Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Glycerol NET

Evolan

Kräm 200 mg/g
(Vit kräm)

Övriga hudskyddande och uppmjukande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AX
Läkemedel från Evolan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-12-14.

Indikationer

Torr hud.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten.

Varningar och försiktighet

Ingen risk för systemeffekt har kunnat ses i kliniska studier av detta läkemedel.

Glycerol Net innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Glycerol Net innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Glycerol Net kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Glycerol Net kan användas under amning.

Trafik

Glycerol Net har ingen eller försumbar på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar


Vanliga (>1/100)

Hud och subkutan vävnad: Övergående sveda, klåda, stickningar, och rodnad. Glycerol Net ger dock inte upphov till fler oönskade hudreaktioner än dess krämbas.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Ingen känd risk.

Farmakodynamik

Glycerol Net kräm innehåller 20 % glycerol i en mjukgörande krämbas med 24 % fett. Glycerols vattenbindande egenskaper bidrar till normalisering av torr hud.


Glycerol Net kräm kan användas vid behandling av torr hud hos barn och vuxna.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g kräm innehåller 200 mg glycerol.


Hjälpämnen med känd effekt

Etylparahydroxibensoat, metylparahydroxibensoat, cetostearylalkohol.


Förteckning över hjälpämnen

Hydrerad rapsolja

Kolesterol

Stearoylmakrogolglycerider

Cetostearylalkohol

Dimetikon

Flytande paraffin

Fast paraffin

Vitt vaselin

Etylparahydroxibensoat (E214)

Metylparahydroxibensoat (E218)

Citronsyra

Natriumcitrat

Renat vatten

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktio

Förpackningsinformation

Kräm 200 mg/g Vit kräm
500 gram burk, receptfri, 182:22, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av