Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tiamazol Ebb

(Parallellimporterat)
ReceptstatusFörmånsstatus
Ebb Medical AB

Tablett 5 mg

Blisterkartan är märkt både Unimazole och TIAMAZOL EBB.

Anti-sköldkörtel förberedelse, svavelinnehållande imidazolderivat.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: H03BB02
Läkemedel från Ebb Medical AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är viktig säkerhetsinformation?
  • Vad är en FASS-text?

Texten nedan gäller för:
Thiamazole Uni-Pharma tablett 5 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-06-14.

Texten nedan hämtas från Fass-texten för Thiamazole Uni-Pharma, Orifarm Generics AB, förutom avsnitten Innehåll och Förpackningsinformation som avser Tiamazol Ebb, Ebb Medical AB.

Indikationer

Behandling av hypertyreos (tyrotoxikos) hos vuxna och barn och ungdom från 3 år.


Kontraindikationer

Thiamazole Uni-Pharma får inte ges till patienter med

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

  • Allvarlig överkänslighet mot andra tioamidderivat, t.ex. karbimazol och propyltiouracil (för lindriga överkänslighetsreaktioner mot tioamidderivat, se avsnitt Varningar och försiktighet).

  • Måttlig till svår granulocytopeni,

  • Redan existerande kolestas som inte är orsakad av hypertyreos,

  • Tidigare inträffade skador på benmärg efter behandling med tiamazol eller karbimazol.

Kombinationsbehandling med tiamazol och sköldkörtelhormoner är kontraindicerat under graviditet (se avsnitt Graviditet).

Dosering

Dosen bör justeras individuellt beroende på sjukdomens svårighetsgrad.


Dosering

Allvarliga fall:

Inledande dos: 30-40 mg dagligen i uppdelade doser.


Milda fall:

Inledande dos: 10-20 mg dagligen. Dosen kan delas upp i två dagliga doser.


Underhållsdos:

5-10 mg dagligen.


I vissa fall kan högre initiala doser krävas - särskilt i fall med stora strumor och med tidigare jodterapi.

För underhållsbehandlingen, kan dosen reduceras enligt patientens svar på behandlingen. Ytterligare behandling med levotyroxin kan krävas för att undvika hypotyreos.


Pediatrisk population 

Användning till barn och ungdom (3-17 år)

Den initiala dosen för behandling av barn och ungdomar över tre års ålder bör justeras i enlighet med patientens kroppsvikt. Som en allmän regel, är den initiala dosen 0,5 mg/kg kroppsvikt per dag, uppdelat på två eller tre lika stora doser.

För underhållsbehandlingen, kan dosen reduceras enligt patientens svar på behandlingen. Ytterligare behandling med levotyroxin kan krävas för att undvika hypotyreos.

Den totala dagliga dosen bör inte överstiga 40 mg tiamazol.


Användning hos barn (upp till 2 års ålder)

Säkerheten och effektiviteten hos tiamazol hos barn under två års ålder har inte studerats systematiskt. Tiamazol rekommenderas därför inte till barn under två års ålder.


Särskilda patientgrupper

Hos patienter med nedsatt leverfunktion, minskas plasmaclearancen av tiamazol. Därför bör dosen hållas så låg som möjligt och patienterna bör följas upp noga - se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakokinetik.

Plasmahalveringstiden ökar också vid nedsatt njurfunktion; noggrann individuell dosjustering med noggrann uppföljning rekommenderas. Dosen bör hållas så låg som möjligt. Se även avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakokinetik.


Administreringssätt

Tabletterna sväljs hela med tillräcklig mängd vätska.

Under en initial terapi av hypertyreos med höga doser, kan de ovan angivna dagliga doserna delas upp och tas med jämna mellanrum under dagen.

Underhållsdosen kan tas på en gång på morgonen tillsammans med eller efter frukost.


Varningar och försiktighet

Tiamazol bör användas med försiktighet till patienter med tidigare lätta överkänslighetsreaktioner (t ex allergiska utslag, klåda).


Tiamazol bör endast användas vid korttidsbehandling och under noggrann uppföljning av patienter med stora strumor med sammandragning av luftstrupen på grund av risken för strumatillväxt.


Agranulocytos har rapporterats förekomma i ca 0,3 till 0,6 % av fallen och patienter bör vara uppmärksamma på symptom som förekommer vid agranulocytos (stomatit, faryngit, feber) innan behandlingen inleds. Om något av dessa symptom uppträder, bör patienterna uppmanas att kontakta sin läkare omedelbart för en blodstatus. Det sker oftast under de första veckorna av behandlingen, men kan även uppstå några månader efter behandlingsstart och vid dess återinförande. En noggrann kontroll av blodstatus rekommenderas före och efter påbörjad behandling särskilt i fall med befintlig lätt granulocytopeni. Om en agranulocytos bekräftas är det nödvändigt med en utsättning av läkemedlet.

Andra

myelotoxiska biverkningar är sällsynta med de rekommenderade doserna. De har ofta rapporterats i samband med mycket höga doser av tiamazol (ca 120 mg per dag). Dessa doser bör reserveras för speciella indikationer (allvarliga former av sjukdomen, tyrotoxisk kris). Förekomst av benmärgstoxicitet under behandling med tiamazol kräver utsättande av läkemedlet och, om så är nödvändigt, byte till ett antityroid behandling ur en annan substansgrupp.


Tiamazol bör användas med försiktighet hos patienter med nedsatt leverfunktion. Tiamazol kan orsaka nedsatt leverfunktion. Behandlingen ska avbrytas i händelse av onormal leverfunktion. Halveringstiden kan förlängas vid nedsatt leverfunktion.


Det finns en risk för korskänslighet mellan karbimazol, tiamazol och propyltiouracil.


Mycket höga doser kan leda till subklinisk eller klinisk hypotyreos och strumatillväxt till följd av att TSH ökar. Därför bör dosen av tiamazol minskas så snart ett eutyreoid metaboliskt tillstånd uppnås och vid behov bör även levotyroxin ges. Det är inte lämpligt att avbryta tiamazol helt och hållet och att fortsätta med endast levotyroxin.


Strumatillväxt under behandling med tiamazol trots supprimerad TSH är ett resultat av den underliggande sjukdomen och kan inte förebyggas genom ytterligare behandling med levotyroxin.


Det är avgörande att normala TSH-nivåer uppnås för att minimera risken för uppkomst eller försämring av endokrin orbitopati. Dock är detta tillstånd ofta oberoende av utvecklingen som sköldkörtelsjukdomen får. En sådan komplikation utgör ingen anledning att ändra den adekvata behandlingsregimen och är inte att betrakta som en biverkning av korrekt utförd behandling.


Vid en låg andel kan sen hypotyreos uppstå efter antityroid behandling utan några ytterligare ablativa åtgärder. Detta är förmodligen inte en biverkning av läkemedlet, utan betraktas som inflammatoriska och destruktiva processer i parenkymet i sköldkörteln på grund av den underliggande sjukdomen.


Minskningen i den patologiskt ökade energiförbrukningen vid hypertyreos kan leda till en (i allmänhet önskvärt) ökning av kroppsvikten under behandling med tiamazol. Patienterna bör informeras om att en förbättring av den kliniska bilden visar en normalisering av deras energiförbrukning. Kontroll av serumtyroxin är nödvändig. Försiktighet är nödvändig i fall av intratorakal struma, som kan växa under behandlingen. Intratorakal struma kan orsaka trakeal obstruktion.


Thiamazole Uni-pharma innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Jodbrist ökar sköldkörtelns svar på tiamazol, medan jodöverskott minskar svaret.

Ytterligare direkta interaktioner med andra läkemedel är inte kända.

Det bör dock beaktas att metabolismen och elimineringen av andra läkemedel kan påskyndas i hypertyreos. De normaliseras i samband med en ökad normalisering av sköldkörtelfunktionen. Dosen måste justeras vid behov.

Dessutom finns det belägg för att korrigering av hypertyreos kan normalisera den förhöjda aktiviteten av antikoagulantia hos patienter med hypertyreos.

Inga interaktionsstudier har utförts på barn.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  III.

Obehandlad hypertyreos under graviditet kan leda till allvarliga komplikationer såsom för tidig födsel och missbildning. Hypotyreos orsakad av behandling med olämpliga tiamazoldoser förknippas dock med en tendens till abort.

Tiamazol passerar placentabarriären och i fostrets blod når det koncentrationer som är lika dem som finns i moderns serum. Vid en olämplig dosering, kan detta leda till strumabildning och hypotyreos hos fostret samt minskad födelsevikt. Det har förekommit upprepade rapporter om partiell aplasi cutis på huvudet av nyfödda barn som föds av kvinnor som behandlats med tiamazol.

Dessutom har ett visst mönster av olika missbildningar förknippats med tiamazolbehandling i höga doser under de första veckorna av graviditeten, t.ex. choanalatresi, esofagus atresi.

Eftersom embryotoxiska effekter inte helt kan uteslutas, får tiamazol endast ges under graviditet efter noggrann utvärdering av nyttan och riskerna och endast vid den lägsta, möjliga effektiva dosnivån utan tillägg av sköldkörtelhormon.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  C.

Tiamazol utsöndras i bröstmjölk, där det kan nå koncentrationer motsvarande moderns serumnivåer, så att det finns en risk för att hypotyreos utvecklas hos barnet.

Amning är möjlig under tiamazolbehandling; dock kan endast låga doser upp till 10 mg dagligen användas utan tillägg av sköldkörtelhormon.

Funktionen i sköldkörteln hos det nyfödda barnet måste kontrolleras regelbundet.


Trafik

Tiamazol har ingen eller en försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Biverkningar

Biverkningar som visas nedan klassificeras enligt MedDRA frekvens- och organsystem. Frekvenskategorierna definieras enligt följande konvention: Mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100 till <1/10); mindre vanliga (≥ 1/1000 till <1/100); sällsynta (≥ 1/10,000 till <1/1000); mycket sällsynta (<1 / 10,000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna är dosberoende.


Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, till <1/10)

Mindre vanliga (≥ 1/1000 till <1/100)

Sällsynta (≥ 1/10000 till <1/1000)

Mycket sällsynta (<1/10000)

Granulocytopeni.

Leukopeni.

Agranulocytos; se avsnitt Varningar och försiktighet. Trombocytopeni.

Aplastisk anemi, lymfadenopati.

Pancytopeni.

Endokrina systemet

Ingen känd frekvens

Insulin autoimmunt syndrom (med uttalad nedgång i blodglukosnivån).

Centrala och perifera nervsystemet

Sällsynta (≥ 1/10000 till <1/1000)

Mycket sällsynta (<1/10000)

Störningar i smaksinne (dysgeusi, ageusi). Yrsel.

Neurit, polyneuropati.

Blodkärl

Mycket sällsynta (<1/10000)

Vaskulit.

Magtarmkanalen

Mindre vanliga (≥1/1000, till <1/100)

Sällsynta (≥ 1/10000 till <1/1000)

Illamående eller kräkningar, buksmärtor.

Sialoadenit.

Lever och gallvägar

Mindre vanliga (≥ 1/1000 till <1/100)

Sällsynta (≥ 1/10000 till <1/1000)

Onormal leverfunktion, gulsot.

Levernekros

Hud och subkutan vävnad

Vanliga (≥1/100, till <1/10)

Sällsynta (≥1/10000 till <1/1000)

Allergiska hudreaktioner av olika grader (klåda, utslag, urtikaria).

Mukokutant syndrom

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga (≥1/100, till <1/10)

Mycket sällsynta (<1/10000)

Artrit, artralgi (särskilt i tummen)

Myalgi.

Njurar och urinvägar

Sällsynta (≥ 1/10000 till <1/1000)

Nefrit.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga (≥1/100, till <1/10)

Sällsynta (≥1/10000 till <1/1000)

Feber

Läkemedelsfeber.


Beskrivning av utvalda biverkningar

Störningar i smaksinnet (dysgeusi, ageusi) kan avta efter avslutad behandling. En återgång till det normala kan ta flera veckor, dock.

Enstaka fall av kolestatisk gulsot eller toxisk hepatit har beskrivits. Symptomen avtar i allmänhet efter utsättande av läkemedlet. Kliniskt oansenliga tecken på kolestas under behandlingen måste skiljas från störningar orsakade av hypertyreos, såsom en ökning av GGT (gammaglutamyltransferas) och alkaliskt fosfatas eller dess benspecifika isoenzym.

Allergiska hudreaktioner av olika grader (klåda, utslag, urtikaria) har mestadels ett milt förlopp och avtar ofta under fortsatt behandling.

Artrit och artralgi (särskilt i tummen) kan utvecklas gradvis och förekommer även efter flera månaders behandling.

Överdosering

Symptom:

Myxödem, agranulocytos, potentiell hypoglykemi, levereffekter kan uppstå till följd av överdosering. Överdosering kan också leda till hypotyreos med motsvarande symptom på en reducerad metabolism och, genom ”feedback-effekt”, leda till aktivering av adenohypofysen med efterföljande strumatillväxt. Detta kan undvikas genom reducering av dosen så snart som ett eutyreoid metaboliskt tillstånd uppnås och vid behov, genom ytterligare administrering av levotyroxin (se avsnitt Dosering).


Hantering:

Symptomatisk behandling.

Ventrikeltömning, kol och övervakning. Kontroll av benmärg och leverfunktion.


Se överdoseringskapitlet, Överdoseringskapitlet i FASS, på Fass.se.

Farmakodynamik

Tiamazol hämmar dosberoende införlivande av jod i tyrosinet och därmed neo-syntesen av sköldkörtelhormon. Den här egenskapen tillåter symptomatisk behandling av hypertyreos oavsett dess orsak. Om tiamazol dessutom påverkar den "naturliga utvecklingen" av den immunologiskt inducerade typen av hypertyreos (Graves sjukdom), det vill säga om det dämpar den underliggande immunopatogena processen, är något som för närvarande inte kan avgöras med säkerhet. Frisläppandet av tidigare syntetiserade sköldkörtelhormon från sköldkörteln påverkas inte. Detta förklarar varför längden på latenstiden tills normaliseringen av serumkoncentrationer av tyroxin och trijodtyronin, och därmed den kliniska förbättringen, skiljer sig i enskilda fall. Hypertyreos på grund av frisättning av hormoner efter förstörelse av sköldkörtelceller, t.ex. efter radiojodbehandling eller tyreoidit, påverkas inte heller.


Farmakokinetik

Absorption/distribution:

Tiamazol absoberas nästan helt av magtarmkanalen. Biotillgängligheten är 93 %. Den maximala plasmakoncentrationen uppnås efter 30 till 60 minuter. Den initiala effekten sker efter ca. 8 timmar. Det är inte bundet till plasmaproteiner.


Metabolism och eliminering:

Plasmahalveringstiden är 3 till 5 timmar. Plasmahalveringstiden ökar i händelse av nedsatt lever- och njurfunktion. Den metaboliseras i levern och elimineras via urinen. Mindre än 12 % av den intagna dosen utsöndras oförändrad.


Tiamazol passerar moderkakan och utsöndras i bröstmjölk.


Prekliniska uppgifter

Akut toxicitet

LD50 hos möss är 860 mg/kg kroppsvikt när de administreras oralt, medan det hos råttor är 2250 mg/kg kroppsvikt.


Kronisk toxicitet

Den kroniska toxiciteten av tiamazol hos råttor är 2627 mg/kg kroppsvikt, vilket ungefär motsvarar akut giftighet.


Mutagenes och tumörbildande potential

Mutagenicitetsstudier av tiamazol är begränsade. Tillgängliga data visade inte några tecken på mutagena effekter.

Efter en långvarig oral administration av höga doser av tiamazol hos råttor observerades en hög förekomst av sköldkörteltumörer. Respektive effekter på människor efter thyreostatisk terapi är inte kända.


Reproduktiv toxicitet

Se avsnitt Kontraindikationer och Graviditet.


Innehåll

Avsnittet gäller för: Tablett 5 mg
Visa läkemedlets innehåll

Blandbarhet

Ej relevant.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

5 år.Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras i enlighet enligt gällande anvisningar.


Förpackningsinformation

MT-nummer 57036
Parallellimporteras från Grekland
TIAMAZOL EBB
Tablett 5 mg
100 tablett(er) blister (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av