FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Polivy

Roche

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 140 mg
(Vitt till gråvitt frystorkat pulver (pulverkaka))

Antineoplastiska medel; andra antineoplastiska medel; monoklonala antikroppar

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XC37
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Roche omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Polivy pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 30 mg och 140 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 9 december 2020.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Polivy i kombination med bendamustin och rituximab är indicerat för behandling av vuxna patienter med relapserande/refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) som inte är kandidater för hematopoetisk stamcellstransplantation.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Aktiva allvarliga infektioner (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Dosering

Polivy får endast administreras under noga övervakning av sjukvårdspersonal med erfarenhet av diagnos och behandling av cancerpatienter.


Dosering


Den rekommenderade dosen av Polivy är 1,8 mg/kg kroppsvikt, och ges som en intravenös infusion var 21:e dag i kombination med bendamustin och rituximab under 6 cykler. Polivy, bendamustin och rituximab kan administreras i valfri ordning på dag 1 i varje cykel. Vid administrering med Polivy är den rekommenderade dosen av bendamustin 90 mg/m2 per dag på dag 1 och dag 2 i varje cykel och den rekommenderade dosen av rituximab är 375 mg/m2 på dag 1 i varje cykel. På grund av begränsad klinisk erfarenhet av patienter som behandlas med 1,8 mg/kg Polivy med en total dos på >240 mg, rekommenderas det att inte överstiga dosen 240 mg/cykel.


Om inte premedicering redan givits, ska premedicinering med antihistamin och antipyretika ges till patienter före administrering av Polivy. 


Försenade eller missade doser


Om en planerad dos av Polivy missats, ska den ges så snart som möjligt. Administreringsschemat ska anpassas för att upprätthålla ett 21 dagars intervall mellan doserna.


Dosjusteringar


Infusionshastigheten för Polivy ska minskas eller infusionen avbrytas om patienten utvecklar en infusionsrelaterad reaktion. Infusionen av Polivy ska avbrytas omedelbart om patienten får en livshotande reaktion och därefter inte återupptas.


För dosjustering vid perifer neuropati (avsnitt Varningar och försiktighet), se tabell 1 nedan.


Tabell 1 Polivy dosjusteringar vid perifer neuropati (PN)


Svårhetsgrad av perifer neuropati (PN) på dag 1 i någon cykel

Dosjustering

Grad 2-3

Avvakta Polivy-behandling tills förbättring till ≤ grad 1.

Om återhämtning till grad ≤ 1 på eller före dag 14, starta om behandlingen med Polivy med en permanent reducerad dos på 1,4 mg/kg.

Om en tidigare dosreduktion till 1,4 mg/kg har skett, avbryt Polivy-behandlingen.

Om inte återhämtning till grad ≤ 1 skett på eller före dag 14, avsluta Polivy-behandlingen.

Grad 4

Avbryt behandlingen med Polivy.


För dosjustering vid myelosuppression, se tabell 2.


Tabell 2 Dosjusteringar av Polivy, bendamustin och rituximab vid myelosuppression


Svårhetsgrad av myelosuppression på dag 1 i någon cykel

Dosjustering1

Grad 3-4

Neutropeni

Avvakta med all behandling tills ANC återgår till >1000/μl.

Om ANC återgår till >1000/μl på eller före dag 7, fortsätt all behandling utan ytterligare dosreduktioner.

Om ANC återgår till >1000/μl efter dag 7:

  • starta om all behandling med en dosreduktion av bendamustin från 90 mg/m2 till 70 mg/m2 eller 70 mg/m2 till 50 mg /m2.

  • om bendamustin redan dosreducerats till 50 mg/m2, avsluta all behandling.

Grad 3-4 Trombocytopeni

Avvakta med all behandling tills blodplättarna återhämtar sig till >75000/μl.

Om nivån av blodplättar återhämtar sig till >75000/μl på eller före dag 7, fortsätt all behandling utan dosreduktioner.

Om nivån av blodplättar återhämtar sig till >75000/μl efter dag 7:

  • starta om all behandling med en dosreduktion av bendamustin från 90 mg/m2 till 70 mg/m2 eller 70 mg/m2 till 50 mg/m2.

  • om bendamustin redan dosreducerats till 50 mg/m2, avsluta all behandling.

1Om den primära orsaken beror på lymfom behöver dosen av bendamustin möjligen inte reduceras.


För dosjusteringar vid infusionsrelaterade reaktioner, se tabell 3.


Tabell 3: Dosjusteringar av Polivy vid infusionsrelaterade reaktioner (IRR)


Svårighetsgrad av IRR på dag 1 i någon cykel

Dosmodifiering

Grad 1–3 IRR

Avbryt infusionen av Polivy och ge symtomlindrande behandling.


Vid första uppträdandet av grad 3 av väsande andning, bronkospasm eller urtikaria ska behandling med Polivy avbrytas permanent.


Vid återkommande fall av grad 2 av väsande andning eller uritikaria, eller av något återkommande grad-3-symtom ska behandling med Polivy avbrytas permanent.


I övriga fall kan, efter fullständig återhämtning från symptom, infusionen återupptas med en halvering av den ursprungliga infusionshastigheten. Vid avsaknad av infusionsrelaterade symptom kan infusionshastigheten gradvis ökas med 50 mg/timme var 30:e minut.


Vid nästa cykel infunderas Polivy under 90 minuter. Om inga infusionsrelaterade reaktioner uppstår kan efterföljande infusioner administreras under 30 minuter. Premedicinering ska ges före varje cykel.

Grad 4 IRR

Avbryt infusionen med Polivy omedelbart.

Ge symtomlindrande behandling.

Behandling med Polivy avbryts permanent.


Särskilda populationer


Äldre


Ingen dosjustering av Polivy är nödvändig hos patienter ≥65 år (se avsnitt Farmakokinetik).


Nedsatt njurfunktion


Ingen dosjustering av Polivy är nödvändig hos patienter med kreatininclearance (KrCl) >30 ml/min. En rekommenderad dos har inte fastställts för patienter med KrCL <30 ml/min på grund av begränsade data.


Nedsatt leverfunktion


Administrering av Polivy hos patienter med måttlig eller svår leverfunktionsnedsättning (bilirubin högre än 1,5 × övre normalvärdet (ULN) ska undvikas).


Ingen dosjustering av startdosen för Polivy krävs för patienter med mild leverfunktionsnedsättning (bilirubin högre än ULN till lägre än eller upp till 1,5 × ULN eller aspartattransaminas [ASAT] högre än ULN).


(I en studerad population med mild leverfunktionsnedsättning (definierad som ASAT eller ALAT >1,0 till 2,5 × ULN eller totalbilirubin >1,0 till 1,5 × ULN), sågs en ökning på 40% av exponeringen av okonjugerat MMAE, vilket inte bedömdes vara kliniskt signifikant.)


Pediatrisk population


Säkerhet och effekt hos barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt


Polivy är avsett för intravenös användning.


Den initiala dosen av Polivy ska ges som en intravenös infusion under 90 minuter. Patienterna ska övervakas för överkänslighet/infusionsrelaterade reaktioner under infusionen och i minst 90 minuter efter den initiala dosen har avslutats.


Om den tidigare infusionen tolererats väl kan efterföljande infusioner av Polivy administreras under 30 minuter. Patienten ska övervakas under infusionen och i minst 30 minuter efter avslutad infusion.


Polivy måste beredas och spädas aseptiskt under överinseende av sjukvårdspersonal. Den ska administreras som en intravenös infusion med hjälp av en särskild infusionsslang utrustad med ett sterilt, icke-pyrogent, lågproteinbindande, inbyggt eller monterat filter (0,2 eller 0,22 mikrometer porstorlek) och kateter. Polivy får inte administreras som intravenös stötdos eller bolusinjektion. 


Anvisningar om beredning och spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet


Polivy innehåller en cytotoxisk komponent som är kovalent bunden till den monoklonala antikroppen. Följ anvisningar om korrekt beredning och destruktion (se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering).

Varningar och försiktighet

Spårbarhet


För att underlätta spårbarhet för biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras.


Myelosuppression


Allvarlig och svår neutropeni samt febril neutropeni har rapporterats hos patienter som behandlats med Polivy så tidigt som i första behandlingscykeln. Profylaktisk administrering av granulocyt-kolonistimulerande faktor (G-CSF) krävdes vid den kliniska utvecklingen och ska övervägas. Trombocytopeni av grad 3, grad 4 eller vid anemi kan också inträffa vid behandling med Polivy. Fullständig blodstatus ska monitoreras före varje dos av Polivy. Mer frekvent övervakning av laboratorieresultat och/eller uppskjutande eller avbrytande av Polivy ska övervägas för patienter med neutropeni av grad 3 eller grad 4 och/eller vid trombocytopeni (se avsnitt Dosering).


Perifer neuropati (PN)


PN har rapporterats hos patienter som behandlats med Polivy så tidigt som i första behandlingscykeln och risken ökar med sekventiella doser. Patienter med redan existerande PN kan uppleva försämring av detta tillstånd. PN som rapporterats vid behandling med Polivy är övervägande sensorisk PN. Emellertid har även motor- och sensorimotorisk PN rapporterats. Patienterna ska övervakas för symptom på PN såsom hypoestesi, hyperestesi, parestesi, dysestesi, neuropatisk smärta, brännande känsla, muskelsvaghet eller gångstörning. Patienter som upplever ny eller en försämring av PN kan kräva en senareläggning, dosminskning eller avbrytande av behandlingen med Polivy (se avsnitt Dosering).


Infektioner


Allvarliga, livshotande eller dödliga infektioner, inklusive opportunistiska infektioner, såsom pneumoni (inklusive pneumocystis jirovecii och övrig fungoral pneumoni), bakteriemi, sepsis, herpesinfektion och cytomegalovirusinfektion har rapporterats hos patienter som behandlats med Polivy (se avsnitt Biverkningar). Reaktivering av latenta infektioner har rapporterats. Patienterna ska övervakas noggrant under behandlingen för tecken på bakterie-, svamp- eller virusinfektioner och kontakta sjukvården om tecken eller symtom uppträder. Antiinfektiv profylax ska övervägas under hela behandlingstiden med Polivy. Polivy ska inte ges vid en aktiv svår infektion. Polivy och eventuell samtidig kemoterapi ska avbrytas hos patienter som utvecklar allvarliga infektioner.


Humant immunbristvirus (HIV)


Polivy har inte utvärderats hos patienter med HIV. Avseende samtidig administrering av CYP3A-hämmare, se avsnitt Interaktioner.


Immunisering


Levande eller levande försvagade vacciner ska inte ges samtidigt med behandlingen. Studier har inte utförts på patienter som nyligen fått levande vacciner.


Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)


PML har rapporterats vid behandling med Polivy (se avsnitt Biverkningar). Patienter ska övervakas noggrant för nya eller förvärrade neurologiska, kognitiva eller beteendeförändringar som tyder på PML. Polivy och eventuell samtidig kemoterapi ska avvaktas om PML misstänks och permanent avbrytas om diagnosen är bekräftad.


Tumörlyssyndrom (TLS)


Patienter med stor tumörbörda och snabbt proliferande tumör kan ha ökad risk för TLS. Lämpliga åtgärder/profylax i enlighet med lokala riktlinjer ska vidtas före behandling med Polivy. Patienter ska övervakas noga för TLS under behandling med Polivy.


Infusionsrelaterade reaktioner (IRR)


Polivy kan orsaka IRR, inklusive allvarliga fall. Fördröjda IRR har inträffat så sent som 24 timmar efter Polivyadministrering. Ett antihistamin och antipyretikum ska administreras innan Polivy ges och patienter ska hållas under noggrann uppsikt under infusionen. Om en IRR uppstår, avbryt infusionen och vidta nödvändiga medicinska åtgärder (se avsnitt Dosering).


Embryo-fostertoxicitet


Baserat på verkningsmekanism och prekliniska studier kan Polivy vara skadligt för fostret när det administreras till gravida kvinnor (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Gravida kvinnor ska informeras om risk för fostret.


Fertila kvinnor rekommenderas att använda effektivt preventivmedel under behandling med Polivy och i minst 9 månader efter den sista dosen (se avsnitt Fertilitet). Manliga patienter med kvinnliga partners i fertil ålder ska rekommenderas att använda effektivt preventivmedel under behandling med Polivy och i minst 6 månader efter den sista dosen (se avsnitt Fertilitet). 


Fertilitet


I prekliniska studier har polatuzumab vedotin visat på testikeltoxicitet och kan försämra manlig reproduktiv förmåga och fertilitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Därför ska män som behandlas med Polivy rådas att lämna spermaprov för förvaring innan behandlingen inleds (se avsnitt Fertilitet).


Äldre


Av 151 tidigare behandlade DLBCL-patienter behandlade med Polivy i kombination med bendamustin och rituximab (BR) i studie GO29365 var 103 (68%) ≥65 års ålder. Patienter i åldern ≥65 hade liknande incidens av allvarliga biverkningar (55%) som patienter i åldern <65 (56%). Kliniska studier med Polivy inkluderade inte tillräckligt antal patienter i åldern ≥65 år för att fastställa om de svarar annorlunda jämfört med yngre patienter.


Levertoxicitet


Allvarliga fall av levertoxicitet som överensstämde med hepatocellulär skada, inklusive förhöjda transaminaser och/eller bilirubin, har inträffat hos patienter som behandlats med Polivy (se avsnitt Biverkningar). Tidigare leversjukdom, förhöjda leverenzymvärden innan behandlingen inleds samt samtidig behandling med andra läkemedel kan öka risken. Leverenzymer och bilirubinnivån ska övervakas (se avsnitt Dosering).


Hjälpämnen


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosenhet, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Inga specifika kliniska läkemedelsinteraktionsstudier med polatuzumab vedotin hos människor har utförts.


Läkemedelsinteraktioner med samtidig användning av andra läkemedel som är CYP3A4-hämmare, substrat eller inducerare och andra läkemedel som är P-gp-hämmare


Baserat på fysiologiska farmakokinetiska (PBPK) modellsimuleringar av MMAE som frigörs från polatuzumab vedotin kan starka CYP3A4- och P-gp-hämmare (t ex ketokonazol) öka arean under koncentration-tidskurvan (AUC) för okonjugerat MMAE med 48%. Försiktighet rekommenderas vid samtidig behandling med CYP3A4-hämmare. Patienter som samtidigt får starka CYP3A4-hämmare (t ex boceprevir, klaritromycin, cobicistat, indinavir, itrakonazol, nefazodon, nelfinavir, posakonazol, ritonavir, sakvinavir, telaprevir, telitromycin, vorikonazol) ska monitoreras noggrant för tecken på toxicitet.


Okonjugerad MMAE förväntas inte förändra AUC för samtidigt administrerade läkemedel som är CYP3A4-substrat (t ex midazolam).


Starka CYP3A4-inducerare (t ex rifampicin, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, johannesört [Hypericum perforatum]) kan minska exponeringen för okonjugerat MMAE.


Läkemedelsinteraktioner med rituximab och bendamustin i kombination med polatuzumab vedotin


Farmakokinetiken för rituximab och bendamustin påverkas inte av samtidig administrering med polatuzumab vedotin. Samtidig behandling med rituximab är förknippat med en ökning av antikroppskonjugerad MMAE (acMMAE) plasma AUC med 24% och en minskning av okonjugerad MMAE plasma AUC med 37%, baserat på populationsfarmakokinetisk analys. Ingen dosjustering krävs.


Bendamustin påverkar inte acMMAE och okonjugerad MMAE plasma AUC.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Det finns inga data för gravida kvinnor som använder Polivy. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Baserat på verkningsmekanismen och prekliniska studier kan polatuzumab vedotin vara skadligt för fostret då det ges till en gravid kvinna. För kvinnor i fertil ålder ska graviditetstest utföras före behandling. Polivy rekommenderas inte under graviditet eller till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel, såvida inte den potentiella nyttan för modern överväger den potentiella risken för fostret.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om polatuzumab vedotin eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för spädbarn som ammas kan inte uteslutas. Kvinnor ska sluta amma under behandling med Polivy och i minst 3 månader efter den sista dosen.


Fertilitet

Kvinnor i fertil ålder / Preventivmedel för män och kvinnor


Kvinnor


Kvinnor i fertil ålder ska rekommenderas att använda effektivt preventivmedel under behandling med polatuzumab vedotin och i minst 9 månader efter sista dosen.


Män


Manliga patienter med kvinnliga partners i fertil ålder ska rekommenderas att använda effektivt preventivmedel under behandling med polatuzumab vedotin och i minst 6 månader efter den sista dosen.


Fertilitet


I prekliniska studier har polatuzumab vedotin resulterat i toxicitet i testiklar och kan försämra reproduktiv funktion och fertilitet hos män (se avsnitt Prekliniska uppgifter).


Därför ska män som ska behandlas med detta läkemedel rådas att lämna spermaprov för förvaring innan behandlingen inleds. Män som behandlas med Polivy ska avrådas från att medverka till en graviditet under behandlingen och upp till 6 månader efter sista dosen.

Trafik

Polivy har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. IRR, PN, trötthet och yrsel kan uppstå under behandling med Polivy (se avsnitt Varningar och försiktighet och Biverkningar).

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen


I hela det kliniska utvecklingsprogrammet har Polivy administrerats till ungefär 1429 patienter. Biverkningarna som beskrivs i detta avsnitt identifierades under behandling och uppföljning av tidigare behandlade DLBCL-patienter (n=151) från den pivotala kliniska prövningen GO29365. Detta inkluderar patienter i ”run-in”-fasen (n=6), randomiserade patienter (n=39), och ”extension”-kohortpatienterna (n=106) som fick Polivy plus BR jämfört med randomiserade patienter (n=39) som enbart fick BR. Patienter i behandlingsarmarna fick en median av 5 behandlingscykler medan randomiserade patienter i den jämförande behandlingsarmen fick en median av tre behandlingscykler.


De mest frekvent rapporterade (≥30%) biverkningarna hos patienter som behandlades med Polivy i kombination med BR var anemi (31,8%), trombocytopeni (32,5%), neutropeni (45,7%), diarré (35,8%), illamående (33,1%) och perifer neutropati (30,5%). Allvarliga biverkningar rapporterades hos 42,4% av patienterna som behandlades med Polivy i kombination med BR. De vanligaste allvarliga biverkningar som rapporterades hos >5% av patienterna var febril neutropeni (10,6%), sepsis (9,9%), IRR (11,3%), pneumoni (8,6%) och pyrexi (7,9%).


Biverkningen som ledde till att behandlingen avbröts hos >5% av patienterna var trombocytopeni (6,0%).


Sammanfattande tabell av biverkningar från kliniska studier


Biverkningarna är uppdelade efter MedDRA organsystemklass och frekvens. Frekvenserna definieras som: Mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, <1/10), mindre vanliga (≥ 1/1000, <1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000). Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.


Tabell 4 Sammanfattning av biverkningar som förekommit hos relapserande eller refraktära DLBCL-patienter som behandlats med Polivy i kombination med BR


Infektioner och infestationer

Mycket vanliga

sepsis, pneumonia , övre luftvägsinfektion

Vanliga

herpesvirusinfektiona, cytomegalovirusinfektion

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga

febril neutropeni, neutropeni, trombocytopeni, anemi, leukopeni, lymfopeni

Vanliga

pancytopeni

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

hypokalemi, hypokalcemi, hypoalbuminemi, minskad aptit

Vanliga

hypokalcemi, hypoalbuminemi

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

perifer neuropati, yrsel

Vanliga

gångstörningar, parestesi, hypoestesi

Ögon

Vanliga

dimsyn

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mycket vanliga

hosta

Vanliga

pneumonit

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

diarré, illamående, förstoppning, kräkningar, magsmärtor

Vanliga

smärtor i övre delen av magen

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

klåda (pruritus)

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga

artralgi

Allmänna symtom och symptom vid administreringsstället

Mycket vanliga

fatigue, pyrexi, asteni

Vanliga

frossa

Undersökningar

Mycket vanliga

viktminskning

Vanliga

transaminasökning, lipasökning, hypofosfatemi

Skador, förgiftning och behandlingskomplikationer

Mycket vanliga

infusionsrelaterade reaktionerb

a Biverkningar kopplade till dödlig utgång

Mindre vanliga, sällsynta och mycket sällsynta biverkningar: inga


Beskrivning av utvalda biverkningar


I armarna med Polivy plus BR rapporterades grad 3 eller högre neutropeni hos 40,4%, trombocytopeni 25,8% och anemi 12,6% av patienterna. 


Myelosuppression


4% av patienterna i behandlingsarmarna med Polivy i kombination med BR avbröt Polivy-behandlingen på grund av neutropeni jämfört med 2,6% av patienterna i BR‑armen som avbröt behandling på grund av neutropeni. Fall av trombocytopeni ledde till att behandlingen avbröts hos 7,9% av patienterna med Polivy i kombination BR-armarna och 5,1% av patienterna i BR-armen. Inga patienter avbröt behandling på grund av anemi varken med Polivy i kombination med BR-armarna eller BR-armen.


Perifer neuropati (PN)


Med Polivy i kombination med BR-armarna rapporterades perifer neuropati (PN) av grad 1 och grad 2 hos 15,9% respektive 12,6% av patienterna. I BR-armen rapporterades PN av grad 1 och grad 2 hos 2,6% respektive 5,1% av patienterna. En händelse av PN av grad 3 rapporterades i armarna med Polivy plus BR och inga patienter rapporterade händelser av PN i BR-armen. Inga händelser av PN av grad 4‑5 rapporterades varken med Polivy i kombination med BR‑armarna eller med BR‑armen. Behandlingen med Polivy avbröts hos 2,6% av patienterna på grund av PN och 2,0% av patienterna fick dosreducerad Polivy på grund av PN. Inga patienter i BR‑armen avbröt behandlingen eller krävde dosreduktion på grund av PN. För Polivy i kombination med BR-armarna var medianstarten till första händelsen av PN 1,6 månader och 39,1% av patienterna med PN-händelser rapporterade en återgång av besvär.


Infektioner


Infektioner, inklusive pneumoni och andra typer av infektioner, rapporterades hos 48,3% av patienterna med Polivy i kombination med BR-armarna och 51,3% av patienterna i BR-armen. Med Polivy i kombination med BR-armarna rapporterades allvarliga infektioner hos 27,2% av patienterna och infektioner med dödlig utgång rapporterades hos 6,6% av patienterna. I BR-gruppen rapporterades allvarliga infektioner hos 30,8% av patienterna och infektioner med dödlig utgång rapporterades hos 10,3% av patienterna. Fyra patienter (2,6%) med Polivy i kombination med BR-armarna avbröt behandlingen på grund av infektion jämfört med 2 patienter 5,1% av patienterna i BR-armen.


Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)


Ett fall av PML, med dödlig utgång, inträffade hos en patient som behandlades med Polivy i kombination med bendamustin och obinutuzumab. Denna patient hade tre tidigare behandlingar som inkluderade anti-CD20-antikroppar.


Levertoxicitet


I en annan studie rapporterades två fall av allvarlig levertoxicitet (hepatocellulär skada och leversteatos) som var reversibla.


Gastrointestinal toxicitet


Fall rörande gastrointestinal toxicitet rapporterades hos 72,8% av patienterna med Polivy i kombination med BR-armarna jämfört med 66,7% av patienterna i BR-armen. De flesta händelserna var grad 1-2 och händelser av grad 3-4 rapporterades hos 16,5% av patienterna med Polivy i kombination med BR-armarna jämfört med 12,9% av patienterna i BR-armen. De vanligaste händelserna med gastrointestinal toxicitet var diarré och illamående.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns ingen erfarenhet av överdosering i humana kliniska studier. Den högsta dosen som hittills testats är 2,4 mg/kg administrerad som en intravenös infusion, och den var associerad med en högre frekvens och svårighetsgrad av perifer neuropati (PN). Vid händelse av överdosering ska infusionen omedelbart avbrytas och patienten övervakas noggrant.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism


Polatuzumab vedotin är ett CD79b-riktat antikroppskonjugat som företrädesvis avger en potent anti-mitotisk substans (monometyl-auristatin E eller MMAE) till B-celler, vilket resulterar i dödande av maligna B-celler. Polatuzumab vedotinmolekylen består av MMAE kovalent bundet till en humaniserad immunoglobulin G1 monoklonal antikropp via en klyvbar bindning. Den monoklonala antikroppen binder med hög affinitet och selektivitet till CD79b, en komponent på cellytan i B-cellsreceptorn. CD79b-uttryck är begränsat till normala celler inom B-cells-stammen (med undantag för plasmaceller) och maligna B-celler; det uttrycks i > 95% av diffust storcelligt B-celllymfom. Vid bindning av CD79b, internaliseras polatuzumab vedotin snabbt och bindningen klyvs av lysosomala proteaser för att möjliggöra intracellulär tillförsel av MMAE. MMAE binder till mikrotubuli och dödar delande celler genom att hämma celldelningen och inducera apoptos.


Farmakodynamiska effekter


Hjärtelektrofysiologi


Polatuzumab vedotin förlängde inte det genomsnittliga QTc-intervallet i någon kliniskt relevant utsträckning baserat på EKG-data från två öppna studier på patienter med tidigare behandlade B-cell-maligniteter vid rekommenderad dosering.


Klinisk effekt och säkerhet


Effekten av Polivy utvärderades i en internationell, öppen multicenterstudie (GO29365) som inkluderade en randomiserad kohort av 80 patienter med tidigare behandlad DLBCL. Patienter randomiserades 1:1 för behandling med Polivy i kombination med BR eller enbart BR under sex 21-dagarscykler. Patienterna stratifierades efter responsduration för tidigare behandling till ≤ 12 månader eller >12 månader.


Lämpliga patienter var inte kvalificerade kandidater för autolog hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) eller hade recidiv eller refraktär sjukdom efter att ha fått minst en tidigare behandling med systemisk kemoterapi. Studien exkluderade patienter med tidigare allogent HSCT, lymfom i centrala nervsystemet, transformerat indolent lymfom, grad 3b av follikulärt lymfom (FL), betydande kardiovaskulär sjukdom eller lungsjukdom, aktiva infektioner, ASAT eller alanintransaminas (ALAT) >2,5 x ULN eller totalbilirubin ≥1,5 x ULN, kreatinin >1,5 x ULN (eller KrCl <40 ml/min) om inte orsakad av underliggande lymfom.


Polivy gavs intravenöst med en dos på1,8 mg/kg administrerat på dag 2 i cykel 1 och på dag 1 i cykel 2-6. Bendamustin administrerades intravenöst dagligen med en dos på 90 mg/m2 dag 2 och 3 i cykel 1 och dag 1 och 2 i cykel 2-6. Rituximab administrerades med en dos på 375 mg/m2 på dag 1 i cykel 1-6.


Bland de 80 patienter som randomiserades för behandling med Polivy i kombination med BR (n = 40) eller enbart BR (n = 40) var majoriteten vita (71%) och män (66%). Medianåldern var 69 år (intervall: 30-86 år). Sextiofyra av 80 patienter (80%) hade ECOG performance score (PS) på 0-1 och 14 av 80 patienter (18%) hade ECOG PS på 2. Majoriteten av patienterna (98%) hade DLBCL, inte annat specificerat (NOS). Sammantaget hade 48% av patienterna aktiverad B-cell (ABC) DLBCL och 40% hade germinalcenter B-celllsliknande (GCB) DLBCL. De primära skälen till att patienterna inte var kandidater till HSCT inkluderade ålder (40%), otillräckligt svar på konsoliderande behandling (26%) och tidigare misslyckat transplantationsresultat (20%). Medianantalet av tidigare terapier var 2 (intervall: 1-7), med 29% (n = 23) som fått en tidigare terapi, 25% (n = 20) som fått 2 tidigare terapier och 46% (n = 37) som fått 3 eller flera tidigare terapier. Alla utom en patient i Polivy+BR-armen i den randomiserade fas II studien var behandlingsnaiva till bendamustin. 80% av patienterna hade refraktär sjukdom. För patienter som fick polatuzumab vedotin plus BR där antalet CD3+ lymfocyter utvärderades, var det absoluta antalet CD3+ lymfocyter > 200 celler/µl hos 95%, 79% respektive 83% av patienterna analyserade före behandling (n=134), vid avslutad behandling (n=72) och 6 månader efter avslutad behandling (n=18).


Studiens primära effektmått var komplett respons (complete response, CR) vid behandlingens slut (6-8 veckor efter dag 1 i cykel 6 eller sista studiebehandling) som bedömts med PET-CT av en oberoende granskningskommitté (Independent Review Committee, IRC).


Tabell 5 Sammanställning över effekt hos patienter med tidigare behandlad DLBCL från studie GO29365Polivy + bendamustin + rituximab

n = 40

Bendamustin + rituximab

n = 40


Medianvärde för observationstid 22 månader

Primärt effektmått


Komplett responsfrekvens* (IRC-bedömd) vid End of treatment**Responders (%)

16 (40,0)

7 (17,5)

Skillnad i responsfrekvens (%) [95% KI]

22,5 [2,6; 40,2]

p-värde (CMH chikvadrattest***)

0,0261

Viktiga sekundära och exploratoriska effektmått


Responsduration (INV-bedömd)Antal patienter inkluderade i analysen

28

13

Antal (%) patienter med händelser

17 (60,7)

11 (84,6)

Medianvärde responsduration (95% KI), månader

10,3 (5,6; NE)

4,1 (2,6; 12,7)

HR [95% KI]

0,44 [0,20; 0,95]

p-värde (log-rank test, stratifierat***)

0,0321

Komplett responsfrekvens* (INV-bedömd) vid End of Treatment**


Responders (%) (CR, PR)

19 (47,5)

7 (17,5)

Skillnad i responsfrekvens (%) [95% KI]

30,0 [9,5; 47,4]

p-värde (CMH chikvadratfördelning***)

0,0036

Komplett respons (%) (CR)

17 (42,5)

6 (15,0)

Skillnad i responsfrekvens (%) [95% KI]

27,5 [7,7; 44,7]

p-värde (CMH chikvadrattest***)

0,0061

Partiell respons (%) (PR)

2 (5,0)

1 (2,5)

95% KI Clopper-Pearson

[0,6; 16,9]

[0,06; 13,2]

Bästa totala responsfrekvens* (INV-bedömd)Responders (%) (CR, PR)

28 (70,0)

13 (32,5)

Skillnad i responsfrekvens (%) [95% KI]

37,5 [15,6; 54,7]

Total respons (%) (CR)

23 (57,5)

8 (20,0)

95% KI Clopper-Pearson

[40,9; 73,0]

[9,1; 35,7]

Partiell respons (%) (PR)

5 (12,5)

5 (12,5)

95% KI Clopper-Pearson

[4,2; 26,8]

[4,2; 26,8]

KI: Konfidensintervall; CMH Cochran-Mantel-Haenszel; CR: Komplett respons; DOR: Responsduration; HR: Hazardkvot (Hazard Ratio); INV: Prövare (investigator); IRC: Oberoende granskningskommitté (Independent Review Committee); INV: Prövare (investigator); HR: Hazardkvot (Hazard Ratio); KI: Konfidensintervall, NE: Går ej att utvärdera (Not evaluable); PR: Partiellt svar

*Per modifierade Lugano 2014 kriterier: Bekräftelse av benmärg med PET-CT total respons krävdes. Det krävdes att PET-CT partiell respons uppfyllde både PET-CT kriterier och CT kriterier.

**6‑8 veckor efter dag 1 i cykel 6 eller den sista studiebehandlingen

*** Stratifiering avseende responsduration för tidigare behandling (≤ 12 månader jämfört med > 12 månader)


Total överlevnad (OS) var ett explorativt effektmått som inte var kontrollerat för typ 1-fel. Median OS i Polivy plus BR armen var 12,4 månader (95% KI: 9,0, NE) jämfört med 4,7 månader (95% KI: 3,7, 8,3) i kontrollarmen. Ojusterat estimat för OS HR var 0,42. Vid beräknande av påverkan från kovariater vid studiestart justerades OS HR till 0,59. Kovariater inkluderade primär refraktär status, antal tidigare behandlingslinjer, IPI och tidigare stamcellstransplantation.


Prövarbedömd progressionsfri överlevnad (PFS) var ett explorativt effektmått som inte var kontrollerat för typ 1-fel. Median PFS i Polivy plus BR armen var 7,6 månader (95% KI: 6,0, 17,0) jämfört med 2,0 månader (95% KI: 1,5, 3,7) i kontrollarmen. Ojusterat estimat för PFS HR var 0,34.


Immunogenicitet


Liksom med alla terapeutiska proteiner finns möjligheten att patienter som behandlas med polatuzumab vedotin utvecklar immunsvar. I alla studiearmar av GO29365 testades 8 av 134 (6,0%) patienter positivt mot antikroppar mot polatuzumab vedotin vid en eller flera tidpunkter efter baseline. I sju kliniska studier testades 14 av 536 (2,6%) patienter positivt för antikroppar mot polatuzumab vedotin vid en eller flera tidpunkter efter baseline tidpunkter. På grund av det begränsade antalet patienter positiva för anti-polatuzumab-vedotin antikroppar kan inga slutsatser dras avseende en potentiell effekt av immunogenicitet vad gäller effekt eller säkerhet.


Analysresultat av immunogenicitet är högst beroende av flera faktorer innefattande analyskänslighet och specificitet, analysmetodik, provhantering, tidpunkt för provuppsamling, samtidig medicinering och bakomvarande sjukdom. Av dessa skäl kan jämförelse av förekomsten av antikroppar mot polatuzumab vedotin med förekomsten av antikroppar mot andra produkter vara vilseledande.


Pediatrisk population


Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Polivy i alla undergrupper av den pediatriska populationen för behandling av mogna B-cell-neoplasmer (se avsnitt Dosering för information om pediatrisk användning).


Detta läkemedel har fått ett ”villkorat godkännande” för försäljning. Detta innebär att det ska komma fler uppgifter om läkemedlet. Europeiska läkemedelsmyndigheten går igenom ny information om detta läkemedel minst varje år och uppdaterar denna produktresumé när så behövs.

Farmakokinetik

Plasma exponeringen av antikroppskonjugerad MMAE (acMMAE)ökade dosproportionellt inom dosintervallet 0,1 till 2,4 mg/kg polatuzumab vedotin. Efter den första dosen 1,8 mg/kg polatuzumab vedotin var medelvärdet av den maximala koncentrationen (Cmax) av acMMAE 803 (± 233) ng/ml och arean under koncentrations-tidskurvan från tid noll till oändlighet (AUCinf) var 1860 (± 966 ) ng/ml x dag. Baserat på populationsfarmakokinetisk analys ökade AUC för acMMAE i cykel 3 med cirka 30% över AUC i cykel 1 och uppnådde mer än 90% av AUC i cykel 6. Den terminala halveringstiden vid cykel 6 var ungefär 12 dagar (95% konfidensintervall, KI var 8,1-19,5 dagar) för acMMAE. Baserat på populationsfarmakokinetisk analys var den predikterade acMMAE-koncentrationen i slutet av cykel 6 cirka 80% av det teoretiska steady-statevärdet.


Exponering av okonjugerad MMAE, den cytotoxiska komponenten av polatuzumab vedotin, ökade dosproportionellt i dosintervallet 0,1 till 2,4 mg/kg av polatuzumab vedotinPlasmakoncentrationerna för MMAE följde formationshastighetsbegränsad kinetik. Efter första dosen med 1,8 mg/kg polatuzumab vedotin var Cmax 6,82 (± 4,73) ng/ml, tiden till maximal plasmakoncentration var ungefär 2,5 dagar och den terminala halveringstiden är cirka 4 dagar. Plasmaexponeringar av icke-konjugerad MMAE är <3% av exponeringar för acMMAE. Baserat på populationsfarmakokinetisk analys ses en minskning av okonjugerad MMAE-exponering (AUC) i plasma efter upprepad dosering var tredje vecka.


Baserat på populationsfarmakokinetiska simuleringar predikterar en sensitivitetsanalys att exponering av okonjugerat MMAE ökar med 27% för patienter med kroppsvikt över 100 kg.


Absorption


Polivy administreras som en intravenös infusion. Inga studier har utförts med andra administreringsvägar.


Distribution


Den estimerade centrala distributionsvolymen för populationen av acMMAE var 3,15 l, vilket approximerade plasmavolymen.In vitro är MMAE måttligt bundet (71-77%) till humana plasmaproteiner. MMAE fördelar sig inte signifikant i humana röda blodkroppar in vitro; blod/plasma-kvoten är 0,79 till 0,98.


In vitro-data indikerar att MMAE är ett P-gp-substrat men inte en hämmare av P-gp vid kliniskt relevanta koncentrationer.


Metabolism


Polatuzumab vedotin förväntas genomgå katabolism i patienter, vilket resulterar i produktion av små peptider, aminosyror, icke-konjugerad MMAE och icke-konjugerade MMAE-relaterade kataboliter. Nivåer av MMAE-metaboliter har inte mätts i humanplasma.


In vitro-studier indikerar att MMAE är ett substrat till CYP3A4/5, men inducerar inte viktiga CYP-enzymer. MMAE är en svag tidsberoende hämmare av CYP3A4/5, men inhiberar inte CYP3A4/5 kompetitivt i kliniskt relevanta koncentrationer.


MMAE inhiberar inte CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 eller CYP2D6.


Eliminering


Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys elimineras konjugatet (acMMAE) huvudsakligen genom icke-specifikt linjärt clearance med ett värde på 0,9 l/dagIn vivo-studier på råttor doserade med polatuzumab vedotin (radioaktivmärkning på MMAE) visar att huvuddelen av radioaktiviteten utsöndras i avföring och minoriteten av radioaktiviteten utsöndras i urinen.


Pediatrisk population


Inga studier har utförts för att undersöka farmakokinetiken för polatuzumab vedotin hos den pediatriska populationen (<18 år).


Äldre


Ålder hade ingen effekt på farmakokinetiken för acMMAE och icke-konjugerad MMAE baserat på en populationsfarmakokinetisk analys med patienter i åldrarna 20-89 år. Ingen signifikant skillnad observerades i farmakokinetiken för acMMAE och icke-konjugerad MMAE bland patienter <65 år (n = 187) och patienter ≥ 65 år (n = 273).


Nedsatt njurfunktion


Hos patienter med mild (KrCL 60-89 ml/min, n = 161) eller måttligt (KrCL 30-59 ml/min, n = 109)nedsatt njurfunktion, är acMMAE och okonjugerade MMAE-exponeringar liknande patienter med normal njurfunktion (KrCL ≥ 90 ml/min, n = 185), baserat på en populationsfarmakokinetisk analys. Det finns otillräckliga data för att bedöma effekterna av svårt nedsatt njurfunktion (KrCL 15-29 ml/min, n = 3) på farmakokinetiken. Inga data finns tillgängliga för patienter med njursjukdom i slutstadiet och/eller som får dialys.


Nedsatt leverfunktion


Hos patienter med mild nedsättning av leverfunktionen [ASAT eller ALAT >1,0 till 2,5 × ULN eller totalbilirubin >1,0 till 1,5 × ULN], n= 54], är acMMAE exponeringar liknande medan icke-konjugerat AMA AUC är 40% högre jämfört med patienter med normal leverfunktion (n = 399), baserat på en populationsfarmakokinetisk analys.


Det finns otillräckliga data för att bedöma inverkan av måttligt nedsatt leverfunktion (totalt bilirubin > 1,5 till 3×ULN, n = 2) på farmakokinetiken. Inga data finns tillgängliga för patienter med svårt nedsatt leverfunktion eller levertransplantation.

Prekliniska uppgifter

Systemisk toxicitet


Hos både råttor och cynomolgusapor, var de mest framträdande systemiska toxiciteterna som associerades med administrering av MMAE och polatuzumab vedotin reversibel benmärgstoxicitet och associerade effekter på perifera blodceller.


Genotoxicitet


Inga specifika mutagenicitetsstudier har utförts med polatuzumab vedotin. MMAE var inte mutagent i bakteriell omvänd mutationsanalys (Ames-test) eller L5178Y muslymfom framåtdrivande mutationsanalys.


MMAE var genotoxisk i en studie med råttors benmärgsmikronukleus troligen genom en aneugenisk mekanism. Denna mekanism överensstämmer med den farmakologiska effekten av MMAE som ett mikrotubuli-förstörande medel.


Karcinogenicitet


Inga specifika karcinogenicitetsstudier har utförts med polatuzumab vedotin och/eller MMAE.


Nedsatt fertilitet


Inga specifika fertilitetsstudier på djur har utförts med polatuzumab vedotin. Resultaten av en 4-veckors toxicitetsstudie hos råttor indikerar emellertid att polatuzumab vedotin kan försämra manlig reproduktionsfunktion och fertilitet. Testikulär sädesledardegeneration var inte reversibelt efter en sexveckors behandlingsfri period och korrelerade med minskad testikelvikt och totalfynden vid obduktion, som visade små och/eller mjuka testiklar hos hanar givna ≥ 2 mg/kg.


Reproduktionstoxicitet


Inga specifika teratogenicitetsstudier på djur har utförts med polatuzumab vedotin. Emellertid behandlades dräktiga råttor med MMAE i dosen 0,2 mg/kg vilket orsakade fosterdöd och missbildningar (inklusive utskjutande tunga, malroterade extremiteter, gastroschisis och agnati) hos fostren. Systemisk exponering (AUC) hos råttor med en dos på 0,2 mg/kg MMAE är cirka 50% av AUC hos patienter som fick den rekommenderade dosen på 1,8 mg/kg Polivy var 21:e dag.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning


Polivy 30 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning


Varje injektionsflaska med pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 30 mg polatuzumab vedotin.


Efter beredning innehåller varje ml 20 mg polatuzumab vedotin.


Polivy 140 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning


Varje injektionsflaska med pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 140 mg polatuzumab vedotin.


Efter beredning innehåller varje ml 20 mg polatuzumab vedotin.


Polatuzumab vedotin är ett antikroppskonjugat sammansatt av den antimitotiska substansen monometyl-auristatin E (MMAE), kovalent konjugerat till en CD79b-riktad monoklonal antikropp (rekombinant humaniserad immunoglobulin G1 (IgGl), som produceras i ovarieceller från kinesisk hamster med rekombinant DNA-teknik).


Förteckning över hjälpämnen

Bärnstenssyra, natriumhydroxid (för pH-justering), sackaros, polysorbat 20 (E 432).

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas eller spädas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Oöppnad flaska:


2 år


Beredd lösning:


Ur mikrobiologisk synvinkel ska den beredda lösningen användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart är det den som administrerar som är ansvarig för (in-use) förvaringstider och förhållanden före förbrukning och det är normalt inte längre än 24 timmar i kylskåp (2°C - 8°C), såvida inte beredning skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden. Kemisk och fysikalisk (in-use) stabilitet i den beredda lösningen har visats i upp till 72 timmar i kylskåp (2°C - 8°C) och upp till 24 timmar vid rumstemperatur (9°C - 25°C).


Utspädd lösning:


Ur mikrobiologisk synvinkel ska den färdiga infusionslösningen användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart är det den som administrerar som är ansvarig för (in-use) förvaringstider och förhållanden före förbrukning och det är normalt inte längre än 24 timmar i kylskåp (2°C - 8°C), såvida inte spädning skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden. Kemisk och fysikalisk stabilitet av den färdiga infusionslösningen har påvisats under de tidsperioder som anges i tabell 6. Den beredda lösningen måste kastas om förvaringstiden överstiger gränserna som anges i tabell 6.


Tabell 6 Hållbarhetstider för vilka kemisk och fysisk stabilitet hos den färdiga infusionslösningen har påvisats


Spädningsmedel som använts för att bereda infusionsvätska

Infusionsvätska

lagringsförhållanden1

Natriumklorid 9 mg/ml (0.9%)

Upp till 72 timmar i kylskåp (2°C - 8°C) eller upp till 4 timmar vid rumstemperatur (9°C ­-25°C) 

Natriumklorid 4.5 mg/ml (0.45%)

Upp till 72 timmar i kylskåp (2°C - 8°C) eller

upp till 8 timmar vid rumstemperatur (9 °C - 25 °C)

5% Glukos

Upp till 72 timmar i kylskåp (2°C - 8°C) eller

upp till 8 timmar vid rumstemperatur (9°C -25°C)

1 För att säkerställa produktstabilitet ska inte angiven lagringstid överskridas.


Särskilda förvaringsanvisningar


Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).


Får ej frysas.


Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning och spädning finns i avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.


Förpackningstyp och innehåll


Polivy 30 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning:

6 ml injektionsflaska (färglöst typ I-glas) försluten med en propp (fluororesinlaminat), med en aluminiumförsegling med flip-off-lock av plast, som innehåller 30 mg polatuzumab vedotin. Förpackningsstorlek, en injektionsflaska.


Polivy 140 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning:

20 ml injektionsflaska (färglöst typ I-glas) försluten med en propp (fluororesinlaminat), med en aluminiumförsegling med flip-off-lock av plast, som innehåller 140 mg polatuzumab vedotin. Förpackningsstorlek, en injektionsflaska.


Särskilda anvisningar för destruktion


Allmänna försiktighetsåtgärder


Polivy innehåller en cytotoxisk komponent och ska administreras under överinseende av en läkare med erfarenhet av användning av cytotoxiska ämnen. Anvisningar om korrekt hantering och destruktion av antineoplastiska och cytotoxiska läkemedel ska användas.


Den beredda produkten innehåller inget konserveringsmedel och är endast avsedd för engångsbruk. Korrekt aseptisk teknik ska genomgående följas vid hantering av detta läkemedel. 


Polivy måste beredas med sterilt vatten för injektion och spädas i en intravenös infusionspåse innehållande natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injektionslösning, eller natriumklorid 4,5 mg/ml (0,45%) injektionslösning eller 5% glukos före administrering.


Den rekonstituerade lösningen och infusionslösningen får inte frysas eller utsättas för direkt solljus.


Instruktioner för beredning


  • Polivy 30 mg: Använd en steril spruta, injicera långsamt 1,8 ml sterilt vatten för injektion i 30 mg Polivy-injektionsflaskan för att erhålla en singeldos-lösning innehållande 20 mg/ml polatuzumab vedotin. Rikta vätskan mot flaskans vägg och inte direkt på den frystorkade pulverkakan.

  • Polivy 140 mg: Använd en steril spruta, injicera långsamt 7,2 ml sterilt vatten för injektion i 140 mg Polivy-injektionsflaskan för att erhålla en singeldos‑lösning innehållande 20 mg/ml polatuzumab vedotin. Rikta vätskan mot flaskans vägg och inte direkt på den frystorkade pulverkakan.

  • Snurra injektionsflaskan försiktigt tills pulvret är upplöst. Skaka inte.

  • Inspektera den beredda lösningen med avseende på missfärgningar och partiklar. Den beredda lösningen ska vara färglös till lätt brunaktig, klar till lätt opaliserande och fri från synliga partiklar. Använd inte den beredda lösningen om den är missfärgad, grumlig eller innehåller synliga partiklar.


Instruktioner för spädning


1. Polivy måste spädas till en slutlig koncentration av 0,72-2,7 mg/ml i en intravenös infusionspåse med en minsta volym på 50 ml innehållande 9 mg/ml natriumklorid injektionslösning, 4,5 mg/ml natriumklorid injektionslösning eller 5% glukos.

2. Bestäm volymen av 20 mg/ml beredd lösning som behövs baserat på den dos som krävs (se nedan):


Total dos Polivy (ml) som ska spädas ytterligare =

Polivy dos (mg/kg) x kroppsvikt (kg)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Koncentration i injektionsflaskan av beredd lösning (20 mg/ml) 


3. Dra ut den önskade volymen beredd lösning från injektionsflaskan med Polivy med en steril spruta och späd i den intravenösa infusionspåsen. Kasta oanvänd lösning som finns kvar i injektionsflaskan.

4. Blanda försiktigt den intravenösa infusionspåsen genom att vända den långsamt. Får ej skakas.

5. Inspektera den intravenösa infusionspåsen med avseende på partiklar och kassera vid partikelförekomst.


Undvik transport av den färdiga infusionslösningen, eftersom påfrestningar vid rörelse kan leda till ihopklumpning (aggregering). Om den färdiga infusionen ska transporteras, ta ur luften ur infusionspåsen och begränsa transporten till 30 minuter vid rumstemperatur (9°C - 25°C) eller 24 timmar i kylskåpstemperatur (2°C - 8°C). Om luft avlägsnas krävs ett infusionsaggregat med en ventilerad spike för att säkerställa korrekt dosering under infusionen. Den totala förvarings- och transporttiden för produkten efter spädning ska inte överstiga förvaringstiden som specificeras i tabell 6 (se avsnitt 6.3).


Polivy måste administreras med hjälp av en särskilt infusionsslang utrustad med ett sterilt, icke-pyrogent, lågproteinbindande, inbyggt eller monterat filter (0,2 eller 0,22 mikrometer porstorlek) och kateter.


Polivy är kompatibelt med intravenösa infusionspåsar av polyvinylklorid (PVC) eller polyolefiner, såsom polyeten (PE) och polypropen. Dessutom har inga inkompatibiliteter observerats mellan infusionsset eller infusionshjälpmedel med material av PVC, PE, polyuretan, polybutadien, akrylonitrilbutadienstyren, polykarbonat, polyeteruretan, fluorerad etylenpropylen, eller polytetrafluoroetylen och med filtermembran som består av polyetersulfon eller polysulfon.


Avfall


Polivy är endast för engångsbruk.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Vitt till gråvitt frystorkat pulver (pulverkaka).

Förpackningsinformation

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 30 mg Vitt till gråvitt frystorkat pulver (pulverkaka)
1 styck injektionsflaska (fri prissättning), EF
Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 140 mg Vitt till gråvitt frystorkat pulver (pulverkaka)
1 styck inj.-fl., glas (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av