FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

VeraSeal

Grifols Nordic

Lösningar till vävnadslim
(Frysta lösningar. Efter upptining är lösningarna klara eller lätt opalescenta och färglösa eller blekgula.)

hemostatika, lokala hemostatika, ATC-kod: B02BC

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: B02BC
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Grifols Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: November 2019. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Understödjande behandling för vuxna när kirurgiska standardtekniker är otillräckliga:


 • för förbättrad hemostas

 • som suturstöd vid kärlkirurgi.

Kontraindikationer

VeraSeal får inte appliceras intravaskulärt.


Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.


VeraSeal får inte användas för behandling av allvarlig eller häftig arteriell blödning.


Dosering

VeraSeal ska endast användas av erfarna kirurger som har fått utbildning i användningen av detta läkemedel.


Dosering


Vilken volym av VeraSeal som ska appliceras och appliceringsfrekvensen måste alltid anpassas till patientens underliggande kliniska behov.


Vilken dos som ska appliceras styrs av variabler som inbegriper, men inte är begränsade till, typen av kirurgiskt ingrepp, storleken på området och avsedd appliceringsmetod, samt antalet appliceringar.


Behandlande läkare måste anpassa appliceringen av läkemedlet efter den enskilda patienten. I kliniska studier har den individuella doseringen i typfallet legat i intervallet 0,3 till 12 ml. Vid andra typer av ingrepp kan större volymer behövas.


Den initiala volymen av läkemedlet ska vara tillräcklig för att helt täcka den avsedda appliceringsytan. Appliceringen kan vid behov upprepas.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för VeraSeal för barn i åldern 0 till 18 år har inte fastställts. Tillgänglig information finns i avsnittet Farmakodynamik men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.


Administreringssätt


För epilesionell användning.


Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering. Läkemedlet får endast administreras enligt instruktionerna och med den utrustning som rekommenderas för detta läkemedel (se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering).


Innan VeraSeal appliceras måste sårytan torkas med hjälp av gängse tekniker (t.ex. intermittent applicering av kompresser och suddar och användning av sugutrustning).


Angående sprayapplicering, se avsnitt Varningar och försiktighet och Hållbarhet, förvaring och hantering för specifika rekommendationer om erforderligt avstånd från vävnaden för respektive kirurgiskt ingrepp.


Varningar och försiktighet

Försiktighetsåtgärder


Endast för epilesionell användning. Får ej appliceras intravaskulärt.


Livshotande tromboemboliska komplikationer kan uppträda om preparatet av misstag appliceras intravaskulärt (se Biverkningar).


Sprayapplicering av VeraSeal ska endast användas om avståndet kan bedömas med noggrannhet, särskilt under laparoskopi. Sprayens avstånd från vävnaden ska ligga inom det gränsvärde som rekommenderas av företaget som innehar godkännande för försäljning av VeraSeal (se Hållbarhet, förvaring och hantering).


Vid användning av tillbehörsspetsar måste bruksanvisningen till spetsarna följas.


Innan man administrerar VeraSeal måste man se till att de delar av kroppen som ligger utanför det önskade appliceringsområdet är tillräckligt skyddade (övertäckta) för att förhindra vävnadsadhesion på oönskade ställen.


VeraSeal ska appliceras som ett tunt skikt. Alltför tjocka koagelmassor kan inverka negativt på läkemedlets effekt och på sårläkningsprocessen.


Det saknas tillräckliga data för att stödja användning av detta läkemedel vid vävnadslimning, neurokirurgi, applicering genom ett flexibelt endoskop för behandling av blödning eller vid gastrointestinala anastomoser.


Överkänslighetsreaktioner


I likhet med alla proteinprodukter kan detta läkemedel ge överkänslighetsreaktioner av allergisk typ. Tecken på överkänslighetsreaktioner kan vara nässelutslag, generaliserad urtikaria, tryck över bröstet, väsande andning, hypotension och anafylaxi. Om dessa symtom uppträder måste administreringen omedelbart avbrytas. I händelse av chock måste medicinsk standardbehandling mot chock sättas in.


Överförbara smittämnen


Standardåtgärderna för att förhindra infektioner till följd av användning av läkemedel framställda av humant blod eller human plasma inkluderar selektion av givare, screening vid enskilda blod/plasmagivningstillfällen och av plasmapooler med avseende på specifika infektionsmarkörer samt effektiva steg för inaktivering/eliminering av virus vid tillverkningen. Trots detta kan risken för överföring av smittämnen inte helt uteslutas vid aministering av läkemedel som tillverkats av humant blod eller human plasma. Detta gäller även okända eller nya virus och andra patogener.


De vidtagna åtgärderna anses vara effektiva mot höljeförsedda virus, såsom humant immunbristvirus (hiv), hepatit B-virus och hepatit C-virus och mot det icke höljeförsedda hepatit A-viruset. De vidtagna åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus, såsom parvovirus B19. Infektion med parvovirus B19 kan vara allvarlig hos gravida kvinnor (fosterinfektion) och hos patienter med immunbrist eller ökad erytropoes (t.ex. vid hemolytisk anemi).


Spårbarhet


För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Interaktioner

Inga formella interaktionsstudier har utförts. I likhet med jämförbara läkemedel eller trombinlösningar kan läkemedlet denatureras vid kontakt med lösningar som innehåller alkohol, jod eller tungmetaller (t.ex. antiseptiska lösningar). Sådana substanser måste avlägsnas så fullständigt som möjligt innan läkemedlet appliceras.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Säkerheten för fibrinlim/hemostatika vid användning under graviditet eller amning har inte fastställts i kontrollerade kliniska studier. Experimentella djurstudier är otillräckliga för att bedöma säkerheten med avseende på reproduktion, embryofetal utveckling, dräktighetsförlopp och peri- och postnatal utveckling. Läkemedlet ska därför ges till gravida och ammande kvinnor endast då det är absolut nödvändigt.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Säkerheten för fibrinlim/hemostatika vid användning under graviditet eller amning har inte fastställts i kontrollerade kliniska studier. Experimentella djurstudier är otillräckliga för att bedöma säkerheten med avseende på reproduktion, embryofetal utveckling, dräktighetsförlopp och peri- och postnatal utveckling. Läkemedlet ska därför ges till gravida och ammande kvinnor endast då det är absolut nödvändigt.

Fertilitet

Inga fertilitetsstudier har utförts.

Trafik

Ej relevant.


Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen


Överkänslighet eller allergiska reaktioner (som kan innefatta angioödem, brännande och stickande känsla vid appliceringsstället, bronkospasm, frossbrytningar, rodnad, generaliserad urtikaria, huvudvärk, nässelutslag, hypotension, letargi, illamående, rastlöshet, takykardi, tryck över bröstet, stickningar, kräkningar, väsande andning) kan i sällsynta fall uppträda hos patienter som behandlas med fibrinlim/hemostatika. I enstaka fall har dessa reaktioner utvecklats till allvarlig anafylaxi. Sådana reaktioner kan i synnerhet uppträda om preparatet appliceras upprepade gånger eller administreras till patienter med känd överkänslighet mot innehållsämnena i läkemedlet.


I sällsynta fall kan det bildas antikroppar mot komponenter i fibrinlim/hemostatika.


Oavsiktlig intravaskulär injektion kan leda till tromboemboliska händelser och disseminerad intravaskulär koagulation (DIC), och det finns även risk för anafylaktisk reaktion.


Säkerhetsinformation angående överförbara smittämnen finns i avsnitt Varningar och försiktighet.


Tabell över biverkningar


Tabellen nedan är uppställd enligt MedDRA-klassificeringen av organsystem (med avseende på SOC och föredragen term).


Frekvenskategorierna är definierade enligt följande konvention:


 • mycket vanliga (≥1/10)

 • vanliga (≥1/100, <1/10)

 • mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

 • sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

 • mycket sällsynta (<1/10 000)

 • ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad.


Frekvens av biverkningar (ADR) i kliniska studier med VeraSeal:

MedDRA-klassificering av organsystem

Biverkning

Frekvens

Infektioner och infestationer

Bukabscess, cellulit, leverabscess, peritonit, postoperativ sårinfektion, sårinfektion, sårinfektion vid incisionsstället, postoperativ infektion

Mindre vanliga

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

Plasmacellsmyelom

Mindre vanliga

Blodet och lymfsystemet

Anemi, hemorragisk anemi, leukocytos, leukopeni

Mindre vanliga

Immunsystemet

Överkänslighet*

Ingen känd frekvens

Metabolism och nutrition

Hyperglykemi, hyperkalemi, hypokalcemi, hypoglykemi, hypokalemi, hypomagnesemi, hyponatremi, hypoproteinemi

Mindre vanliga

Psykiska störningar

Ångest, insomni

Mindre vanliga

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk, somnolens

Mindre vanliga

Ögon

Konjunktival irritation

Mindre vanliga

Hjärtat

Förmaksflimmer, ventrikulär takykardi

Mindre vanliga

Blodkärl

Djup ventrombos, hypertoni, hypotoni

Mindre vanliga

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Lungemboli, dyspné, hypoxi, vätskeutgjutning i lungsäcken, pleurit, lungödem, ronki, väsande andning

Mindre vanliga

Magtarmkanalen


Illamående

Vanliga

Förstoppning, flatulens, ileus, retroperitonealt hematom, kräkningar

Mindre vanliga

Hud och subkutan vävnad


Klåda

Vanliga

Ekkymos, erytem

Mindre vanliga

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ryggsmärtor, värk i extremiteter

Mindre vanliga

Njurar och urinvägar

Blåsspasm, dysuri, urinretention

Mindre vanliga

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Frossa, hypertermi, perifert ödem, smärta, feber, hematom på platsen för kärlpunktion

Mindre vanliga

Undersökningar


Positivt test för parvovirus B19, förlängd aktiverad partiell tromboplastintid, förhöjt ALAT, förhöjt ASAT, förhöjt blodbilirubin, förhöjt blodglukos, förhöjt INR, förlängd protrombintid, förhöjda transaminaser, minskad urinmängd

Mindre vanliga

Läkemedelsspecifik antikropp*

Ingen känd frekvens

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer


Smärta vid ingreppet

Vanliga


Abdominell sårruptur, postoperativt galläckage, kontusion, erytem på incisionsstället, smärta på incisionsstället, postoperativ blödning, hypotoni under ingreppet, kärlgraftkomplikation, kärlgrafttrombos, vätskande sår


Mindre vanliga

*Samtliga dessa reaktioner är klasseffekter. Inga har rapporterats i kliniska prövningar och frekvensen är därför inte möjlig att fastställa.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

I händelse av överdosering måste patienten monitoreras noga med avseende på tecken eller symtom på biverkningar och lämplig symtomatisk behandling och lämpliga understödjande åtgärder måste sättas in.


Farmakodynamik

Verkningsmekanism


Fibrinadhesionssystemet initierar den sista fasen av fysiologisk blodkoagulation. Fibrinogen omvandlas till fibrin genom att fibrinogenet klyvs till fibrinmonomerer och fibrinpeptider. Fibrinmonomererna aggregerar och bildar ett fibrinkoagel. Faktor XIII aktiveras av trombin till faktor XIIIa, som tvärbinder fibrinet. För både omvandlingen av fibrinogen och tvärbindningen av fibrin krävs det kalciumjoner.


Efterhand som sårläkningen fortskrider induceras en ökad fibrinolytisk aktivitet hos plasmin, och nedbrytning av fibrin till fibrinnedbrytningsprodukter påbörjas.


Klinisk effekt och säkerhet


Randomiserade, enkelblinda kliniska studier av VeraSeal som utfördes på patienter som genomgick kärlkirurgi, kirurgi i parenkymvävnad och kirurgi i mjukvävnad uppvisade hemostas, och vid kärlkirurgi även suturstöd.


Till studien av kärlkirurgi rekryterades 225 patienter som genomgick kärlkirurgi där man använde graftmaterial av polytetrafluoretylen vid arteriell anastomos ände-mot-sida eller vid arteriell anastomos i en arm för kärlaccess. Studiepopulationens genomsnittsålder och standardavvikelse var 63,2 (9,5) år. De vanligaste operationstyperna var femoral-popliteal bypass, kärlaccess i en arm för hemodialys, samt ilio-femoral bypass. VeraSeal visade sig vara bättre än kontrollgruppen (manuell kompression) vad gällde uppnådd hemostas efter 4 minuter. Hemostasfrekvensen vid det studerade blödningsstället efter 4 minuter var 76,1 % i VeraSeal-gruppen och 22,8 % i kontrollgruppen.


Till studien av kirurgiskt ingrepp i parenkymvävnad rekryterades 325 patienter som genomgick leverresektion. Studiepopulationens genomsnittsålder och standardavvikelse var 57,9 (14,5) år. VeraSeal visade sig vara bättre än kontrollgruppen (oxiderad regenererad cellulosa) vad gällde uppnådd hemostas efter 4 minuter. Hemostasfrekvensen vid det studerade blödningsstället efter 4 minuter var 92,8 % i VeraSeal-gruppen och 80,5 % i kontrollgruppen.


Till studien av kirurgiskt ingrepp i mjukvävnad rekryterades 327 patienter som genomgick kirurgi i bäckenområdet och retroperitonealt, samt bukplastik och mastopexi. Studiepopulationens genomsnittsålder och standardavvikelse var 47,2 (18,4) år. De vanligaste operationstyperna var enkel eller radikal hysterektomi, bukplastik samt radikal cystektomi. VeraSeal visade sig inte vara sämre än kontrollgruppen (oxiderad regenererad cellulosa) vad gällde uppnådd hemostas efter 4 minuter. Hemostasfrekvensen vid det studerade blödningsstället efter 4 minuter var 82,8 % i VeraSeal-gruppen och 77,8 % i kontrollgruppen.


Pediatrisk population


Elva pediatriska försökspersoner i åldern 16 år och yngre behandlades med VeraSeal i de beskrivna kliniska studierna.


Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för VeraSeal för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för behandling av blödning till följd av ett kirurgiskt ingrepp, som definieras i gällande Paediatric Investigation Plan (PIP), för godkänd indikation (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).


Farmakokinetik

VeraSeal är endast avsett för epilesionell användning. Intravaskulär administrering är kontraindicerad, varför några intravaskulära farmakokinetiska studier på människa inte har utförts.


Fibrinlim/hemostatika metaboliseras på samma sätt som endogent fibrin genom fibrinolys och fagocytos.


Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi och akut toxicitet visade inte några särskilda risker för människa.


Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Komponent 1:

Humant fibrinogen 80 mg/ml


Komponent 2:

Humant trombin 500 IE/ml


Framställt av humant plasma.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se Förteckning över hjälpämnen.


Förteckning över hjälpämnen

Injektionsspruta med humant fibrinogen


Natriumcitratdihydrat

Natriumklorid

Arginin

Isoleucin

Glutaminsyra, mononatrium

Vatten för injektionsvätskor


Injektionsspruta med humant trombin


Kalciumklorid

Humant albumin

Natriumklorid

Glycin

Vatten för injektionsvätskor


Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.


Efter upptining kan läkemedlet förvaras i högst 48 timmar vid 2–8 ºC eller 24 timmar i rumstemperatur (20–25 °C) före användning om det är kvar i förslutna originalförpackningen.


Hållbarhet under användning: När blistret har öppnats måste VeraSeal användas omedelbart.Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras och transporteras i djupfryst tillstånd (vid −18 °C eller kallare). Fryskedjan (−18 °C eller kallare) får inte brytas före användning. Förvara det steriliserade blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Får ej återfrysas efter upptining. Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter upptining och efter öppnande finns i avsnitt 6.3.Särskilda anvisningar för destruktion

Bruksanvisningen finns även i den del av bipacksedeln som är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.


Ta ut kartongen från frysen, öppna den och ta upp de två blistren.


Placera blistret innehållande den dubbla applikatorn i rumstemperatur tills vävnadslimmet är klart för användning.


 • Upptining i rumstemperatur (rekommenderad metod)


  Tina upp blistret med VeraSeal förfyllda sprutor i rumstemperatur på följande sätt:

 1. Placera blistret innehållande spruthållaren med förfyllda sprutor på en yta i rumstemperatur (20-25 °C)

  i cirka 70 minuter för 2 ml- och 4 ml-förpackningarna

  i cirka 90 minuter för 6 ml- och 10 ml-förpackningarna.


  Efter upptining behöver läkemedlet inte värmas innan det används.


  Efter upptining måste lösningarna vara klara till lätt opalescenta och färglösa till blekgula. Använd inte lösningar som är grumliga eller innehåller partiklar.


  Förvaring efter upptining


  Efter upptining kan setet med VeraSeal-spruthållare med förfyllda sprutor och dubbel applikator förvaras i kylskåp vid 2-8 ºC i högst 48 timmar eller 24 timmar i rumstemperatur (20-25 °C) före användning om det är förslutet och kvar i originalförpackningen. När blistren öppnats ska VeraSeal användas omedelbart och överblivet innehåll kasseras.


  Efter upptining får produkten inte frysas på nytt.


  Anvisningar för överföring

 1. Efter upptining lyfts blistret upp från den rumstempererade ytan, respektive tas ut ur kylförvaringen vid 2-8 °C.

 2. Öppna blistret och räck fram VeraSeal-spruthållaren med förfyllda sprutor till en annan person för överföring till det sterila området. Utsidan av blistret får inte komma i kontakt med det sterila området. Se figur 1.

  Figur 1

  Figur 1 • Sterilt vattenbad (snabbtining)


  Tina upp VeraSeal förfyllda sprutor i det sterila området i ett sterilt termostatiskt vattenbad vid högst 37 °C på följande sätt:


  OBS! När VeraSeal-blistren har öppnats ska produkten användas omedelbart. Använd steril teknik för att undvika risk för kontaminering på grund av olämplig hantering, och följ nedan beskrivna steg noga. Ta inte av sprutans luerlåshylsa förrän produkten är helt upptinad och den dubbla applikatorn är klar att sättas fast.


 1. Öppna blistret och räck fram VeraSeal spruthållare med förfyllda sprutor till en annan person för överföring till det sterila området. Blistrets utsida får inte komma i kontakt med det sterila området. Se figur 1.

 2. Placera spruthållaren med förfyllda sprutor direkt i det sterila vattenbadet så att den är helt nedsänkt i vatten. Se figur 2.

 3. Vid 37 ºC tar upptiningen cirka 5 minuter för förpackningsstorlekarna 2 ml, 4 ml, 6 ml och 10 ml, men de får inte lämnas vid denna temperatur under längre tid än 10 minuter. Vattenbadets temperatur får inte överstiga 37 ºC.

 4. Torka spruthållaren med de förfyllda sprutorna efter upptining med steril kirurgisk kompress.


  Figur 2

  Figur 2


  Efter upptining måste lösningarna vara klara till lätt opalescenta och färglösa till blekgula. Använd inte lösningar som är grumliga eller innehåller partiklar.


  Använd VeraSeal omedelbart och kassera allt oanvänt innehåll.


 • Fastsättning av applikatorspetsen

 1. Öppna blistret och räck fram VeraSeal dubbel applikator och två extra luftfria sprayspetsar till en annan person för överföring till det sterila området. Blistrets utsida får inte komma i kontakt med det sterila området.

 2. Håll VeraSeal-spruthållaren med sprutornas luerlåshylsor pekande uppåt. Se figur 3.

 3. Skruva loss luerlåshylsorna från både fibrinogen- och trombinsprutan och kasta dem. Se figur 3.


  Figur 3

  Figur 3


 4. Håll spruthållaren med luerlåsen pekande uppåt. Avlägsna luftbubblor ur sprutorna genom att slå försiktigt på sidan av spruthållarna en eller två gånger med spruthållaren i upprätt läge och sedan trycka lätt på kolven för att spruta ut luften. Se figur 4.

  Figur 4

  Figur 4


 5. Sätt fast den dubbla applikatorn. Se figur 5.

  OBS! Tryck inte in kolven under infästningen eller innan produkten ska användas eftersom de två biologiska komponenterna då kommer att blandas i den luftfria sprayspetsen och bilda ett fibrinkoagel som förhindrar dispensering. Se figur 6

  Figur 5

  Figur 5
Figur 6Figur 6


6. Spänn luerlåsanslutningarna och kontrollera att den dubbla applikatorn sitter fast ordentligt. Produkten är nu klar för användning.


 • Administrering

Applicera VeraSeal med hjälp av den medföljande spruthållaren och kolven.


Applicera VeraSeal med den dubbla applikatorn som medföljer produkten. Andra CE-märkta applikatorspetsar (gäller enheter för öppen kirurgi och laparoskopi) avsedda specifikt för VeraSeal kan också användas. När den medföljande dubbla applikatorn används ska ovanstående anvisningar för att sätta fast denna följas. När andra applikatorspetsar används, följ bruksanvisningen som medföljer applikatorspetsarna.


Applicering med spray


 1. Fatta tag i och böj den dubbla applikatorn till önskad position. Spetsen behåller sin form.

 2. Positionera den luftfria sprayspetsen minst 2 cm från målvävnaden. Anbringa ett jämnt tryck på kolven för att spraya vävnadslimmet. Öka avståndet för att nå önskad täckning över målområdet.

 3. Om appliceringen av någon anledning avbryts ska den luftfria sprayspetsen bytas ut. Gör så här för att byta ut den luftfria sprayspetsen: avlägsna produkten från patienten och skruva loss den luftfria sprayspetsen. Se figur 7. Placera den använda luftfria sprayspetsen på avstånd från de övriga (reserv) luftfria sprayspetsarna. Torka av applikatorns ände med en torr eller fuktad steril kirurgisk kompress. Anslut sedan en ny luftfri sprayspets från förpackningen och kontrollera att den sitter fast ordentligt före användning.

  OBS! Om den luftfria sprayspetsen har satts fast korrekt visas ingen röd indikator. Se figur 8.

  OBS! Fortsätt inte trycka på kolven i ett försök att få loss fibrinkoaglet i den luftfria sprayspetsen, applikatorn kan annars bli oanvändbar.

  OBS! Korta inte av den dubbla applikatorn. Den inre tråden kan då exponeras.  Figur 7

  Figur 7  Figur 8

  Figur 8


  Applicering med droppar

 1. Ta bort den del av spray- och droppspetsen som är luftfri sprayspets genom att skruva loss den luftfria sprayspetsen. Se figur 7.

 2. Fatta tag i och böj droppspetsen till önskad position. Spetsen behåller sin form.

 3. Under droppning ska änden på droppspetsen hållas så nära vävnadsytan som möjligt utan att vidröra denna under appliceringen.

 4. Applicera dropparna en och en på den yta som ska behandlas. Låt dropparna separeras från varandra och från droppspetsens ände för att undvika okontrollerad koagelbildning. OBS! Sätt inte fast en använd droppspets på adaptern igen när den en gång tagits bort. Ett koagel kan bildas inuti droppspetsen och göra applikatorn oanvändbar.


 • Kassering


  Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Förpackningsinformation

Lösningar till vävnadslim Frysta lösningar. Efter upptining är lösningarna klara eller lätt opalescenta och färglösa eller blekgula.
2 milliliter förfylld spruta (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), EF
4 milliliter förfylld spruta (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av