FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Glitinum

Florealis

Kapsel, hård
(vit ogenomskinlig hård kapsel (19,4 x 7,0 mm) med beige-grönt innehåll)

Övriga migränmedel

ATC-kod: N02CX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 20 november 2018.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som profylax för migränhuvudvärk. Används sedan läkare konstaterat att allvarligare sjukdom inte föreligger.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot andra växter i familjen Asteraceae (Compositae) eller mot något hjälpämne.


Pediatrisk population

Användning är kontraindicerat för barn och ungdomar under 18 år på grund av otillräckliga data.

Dosering

Vuxna och äldre: En kapsel dagligen.

Oral användning. Kapslarna bör sväljas hela (med vatten eller lite vätska). Kapslarna bör inte tuggas.


Om symtomen kvarstår längre än 2 månader under användning av läkemedlet, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.

Glitinum bör inte användas i mer än 3 månader.


Pediatrisk population

Användning av Glitinum är kontraindicerat för barn och ungdomar under 18 år (se avsnitt Kontraindikationer).

Varningar och försiktighet

Om symtomen förvärras under användning av läkemedlet, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Inga interaktioner har rapporterats.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Säkerhet vid användning under graviditet sär inte fastställd. Traditionell erfarenhet tyder dock på att Tanacetum parthenium kan stimulera menstruationsblödning och framkalla abort. Vidare har studier på djur påvisat reproduktionstoxicitet efter höga doser av mattram (se avsnitt Prekliniska uppgifter). På grund av otillräckliga data rekommenderas inte användning av Glitinum under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Säkerhet vid användning under amning är inte fastställd. På grund av otillräckliga data rekommenderas inte användning av Glitinum under amning.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på kvinnlig och manlig fertilitet har inte studerats.

Trafik

Glitinum har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Gastrointestinala besvär har rapporterats. Frekvensen är okänd.

Om andra biverkningar uppstår bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Prekliniska uppgifter

I en studie med oral administrering av mattram i höga doser (839 mg/kg kroppsvikt) till dräktiga råttor, påvisades toxiska effekter hos både moderdjur och embryo. Inga adekvata studier avseende reproduktionstoxicitet har dock utförts.


Inga mutagena effekter av mattram har observerats i Ames test (med och utan metabol aktivering).


Tester avseende karcinogenicitet har inte utförts.

Innehåll

Varje kapsel innehåller 100 mg pulveriserad Tanacetum parthenium (L.) Schulz Bip. (mattram), ört, motsvarande 100 mg torkad mattramört.


Hjälpämnen

Kapselfyllning: Dextrin, vattenfri kolloidal kiseldioxid, talk, magnesiumstearat

Kapselskal: titandioxid (E 171), hypromellos

Miljöpåverkan

Tanacetum parthenium (mattram) torkad ört; pulvriserat växtmaterial

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25°C.

Inga särskilda anvisningar för destruktion

Förpackningsinformation

Kapsel, hård vit ogenomskinlig hård kapsel (19,4 x 7,0 mm) med beige-grönt innehåll
30 kapsel/kapslar blister, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av