FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Gefitinib Avansor

Avansor Pharma

Filmdragerad tablett 250 mg

Aktiv substans:
ATC-kod: L01EB01
Läkemedel från Avansor Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-09-14.

Indikationer

Gefitinib Avansor är avsett som monoterapi för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaterad icke småcellig lungcancer (NSCLC) med aktiverande mutationer av EGFR-TK (se avsnitt "Varningar och försiktighet").


Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt "Förteckning över hjälpämnen".


Amning (se avsnitt "Fertilitet, graviditet och amning").


Dosering

Behandling med gefitinib ska initieras och övervakas av en läkare som har erfarenhet av cancerbehandling.


Dosering

Den rekommenderade doseringen av Gefitinib Avansor är en 250 mg tablett dagligen. Om en dos missas ska den tas så snart patienten upptäcker det. Om det är mindre än 12 timmar till nästa dos ska patienten inte ta den uteblivna dosen. Patienten ska inte ta en dubbel dos (två doser samtidigt) för att ersätta en missad dos.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för gefitinib för barn och ungdomar i åldern under 18 år har inte fastställts. Det finns ingen relevant användning av gefitinib för en pediatrisk population för indikationen NSCLC.


Nedsatt leverfunktion 

Patienter med måttligt till svårt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh B eller C) på grund av cirros har ökade plasmanivåer av gefitinib. Dessa patienter ska följas upp noga med avseende på biverkningar. Plasmakoncentrationerna ökade inte hos patienter med förhöjt aspartattransaminas (ASAT), alkalisk fosfatas eller bilirubin på grund av levermetastaser (se avsnitt "Farmakokinetiska egenskaper").


Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs hos patienter med nedsatt njurfunktion vid kreatininclearance > 20 ml/min. Endast begränsade data är tillgängliga för patienter med keratininclearance ≤ 20 ml/min och försiktighet bör iakttas för dessa patienter (se avsnitt "Farmakokinetiska egenskaper").


Äldre

Ingen dosjustering krävs med anledning av patientens ålder (se avsnitt "Farmakokinetiska egenskaper").


Långsamma CYP2D6-metaboliserare 

Ingen speciell dosjustering rekommenderas för patienter med känd långsam CYP2D6-metabolisering men dessa patienter ska följas upp noggrant med avseende på biverkningar (se avsnitt "Farmakokinetiska egenskaper").


Dosjustering med anledning av toxicitet

Patienter som har svårt att tolerera biverkningar i form av diarré eller hudreaktioner kan behandlas framgångsrikt efter ett kort behandlingsuppehåll (upp till 14 dagar) följt av återinsättande av 250 mg dosen (se avsnitt "Biverkningar"). För patienter som inte kan tolerera behandling efter ett terapiuppehåll bör gefitinib-behandlingen avbrytas och en alternativ behandling övervägas.


Administreringssätt

Tabletterna kan tas oralt med eller utan föda, vid samma tid varje dag. Tabletterna kan sväljas hela med lite vatten eller, om intag av en hel tablett inte är möjlig, kan de tas som en dispersion i vatten (icke kolsyrat). Inga andra vätskor ska användas. Lägg tabletten, utan att krossa den, i ett halvt glas dricksvatten. Sväng glaset då och då tills tabletten är dispergerad (det kan ta upp till 20 minuter). Dispersionen ska drickas genast när den har bildats (inom 60 minuter). Skölj glaset med ett halvt glas vatten som också ska drickas upp. Dispersionen kan även administreras genom en nasogastrisk sond eller gastrostomi-sond.


Varningar och försiktighet

När Gefitinib Avansor övervägs att användas som behandling mot lokalt avancerad eller metastaterad NSCLC, är det viktigt att försöka utvärdera EGFR-mutationsstatus av tumörvävnaden hos alla patienter. Om tumörprov inte går att utvärdera, kan cirkulerande tumör DNA (ctDNA) insamlad från ett blod (plasma)-prov användas.


Endast robusta, tillförlitliga och känsliga test(er) med demonstrerad tillämplighet för fastställning av EGFR-mutationsstatus hos tumör eller i ctDNA ska användas för att undvika falskt negativa eller falskt positiva resultat (se avsnitt "Farmakodynamiska egenskaper").


Interstitiell lungsjukdom (ILD)

ILD, som kan ha ett akut tillslag, har observerats hos 1,3 % av patienter som fått gefitinib och några fall har haft dödlig utgång (se avsnitt "Biverkningar"). Om patienter upplever försämring av andningssymtom som andnöd, hosta och feber ska behandlingen med Gefitinib Avansor avbrytas och patienten omedelbart undersökas. Om ILD bekräftas ska behandlingen med Gefitinib Avansor avbrytas och patienten behandlas adekvat.


I en japansk farmakoepidemiologisk fallkontroll-studie på 3 159 patienter med NSCLC som fick gefitinib eller kemoterapi och som följdes under 12 veckor identifierades följande riskfaktorer för utveckling av ILD (oberoende av om patienten fick gefitinib eller kemoterapi): rökning, sänkt funktionsklass (PS ≥ 2), reducerad normal lunga bekräftad med datortomografi (≤ 50 %), nyligen diagnosticerad NSCLC (< 6 månader), redan existerande ILD, hög ålder (≥ 55 år) och samtidig hjärtsjukdom. En ökad risk för ILD med gefitinib i förhållande till kemoterapi observerades främst under de första 4 veckorna av behandlingen (justerat OR 3,8; 95 % KI 1,9 till 7,7); därefter var den relativa risken lägre (justerat OR 2,5; 95 % KI 1,1 till 5,8). Risken att dö för patienter som utvecklade ILD var högre med båda behandlingarna för patienter med följande riskfaktorer: rökning, reducerad normal lunga bekräftad med datortomografi (≤ 50 %), redan existerande ILD, hög ålder (≥ 65 år) och utbredda områden med adherent pleura (≥ 50 %).


Levertoxicitet och nedsatt leverfunktion 

Avvikelser i leverfunktionstest (omfattande stegring av alaninaminotransferas, aspartataminotransferas, bilirubin) har observerats och visade sig i mindre vanliga fall som hepatit (se avsnitt "Biverkningar"). Det har förekommit isolerade rapporter om leversvikt, som i vissa fall ledde till fatal utgång. Regelbundna tester av leverfunktionen rekommenderas därför. Gefitinib ska användas med försiktighet vid milda till måttliga förändringar av leverfunktionen. Om förändringarna blir svåra ska avbrytande av behandlingen övervägas.


Nedsatt leverfunktion på grund av levercirros har visat sig leda till ökade plasmakoncentrationer av gefitinib (se avsnitt "Farmakokinetiska egenskaper")


Läkemedelsinteraktioner 

CYP3A4-inducerare kan öka metabolismen av gefitinib och minska plasmanivåerna av gefitinib. Samtidig administrering av CYP3A4-inducerare (t.ex. fenytoin, karbamazepin, rifampicin, barbiturater och naturläkemedel innehållande johannesört - Hypericum perforatum) kan minska effekten av behandlingen och ska undvikas (se avsnitt "Interaktioner med andra läkemedel och övriga interkationer").


Hos patienter som har genotyp för långsam metabolisering av CYP2D6 kan behandling med en potent CYP3A4-hämmare leda till ökade plasmanivåer av gefitinib. Vid initiering av behandling med en CYP3A4-hämmare bör patienten följas upp noggrant med avseende på gefitinib-biverkningar (se avsnitt "Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner").


Ökningar av International Normalised Ratio (INR) och/eller blödningar har rapporterats hos patienter som behandlas med warfarin tillsammans med gefitinib (se avsnitt "Interkationer med andra läkemedel och övriga interaktioner"). Patienter som behandlas med warfarin och gefitinib samtidigt ska kontrolleras regelbundet med avseende på förändringar i protrombintid (PT) eller INR.


Läkemedel som orsakar signifikant och varaktigt förhöjda pH-värden i magsäcken, som till exempel protonpumpshämmare och H2-antagonister, kan reducera biotillgängligheten och plasmanivåerna av gefitinib och därmed minska effekten. Antacida som tas regelbundet och nära tiden för intag av gefitinib kan förmodas ha liknande effekt (se avsnitt "Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner" och "Farmakokinetiska egenskaper").


Data från fas II-studier, där gefitinib och vinorelbin har använts samtidigt, indikerar att gefitinib kan förvärra den neutropena effekten av vinorelbin.


Laktos 

Gefitinib Avansor innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.


Ytterligare försiktighetsmått vid användning

Patienter ska uppmanas att omedelbart uppsöka läkare om de upplever kraftig eller ihållande diarré, illamående, kräkningar eller anorexi, eftersom de indirekt kan leda till dehydrering. Dessa symtom ska behandlas kliniskt adekvat (se avsnitt "Biverkningar").

Patienter som visar tecken och symtom som tyder på keratit, såsom akut eller försämrad: ögoninflammation, tårflöde, ljuskänslighet, dimsyn, ögonsmärta och/eller röda ögon, ska omgående remitteras till oftalmolog.


Om diagnos på ulcerös keratit bekräftas, ska behandling med gefitinib avbrytas, och om symtomen inte försvinner eller om symtomen återkommer vid återinförande av gefitinib ska permanent utsättande övervägas.


I en fas I-/II-studie där användning av gefitinib i kombination med strålning studerades hos barn-patienter med nyligen diagnostiserade hjärnstamsgliom eller ofullständigt avlägsnade supratentoriella maligna gliom, rapporterades fyra fall (ett med dödlig utgång) med blödningar i centrala nervsystemet (CNS) av 45 inkluderade patienter. I en studie med enbart gefitinib har 5 ytterligare ett fall av CNS-blödning rapporterats hos ett barn med ependymom. En ökad risk för cerebral blödning hos vuxna patienter med NSCLC som får gefitinib har inte kunnat fastställas.


Gastrointestinal perforation har rapporterats hos patienter som tar gefitinib. I de flesta fall är detta associerat med andra kända riskfaktorer inklusive samtidiga läkemedel som steroider eller NSAID-läkemedel, bakomliggande historia av GI-ulceration, ålder, rökning eller tarmmetastaser på perforationsställena.


Interaktioner

Gefitinib metaboliseras via cytokrom P450-isoenzym CYP3A4 (huvudsakligen) och via CYP2D6.


Aktiva substanser som kan öka plasmakoncentrationen av gefitinib

In vitro-studier har visat att gefitinib är ett substrat för p-glykoprotein (Pgp). Tillgängliga data visar inte på någon klinisk konsekvens av detta in vitro-fynd.


Substanser som inhiberar CYP3A4 kan minska clearance av gefitinib. Samtidig administrering med potenta hämmare av CYP3A4-aktiviteten (t.ex. ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, proteashämmare, klaritromycin, telitromycin) kan öka plasmakoncentrationerna av gefitinib. Ökningarna kan vara kliniskt relevanta eftersom biverkningar är relaterade till dos och exponering. Ökningen kan vara högre hos patienter som är långsamma CYP2D6-metaboliserare. Förbehandling med itrakonazol (en potent CYP3A4-hämmare) resulterade i en 80 %-ig ökning av medelvärdet för AUC för gefitinib hos friska frivilliga. I situationer när samtidig behandling med potenta CYP3A4- hämmare sker ska patienten följas upp noga med avseende på biverkningar av gefitinib.


Det finns inga data från samtidig behandling med hämmare av CYP2D6, men potenta hämmare av detta enzym kan tänkas orsaka 2-faldigt ökade plasmakoncentrationer av gefitinib hos snabba CYP2D6-metaboliserare (se avsnitt "Farmakokinetiska egenskaper"). Om samtidig behandling med en potent CYP2D6-hämmare inleds ska patienten följas upp noga med avseende på biverkningar.


Aktiva substanser som kan reducera plasmakoncentrationen av gefitinib

Substanser som inducerar CYP3A4-aktiviteten kan öka metabolismen och minska plasmakoncentrationen av gefitinib och därmed effekten av gefitinib. Samtidig behandling med läkemedel som inducerar CYP3A4 (t.ex. fenytoin, karbamazepin, rifampicin, barbiturater eller johannesört, Hypericum perforatum), ska undvikas. Hos friska frivilliga som förbehandlades med rifampicin (en potent CYP3A4-inducerare) reducerades genomsnittlig AUC för gefitinib med 83 % (se avsnitt "Varningar och försiktighet").


Substanser som orsakar signifikant bestående höjning av gastriskt pH kan reducera plasmakoncentrationen av gefitinib och därigenom reducera effekten av gefitinib. Höga doser kortverkande antacida kan ha liknande effekt om de tas regelbundet och nära tiden för administering av gefitinib. Samtidig administrering av gefitinib med ranitidin vid doser som gav bestående höjning av gastriskt pH ≥5 resulterade i minskad genomsnittlig AUC hos friska frivilliga med 47 % (se avsnitt "Varningar och försiktighet" och "Farmakokinetiska egenskaper").


Aktiva substanser vars plasmakoncentrationer kan förändras av gefitinib.

In vitro-studier har visat att gefitinib har begränsad potential att hämma CYP2D6. I en klinisk studie på patienter administerades gefitinib tillsammans med metoprolol (ett CYP2D6-substrat). Detta resulterade i en 35 %-ig ökning i exponeringen av metoprolol. En sådan ökning kan potentiellt vara relevant för CYP2D6-substrat med snäva terapeutiska index. När CYP2D6-substrat avses att ges i kombination med gefitinib, bör dosmodifiering av CYP2D6-substratet övervägas särskilt för substanser med snävt terapeutiskt fönster.


Gefitinib hämmar transportproteinet BCRP in vitro, men den kliniska relevansen av denna iakttagelse är inte känd.


Andra potentiella interaktioner

INR-höjningar och/eller blödningar har rapporterats hos några patienter som samtidigt behandlades med warfarin (se avsnitt "Varningar och försiktighet").


Graviditet  (Läs mer om graviditet)


Det finns inga data från användningen av gefitinib hos gravida kvinnor. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt "Prekliniska säkerhetsuppgifter"). Risken för människa är okänd. Gefitinib Avansor ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.


Amning  (Läs mer om amning)

Det är okänt om gefitinib utsöndras i bröstmjölk hos människa. Gefitinib och dess metaboliter ackumulerades i bröstmjölk hos råttor (se avsnitt "Prekliniska säkerhetsuppgifter"). Gefitinib är kontraindicerat under amning varför amning ska avbrytas under behandling med gefitinib (se avsnitt "Kontraindikationer").


Fertilitet

Fertila kvinnor måste avrådas från att bli gravida under behandlingen.


Trafik

Kraftlöshet har rapporterats i samband med behandling med gefitinib. Patienter som upplever detta symtom ska därför vara försiktiga med att köra bil eller använda maskiner.


Biverkningar

Övergripande sammanfattning av biverkningar

Sammanslagna data från ISEL, INTEREST och IPASS fas III-studierna (2 462 patienter behandlade med gefitinib) visar att de mest frekvent rapporterade biverkningarna som drabbar mer än 20 % av patienterna, är diarré och hudreaktioner (inklusive utslag, akne, torr hud och klåda). Biverkningarna uppträder vanligtvis inom den första behandlingsmånaden och är oftast reversibla. Ungefär 8 % av patienterna fick svåra biverkningar (common toxicity criteria, (CTC) grad 3 eller 4). Ungefär 3 % av patienterna avbröt behandlingen på grund av biverkning.


Interstitiell lungsjukdom (ILD) drabbade 1,3 % av patienterna och var ofta svår (CTC grad 3-4). Fall med dödlig utgång har rapporterats.


Biverkningstabell

Säkerhetsprofilen som presenteras i Tabell 1 baseras på det kliniska utvecklingsprogrammet för gefitinib och på erfarenhet efter godkännande av försäljning. Biverkningarna i Tabell 1 har delats in i frekvenskategorier, där så är möjligt baserat på incidensen av jämförbara biverkningsrapporter i en sammanslagen databas från de kliniska fas III-studierna ISEL, INTEREST och IPASS (2 462 patienter behandlade med gefitinib).


Frekvenser för biverkningar definieras enligt följande: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100) ); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.


Tabell 1 Biverkningar


Biverkningar efter organsystem och frekvens

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Anorexi, lätt eller måttlig (CTC grad 1 eller 2)

Ögon

Vanliga

Konjunktivit, blefarit och torra ögon*, huvudsakligen lätt (CTC grad 1)

Mindre vanliga

Korneaerosion, reversibel och ibland i kombination med inåtväxande ögonfransar

Keratit (0,12 %)

Blodkärl

Vanliga

Blödning, såsom näsblod och blod i urinen

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Interstitiell lungsjukdom (1,3 %), ofta svår (CTC grad 3-4). Fall med dödlig utgång har rapporterats

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Diarré, huvudsakligen lätt eller måttlig (CTC grad 1 eller 2)

Kräkningar, huvudsakligen lätta eller måttliga (CTC grad 1 eller 2)

Illamående, huvudsakligen lätt (CTC grad 1).

Stomatit, huvudsakligen lätt (CTC grad 1).

Vanliga

Dehydrering, till följd av diarré, illamående, kräkningar eller anorexi.

Muntorrhet *, huvudsakligen lätt (CTC grad 1).

Mindre vanliga

Pankreatit;

Gastrointestinal perforation.

Lever och gallvägar

Mycket vanliga

Huvudsakligen lätta till måttliga stegringar i alaninaminotransferas

Vanliga

Huvudsakligen lätta till måttliga stegringar i aspartataminotransferas

Huvudsakligen lätta till måttliga stegringar i totalt bilirubin

Mindre vanliga

Hepatit**

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Hudreaktioner huvudsakligen lätta till måttliga (CTC grad 1 eller 2) pustulära utslag, ibland klåda med torr hud, inklusive hudsprickor, på erytematös bas

Vanliga

Nagelproblem

Håravfall

Allergiska reaktioner (1,1 %), inklusive angioödem och urtikaria

Sällsynta

Bullösa sjukdomar, inklusive toxisk epidermal nekrolys, Stevens Johnsons syndrom och erythema multiforme

Kutan vaskulit

Njurar och urinvägar

Vanliga

Asymptomatiska höjningar av laboratorievärden för blodkreatinin

Proteinuri

Cystit

Sällsynta

Hemorragisk cystit

Allmänna symtom och symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Asteni, huvudsakligen lätt (CTC grad 1).

Vanliga

Feber

Frekvensen av läkemedelsbiverkningar relaterade till onormala laboratorievärden baseras på patienter med en förändring från baslinjen på två eller fler CTC-grader av de relevanta laboratorieparameterarna.

* Denna biverkning kan uppträda i samband med andra tillstånd av uttorkning (huvudsakligen hudreaktioner) som setts vid behandling med gefitinib.

** Detta inkluderar isolerade rapporter om leversvikt som i vissa fall ledde till fatal utgång.


Interstitiell lungsjukdom (ILD)

I INTEREST-studien var incidensen av fall av ILD-typ 1,4 %, 10 patienter, i gefitinib-gruppen jämfört med 1,1 %, 8 patienter, i docetaxel-gruppen. Ett fall av IDL-typ hade dödlig utgång och detta drabbade en patient som fick gefitinib.


I ISEL-studien var incidensen av fall av ILD-typ i hela populationen ca 1 % i båda behandlingsarmarna. Majoriteten av de rapporterade fallen gällde patienter med asiatisk etnicitet och ILD-incidensen för patienter med asiatisk etnicitet som fick gefitinib och placebo var ungefär 3 % respektive 4 %. Ett fall av IDL-typ var dödligt och det inträffade i placebogruppen.


I en uppföljningsstudie efter godkännandet i Japan (3 350 patienter) var frekvensen av biverkningar av ILD-typ hos patienter som fått gefitinib 5,8 %, varav 38,6 % med dödlig utgång.


I en öppen fas III-studie (IPASS) på 1 217 patienter där man jämförde gefitinib med carboplatin/paclitaxel dubbel kemoterapi som första linjens behandling av utvalda patienter med avancerad NSCLC i Asien, var incidensen av biverkningar av ILD-typ 2,6 % för behandling med gefitinib mot 1,4 % för behandling med carboplatin/paclitaxel.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning direkt till (se detaljer nedan).


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Det finns ingen specifik behandling tillgänglig om överdosering av gefitinib skulle inträffa. I kliniska fas I-studier behandlades emellertid ett begränsat antal patienter med dagliga doser upp till 1 000 mg. Ökad frekvens och ökad svårighetsgrad av några biverkningar observerades, huvudsakligen när det gällde diarré och hudutslag. Biverkningar som orsakas av överdosering bör behandlas symtomatiskt, i synnerhet ska svår diarré behandlas såsom kliniskt indicerat. I en studie behandlades ett begränsat antal patienter varje vecka med doser från 1 500 mg till 3 500 mg. I denna studie ökade inte gefitinib-exponeringen vid en ökning av dosen, biverkningarna hade i de flesta fall en lätt till måttlig svårighetsgrad och var konsistenta med den kända säkerhetsprofilen för gefitinib.


Farmakodynamik

Verkningsmekanism och farmakodynamisk effekt

Den epidermala tillväxtfaktorn (EGF) och dess receptor (EGFR [HER1; ErbB1]) har identifierats som nyckelfaktorer i processerna för celltillväxt och proliferation av normala celler och cancerceller. EGFR-aktiverande mutation inom en cancercell är en viktig faktor som främjar tumörcelltillväxt, blockering av apoptos, ökad produktion av angiogena faktorer och metastasering.


Gefitinib är en selektiv små-molekylhämmare av den epidermala tillväxtfaktorreceptorns tyrosinkinas och är en effektiv behandling för patienter med tumörer med aktiverande mutationer av EGFR-tyrosinkinasdomänen oavsett behandlingslinje. Ingen klinisk relevant aktivitet har observerats hos patienter med kända EGFR- mutationsnegativa tumörer.


De vanliga EGFR-aktiverande mutationerna (Exon 19-deletion; L858R) har robusta responsdata som stödjer känsligheten för gefitinib; till exempel var HR (95 % KI) för progressionsfri överlevnad med gefitinib 0,489 (0,366; 0,710) jämfört med duplettkemoterapi (WJTOG3405). Responsdatan för gefitinib hos patienter med mindre vanliga mutationer är mer begränsad; den tillgängliga datan indikerar att G719X, L861Q och S7681 är sensibiliserande och att T790M eller exon 20-insertioner enskild är resistenta mekanismer.


Resistens

De flesta NSCLC-tumörer med sensibiliserande EGFR-kinasmutationer utvecklar i slutänden resistens mot behandling med gefitinib, med en mediantid på 1 år fram till sjukdomsprogression. I ungefär 60 % av fallen är resistensen associerad med en sekundär T790M-mutation för vilken T790M-riktade EGFR-TKI:er kan betraktas som ett alternativ vid nästa behandlingslinje. Andra potentiella resistensmekanismer som har rapporterats efter behandling med EGFR-signalblockerande medel innefattar: bypass-signalering såsom HER2- och MET-genamplifiering och PIK3CA-mutationer. En förändring av fenotypen till småcellig lungcancer har också rapporterats i 5 till 10 % av fallen.


Cirkulerande tumör-DNA (ctDNA)

I IFUM-studien var mutationsstatus utvärderad i tumör- och ctDNA-prov insamlade från plasma med Therascreen EGFR RGQ PCR kit (Qiagen). Både ctDNA- och tumörprov var utvärderbara för 652 patienter utav 1 060 screenade. Den objektiva svarsfrekvensen var 77 % (95 % KI: 66 %-86 %) hos patienter som var mutationspositiva i både tumör samt ctDNA och den var 60 % (95 % KI: 44 %-74 %) hos patienter som var mutationspositiva endast i tumör.


Tabell 2 Sammanställning av baslinjemutationsstatus för tumör- och ctDNA-prov hos alla screenade patienter vars båda prov var utvärderbara


Mått

Definition

IFUM frekvens

% (CI)

IFUM

N

Känslighet

Andelen M+ tumör som är M+ med ctDNA

65,7 (55,8; 74,7)

105

Specificitet

Andelen M- tumör som är M- med ctDNA

99,8 (99,0; 100,0)

547


Dessa data är enhetliga med den förplanerade explorativa japanska subgrupp analysen i IPASS (Goto 2012). I denna studie användes ctDNA härledd från serum och inte plasma för EGFR-mutationsanalys med EGFR mutationstestkit (DxS) (N=86). I denna studie var känsligheten 43,1 % och specificiteten var 100 %.


Klinisk effekt och säkerhet

Första linjens behandling


Den randomiserade fas III-IPASS-studien utfördes på behandlingsnaiva patienter i Asien1 med avancerad (stadium IIIB eller IV) NSCLC med adenocarcinomhistologi som var före detta lätta rökare (slutade röka för ≥ 15 år sedan och rökte ≤10 förpackningar per år) eller aldrig hade rökt. (se Tabell 3).


1Kina, Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Taiwan och Thailand.


Tabell 3 Effektresultat för gefitinib jämfört med carboplatin/paclitaxel från IPASS-studien

Population

N

Objektiv 

svarsfrekvens 

och 95 % KI för

skillnaden

mellan behand- 

lingara


Primärt effektmått 

Progressionsfri 

överlevnadab

Total 

överlevnadab

Hela populationen

1 217

43,0 % vs 32,2%

HR 0,74

HR 0,90[5,3 %, 16,1 %]

[0,65; 0,85]

[0,79; 1,02]
5,7 m vs 5,8m

18,8 m vs 17,4 m
p<0,0001

P=0,1087

EGFR-mutationspositiva

261

71,2 % vs 47,3%

HR 0,48

HR 1,00[12,0 %, 34,9%]

[0,36; 0,64]

[0,76; 1,33]
9,5 m vs 6,3 m

21,6 m vs 21,9 m
p<0,0001


EGFR-mutationsnegativa

176

1,1 % vs 23,5%

HR 2,85

HR 1,18[-35,5 %, -

[2,05; 3,98]

[0,86; 1,63]13,3 %]

1,5 m vs 5,5 m

11,2 m vs 12,7 m
p<0,0001


EGFR-mutationsstatus

780

43,3 % vs 29,2 %

HR 0,68

HR 0,82

okänd


[7,3 %; 20,6 %]

[0,58 till0,81]

[0,70 till0,96]
6,6 m vs 5,8 m

18,9 m vs 17,2 m
p<0,0001


a Presenterade värden är för gefitinib jämfört med carboplatin/paclitaxel.

b ”m” är medianvärdet i månader. Siffror inom hakparanteser är 95 % 

konfidensintervall för HR N Antal randomiserade patienter

HR Riskkvot (riskkvoter < 1 till fördel för gefitinib)


Utfallet i livskvalitet varierade beroende på EGFR-mutationsstatus. Hos EGFR-mutationspositiva patienter var det signifikant fler gefitinib-behandlade patienter som upplevde förbättring av livskvalitet och lungcancersymtom jämfört med carboplatin/paclitaxel (se Tabell 4).


Tabell 4 Utfall i livskvalitet för gefitinib jämfört med carboplatin/paclitaxel från IPASS- studien

Population

N

FACT-L QoL förbättringsfrekvensa 

%

LCS symtom förbättringsfrekvensa 

%

Hela populationen

1151

(48,0 % vs. 40,8 %)

p=0,0148

(51,5 % vs. 48,5 %) p=0,3037

EGFR-mutationspositiva

259

(70,2 % vs. 44,5 %)

p < 0,0001

(75,6 % vs. 53,9 %)

p=0,0003

EGFR-mutationsnegativa

169

(14,6 % vs. 36,3 %)

p=0,0021

(20,2 % vs. 47,5 %)

p=0,0002

Trial outcome index-resultaten styrkte FACT-L- och LCS-resultaten

a  Presenterade värden är för gefitinib jämfört med carboplatin/paclitaxel.

N Antal patienter möjliga att utvärdera med livskvalitetsanalyser

QoL Livskvalitet

FACT-L Functional assessment of cancer therapy-lung

LCS Lung cancer subscale


I IPASS-studien uppvisade gefitinib överlägsenhet med avseende på progressionsfri överlevnad, objektiv svarsfrekvens, QoL och symtomlindring utan någon signifikant skillnad i total överlevnad jämfört med karboplatin/paklitaxel hos tidigare obehandlade patienter med lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC, i vilkas tumörer det fanns aktiverande mutationer i EGFR-tyrosinkinas.


Tidigare behandlade patienter

Den randomiserade fas III INTEREST-studien utfördes på patienter med lokalt avancerad eller metastaserande NSCLC som tidigare hade fått platinabaserad kemoterapi. I hela populationen observerades ingen statistiskt signifikant skillnad mellan gefitinib och docetaxel (75 mg/m2 ) för total överlevnad, progressionsfri överlevnad och objektiv svarsfrekvens (se Tabell 5).


Tabell 5 Effektresultat för gefitinib jämfört med docetaxel från INTEREST-studien

Population

N

Objektiv svarsfrekvens och 95 % CI för skillnaden mellan behandlingara

Progressionsfri överlevnadab

Primärt effektmått Total överlevnadab

Hela populationen

1466

9,1 % vs. 7,6 %

[-1,5 %-4,5 %]

HR 1,04

[0,93-1,18]

2,2 kk vs. 2,7 kk

p=0,4658

HR 1,020

[0,905-1,150]c 

7,6 kk vs. 8,0 kk

p=0,7332

EGFR-mutationspositiva

44

42,1 % vs. 21,1 % [-8,2 %-46,0 %]

HR 0,16

[0,05-0,49]

7,0 kk vs. 4,1 kk p=0,0012

HR 0,83

[0,41-1,67]

14,2 kk vs. 16,6 kk p=0,6043

EGFR-mutationsnegativa

253

6,6 % vs. 9,8 %

[-10,5 %-4,4 %]

HR 1,24

[0,94-1,64]

1,7 kk vs. 2,6 kk p=0,1353

HR 1,02

[0,78-1,33]

6,4 kk vs. 6,0 kk p=0,9131

Asiaterc

323

19,7 % vs. 8,7 % [3,1 %-19,2 %]

HR 0,83

[0,64-1,08]

2,9 kk vs. 2,8 kk p=0,1746

HR 1,04

[0,80-1,35]

10,4 kk vs. 12,2 kk p=0,7711

Icke-Asiater

1143

6,2 % vs. 7,3 %

[-4,3 %-2,0 %]

HR 1,12

[0,98-1,28]

2,0 kk vs. 2,7 kk

p=0,1041

HR 1,01

[0,89-1,14]

6,9 kk vs. 6,9 kk p=0,9259

a  Presenterade värden är för gefitinib jämfört med docetaxel.

b  ”m” är medianvärdet i månader. Siffror inom hakparenteser är 96 % konfidensintervall för total överlevnad HR i hela populationen, annars 95 % konfidensintervall för HR

c  Hela konfidensintervallet är under fördefinierad non-inferiority gräns på 1,154

N Antal randomiserade patienter

HR Riskkvot (riskkvoter < 1 till fördel för gefitinib)


Figur 1 och 2 Effektutfall i subgrupper av icke-asiatiska patienter i INTEREST studien (N patienter=antalet randomiserade patienter)

Figur 1

Figur 2

Den randomiserade fas III ISEL-studien utfördes på patienter med avancerad NSCLC som fått en eller två kemoterapibehandlingar tidigare och som var behandlingsresistenta eller intoleranta mot den senaste behandlingen. Gefitinib och BSC (Best Supportive Care) jämfördes med placebo och BSC. Gefitinib förlängde inte överlevnaden i hela populationen. Utfallet i överlevnad varierade beroende på rökstatus och etnicitet (se Tabell 6).


Tabell 6 Effektutfall för gefitinib jämfört med placebo från ISEL-studien

Population

N

Objektiv svarsfrekvens

och 95 % CI för skillnaden mellan behandlingara

Tid till behandlingssviktab

Primärt effektmått Total överlevnadabc

Hela populationen

1692

8,0 % vs. 1,3 %

[4,7 %-8,8 %]

HR 0,82

[0,73-0,92]

3,0 kk vs. 2,6 kk p=0,0006

HR 0,89

[0,77-1,02]

5,6 kk vs. 5,1 kk p=0,0871

EGFR-mutationspositiva

26

37,5 % vs. 0 %

[-15,1 %-61,4 %]

HR 0,79

[0,20-3,12]

10,8 kk vs. 3,8 kk p=0,7382

HR NC

NR vs. 4,3 kk

EGFR-mutationsnegativa

189

2,6 % vs. 0 %

[-5,6 %-7,3 %]

HR 1,10

[0,78-1,56]

2,0 kk vs. 2,6 kk p=0,5771

HR 1,16

[0,79-1,72]

3,7 kk vs. 5,9 kk p=0,4449

Icke-rökare

375

18,1 % vs. 0 % [12.3 %-24,0 %]

HR 0,55

[0,42-0,72]

5,6 kk vs. 2,8 kk

p < 0,0001

HR 0,67

[0,49-0,92]

8,9 kk vs. 6,1 kk p=0,0124

Rökare

1317

5,3 % vs. 1,6 %

[1,4 %-5,7 %]

HR 0,89

[0,78-1,01]

2,7 kk vs. 2,6 kk p=0,0707

HR 0,92

[0,79-1,06]

5,0 kk vs. 4,9 kk p=0,2420

Asiaterd

342

12,4 % vs. 2,1 % [4,0 %-15,8 %]

HR 0,69

[0,52-0,91]

4,4 kk vs. 2,2 kk p=0,0084

HR 0,66

[0,48-0,91]

9,5 kk vs. 5,5 kk p=0,0100

Icke-asiater

1350

6,8 % vs. 1,0 %

[3,5 %-7,9 %]

HR 0,86

[0,76-0,98]

2,9 kk vs. 2,7 kk p=0,0197

HR 0,92

[0,80-1,07]

5,2 kk vs. 5,1 kk p=0,2942

a  Presenterade värden är för gefitinib jämfört med placebo.

b  ”m” är medianvärdet i månader. Siffror inom hakparenteser är 95 % konfidensintervall för HR

c  Stratifierad log-rank test för hela populationen; annars cox proportionella riskmodell

d  Asiatiskt etnicitet exkluderar patienter av indiskt ursprung och refererar till ras hos en patientgrupp och inte nödvändigtvis deras födelseort

N Antal randomiserade patienter

NC Inte beräknad för Total överlevnad HR, eftersom antalet händelser är för få

NR Inte uppnådd

HR Riskkvot (riskkvoter < 1 till fördel för gefitinib)


IFUM studien är en singel-arm, multicenterstudie utförd på kaukasiska patienter (n=106) med aktiverande EGFR mutation vid icke småcellig lungcancer för att konfirmera att gefitinibs aktivitet är lika hos kaukasiska och asiatiska populationer. Enligt prövarens bedömning var den objektiva svarsfrekvensen (ORR) 70 % och den progressionsfria överlevnaden (PFS) var 9,7 månader. Dessa data överensstämmer med de som rapporterades i IPASS studien.


EGFR-mutationsstatus och kliniska karakteristika 

Kliniska karakteristika som icke-rökare, adenocarcinomhistologi och kvinnligt kön har visat sig vara oberoende prediktorer för positiv EGFR-mutationsstatus i en multivariatanalys av 786 kaukasiska patienter från gefitinibstudier* (se Tabell 7). Asiatiska patienter har också högre förekomst av EGFR-mutationspositiva tumörer.


Tabell 7 Sammanfattning av multivariatlogistisk regressionsanalys för att identifiera faktorer som oberoende kan indikera förekomst av EGFR-mutationer hos 786 kaukasiska patienter*

Faktorer som kan indikera förekomst av EGFR-mutation

p-värde

Odds för EGFR-

mutation

Positivt prediktivt värde (9,5 % av hela populationen är EGFR mutationspositiv (M+))

Rökstatus

<0,0001

6,5 gånger högre hos icke-rökare än de

som röker

28/70 (40 %) av icke-

rökare är M+

47/716 (7 %) av rökare är M+

Histologi

<0,0001

4,4 gånger högre i adenocarcinom än i

icke-adenocarcinom

63/396 (16 %) av patienterna med adenocarcinomhistologi

är M+

12/390 (3 %) av

patienterna med icke-adenocarcinomhistologi är M+

Kön

0,0397

1,7 gånger högre hos kvinnor än män

40/235 (17 %) av

kvinnorna är M+

35/551 (6 %) av männen

är M+

* från följande studier: INTEREST, ISEL, INTACT 1&2, IDEAL 1&2, INVITE

Farmakokinetik

Absorption

Vid oral administrering av gefitinib är absorptionen måttligt långsam och maximal plasmakoncentration nås normalt 3 till 7 timmar efter administrering. Den genomsnittliga absoluta biotillgängligheten är 59 % hos cancerpatienter. Exponeringen för gefinitib påverkas inte signifikant av föda. I en studie på friska frivilliga där gastriskt pH var högre än 5 reducerades gefitinibexponeringen med 47 %, troligen beroende på försämrad löslighet av gefitinib i magsäcken (se avsnitt "Varningar och försiktighet" och "Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner").


Distribution

Genomsnitttlig distributionsvolym för gefitinib vid steady state är 1400 liter, vilket tyder på en utbredd distribution till vävnad. Plasmaproteinbindningsgraden är ungefär 90 %. Gefitinib binds till serumalbumin och surt alfa-1-glycoprotein.


In vitro data indikerar att gefitinib är ett substrat för membrantransportörproteinet Pg-p.


Metabolism

In vitro data visar att CYP3A4 och CYP2D6 är de huvudsakliga P450 isoenzymerna i den oxidativa metabolismen av gefitinib.


In vitro-studier har visat att gefitinib har begränsad potential att hämma CYP2D6. I djurstudier visade gefitinib inte någon enzyminducerande effekt och ingen signifikant hämning (in vitro) av andra cytokrom P450-enzymer.


Gefitinib metaboliseras i hög grad hos människa. Fem metaboliter har identifierats fullständigt i exkret och åtta i plasma. Identifierad huvudmetabolit var O-desmetylgefitinib, vilken är 14 gånger mindre potent än gefitinib med avseende på hämning av EGFR-stimulerad celltillväxt och den har ingen hämmande effekt på tumörcelltillväxt hos möss. Det anses därför osannolikt att den bidrar till den kliniska aktiviteten av gefitinib.


Bildandet av O-desmetylgefitinib har visats, in vitro, ske via CYP2D6. CYP2D6’s roll i metabolisk clearance av gefitinib har bedömts i en klinisk studie på friska frivilliga som kartlagts genetiskt med avseende på CYP2D6-status. Hos långsamma metaboliserare producerades inga mätbara nivåer av O-desmetylgefitinib. Nivåerna av exponering för gefitinib som uppnåddes i gruppen med snabba resp. långsamma metaboliserare visade stor och överlappande spridning, men den genomsnittliga exponeringen för gefitinib var 2-faldigt högre i gruppen med långsamma metaboliserare. Den högre genomsnittliga exponeringen hos individer utan aktivt CYP2D6 kan vara kliniskt relevant eftersom biverkningar är relaterade till dos och exponering.


Eliminering

Gefitinib utsöndras huvudsakligen som metaboliter i faeces och utsöndring via njurarna av gefitinib och metaboliter utgör mindre än 4 % av administrerad dos.


Total plasmaclearance är ungefär 500 ml/min och den genomsnittliga terminala halveringstiden är 41 timmar hos cancerpatienter. Administrering av gefitinib en gång dagligen resulterar i en 2- till 8-faldig ackumulering och steady state uppnås efter 7 till 10 doser. Vid steady state är plasmakoncentrationen vanligen bibehållen inom en 2- till 3-faldig variation över 24-timmarsdosintervallet.


Speciella patientgrupper 

Från analyser av populationsfarmakokinetiska data för cancerpatienter identifierades inga korrelationer mellan predikterade lägsta plasmanivåer vid steady state och patientens ålder, kroppsvikt, kön, etnicitet eller kreatininclearance (över 20 ml/min).


Nedsatt leverfunktion 

I en öppen fas I-studie med engångsdoser av gefitinib 250 mg till patienter med mild till måttlig eller svår leverfunktionsnedsättning på grund av cirros (enligt Child-Pugh-klassificering) var exponeringen ökad i alla grupper i förhållande till friska kontrollpersoner. I genomsnitt observerades en 3,1-faldig ökning av exponeringen för gefitinib hos patienter med måttlig och svår leverfunktionsnedsättning. Ingen av patienterna hade cancer, alla hade cirros och några hade hepatit. Den här exponeringsökningen kan ha klinisk relevans eftersom biverkningar är relaterade till dosen och exponeringen för gefitinib.


Gefitinib har studerats i en klinisk studie som genomförts på 41 patienter med solida tumörer och normal leverfunktion eller måttlig eller svår leverfunktionsnedsättning (klassificerad enligt baslinjen för ”Common Toxicity Criteria” för ASAT, akalisk fosfatas och bilirubin) till följd av levermetastaser. Efter daglig administrering av 250 mg gefitinib var tid till steady state, total plasmaclearance (Cmaxss) och exponering vid steady state, (AUC24ss) jämförbara för grupperna med normal och måttligt försämrad leverfunktion. Data från fyra patienter med svårt nedsatt leverfunktion på grund av levermetastaser tyder på att exponeringen vid steady state även för dessa patienter är jämförbar med exponeringen hos patienter med normal leverfunktion.


Prekliniska uppgifter

Biverkningar som inte har observerats i kliniska studier, men noterats hos djur vid exponering av nivåer motsvarande klinisk exponering och med möjlig relevans för den kliniska användningen är följande:


- Korneal epitelatrofi och korneal translucens

- Renal papillär nekros

- Hepatocellulär nekros och eosinofil sinusoidal makrofaginfiltration


Data från icke-kliniska (in vitro-) studier tyder på att gefitinib kan hämma repolariseringsprocessen av hjärtats aktionspotential (t.ex. QT-intervall). Klinisk erfarenhet har inte visat något orsakssamband mellan QT-förlängning och gefitinib.


En reduktion av fertiliteten hos honråttor har observerats vid en dos på 20 mg/kg/dag.


Publicerade studier har visat att genetiskt modifierade möss, som saknar uttryck av EGFR, uppvisar utvecklingsdefekter relaterade till epiteliala omognader i en mängd organ inklusive hud, magtarmkanal och lunga. Vid administrering under organogenesen såg man inga effekter på råtta med avseende på embryofetal utveckling efter den högsta dosen (30 mg/kg/dygn), men hos kanin reducerades fostervikten efter doser på 20 mg/kg/dag eller mera. Man fann dock inga missbildningar som inducerats av gefitinib i någondera av arterna. När gefitinib gavs till råtta under hela dräktigheten och under partus reducerades avkommans överlevnad vid dosen 20 mg/kg/dygn.


Efter oral administrering av C-14-märkt gefitinib till digivande råtta 14 dagar efter partus var radioaktiviteten 11-19 gånger högre i mjölk än i blod.


Gefitinib visade ingen genotoxisk potential.


En karcinogenicitetsstudie som pågick under två år på råtta resulterade i en liten men statistiskt signifikant ökad incidens av hepatocellulära adenom hos både han- och honråttor och mesenteriska hemangiosarkom i lymfkörtlarna hos honråttor endast efter den högsta dosen (10 mg/kg/dygn). Hepatocellulära adenom sågs också i en två-årig karcinogenicitetsstudie på möss där man observerade en liten ökad incidens hos hanmöss som doserats med en medeldos, samt hos både han- och honmöss vid den högsta dosen Effekterna var statistiskt signifikanta för honmöss men inte för hanmöss. Vid icke-effektnivåer hos både möss och råttor var det ingen marginal till den kliniska exponeringen. Den kliniska relevansen av dessa fynd är inte känd.


Resultaten av en in vitro-fototoxicitetsstudie visade att gefitinib kan ha fototoxisk potential.


Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje tablett innehåller 250 mg gefitinib.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje tablett innehåller 163,5 mg laktos (som monohydrat)

Varje tablett innehåller 1,9 mg natrium.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt "Förteckning över hjälpämnen".


Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Natriumlaurylsulfat

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Povidon

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat


Tabletthölje

Polyvinylalkohol

Makrogol

Talk

Röd järnoxid (E172)

Gul järnoxid (E172)

Svart järnoxid (E172)


Blandbarhet

Ej relevant.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 250 mg
30 tablett(er) blister, 6687:75, F

Hitta direkt i texten
Av