FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Respinal

DNE Pharma

Nässpray, lösning i endosbehållare 1,26 mg
(klar, färglös)

Medel vid opioidöverdos

Aktiv substans:
ATC-kod: V03AB15
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från DNE Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-08-19.

Indikationer

Respinal är avsett för akut behandling av känd eller misstänkt opioidöverdos som yttrar sig som andningsdepression och/eller depression av centrala nervsystemet, både i och utanför vårdinrättningar.


Respinal är avsett för vuxna.


Respinal ersätter inte akut läkarvård.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering


Vuxna

Rekommenderad dos är 1,26 mg administrerat i en näsborre (en nässpray).


Om andningen stabiliserats ska patienten övervakas och placeras i stabilt sidoläge tills sjukvårdspersonal är på plats.


Respinal ges till opioidberoende patienter, särskilt då det föreligger risk för allvarliga abstinensbesvär. I vissa fall kan ytterligare doser vara nödvändiga. Lämplig maximal dos Respinal beror på situationen. Om patienten inte svarar ska den andra dosen administreras efter 2–3 minuter. Om patienten svarar på den första administreringen, men sedan får återfall av andningsdepression ska den andra dosen administreras omedelbart. Ytterligare doser (om tillgängliga) ska administreras omväxlande i höger och vänster näsborre och patienten ska övervakas medan akutsjukvård inväntas.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Respinal har inte fastställts hos barn och ungdomar. Inga data finns tillgängliga.


Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig.


Administreringssätt

Nasal användning.


Respinal ska administreras så snart som möjligt för att undvika skada på det centrala nervsystemet eller dödsfall.


Utförliga anvisningar om hur Respinal ska användas ges i bipacksedeln och det finns en snabbstartguide i förpackningen. Dessutom ges utbildning via en video och ett patientinformationskort.


Behållaren innehåller endast en dos. Ladda eller testa inte behållaren före administrering. Återanvänd inte behållaren efter administrering.

Varningar och försiktighet

Instruera patienter/användare om korrekt användning av Respinal

Respinal är avsett att administreras som en del av en återupplivning vid fall av misstänkt överdos där opioida läkemedel kan vara involverade eller misstänks, troligen utanför vårdinrättningar. Förskrivaren ska därför vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att patienten och/eller personer som kan komma att administrera Respinal fullständigt förstår Respinals indikationer och användning.


Förskrivaren ska beskriva vilka symtom som tyder på sannolik diagnos på depression av centrala nervsystemet (CNS)/andningsdepression, indikationen och bruksanvisningen för patienten och/eller personer som kan komma att administrera denna produkt till en patient med en känd eller misstänkt opioidöverdos. Detta bör utföras i enlighet med utbildningsmaterialet för Respinal.


Respinal innehåller en enkel dos naloxon. Patienter och vårdgivare ska därför få lämpliga instruktioner om hur behållaren används och att den inte ska laddas eller testas före administrering, samt att den inte kan återanvändas efter administrering av dosen (se avsnitt Dosering).


Övervakning av patientens respons

Administrera ytterligare doser enligt behov om patientens svar på behandlingen inte är tillräcklig eller om patienten svarar på behandlingen men sedan får återfall av andningsdepression. Se avsnitt Dosering.


Vikten av att uppsöka läkarvård

Patienter ska övervakas tills kvalificerad sjukvårdspersonal är på plats. Effekten av de flesta opioider kan vara längre än effekten av Respinal, vilket kan leda till återfall av andningsdepression och/eller depression av centrala nervsystemet efter initial förbättring av symtomen. Därför är det viktigt att genast uppsöka akut läkarvård och att hålla patienten under kontinuerlig övervakning.


Naloxons effektivitet

Naloxon har inte effekt mot depression av centrala nervsystemet eller andningsdepression som orsakats av icke-opioida läkemedel. Reverseringen av andningsdepression orsakad av partiella agonister eller blandade agonister/antagonister såsom buprenorfin och pentazocin kan vara ofullständig och kräva högre doser naloxonhydroklorid eller upprepade administreringar. Intranasal absorption och effekt av naloxon kan vara förändrad hos patienter med skadade nässlemhinnor och septumdefekter. Vid ett ofullständigt svar ska andningen assisteras mekaniskt.


Opioidabstinenssyndrom

Snabb reversering av opioideffekten hos personer som är fysiskt beroende av opioider kan framkalla akut abstinenssyndrom. Abstinensens svårighetsgrad och duration beror på naloxondosen samt graden och typen av opioidberoende. Se avsnitt Biverkningar. Patienter som får opioider för lindring av kronisk smärta kan uppleva smärta och opioidabstinenssymtom när Respinal administreras.


Respinal innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid. Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation och svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet. 

Interaktioner

Naloxon framkallar ett farmakologiskt svar på grund av interaktionen med opioider och opioidagonister. Vid användning av standarddoser naloxonhydroklorid förekommer ingen interaktion med barbiturater eller lugnande medel. När det administreras till opioidberoende personer kan naloxon orsaka akuta abstinenssymtom hos vissa individer. Hypertoni, hjärtarytmi, lungödem och hjärtstillestånd har beskrivits, oftare när naloxon används postoperativt (se avsnitt Varningar och försiktighet och Biverkningar).


Administrering av naloxon kan minska den analgetiska effekten av opioider som används främst för att ge smärtlindring på grund av dess antagonistiska egenskaper (se avsnitt Varningar och försiktighet).


När naloxon ges till patienter som har fått buprenorfin som ett analgetikum kan fullständig analgesi återställas. Denna effekt förmodas bero på den bågformade dos-responskurvan för buprenorfin med avtagande analgesi vid höga doser. Reversering av andningsdepression orsakad av buprenorfin är dock begränsad.


Data avseende interaktion med alkohol är oklara. Hos patienter med multipel intoxikation med opioider och sedativa medel eller alkohol, kan resultatet av naloxonadministreringen bli fördröjd, beroende på orsaken till intoxikationen.


Allvarlig hypertoni har rapporterats vid användning av naloxon i fall av koma orsakad av klonidinöverdos. 

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Det finns inga adekvata data från användningen av naloxon i gravida kvinnor. Djurstudier har endast visat reproduktionstoxikologiska effekter vid maternellt toxiska doser. Den potentiella risken för människa är okänd. Respinal ska användas under graviditet endast då tillståndet kräver att det är absolut nödvändigt att kvinnan behandlas med naloxon.


Hos gravida kvinnor som har behandlats med Respinal ska fostret övervakas för tecken på fetal distress.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om naloxon utsöndras i bröstmjölk hos människa och det har inte fastställts om spädbarn som blir ammade påverkas av naloxon. Eftersom naloxon praktiskt taget inte är oralt biotillgängligt är dess potential att påverka ett ammat spädbarn dock försumbar. Försiktighet bör iakttas när naloxon administreras till en ammande kvinna, men det finns ingen anledning att avbryta amningen. Ammade barn till mödrar som har behandlats med Respinal ska övervakas med avseende på sedering eller irritabilitet.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data om effekterna av naloxon på fertilitet, men data från studier på råtta (se avsnitt Prekliniska uppgifter) visar inga effekter.

Trafik

Patienter som har fått naloxon för att upphäva effekterna av opioider ska uppmanas att inte köra bil, använda maskiner eller hålla på med andra aktiviteter som kräver fysisk eller mental ansträngning under minst 24 timmar, eftersom effekten av opioider kan återkomma.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Den vanligaste läkemedelsbiverkningen som observerats efter administrering av naloxon är illamående (mycket vanligt). Snabb reversering av opioideffekten hos personer som är fysiskt beroende av opioider kan framkalla akut abstinenssyndrom.


Sammanfattning av biverkningar i tabellform

Följande biverkningar har rapporterats med Respinal och/eller andra naloxoninnehållande läkemedel under kliniska studier samt från erfarenhet efter godkännande för försäljning. Biverkningarna anges nedan enligt klassificering av organsystem och frekvens.


Frekvenskategorierna har tilldelats de biverkningar som anses vara åtminstone möjligtvis relaterade till naloxon och definieras som mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Biverkningar

Immunsystemet

Mycket sällsynta:


Överkänslighet, anafylaktisk chock

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga:

Mindre vanliga:


Yrsel, huvudvärk

Tremor

Hjärtat

Vanliga:

Mindre vanliga:

Mycket sällsynta:


Takykardi

Arytmi, bradykardi

Hjärtflimmer, hjärtstillestånd

Blodkärl

Vanliga:


Hypotoni, hypertoni

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga:

Hyperventilering

Mycket sällsynta:


Pulmonellt ödem

Magtarmkanalen

Mycket vanliga:

Vanliga:

Mindre vanliga:


Illamående

Kräkningar

Diarré, muntorrhet

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga:

Hyperhidros

Mycket sällsynta:


Erythema multiforme

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga:Abstinenssyndrom (hos patienter som är beroende av opioider)


Beskrivning av utvalda biverkningar

Drogabstinenssyndrom

Tecken och symtom på drogabstinens innefattar rastlöshet, irritabilitet, hyperestesi, illamående, kräkningar, gastrointestinal smärta, muskelspasmer, dysfori, sömnlöshet, ångest, hyperhidros, piloerektion, takykardi, blodtryckshöjning, gäspningar och pyrexi. Beteendeförändringar, inklusive våldsamt beteende, nervositet och agitation kan också observeras.


Blodkärl

I rapporter om intravenöst/intramuskulärt naloxon: hypotoni, hypertoni, hjärtarytmi (inkluderande kammartakykardi och kammarflimmer) och lungödem har förekommit med postoperativ användning av naloxon. Kardiovaskulära biverkningar har oftare förekommit hos postoperativa patienter med en preexisterande kardiovaskulär sjukdom eller hos patienter som får andra läkemedel som ger liknande kardiovaskulära biverkningar.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Med tanke på indikationen och den breda terapeutiska marginalen är fall av överdosering inte att vänta. Engångsdoser på 10 mg naloxon som administrerats intravenöst har tolererats utan biverkningar eller förändringar i laboratorievärden.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Naloxon är ett semisyntetiskt morfinderivat (N-allyl-nor-oxymorfon) och en specifik opioidantagonist som motverkar den opioida effekten genom att tävla om samma bindningsplatser på receptorn. Effekten beror på antagonism av my-, kappa- och delta-opioidreceptorer. Antagonismen av my-receptorn återställer respirationen.


Farmakodynamiska effekter

Naloxon motverkar effekten av opioider, inklusive andningsdepression, sedering och hypotoni. Det har mycket hög affinitet till opioidreceptorer och undantränger därför såväl opioidagonister som partiella antagonister, t.ex. pentazocin och nalorfin. Naloxon motverkar inte depression av centrala nervsystemet orsakad av hypnotika eller andra icke-opioida medel och har inte de agonistiska eller morfinliknande egenskaper som andra opioidantagonister har.


Vid fall av opioidberoende kommer administrering av naloxon att öka symtomen på fysiskt beroende. De farmakologiska effekterna av naloxon observeras vanligen inom 2 minuter efter administrering. Den antagonistiska effektens duration är dosberoende men är vanligen 1–4 timmar. Behovet av upprepade doser beror på kvantitet, typ och administreringssätt av den opioid som ska motverkas.

Farmakokinetik

Absorption

I en farmakokinetisk studie på 22 friska frivilliga vuxna jämfördes den relativa biotillgängligheten av en nässpray i en näsborre (total dos om 1,4 mg naloxonhydroklorid, motsvarande 1,26 mg naloxonbas som getts som 0,1 ml av en lösning innehållande 14 mg/ml naloxonhydroklorid) och två nässprayer i samma näsborre (total dos om 2,8 mg naloxonhydroklorid, motsvarande två gånger 1,26 mg naloxonbas som getts som 2 x 0,1 ml av en lösning innehållande 14 mg/ml naloxonhydroklorid) med en enkeldos om 0,8 mg naloxonhydroklorid som intramuskulär injektion och 0,4 mg naloxonhydroklorid som intravenös injektion. Absolut biotillgänglighet för nässpray var i genomsnitt 0,49 ±0,24. Resultaten presenteras i tabell 1 nedan.


Tabell 1. Genomsnittliga farmakokinetiska parametrar för naloxon efter administrering av Respinal samt naloxonhydroklorid intramuskulärt och intravenöst till friska frivilliga.

Parameter

1,4 mg/dos intranasalt – en dos

1,4 mg/dos intranasalt – två doser

0,8 mg intramuskulär injektion

0,4 mg intravnös injektion

tmax (min)

20,16

20,7

13,62

3,48*

Cmax (ng/ml)

2,356

4,181

3,734

7,437*

AUC0‑last (h*ng/ml)

2,622

5,232

3,091

1,839

AUC0‑inf  (h*ng/ml)

2,842

5,469

3,431

2,087

t1/2 (h)

1,216

1,162

1,414

1,239

Dosnormaliserad relativ biotillgänglighet (%) intranasal vs. i.m.

0,52
* Tid och koncentration vid första provtagning = 2 minuter


2 och 5 minuter efter administrering av 1,4 mg Respinal intranasalt var genomsnittlig plasmakoncentration av naloxon 0,5475 ng/ml (23 % av Cmax) respektive 0,9519 ng/ml (40 % av Cmax). Debut av verkan efter intranasal administrering kan rimligen förväntas ske hos varje individ innan tmax har uppnåtts. Motsvarande genomsnittliga plasmakoncentrationer av naloxon 2 och 5 minuter efter administrering av 0,8 mg naloxon intramuskulärt var 1,4979 ng/ml (40 % av Cmax) respektive 3,1551 ng/ml (85 % av Cmax).


Distribution

Naloxon är ett mycket lipofilt ämne och efter parenteral administrering är distributionen snabb och omfattande till kroppsvätskor och vävnader, inklusive hjärnan. Naloxon passerar lätt placentan. Det är okänt om naloxon utsöndras i bröstmjölk hos människa.

Plasmaproteinbindning förekommer men är relativt låg (32–45 %). Naloxon binder huvudsakligen till plasmaalbumin, men också i betydande grad till andra beståndsdelar i plasma än albumin.


Metabolism

Naloxon metaboliseras i levern, huvudsakligen via glukuronidkonjugering. Den viktigaste metaboliten är naloxon-3-glukuronid.


Eliminering

Halveringstiden för eliminering hos vuxna är cirka 1–1,5 timmar efter parenteral administrering. I en farmakokinetisk studie fanns inga betydande skillnader i eliminering efter administrering av Respinal och formuleringar med 0,8 mg i.m. eller 0,4 mg i.v.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, akut- och allmäntoxicitet visade inte några särskilda risker för människa.


Genotoxicitet och karcinogenitet

Naloxonhydroklorid var svagt positivt i Ames mutagenicitetstest och in vitro-kromosomaberrationstest på humana lymfocyter. Däremot konstaterades negativa resultat i ett in vitro-genmutationstest på HGPRT från V79-celler från kinesisk hamster, och i ett in vivo-test för kromosomavvikelser i benmärg hos råtta. Sammantaget tyder det samlade bevismaterialet på att naloxon medför minimal, om någon, risk för genotoxicitet och karcinogenicitet hos människa.


Reproduktions- och utvecklingstoxicitet

Naloxon hade ingen effekt på fertilitet och reproduktion hos råttor eller tidig embryoutveckling hos råtta och mus. Naloxon är inte teratogent hos djur.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje behållare med nässpray avger 1,26 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).


Hjälpämnen

En dos innehåller 20 mikrogram bensalkoniumklorid, povidon, glycerol, dinatriumedetat, bensalkoniumklorid , citronsyramonohydrat, natriumcitrat,

natriumhydroxid (för reglering av pH), saltsyra (för reglering av pH), vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Naloxon

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av naloxon kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Naloxon är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Naloxon har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/l) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


Where:

A (kg/year) = (total sold amount API in Sweden year 2019, data from IQVIA).

R (%) = removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation = 0 if no data is available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (Ref 1)

D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (Ref 1)


PEC calculation for naloxone

A = 52.84102 kg (addition of 52,84047 kg (naloxone hydrochloride dihydrate) and 0,00055 kg (naloxone hydrochloride, anhydrous))

R = 0


PEC (µg/l) = 1.5*10-4*A = 0.0079 μg/L


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies

Algae (Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 72 hours (growth rate) = 51.2 mg/L = 51 200 μg/L

NOEC 72 hours (growth rate) = 2.67 mg/L = 2670 μg/L
Guideline: OECD 201 (Growth Inhibition Test)
(Ref II)


Crustacean (Daphnia sp.)
EC50 48 hours (mobility) > 100 mg/L = 100 000 μg/L 
Guideline: OECD 202 (Acute Immobilisation Test)
(Ref III)


Fish: No data available.


Other ecotoxicity data: 


PNEC: No PNEC can be calculated since there is not sufficient ecotoxicity data available.


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

Risk of environmental impact of naloxone cannot be excluded since there is not sufficient data available to calculate a PEC/PNEC ratio.


According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of naloxone is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0.01 µg/L.


Degradation


Biotic degradation


Ready degradability:

The degradation rate of naloxone was 0 % after 28 days.
Guideline: OECD 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test) 

Naloxone is considered to be not readily biodegradable.
(Ref IV)


Justification of chosen degradation phrase:

Naloxone is potentially persistent.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

log Kow: 2.09 (method and pH not found)

(Ref V)


Justification of chosen bioaccumulation phrase: 
Since log Kow < 4, naloxone has low potential for bioaccumulation.

Excretion (metabolism)
Naloxone is metabolized in the liver, primarily by glucuronide conjugation, with naloxone-3-glucoronide as the major metabolite.
(Ref VI)


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment, find here.

  2. ECHA – Naloxone Toxicity to aquatic algae and cyanobacteria, retrieved 2021-01-19 from ECHA website, find here.

  3. III. ECHA – Naloxone Short-term toxicity to aquatic invertebrates, retrieved 2021-01-19 from ECHA website, find here.

  4. IV. ECHA – Naloxone Biodegradation in water: screening tests, retrieved 2021-01-19 from ECHA website, find here.

  5. PubChem – Naloxone, retrieved 2021-01-20 from PubChem webpage, find here.

  6. Ventizolve SmPC, retrieved 2021-01-19 from HMA webpage, find here.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Förvaring

Får ej frysas.

Förvara endosbehållarna i skyddsförpackningen av plast. Ljuskänsligt.


Hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Nässpray, lösning i endosbehållare 1,26 mg (klar, färglös)
2 x 1 dos(er) spraybehållare, 448:54, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av