlpermeabiliteten.


Farmakodynamisk effekt

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) kännetecknas av patologisk koroidal neovaskularisering (CNV). Läckage av blod och vätska från CNV kan leda till förtjockning av näthinnan eller ödem och/eller intraretinal/subretinal blödning som leder till nedsatt synskärpa.


I HAWK- och HARRIER-studierna inkluderades anatomiska parametrar vid de bedömningar av sjukdomsaktiviteten som låg till grund för behandlingsbesluten. Reduktioner av central retinal tjocklek- CST (Central Subfield thickness) i närvaro av intraretinal/subretinal vätska (IRF/SRF) eller vätska i det subretinala pigmentepitelet (sub‑RPE) observerades hos patienter som behandlades med Beovu redan 4 veckor efter att behandlingen påbörjats och fram till vecka 48 och vecka 96. 


Vid vecka 16 var minskningen av CST statistiskt signifikant för Beovu jämfört med aflibercept i båda studierna (HAWK: 161 mot 134 mikron; HARRIER: 174 mot 134 mikron). Denna minskning i CST från baslinjen var också statistiskt signifikant vid vecka 48 (HAWK: 173 mot 144 mikron; HARRIER: 194 mot 144 mikron) och upprätthölls till slutet av varje studie vid vecka 96 (HAWK: 175 mot 149 mikron; HARRIER: 198 mot 155 mikron).


Vid vecka 16 var den procentuella skillnaden i patienter med IRF och / eller SRF-vätska statistiskt signifikant för Beovu kontra aflibercept i båda studierna (HAWK: 34 % mot 52 %; HARRIER: 29 % mot 45 %). Denna skillnad var också statistiskt signifikant vid vecka 48 (HAWK: 31 % mot 45 %; HARRIER: 26 % mot 44 %) och upprätthölls till slutet av varje studie vid vecka 96 (HAWK: 24 % mot 37 %; HARRIER: 24 % mot 39 %).


Vid vecka 16 var den procentuella skillnaden i patienter med sub RPE-vätska statistiskt signifikant för Beovu jämfört med aflibercept i båda studierna (HAWK: 19 % mot 27 %; HARRIER: 16 % mot 24 %). Denna skillnad var också statistiskt signifikant vid vecka 48 (HAWK: 14 % mot 22 %; HARRIER: 13 % mot 22 %) och upprätthölls till slutet av varje studie vid vecka 96 (HAWK: 11 % mot 15 %; HARRIER: 17 % mot 22 %).


För patienter i dessa studier som behandlades med Beovu observerades reduktioner av CNV-lesionsstorlek redan vid 12 veckor, och vid veckorna 48 och 96 efter att behandlingen påbörjats.


Klinisk effekt och säkerhet

Beovus effekt och säkerhet bedömdes i två randomiserade, dubbelmaskerade multicenterstudier i fas III med aktiv kontroll (HAWK och HARRIER) hos patienter med neovaskulär (våt) AMD. Totalt 1817 patienter behandlades i dessa studier i två år (1088 med Beovu och 729 med jämförelsepreparatet aflibercept). Patienterna var i ålder från 50 till 97 år, med en medelålder på 76 år.


I båda studierna gällde efter de tre första månatliga doserna (veckorna 0, 4 och 8) att brolucizumabpatienterna behandlades var 12:e vecka, med valet att ändra doseringsintervallet till var 8:e vecka baserat på sjukdomsaktiviteten. Sjukdomsaktiviteten bedömdes av en läkare under det första 12‑veckorsintervallet (veckorna 16 och 20) och vid varje påföljande bokade behandlingsbesök var 12:e vecka. För patienter som visade sjukdomsaktivitet (t.ex. försämrad synskärpa, ökning av CST och/eller närvaro av IRF/SRF eller sub-RPE- vätska vid något av dessa besök ändrades behandlingsintervallet till var 8:e vecka. Jämförelsepreparatet aflibercept administrerades var 8:e vecka efter de första 3 månatliga doserna.


Resultat

Studiernas primära effektmått var förändringen från baslinjen av BCVA (best corrected visual acuity) till vecka 48, mätt med bokstavspoängen från ETDRS (early treatment diabetic retinopathy study), där det primära målet var att visa non‑inferiority för Beovu jämfört med aflibercept. I båda studierna visade Beovu (administrerat var 12:e eller 8:e vecka) non‑inferiority avseende effekt jämfört med aflibercept 2 mg (administrerat var 8:e vecka). Den förbättring av synskärpan som observerades under det första året kvarstod under det andra året.


Detaljerade resultat från båda studierna visas i tabell 2 och i figur 1 nedan.


Tabell 2 Utfall avseende synskärpa vid veckorna 48 och 96 i fas III‑studierna HAWK och HARRIERHAWK

HARRIER

Effektresultat

Vecka

Beovu

6 mg

(n=360)


Aflibercept

2 mg

(n=360)


Skillnad

(95 % CI) brolucizumab – aflibercept

Beovu

6 mg

(n=370)


Aflibercept

2 mg

(n=369)


Skillnad

(95 % CI) brolucizumab – aflibercept

Medelvärde för förändring från baslinjen av BCVA (mätt med ETDRS-bokstavspoäng)

48

6,6

(SE=0,71)


6,8

(SE=0,71)


‑0,2

(‑2,1, 1,8)

P<0,0001 a)

6,9

(SE=0,61)


7,6

(SE=0,61)


‑0,7

(‑2,4, 1,0)

P<0,0001 a)

36–48 b)

6,7 (SE=0,68)

6,7

(SE=0,68)


0,0

(‑1,9, 1,9)

P<0,0001 a)

6,5

(SE=0,58)


7,7

(SE=0,58)


‑1,2

(‑2,8, 0,4)

P<0,0003 a)

96

5,9

(SE=0,78)

5,3

(SE=0,78)

0,5

(‑1,6, 2,7)

6,1

(SE=0,73)

6,6

(SE=0,73)

‑0,4

(‑2,5, 1,6)

% av patienterna som fick förbättrad syn med en utökning på minst 15 bokstäver

48

33,6

25,4

8,2

(2,2, 15,0)

29,3

29,9

‑0,6

(‑7,1, 5,8)

96

34,2

27,0

7,2

(1,4, 13,8)

29,1

31,5

‑2,4

(‑8,8, 4,1)

% patienter vars syn försämrades (%) (BCVA-förlust på ≥15 bokstäver)

48

6,4

5,5

0,9

(‑2,7, 4,3)

3,8

4,8

‑1,0

(‑3,9, 2,2)

96

8,1

7,4

0,7

(‑3,6, 4,6)

7,1

7,5

‑0,4

(‑3,8, 3,3)

BCVA: Synskärpan med bästa korrektion (best corrected visual acuity), data som saknas har imputerats med LOCF-metoden (last observation carried forward)

ETDRS: early treatment diabetic retinopathy study

a) P-värde hänvisar till non-inferiority-hypotesen med en non-inferiority-marginal på 4,0 bokstäver.

b) Huvudsakligt sekundärt effektmått, med hänsyn tagen till skillnader i tid mellan behandlingarna med Beovu och aflibercept.


Figur 1 Genomsnittlig förändring från baslinjen till vecka 96 i HAWK- och HARRIER-studierna


HAWK

HAWK

HARRIER

HARRIER

Dessa förbättringar av synskärpan uppnåddes hos 56 % respektive 51 % av patienterna som behandlades med Beovu 6 mg med ett 12‑veckors doseringsintervall vecka 48 och av 45 % respektive 39 % av patienterna vecka 96 i HAWK- respektive HARRIER-studien. Bland patienter som identifierades som lämpliga för 12‑veckorsregimen under det första 12‑veckorsintervallet kvarstod 85 % respektive 82 % på en dosering var 12:e vecka fram till vecka 48. Bland patienter som behandlades med 12‑veckorsregimen vecka 48 kvarstod 82% respektive 75 % på en dosering var 12:e vecka fram till vecka 96.


Behandlingseffekten i utvärderingsbara subgrupper (t.ex. ålder, kön, ras, synskärpa vid baslinjen, näthinnetjocklek vid baslinjen, lesionstyp, lesionsstorlek, vätskestatus) i varje studie överensstämde generellt med resultaten för hela studiepopulationerna.


Sjukdomsaktiviteten bedömdes baserat på förändringar av synskärpa och/eller anatomiska parametrar, inklusive CST och/eller närvaro av IRF/SRF eller sub‑RPE-vätska. Sjukdomsaktiviteten bedömdes fortsatt under studierna. Sjukdomsaktiviteten bedömd utifrån de anatomiska parametrarna minskade vecka 48 och vecka 96 för Beovu jämfört med aflibercept (se ”Farmakodynamisk effekt”).


Den procentuella skillnaden i patienter med sjukdomsaktivitet vid vecka 16 var statistiskt signifikant för Beovu kontra aflibercept (24 % mot 35 % i HAWK, p=0,0013; 23 % mot 32 % i HARRIER, p=0,0021).


I båda studierna visade Beovu kliniskt relevanta ökningar från baslinjen av det i förväg specificerade sekundära effektmåttet patientrapporterade utfall, rapporterade med frågeformuläret för synfunktion NEI VFQ‑25 (National Eye Institute Visual Function Questionnaire). Förändringarnas omfattning överensstämde med rapporteringen i publicerade studier, dvs. en förbättring av BCVA med 15 bokstäver. Det patientrapporterade utfallet kvarstod under det andra året.


Inga kliniskt relevanta skillnader påvisades mellan Beovu och aflibercept när det gällde förändringar från baslinjen till vecka 48 av totalpoängen i NEI VFQ‑25 och dess underordnade skalor (allmän syn, ögonsmärta, aktiviteter på nära avstånd, aktiviteter på långt avstånd, social funktion, psykisk hälsa, rollsvårigheter, beroende, körning, färgseende och perifert seende).


Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för Beovu för alla grupper av den pediatriska populationen för neovaskulär AMD.

Farmakokinetik

Beovu administreras direkt i glaskroppsrummet för att ha lokal verkan i ögat.


Absorption och distribution

Efter intravitreal administrering av 6 mg brolucizumab per öga till patienter med nAMD var det geometriska medelvärdet för Cmax för fritt brolucizumab i plasma 49,0 ng/ml (intervall: 8,97 till 548 ng/ml) och uppnåddes på 1 dag.


Metabolism och eliminering

Brolucizumab är ett monoklonalt antikroppsfragment och inga studier av metabolism har genomförts. Eftersom fritt brolucizumab är ett enkelkedjigt antikroppsfragment kan man förvänta sig att det elimineras både målmedierat genom bindning till fritt endogent VEGF, passivt via njurarna och genom metabolism via proteolys.


Efter intravitreala injektioner eliminerades brolucizumab med en synbar systemisk halveringstid på 4,4 dagar. Hos de flesta patienter låg koncentrationerna generellt nära eller under kvantifieringsgränsen (<0,5 ng/ml) ungefär 4 veckor efter dosering. Brolucizumab ackumuleras inte i serum vid intravitreal administrering var 4:e vecka.


Särskilda populationer


Äldre

Det förelåg inga relevanta skillnader i systemisk farmakokinetik efter intravitreal injektion i en studie med 22 patienter i åldern 65 till 74 år, 18 patienter i åldern 75 till 84 år och 3 patienter i åldern ≥85 år.


Nedsatt njurfunktion

Den systemiska farmakokinetiken för brolucizumab utvärderades hos nAMD-patienter med normal njurfunktion (>90 ml/min [n=21]) med lindrigt (60 till <90  ml/min [n=22]) eller måttligt (30 till <60 ml/min [n=7]) nedsatt njurfunktion. Medan de genomsnittliga systemiska clearancevärdena för patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion i allmänhet var lägre än hos patienter med normal njurfunktion, observerades ingen signifikant påverkan av mild och måttligt nedsatt njurfunktion på den totala systemiska exponeringen för brolucizumab. Inga patienter med kraftigt nedsatt (<30 ml/min) njurfunktion undersöktes.


Nedsatt leverfunktion

Brolucizumab har inte undersökts hos patienter med nedsatt leverfunktion. Lindrigt till kraftigt nedsatt leverfunktion bör inte ha någon inverkan på den systemiska exponeringen för brolucizumab eftersom metabolismen sker via proteolys och inte är beroende av leverfunktionen.

Prekliniska uppgifter

Det har inte gjorts några studier av brolucizumabs cancerframkallande eller mutagena potential.


Inga reproduktionsstudier på djur har gjorts.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En ml injektionsvätska, lösning, innehåller 120 mg brolucizumab*.


* Brolucizumab är ett humaniserat monoklonalt enkelkedjigt Fv‑antikroppsfragment (scFv) som framställs i Escherichia coli-celler med rekombinant DNA-teknik.


Beovu 120 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Varje förfylld spruta innehåller 19,8 mg brolucizumab i 0,165 ml lösning. Detta motsvarar en brukbar mängd tillräcklig för att administrera en enskild dos på 0,05 ml lösning innehållande 6 mg brolucizumab.


Beovu 120 mg/ml injektionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska innehåller 27,6 mg brolucizumab i 0,23 ml lösning. Detta motsvarar en brukbar mängd tillräcklig för att administrera en enskild dos på 0,05 ml lösning innehållande 6 mg brolucizumab.


Förteckning över hjälpämnen

Natriumcitrat, sackaros, polysorbat 80, vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Brolucizumab

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Detailed background information

According to the European Medicines Agency (EMA) guideline for Environmental Risk Assessment of pharmaceuticals (EMEA/CHMP/SWP/4447/00 corr 2), an ERA consisting of a justification for not submitting ERA studies is sufficient for certain active pharmaceutical ingredients:


“In the case of products containing vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates and lipids as active pharmaceutical ingredient(s), an ERA should be provided. This ERA may consist of a justification for not submitting ERA studies, e.g. due to their nature they are unlikely to result in a significant risk to the environment. The same applies to vaccines and herbal medicinal products.”


Brolucizumab is a humanized single-chain Fv (scFv) antibody fragment with a molecular weight of ~26 kDa which inhibits vascular endothelial growth factor A (VEGF-A) binding to its receptors VEGFR1 and VEGFR2. It is indicated for the treatment of neovascular age-related macular degeneration (nAMD). Inhibition of the VEGF pathway has been shown to inhibit the growth of neovascular lesions and resolve retinal edema in patients with nAMD.


Brolucizumab is provided as 60 and 120 mg/mL solution for injection and is administered by intravitreal injection. In addition to the active pharmaceutical ingredient, the drug product contains the following excipients, which are either naturally occurring or not of environmental concern: sodium citrate, citric acid, polysorbate 80, sucrose and water for injection. The marketing of brolucizumab will not increase the use of any of those commonly used excipients to any significant extent.


Any active pharmaceutical ingredient that reaches water streams after use in patients, via eventual spills during brolucizumab application or after disposal of unused drug is expected to be very rapidly degraded by microbial activity.


Therefore, to the best of its knowledge, Novartis believes there is no appreciable risk for the environment emerging from the introduction of brolucizumab for the treatment of neovascular age-related macular degeneration. It is therefore deemed unnecessary to perform a detailed environmental risk assessment.


References

EMEA/CHMP/SWP/4447/00 corr 2. Guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for human use. London, 01 June 2006.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Förfylld spruta: 2 år

Injektionsflaska: 2 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förfylld spruta

Förvaras i kylskåp (2 °C‑8 °C).

Får ej frysas.

Förvara den förfyllda sprutan i det förseglade blistret och i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Före användning kan det oöppnade blistret förvaras vid rumstemperatur

(under 25 °C) i upp till 24 timmar.


Injektionsflaska

Förvaras i kylskåp (2 °C‑8 °C).

Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Före användning kan den oöppnade injektionsflaskan förvaras vid rumstemperatur (under 25 °C) i upp till 24 timmar.


Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Förfylld spruta

Den förfyllda sprutan innehåller mer än den rekommenderade dosen på 6 mg. Hela volymen i sprutan (0,165 ml) ska inte användas. Överskottet ska tryckas ut före injektionen. Om hela dosen i den förfyllda sprutan injiceras kan det innebära en överdosering. För att avlägsna såväl luftbubblor som överflödigt läkemedel, tryck försiktigt på kolven tills kanten under gummiproppens välvda del ligger i linje med den svarta doseringslinjen på sprutan (dvs. 0,05 ml, motsvarande 6 mg brolucizumab).


Lösningen ska inspekteras visuellt när den tas ut ur kylskåpet och före administrering. Om partiklar eller grumlighet syns får den förfyllda sprutan inte användas och lämpliga åtgärder för byte av spruta ska vidtas.


Den förfyllda sprutan är steril och är endast avsedd för engångsbruk. Används inte om förpackningen eller den förfyllda sprutan är skadade eller om utgångsdatum har passerats. Detaljerade anvisningar om administrering återfinns i bipacksedeln.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Injektionsflaska

Injektionsflaskan innehåller mer än den rekommenderade dosen på 6 mg. Hela volymen i injektionsflaskan (0,23 ml) ska inte användas. Överskottet ska tryckas ut före injektionen. Om hela dosen i injektionsflaskan injiceras kan det innebära en överdosering. Injektionsdosen måste ställas in på 0,05 ml-dosmarkeringen, dvs 6 mg brolucizumab.


Lösningen ska inspekteras visuellt när den tas ut ur kylskåpet och före administrering. Om partiklar eller grumlighet syns får injektionsflaskan inte användas och lämpliga åtgärder för byte av injektionsflaska måste vidtas.


Innehållet i injektionsflaskan och filterkanylen är sterilt och endast för engångsbruk. Används inte om förpackningen, injektionsflaskan och/eller filterkanylen är skadade eller om utgångsdatum har passerats. Detaljerade anvisningar om administrering återfinns i bipacksedeln.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 120 mg/ml Klar till opalskimrande, färglös till svagt brungul vattenlösning.
inj.-fl., glas (fri prissättning), tillhandahålls ej
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 120 mg/ml Klar till opalskimrande, färglös till svagt brungul vattenlösning.
1 dos(er) förfylld spruta (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av