FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fulvestrant Accord

Accord Healthcare AB

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 250 mg
(klar, färglös till gul, viskös lösning)

Endokrin terapi, antiöstrogen

Aktiv substans:
ATC-kod: L02BA03
Läkemedel från Accord Healthcare AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2022-03-30.

Indikationer

Fulvestrant Accord är avsett:

 • som monoterapi för behandling av östrogenreceptorpositiv, lokalt avancerad eller metastatisk bröstcancer hos postmenopausala kvinnor:

  • som inte tidigare fått endokrin behandling eller

  • med återfall under eller efter adjuvant antiöstrogenbehandling eller sjukdomsprogression

  • vid antiöstrogenbehandling.

 • i kombination med palbociklib för behandling av hormonreceptor (HR)‑positiv, human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2)‑negativ lokalt avancerad eller metastatisk bröstcancer hos kvinnor som tidigare har fått endokrinbehandling (se avsnitt Farmakodynamik).

Hos pre- eller perimenopausala kvinnor bör kombinationsbehandlingen med palbociklib kombineras med en luteiniserande hormonfrisättande hormon (LHRH)‑agonist.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.


Graviditet och amning (se avsnitt Graviditet och Amning).

Dosering


Vuxna kvinnor (inklusive äldre):

Rekommenderad dos är 500 mg en gång per månad, med en extra dos på 500 mg två veckor efter den initiala dosen.


Se även produktresumén för palbociklib när Fulvestrant Accord används i kombination med palbociklib.


Före och under hela behandlingen med kombinationen Fulvestrand Accord plus palbociklib bör pre/perimenopausala kvinnor behandlas med LHRH‑agonister enligt lokal klinisk praxis.


Särskilda populationer


Nedsatt njurfunktion

Inga dosjusteringar rekommenderas hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≥30 ml/min). Hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min) har säkerhet och effekt inte utvärderats varför försiktighet rekommenderas i dessa fall (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Nedsatt leverfunktion

Inga dosjusteringar rekommenderas hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Eftersom exponeringen av fulvestrant dock kan komma att öka bör Fulvestrant Accord användas med försiktighet hos dessa patienter. Det finns inga data för patienter med svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Kontraindikationer, Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).


Pediatrisk population

Effekt och säkerhet av fulvestrant på barn från nyfödd upp till 18 års ålder har ännu inte fastställts. Tillgänglig information finns i avsnitt Farmakodynamik och Farmakokinetik, men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.


Administreringssätt

Fulvestrant Accord ska administreras som två efter varandra följande 5 ml injektioner genom långsam intramuskulär injektion (1‑2 minuter/injektion), en i varje skinka (glutealområdet).


På grund av närheten till den underliggande ischiasnerven ska försiktighet iakttas om fulvestrant injiceras dorsoglutealt.


För detaljerade instruktioner för administrering se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Varningar och försiktighet

Försiktighet bör iakttas vid användning till patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Dosering, Kontraindikationer och Farmakokinetik).


Försiktighet bör iakttas vid användning till patienter med svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance mindre än 30 ml/min).


På grund av det intramuskulära administreringssättet bör försiktighet iakttas när Fulvestrant Accord administreras till patienter med känd blödningsrubbning eller trombocytopeni eller behandlas med antikoagulantia.


Tromboemboliska händelser är vanligt förekommande hos kvinnor med avancerad bröstcancer vilket har observerats i kliniska studier med fulvestrant (se avsnitt Biverkningar). Detta bör tas i beaktande när Fulvestrant Accord förskrivs till patienter med ökad risk för tromboembolism.


Biverkningar relaterade till injektionsområdet såsom ischias, neuralgi, neuropatisk smärta och perifer neuropati har rapporterats vid fulvestrant‑injektioner. På grund av närheten till den underliggande ischiasnerven måste försiktighet iakttas om Fulvestrant Accord administreras vid det dorsogluteala injektionsstället (se avsnitt Dosering och Biverkningar).


Långtidseffektdata för fulvestrant på benvävnad saknas. På grund av fulvestrants verkningsmekanism finns det en potentiell risk för osteoporos.


Effekten och säkerheten för Fulvestrant Accord (antingen som monoterapi eller i kombination med palbociklib) har inte studerats hos patienter med kritisk visceral sjukdom.


Se även produktresumén för palbociklib när Fulvestrant Accord kombineras med palbociklib.


Interferens med östradiol‑antikroppsanalyser

På grund av den strukturella likheten mellan fulvestrant och östradiol, kan fulvestrant störa antikroppsbaserade östradiolanalyser och leda till falskt förhöjda nivåer av östradiol.


Pediatrisk population

Fulvestrant Accord rekommenderas inte till barn och ungdomar eftersom säkerhet och effekt inte har fastställts för denna patientgrupp (se avsnitt Farmakodynamik).


Hjälpämnen

Etanol

Detta läkemedel innehåller 10 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 500 mg per injektion, motsvarande 10 ml öl, eller 4 ml vin per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.


Bensylalkohol

Detta läkemedel innehåller 500 mg bensylalkohol per förfylld spruta om 5 ml motsvarande 100 mg/ml. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner. Stora volymer ska användas med försiktighet och endast om absolut nödvändigt, särskilt till patienter med nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion p.g.a. risken för ackumulering och toxicitet (metabolisk acidos).


Bensylbensoat

Detta läkemedel innehåller 750 mg bensylbensoat per injektion motsvarande 150 mg/ml.

Interaktioner

En klinisk interaktionsstudie med midazolam (substrat av CYP3A4) visade att fulvestrant inte hämmar CYP3A4. Kliniska interaktionsstudier med rifampicin (inducerare av CYP3A4) och ketokonazol (hämmare av CYP3A4) visade inte någon kliniskt relevant förändring i clearance av fulvestrant.

Dosjustering är därför inte nödvändigt hos patienter som får fulvestrant samtidigt med CYP 3A4‑hämmare eller -inducerare.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Fertila kvinnor

Patienter som kan tänkas bli gravida ska använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen med Fulvestrant Accord och i 2 år efter sista dosen.


Graviditet

Fulvestrant Accord är kontraindicerat under graviditet (se avsnitt Kontraindikationer). Efter enstaka intramuskulära doser i råtta och kanin har fulvestrant visats passera placentan. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter såsom ökad incidens av fostermissbildningar och dödsfall (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Om graviditet under behandling med Fulvestrant Accord inträffar ska patienten informeras om de potentiella riskerna för fostret och den potentiella risken för missfall.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Amning måste avbrytas vid behandling med Fulvestrant Accord. Fulvestrant utsöndras i mjölk hos lakterande råtta. Det är okänt om fulvestrant utsöndras i bröstmjölk. Med hänsyn till den potentiella risken för allvarliga biverkningar orsakade av fulvestrant hos spädbarn som ammas, är användning under amning kontraindicerat (se avsnitt Kontraindikationer).

Fertilitet

Effekten av Fulvestrant på fertilitet hos människa har inte studerats.

Trafik

Fulvestrant har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Eftersom kraftlöshet har rapporterats som en mycket vanlig biverkan vid användning av fulvestrant ska dock patienter som känner av denna biverkan iaktta försiktighet vid bilkörning och användning av maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Monoterapi

Detta avsnitt omfattar information baserad på alla biverkningar som rapporterats från kliniska studier, marknadsstudier och spontana rapporter. I den poolade datauppsättningen för fulvestrant monoterapi var de mest frekventa rapporterade biverkningarna reaktioner vid injektionsstället, kraftlöshet, illamående och förhöjda nivåer av leverenzymer (ALAT, ASAT, ALP).


I tabell 1 är följande frekvenskategorier för biverkningar beräknade på basis av en grupp behandlad med fulvestrant 500 mg i de poolade säkerhetsanalyserna av studier där fulvestrant 500 mg jämförs med fulvestrant 250 mg [CONFIRM (studie D6997C00002), FINDER 1 (studie D6997C00004), FINDER 2 (studie D6997C00006) och NEWEST (studie D6997C00003)], eller från FALCON (studie D699BC00001) ensam, där fulvestrant 500 mg jämförs med anastrozol 1 mg. När frekvenserna skiljer sig mellan de poolade säkerhetsanalyserna och FALCON visas den högsta frekvensen. Frekvenserna i tabell 1 baseras på alla rapporterade fall, oavsett prövarens utvärdering av orsakssambandet. Mediandurationen för behandling med fulvestrant 500 mg över den poolade datauppsättningen (inklusive de ovan nämnda studierna plus FALCON) var 6,5 månader.


Lista på biverkningar i tabellform

Biverkningarna listade nedan är klassificerade efter frekvens och organsystem. Frekvensgrupperna är definierade enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100). Inom varje frekvensgrupp rapporteras biverkningarna med avtagande allvarlighetsgrad.


Tabell 1 Biverkningar rapporterade hos patienter behandlade med fulvestrant monoterapi

Biverkningar enligt klassificering av organsystem och frekvens

Infektioner och infestationer

Vanliga

Urinvägsinfektioner

Blodet och lymfsystemet

Vanliga

Minskat antal blodplättare

Immunsystemet

Mycket vanliga

Överkänslighetsreaktionere

Mindre vanliga

Anafylaktiska reaktioner

Metabolism och nutrition

Vanliga

Aptitlösheta

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk

Blodkärl

Mycket vanliga

Blodvallningare

Vanliga

Venös tromboembolisma

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående

Vanliga

Kräkning, diarré

Lever och gallvägar

Mycket vanliga

Förhöjda nivåer av leverenzymer (ALAT,

ASAT, ALP)a

Vanliga

Förhöjd nivå av bilirubina

Mindre vanliga

Leversviktc,f, hepatitf, förhöjd nivå av gamma‑GTf

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Hudutslage

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket vanliga

Ledsmärta och muskuloskeletal smärtad

Vanliga

Ryggsmärtaa

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vanliga

Vaginal blödninge

Mindre vanliga

Vaginal moniliasisf, vaginal flytningf

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Kraftlösheta, reaktioner vid injektionsställetb

Vanliga

Perifer neuropatie, ischiase

Mindre vanliga

Blödning vid injektionsställetf, blåmärken vid injektionsställetf, neuralgic, f

a Inkluderar biverkningar för vilka den exakta omfattningen av inverkan av fulvestrant inte kan fastställas på grund av den underliggande sjukdomen.

b Termen reaktioner vid injektionsstället inkluderar inte blödning vid injektionsstället, blåmärken vid injektionsstället, ischias, neuralgi eller perifer neuropati.

c Biverkningen observerades inte i större kliniska studier (CONFIRM, FINDER 1, FINDER 2, NEWEST).

Frekvensen har beräknats med hjälp av övre gränsen av det 95 % konfidensintervallet för punktskattningen. Detta beräknas som 3/560 (där 560 är antalet patienter i de större kliniska studierna), som motsvarar frekvenskategorin ”mindre vanliga”.

d Omfattar: artralgi och mindre frekvent muskuloskeletal smärta, myalgi och smärta i extremitet.

e Frekvenskategorin skiljer sig mellan poolad säkerhetsdatauppsättning och FALCON.

f Biverkningen observerades inte i FALCON.


Beskrivning av valda biverkningar

Beskrivningarna som inkluderas nedan baserar sig på säkerhetsanalyser från 228 patienter som fick minst en (1) dos fulvestrant och 232 patienter som fick minst en (1) dos anastrozol i FALCON fas 3‑studien.


Ledsmärta och muskuloskeletal smärta

I FALCON‑studien var antalet patienter som rapporterade biverkningarna ledsmärta och muskuloskeletal smärta 65 (31,2 %) och 48 (24,1 %) för fulvestrant- respektive anastrozol‑armarna. Av de 65 patienterna i fulvestrant‑armen rapporterade 40 % (26/65) av patienterna ledsmärta och muskuloskeletal smärta inom den första behandlingsmånaden, och 66,2 % (43/65) av patienterna inom de första 3 behandlingsmånaderna. Inga patienter rapporterade biverkningar som var CTCAE grad ≥ 3 eller som krävde dosreduktion, dosavbrott eller utsättning av behandlingen på grund av dessa biverkningar.


Kombinationsbehandling med palbociklib

Den övergripande säkerhetsprofilen för fulvestrant vid användning i kombination med palbociklib baseras på data från 517 patienter med HR‑positiv, HER2‑negativ avancerad eller metastatisk bröstcancer i den randomiserade PALOMA3‑studien (se avsnitt Farmakodynamik). De vanligaste (≥ 20 %) biverkningarna av någon grad som rapporterats hos patienter som fick fulvestrant i kombination med palbociklib var neutropeni, leukopeni, infektioner, trötthet, illamående, anemi, stomatit, diarré, trombocytopeni och kräkningar. De vanligaste (≥ 2 %) grad ≥ 3‑biverkningarna var neutropeni, leukopeni, infektioner, anemi, ökad ASAT, trombocytopeni och trötthet.


I tabell 2 rapporteras biverkningarna från PALOMA3.

Medianexponeringsdurationen för fulvestrant var 11,2 månader i fulvestrant- + palbociklib‑armen och 4,8 månader i fulvestrant- + placebo‑armen. Medianexponeringsdurationen för palbociklib i fulvestrant- + palbociklib‑armen var 10,8 månader.


Tabell 2 Biverkningar baserat på PALOMA3‑studien (n=517)

Frekvens per organsystem

Rekommenderade termera

Fulvestrant + palbociklib (N=345)

Fulvestrant + placebo (N=172)

Alla grader n (%)

Grad ≥ 3 n (%)

Alla grader %)

Grad ≥ 3 n (%)

Infektioner och infestationer

Mycket vanliga

Infektionerb

188 (54,5)

19 (5,5)

60 (34,9)

6 (3,5)

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga

Neutropenic

290 (84,1)

240 (69,6)

6 (3,5)

Leukopenid

207(60,0)

132 (38,3)

9 (5,2)

1 (0,6)

Anemie

109 (31,6)

15 (4,3)

24 (14,0)

4 (2,3)

Trombocytopenif

88 (25,5)

10 (2,9)

0

0

Mindre vanliga

Febril neutropeni

3 (0,9)

3 (0,9)

0

0

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Minskad aptit

60 (17,4)

4 (1,2)

18 (10,5)

1 (0,6)

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Dysgeusi

27 (7,8)

0

6 (3,5)

0

Ögon

Vanliga

Ökat tårflöde

25 (7,2)

0

2 (1,2)

0

Dimsyn

24 (7,0)

0

3 (1,7)

0

Torra ögon

15 (4,3)

0

3 (1,7)

0

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Epistaxis

25 (7,2)

0

4 (2,3)

0

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående

124 (35,9)

2 (0,6)

53 (30,8)

1 (0,6)

Stomatitg

104 (30,1)

3 (0,9)

24 (14,0)

0

Diarré

94 (27,2)

0

35 (20,3)

2 (1,2)

Kräkning

75 (21,7)

2 (0,6)

28 (16,3)

1 (0,6)

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Alopeci

67 (19,4)

N/A

11 (6,4)

N/A

Hudutslagh

63 (18,3)

3 (0,9)

10 (5,8)

0

Vanliga

Torr hud

28 (8,1)

0

3 (1,7)

0

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Trötthet

152 (44,1)

9 (2,6)

54 (31,4)

2 (1,2)

Pyrexi

47 (13,6)

1 (0,3)

10 (5,8)

0

Vanliga

Asteni

27 (7,8)

1 (0,3)

13 (7,6)

2 (1,2)

Undersökningar

Mycket vanliga

Ökning av ASAT

40 (11,6)

11 (3,2)

13 (7,6)

4 (2,3)

Vanliga

Ökning av ALAT

30 (8,7)

7 (2,0)

10 (5,8)

1 (0,6)

ALAT=alanin aminotransferas; ASAT=aspartat aminotransferas; N/n=antal patienter; N/A=ej tillämpligt.

a Rekommenderade termer är listade enligt MedDRA 17.1.

b Infektioner inkluderar alla rekommenderade termer som är en del av klassificeringen av organsystemet Infektioner och infestationer.

c Neutropeni inkluderar följande rekommenderade termer: Neutropeni, minskat neutrofilantal.

d Leukopeni inkluderar följande rekommenderade termer: Leukopeni, minskat antal vita blodkroppar.

e Anemi inkluderar följande rekommenderade termer: Anemi, minskat hemoglobin, minskad hematokrit.

f Trombocytopeni inkluderar rekommenderade termer: Trombocytopeni, minskat antal blodplättar.

g Stomatit inkluderar följande rekommenderade termer: Aftös stomatit, cheilit, glossit, glossodyni, orala ulcerationer, mukosit, oral smärta, orofaryngealt obehag, orofaryngeal smärta, stomatit.

h Hudutslag inkluderar följande rekommenderade termer: Hudutslag, makulopapulära utslag, kliande utslag, erytematösa utslag, papulära utslag, dermatit, akneliknande dermatit, toxiska hudutslag.


Beskrivning av valda biverkningar

Neutropeni

Hos patienter som fick fulvestrant i kombination med palbociklib i PALOMA3‑studien rapporterades neutropeni av någon grad hos 290 (84,1 %) patienter, där neutropeni av grad 3 rapporterades hos 200 (58,0 %) och neutropeni grad 4 rapporterades hos 40 (11,6 %) patienter. I fulvestrant- + placebo-armen (n = 172) rapporterades neutropeni av någon grad hos 6 (3,5 %) patienter. Det fanns inga rapporter om neutropeni av grad 3 och 4 i fulvestrant- + placeboarmen.


Hos patienter som fick fulvestrant i kombination med palbociklib var mediantiden till första episoden av neutropeni av någon grad 15 dagar (intervall: 13‑512 dagar) och medianvaraktigheten för neutropeni av grad ≥3 var 16 dagar. Febril neutropeni har rapporterats hos 3 (0,9 %) patienter som erhåller fulvestrant i kombination med palbociklib.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns enstaka rapporter om överdosering av Fulvestrant Accord. Vid överdosering rekommenderas symtomatisk, stödjande behandling. Djurstudier med höga doser av fulvestrant tyder inte på några andra effekter än de som kan relateras direkt eller indirekt till antiöstrogen aktivitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Farmakodynamik

Verkningsmekanism och farmakodynamisk effekt

Fulvestrant är en kompetitiv östrogenreceptorantagonist (ER) med en affinitet som är jämförbar med östradiol. Fulvestrant blockerar de trofiska effekterna av östrogener utan någon partiell agonist (östrogenlik)‑aktivitet. Verkningsmekanismen är associerad med nedreglering av nivåer av östrogenreceptorprotein. Kliniska studier som genomförts på postmenopausala kvinnor med primär bröstcancer har visat att fulvestrant signifikant nedreglerar östrogenreceptorprotein i östrogenreceptorpositiva tumörer jämfört med placebo. Uttrycket av progesteronreceptorer minskade också signifikant, vilket väl överensstämmer med avsaknad av egen östrogenlik agonistisk effekt. Det har även visats att fulvestrant 500 mg nedreglerar ER och proloferationsmarkören Ki67, i större utsträckning än fulvestrant 250 mg i brösttumörer vid postmenopausal neoadjuvant behandling.


Klinisk effekt och säkerhet vid avancerad bröstcancer


Monoterapi

En klinisk fas III‑studie genomfördes på 736 postmenopausala kvinnor med avancerad bröstcancer som hade recidiv under pågående eller efter adjuvant endokrin terapi. Studien inkluderade 423 patienter som hade recidiv efter eller progredierade under antiöstrogenbehandling (AE‑subgrupp) och 313 patienter som hade recidiv efter eller progredierade under behandling med aromatashämmare (AI‑subgrupp). I denna studie jämfördes effekten och säkerheten för fulvestrant 500 mg (n=362) med fulvestrant 250 mg (n=374). Progressionsfri överlevnad (PFS) var primärt effektmått. De viktigaste sekundära effektmåtten inkluderade den objektiva responsen (ORR), kliniska nyttan (CBR) och totalöverlevnad (OS). Effektresultat för CONFIRM‑studien är summerade i tabell 2.


Tabell 3 Summering av resultaten för primärt effektmått (PFS) och de viktigaste sekundära effektmåtten i CONFIRM‑studien

Variabel

Typ av estimat;

behandlings-jämförelse

Fulvestrant

500 mg

(N=362)

Fulvestrant

250 mg

(N=374)

Jämförelse mellan grupper

(fulvestrant 500 mg/fulvestrant 250 mg)

Hazard ratio

95 % CI

p-värde

PFS

K‑M median

i månader;

hazard ratio


Alla patienter


6,5

5,5

0,80

0,68, 0,94

0,006

-AE‑subgrupp (n=423)

8,6

5,8

0,76

0,62, 0,94

0,013

-AI‑subgrupp (n=313)a

5,4

4,1

0,85

0,67, 1,08

0,195

OSb

K‑M median

i månader;

hazard ratio


Alla patienter


26,4

22,3

0,81

0,69, 0,96

0,016c

-AE‑subgrupp (n=423)

30,6

23,9

0,79

0,63, 0,99

0,038c

-AI‑subgrupp (n=313)a

24,1

20,8

0,86

0,67, 1,11

0,241c

Variabel

Typ av

estimat;

behandlings-jämförelse

Fulvestrant

500 mg

(N=362)

Fulvestrant

250 mg

(N=374)

Jämförelse mellan grupper

(fulvestrant 500 mg/fulvestrant 250 mg)

Absolute differens i %

95 % CI


ORRd

% patienter

med OR;

absolut

differens i %

Alla patienter

13,8

14,6

-0,8

-5,8, 6,3


-AE‑subgrupp (n=296)

18,1

19,1

-1,0

-8,2, 9,3


-AI‑subgrupp (n=205)a

7,3

8,3

-1,0

-5,5, 9,8

CBRe

% patienter

med CB;

absolut

skillnad i %


Alla patienter

45,6

39,6

6,0

-1,1, 13,3

-AE‑subgrupp (n=423)

52,4

45,1

7,3

-2,2, 16,6

-AI‑subgrupp (n=313)a

36,2

32,3

3,9

-6,1, 15,2

a Fulvestrant är indicerat för patienter vars sjukdom har recidiverat eller progredierat vid anti‑östrogenterapi. Resultaten i AI‑subgruppen är inte övertygande

b OS presenteras för de slutliga överlevnadsanalyserna vid 75 % mognad.

c Nominellt p‑värde utan justeringar för multiplicitet mellan de initiala analyserna av total överlevnad vid 50 % mognad och de uppdaterade analyserna av överlevnad vid 75 % mognad

d ORR fastställdes för patienter som var möjliga att utvärdera med avseende på respons vid baslinjen (d.v.s. de med mätbar sjukdom vid baslinjen: 240 patienter i fulvestrant 500 mg‑gruppen och 261 patienter i 250 mg‑gruppen).

e Patienter med bästa objektiva respons av endera komplett respons, partiell respons eller stabil sjukdom ≥24 veckor.

PFS: Progressionsfri överlevnad; ORR: Objektiv responsfrekvens; OR: Objektiv respons; CBR: Frekvens för klinisk nytta; CB: Klinisk nytta; OS: Totalöverlevnad; K‑M: Kaplan‑Meier; CI: Konfidensintervall. AI: Aromatashämmare, AE: Antiöstrogen.


En fas 3, randomiserad, dubbelblind, dubbelplacebo, multicenterstudie av fulvestrant 500 mg jämfört med anastrozol 1 mg utfördes på postmenopausala kvinnor med ER‑positiv och/eller PgR‑positiv lokalt avancerad eller metastatisk bröstcancer som inte tidigare behandlats med någon hormonell behandling. Totalt randomiserades 462 patienter 1:1 i följd att få antingen fulvestrant 500 mg eller anastrozol 1 mg.


Randomiseringen stratifierades enligt sjukdomstillstånd (lokalt avancerat eller metastatiskt), tidigare kemoterapi för avancerad sjukdom och mätbar sjukdom.


Studiens primära effektmått var prövarens bedömning av progressionsfri överlevnad (PFS) beräknad enligt RECIST 1.1 (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours). Viktiga sekundära effektmått inkluderade total överlevnad (OS) och objektiv responsfrekvens (ORR).


Medianåldern för patienterna som skrivits in i studien var 63 år (intervall 36‑90). Majoriteten av patienterna (87,0 %) hade metastatisk sjukdom vid baslinjen. Femtiofem procent (55,0 %) av patienterna hade viscerala mestastaser eller visceral metastasering vid baslinjen. Totalt erhöll 17,1 % av patienterna en tidigare kemoterapibehandling för avancerad sjukdom; 84,2 % av patienterna hade mätbar sjukdom.


Överensstämmande resultat observerades för majoriteten av de fördefinierade patientundergrupperna. För patienter i den fördefinierade subgruppen icke‑visceral metastasering (n=208), var HR 0,592 (95 % CI: 0,419, 0,837) för fulvestrant‑armen jämfört med anastrozol‑-armen. För patienter i subgruppen visceral metastasering (n=254), var HR 0,993 (95 % CI: 0,740, 1,331) för fulvestrant‑armen jämfört med anastrozol‑armen. Effektresultatet för FALCON‑studien presenteras i tabell 4 och bild 1.


Tabell 4 Summering av resultaten för primärt effektmått (PFS) och sekundära effektmått (prövarens bedömning, intent-to-treat-population) - FALCON-studie


Fulvestrant

500 mg (N=230)

Anastrozol

1 mg (N=232)

Progressionsfri överlevnad

Antal PFS‑händelser (%)

143 (62,2 %)

166 (71,6 %)

PFS Hazard ratio (95 % CI) och p‑värde

HR 0,797 (0,637 - 0,999)

p = 0,0486

PFS median [månader (95 % CI)]

16,6 (13,8, 21,0)

13,8 (12,0, 16,6)

Antal OS‑händelser*

67 (29,1 %)

75 (32,3 %)

OS Hazard ratio (95 % CI) och p‑värde

HR 0,875 (0,629 1,217)

p = 0,4277

ORR**

89 (46,1 %)

88 (44,9 %)

ORR odds ratio (95 % CI) och p‑värde

OR 1,074 (0,716 – 1,614)

p = 0,7290

Median DoR (månader)

20,0

13,2

CBR

180 (78,3 %)

172 (74,1 %)

CBR odds ratio (95 % CI) och p-värde

OR 1,253 (0,815 – 1,932)

p = 0,3045

*(31 % mognad)-inte slutgiltig OS‑analys

**för patienter med mätbar sjukdom


 Bild 1 Kaplan‑Meier‑kurva för progressionsfri överlevnad (prövarens bedömning, intent‑to‑treat‑population) – FALCON-studie

Kaplan Meier kurva för progressionsfri överlevnad (prövarens bedömning, intent to treat population) – FALCON-studie

Figur 1: Kaplan Meier kurvor över total överlevnad (EFC6193)

Två kliniska fas III‑prövningar genomfördes på totalt 851 postmenopausala kvinnor med avancerad bröstcancer, vilka antingen fick återfall i sjukdomen under eller efter adjuvant hormonell behandling eller progredierade efter hormonell behandling vid avancerad sjukdom. Sjuttiosju procent (77 %) av studiepopulationen hade östrogenreceptorpositiv bröstcancer. I dessa prövningar jämfördes säkerhet och effekt vid månadsvis administrering av fulvestrant 250 mg med en daglig administrering av 1 mg anastrozol (aromatashämmare). Sammantaget var fulvestrant, vid månadsvis dosering 250 mg, minst lika effektivt som anastrozol vad gällde progressionsfri överlevnad, objektiv respons och tid till död. Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader i några av dessa effektmått (endpoints) mellan de två behandlingsgrupperna. Progressionsfri överlevnad var primärt effektmått. En kombinerad analys av båda prövningarna visade att 83 % av patienterna som fick fulvestrant progredierade i sin sjukdom, jämfört med 85 % av patienterna som fick anastrozol. Kombinerad analys av båda studierna visade att riskförhållandet (hazard ratio) mellan fulvestrant 250 mg och anastrozol vad gäller progressionsfri överlevnad var 0,95 (95 % CI 0,82 till 1,10). Den objektiva responsen var 19,2 % för fulvestrant 250 mg jämfört med 16,5 % för anastrozol. Mediantid till död var 27,4 månader för patienter som behandlats med fulvestrant och 27,6 månader för patienter som behandlats med anastrozol. Riskförhållandet mellan fulvestrant 250 mg och anastrozol vad gäller tid till död var 1,01 (95 % CI 0,86 till 1,19).


Kombinationsbehandling med palbociklib

En fas 3, internationell, randomiserad, dubbelblind, parallellgrupp, multicenterstudie av fulvestrant 500 mg plus palbociklib 125 mg jämfört med fulvestrant 500 mg plus placebo utfördes på kvinnor med HR‑positiv, HER2‑negativ lokalt avancerad bröstcancer, inte mottaglig för resektion eller strålbehandling med kurativ avsikt eller metastatisk bröstcancer, oberoende av deras menopausala status, vars sjukdom fortskred efter tidigare endokrin behandling i (neo) adjuvant eller metastatiskt tillstånd.


Totalt 521 pre/peri- och postmenopausala kvinnor som hade progredierat under eller inom 12 månader efter fullgjord adjuvant endokrin behandling under eller inom 1 månad från tidigare endokrin behandling för avancerad sjukdom, randomiserades 2:1 till fulvestrant plus palbociklib eller fulvestrant plus placebo och stratifierades enligt dokumenterad känslighet för tidigare hormonell behandling, menopausal status vid studiens inledning (pre/peri- jämfört med postmenopausal) och förekomst av viscerala metastaser. Pre/perimenopausala kvinnor fick LHRH‑agonisten goserelin. Patienter med avancerad/metastatisk, symtomatisk, visceral spridning, med risk för livshotande komplikationer på kort sikt (inklusive patienter med massiva okontrollerade effusioner [pleurala, perikardiella, peritoneala], pulmonell lymfangit och mer än 50 % involvering av levern), var inte lämpliga att inkluderas i studien.


Patienter fortsatte att få den tilldelade behandlingen till objektiv sjukdomsprogression, symtomatisk försämring, oacceptabel toxicitet, död eller tillbakadraget samtycke, beroende på vilket som inträffade först. Cross‑over mellan behandlingsarmar var inte tillåtet.


Patienterna var väl matchade för demografiska och prognostiska baslinjekarakteristika mellan armen fulvestrant plus palbociklib och armen fulvestrant plus placebo. Medianåldern för patienterna som inkluderats i denna studie var 57 år (intervall 29, 88). I varje behandlingsarm var största delen av patienterna vita, hade dokumenterad känslighet för tidigare hormonell behandling och var postmenopausala. Cirka 20 % av patienterna var pre/perimenopausala. Alla patienter hade fått tidigare systemisk behandling och de flesta patienterna i varje behandlingsarm hade fått en tidigare kemoterapibehandling för sin primära diagnos. Mer än hälften (62 %) hade en ECOG PS på 0, 60 % hade viscerala metastaser och 60 % hade fått mer än 1 tidigare hormonell behandling för sin primära diagnos.


Studiens primära effektmått var prövarens bedömning av PFS beräknad enligt RECIST 1.1. Understödjande PFS analyser baserade sig på oberoende central radiologigranskning. Sekundära effektmått inkluderade OR, CBR, totalöverlevnad (OS), säkerhet och tid till försämring (TTD) för smärteffektmått.


Studien uppfyllde det primära effektmåttet genom att förlänga det prövarbedömda PFS vid interimsanalysen som utfördes på 82 % av de planerade PFS‑händelserna; resultaten överskred de förbestämda Haybittle‑Peto‑effektgränserna (α=0,00135), vilket visade på en statistiskt signifikant förlängning av PFS och en kliniskt meningsfull behandlingseffekt. En noggrannare uppdatering av effektivitetsdata rapporteras i tabell 5.


Efter en medianuppföljningstid på 45 månader utfördes den slutliga OS-analysen baserad på 310 händelser (60 % av de randomiserade patienterna). En skillnad på 6,9 månader i median OS observerades i armen palbociklib plus fulvestrant jämfört med armen placebo plus fulvestrant; resultatet var inte statistiskt signifikant vid den förspecificerade signifikansnivån på 0,0235 (1-sidig). I armen placebo plus fulvestrant fick 15,5 % av de randomiserade patienterna palbociklib och andra CDK‑hämmare som efterföljande behandlingar efter progression.


Resultaten från prövarens bedömning av PFS och slutlig OS-data från PALOMA3‑studien presenteras i tabell 5. Relevanta Kaplan-Meier-kurvor presenteras i bild 2 respektive 3.


Tabell 5 Resultat effektmått – PALOMA3-studien (prövarens bedömning, intent-to-treat‑population)


Updaterad analys

(brytpunkt 23 oktober 2015)

Fulvestrant plus palbociklib

(N=347)

Fulvestrant plus placebo

(N=174)

Progressionsfri överlevnad


Median [månader (95 % CI)]

11,2 (9,5, 12,9)

4,6 (3,5, 5,6)

Hazard ratio (95 % CI) och p‑värde

0,497 (0,398, 0,620), p <0,000001

Sekundära effektmått*

OR [% (95 % CI)]

26,2 (21,7, 31,2)

13,8 (9,0, 19,8)

OR (mätbar sjukdom) [%

(95 % CI)]

33,7 (28,1, 39,7)

17,4 (11,5, 24,8)

CBR [% (95 % CI)]

68,0 (62,8, 72,9)

39,7 (32,3, 47,3)

Slutlig totalöverlevnad (OS)

(brytpunkt 13 april 2018)Antal händelser (%)

201 (57,9)

109 (62,6)

Median [månader (95 % CI)]

34,9 (28,8, 40,0)

28,0 (23,6, 34,6)

Hazard ratio (95 % CI)

och p-värde­

0,814 (0,644, 1,029)

p=0,0429­*


CBR=frekvens för klinisk nytta; CI=konfidensintervall; N=antal patienter; OR=objektiv respons

Resultaten för sekundära effektmått är baserade på bekräftade och obekräftade svar enligt RECIST 1.1.

* Ej statistiskt signifikant.

­ 1-sidigt p-värde från log-rank-testet som stratifierats efter förekomst av viscerala metastaser och känslighet för tidigare endokrin behandling per randomisering.


Bild 2. Kaplan‑Meier‑kurva för progressionsfri överlevnad (prövarbedömning, intent‑to‑treat‑population) – PALOMA3‑studien (brytpunkt 23 oktober 2015)Kaplan-Meier kurva

FUL=fulvestrant; PAL=palbociklib; PCB=placebo.


En minskad risk för sjukdomsprogression eller död i armen fulvestrant plus palbociklib observerades i alla individuella patientundergrupper definierat genom stratifieringsfaktorer och baslinjekarakteristika. Detta var tydligt hos pre/perimenopausala kvinnor (HR på 0,46 [95 % CI: 0,28, 0,75]) och postmenopausala kvinnor (HR på 0,52 [95 % CI: 0,40, 0,66]) och patienter med visceral metastatisk sjukdom (HR på 0,50 [95 % CI: 0,38, 0,65]) och icke‑visceral metastatisk sjukdom (HR på 0,48 [95 % CI: 0,33, 0,71]). Nyttan kunde även observeras oberoende av tidigare behandlingslinjer i det metastatiska tillståndet, om 0 (HR på 0,59 [95 % CI: 0,37, 0,93]), 1 (HR på 0,46 [95 % CI: 0,32, 0,64]), 2 (HR på 0,48 [95 % CI: 0,30, 0,76]), eller ≥3 linjer (HR på 0,59 [95 % CI: 0,28, 1,22]).


Bild 3. Kaplan-Meier-kurva för totalöverlevnad (intent-to-treat-population – PALOMA3‑studien (brytpunkt 13 april 2018)

Kaplan-Meier-kurva för totalöverlevnad (intent-to-treat-population – PALOMA3 studien (brytpunkt 13 april 2018)FUL=fulvestrant; PAL=palbociklib; PCB=placebo


Ytterligare effektmått (ORR och TTR) bedömda i patientundergrupperna med eller utan visceral sjukdom visas i tabell 6.


Tabell 6 Resultat effektmått vid visceral och icke-visceral sjukdom från PALOMA3-studien (intent‑to‑treat‑population)


Visceral sjukdom

Icke‑visceral sjukdom


Fulvestrant plus palbociklib

(N=206)

Fulvestrant plus placebo

(N=105)

Fulvestrant plus palbociklib

(N=141)

Fulvestrant plus placebo

(N=69)

OR [% (95 % CI)]

35,0

(28,5, 41,9)

13,3

(7,5, 21,4)

13,5

(8,3, 20,2)

14,5

(7,2, 25,0)

TTR*, Median [månader (område)]

3,8

(3,5, 16,7)

5,4

(3,5, 16,7)

3,7

(1,9, 13,7)

3,6

(3,4, 3,7)

*Responseffektmått baserade på bekräftade och obekräftade svar.

N=antal patienter; CI=konfidensintervall; OR= objektiv respons; TTR=tid till första tumörrespons.


Patientrapporterade symtom bedömdes med frågeformuläret från European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) för livskvalitet (QLQ)‑C30 och dess bröstcancermodul (EORTC QLQ‑BR23). Totalt 335 patienter i armen fulvestrant plus palbociklib och 166 patienter i armen fulvestrant plus placebo fyllde i frågeformuläret vid baslinjebesöket och vid minst 1 besök efter baslinjebesöket.


Tid till försämring förspecificerades som tiden mellan baslinjen och första förekomsten av ≥ 10 poängs ökning från baslinjen vad gäller smärtsymtompoäng. Tillägg av palbociklib till fulvestrant medförde en symtomfördel genom att signifikant fördröja tid till försämring av smärtsymtomen jämfört med fulvestrant plus placebo (median 8,0 månader jämfört med 2,8 månader; HR på 0,64 [95 % CI: 0,49, 0,85]; p < 0,001).


Effekter på postmenopausalt endometrium

Prekliniska data tyder inte på någon stimulerande effekt av fulvestrant på endometriet postmenopausalt (se avsnitt Prekliniska uppgifter). En 2 veckors studie med friska frivilliga postmenopausala kvinnor som behandlades med etinylestradiol 20 mikrogram/dag visade att förbehandling med fulvestrant 250 mg resulterade i en signifikant minskad stimulering av det postmenopausala endometriet, jämfört med förbehandling med placebo, enligt ultraljudsmätning av endometriets tjocklek.


Neoadjuvant behandling i upp till 16 veckor för bröstcancerpatienter behandlade med antingen fulvestrant 500 mg eller fulvestrant 250 mg resulterade inte i kliniskt signifikanta skillnader i endometriets tjocklek vilket indikerar frånvaro av agonist effekt. Det finns inget som tyder på biverkningar i endometriet hos de studerade bröstcancerpatienterna. Data gällande endometriets morfologi finns inte tillgängliga.


I två korttidsstudier (1 och 12 veckor) på premenopausala patienter med benign, gynekologisk sjukdom, observerades inte någon signifikant skillnad i endometriets tjocklek (mätt med ultraljud) när fulvestrant jämfördes med placebo.


Effekter på benvävnad

Långtidseffektdata för fulvestrant på benvävnad saknas. Neoadjuvant behandling av bröstcancer- patienter i upp till 16 veckor med antingen fulvestrant 500 mg eller fulvestrant 250 mg resulterade inte i kliniskt signifikanta skillnader i benomsättningsmarkörer i serum.


Pediatrisk population

Fulvestrant är ej indicerat till barn.


Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för Fulvestrant för alla grupper av den pediatriska populationen för bröstcancer (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).


I en öppen fas II‑studie undersöktes säkerhet, effekt och farmakokinetik för fulvestrant på 30 flickor i åldern 1‑8 år med för tidig pubertet kopplad till McCune Albrights syndrom (MAS). De unga patienterna fick en dos av fulvestrant på 4 mg/kg per månad intramuskulärt. I denna 12‑månadersstudie undersöktes en rad olika MAS‑relaterade effektmått och visade en sänkt frekvens av vaginala blödningar och en sänkt utvecklingstakt för skelettåldern. Dalkoncentrationerna av fulvestrant vid steady state hos barnen i denna studie var överensstämmande med dem hos vuxna (se avsnitt Farmakokinetik). Det framkom inga nya säkerhetsproblem från denna lilla studie, men några 5-årsdata är ännu ej tillgängliga.

Farmakokinetik

Absorption

Efter administrering av fulvestrant långverkande intramuskulär injektion, absorberas fulvestrant långsamt och maximala plasmakoncentrationer (Cmax) uppnås efter ca 5 dagar. Administrering av fulvestrant 500 mg‑regim ger exponeringsnivåer vid eller nära steady state inom den första månaden av doseringen (i medeltal [CV]: AUC 475 [33,4 %] ng.dagar/ml, Cmax 25,1 [35,3 %] ng/ml, Cmin 16,3 [25,9 %] ng/ml). Vid steady state håller sig plasmakoncentrationerna av fulvestrant inom ett ganska snävt intervall upp till en ca 3‑faldig skillnad mellan maximum- och minimikoncentrationer. Efter intramuskulär administrering är exponeringen i stort sett dosproportionell i dosområdet 50 till 500 mg.


Distribution

Fulvestrant distribueras omfattande och snabbt efter administrering. Den stora distributionsvolymen vid steady state (Vdss) (ca 3 till 5 l/kg), tyder på att distributionen är mestadels extravaskulär. Fulvestrant har en hög plasmaproteinbindning (99 %). Fraktioner av VLDL (very low densitiy lipoprotein), LDL (low density lipoprotein) och HDL (high density lipoprotein) lipoprotein utgör huvuddelen av dessa plasmaproteiner. Inga studier avseende proteinbindningsinteraktioner har utförts. Könshormonbindande globulinets (SHGB) roll har inte utvärderats.


Metabolism

Fulvestrants metabolism har inte utvärderats fullständigt, men innefattar kombinationer av ett antal möjliga biotransformeringsvägar som ingår i metabolismen av endogena steroider. Identifierade metaboliter (inklusive 17‑keton, sulfan, 3‑sulfat, 3- och 17‑glukuronidmetaboliter) är antingen mindre aktiva eller uppvisar en liknande aktivitetsprofil som fulvestrant i antiöstrogena modeller. Studier med humana leverpreparationer och humana rekombinanta enzymer indikerar att CYP 3A4 är det enda av P‑450‑isoenzym som är involverat i oxidationen av fulvestrant. In vivo förefaller dock andra metaboliseringsvägar än P450 vara vanligast förekommande. In vitro‑data tyder på att fulvestrant inte hämmar CYP450‑isoenzym.


Eliminering

Fulvestrant elimineras huvudsakligen i metaboliserad form. Den främsta utsöndringsvägen är via faeces och mindre än 1 % utsöndras med urinen. Fulvestrant har ett högt clearance, 11± 1,7 ml/min/kg, vilket tyder på hög extraktionsgrad i levern. Den terminala halveringstiden (t1/2) efter intramuskulär administrering styrs av absorptionshastigheten och har uppskattats till 50 dagar.


Särskilda patientgrupper

I en populationsfarmakokinetisk analys av data från fas III‑studier sågs ingen skillnad i den farmakokinetiska profilen av fulvestrant beroende på ålder (mellan 33 och 89 år), vikt (40‑127 kg) eller etnicitet.


Nedsatt njurfunktion

Lätt till måttligt nedsatt njurfunktion påverkade inte fulvestrants farmakokinetik i någon

kliniskt relevant omfattning.


Nedsatt leverfunktion

Fulvestrants farmakokinetik har utvärderats i en singeldosprövning genomförd på patienter med lätt till måttlig leverfunktionsnedsättning (Child‑Pugh klass A och B). En hög dos av en formulering för intramuskulär injektion med kortare duration användes. Hos patienter med nedsatt leverfunktion sågs en upp till 2,5‑faldig ökning av AUC jämfört med friska försökspersoner. Hos patienter som administreras fulvestrant förväntas en ökad exponering i denna omfattning vara väl tolererad. Patienter med svår leverfunktionsnedsättning (Child‑Pugh klass C) utvärderades inte.


Pediatrisk population

Farmakokinetiken för fulvestrant utvärderades i en klinisk prövning på 30 flickor med för tidig pubertet kopplad till McCune Albrights syndrom (MAS) (se avsnitt Farmakodynamik). De unga patienterna var i åldern 1-8 år och fick en dos av fulvestrant på 4 mg/kg per månad intramuskulärt. Det geometriska medelvärdet (standardavvikelsen) för dalkoncentrationen (Cmin,ss) och för AUCss i steady state var 4,2 (0,9) ng/ml respektive 3 680 (1 020) ng*h/ml. Även om insamlade data var begränsade förefaller dalkoncentrationerna av fulvestrant vid steady state hos barn vara överensstämmande med dem hos vuxna.

Prekliniska uppgifter

Fulvestrant har låg akut toxicitet.


Fulvestrant och andra beredningsformer av fulvestrant tolererades väl i alla djurarter som testades i flerdosstudier. Lokala reaktioner, såsom myosit och granulom vid injektionsstället ansågs bero på vehikeln, men allvarlighetsgraden av myosit hos kaniner ökade med fulvestrantmängden, jämfört med kontroll (saltlösning). I multipla intramuskulära dostoxicitetsstudier på råtta och hund, kunde de flesta av effekterna hänföras till fulvestrants antiöstrogena aktivitet. Detta kunde särskilt ses i reproduktionssystemet hos honor men också i andra organ känsliga för hormoner i båda könen. Arterit som omfattade ett flertal olika vävnader sågs hos några hundar efter kronisk (12 månader) behandling.


I hundstudier efter oral och intravenös administrering, sågs effekter på kardiovaskulära systemet (mindre höjningar av ST‑segmentet vid EKG [oral], i en hund sågs sinushämning [intravenöst]). Detta inträffade vid exponeringsnivåer som var högre än för patienter (Cmax > 15 gånger), och är därför sannolikt av begränsad betydelse för människans säkerhet vid kliniska doser.


Fulvestrant visade ingen gentoxicitet.


Fulvestrant visade reproduktionseffekter och effekter på embryo/fosterutveckling i överensstämmelse med dess antiöstrogena aktivitet, vid doser jämförbara den kliniska dosen. En reversibel minskad fertilitet och överlevnad av embryo, dystoci och en ökad incidens av missbildningar inklusive böjd fotled observerades hos råtta. Kaniner som fick fulvestrant kunde inte fullfölja dräktighet och en ökning av placentavikten samt post‑implantationsförlust av foster sågs. En ökad incidens av fostervariationer hos kaniner (omvänd placering av bäckengördeln samt 27 pre‑sakralkotor) noterades.


En två års onkogenicitetsstudie på råtta (intramuskulär administrering med fulvestrant) visade på en ökad incidens av benigna ovariala granulosa celltumörer hos honråttor vid hög dos (10 mg/råtta/15 dagar) och en ökad incidens av Leydigcelltumörer hos hanråttor. I en tvåårig onkogenicitetsstudie på mus (daglig oral administrering) fanns en ökad incidens av könssträngstumörer i äggstockarna (både benigna och maligna) i doser på 150 och 500 mg/kg/dag. Vid nivån utan effekt för dessa fynd var systemiska exponeringen (AUC), hos råttor approximativt 1,5 gånger den förväntade humana exponeringen hos honor och 0,8 gånger hos hanar, och hos möss approximativt 0,8 gånger den förväntade humana exponeringen hos både hanar och honor. Induktionen av sådana tumörer överensstämmer med farmakologiska endokrina förändringar i gonadotropinnivåer orsakade av antiöstrogener hos cykliska djur. Därför anses dessa fynd inte vara relevanta för användandet av fulvestrant hos postmenopausala kvinnor med avancerad bröstcancer.


Miljöriskbedömning (ERA)

Miljöriskbedömningsstudier har visat att fulvestrant kan ha potential att orsaka skadliga effekter på vattenmiljön (se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering).

Innehåll

Varje ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta innehåller 50 mg fulvestrant.


En förfylld spruta innehåller 250 mg fulvestrant per 5 ml lösning.


Hjälpämnen med känd effekt (per 5 ml)

Etanol 96 % (500 mg), bensylalkohol (500 mg), bensylbensoat (750 mg)


Förteckning över hjälpämnen

Etanol (96 procent), bensylalkohol, bensylbensoat, ricinolja (raffinerad)

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för fulvestrant är framtagen av företaget AstraZeneca för Faslodex®

Miljörisk: Användning av fulvestrant har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Fulvestrant bryts ned i miljön.
Bioackumulering: Fulvestrant har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

PEC/PNEC = 0.00033 μg/L /0.00057 μg/L = 0.60

PEC/PNEC ≤ 1


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)
The PEC is based on following data:


PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100)

PEC (µg/L) = 1.37*10-6*A*(100-R)

PEC =1.37 * 10-6 * 4.89* (100 – 50)

        = 0.00033 µg/L

A (kg/year) = total sold amount API in Sweden year 2021, data from IQVIA .

= 4.89 kg

R (%) = removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization,

hydrolysis or biodegradation)

= 50 (conservative estimate based on OECD303a, Ref. 15)

P = number of inhabitants in Sweden = 10*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref 1)

(Note: The factor 109 converts the quantity used from kg to μg).


Metabolism

The metabolism and excretion of fulvestrant in man has been determined following

intramuscular and intravenous administration. Fulvestrant is rapidly metabolised via a number of biotransformation pathways, analogous to those of endogenous steroids (oxidation, aromatic hydroxylation, conjugation with glucuronic acid and/or sulphate and oxidation of the side chain sulphoxide). The metabolism profile in humans similar to that found in other mammalian species. Identified metabolites are either less active or exhibit similar activity to fulvestrant. The major route of excretion is via the faeces (~80-90%) with less than 1% being excreted in the urine (Ref 2, 3 and 4). In humans the metabolite profiles observed in faeces comprised of 10 to 15 components. The two largest fractions of these profiles were unchanged fulvestrant and the sulphone metabolite which represented approximately 8-6% of the administered dose.


Ekotoxicity data

Endpoint

Species

Common Name

Method

Time

Result

Ref.

EC50 – Based on Growth Rate

Selenastrum capricornutumGreen AlgaOECD 201
72 h

> Limit of Solubility

Note 1
5

NOEC

Limit of Solubility

EC50 – Based on Immobilisation
Daphnia magna

Giant Water Flea
OECD 202
48 h 

> Limit of solubility

Note 2
6

NOEC

Limit of solubility

LOEC- Based on Reproduction & Length

Daphnia magna

Giant Water Flea

OECD 211

21 d

≥ Limit of solubility

Note 3

7

NOEC


  

Limit of solubility
LC50 – Based on Mortality
Oncorhynchus mykiss
Rainbow Trout
OECD 203
96 h

> Limit of solubility

Note 4
8

NOEC

Limit of solubility

LOEC – Based on F1 length and dry weight
Pimephales promelasFathead MinnowEPA 540/9-86-137 1986 Pair breeding study with embryo-larval test
43 d

22.2ng/L

Note 5
9

NOEC

5.7ng/L

Note 5

LOEC – Based on F0 fecundity

0.143ng/L

NOEC

>0.143ng/L

LOEC - Based on emergence & development rateChironomus riparius


Midge  OECD 218


28 d
>5 mg/kg (dry weight)

Note 6


10

NOEC 

5 mg/kg (dry weight)

ASRIT - Activated Sludge Respiration Inhibition-


-


OECD 209


3 h


>100 mg/L

Note 7


11

NOEC


100 mg/L

Note 7

Note 1: Limit of solubility below limit of detection 0.047 mg/L

Note 2: Limit of solubility below limit of detection 0.051 mg/L

Note 3: Limit of solubility below limit of detection 0.030 µg/L

Note 4: Limit of solubility below limit of detection 0.028 mg/L

Note 5: Results are expressed as mean measured concentrations.

Note 6: Concentrations confirmed with radiochemical analysis

Note 7: Results are expressed as nominal concentrations.


PNEC (Predicted No Effect Concentration)

Long-term tests have been undertaken for species from three trophic levels, based on internationally accepted guidelines. Therefore, the PNEC is based on results from the assessment of the fathead minnow (Pimephales promelas) study;

NOEC = 5.7ng/L = 0.0057µg/L and an assessment factor of 10 is applied, in accordance with ECHA guidance (Ref 12).


PNEC = 0.0057/10 µg/L = 0.00057 µg/L


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.00033 μg/L /0.00057 μg/L = 0.60; i.e., PEC/PNEC >1 

In Swedish: ”Användning av fulvestrant har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan” under the heading ”Miljörisk”.


Environmental Fate Data

Endpoint

Method

Concentration

Time

Result

Ref.

BODOECD 301F100 mg/l

5 d & 28 d

< 0.05 g O2/g13

Percentage Aerobic Biodegradation


28 d


< 5 %


Percentage Inherent Biodegradation

OECD 302A
DoE (1981) Method H0.003 mg/l41 d< 0.9 % Mineralisation14

Percentage Compound Removal (STP Simulation)
OECD 303A
0.001 mg/l (Nominal)93 d (29 d equilibrium, 64 d exposure)100 %
15

Biodegradation Half-life (STP Simulation)

T1/2 = 21.7 h Mineralisation

Degradation Half-LifeOECD 308

0.1 mg/l (Nominal) (High Organic Matter Sediment)99 d


DT50 = <14 days (Total System)16

0.1 mg/l (Nominal) (Low Organic Matter Sediment)

DT50 = <14 days (Total System)

Percentage Compound Removal

0.1 mg/l (Nominal) (High Organic Matter Sediment)

>75

0.1 mg/l (Nominal) (Low Organic Matter Sediment)

Biodegradation

Fulvestrant is not readily biodegradable according to OECD 301F (Ref 13) and not inherently biodegradable according to OECD 302A (Ref 14). 


However, in a sewage simulation test, OECD 303A (Ref 15), total radioactivity was shown to partition evenly between the aqueous effluent and sludge solids. Unchanged [14C]fulvestrant was not identified in the aqueous effluent extracts and degradation products did not exceed 10% of the applied radioactivity (AR) and no attempt was made to identify them. Samples of the activated sludge at the end of the exposure period were extracted using methanol, which attained 84% recovery of the bound radioactivity, and the radioactivity was characterised in a separate study (Ref 17). This analysis also confirmed that the remaining radioactivity bound to the activated sludge was present as degradation products. Again, no individual degradation product exceeded 10% of AR and no attempt was made to identify them.


Overall, the results from these studies show that fulvestrant is likely to be significantly degraded following sewage treatment and a conservative assumption of 50% removal by sewage treatment is factored into the PEC calculation above. 


The evidence from the OECD 308 study (Ref 16) shows that fulvestrant entering the aquatic environment is likely to rapidly dissipate from the water phase into the sediment and undergo significant degradation.


Non-extractable residues (NER) increased throughout the study. At Day 99, 44% and 56% of the AR in the HOM and LOM, respectively, was associated with the NER.  At Day 49 a variety of extraction solvents (methanol, methanol:dichloromethane (DCM) 50:50, acetone, acetonitrile, tetrahydrofurane (THF), hexane, DCM, chloroform, ethyl acetate and toluene) were used to minimise the amount of NER, however no significant increase in recovery was observed.


By Day 14 (the first data point after Day 0) approximately 13% and 9.5% of the AR remained in the aqueous phase, of which <10% was present as fulvestrant. At Day 14, approximately 82% and 65% of the AR was extracted from the high (HOM) and low (LOM) organic carbon sediments, respectively, using Soxhlet extraction. Specific analysis of the HOM sediment extract showed that fulvestrant accounted for approximately 13% of the AR. No fulvestrant was observed in the extract of the LOM sediment.


The presence of fulvestrant in the HOM sediment extract declined throughout the study, at Day 99 fulvestrant accounted for <2% of the radioactivity extracted from the sediment phase.


In the HOM sediment extract two degradation products were observed that accounted for >10% AR. No degradation products accounting for >10% AR were observed in the LOM sediment extract.


At the end of the test mineralisation (formation of 14CO2) accounted for 6% in the HOM and 13% in the LOM, a further 3% AR was associated with the volatile organic degradation products.


Evidence from this study suggests that in the aquatic environment fulvestrant will partition to the sediment and be degraded.


 • Radio-TLC analysis of the extracts from the high organic matter systems showed no fulvestrant parent in the water phase after day zero.

 • Fulvestrant residues in the sediment extracts peaked on day 14 (13% AR) and declined to 1.7% AR at the end of the study.

Although insufficient time points were available for robust kinetic half-life determination, fulvestrant accounted for <25% of the AR by Day 14, resulting in an estimated total system half-life <14 days for fulvestrant.


Based on the evidence of the OECD303A and 308 the phrase “Fulvestrant is degraded in the environment” is assigned. 


In Swedish: “Fulvestrant bryts ned i miljön” under the heading “Nedbrytning”.


Physical Chemistry Data

Endpoint

Method

Test Substance Conditions

Result

Ref.

Partition Coefficient Octanol Water


OECD 123


-


Log P = 7.67


18

Water Solubility

OECD 105

20oC @ pH7

0.00078 - 0.0032 mg/L

19

Bioaccumulation

Endpoint

Species

Common Name

Method

Test Substance Conc.

Result

Ref.

Bio-concentration factor (Whole Body -Based on Total Measured Radioactivity)

Oncorhynchus mykiss

Rainbow trout

OECD 305

0.0001 mg/l (Nominal)

BCF steady state = 342

Kinetic BCF = 355

20

0.001 mg/l (Nominal)

BCF steady state = 338

Kinetic BCF = 357

Although fulvestrant has a high octanol-water coefficient, the bioconcentration factors determind in the OECD305 Bioaccumulation in fish study indicated that the risk of bioaccumulation of fulvestrant in aquatic organisms is low. Therefore, the phrase “Fulvestrant has low potential for bioaccumulation” is assigned.


In Swedish: ”Fulvestrant har låg potential att bioackumuleras.” under the heading “Bioackumulering”.


References

 1. [ECHA] European Chemicals Agency. Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment. Chapter R.16: Environmental exposure assessment (Version 3.0). February 2016.


 2. Yates R A. A Phase I Trial to Assess the Metabolism, Excretion and Pharmacokinetics of a Single Intravenous Dose of 10 mg [14C]-ICI-182,780 in Healthy Male and Healthy post-menopausal Female Volunteers. Clinical study report 9238IL/0012. Nov 1999.


 3. Laight A. A Phase I Trial to Assess the Metabolism, Excretion and Pharmacokinetics of a Single Intravenous Dose of 10 mg [14C]-ICI-182,780 in Healthy Male and Healthy post-menopausal Female Volunteers. Clinical study report 9238IL/0029. April 2000.


 4. Harrison M P. To Compare the Metabolite Profiles in Faeces from Rat, Dog and Human Following Intramuscular Dosing of [14C]-ICI 182,780. Non-clinical study KMN084. Nov 2000.


 5. ICI 182,780: Determination of toxicity to the green alga Selenastrum capricornutum.Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL6210. May 1998.

 6. ICI 182,780: Determination of acute toxicity to Daphnia magna. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL6209. May 1998.


 7. Fulvestrant: Chronic toxicity to Daphnia magna. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL8477, September 2007.


 8. ICI 182,780: Determination of acute toxicity to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL6208. May 1998.


 9. Fulvestrant: Determination of the effects on the development, growth and reproduction of the fathead minnow (Pimephales promelas). Brixham Enivronmental Laboratory, AstraZenca, UK, Report BL8495. June 2008.


 10. Fulvestrant: Effects in sediment on emergence of the midge, Chironomus riparius. Brixham Environmental Laboratory, Brixham, UK. Report No. BL8558/B. June 2008.


 11. ICI 182,780: Effect on the respiration rate of activated sludge. April 1998. Brixham Environmental Laboratory, Brixham, UK. Report No. BL6206/B.


 12. [ECHA] European Chemicals Agency. Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment. Chapter R.10: Characterisation of dose [concentration]-response for environment. May 2008.


 13. ICI 182,780: Determination of 28 day aerobic biodegradability. Brixham Enivronmental Laboratory, AstraZenca, UK, Report BL6207. May 1998.


 14. ICI 182,780: Determination of inherent biodegradability using a modified semi-continuous activated sludge (SCAS) process. Brixham Enivronmental Laboratory, AstraZenca, UK, Report BL6397 October 1998.


 15. Fulvestrant: Simulation test for aerobic sewage treatment by activated sludge. Brixham Enivronmental Laboratory, AstraZenca, UK, Report BL8546 November 2008.


 16. Fulvestrant: Aerobic transformation in aquatic sediment systems. Garcia de Oteyza Feldeman T. McCormack P. Brixham Enivronmental Laboratory, UK, AstraZenca Report BL8462. June 2008.

 17. Fulvestrant: Extraction and characterisation of radioactivity in the sludge exposed to [14C]fulvestrant at the end of an OECD 303A study. BL8648/B. Brixham Environmental Laboratory, Brixham, UK. November 2008

 18. Fulvestrant: Determination of 1-Octanol/Water partition coefficient. Maynard S.J. Johnson J.E. Brixham Enivronmental Laboratory, AstraZenca, UK, Report BL8396. December 2006.

 19. Fulvestrant: Determination of water solubility: slow stir method. Brixham Environmental Laboratory, Brixham, UK. Report No. BL8451/B. January 2008.


 20. Fulvestrant: Determination of the accumulation and elimination of [14C]fulvestrant in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).

  Brixham Enivronmental Laboratory, AstraZenca, UK, Report

  BL8621. October 2008.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras och transporteras kylt (2 °C‑8 °C).


Avvikelser utanför temperaturområdet 2 °C‑8 °C ska begränsas. Detta inkluderar att undvika förvaring vid temperaturer som överstiger 30 °C och att inte överskrida en period på 28 dagar där den genomsnittliga förvaringstemperaturen för produkten är under 25 °C (men över 2 °C‑8 °C). Efter temperaturavvikelser ska produkten omedelbart återgå till de rekommenderade förvaringsförhållandena (förvaras och transporteras kylt, 2 °C‑8 °C). Temperaturavvikelser har en kumulativ effekt på produktkvaliteten och tidsperioden på 28 dagar får inte överskridas under hela hållbarhetstiden på 2 år för Fulvestrant Accord (se ovan). Exponering för temperaturer under 2 °C skadar inte produkten, förutsatt att den inte förvaras under -20 °C.


Förvara den förfyllda sprutan i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion


Instruktioner för administrering

Varning! Autoklavera inte den skyddade nålen före användning. Händerna måste hela tiden hållas bakom nålen vid användning och vid destruktion.


Sprutor tillhandahålls med BD SafetyGlide® skyddad nål.


OBS! På grund av närheten till den underliggande ischiasnerven måste försiktighet iakttas om Fulvestrant administreras vid det dorsogluteala injektionsstället (se avsnitt Varningar och försiktighet).


För var och en av de två sprutorna:

 • Ta försiktigt upp glassprutan från brickan och kontrollera att den inte är skadad.

 • Vrid plastskyddet på säkerhetsförslutningen på sprutans Luer-fattning för att ta bort skyddet med hjälp av den vidhängande topphylsan i gummi (se figur 1).

Figur 1figur 1

 • Dra bort den yttre förpackningen på den skyddade nålen (BD SafetyGlide). Fäst den skyddade nålen på Luer‑fattningen (se figur 2).

 • Vrid för att låsa nålen på Luer‑fattningen. Vrid tills den sitter fast ordentligt.

 • Dra skyddet rakt ut från nålen för att förhindra att nålspetsen skadas.

 • Flytta den fyllda sprutan till administreringsstället.

 • Ta bort nålskyddet.

 • Parenterala lösningar måste inspekteras visuellt för partiklar och missfärgning före administrering.

 • Tryck ut överskott av gas från sprutan.

Figur 2

bild

 • Administrera långsamt intramuskulärt (1‑2 minuter/injektion) i skinkan. För att underlätta användning är nålen fasad uppåt mot hävarmen (se figur 3).

Figur 3

bild

 • Aktivera säkerhetsmekanismen omedelbart efter injektionen genom att trycka Luer-armen framåt tills nålspetsen är helt täckt (se figur 4).


OBS: Aktivera genom att rikta nålen bort från dig själv och andra. Lyssna efter klickljudet och kontrollera visuellt att nålspetsen är helt täckt.

Figur 4

bild

Destruktion

Förfyllda sprutor är endast avsedda för engångsbruk. Detta läkemedel kan utgöra en risk för vattenmiljön.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 250 mg klar, färglös till gul, viskös lösning
2 x 5 milliliter förfylld spruta, 2048:-, F

Hitta direkt i texten
Av