FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Respreeza

CSL Behring

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 4000 mg
(Pulvret är vitt till benvitt. Vätskan är en klar och färglös lösning.)

Hemostatika, proteinashämmare

ATC-kod: B02AB02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från CSL Behring omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Respreeza pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 1000 mg, 4000 mg och 5000 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 06/2023.

Indikationer

Respreeza är indicerat som underhållsbehandling för att bromsa utvecklingen av emfysem hos vuxna med allvarlig alfa-1-proteinashämmarbrist (t.ex. genotyperna PiZZ, PiZ(null), Pi(null,null), PiSZ). Patienterna ska stå på optimal farmakologisk och icke-farmakologisk behandling och visa tecken på progressiv lungsjukdom (t.ex. lägre FEV1 än förväntat, nedsatt gångförmåga eller ökat antal exacerbationer) som utvärderats av sjukvårdspersonal med erfarenhet av behandling av alfa-1-proteinashämmarbrist.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll (se även avsnitt Varningar och försiktighet).

 • Patienter med IgA-brist med kända antikroppar mot IgA, på grund av allvarlig överkänslighet och anafylaktiska reaktioner.

Dosering

De första infusionerna ska administreras under övervakning av sjukvårdspersonal med erfarenhet av behandling av alfa-1-proteinashämmarbrist. Efterföljande infusioner kan administreras av en vårdgivare eller av patienten själv (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Dosering

Den rekommenderade dosen Respreeza är 60 mg/kg kroppsvikt administrerat en gång per vecka.


Äldre population

Säkerhet och effekt för Respreeza hos äldre patienter (65 år eller äldre) har inte fastställts i specifika kliniska studier.


Patienter med nedsatt njur- eller leversjukdom

Inga särskilda undersökningar har utförts. Ingen alternativ dosregim kan rekommenderas för dessa patienter.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Respreeza för pediatrisk population (under 18 år) har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt

Respreeza ska endast administreras intravenöst genom infusion efter beredning.

Pulvret ska beredas med vatten för injektionsvätskor (se anvisningarna om beredning i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering) och administreras med ett intravenöst administreringsset (tillhandahålls i förpackningar för 4 000 och 5 000 mg).


Den färdigberedda lösningen bör infunderas intravenöst med en infusionshastighet av cirka 0,08 ml/kg kroppsvikt/minut. Denna infusionshastighet kan justeras baserat på patientens tolerabilitet. Den rekommenderade dosen om 60 mg/kg kroppsvikt tar cirka 15 minuter att infundera.

En injektionsflaska med Respreeza är avsedd endast för engångsbruk.


Ytterligare information om administrering av färdigberedd lösning finns i anvisningarna i slutet av avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Varningar och försiktighet


Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras.


Den rekommenderade infusionshastigheten som anges i avsnitt Dosering ska följas. Under den första infusionen bör patientens kliniska tillstånd, inklusive vitalsymptom, övervakas noggrant under hela infusionsförloppet. Om någon reaktion inträffar som kan vara relaterad till administreringen av Respreeza, ska infusionshastigheten sänkas eller administreringen avbrytas, beroende på patientens kliniska tillstånd. Om symtomen avtar efter att administreringen avbrutits kan infusionen återupptas med en lägre hastighet som är bekväm för patienten.


Överkänslighet

Överkänslighetsreaktioner kan inträffa, även hos patienter som har tolererat tidigare behandling med human alfa-1-proteinashämmare.


Respreeza kan innehålla spårmängder av IgA. Patienter med selektiv eller svår IgA-brist kan utveckla antikroppar mot IgA och därmed finns en större risk att de potentiellt kan utveckla svåra överkänslighets- och anafylaktiska reaktioner.


Misstänkta allergiska eller anafylaktiska reaktioner kan kräva omedelbar utsättning av infusionen, beroende på reaktionens typ och svårighetsgrad. Vid chock ska akutvård ges.


Behandling i hemmet/självadministrering

Det finns begränsade data om användning av detta läkemedel för hembehandling/självadministrering.

Möjliga risker i samband med hembehandling/självadministrering har att göra med hantering och administrering av läkemedlet samt hantering av biverkningar, särskilt överkänslighet. Patienterna bör informeras om tecken på överkänslighetsreaktioner.


Beslut om huruvida en patient lämpar sig för hembehandling/självadministrering ska fattas av den behandlande läkaren, som ska försäkra att lämplig träning ges (t.ex. avseende beredning, användning av Mix2Vial®-setet, montering av intravenösa slangar, infusionstekniker, förandet av en behandlingsdagbok, identifiering av biverkningar och åtgärder som ska vidtas om sådana reaktioner uppstår) och att användning ses över med jämna mellanrum.


Överförbara agens

Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel tillverkade ur humant blod eller plasma, inkluderar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt att effektiva tillverkningssteg för inaktivering/eliminering av virus är en del av tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel framställda ur humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra patogener.


De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot höljeförsedda virus som t.ex. humant immunbristvirus (HIV), hepatit B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV) samt mot icke-höljeförsedda virus såsom hepatit A (HAV) och parvovirus B19.


Adekvat vaccinering (hepatit A och B) rekommenderas för patienter som regelbundet/upprepat behandlas med humana plasmaderiverade proteinashämmare.


Rökning

Tobaksrökning är en viktig riskfaktor för utvecklingen och progressionen av emfysem. Därför rekommenderas starkt rökstopp och undvikandet av passiv rökning.


Natriuminnehåll

Respreeza 1 000 mg pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

Detta läkemedel innehåller cirka 37 mg (1,6 mmol) natrium per injektionsflaska med Respreeza 1 000 mg. Detta är ekvivalent med 1,9% av rekommenderat maximalt dagligt intag av natrium för en vuxen.


Respreeza 4 000 mg pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

Detta läkemedel innehåller cirka 149 mg (6,5 mmol) natrium per injektionsflaska med Respreeza 4 000 mg. Detta är ekvivalent med 7,4% av rekommenderat maximalt dagligt intag av natrium för en vuxen.


Respreeza 5 000 mg pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

Detta läkemedel innehåller cirka 186 mg (8,1 mmol) natrium per injektionsflaska med Respreeza 5 000 mg. Detta är ekvivalent med 9,3% av rekommenderat maximalt dagligt intag av natrium för en vuxen.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Inga reproduktionsstudier på djur har utförts med Respreeza och dess säkerhet vid användning under graviditet hos människa har inte fastställts i kontrollerade kliniska prövningar. Eftersom alfa-1-proteinashämmare är ett endogent humant protein anses det osannolikt att Respreeza skulle orsaka fosterskador när det ges i rekommenderade doser. Respreeza bör emellertid ges med försiktighet till gravida kvinnor.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om Respreeza/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Utsöndringen av human alfa-1-proteinashämmare i mjölk har inte studerats hos djur. Ett beslut måste fattas om man ska fortsätta/avbryta amningen eller fortsätta/avbryta behandlingen med Respreeza efter att man har tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen av behandlingen med alfa-1-proteinashämmare för kvinnan.

Fertilitet

Inga fertilitetsstudier på djur har utförts med Respreeza och dess effekt på fertiliteten hos människa har inte fastställts i kontrollerade kliniska prövningar. Eftersom human alfa-1-proteinashämmare är ett endogent humant protein förväntas inga negativa effekter på fertiliteten när det ges i rekommenderade doser.

Trafik

Yrsel kan förekomma efter administrering av Respreeza (se avsnitt Biverkningar). Därför kan Respreeza ha en mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar


Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Överkänslighet eller allergiska reaktioner har observerats under behandling. I de allvarligaste fallen kan allergiska reaktioner utvecklas till allvarliga anafylaktiska reaktioner även om patienten inte har visat överkänslighet vid tidigare administrering (se avsnitt Varningar och försiktighet).


För säkerhetsinformation med avseende på överförbara agens, se avsnitt Varningar och försiktighet.


Tabell över biverkningar

I tabellen nedan presenteras de biverkningar som rapporterats in från sex kliniska studier på 221 patienter och efter marknadsintroduktion enligt MedDRA-systemets klassificering av organ (SOC och Preferred Term (PT) Level). Frekvensen per patient (baserat på sex månaders exponering under kliniska prövningar) har utvärderats enligt följande konvention: vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000). Frekvensen av biverkningar som endast rapporterats efter marknadsintroduktion betraktas som ”ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)”.


Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.


Frekvensen av biverkningar i kliniska studier och efter marknadsintroduktion för Respreeza

Klassificering av organsystem

(SOC)

Frekvensen av biverkningar


Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1000, <1/100)

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Ingen känd frekvens

Blodet och lymfsystemet
Lymfkörtelsmärta

Immunsystemet


Överkänslighets-reaktioner (inklusive takykardi, hypotension, förvirring, synkopé, minskad syreförbrukning och svalgödem)

Anafylaktiska reaktioner


Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel, huvudvärk

Parestesi

Hypoestesi


Ögon
Ögonsvullnad

Blodkärl


RodnadAndningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Dyspné
Magtarmkanalen

IllamåendeLäppsvullnad

Hud och subkutan vävnad


Urtikaria, utslag (inklusive exfoliativt och generaliserat)

Hyperhidros, klåda

Ansiktssvullnad

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället


Asteni, reaktioner vid infusionsstället (inklusive hematom vid infusionsstället)

Bröstsmärta, frossa, feberPediatrisk population

Säkerhet och effekt har inte fastställts för den pediatriska populationen. Inga data finns tillgängliga.


Geriatrisk population

Säkerhet och effekt av Respreeza för äldre patienter (65 år och äldre) har inte fastställts i kliniska studier.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Konsekvenserna av överdosering är inte kända.

I händelse av överdosering ska patienten övervakas noga med avseende på förekomsten av biverkningar och stödjande åtgärder ska göras tillgängliga vid behov.

Farmakodynamik

Human alfa-1-proteinashämmare är en normal beståndsdel i blodet hos människa. Human alfa-1-proteinashämmare har en molekylvikt på 51 kDa och tillhör familjen serinproteinashämmare.


Verkningsmekanism

Human alfa-1-proteinashämmare anses vara det primära antiproteaset i de nedre luftvägarna, där det hämmar neutrofilelastas (NE). Normala friska individer producerar tillräckligt med alfa-1-proteinashämmare för att kontrollera det neutrofilelastas som produceras av aktiverade neutrofiler och kan därmed förhindra olämplig proteolys av lungvävnaden av neutrofilelastas. Förhållanden som ökar neutrofilackumulering och aktivering i lungan, såsom luftvägsinfektion och rökning, kommer i sin tur öka nivåerna av neutrofilelastas. Men individer som har brist på endogen alfa-1-proteinashämmare är oförmögna att upprätthålla ett adekvat försvar mot antiproteas och erfar en snabbare proteolys av alveolväggarna som börjar före utvecklingen av kliniskt signifikant kronisk obstruktiv lungsjukdom i tredje eller fjärde årtiondet.


Farmakodynamisk effekt

Administreringen av Respreeza ökar och bibehåller serumnivåer och nivåer i lungepitelvätska av alfa-1-proteinashämmare vilket leder till en avmattning av utvecklingen av emfysem.


Klinisk effekt och säkerhet


RAPID-studier

Säkerheten och effekten av Respreeza utvärderades i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie (RAPID) följd av en 2-årig, öppen, uppföljningsstudie (RAPID extension-studien). Totalt 180 patienter med alfa-1-proteinashämmarbrist (kännetecknad av en serumnivå av alfa-1-proteinashämmare <11 µM (dvs.< 50 mg/dl enligt bestämning med nefelometri) och kliniska tecken på emfysem randomiserades till att få veckovis intravenös dos av Respreeza om 60 mg/kg kroppsvikt (93 patienter) eller placebo (87 patienter) i upp till 24 månader. Patienternas ålder varierade mellan 31 och 67 år (medianålder 54 år) med genomsnittliga utgångsvärden av alfa-1-proteinashämmare på cirka 6,15 µM och genomsnittlig volymjusterad lungdensitet, mätt med datortomografi, på 47 g/l för Respreeza-patienter respektive 50 g/l för placebopatienter.

140 patienter (76 patienter behandlade med Respreeza och 64 patienter behandlade med placebo i RAPID-studien) fortsatte i RAPID extension-studien och behandlades med Respreeza 60 mg/kg kroppsvikt intravenös dos per vecka i upp till 24 månader.


I studierna undersöktes effekten av Respreeza på progressionen av emfysem, vilket bedömdes genom reduktion av lungdensitet som mättes med datortomografi (CT).

Patienter behandlade med Respreeza visade ett konsekvent mönster av långsammare reduktion av lungdensitet än de som fick placebo (se figur 1). Den årliga reduktionen av lungdensitet, uppmätt med datortomografi vid total lungkapacitet i mer än 2 år, var lägre med Respreeza (-1,45 g/l) jämfört med placebo (-2,19 g/l), vilket var en reduktion med 34 % (p = 0,017, 1-sidig).


RAPID extension-studien visade att den långsammare reduktionen av lungdensitet bibehölls för patienter som kontinuerligt behandlades med Respreeza under 4 år (se figur 1).


Figur 1:Förändringar i lungdensitet (total lungkapacitet) från baslinje i RAPID- och RAPID EXTENSION-studierna

Figur 1

Enkeldoser på 120 mg/kg kroppsvikt har administrerats till 137 patienter som behandlades med Respreeza.


Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för Respreeza för alla grupper av den pediatriska populationen för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) på grund av alfa-1-proteinashämmarbrist (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).

Farmakokinetik

Fyra kliniska studier genomfördes med Respreeza på 89 patienter (59 män och 30 kvinnor) för att utvärdera effekten av Respreeza på serumnivåerna av alfa-1-proteinashämmare. Patienternas ålder varierade mellan 29 och 68 år (medianålder 49 år). Vid screening var nivåerna av alfa1-proteinashämmare mellan 3,2 och 10,1 μM (medianvärde 5,6 μM).


En dubbelblind, randomiserad, aktivkontrollerad, farmakokinetisk crossover-studie genomfördes på 13 män och 5 kvinnor med alfa-1-proteinashämmarbrist, i åldrarna 36–66 år. I studien fick 9 patienter en enda dos 60 mg/kg kroppsvikt Respreeza följt av ett jämförelseläkemedel och 9 patienter fick ett jämförelseläkemedel följt av en enda dos 60 mg/kg kroppsvikt Respreeza, med ett behandlingsuppehåll på 35 dagar mellan doserna. Totalt 13 serumprover togs efter infusion vid olika tidpunkter till och med dag 21. Tabell 1 visar medelresultat för de farmakokinetiska parametrarna för Respreeza.


Tabell 1: Farmakokinetiska parametrar för alfa-1-proteinashämmare efter en enda dos 60 mg/kg kroppsvikt Respreeza

Farmakokinetisk parameter

Medelvärde (standardavvikelse)*

Area under kurvan (AUC0-∞)

144 (±27) µM x dag

Maximal koncentration (Cmax)

44,1 (±10,8) µM

Terminal halveringstid (t1/2ß)

5,1 (±2,4) dagar

Total clearance

603 (±129) ml/dag

Distributionsvolymen vid steady state

3,8 (±1,3) l

* n=18 patienter.


En populationsfarmakokinetisk analys utfördes med hjälp av data från 90 patienter behandlade med Respreeza från RAPID-prövningen. Den beräknade genomsnittliga halveringstiden för populationen var 6,8 dagar. Modellen förutspådde att den genomsnittliga koncentrationen vid steady-state var 21,8 µM efter en 60 mg/kg kroppsvikt/veckodos. Den populationsfarmakokinetiska analysen indikerade inte att det fanns några signifikanta effekter av ålder, kön, vikt eller utgångsvärden för koncentrationer av serum alfa-1-proteinashämmare antigenclearance av Respreeza.


Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt förhållande

I en dubbelblind, kontrollerad klinisk studie för att utvärdera säkerhet och biokemisk effekt av Respreeza randomiserades 44 patienter att få 60 mg/kg kroppsvikt intravenös dos av Respreeza en gång i veckan under 24 veckor. De genomsnittligt lägsta nivåerna av serum alfa-1-proteinashämmare vid steady-state (vecka 7–11) bibehölls över 11 μM. Medelvärdet (SD) av dalkoncentrationen alfa-1-proteinashämmare vid steady-state för patienter behandlade med Respreeza var 17,7 μM (2,5).

I en undergrupp av patienter som ingick i denna studie (10 patienter behandlade med Respreeza) utfördes bronkoalveolärt lavage. Mätningarna av nivåerna alfa-1-proteinashämmare i lungepitelvätska visade en konsekvent ökning efter behandling. Nivåerna antigen alfa-1-proteinashämmare och alfa-1-proteinashämmare i lungepitelvätska: NE-komplex ökade från baslinjen. Fri elastas var omätbart lågt i alla prover.

Efter avslutad RAPID-studie utfördes en analys av uppnådda mediannivåer alfa-1-proteinashämmare och minskad lungdensitet. Denna analys visade ett omvänt linjärt samband mellan de lägsta nivåerna serum alfa-1-proteinashämmare och den årliga reduktionen av lungdensitet mätt med volymjusterad datortomografi för patienter som fick 60 mg/kg kroppsvikt intravenös dos Respreeza.

Prekliniska uppgifter

Respreezas säkerhet har utvärderats i flera prekliniska studier. Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi och kortsiktig toxicitet visade inte några särskilda risker för människa. Toxicitetsstudier med upprepade doser i mer än 5 dagar, reproduktionstoxikologiska studier och karcinogenicitetsstudier har inte utförts. Sådana studier anses sakna betydelse på grund av produktionen av antikroppar mot heterologt humant protein hos djur. Eftersom human alfa-1-proteinashämmare är ett protein och en fysiologisk beståndsdel i humant blod förväntas det inte uppvisa cancerogena, genotoxiska eller teratogena effekter.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Respreeza 1 000 mg pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

En injektionsflaska innehåller cirka 1 000 mg human alfa-1-proteinashämmare*, vilket bestämts av dess förmåga att neutralisera humant neutrofilt elastas (NE).

Efter beredning med 20 ml vätska innehåller lösningen cirka 50 mg/ml human alfa‑1‑proteinashämmare.

Den totala proteinhalten är cirka 1 100 mg per injektionsflaska.


Respreeza 4 000 mg pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

En injektionsflaska innehåller cirka 4 000 mg human alfa-1-proteinashämmare*, vilket bestämts av dess förmåga att neutralisera humant neutrofilt elastas (NE).

Efter beredning med 76 ml vätska innehåller lösningen cirka 50 mg/ml human alfa‑1‑proteinashämmare.

Den totala proteinhalten är cirka 4 400 mg per injektionsflaska.


Respreeza 5 000 mg pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

En injektionsflaska innehåller cirka 5 000 mg human alfa-1-proteinashämmare*, vilket bestämts av dess förmåga att neutralisera humant neutrofilt elastas (NE).

Efter beredning med 95 ml vätska innehåller lösningen cirka 50 mg/ml human alfa‑1‑proteinashämmare.

Den totala proteinhalten är cirka 5 500 mg per injektionsflaska.


*Producerad av human plasma från donatorer.


Hjälpämnen med känd effekt

Respreeza innehåller cirka 1,9 mg natrium per ml färdigberedd lösning (81 mmol/l).


Förteckning över hjälpämnen


Pulver:

Natriumklorid

Natriumdivätefosfatmonohydrat

Mannitol


Vätska:

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Miljöpåverkan

Alfa-1-proteinashämmare

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europaeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Respreeza 1 000 mg pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

3 år


Respreeza 4 000 mg pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

30 månader


Respreeza 5 000 mg pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

30 månader


Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart efter beredning. Kemisk och fysikalisk stabilitet har dock visats vid användning under 3 timmar i rumstemperatur (upp till 25 °C). Beredd lösning får ej frysas.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.


Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering


Allmänna instruktioner

 • Beredningen ska utföras enligt instruktionerna nedan.

 • Produkten måste beredas, administreras och hanteras med försiktighet och med aseptisk teknik för att bibehålla produktens sterilitet.

 • Använd inte tillhandahållen steril utrustning för beredning och administrering om paketet är öppnat eller om utrustningen är skadad.

 • Pulvret ska beredas med vätska (vatten för injektionsvätskor).

 • Färdigberedning av pulvret bör uppnås inom 5 minuter (för 1 000 mg-förpackningen) eller 10 minuter (för 4 000 mg- och 5 000 mg-förpackningarna).

 • Kontrollera den färdigberedda lösningen med avseende på partiklar och missfärgning före administrering.

 • Den färdigberedda lösningen ska vara klar, färglös till svagt gul och fri från synliga partiklar.


Följ stegen nedan för att bereda Respreeza:


1. Se till att flaskan med Respreeza och flaskan med vatten för injektionsvätskor har rumstemperatur (upp till 25 °C).

2. Ta bort snäpplocket av plast från flaskan med vatten för injektionsvätskor.

3. Torka av gummiproppen på flaskan med vatten för injektionsvätskor med en antiseptisk lösning, t.ex. med en alkoholtork, och låt gummiproppen torka.

4. Öppna Mix2Vial-setet genom att dra av förslutningen (figur 1). Ta inte ut Mix2Vial-setet ur blisterförpackningen.

Figur 1

5. Placera flaskan med vatten för injektionsvätskor på en plan, ren yta och håll fast flaskan stadigt. Ta blisterförpackningen med Mix2Vial-setet och stick vertikalt hål på flaskan med vatten för injektionsvätskor med den blå spetsen på Mix2Vial-setet (figur 2).

Figur 2

6. Ta försiktigt bort blisterförpackningen från Mix2Vial-setet genom att ovanifrån ta tag om kanten och dra rakt upp. Se till att endast blisterförpackningen dras bort och inte Mix2Vial-setet (figur 3).

Figur 3

7. Ta bort snäpplocket av plast från Respreeza-flaskan.

8. Torka av gummiproppen på Respreeza-flaskan med en antiseptisk lösning, t.ex. med en alkoholtork, och låt gummiproppen torka.

9. Ställ Respreeza-flaskan på ett plant, fast underlag. Vänd på flaskan med vatten för injektionsvätskor med det fastsatta Mix2Vial-setet och stick vertikalt hål på Respreeza-flaskan med den transparenta spetsen på Mix2Vial-setet (figur 4). Vattnet för injektionsvätskor kommer automatiskt att rinna över till Respreeza-flaskan.


OBS: Se till att allt vatten överförs till Respreeza-flaskan.Figur 4

10. Följ stegen nedan för att avlägsna hela Mix2Vial-setet från Respreeza-flaskan:

 • Fatta tag i Respreeza-flaskan med ena handen såsom visas i figur 5.

 • Med den andra handen, fatta tag i flaskan med vatten för injektionsvätskor och den blå delen av Mix2Vial-setet.

 • Böj hela Mix2Vial-setet åt sidan tills det lossnar från Respreeza-flaskan (figur 5)

Kassera flaskan med vatten för injektionsvätskor ihop med hela Mix2Vial-setet.Figur 5

11. Rotera Respreeza-flaskan försiktigt tills pulvret löst sig fullständigt (figur 6). SKAKA INTE FLASKAN. Var försiktig så att du inte rör vid gummiproppen på flaskan.

Figur 6

12. Kontrollera visuellt den färdigberedda lösningen. Lösningen ska vara klar, färglös till svagt gul och fri från synliga partiklar. Använd inte lösningar som är missfärgade, grumliga eller innehåller partiklar.

13. Om mer än 1 Respreeza-flaska behövs för att uppnå den avsedda dosen måste du upprepa instruktionerna 1 till 12 ovan med ytterligare en förpackning som innehåller ett oanvänt Mix2Vial-set.


Använd ett separat, oanvänt Mix2Vial-set och en flaska med vatten för injektionsvätskor för varje Respreeza-flaska.

14. De färdigberedda lösningarna kan administreras i en följd direkt från injektionsflaskan, eller alternativt överföras till en infusionsbehållare (t.ex. tom infusionspåse eller glasflaska (medföljer ej) via ett kommersiellt tillgängligt vätskeöverföringsset med intravenös slang (medföljer ej)) innan administrering. Använd aseptisk teknik för att överföra färdigberedd lösning till infusionsbehållare.


Administrering


Den färdigberedda lösningen måste administreras med ett i.v. infusionsset.


1.

Säkerställ att luftventillocket och rullklämman på i.v.-infusionssetet är stängda. Stick VERTIKALT hål på Respreeza injektionsflaskan med spetsen på i.v. infusionssetet medan du vrider på spetsen på i.v. infusionssetet försiktigt eller fäst den i en infusionsbehållare.

2.

Lyft Respreeza injektionsflaskan/infusionsbehållaren eller häng upp den på en infusionsställning.

3.

Förbered (”prima”) droppkammaren genom att klämma den tills Respreeza-lösningen har fyllt kammaren ungefär halvvägs.

4.

Öppna luftventillocket på i.v. infusionssetet.

5.

Öppna långsamt rullklämman på i.v. infusionssetet och låt Respreeza-lösningen flöda tills den når slutet av slangen utan att det finns luftbubblor.

6.

Stäng rullklämman.

7.

Desinficera injektionsstället med en antiseptisk lösning, t.ex. med en alkoholtork, innan nålen försiktigt sätts i venen. Säkerställ att det inte finns mera luft kvar i butterflysetet.

8.

Anslut änden av i.v. infusionssetet till butterflysetet och öppna rullklämman igen.

9.

Infundera den färdigberedda lösningen i venen. Lösningen bör ges med en infusionshastighet på ca 0,08 ml per kg kroppsvikt varje minut, beroende på hur du svarar och mår. Den rekommenderade dosen om 60 mg per kg kroppsvikt tar cirka 15 minuter att infundera.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning.


Pulvret är vitt till benvitt. Vätskan är en klar och färglös lösning.

Den färdigberedda lösningen har en ungefärlig osmolalitet på 279 mOsmol/kg och ett pH på 7,0.

Förpackningsinformation

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 1000 mg Pulvret är vitt till benvitt. Vätskan är en klar och färglös lösning.
1 styck inj.-fl. (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 4000 mg Pulvret är vitt till benvitt. Vätskan är en klar och färglös lösning.
1 styck inj.-fl. (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 5000 mg Pulvret är vitt till benvitt. Vätskan är en klar och färglös lösning.
1 styck inj.-fl. (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av