Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Anidulafungin Accord

Accord Healthcare AB

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg
(Vit till benvit kaka eller pulver.)

Antimykotika för systemiskt bruk, övriga antimykotika för systemiskt bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: J02AX06
Läkemedel från Accord Healthcare AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-08-09.

Indikationer

Behandling av invasiv candidiasis hos vuxna patienter (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll. Överkänslighet mot andra läkemedel i echinocandinklassen.

Dosering

Behandling med Anidulafungin Accord bör sättas in av en läkare med erfarenhet från behandling av invasiva svampinfektioner.


Prov för svampodling bör tas före behandling. Behandlingen kan påbörjas innan odlingsresultaten är kända. Doseringen kan justeras senare då odlingsresultaten finns tillgängliga.


Dosering

En startdos på 200 mg bör ges dag 1 följt av 100 mg per dag därefter. Behandlingstiden bör baseras på patientens kliniska respons.


I allmänhet bör behandling mot svampinfektion pågå i minst 14 dagar efter den sista positiva odlingen.


Behandlingstid

Det finns otillräckligt med data för att stödja behandling med 100 mg/dag längre än 35 dagar.


Patienter med nedsatt njur- och leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt, måttligt eller gravt nedsatt leverfunktion. Ingen dosjustering krävs för patienter med njurinsufficiens, oavsett grad, vilket inkluderar dem som står på dialys. Anidulafungin Accord kan ges utan hänsyn till tidpunkten för hemodialys (se avsnitt Farmakodynamik).


Andra speciella patientgrupper

Ingen dosjustering krävs för vuxna patienter med hänsyn till kön, vikt, etnicitet, HIV‑positivitet eller äldre (se avsnitt Farmakodynamik).


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Anidulafungin Accord för barn under 18 år har inte fastställts. Tillgänglig information finns i avsnitt Farmakodynamik men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.


Administreringssätt

Endast för intravenös användning.


Anidulafungin Accord ska beredas med vatten för injektionsvätskor till en koncentration av 3,33 mg/ml och därefter före användning spädas till en koncentration av 0,77 mg/ml. Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


Det rekommenderas att Anidulafungin Accord administreras med en infusionshastighet som inte överstiger 1,1 mg/minut (motsvarande 1,4 ml/minut vid beredning och spädning enligt instruktioner). Infusionsassocierade reaktioner är sällsynta när infusionshastigheten för anidulafungin inte överstiger 1,1 mg/minut (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Anidulafungin Accord får inte ges som en bolusinjektion.

Varningar och försiktighet

Anidulafungin Accord har inte studerats på patienter med Candida endocarditis, osteomyelit eller meningit.


Effekten av Anidulafungin Accord har endast utvärderats hos ett begränsat antal patienter med neutropeni (se avsnitt Farmakodynamik).


Effekter på levern

Förhöjda nivåer av leverenzymer har setts hos friska individer och patienter behandlade med anidulafungin. Hos vissa patienter med allvarliga bakomliggande sjukdomstillstånd vilka fått behandling med flera andra läkemedel samtidigt med anidulafungin, har kliniskt signifikanta leveravvikelser uppträtt. Under kliniska prövningar var fall av betydande leverdysfunktion, hepatit eller leversvikt ovanliga. Patienter med förhöjda nivåer av leverenzymer vid behandling med anidulafungin ska övervakas avseende tecken på försämrad leverfunktion och bedömas avseende risk/nytta för fortsatt behandling med anidulafungin.


Anafylaktiska reaktioner

Anafylaktiska reaktioner, inklusive chock, har rapporterats vid behandling med anidulafungin. Om dessa reaktioner inträffar, ska behandlingen med anidulafungin avslutas och lämplig terapiåtgärd sättas in.


Infusionsrelaterade reaktioner

Infusionsrelaterade biverkningar har rapporterats vid behandling med anidulafungin, inklusive utslag, urtikaria, rodnad, pruritus, dyspné, bronkospasm och hypotoni. Infusionsrelaterade biverkningar är ovanliga när infusionshastigheten för anidulafungin inte överstiger 1,1 mg/minut.


Förvärrande av de infusionsrelaterade reaktionerna vid samtidig administrering av anestetika har setts i en icke‑klinisk (råtta) studie (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Den kliniska relevansen av detta är okänd. Försiktighet ska ändå iakttas vid samtidig administrering av anidulafungin och anestetika.


Fruktosinnehåll

Patienter med sällsynta, ärftliga problem med fruktosintolerans bör inte ta detta läkemedel.

Interaktioner

Anidulafungin är inte ett kliniskt relevant substrat, inducerare eller hämmare av cytokrom P450isoenzymer (1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 3A). Observera att

in vitro‑studier inte fullständigt utesluter eventuella in vivointeraktioner.


Interaktionsstudier har utförts med anidulafungin och andra läkemedel som skulle kunna administreras samtidigt. Ingen dosjustering rekommenderas för något av läkemedlen när anidulafungin ges samtidigt med ciklosporin, vorikonazol eller takrolimus. Ingen justering av anidulafungindosen rekommenderas när anidulafungin ges samtidigt med amfotericin B eller rifampicin.


Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Det finns inga data från användningen av anidulafungin hos gravida kvinnor. Lätta utvecklingseffekter har observerats hos kaniner som fått anidulafungin under dräktighet, vid förekomst av maternell toxicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter).


Den eventuella risken för människa är okänd. Anidulafungin rekommenderas således inte under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Djurstudier har visat att anidulafungin utsöndras i bröstmjölk. Det är okänt om anidulafungin utsöndras i bröstmjölk hos människa.


Ett beslut måste fattas om man ska fortsätta/avbryta amningen eller avbryta behandling med anidulafungin efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

För anidulafungin har ingen påverkan på fertiliteten setts i studier utförda på han- och honråttor (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Trafik

Inga studier om effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen


Femtonhundrasextiofem (1 565) försökspersoner som fått en eller flera intravenösa doser av anidulafungin i kliniska studier: 1 308 i fas 2/3‑studier (923 patienter med candidemi/invasiv candidiasis, 355 patienter med oral/esofageal candidiasis, 30 patienter med invasiv aspergillosis) och 257 i fas 1‑studier.


Säkerhetsprofilen för anidulafungin är baserad på 840 patienter med candidemi/invasiv candidiasis som fick den rekommenderade dagliga dosen på 100 mg i 9 studier. Ursprungligen, i 3 studier (en jämförande kontra flukonazol, två icke‑jämförande) studerades 204 patienter; patienterna fick i genomsnitt intravenös behandling under 13,5 dagar (intervall 1 till 38 dagar) och 119 patienter fick behandling ≥ 14 dagar med anidulafungin. I 6 ytterligare studier (två jämförande kontra caspofungin och fyra icke‑jämförande) studerades 636 patienter inklusive 53 patienter med neutropeni och 131 patienter med djup vävnadsinfektion; patienterna med neutropeni respektive patienterna med djup vävnadsinfektion fick i genomsnitt intravenös behandling under 10,0 (intervall 1 till 42 dagar) respektive 14,0 (intervall 1 to 42 dagar) dagar. Biverkningarna var vanligtvis lätta till måttliga och ledde sällan till utsättning.


Infusionsrelaterade biverkningar har rapporterats med anidulafungin i kliniska studier, inkluderande blod-/värmevallningar, pruritus, utslag och urtikaria, Dessa sammanfattas i Tabell 1.


Tabulerad lista på biverkningar


Tabellen nedan redovisar biverkningar av alla kausaliteter (enligt MedDRA) från 840 patienter som fått 100 mg anidulafungin med frekvenserna mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och från spontana rapporter med ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp anges biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.


Tabell 1. Tabell över biverkningar

Organsystem

Mycket vanliga ≥1/10

Vanliga ≥1/100, <1/10

Mindre vanliga ≥1/1 000, <1/100

Sällsynta ≥1/10 000,

<1/1 000

Mycket sällsynta <1/10 000

Ingen känd frekvens

Blodet och lymfsystemetKoagulopati
Immunsystemet


Anafylaktisk chock,

anafylaktisk reaktion*

Metabolism och nutrition

Hypokalemi

Hyperglykemi

Centrala och perifera nervsystemet


Konvulsion, huvudvärk

Blodkärl


Hypotoni, hypertoni

Rodnad, värme-vallningar
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum


Bronkospasm, dyspné

Magtarmkanalen

Diarré, illamående

Kräkningar

Smärta i den övre delen av buken
Lever och gallvägar


Förhöjt alaninamino- transferas, förhöjt alkalinfosfatas i blodet, förhöjt aspartatamino- transferas, förhöjt bilirubin i blodet, kolestas

Förhöjt gamma-glutamyl-transferas
Hud och subkutan vävnad


Utslag, pruritus

Urtikaria
Njurar och urinvägar


Förhöjt kreatinin i blodet

Allmänna symtom och/eller symtom vid

administreringsställ etSmärta vid infusions-stället
* Se avsnitt Varningar och försiktighet


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Liksom vid all överdosering bör allmänna, stödjande åtgärder vidtas vid behov. Vid överdosering kan biverkningar uppträda, se avsnitt Biverkningar.


Under klinisk prövning gavs av misstag en engångsdos om 400 mg anidulafungin som startdos. Inga kliniska oönskade reaktioner rapporterades. Ingen dosbegränsande toxicitet observerades i en studie på 10 friska försökspersoner som fick en startdos om 260 mg följt av 130 mg per dag; 3 av de 10 försökspersonerna fick övergående, asymtomatiskt förhöjda transaminasvärden (≤ 3 x högre än övre normalvärdet [Upper Limit of Normal – ULN]).


Anidulafungin Accord är inte dialyserbart.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Anidulafungin är en semisyntetisk echinocandin, en lipopeptid syntetiserad ur en fermentationsprodukt av Aspergillus nidulans.


Anidulafungin hämmar selektivt 1,3‑β‑D‑glukansyntetas, ett enzym som finns i svamp, men inte i däggdjursceller. Detta leder till att bildningen av 1,3‑β‑D‑glukan hämmas, en essentiell komponent i svamparnas cellväg. Anidulafungin har visat fungicid effekt mot arter av Candida och aktivitet mot områden med aktiv celltillväxt hos hyfer av Aspergillus fumigatus.


Aktivitet in vitro

Anidulafungin har visat aktivitet in vitro mot C. albicans, C. glabrata, C parapsilosis,

C. krusei och C. tropicalis. Angående den kliniska relevansen av dessa fynd se ”Klinisk effekt och säkerhet”.


Isolat med mutationer i områdena av intresse i målgenen har förknippats med kliniska misslyckanden och genombrottsinfektioner. De flesta kliniska fall involverar behandling med caspofungin. I djurförsök ger dessa mutationer emellertid korsresistens mot alla tre echinocandiner, och därför klassificeras sådana isolat som echinocandinresistenta tills vidare klinisk erfarenhet erhållits för anidulafungin.


Anidulafungins aktivitet in vitro mot Candida‑arter är inte enhetlig. Specifikt är MIC hos anidulafungin mot C. parapsilosis högre än mot andra Candida‑arter. En standardiserad teknik för att testa känsligheten av anidulafungin hos Candida‑arter så väl som de förklarande brytpunkterna har fastställts av European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (Europeiska kommittén för svampdödande resistensbestämning, EUCAST).


Tabell 2. Brytpunkter enligt EUCAST

Candida-art

MIC‑brytpunkt (mg/l)


≤ S (känslighet)

> R (resistent)

Candida albicans

0,03

0,03

Candida glabrata

0,06

0,06

Candida tropicalis

0,06

0,06

Candida krusei

0,06

0,06

Candida parapsilosis1

0,002

4

Other Candida spp.2

Otillräckliga belägg

1  C. parapsilosis har en inneboende förändring i målgenen som sannolikt är den mekanism som leder till högre MIC‑värden än för andra Candidaarter. I de kliniska prövningarna var resultatet för anidulafungin med C. parapsilosis inte statistiskt annorlunda än för övriga arter, dock bör användningen av echinocandiner inte ses som förstahandsval vid behandling av C. parapsilosis.

2  EUCAST har inte fastställt icke artrelaterade brytpunkter för anidulafungin


Aktivitet in vivo

Parenteralt administrerad anidulafungin var effektiv mot Candida‑arter i mus-och råttmodeller till både immunkompetenta och immunkomprometterade djur. Behandling med anidulafungin förlängde överlevnaden och minskade också mängden Candida‑arter i organen när mätningar gjordes i intervaller från 24 till 96 timmar efter sista behandlingen.


Experimentella infektioner har inkluderat disseminerade infektioner av C. albicans hos neutropena kaniner, oesofagus- och orofaryngeala infektioner hos neutropena råttor med flukonazolresistent C. albicans och disseminerade infektioner hos neutropena möss med flukonazolresistent C. glabrata.


Klinisk effekt och säkerhet

Candidemi och andra former av invasiv candidiasis

Säkerhet och effekt för anidulafungin har utvärderats i en pivotal fas 3, randomiserad, dubbelblind, multicenter, multinationell studie på primärt icke‑neutropena patienter med candidemi och ett begränsat antal patienter med djupa Candidainfektioner eller infektioner som givit upphov till abscess. Patienter med Candidaendokardit, osteomyelit eller meningit, eller de som infekterats med

C. krusei, exkluderades specifikt från studien. Patienterna randomiserades till att få antingen anidulafungin (en intravenös startdos om 200 mg följt av 100 mg intravenöst per dag) eller flukonazol (en intravenös startdos om 800 mg följt av 400 mg intravenöst per dag), och stratifierades genom APACHE II‑poäng (≤20 och >20) samt förekomst eller frånvaro av neutropeni. Behandlingen gavs i minst 14 och högst 42 dagar. Patienterna i båda studiearmarna tilläts byta till oralt flukonazol efter minst 10 dagars intravenös behandling, förutsatt att de tolererade oralt läkemedel och att de varit feberfria i minst 24 timmar, samt att de senaste blododlingarna varit negativa avseende Candida.


Patienter som fått minst en dos av studieläkemedlet och som haft positiv odling för Candida från en i normala fall steril lokal före inträde i studien inkluderades i den modifierade intent‑to‑treat (MITT)‑gruppen. I den primära effektanalysen (globalt svar hos MITT-gruppen) i slutet av den intravenösa behandlingen, jämfördes anidulafungin med flukonazol med användande av en i förväg specificerad, statistisk jämförelseanalys i två steg (non‑inferiority följt av superiority). För framgångsrikt, globalt svar krävdes klinisk förbättring och mikrobiologisk utläkning. Patienterna följdes under sex veckor efter att all behandling avslutats.


256 patienter i åldrarna 16 till 91 år randomiserades till behandling och fick minst en dos av studieläkemedlet. De mest frekventa arterna som isolerades vid baslinjen var C. albicans (63,8 % anidulafungin, 59,3 % flukonazol), följt av C. glabrata (15,7 %,

25,4 %), C. parapsilosis (10,2 %, 13,6 %) and C. tropicalis (11,8 %, 9,3 %) – med 20, 13, respektive 15 isolat från de tre sista arterna i anidulafungingruppen. Majoriteten av patienterna hade Apache II‑poäng ≤20, och mycket få hade neutropeni.


Effektdata, både totalt sett och i olika subgrupper, framgår av Tabell 3 nedan.


Tabell 3. Global framgång i MITT-gruppen: primära och sekundära endpoints


Anidulafungin

Flukonazol

Skillnad mellan gruppernaa

(95 % CI)

Slutet av IV‑behandlingen (1º endpoint)

96/127 (75,6 %)

71/118 (60,2 %)

15,42 (3,9, 27,0)

Endast candidemi

88/116 (75,9 %)

63/103 (61,2 %)

14,7 (2,5, 26,9)

Andra sterila lokalerb

8/11 (72,7 %)

8/15 (53,3 %)

-

Peritonealvätska/IAcabscess

6/8

5/8


Annat

2/3

3/7


C. albicansd

60/74 (81,1 %)

38/61 (62,3 %)

-

Non‑albicans‑arterd

32/45 (71,1 %)

27/45 (60,0 %)

-

Apache II‑poäng ≤ 20

82/101 (81,2 %)

60/98 (61,2 %)

-

Apache II‑poäng > 20

14/26 (53,8 %)

11/20 (55,0 %)

-

Icke‑neutropena (ANC, celler/mm3 >500)

94/124 (75,8 %)

69/114 (60,5 %)

-

Neutropena (ANC, celler/mm3 500)

2/3

2/4

-

Vid andra endpoints
Vid slutet av hela behandlingen

94/127 (74,0 %)

67/118 (56,8 %)

17,24 (2,9, 31,6)e

2 veckors uppföljning

82/127 (64,6 %)

58/118 (49,2 %)

15,41 (0,4, 30,4)e

6 veckors uppföljning

71/127 (55,9 %)

52/118 (44,1 %)

11,84 (-3,4, 27,0)e

a Beräknad som anidulafungin minus flukonazol

b Med eller utan samtidig candidemi

c Intraabdominell

d Data redovisade för patienter med en enstaka patogen vid baslinjen

e 98,3 % konfidensintervall, justerat post hoc för multipla jämförelser av sekundära tidpunkter.


Mortaliten i anidulafunginarmen och flukonazolarmen visas i Tabell 4.


Tabell 4. Mortalitet


Anidulafungin

Flukonazol

Total studiemortalitet

29/127 (22,8 %)

37/118 (31,4 %)

Mortalitet under studiebehandlingen

10/127 (7,9 %)

17/118 (14,4 %)

Mortalitet som hänför sig till Candidainfektion

2/127 (1,6 %)

5/118 (4,2 %)


Ytterligare data för patienter med neutropeni

Effektiviteten hos anidulafungin (200 mg intravenös startdos följt av 100 mg intravenöst dagligen) på vuxna patienter med neutropeni (definierat som ett absolut antal neutrofiler ≤ 500 celler/mm3, vita blodkroppar ≤ 500 celler/mm3 eller klassificerat av prövaren som neutropeni vid baslinjen) med mikrobiologiskt bekräftad invasiv candidiasis utvärderades i en analys av poolade data från 5 prospektiva studier (1 jämförande mot caspofungin och 4 icke jämförande med öppen etikett). Patienterna behandlades i minst 14 dagar. För kliniskt stabila patienter tilläts övergång till oral azol‑behandling efter minst 5 till 10 dagars behandling med anidulafungin. Sammanlagt 46 patienter ingick i analysen. De flesta av patienterna hade endast candidemi (84,8 %; 39/46). De vanligaste patogener som isolerades vid baslinjen var C. tropicalis (34,8 %; 16/46), C. krusei (19,6 %; 9/46),

C. parapsilosis (17,4 %; 8/46), C. albicans (15,2 %; 7/46) och C. glabrata (15,2 %; 7/46). Den globala framgångsrika responsfrekvensen vid slutet av den intravenösa behandlingen (primärt effektmått) och vid slutet av all behandling var 24/46 (56,5 %) respektive 24/46 (52,2 %). Mortalitet av alla orsaker fram till studiens slut (uppföljningsbesök efter 6 veckor) var 21/46 (45,7 %).


Effektiviteten hos anidulafungin hos vuxna patienter med neutropeni (definierat som ett absolut antal neutrofiler ≤ 500 celler/mm3 vid baslinjen) med invasiv candidiasis utvärderades i en prospektiv, dubbelblind randomiserad kontrollerad prövning. Lämpliga patienter fick antingen anidulafungin (200 mg intravenös startdos följt av 100 mg intravenöst dagligen) eller caspofungin (70 mg intravenös startdos följt av 50 mg intravenöst dagligen) (randomisering 2:1). Patienterna behandlades i minst 14 dagar. För kliniskt stabila patienter tilläts övergång till oral azol-behandling efter minst 10 dagars studiebehandling. Sammanlagt 14 patienter med neutropeni med mikrobiologiskt bekräftad invasiv candidiasis (MITT‑population) skrevs in i studien (11 anidulafungin; 3 caspofungin). De flesta patienterna hade endast candidemi. De vanligaste patogener som isolerades vid baslinjen var C. tropicalis (4 anidulafungin,

0 caspofungin), C parapsilosis (2 anidulafungin, 1 caspofungin), C. krusei

(2 anidulafungin, 1 caspofungin) och C. ciferrii (2 anidulafungin, 0 caspofungin). Den globala framgångsrika responsfrekvensen vid slutet av den intravenösa behandlingen (primärt effektmått) var 8/11 (72,7 %) för anidulafungin och 3/3 (100,0 %) för caspofungin (differens -27,3, 95 % KI -80,9, 40,3); den globala framgångsrika responsfrekvensen vid slutet av all behandling var 8/11 (72,7 %) för anidulafungin och 3/3 (100,0 %) för caspofungin (differens -27,3, 95 % KI -80,9, 40,3). Mortalitet av alla orsaker fram till uppföljningsbesöket efter 6 veckor (MITT‑population) var 4/11 (36,4 %) för anidulafungin och 2/3 (66,7 %) för caspofungin.


Patienter med mikrobiologiskt bekräftad invasiv candidiasis (MITT‑population) och neutropeni var identifierade i en analys av poolade data från 4 liknande prospektiva, öppna, icke jämförande studier. Effektiviteten hos anidulafungin (200 mg intravenös startdos följt av 100 mg intravenöst dagligen) fastställdes hos 35 vuxna patienter med neutropeni definierat som ett absolut antal neutrofiler ≤ 500 celler/mm3 eller vita blodkroppar ≤ 500 celler/mm3 (22 patienter) eller klassificerat av prövaren som neutropeni vid baslinjen (13 patienter). Alla patienterna behandlades i minst 14 dagar. För kliniskt stabila patienter tilläts övergång till oral azol‑behandling efter minst 5 till 10 dagars behandling med anidulafungin. De flesta patienterna hade endast candidemi (85,7 %). De vanligaste patogener som isolerades vid baslinjen var C. tropicalis (12 patienter), C. albicans (7 patienter), C. glabrata (7 patienter), C. krusei (7 patienter) och C. parapsilosis (6 patienter). Den globala framgångsrika responsfrekvensen vid slutet av den intravenösa behandlingen (primärt effektmått) var 18/35 (51,4 %) och 16/35 (45,7 %) vid slutet av all behandling. Mortalitet av alla orsaker dag 28 var 10/35 (28,6 %). Den globala framgångsrika responsfrekvensen vid slutet av den intravenösa behandlingen och vid slutet av all behandling var båda 7/13 (53,8 %) hos de 13 patienter som klassificerats med neutropeni av prövaren vid baslinjen.


Ytterligare data för patienter med djupa vävnadsinfektioner

Effektiviteten hos anidulafungin (200 mg intravenös startdos följt av 100 mg intravenöst dagligen) hos vuxna patienter med mikrobiologiskt bekräftad candidiasis i djup vävnad utvärderades i en analys av poolade data från 5 prospektiva studier (1 jämförande och 4 med öppen etikett). Patienterna behandlades i minst 14 dagar. I de 4 studierna med öppen etikett tilläts övergång till oral azol‑behandling efter minst 5 till 10 dagars behandling med anidulafungin. Sammanlagt 129 patienter ingick i analysen. Tjugoen (16,3 %) hade samtidigt candidemi. Den genomsnittliga APACHE II‑poängen var 14,9 (spännvidd 2‑44). De vanligaste infektionsställena var bukhinnehålan (54,3%; 70 av 129), lever och gallvägar (7,0 %; 9 av 129), pleurahålan (5,4 %; 7 av 129) och njurarna (3,1 %; 4 av 129). De vanligaste patogener som isolerades från djup vävnad vid baslinjen var C albicans (64,3 %; 83 av 129),

C. glabrata (31,0 %; 40 av 129), C. tropicalis (11,6 %; 15 av 129) och C. krusei (5,4 %;

7 av 129). Den globala framgångsrika responsfrekvensen vid slutet av den intravenösa behandlingen (primärt effektmått) och vid slutet av all behandling samt mortalitet av alla orsaker fram till 6‑veckorsuppföljningen framgår av Tabell 5.


Tabell 5. Global framgångsrik responsfrekvensa samt mortalitet av alla orsaker hos patienter med candidiasis i djup vävnad – poolad analys


MITT‑population

n/N ( %)

Global framgångsrik responsfrekvens EOIVTb


Totalt

102/129 (79,1)

Bukhinnehålan

51/70 (72,9)

Lever och gallvägar

7/9 (77,8)

Pleurahålan

6/7 (85,7)

Njurar

3/4 (75,0)

Global framgångsrik respons vid EOTb

94/129 (72,9)

Mortalitet av alla orsaker

40/129 (31,0)

  • a Global framgångsrik respons definierades som både klinisk och mikrobiologisk framgång.

  • b EOIVT, slutet på intravenös behandling (End of Intravenous Treatment); EOT, slut på all behandling (End of All Treatment).Farmakokinetik

Allmänna farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiken för anidulafungin har karakteriserats hos friska försökspersoner, speciella populationer och hos patienter. Låg variabilitet i den systemiska exponeringen mellan individerna (variationskoefficient ~25 %) observerades. Steady state uppnåddes första dagen efter startdos (dubbelt så hög som underhållsdosen).


Distribution

Farmakokinetiken för anidulafungin karakteriseras av en snabb distributionshalveringstid (0,5‑1 timme) och en distributionsvolym om 30‑50 liter, vilket liknar den totala kroppsvätskevolymen. Anidulafungin har en omfattande bindning (>99 %) till humana plasmaproteiner. Inga specifika vävnadsdistributionsstudier med anidulafungin har utförts på människa. Det finns därför ingen information om huruvida anidulafungin tränger in i cerebrospinalvätskan (CSF) och/eller genom blod- hjärnbarriären.


Metabolism

Metabolism av anidulafungin i levern har inte iakttagits. Anidulafungin är inte något kliniskt relevant substrat, inducerare eller hämmare av cytokrom P450isoenzymer. Det är osannolikt att anidulafungin har några kliniskt relevanta effekter på metabolismen av läkemedel som metaboliseras av cytokrom P450isoenzymer.


Anidulafungin genomgår långsam kemisk nedbrytning vid fysiologisk temperatur och pH till en öppen ringpeptid som saknar svampdödande aktivitet. Nedbrytningshalveringstiden för anidulafungin in vitro under fysiologiska förhållanden är cirka 24 timmar. In vivo omvandlas därefter den öppnade ringprodukten till peptidliknande nedbrytningsprodukter och utsöndras huvudsakligen genom gallan.


Eliminering

Clearance för anidulafungin är cirka 1 liter/timme. Anidulafungin har en dominerande elimineringshalveringstid om cirka 24 timmar vilket kännetecknar den största delen av koncentration- tid-profilen i plasma, samt en terminal halveringstid om 40‑50 timmar vilket kännetecknar den terminala elimineringsfasen för profilen.


I en klinisk studie gavs en engångsdos radioaktivt märkt (14C) anidulafungin (~88 mg) till friska försökspersoner. Cirka 30 % av den administrerade radioaktiva dosen eliminerades i faeces under 9 dagar, varav mindre än 10 % som oförändrat läkemedel. Mindre än 1 % av den administrerade, radioaktiva dosen utsöndrades i urinen, vilket tydde på försumbart njurclearance.


Anidulafunginkoncentrationerna föll under de nedre kvantifieringsgränserna 6 dagar efter dosering. Försumbara mängder av läkemedelsrelaterad radioaktivitet återfanns i blod, urin och faeces 8 veckor efter dos.


Linjäritet

Farmakokinetiken för anidulafungin är linjär över ett brett spann av dagliga doser (15‑130 mg).


Speciella patientgrupper

Patienter med svampinfektioner

Farmakokinetiken för anidulafungin hos patienter med svampinfektioner liknar den som ses hos friska försökspersoner, baserat på populationsfarmakokinetiska analyser. Med dygnsdosen 200/100 mg vid en infusionshastighet om 1,1 mg/minut, kan steady state Cmax och dalkoncentrationerna (Cmin) uppnå cirka 7 respektive

3 mg/l med ett genomsnittligt steady stateAUC om cirka 110 mg timme/liter.


Vikt

Även om vikten identifierades som en källa till variabilitet i clearance i den populationsfarmakokinetiska analysen, har vikten liten klinisk relevans på farmakokinetiken för anidulafungin.


Kön

Koncentrationerna av anidulafungin i plasma hos friska män och kvinnor var likartad. I flerdosstudier på patienter var läkemedlets clearance något snabbare (cirka 22 %) hos män.


Äldre

Den populationsfarmakokinetiska analysen visade att median‑clearance skiljde sig något mellan den äldre gruppen (patienter ≥65 år, median‑CL = 1,07 liter/timme) och den något yngre gruppen (patienter <65 år, median‑CL = 1,22 liter/timme), medan spännvidden för clearance var likartad.


Etnicitet

Farmakokinetiken för anidulafungin var likartad bland kaukasier, svarta, asiater och latinamerikaner.


HIV‑positivitet

Dosjustering krävs inte på grund av HIV‑positivitet, oavsett samtidig antiretroviral behandling.


Leverinsufficiens

Anidulafungin metaboliseras inte via levern. Farmakokinetiken för anidulafungin har undersökts på individer med leverinsufficiens Child‑Pugh klass A, B eller C. Koncentrationerna av anidulafungin ökade inte hos individer med leverinsufficiens, oavsett grad. Även om en lätt minskning i AUC‑värdet sågs hos patienter med leverinsufficiens Child‑Pugh C, låg minskningen inom området för populationsskattningarna noterade för friska försökspersoner.


Njurinsufficiens

Anidulafungin har försumbart njurclearance (<1 %). I en klinisk studie på individer med lätt, måttlig, grav eller terminal (dialysberoende) njurinsufficiens var farmakokinetiken för anidulafungin likartad den som setts hos individer med normal njurfunktion. Anidulafungin är inte dialyserbart och kan administreras utan hänsyn till tidpunkten för hemodialys.


Barn

Farmakokinetiken för anidulafungin efter minst 5 dagliga doser undersöktes på 24 immunsupprimerade barn (2 till 11 år) och ungdomar (12 till 17 år) med neutropeni. Steady state uppnåddes den första dagen efter en startdos (dubbel underhållsdos), och steady state Cmax och AUCss ökade dosproportionellt. Systemexponering, efter en daglig underhållsdos om 0,75 och 1,5 mg/kg/dag till denna grupp, var jämförbar med dem som observerades hos vuxna efter 50 respektive 100 mg/dag. Båda behandlingarna tolererades väl av dessa patienter.

Prekliniska uppgifter

I 3‑månadersstudier sågs tecken på levertoxicitet, inklusive förhöjda enzymvärden och morfologiska förändringar, hos både råtta och apa vid 4‑6 gånger högre doser än förväntad klinisk, terapeutisk exponering. In vitro och in vivo gentoxicitetsstudier med anidulafungin visade inte några tecken på gentoxicitet. Långtidsstudier på djur för att bedöma anidulafungins eventuella karcinogenicitet, har inte utförts. Djurstudier på råtta tyder på att anidulafungin kan påverka hjärtfunktion, även om den kliniska relevansen för dessa fynd är okända.


Administrering av anidulafungin till råtta tydde inte på några effekter avseende reproduktionen, inklusive manlig och kvinnlig fertilitet.


Anidulafungin passerade placentabarriären hos råtta och spårades i fosterplasma.

Embryofetala utvecklingsstudier utfördes med doser på mellan 0,2 och 2 gånger (råtta) och mellan 1 och 4 gånger (kanin) den föreslagna terapeutiska underhållsdosen på 100 mg/dag. Anidulafungin orsakade inte någon läkemedelsrelaterad utvecklingstoxicitet hos råtta vid den högsta testade dosen. Utvecklingseffekter hos kanin (något minskad fostervikt) uppträdde endast vid den högsta testade dosen, en dos som också förorsakade toxicitet hos moderdjuret.


Koncentrationen av anidulafungin i hjärnan var låg (hjärna/plasma‑ratio om ungefär 0,2) hos icke‑infekterade vuxna och neonatala råttor efter en engångsdos. Dock ökad koncentrationerna i hjärnan hos icke-infekterade neonatala råttor efter fem dagliga doser (hjärna/plasma‑ratio om ungefär 0,7). I studier med multipla doser hos kaniner med disseminerad candidiasis samt möss med candidainfektioner i CNS har anidulafungin visats minska svampmängden i hjärnan.


Råttor fick anidulafungin i tre dosnivåer samt anestesi inom en timme med en kombination av ketamin och xylazin. Råttorna i högdosgruppen upplevde infusionsrelaterade reaktioner, som förvärrades av anestesin. Vissa råttor i mellandosgruppen fick liknande reaktioner, men endast efter administrering av anestesi. Inga biverkningar sågs i lågdosgruppen vid närvaro eller frånvaro av anestesi och inga infusionsrelaterade reaktioner i mellandosgruppen i frånvaro av anestesi.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje injektionsflaska innehåller 100 mg anidulafungin.

Den färdigberedda lösningen innehåller 3,33 mg/ml anidulafungin, och den spädda lösningen innehåller 0,77 mg/ml anidulafungin


Hjälpämne med känd effekt

102,5 mg fruktos per injektionsflaska


Förteckning över hjälpämnen

Fruktos

Mannitol

Polysorbat 80

Mjölksyra

Natriumhydroxid (för pH‑justering)

Saltsyra (för pH‑ justering)

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas eller ges samtidigt med andra läkemedel eller elektrolyter förutom de som nämns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Avvikelser under 96 timmar upp till 25 ºC är tillåtna och pulvret kan återföras till kylförvaring.


Beredd lösning

Den beredda lösningen kan förvaras vid högst 25 ºC i upp till 24 timmar.


Den kemiska och fysikaliska stabiliteten för den beredda lösningen är 24 timmar vid 25ºC.


Ur mikrobiologisk synvinkel ska läkemedlet användas omedelbart. Om det inte används omedelbart är förvaringstider och förvaringsvillkor före användning användarens ansvar.


Infusionslösning

Infusionslösningen kan förvaras vid 25 ºC i 48 timmar eller förvaras frusen i

72 timmar.


Kemisk och fysikalisk stabilitet för infusionslösningen har visats under 48 timmar vid 25 ºC.


Ur mikrobiologisk synvinkel ska läkemedlet användas omedelbart. Om det inte används omedelbart är förvaringstider och förvaringsvillkor före användning användarens ansvar och ska normalt inte överstiga 24 timmar vid 2 till 8 ºC, om inte beredning/spädning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2‑8 ºC). Får ej frysas.


Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning och spädning finns i avsnitt 6.3.


Särskilda anvisningar för destruktion

Anidulafungin Accord ska beredas med vatten för injektionsvätskor och därefter spädas med ENDAST natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning eller

50 mg/ml (5 %) glukos för infusion. Kompatibiliteten för färdigberett Anidulafungin Accord med intravenösa substanser, tillsatser eller andra läkemedel än 9 mg/ml

(0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos för infusion har inte fastställts.


Beredning

Bered varje injektionsflaska aseptiskt med tillsats av 30 ml vatten för injektionsvätskor och skaka försiktigt till en koncentration av 3,33 mg/ml. Beredningstiden kan ta upp till 5 minuter. Om partiklar eller missfärgning upptäcks vid efterföljande spädning, ska lösningen kasseras.


Spädning och infusion

Överför aseptiskt innehållet i den färdigberedda injektionsflaskan (flaskorna) till en påse (eller flaska) för intravenöst bruk, innehållande antingen 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos för infusion, för att uppnå en anidulafunginkoncentration av 0,77 mg/ml. Nedanstående tabell visar de volymer som krävs för varje dos.


Spädningskrav för administrering av Anidulafungin Accord

Dos

Antal injektions-flaskor med pulver

Total färdig-beredd volym

Infusions

volymA

Total infusions-volymB

Infusions-hastighet

Minsta durations-tid för infusion

100 mg

1

30 ml

100 ml

130 ml

1,4 ml/min

90 min

200 mg

2

60 ml

200 ml

260 ml

1,4 ml/min

180 min

A Antingen 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos för infusion.

B Infusionslösningens koncentration är 0,77 mg/ml


Infusionshastigheten ska ej överstiga 1,1 mg/min (likvärdigt med 1,4 ml/min vid beredning och spädning enligt instruktion) (se avsnitt Dosering, Varningar och försiktighet och Biverkningar).


Parenterala läkemedel ska inspekteras visuellt före administrering, om lösningen och behållaren gör detta möjligt, för att upptäcka eventuella partiklar eller missfärgning. Om partiklar eller missfärgning upptäcks ska lösningen kasseras.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Vit till benvit kaka eller pulver.
1 styck flaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av