Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Timosan

(Parallellimporterat)
Orifarm

Depotögondroppar, lösning i endosbehållare 1 mg/ml

Endosbehållarna är märkta Timogel 1 mg/g.

Medel mot glaukom

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: S01ED01
Läkemedel från Orifarm omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Timosan depotögondroppar 1 mg/ml; depotögondroppar, lösning i endosbehållare 1 mg/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-12-17 (depotögondroppar, lösning i endosbehållare) samt 2019-12-17 (depotögondroppar).

Texten nedan hämtas från Fass-texten för Timosan, Santen Oy, förutom avsnitten Innehåll och Förpackningsinformation som avser Timosan, Orifarm.

Indikationer

För reducering av det intraokulära trycket vid kroniskt glaukom med öppen kammarvinkel. Okulär hypertension.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Reaktiv luftvägssjukdom, inklusive bronkialastma, eller anamnes med bronkialastma, eller svår kronisk obstruktiv lungsjukdom. Sinusbradykardi, sjuka sinusknuta-syndromet, sinoatriellt block eller atrioventrikulärt block (grad II eller III) som inte kontrolleras med pacemaker. Symtomgivande hjärtsvikt, kardiogen chock.

Dosering

Dosering

En droppe dagligen i det öga som behandlas.


Administreringssätt

Flaskan bör hållas lodrätt vid applikation.

Nasolakrimal ocklusion eller att ha slutna ögonlock under 2 minuter reducerar det systemiska upptaget. Detta kan resultera i en minskning av de systemiska biverkningarna och en ökning av den lokala effekten.

Vid behov kan Timosan ges samtidigt med andra ögontryckssänkande preparat, dock ej med annan betareceptorblockerare för lokalt bruk (se Varningar och försiktighet och Interaktioner). Medel som ges samtidigt med Timosan lokalt i ögat bör ges med minst 10 minuters mellanrum.

En endosbehållare räcker för båda ögonen. En endosbehållare är avsedd för ett administreringstillfälle. En öppnad endosbehållare bör kasseras efter administrering.

Timosan i endosbehållare innehåller inte konserveringsmedel och lämpar sig därför även för personer som är överkänsliga mot konserveringsmedel eller använder kontaktlinser. Kontaktlinserna ska dock tas ut i samband med droppning och sättas tillbaka tidigast 30 minuter senare.


Pediatrisk population

Läkemedlet rekommenderas inte för barn, eftersom klinisk erfarenhet saknas.

Varningar och försiktighet

Liksom för andra ögondroppar absorberas timolol systemiskt. På grund av den betaadrenerga komponenten timolol kan samma kardiovaskulära och pulmonella biverkningar som med systemiska betablockerare uppträda. Incidensen för systemiska biverkningar vid administrering av ögondroppar är lägre än vid systemisk administration. För minskning av den systemiska absorptionen, se Dosering.


Andra betablockerande medel

Effekten på det intraokulära trycket eller de kända effekterna av systemisk betablockad kan förstärkas om timolol ges till patienter som redan står på ett betablockerande medel. Effekten ska följas upp noggrant hos dessa patienter. Användning av två topikala betaadrenerga blockerande medel rekommenderas inte (se Interaktioner).


Hjärtat

Innan behandling med betablockerare påbörjas för patienter med hjärt-kärlsjukdomar (som kranskärlssjukdom, Prinzmetals angina och hjärtsvikt) och hypotoni bör en noggrann bedömning göras och behandling med andra aktiva substanser övervägas. Patienter med hjärt-kärlsjukdomar bör följas noggrant avseende tecken på försämring av sjukdomen och biverkningar. Betablockerare bör endast användas med försiktighet när det gäller patienter med atrioventrikulärt (AV) block grad I med anledning av betablockerarnas negativa effekt på överledningstiden.


Blodkärl

Patienter med allvarliga cirkulatoriska störningar/sjukdomar (t.ex. allvarlig form av Raynauds sjukdom eller Raynauds syndrom) bör behandlas med försiktighet.


Andningsvägar

Luftvägsreaktioner och även dödsfall på grund av bronkospasm hos patienter med astma har rapporterats efter administrering av ögondroppar innehållande betablockerare. Timosan ögondroppar bör administreras med försiktighet till patienter med mild eller medelsvår kronisk obstruktiv lungsjukdom och endast om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken.


Hypoglykemi/diabetes

Betablockerare bör administreras med försiktighet till patienter med spontan hypoglykemi och till patienter med labil diabetes, eftersom betablockerare kan maskera tecken och symtom på akut hypoglykemi.


Hypertyreoidism

Betablockerare kan också maskera tecken på hypertyreoidism.


Anafylaktiska reaktioner

Under behandling med betablockerare kan patienter med atopi eller svår anafylaktisk reaktion mot en rad allergener i anamnesen vara mer reaktionsbenägna för upprepad exponering för sådana allergener och svarar eventuellt inte på vanliga doser av adrenalin som används för att behandla anafylaktiska reaktioner.


Anestesi vid kirurgi

Den systemiska effekten av betaagonister, t.ex. adrenalin, kan blockeras av ögondroppar som innehåller betablockerare. Narkosläkaren ska därför informeras om att patienten behandlas med timolol.


Korneal sjukdom

Ögondroppar innehållande betablockerare kan inducera torrhet i ögonen. Patienter med sjukdomar i hornhinnan bör behandlas med försiktighet.


Koroidalavlossning

Efter filtrationskirurgi har koroidalavlossning rapporterats i samband med kammarvattenproduktionshämmande terapi (t.ex. timolol eller acetazolamid).


Kontaktlinser

Timosan droppflaska innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid. Bensalkoniumklorid kan tas upp av mjuka kontaktlinser och kan missfärga kontaktlinserna. Före administrering måste linserna tas ut och inte återinsättas förrän efter 30 minuter. Bensalkoniumklorid kan vara irriterande för ögon, särskilt om patienten har torra ögon eller problem med hornhinnan.


Pediatrisk population

Läkemedlet rekommenderas inte för barn, eftersom klinisk erfarenhet saknas.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.


Det finns en potential för additiva effekter som leder till hypotension och/eller påtaglig bradykardi när ögondroppar innehållande betablockerare ges tillsammans med orala kalciumkanalblockerare (t.ex. verapamil och diltiazem), betaadrenerga blockerande medel, antiarytmimedel (inklusive amiodaron), digitalisglykosider, parasympatomimetika eller guanetidin.


Förstärkt systemisk betareceptorblockad (t.ex. minskad hjärtfrekvens eller depression) har rapporterats vid kombinationsbehandling med CYP2D6-hämmare (t.ex. kinidin, fluoxetin eller paroxetin) och timolol.


Mydriasis har rapporterats vid enstaka tillfällen när ögondroppar med betablockerare getts i kombination med adrenalin (epinefrin).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med timolol saknas. Timolol ska inte användas under graviditet såvida det inte är absolut nödvändigt. För minskning av det systemiska upptaget, se Dosering.

Epidemiologiska studier har inte visat på missbildande effekter men har visat en risk för intrauterin tillväxthämning när betablockerare ges oralt. Dessutom har tecken och symtom på betablockad (t.ex. bradykardi, hypotoni, andnöd och hypoglykemi) observerats hos nyfödda när betablockerare har administrerats fram till förlossningen. Det nyfödda barnet bör noga övervakas under dess första dagar i livet om Timosan getts under graviditeten fram till förlossningen.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Timolol utsöndras i bröstmjölk. Vid terapeutiska doser av ögondroppar innehållande timolol blir dock mängden som utsöndras i bröstmjölk så låg att inga kliniska symtom på betablockad kan uppkomma hos barnet. För minskning av det systemiska upptaget, se Dosering.

Trafik

Timosan har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. På grund av hög viskositet kan Timosan ge upphov till övergående dimsyn, som ibland varar upp till flera minuter. Detta måste beaktas vid bilkörning och användning av maskiner.

Biverkningar

Liksom för andra ögondroppar absorberas timolol till systemcirkulationen. Detta kan orsaka biverkningar som liknar de som kan ses för systemiska betablockerare. Incidensen för systembiverkningar efter topikal administrering av ögondroppar är lägre än vid systemisk administrering. De uppräknade biverkningarna inkluderar reaktioner som observerats inom klassen oftalmologiska betablockerare.


Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100):

Huvudvärk, yrsel.


Ögon

Vanliga (≥1/100, <1/10):

Övergående dimsyn, brännande känsla och rodnad.


Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100):

Konjunktivit, keratit, känsla av ”skräp” i ögat, torra ögon.


Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000):

Minskad korneal känslighet.


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100):

Dyspné.


Följande ytterligare biverkningar har observerats för ögondroppar innehållande betablockerare och kan uppstå vid användning av Timosan:


Immunsystemet

Systemiska allergiska reaktioner inklusive angioödem, urtikaria, exantem, lokala och generaliserade utslag, pruritus, anafylaktisk reaktion.


Metabolism och nutrition

Hypoglykemi.


Psykiska störningar

Insomni, depression, mardrömmar, minnesförlust, förvirring, hallucination.


Centrala och perifera nervsystemet

Synkope, cerebrovaskulär händelse, cerebral ischemi, förvärrade tecken och symtom på myasthenia gravis, parestesi.


Ögon

Tecken och symtom på okulär irritation (t.ex. stickande, kliande känsla, tårflöde), blefarit, minskad tårsekretion, korneal erosion, ptos, diplopi, synrubbningar t.ex. refraktionsförändringar (i vissa fall p.g.a. utsättande av miotika), koroidalavlossning efter filtrationskirurgi (se ”Varningar och försiktighet”).


Öron och balansorgan

Tinnitus.


Hjärtat

Bradykardi, bröstsmärta, hjärtklappning, ödem, arytmi, hjärtinfarkt, atrioventrikulärt block, hjärtstillestånd, hjärtsvikt.


Blodkärl

Hypotension, Raynauds fenomen, kalla händer och fötter.


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Bronkospasm (framför allt hos patienter med tidigare bronkospastisk sjukdom), hosta, respiratorisk insufficiens.


Magtarmkanalen

Dysgeusi, illamående, dyspepsi, diarré, muntorrhet, buksmärta, kräkningar.


Hud och subkutan vävnad

Alopeci, hudutslag, psoriasisliknande utslag eller förvärrad psoriasis.


Muskuloskeletala systemet och bindväv

Myalgi.


Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Sexuell dysfunktion, minskad libido, Peyronies sjukdom.


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Asteni/trötthet.

Överdosering

Vid oavsiktlig förtäring kan symtom på överdosering innefatta bradykardi, hypotoni, hjärtsvikt, yrsel, huvudvärk, andnöd och bronkospasm. Hjärt-kärlsymtomen är vanligen av störst betydelse, men i vissa fall, speciellt hos barn och ungdomar, kan CNS-symtom och andningsdepression dominera. Vid överdosering bör behandlingen vara symtomatisk och stödjande. Studier har visat att timolol ej avlägsnas med hemodialys.

Se överdoseringskapitlet, Överdoseringskapitlet i FASS, på Fass.se.

Farmakodynamik

Timolol är en icke-selektiv betablockerare som inte har någon signifikant sympatomimetisk, direkt myokarddepressiv eller lokalanestetisk (membranstabiliserande) aktivitet. Lokal administrering av timolol till ögat ger reduktion av såväl normalt som förhöjt intraokulärt tryck. Den exakta verkningsmekanismen är okänd men det är troligt att timolol i första hand minskar produktionen av kammarvatten. Den kan också ha mindre effekt på utflödet av kammarvatten.

Farmakokinetik

Den genomsnittliga maximala plasmakoncentrationen av timolol när Timosan används en gång per dag är 0,18 ng/ml, vilket är cirka 10 gånger lägre jämfört med administration av timolol vattenlösning 5 mg/ml givet två gånger dagligen.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, reproduktionseffekter, genotoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för människa. Hos kanin sågs jämförbara koncentrationer av timolol i kammarvatten för Timosan 1 mg/ml depotögondroppar och en vattenbaserad ögondroppe innehållande timolol 5 mg/ml.

Innehåll

Avsnittet gäller för: Depotögondroppar, lösning i endosbehållare 1 mg/ml
Visa läkemedlets innehåll

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Droppflaska:

2 år.

Öppnad förpackning är hållbar i 4 veckor.

Förvaras vid högst 25ºC. Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Kvarvarande mängd som ej använts inom 4 veckor ska kasseras.

Patienten bör förvara förpackningen upp och ned för bättre droppning.


Endosbehållare:

Oöppnad endosbehållare i obrutet kuvert är hållbar i 2 år.

Öppnad endosbehållare ska användas omedelbart, och eventuellt överbliven lösning ska kasseras.

Endosbehållare i öppnat kuvert är hållbara i 4 veckor.

Får ej frysas. Oöppnade endosbehållare ska förvaras i kuvertet. Ljuskänsligt.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

MT-nummer 55980
Parallellimporteras från Nederländerna
TIMOSAN
Depotögondroppar, lösning i endosbehållare 1 mg/ml
30 styck endosbehållare, 208:05, F
90 styck endosbehållare, 536:87, F

MT-nummer 57328
Parallellimporteras från Norge
TIMOSAN
Depotögondroppar, lösning i endosbehållare 1 mg/ml
30 styck endosbehållare, 208:05, F
90 styck endosbehållare, 536:87, F

MT-nummer 60365
Parallellimporteras från Belgien
TIMOSAN
Depotögondroppar, lösning i endosbehållare 1 mg/ml
30 styck endosbehållare, 208:05, F
90 styck endosbehållare, 536:87, F

Hitta direkt i texten
Av