Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Magnesium EQL Pharma

EQL Pharma

Tablett 250 mg
(Vit, rund kupad tablett med brytskåra, diameter 12 mm.)

G04BX01

Aktiv substans:
ATC-kod: G04BX01
Läkemedel från EQL Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-09-04.

Indikationer

Diagnostiserad eller misstänkt magnesiumbrist. Profylax vid idiopatisk recidiverande njurstenssjukdom.


Kontraindikationer

Kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR<30 ml/min). Stensjukdom med infektionsstenar. Kronisk UVI. Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.


Dosering

Dosering

Magnesiumbrist: Initialt 1 tablett 2 gånger dagligen. Vid behov kan dosen ökas till 2 tabletter 2 gånger dagligen.


Profylax mot idiopatisk recidiverande njurstenssjukdom: 1 tablett 2 gånger dagligen.


Behandlingskontroll

Resultatet av behandlingen bör följas upp med provtagning och klinisk bedömning.


Patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (GFR>30 ml/min)

Halverad normaldos rekommenderas med regelbunden kontroll av s-magnesium.


Varningar och försiktighet

Vid behandling av patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (GFR> 30ml/min) bör s-magnesium kontrolleras regelbundet för att undvika hypermagnesemi.


Interaktioner

Urinalkalinisering som sker till följd av administeringen av magnesiumhydroxid kan påverka utsöndringen av vissa läkemedel; ökad utsöndring av salicylater har därmed setts.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Amning: 

Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.


Trafik

Inga effekter har observerats

Biverkningar

Cirka 1-2% av patienterna får diarré. Denna är oftast initial och går vanligen tillbaka genom cirka en veckas medicinering med halv dos.


Biverkningsfrekvenserna har angivits enligt följande: Vanliga (>1/100, <1/10), mycket sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Metabolism och nutrition

Mycket sällsynta

Hypermagnesemi. Iakttas efter långvarig administrering av magnesiumhydroxid till patienter med nedsatt njurfunktion.


Magtarmkanalen

Vanliga

Diarré.

Ingen känd frekvens

Buksmärta.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Dosering av 500-2500 mg magnesiumhydroxid har resulterat i gastrointestinala störningar och diarré och kan orsaka förlust av fosfat. Förhöjda blodnivåer av magnesium uppträder sällan vid njursvikt och vid kronisk användning av magnesium-innehållande laxermedel och antacida.


Överdosering av magnesiumhydroxid (>2500 mg) kan orsaka törst, hypotoni, sömnighet, muskelsvaghet, andningsdepression, hjärtarytmi, koma och dödsfall.


Farmakodynamik


Den kliniska och kliniskt-kemiska symtombilden vid magnesiumbrist av olika genes har visats kunna förbättras med enbart peroral behandling eller med parenteral följd av peroral magnesiumbehandling.

Ett peroralt magnesiumtillskott har också visat sig minska risken för recidiv vid idiopatisk njurstenssjukdom. Vid detta tillstånd föreligger ingen magnesiumbrist utan tillskottet syftar till att öka utsöndringen av magnesium i urinen. Kalciumutsöndringen påverkas ej och urinen får då en högre magnesium/kalciumkvot. Denna kvot har visats vara av betydelse för bildningen av njursten och är hos stenbildare lägre än normalt. Magnesium hämmar dessutom bildningen av kalciumoxalat- och kalciumfosfatkristaller i urinen och höjer urinhalten av citrat, som är låg hos de flesta stenbildare. Citrat hämmar i sin tur utfällningen av kalciumsalter i urinen.


Farmakokinetik

Normalt absorberas dietärt magnesium till cirka 40%, men stora avvikelser uppåt och nedåt kan förekomma beroende på magnesiumintag och -status.


Magnesiumsalter absorberas dåligt efter oral administrering. Biotillgängligheten för magnesiumhydroxid har rapporterats till cirka 15%. Ungefär en tredjedel av magnesium absorberas från tunntarmen och utsöndras huvudsakligen i urinen.


Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data som inte tas upp i andra delar av produktresumén.


Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 tablett innehåller: Magnesiumhydroxid motsvarande 250 mg magnesium (10,3 mmol).

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.Förteckning över hjälpämnen

Krospovidon

Kiseldioxid vattenfri kolloidal

Magnesiumstearat

Povidon.


Blandbarhet

Ej relevant.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda avnisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 250 mg Vit, rund kupad tablett med brytskåra, diameter 12 mm.
105 tablett(er) tablettburk, 112:80, F

Hitta direkt i texten
Av