FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

LIBTAYO

Sanofi AB

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 350 mg
(klar till lätt opalskimrande, färglös till ljusgul)

Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XC33
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

LIBTAYO 350 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning


2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml koncentrat innehåller 50 mg cemiplimab.


Varje injektionsflaska innehåller 350 mg cemiplimab i 7 ml lösning.


Cemiplimab produceras med rekombinant DNA-teknik i cellkultursuspension från kinesiska hamsterovarier (CHO).


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat).


Klar till lätt opalskimrande, färglös till ljusgul lösning med pH 6,0 och en osmolalitet mellan 300 och 360 mmol/kg. Lösningen kan innehålla spår av genomskinliga till vita partiklar i en flaska för engångsbruk.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

LIBTAYO som monoterapi är avsett för behandling av vuxna patienter med metastaserad eller lokalt avancerad kutan skivepitelcancer (mCSCC eller laCSCC) som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller kurativ strålning.

4.2 Dosering och administreringssätt

Behandlingen ska inledas och övervakas av läkare med erfarenhet av att behandla cancer.


Dosering


Rekommenderad dos


Den rekommenderade dosen för LIBTAYO är 350 mg var tredje vecka (Q3W) givet som en intravenös infusion över 30 minuter.


Behandlingen kan fortgå tills sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet ses.


Dosjusteringar

Inga dosminskningar rekommenderas. Doseringen kan behöva skjutas upp eller avbrytas beroende på individuell säkerhet och tolerabilitet. Rekommenderade justeringar för att hantera biverkningar ges i tabell 1.

Detaljerade riktlinjer för hantering av immunrelaterade biverkningar ges i tabell 1 (se även avsnitt 4.4 och 4.8)


Tabell 1: Rekommenderade dosjusteringar

Biverkninga

Svårighetsgradb

Dosjustering

Ytterligare åtgärder

Immunrelaterade biverkningar

ALAT: alaninaminotransferas, ASAT: aspartataminotransferas, ULN: övre normalgränsvärde

a. Se även avsnitt 4.4 och 4.8

b. Toxicitet ska graderas enligt gällande version av ”National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events” (NCI CTCAE).

Pneumonit

Grad 2

Gör uppehåll med LIBTAYO

Startdos på 1 till 2 mg/kg/dag prednison eller motsvarande, därefter nedtrappning

Återinsätt LIBTAYO om pneumoniten förbättras och stannar på Grad 0 till 1 efter kortikosteroid-nedtrappning till ≤10 mg/dag prednison eller motsvarande

Grad 3 eller 4

eller återkommande
Grad 2

Sätt ut permanent

Startdos på 2 till 4 mg/kg/dag prednison eller motsvarande, därefter nedtrappning

Kolit

Grad 2 eller 3

Gör uppehåll med LIBTAYO

Startdos på 1 till 2 mg/kg/dag prednison eller motsvarande, därefter nedtrappning

Återinsätt LIBTAYO om kolit eller diarré förbättras och stannar på Grad 0 till 1 efter kortikosteroid-nedtrappning till ≤10 mg/dag prednison eller motsvarande

Grad 4

eller

återkommande Grad 3

Sätt ut permanent

Startdos på 1 till 2 mg/kg/dag prednison eller motsvarande, därefter nedtrappning

Hepatit

Grad 2 med ASAT eller ALAT >3 och ≤5×ULN

eller totalt bilirubin >1,5 och ≤3×ULN

Gör uppehåll med LIBTAYO

Startdos på 1 till 2 mg/kg/dag prednison eller motsvarande, därefter nedtrappning

Återinsätt LIBTAYO om hepatiten förbättras och stannar på Grad 0 till 1 efter kortikosteroid-nedtrappning till ≤10 mg/dag prednison eller motsvarande eller när ASAT och ALAT når baslinjen efter fullbordad nedtrappning av kortikosteroiden.

Grad ≥3 med ASAT eller ALAT >5×ULN

eller

totalt bilirubin >3×ULN

Sätt ut permanent

Startdos på 1 till 2 mg/kg/dag prednison eller motsvarande, därefter nedtrappning

Hypotyreos

Grad 3 eller 4

Gör uppehåll med LIBTAYO

Påbörja lämplig tyreoideahormonbehandling

Återinsätt LIBTAYO när hypotyreosen återgår till Grad 0 eller 1 eller är kliniskt stabil i övrigt

Hypertyreos

Grad 3 eller 4

Gör uppehåll med LIBTAYO

Påbörja symtomatisk behandling

Återinsätt LIBTAYO när hypertyreosen återgår till Grad 0 eller 1 eller är kliniskt stabil i övrigt

Hypofysit

Grad 2 till 4

Gör uppehåll med LIBTAYO

Startdos på 1 till 2 mg/kg/dag prednison eller motsvarande, därefter nedtrappning och lämplig hormonbehandling

Återinsätt LIBTAYO om hypofysiten förbättras och stannar på Grad 0 till 1 efter kortikosteroid-nedtrappning till ≤10 mg/dag prednison eller motsvarande eller är kliniskt stabil i övrigt

Binjurebarksvikt

Grad 2 till 4

Gör uppehåll med LIBTAYO

Startdos på 1 till 2 mg/kg/dag prednison eller motsvarande, därefter nedtrappning och hormonersättning som kliniskt indicerat

Återinsätt LIBTAYO om binjurebarksvikten förbättras och stannar på Grad 0 till 1 efter kortikosteroid-nedtrappning till ≤10 mg/dag prednison eller motsvarande eller är kliniskt stabil i övrigt

Diabetes mellitus typ I

Grad 3 eller 4 (hyperglykemi)

Gör uppehåll med LIBTAYO

Påbörja lämplig diabetes-behandling

Återinsätt LIBTAYO när diabetes mellitus återgår till Grad 0 eller 1 eller är kliniskt stabil i övrigt

Hudbiverkningar

Grad 2 som varar längre än 1 vecka,

Grad 3

eller

misstänkt Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys

Gör uppehåll med LIBTAYO

Startdos på 1 till 2 mg/kg/dag prednison eller motsvarande, därefter nedtrappning

Återinsätt LIBTAYO om hudbiverkningarna förbättras och stannar på Grad 0 till 1 efter kortikosteroid-nedtrappning till ≤10 mg/dag prednison eller motsvarande

Grad 4 eller bekräftad Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys

Sätt ut permanent

Startdos på 1 till 2 mg/kg/dag prednison eller motsvarande, därefter nedtrappning

Immunrelaterade hudreaktioner eller andra immunrelaterade biverkningar hos patienter som tidigare behandlats med idelalisib

Grad 2

Gör uppehåll med LIBTAYO

Påbörja behandling omedelbart, inklusive 1 till 2 mg/kg/dag prednison eller motsvarande, därefter nedtrappning

Återinsätt LIBTAYO om hudreaktionerna eller andra immunrelaterade biverkningar förbättras och stannar på Grad 0 till 1 efter kortikosteroid-nedtrappning till ≤10 mg/dag prednison eller motsvarande

Grad 3 eller 4 (frånsett endokrinopatier)

eller återkommande Grad 2

Sätt ut permanent

Påbörja behandling omedelbart, inklusive 1 till 2 mg/kg/dag prednison eller motsvarande, därefter nedtrappning

Nefrit med nedsatt njurfunktion

Grad 2 ökad kreatinin

Gör uppehåll med LIBTAYO

Startdos på 1 till 2 mg/kg/dag prednison eller motsvarande, därefter nedtrappning

Återinsätt LIBTAYO om nefriten förbättras och stannar på Grad 0 till 1 efter kortikosteroid-nedtrappning till ≤10 mg/dag prednison eller motsvarande

Grad 3 eller 4 ökad kreatinin

Sätt ut permanent

Startdos på 1 till 2 mg/kg/dag prednison eller motsvarande, därefter nedtrappning

Övriga immunrelaterade biverkningar


(inklusive men inte begränsat till paraneoplastisk encefalomyelit, meningit, myosit, avstötning av transplanterat organ, graft-versus-host-sjukdom, Guillain-Barre syndrom, inflammation i centrala nervsystemet, kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyradikulonuropati, myasthenia gravis, perifer neuropati, myokardit, perikardit, immuntrombocytopenisk purpura, vaskulit, artralgi artrit, muskelsvaghet, myalgi, polymyalgia reumatika, Sjögrens syndrom, keratit, stomatit, tyreoidit)

Grad 2 eller 3 baserat på typ av reaktion

Gör uppehåll med LIBTAYO

Påbörja symtomatisk behandling inklusive startdos på 1 till 2 mg/kg/dag prednison eller motsvarande som kliniskt indicerat, därefter nedtrappning

Återinsätt LIBTAYO om övriga immunrelaterade biverkningar förbättras och stannar på Grad 0 till 1 efter kortikosteroid-nedtrappning till ≤10 mg/dag prednison eller motsvarande

 • Grad 3 baserat på typ av reaktion eller Grad 4 (frånsett endokrinopatier)

 • Grad 3 eller 4 neurologisk toxicitet

 • Grad 3 eller 4 myocardit eller perikardit

 • Återkommande immunförsvars-relaterad biverkning av Grad 3

 • Bestående immunförsvars-relaterad biverkning av Grad 2 eller 3, som varar 12 veckor eller längre (frånsett endokrinopatier)

 • Oförmåga att minska kortikosteroiddosen av prednison eller motsvarande, till 10 mg eller mindre per dag inom 12 veckor

Sätt ut permanent

Startdos på 1 till 2 mg/kg/dag prednison eller motsvarande som kliniskt indicerat, därefter nedtrappning

Infusionsrelaterade reaktionera

Infusionsrelaterade

Grad 1 eller 2

Avbryt eller minska hastigheten på infusionen

Påbörja symtomatisk behandling

Grad 3 eller 4

Sätt ut permanent


Patientvarningskort


Alla som förskriver LIBTAYO ska känna till utbildningsmaterialet och informera patienterna om patientvarningskortet, och förklara vad de ska göra om de får immunrelaterade symtom eller reaktioner på injektionsstället. Läkaren ska ge ett patientvarningskort till varje patient.


Särskilda patientgrupper


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för LIBTAYO hos barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Äldre

Ingen dosjustering rekommenderas för äldre patienter. Cemiplimab-exponeringen är liknande för alla åldersgrupper (se avsnitt 5.1 och 5.2).


Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering rekommenderas för patienter med nedsatt njurfunktion. Det finns begränsat med data för användningen av LIBTAYO hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion CLcr 15 till 29 ml/min (se avsnitt 5.2).


Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering rekommenderas för patienter med milt nedsatt leverfunktion. LIBTAYO har inte studerats i patienter med moderat och svårt nedsatt leverfunktion. Det finns otillräckligt med data från patienter med moderat eller svårt nedsatt leverfunktion för att kunna ge dosrekommendationer (se avsnitt 5.2).


Administreringssätt


LIBTAYO är avsett för intravenös användning. Det ges via intravenös infusion under 30 minuter genom en intravenös infart med invändigt eller utvändigt, icke-pyrogent sterilt filter med låg proteinbindningsgrad (porstorlek 0,2–5 µm).


Andra läkemedel får inte ges samtidigt genom samma infusionsinfart.


För instruktioner om spädning av läkemedlet före administrering, se avsnitt 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4 Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten för biologiska läkemedel ska namn och satsnummer för den givna produkten noga dokumenteras.


Immunrelaterade biverkningar

Allvarliga och dödliga immunrelaterade biverkningar har setts för cemiplimab (se avsnitt 4.2 och 4.8). Dessa immunrelaterade reaktioner kan påverka alla organsystem. De flesta immunrelaterade reaktioner uppstår till att börja med under behandlingen med cemiplimab, men de kan också uppstå efter att behandlingen avslutats.


Immunrelaterade biverkningar som påverkar mer än ett kroppssystem kan uppstå samtidigt såsom myosit och myokardit eller myasthenia gravis hos patienter som behandlas med cemiplimab eller andra PD1/PD-L1-hämmare.


Övervaka patienter för tecken och symtom på immunrelaterade biverkningar.

Immunrelaterade biverkningar ska hanteras genom att dosjustera cemiplimab, hormonbehandlingar (om kliniskt motiverat) och kortikosteroider. Vid misstänkta immunrelaterade biverkningar ska patienten utvärderas för att bekräfta om det är en immunrelaterad biverkning och för att utesluta andra orsaker, inklusive infektion. Beroende på svårighetsgraden av biverkningen ska cemiplimab-behandlingen avbrytas tillfälligt eller permanent (se avsnitt 4.2).


Immunrelaterad pneumonit

Immunrelaterad pneumonit, som definieras genom behov av kortikosteroid-behandling utan tydlig alternativ sjukdomsorsak, inklusive dödsfall, har observerats hos patienter som fått cemiplimab (se avsnitt 4.8). Patienterna ska övervakas avseende tecken och symtom på pneumonit och andra orsaker än immunrelaterad pneumonit ska uteslutas. Patienter med misstänkt pneumonit ska utvärderas med röntgen efter behov baserat på klinisk utvärdering och hanteras genom dosjustering av cemiplimab och med kortikosteroider. (se avsnitt 4.2).


Immunrelaterad kolit

Immunrelaterad diarré eller kolit, som definieras genom behov av kortikosteroid-behandling utan tydlig alternativ sjukdomsorsak, har observerats hos patienter som fått cemiplimab (se avsnitt 4.8). Patienterna ska övervakas för tecken och symtom på diarré eller kolit, och hanteras genom dosjustering av cemiplimab, läkemedel mot diarré och med kortikosteroider (se avsnitt 4.2).


Immunrelaterad hepatit

Immunrelaterad hepatit, som definieras genom behov av kortikosteroid-behandling utan tydlig alternativ sjukdomsorsak, inklusive dödsfall, har observerats hos patienter som fått cemiplimab (se avsnitt 4.8). Patienterna ska övervakas avseende avvikande levervärden före och med jämna mellanrum under behandlingen efter behov, baserat på klinisk utvärdering och hanteras genom dosjustering av cemiplimab och med kortikosteroider (se avsnitt 4.2).


Immunrelaterade endokrinopatier

Immunrelaterade endokrinopatier, definierade som endokrinopatier i behov av akut behandling och utan någon tydlig alternativ sjukdomsorsak, har observerats hos patienter som fått cemiplimab (se avsnitt 4.8).


Tyreoideasjukdomar (hypotyreos/hypertyreos)

Immunrelaterade tyreoideasjukdomar har observerats hos patienter som fått cemiplimab. Tyreoideasjukdomar kan uppkomma när som helst under behandlingen. Patienterna ska övervakas avseende förändringar i tyreoideafunktion före behandlingsstart och med jämna mellanrum under behandlingen efter behov, baserat på klinisk utvärdering (se avsnitt 4.8). Patienterna hanteras med hormonersättningsbehandling (om kliniskt motiverat) och dosjustering av cemiplimab. Hypertyreos ska behandlas med läkemedel (se avsnitt 4.2).


Hypofysit

Immunrelaterad hypopfysit har observerats hos patienter som fått cemiplimab (se avsnitt 4.8). Patienterna ska övervakas avseende tecken och symtom på hypofysit och hanteras genom dosjustering av cemiplimab, kortikosteroider och hormonersättning såsom kliniskt indicerat (se avsnitt 4.2).


Binjurebarksvikt

Binjurebarksvikt har observerats hos patienter som fått cemiplimab (se avsnitt 4.8). Patienterna ska övervakas avseende tecken och symtom på binjurebarksvikt under och efter behandling och hanteras genom dosjustering av cemiplimab, kortikosteroider och hormonersättning såsom kliniskt indicerat (se avsnitt 4.2).


Diabetes mellitus typ I

Immunrelaterad diabetes mellitus typ I, inklusive diabetes-ketoacidos, har observerats hos patienter som fått cemiplimab (se avsnitt 4.8). Patienterna ska övervakas avseende hyperglykemi och tecken och symtom på diabetes efter behov utifrån klinisk utvärdering och hanteras med orala diabetesläkemedel eller insulin och genom dosjustering av cemiplimab (se avsnitt 4.2).


Immunrelaterade hudbiverkningar

Immunrelaterade hudbiverkningar, som definieras genom behov av systemisk kortikosteroid-behandling utan tydlig alternativ sjukdomsorsak, till exempel allvarliga hudbiverkningar, såsom. Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN) (ibland med dödlig utgång) samt andra hudbiverkningar, som utslag, erythema multiforme, pemfigoid, har rapporterats i samband med cemiplimab-behandling (se avsnitt 4.8).


Patienterna ska övervakas avseende misstänkta allvarliga hudreaktioner och andra orsaker ska uteslutas. Patienterna hanteras genom dosjustering av cemiplimab och med kortikosteroider (se avsnitt 4.2). För symtom eller tecken på SJS eller TEN, hänvisa patienten till specialiserad vård för utvärdering och behandling och hantera patienten med dosjustering (se avsnitt 4.2)


Fall av SJS, dödlig TEN och stomatit har inträffat efter en dos cemiplimab till patienter som tidigare exponerats för idelalisib, och som ingick i en klinisk prövning där cemiplimab utvärderades för non-Hodgkins lymfom och som nyligen exponerats för sulfainnehållande antibiotika (se avsnitt 4.8). Patienterna hanteras med dosjustering av cemiplimab och med kortikosteroider enlig ovan (se avsnitt 4.2).


Immunrelaterad nefrit

Immunrelaterad nefrit som definieras genom behov av kortikosteroid-behandling utan tydlig alternativ sjukdomsorsak, har observerats hos patienter som fått cemiplimab (se avsnitt 4.8). Övervaka patienter för förändringar i njurfunktion. Patienterna hanteras med dosjustering av cemiplimab och med kortikosteroider (se avsnitt 4.2).


Andra immunrelaterade biverkningar

Andra dödliga och livshotande immunrelaterade biverkningar har observerats hos patienter som behandlats med cemiplimab, inklusive paraneoplastisk encefalomyelit, meningit och myosit (se avsnitt 4.8 för övriga immunrelaterade biverkningar).


Utvärdera misstänkta immunrelaterade biverkningar för att utesluta andra orsaker. Patienter ska övervakas avseende tecken och symtom på immunrelaterade reaktioner och hanteras med dosjustering av cemiplimab och med kortikosteroider som kliniskt indicerat (se avsnitt 4.2 och avsnitt 4.8).


Avstötning av transplanterat organ har rapporterats efter marknadsgodkännande hos patienter som behandlats med PD-1-hämmare. Behandling med cemiplimab kan öka risken för avstötning hos mottagare av organtransplantat. Fördelarna med cemiplimabbehandling bör vägas mot riskerna för avstötning hos dessa patienter. Fall av graft-versus-host-sjukdom har rapporterats efter marknadsgodkännande hos patienter som behandlats med andra PD-1/PD-L1-hämmare i samband med allogen hematopoietisk stamcellstransplantation.


Infusionsrelaterade reaktioner

Cemiplimab kan orsaka svåra eller livshotande infusionsrelaterade reaktioner (se avsnitt 4.8). Patienterna ska övervakas avseende tecken och symtom på infusionsrelaterade reaktioner och hanteras genom dosjustering av cemiplimab och med kortikosteroider. Cemiplimab ska avbrytas eller infusionshastigheten sänkas vid lindriga eller måttliga infusionsrelaterade reaktioner. Vid allvarliga (Grad 3) eller livshotande (Grad 4) infusionsrelaterade reaktioner ska infusionen avbrytas och cemiplimab-behandlingen avslutas permanent (se avsnitt 4.2).


Patientgrupper som inte studerats i kliniska prövningar

Patienter som hade aktiva infektioner eller som fick immunsuppressiva medel var inte inkluderade i huvudstudien. För en fullständig förteckning över patienter uteslutna från kliniska prövningar, se avsnitt 5.1.


I frånvaro av data ska cemiplimab användas med försiktighet hos dessa patientgrupper, efter noga övervägande av nytta-risk-balansen för patienten.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga farmakokinetiska (PK) läkemedelsinteraktionsstudier har utförts med cemiplimab.


Användningen av systemiska kortikosteorider eller immunsuppressiva medel före behandlingsstart ska undvikas, förutom fysiologiska doser med systemisk kortikosteroid (≤10 mg prednison/dag eller motsvarande), på grund av risken för farmakodynamiska interaktioner med cemiplimab. Systemiska kortikosteroider eller andra immunsuppressiva medel kan dock användas efter att cemiplimab-behandlingen påbörjats för att behandla immunrelaterade biverkningar (se avsnitt 4.2).

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

Fertila kvinnor ska använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen med cemiplimab och under minst 4 månader efter avslutad behandling.


Graviditet

Reproduktionsstudier i djur har inte utförts med cemiplimab. Det finns inga tillgängliga data avseende användning av cemiplimab hos gravida kvinnor. Djurstudier har visat att hämning av PD-1 /PD-L1 kan leda till ökad risk för immunmedierad avstötning av fostret och orsaka fosterdöd (se avsnitt 5.3).


Humant IgG4 kan passera placentabarriären och cemiplimab är en IgG4. Därmed kan cemiplimab potentiellt överföras från mor till foster. Cemiplimab rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder ett effektivt preventivmedel, om inte de kliniska fördelarna anses överväga potentiella risker.


Amning

Det är inte känt om cemiplimab utsöndras i bröstmjölk. Antikroppar (inklusive IgG4) utsöndras i bröstmjölk så en risk för ammade nyfödda/spädbarn kan inte uteslutas.


Om en ammande kvinna beslutar sig för att behandlas med cemiplimab, ska hon instrueras i att inte amma under behandlingen med cemiplimab eller under minst 4 månader efter avslutad behandling.


Fertilitet

Det finns inga kliniska data avseende cemiplimabs eventuella effekter på fertilitet. Inga effekter på fertilitet hos könsmogna cynomolgusapor observerades i honors och hanars reproduktionsorgan i en 3-månaders fertilitetsstudie med upprepad dosering.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Cemiplimab har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet har rapporterats i samband med cemiplimab-behandling (se avsnitt 4.8).

4.8 Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Immunrelaterade biverkningar kan uppstå med cemiplimab. De flesta av dessa, även allvarliga reaktioner, avtog efter insättning av lämplig läkemedelsbehandling eller utsättning av cemiplimab (se ”Beskrivning av utvalda biverkningar” nedan).


Cemiplimabs säkerhet har utvärderats i 591 patienter med avancerade solida tumörer, inklusive 219 patienter med avancerad kutan skivepitelcancer i två kliniska studier (R2810-ONC-1423 och R2810-ONC-1540). Av dessa 219 patienter, hade 131 patienter mCSCC (i lymfkörtlar eller distalt) och 88 patienter hade laCSCC. Immunrelaterade biverkningar sågs hos 20,3 % av cemiplimab-patienterna i kliniska prövningar, inklusive Grad 5 (0,7 %), Grad 4 (1,2 %) och Grad 3 (6,3 %). Immunrelaterade biverkningar ledde till permanent utsättning av cemiplimab hos 4,4 % av patienterna. De vanligaste immunrelaterade biverkningarna var hypotyreos (7,1 %), pneumonit (3,7 %), kutana biverkningar (2,0 %), hypertyreos (1,9 %) och hepatit (1,9 %) (se ”Beskrivning av utvalda biverkningar” nedan, ”Varningar och försiktighet” i avsnitt 4.4 och rekommenderade dosjusteringar i avsnitt 4.2). Allvarliga biverkningar sågs hos 8,6 % av patienterna och ledde till permanent utsättning av cemiplimab hos 5,8 % av patienterna.


Allvarliga hudbiverkningar, till exempel Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN), har rapporterats i samband med cemiplimab-behandling (se avsnitt 4.4).


Biverkningar i tabellform

Biverkningar listade i tabell 2 nedan är klassade enligt frekvens och organsystemklass. Frekvenskategorierna definieras enligt följande konvention: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100 till <1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000 till <1/100), sällsynta (≥ 1/10 000 till <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp listas biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.


Tabell 2: Tabell över biverkningar hos patienter som behandlas med cemiplimab

Organklass

Grad 1-5

(Frekvens)

Grad 1–5 (%)

Grad 3-5 (%)

Version v.4.03 av NCI CTCAE användes för att gradera toxicitet.

a. Händelse efter marknadsföring

b. Diabetes mellitus typ I är en samlingsterm som innefattar diabetes mellitus, diabetisk ketoacidos och diabetes mellitus typ I.

c. Meningit är en samlingsterm som innefattar meningit och aseptisk meningit.

d Perifer neuropati är ett samlingsbegrepp som inkluderar perifer neuropati samt neurit.

e. Myokardit är en samlingsterm som innefattar autoimmun myokardit och myokardit.

f. Perikardit är en samlingsterm som innefattar autoimmun perikardit och perikardit

g. Frekvensen baserades på 2184 patienter i pågående kliniska studier över flera typer av cancer.

h. Diarré är en samlingsterm som innefattar diarré och kolit.

i. Hepatit är en samlingsterm som innefattar hepatit och autoimmun hepatit.

j. Utslag är en samlingsterm som innefattar makulopapulösa utslag, dermatit, allmänna utslag, bullösa utslag, läkemedelsutslag, erytem, pemfigoid, psoriasis, erytemutslag, makulautslag, kliande utslag och hudreaktion.

k. Klåda är en samlingsterm som innefattar klåda och allergisk klåda.

l. Muskuloskeletal smärta är en samlingsterm som innefattar ryggsmärta, muskuloskeletal smärta, myalgi, nacksmärta och smärta i extremiteter.

m. Artrit är en samlingsterm som innefattar artrit och polyartrit.

n. Utmattning är en samlingsterm som innefattar trötthet och kraftlöshet.

Immunsystemet

Infusionsrelaterade reaktioner

Vanliga

4,1

0

Sjögrens syndrom

Mindre vanliga

0,5

0

Immun trombocytopen purpura 

Mindre vanliga

0,2

0

Vaskulit

Mindre vanliga

0,2

0

Avstötning av transplanterat organa

Ingen känd frekvens

--

--

Endokrina systemet

Hypotyreos

Vanliga

9,6

0

Hypertyreos

Vanliga

2,7

0

Diabetes mellitus typ Ib,

Mindre vanliga

0,7

0,7

Binjurebarksvikt

Mindre vanliga

0,5

0,5

Hypofysit

Mindre vanliga

0,5

0,5

Tyroidit

Mindre vanliga

0,2

0

Centrala och perifera nervsystemet

Paraneoplastisk encefalomyelit 

Mindre vanliga

0,2

0,2

Kronisk inflammatorisk demyelerande polyradikuloneuropati

Mindre vanliga

0,5

0

Encefalit

Mindre vanliga

0,5

0,5

Meningitc

Mindre vanliga

0,5

0,5

Guillain-Barres syndrom

Mindre vanliga

0,2

0,2

CNS-inflammation

Mindre vanliga

0,2

0

Perifer neuropatid

Mindre vanliga

0,5

0

Myasthenia gravis

Mindre vanliga

0,2

0

Ögon

Keratit

Mindre vanliga

0,5

0

Hjärtat

Myokardite

Mindre vanliga

0,5

0,5

Perikarditf

Mindre vanliga

0,5

0,5

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Pneumonit

Vanliga

5,9

2,3

Dyspnég

Vanliga

2,6

0,3

Magtarmkanalen

Diarréh

Mycket vanliga

13,2

0,5

Stomatit

Vanliga

2,4

0

Lever och gallvägar

Hepatiti

Vanliga

1,4

1,4

Hud och subkutan vävnad

Utslagj

Mycket vanliga

23,3

1,4

Klådak

Mycket vanliga

12,3

0

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Artralgi

Vanliga

5,0

0

Muskuloskeletal smärtal

Vanliga

4,1

0,5

Artritm

Vanliga

1,4

0,5

Muskelsvaghet

Mindre vanliga

0,9

0

Polymyalgi reumatika

Mindre vanliga

0,5

0

Myositg

Sällsynta

<0,1

<0,1

Njurar och urinvägar

Nefrit

Mindre vanliga

0,5

0

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Utmattningn

Mycket vanliga

21,5

0,9

Undersökningar

Förhöjt ALAT

Vanliga

5,5

0,5

Förhöjt ASAT

Vanliga

5,0

0,9

Förhöjt alkaliskt fosfat i blod

Vanliga

2,7

0

Förhöjt blod-kreatinin

Vanliga

1,8

0

Beskrivning av utvalda biverkningar

De utvalda biverkningarna som beskrivs nedan baseras på säkerhetsdata från cemiplimab i 591 patienter i okontrollerade kliniska studier.


Immunrelaterade biverkningar (se avsnitt 4.2 och 4.4)

Immunrelaterad pneumonit

Immunrelaterad pneumonit inträffade hos 22 (3,7 %) av 591 patienter som fick cemiplimab varav 2 (0,3 %) med Grad 5, 2 (0,3 %) med Grad 4, och 6 (1,0 %) patienter med Grad 3-pneumonit. Immunrelaterad pneumonit ledde till permanent utsättning av cemiplimab för 11 (1,9 %) av 591 patienter. Bland de 22 patienterna med immunrelaterad pneumonit var mediantiden till insjuknande 3,8 månader (intervall: 7 dagar till 18 månader) och mediandurationen för pneumoniten var 21,5 dagar (intervall: 5 dagar till 6,5 månader). Arton patienter (3,0 %) fick högdos kortikosteroid i median i 8,5 dagar (intervall: 1 dag till 5,9 månader). Vid tiden för avslutad insamling av data hade 14 (63,6 %) av 22 patienter tillfrisknat från pneumoniten.


Immunrelaterad kolit

Immunrelaterad diarré eller kolit inträffade hos 7 (1,2 %) av 591 av de cemiplimab-behandlade patienterna varav 2 (0,3 %) med Grad 3 immunrelaterade diarré eller kolit. Immunrelaterad diarré eller kolit ledde till permanent utsättning av cemiplimab hos 1 (0,2 %) av 591 patienter. Bland de 7 patienterna med immunrelaterad diarré eller kolit var mediantiden till insjuknande 3,8 månader (intervall: 15 dagar till 6,0 månader) och mediandurationen för immunrelaterad diarré eller kolit var 30 dagar (intervall: 4 dagar till 8,6 månader). Fyra patienter (0,7 %) med immunrelaterad diarré eller kolit fick högdos kortikosteroid i median i 29 dagar (intervall: 19 dagar till 2,0 månader). Vid tiden för avslutad insamling av data hade 4 (57,1 %) av 7 patienter blivit av med den immunrelaterade diarrén eller koliten.


Immunrelaterad hepatit

Immunrelaterad hepatit inträffad i 11 (1,9 %) av 591 patienter som behandlades med cemiplimab varav 1 (0,2 %) patient med immunrelaterad hepatit Grad 5, 1 (0,2 %) patient med Grad 4 och 9 (1,5 %) patienter med Grad 3. Immunrelaterad hepatit ledde till permanent utsättning av cemiplimab hos 5 (0,8 %) av 591 patienter. Bland de 11 patienterna med immunrelaterad hepatit var median-tiden till insjuknande 1,0 månad (intervall: 7 dagar till 4,2 månader) och hepatitens medianduration var 15 dagar (intervall: 8 dagar till 2,7 månader). Tio (1,7 %) av patienterna med immunrelaterad hepatit fick högdos kortikosteroider i median 10,5 dagar (intervall: 2 dagar till 1,9 månader). Vid tiden för avslutad insamling av data hade 8 (72,7 %) av 11 patienter tillfrisknat från den immunrelaterade hepatiten.


Immunrelaterade endokrinopatier

Hypotyreos förekom hos 42 (7,1 %) av 591 patienter som behandlades med cemiplimab varav 1 (0,2 %) patient med hypotyreos Grad 3. Ingen patient behövde avbryta cemiplimab-behandlingen på grund av hypotyreos. Bland de 42 patienterna med hypotyreos var mediantiden till insjuknande 4,2 månader (intervall: 15 dagar till 18,9 månader).


Hypertyreos förekom hos 11 (1,9 %) av 591 patienter som behandlades med cemiplimab varav 1 (0,2 %) patient med hypertyreos Grad 3. Ingen patient behövde avbryta cemiplimab-behandlingen på grund av hypertyreos. Bland de 11 patienterna med hypertyreos var mediantiden till insjuknande 1,9 månader (intervall: 28 dagar till 14,8 månader).


Binjurebarksvikt förekom hos 3 (0,5 %) av 591 patienter som behandlades med cemiplimab varav 1 (0,2 %) patient med binjurebarksvikt Grad 3. Ingen patient behövde permanent avbryta cemiplimab-behandlingen på grund av binjurebarksvikt. Bland de 3 patienterna med binjurebarksvikt var mediantiden till insjuknande 11,5 månader (intervall: 10,4 till 12,3 månader). En av de 3 patienterna behandlades med systemiska kortikosteroider.


Immunrelaterad hypofysit förkom hos 1 (0,2 %) av 591 patienter som behandlades med cemiplimab. Det fallet var en Grad 3-hypofysit.


Diabetes mellitus typ I utan alternativ sjukdomsorsak förekom hos 4 (0,7 %) av 591 patienter varav 3 (0,5 %) med diabetes mellitus typ I Grad 4 och 1 (0,2 %) patient med Grad 3. Diabetes mellitus typ I ledde till permanent utsättning av cemiplimab för 1 (0,2 %) av 591 patienter. Bland de fyra patienterna med diabetes mellitus typ I var mediantiden till insjuknande 2,3 månader (intervall: 28 dagar till 6,2 månader).


Immunrelaterade hudbiverkningar

Immunrelaterade hudbiverkningar förekom hos 12 (2,0 %) av 591 patienter som behandlades med cemiplimab varav 6 (1,0 %) med immunrelaterade hudbiverkningar av Grad 3. 2 (0,3 %) av 591 patienter behövde permanent avbryta cemiplimab-behandlingen på grund av immunrelaterade hudbiverkningar. Bland de 12 patienterna med immunrelaterade hudbiverkningar var mediantiden till insjuknande 1,5 månad (intervall: 2 dagar till 10,9 månader) och mediandurationstiden var 4,4 månader (intervall: 14 dagar till 9,6 månader). Nio patienter (1,5 %) med immunrelaterade hudbiverkningar fick högdos kortikosteroider i median i 16 dagar (intervall: 7 dagar till 2,6 månader). Vid tiden för avslutad insamling av data hade 6 (50 %) av 12 patienter tillfrisknat från immunrelaterade hudbiverkningarna.


Immunrelaterad nefrit

Immunrelaterad nefrit förekom hos 3 (0,5 %) av 591 patienter som behandlades med cemiplimab varav 2 (0,3 %) patienter med immunrelaterad nefrit Grad 3. Immunrelaterad nefrit ledde till permanent utsättning av cemiplimab för 1 (0,2 %) av 591 patienter. Bland de 3 patienterna med immunrelaterad nefrit var mediantiden till insjuknande 1,8 månader (intervall: 29 dagar till 4,1 månader) och mediandurationen var 18 dagar (intervall: 9 till 29 dagar). Två (0,3 %) patienter med immunrelaterad nefrit fick högdos kortikosteroider i median i 1,5 månader (intervall: 16 dagar till 2,6 månader). Vid tiden för avslutad insamling av data hade alla patienter tillfrisknat från den immunrelaterade nefriten.


Andra immunrelaterade biverkningar

Följande kliniskt signifikanta, immunrelaterade biverkningar förekom hos färre än 1 % av 591 (om inte annat anges) patienter som behandlades med cemiplimab. Biverkningarna var av Grad 3 eller lägre, om inget annat anges:


Centrala och perifera nervsystemet: meningita (Grad 4), paraneoplastisk encefalomyelit (Grad 5), Guillain-Barres syndrom, CNS-inflammation, kronisk inflammatorisk demyelinerande polyradikuloneuropati, encefalitb, myastenia gravis, perifer neuropatic.

Hjärtat: myokarditd, perikardite

Immunsystemet: immun trombocytopen purpura

Blodkärl: vaskulit

Muskuloskeletala systemet och bindväv: Artralgi (1,4%), artritf, muskelsvaghet, myalgi, polymyalgia reumatika, Sjögrens syndrom

Ögon: keratit

Magtarmkanalen: stomatit

Endokrin: tyreoidit

a. inklusive meningit och aseptisk meningit

b. inklusive encefalit och icke-infektiös encefalit

c. inklusive neurit och perifer neuropati

d. inklusive autoimmun myokardit och myokardit

e. inklusive autoimmun perikardit och perikardit

f. inklusive artrit och polyartrit


Infusionsrelaterade reaktioner

Infusionsrelaterade reaktioner förekom hos 54 (9,1 %) av 591 patienter som behandlades med cemiplimab varav 1 (0,2 %) patient med infusionsrelaterade reaktioner av Grad 3. Infusionsrelaterade reaktioner ledde till permanent utsättning av cemiplimab för 2 (0,3 %) av patienterna. De vanligaste infusionsrelaterade reaktionerna var illamående, feber, kräkningar, buksmärtor, frossa och rodnad. Alla patienter återhämtade sig från de infusionsrelaterade reaktionerna.


Immunogenicitet

Som med alla läkemedelsproteiner finns en risk att utveckla immunogenicitet mot cemiplimab. Cirka 1,1 % av patienterna som behandlats med cemiplimab utvecklade antikroppar i samband med behandlingen, varav cirka 0,2 %) hade ett bestående immunsvar. Inga neutraliserande antikroppar observerades. Inga tecken sågs på förändrad PK eller säkerhetsprofil med utveckling av anti-cemiplimab-antikroppar.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

I händelse av överdosering bör patienterna övervakas noga avseende tecken eller symtom på biverkningar, och lämpliga åtgärder ska vidtas för symtomatisk behandling.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar, ATC-kod: L01XC33


Verkningsmekanism

Cemiplimab är en helt human, immunoglobulin G4 (IgG4), monoklonal antikropp, som binder till programmerad celldöd-1 receptorn (PD-1) och hämmar dess interaktion med liganderna PD-L1- och PD-L2. Påverkan av PD-1 på liganderna PD-L1 och PD-L2, vilka uttrycks av antigenpresenterande celler och som även kan uttryckas av tumörceller och/eller andra celler i tumörens mikromiljö, resulterar i hämning av T-cellers funktion, inklusive proliferation, cytokinutsöndring och cytotoxisk aktivitet. Cemiplimab förstärker T-cellresponsenen, inklusive anti-tumörresponsen, genom att blockera bindningen av PD-1till liganderna PD-L1 och PD-L2.


Klinisk effekt och säkerhet


Cemiplimabs effekt och säkerhet hos patienter med mCSCC (i lymfkörtlar eller distalt) eller laCSCC som inte var föremål för kurativkirurgi eller kurativ strålning, studerades i kliniska studien R2810-ONC-1540 (studie 1540). Studie 1540 var en fas 2, öppen multicenterstudie som rekryterat 193 patienter med metastaserad kutan skivepitelcancer eller lokalt avancerad kutan skivepitelcancer med en sammanslagen mediantid till uppföljning på totalt 9,4 månader. Medianuppföljningstiden var 16,5 månader för gruppen med metastaserad kutan skivepitelcancer och dosering 3mg/kg varannan vecka (Q2W), 9,3 månader för gruppen med lokalt avancerad skivepitelcancer med dosering 3 mg/kg Q2W och 8,1 månader för gruppen med metastaserad kutan skivepitelcancer med dosering 350 mg Q3W.

Patienter med något av följande symtom/sjukdomar var uteslutna: autoimmun sjukdom som krävt systemisk behandling med immunsuppressiva medel de senaste 5 åren, genomgången organtransplantation, pneumonit de senaste 5 åren, tidigare behandling mot PD-1/PD-L1 eller annan immunsuppressiv behandling, aktiv behandling av infektion inklusive känd infektion med humant immunbristvirus (HIV) eller aktiv infektion med hepatit B eller hepatit C virus, kronisk lymfatisk leukemi, hjärnmetastaser eller ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group)-värde ≥ 2.


I studie 1540 fick patienterna cemiplimab tills en sjukdomsprogression sågs, oacceptabel toxicitet uppstod eller tills planerad behandling slutförts [3 mg/kg Q2W i 96 veckor eller 350 mg Q3W i 54 veckor]. Om patienterna med lokalt avancerad sjukdom uppvisade tillräcklig behandlingsrespons tilläts kurativ kirurgi. Tumörresponsutvärderingar utfördes var 8:e eller 9:e vecka (för patienter som fick 3 mg/kg Q2W respektive 350 mg Q3W). Primärt effektmått i studie 1540 var bekräftad objektiv responsfrekvens (objective response rate; ORR) som utvärderades av oberoende centrala granskare (OCG). För patienter med kutan skivepitelcancer utan externt synliga lesioner bestämdes ORR med RECIST 1.1 (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours). För patienter med externt synliga lesioner (laCSCC samt mCSCC), bestämdes ORR med ett samlingseffektmått som integrerade oberoende central granskning (OCG) av radiologiska data (RECIST 1.1) och digitalt medicinskt fotografi (WHO-kriterier). Det viktigaste sekundära effektmåttet var responsduration enligt OCG. Andra sekundära effektmått inkluderade ORR och responsduration enligt prövarens utvärdering (PU), progressionsfri överlevnad (progression free survival; PFS) enligt PCG och enligt PU, total överlevnad (overall survival; OS), komplett responsfrekvens (complete response rate; CR) enligt OCG och förändrad poäng för patientrapporterat utfall enligt EORTC:s (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) livskvalitetsformulär (EORTC QLQ-C30).


Resultaten från 193 patienter i studie 1540 presenteras. Av dessa 193 patienter hade 115 metastaserad kutan skivepitelcancer och 78 hade lokalt avancerad skivepitelcancer. Medelåldern var 72 år (intervall: 38–96). 78 (40,4 %) patienter var 75 år eller äldre, 66 patienter (34,2 %) var 65–74 år och 49 patienter (25,4 %) var yngre än 65 år. Total 161 (83,4 %) av patienterna var män och 187 (96,9 %) var kaukasier, ECOG-värdet var 0 (44,6 %) och 1 (55,4 %). 33,7 % av patienterna hade tidigare fått minst en systemisk anticancerbehandling, 90,2 % hade tidigare genomgått en cancerrelaterad operation och 67,9 % av patienterna hade tidigare fått strålbehandling. Bland patienterna med metastaserad kutan skivepitelcancer hade 76,5 % haft metastaser i distala organ och 22,6 % hade bara haft metastaser i lymfkörtlar.


Effektresultat för studie 1540 presenteras i tabell 3.


Tabell 3: Effektresultat – studie 1540 – metastaserad kutan skivepitelcancer (CSCC) för doseringsgrupp samt lokalt avancerad skivepitelcancer (CSCC)

mCSCC

cemiplimab:
3 mg/kg varannan vecka

(Grupp 1)

(N = 59)

laCSCC

cemiplimab:
3 mg/kg varannan vecka

(Grupp 2)

(N = 78)

mCSCC

cemiplimab:
350 mg var tredje vecka

(Grupp 3)

(N = 56)

Senaste datum för insamling av data var 20 september 2018 för patienterna i Grupp1 och 3, och 10 oktober 2018 för patienterna i Grupp 2,

CI: konfidensintervall, OCG: Oberoende central granskning; NR: Not Reached (Inte uppnått) +: Pågående vid sista utredningen.

Q2W: varannan vecka; Q3W var tredje vecka

a. I Grupp 1, 2, och 3, var mediandurationen för uppföljning 16,5, 9,3 respektive 8,1 månader.

b. Inkluderade bara patienter med fullständig läkning av tidigare kutana problem; patienterna med laCSCC i studie 1540 krävde biopsi för att bekräfta CR.

c. Baserat på Kaplan Meier estimat


ICR

ICR

ICR

Bekräftad objektiv responsfrekvens (ORR) a




ORR

49,2 %

43,6 %

41,1 %

95% CI för ORR

(35,9; 62,5)

(32,4; 55,3)

(28,1; 55,0)

Komplett respons (CR)b

16,9 %

12,8 %

5,4 %

Partiell respons (PR)

32,2 %

30,8 %

35,7 %

Stabil sjukdom (Stable disease; SD)

15,3 %

35,9 %

14,3 %

Progressiv sjukdom (Progressive disease; PD)

16,9 %

11,5 %

25 %





Responsduration (DOR)




Medianc (månader)

NR

NR

NR

Intervall (månader)

2,8-21,6+

1,9-24,2+

2,1-11,1+

Patienter med DOR ≥ 6 månader, %

93,1 %

67,6 %

65,2 %





Tid till respons




Median (månader) intervall (min:max)

1,9

(1,7: 9,1)

1,9

(1,8: 8,8)

2,1

(2,0: 8,3)





Progressionsfri överlevnad (PFS)a, c




6 månader

(95% CI)

65,8 %

(51,8; 76,7)

71,5 %

(58,9; 80,9)

59,3 %

(45,0; 71,0)

12 månader

(95% CI)

52,9 %

(39,0; 65,0)

58,1 %

(43,7; 70,0)

47,4 %

(29,6; 63,3)





Total överlevnad (OS)a, c




12 månader

(95% CI)

81,3 %

(68,7; 89,2)

93,2 %

(84,4; 97,1)

76,1 %

(56,9; 87,6)

Effekt och PD-L1 status

Klinisk aktivitet observerades oberoende av tumörens PD-Ll-expressionsstatus. Förhållandet mellan PD-L1-status och effektivitet analyserades post-hoc hos patienter med tillgängliga vävnadsprover. Sammantaget i studierna 1423 och 1540 var resultat från IHC för- PD-L1 tillgängligt för 75 avancerade CSCC-patienter. Bland 22 avancerade CSCC-patienter med PD-L1 <1% var ORR per OCG 40,9 % (9/22). Bland 53 avancerade CSCC-patienter med PD-L1 ≥1% var ORR 54,7 % (29/53). Bland 21 patienter med mCSCC var ORR 60 % (3/5) hos patienter med PD-L1 <1 % och 56,3 % (9/16) bland patienter med PD-L1 ≥1 %. Av 54 patienter med laCSCC var ORR 35,3% (6/17) hos patienter med PD-L1 <1% och 54,1 % (20/37) bland patienter med PD-L1 ≥1 %.


Äldre

Av de 219 patienterna med mCSCC och laCSCC behandlade med cemiplimab var 25,1 % (55/219) yngre än 65 år, 34,2 % (75/219) var 65 till yngre än 75 år och 40,6 % (89/219) var 75 år eller äldre. Inga övergripande skillnader i säkerhet eller effektivitet observerades mellan den äldre gruppen av patienter och den yngre patientgruppen.


Hos de 193 patienterna i effektanalysen var ORR av ICR (95 % CI) 40,8 % (27,0 %, 55,8 %) hos patienter under 65 år, 48,5 % (36,0%, 61,1%) hos patienterna 65 till yngre än 75 år och 43,6 % (32,42 %, 55,3 %) hos patienter 75 år eller äldre.


Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för cemiplimab för alla grupper av den pediatriska populationen för behandling av alla sjukdomar som ingår i kategorin maligna neoplasmer, förutom de i hematopoetisk och lymfoid vävnad (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).


Villkorat godkännande

Detta läkemedel har fått ett ”villkorat godkännande” för försäljning. Det innebär att det förväntas komma in mer uppgifter om läkemedlet. Europeiska läkemedelsmyndigheten kommer att granska ny information som kan komma att bli tillgänglig om detta läkemedel minst varje år och uppdaterar denna produktresumé när så behövs.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Plasmakoncentrationsdata samlades in från 548 patienter med varierande solida tumörer som fått cemiplimab, varav 178 hade kutan skivepitelcancer. För doseringsregimer på 1 mg/kg till 10 mg/kg Q2W och 350 mg Q3W var cemiplimabs farmakokinetik linjär och dosproportionell, vilket tyder på mättnad av den målmedierade reaktionen i doseringsintervallet.


Hos patienter med CSCC, är exponering för cemiplimab vid steady-state 350 mg Q3W (N=53) och 3 mg/kg Q2W (N=135) likvärdig. Vid 350 mg Q3W, varierade den genomsnittliga koncentrationen av cemiplimab vid steady-state mellan Cmin 63 mg/l och en koncentration på Cmax 151 mg/l vid infusionsslut. Steady-state uppnåddes efter cirka 4 månaders behandling.


Absorption

Cemiplimab administreras intravenös och har därmed fullständig biotillgänglighet.


Distribution

Cemiplimab distribueras huvudsakligen i blodomloppet med en distributionsvolym vid steady-state (Vss) på 5,2 l.


Metabolism

Särskilda metabolismstudier har inte genomförts eftersom cemiplimab är ett protein. Cemiplimab förväntas brytas ner till små peptider och individuella aminosyror.


Eliminering

Cemiplimabs clearance är linjärt vid doser mellan 1 och 10 mg/kg givet varannan vecka. Efter första dosen är clearance ungefär 0,33 l/dag. Totalt clearance minskar med ungefär 35 % över tid, vilket ger ett clearance vid steady state (Clss) på 0,21 l/dag. Minskningen i clearance anses inte kliniskt relevant. Halveringstid inom doseringsintervallet vid steady-state är 19,4 dagar.


Linjäritet/icke-linjäritet

För doseringsregimer på 1 till 10 mg/kg varannan vecka var cemiplimabs farmakokinetik linjär och dosproportionell, vilket tyder på mättnad av den målmedierade reaktionen i doseringsintervallet.


Särskilda patientgrupper

En populationskinetisk anayls visar att följande faktorer inte har någon kliniskt relevant effekt på cemiplimabs exponering: ålder, kön, vikt, etnicitet cancertypalbuminnivå, lätt nedsatt lever- och njurfunktion.


Nedsatt njurfunktion

Påverkan av nedsatt njurfunktion på cemiplimabexponeringen utvärderades i en populationskinetisk analys i patienter med milt (CLcr 60 till 89 ml/min, n=197), måttligt (CLcr 30 till 59 ml/min, n=90) eller svårt (CLcr 15 till 29 ml/min, n=4) nedsatt njurfunktion. Inga kliniskt relevanta skillnader i cemiplimab-exponering sågs för patienter med nedsatt njurfunktion och patienter med normal njurfunktion. Cemiplimab har inte studerats hos patienter med CLcr <25 ml/min (se avsnitt 4.2).

Nedsatt leverfunktion

Påverkan av nedsatt leverfunktion på cemiplimabexponeringen utvärderades i en populationsfarmakokinetisk analys. Hos patienter med milt nedsatt leverfunktion (n=5) (totalt bilirubin mer än 1,0-1,5 gånger övre normalvärdet och någon ASAT), kunde ingen kliniskt viktig skillnad i exponering ses jämfört med patienter med normal leverfunktion. Cemiplimab har inte studerats i patienter med måttligt och svårt nedsatt leverfunktion. Det finns otillräckligt med data från patienter med måttligt eller svårt nedsatt leverfunktion för att kunna ge dosrekommendationer (se avsnitt 4.2).

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Det har inte utförts några studier avseende cemiplimabs carcinogenicitet eller genotoxicitet.

Inga reproduktionsstudier på djur har utförts med cemiplimab (se avsnitt 4.6). Som rapporterats i litteraturen spelar PD-1/ PD-L1-signaleringsvägarna en roll under graviditeten genom att behålla immunologisk tolerans, och studier har visat att hämning av PD-1 receptorn resulterar i för tidig terminering av graviditeten. Ökningen av missfall och/eller resorption hos djur med begränsat PD-L1-uttryck (knock-out- eller anti-PD1/PD-L1 monoklonala antikroppar) har setts hos både möss och apor. Dessa djurslag har liknande moder-foster relationer som hos människa.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

L-histidin

L-histidinmonohydrokloridmonohydrat

Sackaros

L-prolin

Polysorbat 80

Vatten för injektionsvätskor

6.2 Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel, förutom de som nämns i avsnitt 6.6.

6.3 Hållbarhet

Oöppnad injektionsflaska

30 månader


Efter öppnandet

Läkemedlet ska spädas och injiceras direkt efter öppnandet (se avsnitt 6.6 för instruktioner om spädning av läkemedlet före administrering).


Efter spädning

Lösningen ska administreras direkt efter spädningen. Om den spädda lösningen inte ges direkt, kan den förvaras tillfälligt antingen:

 • i rumstemperatur upp till 25° C i högst 8 timmar från tiden för infusionsberedning till infusionsslut.
  Eller

 • i kyla, mellan 2° till 8° C i högst 24 timmar från tiden för spädning till infusionsslut. Får ej frysas. Låt lösningen uppnå rumstemperatur innan administrering.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Oöppnad injektionsflaska

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).


Får ej frysas.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter öppnande och spädning finns i avsnitt 6.3.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

LIBTAYO finns i en 10 ml genomskinlig injektionsflaska av typ I-glas med en grå klorbutylpropp med FluroTec-hölje och förseglingslock med en snäppknapp.


Varje kartong innehåller 1 injektionsflaska.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Beredning och administrering

 • Syna läkemedlet efter partiklar och missfärgningar före administrering. LIBTAYO är klar till svagt opalskimrande, färglös till ljusgul lösning som kan innehålla spår av genomskinliga till vita partiklar

 • Kassera injektionsflaskan om lösningen är grumlig, missfärgad eller innehåller främmande partiklar utöver några få genomskinliga till vita partiklar.

 • Skaka inte injektionsflaskan.

 • Dra upp 7 ml (350 mg) från LIBTAYO-injektionsflaskan och för över det till en infusionspåse innehållande injektionsvätska med 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid eller 50 mg/ml (5 %) glukos. Blanda spädningen genom att försiktigt vända den upp och ner. Skaka inte lösningen. Den slutliga koncentrationen av spädningslösningen ska vara mellan 1 och 20 mg/ml.

 • LIBTAYO administreras genom intravenös infusion under 30 minuter genom en intravenös infart innehållande ett sterilt, icke-pyrogent, invändigt eller utvändigt filter med låg proteinbindningsgrad (porstorlek 0,2–5 µm).

 • Administrera inte andra läkemedel genom samma infart.


LIBTAYO är endast avsett för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Regeneron Ireland Designated Activity Company (DAC).

Europa House

Harcourt Centre

Harcourt Street

Dublin 2

Irland

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/19/1376/001

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 28 juni 2019

Förnyat godkännande: 20 maj 2020

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-11-25
Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu och Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se

Hitta direkt i texten
Av