FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Itulazax

ALK Nordic

Frystorkad sublingual tablett 12 SQ-Bet
(Vit till benvit präglad frystorkad sublingual tablett, 12,5 mm)

Allergenspecifik immunterapi för behandling av allergisk rinit och konjunktivit orsakade av trädpollen från björk, al, hassel, avenbok, ek och bok

Aktiv substans:
ATC-kod: V01AA05
Läkemedel från ALK Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2024-01-26

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Itulazax är avsett för vuxna patienter för behandling av måttlig till svår allergisk rinit och/eller konjunktivit orsakad av pollen från den homologa björkgruppen1. Itulazax är avsett för patienter med en klinisk historia av symtom trots användning av symtomlindrande läkemedel och ett positivt sensibiliseringstest för pollen från den homologa björkgruppen (hudpricktest och/eller specifikt IgE-test).

1 Homolog björkgrupp: Betula verrucosa (björk), Alnus glutinosa (al), Carpinus betulus (avenbok), Corylus avellana (hassel), Quercus alba (ek) och Fagus sylvatica (bok).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll. 


Patienter med FEV1 <70 % av det förväntade värdet (efter adekvat farmakologisk behandling) vid initiering av behandlingen.


Patienter med svår astmaexacerbation under de 3 senaste månaderna före initiering.


Patienter med okontrollerad astma under de 3 senaste månaderna före initiering.


Patienter med aktiv systemisk autoimmunsjukdom (som inte svarar på behandling) och patienter med immundefekt, immunbrist eller immunsuppression (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Patienter med malign neoplasi med aktuell sjukdomsrelevans.


Patienter med akut allvarlig oral inflammation eller sår i munhålan (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Dosering

Dosering

Den rekommenderade dosen för vuxna patienter är en frystorkad sublingual tablett (12 SQ-Bet) dagligen.


Rekommendationen är att behandling med Itulazax initieras före pollensäsongen och sedan fortsätter in i trädpollensäsongen. Klinisk effekt under trädpollensäsongen (homolog björkgrupp) har visats när behandlingen initierats minst 16 veckor innan trädpollensäsongen (homolog björkgrupp) förväntas börja och pågått under hela säsongen. Det finns inga kliniska data tillgängliga för behandlingsstart under pågående pollensäsong.


Internationella riktlinjer om behandling anger en period på 3 år för allergen immunterapi för att åstadkomma en sjukdomsmodifierande effekt. Långtidseffekten har ännu inte fastställts. Om ingen förbättring observeras under första året av behandling med Itulazax finns ingen indikation för att fortsätta behandlingen.


Äldre

Klinisk erfarenhet för vuxna ≥65 år är begränsad.


Pediatrisk population

Klinisk erfarenhet av Itulazax för barn i åldern 12-17 år är begränsad, och säkerhet och effekt för barn i åldern <12 år har inte fastställts. Itulazax ska därför inte användas av barn i åldern <18 år. Tillgängliga data om ungdomar finns i avsnitt Farmakodynamik, men ingen rekommendation om dosering kan göras och befintliga data ger i dagsläget inget stöd för användning av läkemedlet i den här populationen.


Administreringssätt

Behandling med Itulazax ska initieras av läkare med erfarenhet av behandling av allergiska sjukdomar. Den första frystorkade sublinguala tabletten ska tas under medicinsk övervakning och patienten ska övervakas under minst en halvtimme för att möjliggöra diskussion och eventuell behandling av omedelbara biverkningar.


Itulazax är en frystorkad sublingual tablett. Den frystorkade sublinguala tabletten ska tas ur blisterenheten med torra fingrar, omedelbart efter att blisterförpackningen öppnats, och läggas under tungan där den löses upp. Undvik att svälja under cirka 1 minut. Mat och dryck bör inte intas under de följande 5 minuterna.


Om behandlingen med Itulazax avbryts under en period av upp till 7 dagar kan behandlingen återupptas av patienten. Om behandlingen avbryts under mer än 7 dagar rekommenderas patienten att kontakta läkare innan behandlingen återupptas.

Varningar och försiktighet

Svåra systemiska allergiska reaktioner

Vid svåra systemiska allergiska reaktioner, svår astmaexacerbation, allvarligt svalgödem, sväljsvårigheter, andningssvårigheter, röstförändringar, hypotension eller trånghetskänsla i halsen ska behandlingen avbrytas och läkare kontaktas omedelbart. De inledande systemiska symtomen kan vara rodnad, klåda, värmekänsla, allmän obehagskänsla och oro/ångest.


Adrenalin är ett behandlingsalternativ vid svåra systemiska allergiska reaktioner. Adrenalinets effekt kan förstärkas hos patienter som behandlas med tricykliska antidepressiva, monoaminooxidas-hämmare (MAO-hämmare) och/eller COMT-hämmare, vilket kan få fatala konsekvenser. Effekterna av adrenalinet kan minska hos patienter som behandlas med betablockerare.


Patienter med hjärtsjukdom kan ha en ökad risk vid svåra systemiska allergiska reaktioner. Klinisk erfarenhet av behandling med Itulazax hos patienter med hjärtsjukdom är begränsad och allergen immunterapi bör ordineras med försiktighet till patienter med svår kardiovaskulär sjukdom.


Initiering av Itulazax hos patienter som tidigare haft en systemisk allergisk reaktion vid subkutan immunterapi med trädpollen bör noga övervägas, och åtgärder för att behandla eventuella reaktioner ska finnas tillgängliga. Detta grundar sig på erfarenhet från klinisk användning av en motsvarande sublingual tablett vid immunterapi med gräspollen, som tyder på ökad risk för en svår allergisk reaktion hos patienter som tidigare upplevt en systemisk allergisk reaktion vid subkutan immunterapi med gräspollen.


Astma

Astma är en känd riskfaktor för svåra systemiska allergiska reaktioner.


Svår astmaexacerbation under de senaste 12 månaderna är en känd riskfaktor för framtida exacerbationer. Det finns begränsade data på behandling med Itulazax i denna situation.


Inga studier med Itulazax har gjorts hos patienter med svår och/eller okontrollerad astma.


Patienter med astma måste få instruktioner om att söka vård omedelbart om deras astma plötsligt försämras.


Hos patienter med astma som har en pågående akut luftvägsinfektion bör behandlingen med Itulazax initieras först efter att infektionen har läkt ut.


Oral inflammation

Hos patienter med svår oral inflammation (t.ex. oral lichen planus, sår eller svamp i munnen), sår i munhålan eller efter oral kirurgi, inklusive tandutdragning, eller efter tandlossning, bör initiering av behandling med Itulazax skjutas upp och pågående behandling tillfälligt avbrytas för att tillåta läkning av munhålan.


Lokala allergiska reaktioner

Vid behandling med Itulazax utsätts patienten för de allergen som orsakar de allergiska symtomen. Därför kan lokala allergiska reaktioner förväntas under behandlingsperioden. Oftast är dessa reaktioner milda till måttliga, men även svårare reaktioner kan förekomma. Under de första dagarna då läkemedlet administreras i hemmet kan det uppstå biverkningar som inte observerades under den första behandlingsdagen. Om patienten upplever svåra lokala biverkningar vid behandlingen bör symtomlindrande läkemedel (t.ex. antihistamin) övervägas.


Eosinofil esofagit

Fall av eosinofil esofagit har rapporterats i samband med behandling med Itulazax. Patienter med svåra eller ihållande gastroesofagala symtom, såsom dysfagi eller dyspepsi, bör avbryta behandling med Itulazax och söka vård.


Autoimmuna sjukdomar i remission

Det finns endast begränsade data på behandling med allergen immunterapi hos patienter med autoimmuna sjukdomar i remission. Itulazax bör därför förskrivas med försiktighet till dessa patienter.


Samtidig vaccinering

Klinisk erfarenhet av behandling med Itulazax vid samtidig vaccinering saknas. Efter medicinsk utvärdering av patientens allmäntillstånd kan vaccination ges utan att behandlingen med Itulazax avbryts.


Fiskallergi

Itulazax kan innehålla spår av fiskprotein. Tillgängliga data visar inte på en ökad risk för allergiska reaktioner hos patienter med fiskallergi.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier på människa har utförts och inga potentiella läkemedelsinteraktioner har identifierats från någon källa. Samtidig behandling med symtomlindrande antiallergiska läkemedel kan öka patientens toleranströskel vid immunterapi. Detta bör beaktas vid utsättning av sådana läkemedel.

Graviditet 

Det finns ingen klinisk erfarenhet från användning av Itulazax i gravida kvinnor. Djurstudier visar inte på ökad risk för fostret. Behandling med Itulazax ska inte initieras under graviditet. Om patienten blir gravid under pågående behandling kan behandlingen fortsätta efter bedömning av patientens allmäntillstånd (inklusive lungfunktion) och reaktioner på tidigare administration av Itulazax. Patienter med astma bör kontrolleras noggrant under graviditeten.

Amning 

Inga kliniska data finns tillgängliga för användning av Itulazax under amning. Inga effekter på det ammade barnet kan förväntas.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data beträffande fertilitet vid användning av Itulazax. I en repetitiv dostoxicitetsstudie på naiva möss observerades inga effekter i reproduktionsorganen för något av könen.

Trafik

Itulazax har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Patienter som tar Itulazax bör i första hand förvänta sig att milda till måttliga lokala allergiska reaktioner kan inträffa inom de första dagarna av behandlingen för att sedan avta inom några månader (oftast inom en till två veckor). I de flesta fall kan reaktionen förväntas starta inom 10 minuter efter intag av Itulazax, på varje dag den förekommer, och sedan avta inom en timme. Svårare lokala allergiska reaktioner kan förekomma (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Tabellerad sammanställning av biverkningar

Nedanstående biverkningstabell baseras på data från placebokontrollerade kliniska studier av Itulazax i huvudsak hos vuxna patienter och övervakning efter marknadsföring.


Biverkningarna är indelade i grupper utifrån frekvens: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Organsystemklass

Frekvens

Biverkning

Infektioner och infestationer

Vanliga

Rinit

Immunsystemet

Vanliga

Oralt allergisyndrom

Ingen känd frekvens

Anafylaktisk reaktion

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Dysgeusi

Ögon

Vanliga

Symtom på allergisk konjunktivit*

Öron och balansorgan

Mycket vanliga

Öronklåda

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mycket vanliga

Halsirritation

Vanliga

Hosta, torr hals, dysfoni, dyspné, orofaryngal smärta, faryngalt ödem, faryngal parestesi

Mindre vanliga

Laryngalt ödem, trånghet i halsen

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Ödem i munnen, oral klåda, oral parestesi, tungklåda

Vanliga

Magsmärta, diarré, dyspepsi, dysfagi, gastroesofagal refluxsjukdom, glossodyni, oral hypestesi, läppödem, läppklåda, illamående, oralt obehag, blåsor i munslemhinnan, stomatit, svullen tunga

Mindre vanliga

Glossit, blåsor på läpparna, sår i munnen, esofagusirritation

Ingen känd frekvens

Eosinofil esofagit

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Urtikaria

Mindre vanliga

Angioödem

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

Bröstsmärta, känsla av främmande kropp

* Symtom på allergisk konjunktivit inkluderar vanligtvis konjunktival hyperemi, ögonirritation, ögonödem/ögonsvullnad, ögonlocksödem, ögonklåda, ökat tårflöde och okulär hyperemi


Beskrivning av utvalda biverkningar

Allergen immunterapi med Itulazax innebär upprepad administrering av naturligt allergen som patienten är allergisk mot. När behandlingen initieras bör patienterna informeras om vilka biverkningar de kan förvänta sig och hur dessa ska hanteras. Därmed får patienterna realistiska förväntningar på behandlingen och följsamheten optimeras.


Lokala allergiska reaktioner förekommer i de övre luftvägarna eller mag-tarmsystemet. Oral klåda rapporterades hos 39 % av patienterna, irritation i halsen hos 29 % av patienterna och tungklåda rapporterades hos 13 % av patienterna.


Systemiska allergiska reaktioner, inklusive anafylaktiska reaktioner är kända risker hos patienter som genomgår allergen immunterapi och anses vara en klasseffekt.


Symtom på oralt allergisyndrom kan uppstå om patienten äter vissa råa grönsaker, frukter eller nötter. Behandling med Itulazax kan förvärra symtomen hos patienter som redan har oralt allergisyndrom, och enstaka nya fall av oralt allergisyndrom har rapporterats. Symtomen uppstår vanligtvis vid behandlingsstart och kan försvinna under den fortsatta behandlingen.


Pediatrisk population

Itulazax är inte avsedd för användning hos patienter i åldern <18 år. Klinisk erfarenhet av Itulazax hos barn 12-17 år är begränsad. Säkerhet och effekt för Itulazax hos barn i åldern <12 år har ännu inte fastställts. Rapporterade biverkningar hos 35 ungdomar som exponerades för Itulazax i kliniska studier var liknande i frekvens, typ och svårighetsgrad som hos vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

I en fas I-studie har vuxna patienter med björkpolleninducerad allergisk rinit och/eller konjunktivit exponerats för doser upp till 24 SQ-Bet. Det finns inga data hos ungdomar för exponering av doser över den rekommenderade dagliga dosen 12 SQ-Bet.


Om doser högre än den rekommenderade dagliga dosen intas ökar risken för biverkningar, inklusive risken för svåra systemiska allergiska reaktioner eller lokala allergiska reaktioner. Vid svåra systemiska allergiska reaktioner, svår astmaexacerbation, allvarligt svalgödem, sväljsvårigheter, andningssvårigheter, röstförändringar, hypotension eller trånghetskänsla i halsen ska en medicinsk bedömning göras omedelbart. Dessa reaktioner bör behandlas med relevanta symtomlindrande läkemedel.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Itulazax är ett allergenextrakt för immunterapi vid allergisk rinit och/eller konjunktivit orsakad av pollen från den homologa björkgruppen. Allergen immunterapi med allergenprodukter innebär upprepad administrering av allergener till allergiska personer med syfte att modifiera det immunologiska svaret på allergenet.


Immunsystemet är målorgan för den farmakologiska effekten, men den exakta verkningsmekanismen avseende den kliniska effekten är inte helt klarlagd. Flera studier har dock visat att det immunologiska svaret på allergen immunterapi är en ökning av allergenspecifikt IgG4. Allergenspecifikt IgG4 konkurrerar med IgE i bindningen till allergener och minskar därmed aktiveringen av immunceller. Minskningen av IgE-bindning till björkallergener har bekräftats hos patienter som behandlats med Itulazax, och detta åtföljdes av ett förstärkt, behandlingsinducerat, systemiskt IgG4-svar specifikt för björk. Före behandlingsstart observerades omfattande IgE-korsreaktivitet mot träd i den homologa björkgruppen, vilket indikerar allergisensibilisering mot träd i denna grupp, och en motsvarande nivå IgG4-korsreaktivitet mot den homologa björkgruppen observerades efter behandling med Itulazax. Ökningen av IgG4-nivåer observeras redan efter cirka en månads behandling och kvarstår under hela behandlingsperioden.


Behandling med Itulazax ger också förhöjda serumnivåer för Mal d 1-specifikt IgG4 (äpple).


Klinisk effekt och säkerhet

Effekten och säkerheten av behandling med Itulazax hos patienter med björkpolleninducerad allergisk rinit och/eller konjunktivit, med eller utan astma (kontrollerad/delvis kontrollerad) undersöktes i två dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerade kliniska studier (1 fas II och 1 fas III). I allmänhet tolererades Itulazax väl av björkpollenallergiska patienter, utan några stora problem med säkerheten. Itulazax ger förbättrad sjukdomskontroll och livskvalitet genom symtomlindring, och minskat behov av symtomlindrande läkemedel. Studieresultaten från de två studierna beskrivs nedan.


Fas II (TT-03)

Fas II-studien var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som utfördes i en allergenexponeringskammare med doser om 2, 7 respektive 12 SQ-Bet (Itulazax) på 219 vuxna patienter med björkpolleninducerad rinokonjunktivit. Gruppen som fick Itulazax 12 SQ-Bet bestod av 54 patienter och placebogruppen 56 patienter. Studiedeltagarna exponerades för björkpollen före behandlingsstart och efter 8, 16 och 24 veckors behandling, samt för ekpollen före behandlingsstart och efter 24 veckors behandling. Primärt effektmått var den genomsnittliga totalsymtompoängen under provokationstillfället med björk i vecka 24. Totalsymtompoängen beräknades som summan av nässymtompoängen plus summan av ögonsymtompoängen.


Behandling med Itulazax resulterade i en minskning av totalsymtompoängen vid exponering för björkpollen jämfört med placebo efter 16 veckors behandling, och resultatet kvarstod efter 24 veckors behandling (Tabell 1). Behandling med Itulazax resulterade även i en minskning av totalsymtompoängen vid exponering för ekpollen efter 24 veckors behandling (Tabell 1). Resultaten pekar på att den kliniska effekten av Itulazax är liknande vid exponering för björk- respektive ekpollen.


Tabell 1 Analyser relaterade till symtompoäng under björk- och ekexponeringstillfällen (TT-03)

Primära effektmått

N

Justerat medel-värde

Absolut skillnad (placebo – Itulazax)

[95% CL]

% Relativ skillnad mot placebo
[95% CL]

p-värde*

Genomsnittlig TSS vid exponering för björk, vecka 16 (modifierad FAS)

Placebo

56

7,89

---

---


Itulazax

54

6,18

1,70
[0,22 ; 3,18]

22
[3,18 ; 37,28]

0,02

Genomsnittlig TSS vid exponering för björk, vecka 24 (modifierad FAS)

Placebo

56

7,10

---

---


Itulazax

54

5,29

1,81
[0,33 ; 3,28]

25
[5,32 ; 42,51]

0,02

Fördefinierat sekundärt effektmått

N

Justerat medel-värde

Absolut skillnad (placebo – Itulazax)

[95% CL]

% Relativ skillnad mot placebo
[95% CL]

p-värde*

Genomsnittlig TSS vid exponering för ek, vecka 24 (modifierad FAS)

Placebo

56

7,47

---

---


Itulazax

54

5,70

1,77
[0,18 ; 3,37]

24
[2,96 ; 41,31]

0,03

N = antal patienter i analyssetet, modifierad FAS = samtliga patienter med observationer, *p-värdet är för test där den absoluta skillnaden är 0.

Svarsvariabeln i analysen var: kvadratroten av genomsnittlig TSS (resultaten transformerades tillbaka till ursprunglig skala). Analysen baserades på en LME-modell med behandling, besök (vecka 8, 16 och 24) och deras tvåfaktorinteraktion som fasta klasseffekter, genomsnittlig TSS vid baslinjen som en fast regressionsvariabel och kammarkohort och subjekt som slumpmässiga klassvariabler.

TSS= totalsymtompoäng. CL = konfidensgränser.


Fas III (TT-04)

Fas III-studien var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multinationell studie på 634 vuxna och ungdomar (12-65 år) med björkpolleninducerad allergisk rinit och/eller konjunktivit. Deltagarna fick Itulazax (12 SQ-Bet) eller placebo från cirka 16 veckor innan trädpollensäsongen började och under hela säsongen, med en genomsnittlig behandlingstid på 32 veckor.


Primärt effektmått var den genomsnittliga totala kombinerade poängen (TCS) av rinokonjunktivitsymtom och läkemedelsbehandling under björkpollensäsongen (BPS).


De fördefinierade viktiga sekundära effektmåtten var TCS under trädpollensäsongen (TPS), vilket definierades som kombinationen av al- hassel- och björkpollensäsongerna, och den genomsnittliga dagliga rinokonjunktivitsymtompoängen (DSS) under BPS och TPS. De fördefinierade sekundära effektmåtten innefattade daglig medicineringspoäng (DMS) under BPS och TPS.


Behandling med Itulazax resulterade i statistiskt signifikant behandlingseffekt under både BPS och TPS. Deltagare som fick Itulazax upplevde symtomlindring och en minskning av medicineringspoängen jämfört med placebo under i genomsnitt 50 dagar (genomsnittlig längd på TPS) (Tabell 2).


Tabell 2 Analyser relaterade till symtom- och medicineringspoäng under pollensäsonger (TT-04)

Primärt effektmått

N

Justerat medel-värde

Absolut skillnad (placebo – Itulazax)

[95% CL]

% Relativ skillnad mot placebo [95% CL]

p-värde*

Genomsnittlig TCS under BPS (FASBPS)

Placebo

292

7,62

---

---


Itulazax

283

4,61

3,02
[1,99 ; 4,05]

40
[28,24 ; 49,51]

<0,0001

Fördefinierade viktiga sekundära effektmått

N

Justerat medel-värde

Absolut skillnad (placebo – Itulazax)

[95% CL]

% Relativ skillnad mot placebo [95% CL]

p-värde*

Genomsnittlig TCS under TPS (FASBPS)

Placebo

292

6,22

---

---


Itulazax

283

3,95

2,27
[1,44 ; 3,11]

37
[24,99 ; 46,62]

<0,0001

Genomsnittlig DSS under BPS (FASBPS)

Placebo

292

3,60

---

---


Itulazax

283

2,28

1,32
[0,84 ; 1,81]

37
[25,29 ; 46,70]

<0,0001

Genomsnittlig DSS under TPS (FASBPS)

Placebo

292

3,02

---

---


Itulazax

283

2,03

0,99
[0,60 ; 1,38]

33
[21,45 ; 42,56]

<0,0001

Fördefinierade sekundära effektmått

N

Justerat medel-värde

Absolut skillnad (placebo – Itulazax)

[95% CL]

% Relativ skillnad mot placebo [95% CL]

p-värde*

Genomsnittlig DMS under BPS (FASBPS)

Placebo

292

3,21

---

---


Itulazax

283

1,63

1,58
[0,94 ; 2,22]

49
[33,38 ; 62,41]

<0,0001

Genomsnittlig DMS under TPS (FASBPS)

Placebo

292

2,58

---

---


Itulazax

283

1,37

1,20
[0,69 ; 1,72]

47
[30,47 ; 60,29]

<0,0001

Genomsnittlig TCS under al- /hasselpollensäsongen (FASBPS)

Placebo

286

4,07

---

---


Itulazax

278

2,87

1,21
[0,46 ; 1,96]

30
[12,61 ; 43,80]

0,0015

N = antal patienter med observationer, CL = konfidensgränser, TCS = total kombinerad poäng, BPS = björkpollensäsong, TPS = trädpollensäsong, FASBPS = patienter i fullständigt analysset med observationer under BPS, DSS = daglig symtompoäng, DMS = daglig medicineringspoäng, *p-värde är för test där den absoluta skillnaden är 0.

DSS var summan av 4 rinit- och 2 konjunktivitsymtom (intervall 0-18).

DMS var summan av symtomlindrande läkemedel tillhandahållna av sponsorn (intervall 0-20).

TPS: Dagar som ingår i antingen hassel-, al- eller björkpollensäsongen.

BPS: Startdatum definierades som den första av 3 på varandra följande dagar med en björkpollenhalt på ≥30 korn/m3 och slutdatumet var den sista dagen i det sista tillfället av 3 på varandra följande dagar med en björkpollenhalt på ≥30 korn/m3.

Al- och hasselsäsonger: Startdatum definierades som den första av 3 på varandra följande dagar med en pollenhalt på ≥10 korn/m3 och slutdatumet var den sista dagen i det sista tillfället av 3 på varandra följande dagar med en pollenhalt på ≥10 korn/m3.


Ytterligare sekundära effektmått gav också stöd för den allmänna behandlingseffekten av Itulazax. Deltagare som fick Itulazax rapporterade fler dagar med minimala symtom på allergisk rinokonjunktivit jämfört med deltagare som fick placebo (milda dagar) och färre dagar med svåra rinokonjunktivitsymtom under BPS (Tabell 3). Rinokonjunktivitlivskvaliteten RQLQ(S) förbättrades också hos deltagarna i Itulazax-gruppen jämfört med placebo under BPS (Tabell 4). Liknande resultat vad gäller milda/svåra dagar och RQLQ konstaterades under TPS. Resultaten indikerade en allmän förbättring av hälsotillståndet hos patienter som behandlats med Itulazax.


Tabell 3 Analyser av uppskattad andel milda och svåra dagar under BPS (FASBPS) (TT-04)

Fördefinierade sekundära effektmått

N

Uppskattning

95% CL

p-värde

Uppskattad andel milda dagar under BPS (%)

Placebo

292

42,65Itulazax

283

58,80
OR

1,92

[1,79 ; 2,06]

<0,0001

Uppskattad andel svåra dagar under BPS (%)

Placebo

292

22,62Itulazax

283

12,12
OR

0,47

[0,43 ; 0,52]

<0,0001

BPS = björkpollensäsong, FASBPS = patienter i fullständigt analysset med observationer under BPS, N = antal patienter med observationer, CL = konfidensgränser, OR = oddskvot.

OR: beräknas som placebo/aktivt

Lindrig dag: patienten tar inget antihistamin eller ögondroppar med olopatadin, och har inget symtom med högre poäng än 1 (lindrigt).

Svår dag: dag med DSS≥6 och minst 2 måttliga eller 1 allvarligt symtom.


Tabell 4 Analys av generell säsongs-RQLQ under BPS (FASBPS) (TT-04)

Fördefinierat sekundärt effektmått

N

Justerat medelvärde

Absolut minskning

(Itulazax - placebo)

[95% CL]

p-värde

Generell säsongs-RQLQ under BPS

Placebo

292

1,45Itulazax

283

0,99

-0,45 [-0,63 ; -0,28]

<0,0001

RQLQ = rinokonjunktivitlivskvalitet, BPS = björkpollensäsong, FASBPS = patienter i fullständigt analysset med observationer under BPS, N = antal patienter med observationer, CL = konfidensgränser.


Pediatrisk population

Effekten av Itulazax hos ungdomar med björkpolleninducerad allergisk rinit och/eller konjunktivit undersöktes också i TT-04-studien (n=25 Itulazax, n=32 placebo). Behandling med Itulazax resulterade i en 31 % relativ minskning (absolut minskning 1,94) av TCS jämfört med placebo under björkpollensäsongen för undergruppen med ungdomar, men data är begränsade. Säkerheten hos Itulazax hos ungdomar med björkpolleninducerad allergisk rinit och/eller konjunktivit undersöktes i TT-02-studien (fas II) och TT-04-studien. En deskriptiv jämförelse av sammanslagna säkerhetsdata indikerar att tolerabiliteten för Itulazax är densamma hos vuxna och ungdomar, men data för ungdomar är begränsade.


Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för Itulazax hos barn under 5 år med björkpolleninducerad allergisk rinit/rinokonjunktivit (behandling av allergisk rinit/rinokonjunktivit) (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).


Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Itulazax hos barn 5 år eller äldre med björkpolleninducerad allergisk rinit/rinokonjunktivit (behandling av allergisk rinit/rinokonjunktivit) (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).


Farmakokinetik

Inga kliniska försök har utförts avseende den farmakokinetiska profilen och metabolismen av Itulazax. Effekten av allergen immunterapi förmedlas genom immunologiska mekanismer, och det finns begränsad information om de farmakokinetiska egenskaperna.


De aktiva molekylerna i ett allergenextrakt består främst av proteiner. För sublingualt administrerade produkter för allergen immunterapi, har studier visat att det inte sker någon passiv absorption av allergenet genom munslemhinnan. Evidens pekar mot att allergener aktivt tas upp genom munslemhinnan via dendritiska celler, särskilt langerhanska celler. Allergen som inte absorberas på detta sätt förväntas hydrolyseras till aminosyror och små polypeptider i mag-tarmkanalens lumen. Inga evidens tyder på att allergener i Itulazax absorberas till kärlsystemet i någon större utsträckning efter sublingual administrering.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, gentoxicitet och toxicitet i förhållande till reproduktionseffekter på mus visade inte på några särskilda risker för människa.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Standardiserat allergenextrakt av björkpollen (Betula verrucosa) 12 SQ-Bet* per frystorkad sublingual tablett.


* [SQ-Bet är dosenheten för Itulazax. SQ är en metod för standardisering av biologisk styrka, allergeninnehåll och allergenextraktets komplexitet. Bet är en förkortning för Betula.]


Förteckning över hjälpämnen

Gelatin (från fisk)

Mannitol

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Allergen, björkpollen

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

5 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Inga särskilda temperaturanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Frystorkad sublingual tablett

Vit till benvit präglad frystorkad sublingual tablett

Förpackningsinformation

Frystorkad sublingual tablett 12 SQ-Bet Vit till benvit präglad frystorkad sublingual tablett, 12,5 mm
30 tablett(er) blister, 1146:01, F
90 tablett(er) blister, 2948:81, F

Hitta direkt i texten
Av