Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dupixent

Utökad övervakningMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sanofi AB

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 300 mg
(klar till svagt opaliserande, färglös till svagt gul utan synliga partiklar)

Medel vid atopisk dermatit

Aktiv substans:
ATC-kod: D11AH05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Subventioneras endast för patienter med svår atopisk dermatit som på grund av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ.


Texten är baserad på produktresumé: 10 september 2018.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Dupixent är indicerat för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna patienter vilka är aktuella för systemisk behandling.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Behandlingen ska initieras av vårdpersonal med erfarenhet inom diagnostik och behandling av atopisk dermatit.


Rekommenderad dos av Dupixent hos vuxna patienter är en initial dos på 600 mg (två injektioner á 300 mg), följt av 300 mg varannan vecka, administrerat som subkutan injektion.


Dupixent kan användas med eller utan topikala kortikosteroider. Topikala kalcineurinhämmare kan användas, men ska reserveras endast för problemområden såsom ansikte, hals, samt intertriginösa och genitala områden.

Om en dos missas ska dosen ges så snart som möjligt. Därefter återtas doseringen enligt ordinarie schema.


Man bör överväga att avbryta behandlingen hos patienter där ingen effekt uppvisats efter 16 veckors behandling. Vissa patienter med initial partiell effekt kan senare uppnå förbättring med fortsatt behandling efter längre än 16 veckor.


Särskilda patientgrupper


Äldre patienter (≥65 år)

Ingen dosjustering rekommenderas för äldre patienter (se avsnitt Farmakokinetik).


Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs hos patienter med milt eller måttligt nedsatt njurfunktion. Mycket begränsade data finns tillgängliga för patienter med svårt nedsatt njurfunktion (se avsnitt Farmakokinetik).


Nedsatt leverfunktion

Inga data finns tillgängliga för patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt Farmakokinetik).


Kroppsvikt

Ingen dosjustering rekommenderas utifrån kroppsvikt (se avsnitt Farmakokinetik).


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av Dupixent för barn under 18 år har inte fastställts (se avsnitt Farmakokinetik). Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt


Subkutan användning


Dupixent administreras genom subkutan injektion i lår eller buk, förutom området 5 cm närmast naveln. Om någon annan ger injektionen kan även överarmen användas. Initialdosen om 600 mg ges som två på varandra följande Dupixent-injektioner á 300 mg på olika administreringsställen.

Det rekommenderas att växla administreringsställe för varje injektion. Dupixent ska inte injiceras i hud som är öm, skadad eller har blåmärken eller ärr.


En patient kan själv injicera Dupixent, eller injektion kan ges av patientens vårdare om vårdpersonalen beslutar att det är lämpligt. Innan användning ska lämplig utbildning ges till patienten och/eller vårdare om hur Dupixent förbereds och administreras i enlighet med avsnittet ”Användaranvisning” i bipacksedeln.

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten hos biologiska läkemedel ska den administrerade produktens namn och tillverkningssatsnummer noteras tydligt.


Överkänslighet

Om en systemisk överkänslighetsreaktion (omedelbar eller fördröjd) uppstår, ska Dupixent-administreringen omedelbart upphöra och lämplig behandling insättas. Mycket sällsynta fall av serumsjuka/serumsjukeliknande reaktioner har rapporterats i kliniska prövningar som följd av Dupixent-administrering (avsnitt Biverkningar).


Helmintinfektion

Patienter med känd helmintinfektion var exkluderade från att delta i kliniska studier. Dupixent kan påverka immunsvaret mot helmintinfektioner genom hämning av IL-4/IL-13-signalering. Patienter med tidigare kända helmintinfektioner ska behandlas mot dem innan Dupixent sätts in. Om patienter blir infekterade under behandling med Dupixent och inte svarar på anti-helmintbehandling ska Dupixent-behandlingen avbrytas tills infektionen upphör.


Konjunktivitrelaterade reaktioner

Patienter som behandlas med dupilumab och utvecklar konjunktivit som inte botas med standardbehandling ska genomgå en oftalmologisk undersökning.


Astmakomorbiditet

Dupixents säkerhet och effekt har inte fastställts vid samtidig astmabehandling. Patienter med astmakomorbiditet ska inte justera eller avsluta astmabehandlingen utan att först konsultera sin läkare. Patienter med astmakomorbiditet ska följas noga efter avslutad Dupixent-behandling.


Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 300 mg dos, dvs. är i princip ”natriumfritt”.

Interaktioner

Säkerheten och effekten vid samtidig användning av Dupixent och levande vacciner har inte studerats.

Immunsvar vid vaccination utvärderades i en studie där patienter med atopisk dermatit behandlades med 300 mg dupilumab en gång i veckan i 16 veckor. Efter 12 veckor med dupilumab-behandling fick patienterna tetanus-difteri-kikhostevaccin (T-cellsberoende), och ett meningokock-polysackarid-vaccin (T-cellsoberoende) och immunsvaret utvärderades 4 veckor senare. Antikroppssvaret mot både tetanusvaccin och meningokock-polysackarid-vaccin var liknande i dupilumab-gruppen och placebogruppen. I studien sågs inga interaktioner mellan något av de icke-levande vaccinerna och dupilumab.


Patienter som behandlas med Dupixent kan därför samtidigt få inaktiverade eller icke-levande vaccinationer.


I en klinisk studie i patienter med atopisk dermatit utvärderades dupilumabs effekter på CYP-substrats farmakokinetik. Insamlade data indikerade inte några kliniskt relevanta effekter av dupilumab på aktiviteten av CYP1A2, CYP3A, CYP2C19, CYP2D6 eller CYP2C9.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Det finns begränsat med data från användning av dupilumab hos gravida kvinnor. Djurstudier indikerar inte några direkta eller indirekta skadliga effekter avseende reproduktiv toxicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Dupixent ska användas under graviditet endast om den potentiella nyttan överväger de potentiella riskerna för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om dupilumab utsöndras i bröstmjölk eller absorberas systemiskt efter intag. Ett beslut angående avslutande av amning eller Dupixent-behandling måste tas med hänsyn till nyttan med amning för barnet jämfört med nyttan med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Djurstudier visade ingen försämring av fertiliteten (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Trafik

Dupixent har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningarna var reaktioner vid injektionsstället, konjunktivit, blefarit och oral herpes.


I monoterapistudierna var andelen patienter som avbröt behandlingen på grund av biverkningar 1,9 % i placebogruppen, 1,9 % i gruppen som fick 300 mg Dupixent varannan vecka och 1,5 % i gruppen som fick 300 mg Dupixent varje vecka. I studien med samtidig behandling med topikala kortikosteroider (TCS) var andelen patienter som avbröt behandlingen på grund av biverkningar 7,6 % i placebo+TCS-gruppen, 1,8 % i gruppen som fick 300 mg Dupixent varannan vecka + TCS och 2,9 % i gruppen som fick 300 mg Dupixent varje vecka + TCS.


Tabell över biverkningar

Dupixents säkerhet utvärderades i fyra randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier och en dosintervallstudie i patienter med måttlig till svår atopisk dermatit. I dessa fem studier behandlades 1689 personer med subkutana Dupixent-injektioner, med eller utan samtidiga TCS. Totalt behandlades 305 patienter med Dupixent i minst 1 år.


I Tabell 1 listas de biverkningar som observerades i kliniska studier, indelat efter organsystem och frekvens, och delas in enligt följande: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.


Tabell 1 Lista med biverkningar

Organsystemklass

Frekvens

Biverkning

Infektioner och infestationer

Vanliga

Konjunktivit

Oral herpes

Blodet och lymfsystemet

Vanliga

Eosinofili

Immunsystemet

Mycket sällsynta

Serumsjuka / serumsjukeliknande reaktioner

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk

Ögon

Vanliga

Allergisk konjunktivit

Ögonklåda

Blefarit

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Reaktioner vid injektionsstället

Beskrivning av utvalda biverkningar


Överkänslighet

Mycket sällsynta fall av serumsjuka/serumsjukeliknande reaktioner har rapporterats efter administrering av Dupixent (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Eczema herpeticum

Eczema herpeticum rapporterades hos <1 % i Dupixent-grupperna och hos < 1 % i placebogruppen i 16-veckors monoterapi-studierna. I 52-veckors Dupixent + TCS-studien rapporterades eczema herpeticum hos 0,2 % i gruppen med Dupixent + TCS och hos 1,9 % i gruppen med placebo + TCS.


Eosinofili

Övergående eosinofili rapporterades hos <2 % av patienterna som behandlades med Dupixent.


Infektioner

I de kliniska studierna med monoterapi i 16 veckor rapporterades allvarliga infektioner hos 1,0 % av patienterna som behandlades med placebo och 0,5 % av patienterna som behandlades med Dupixent. I 52-veckors CHRONOS-studien rapporterades allvarliga infektioner hos 0,6 % av patienterna som behandlades med placebo och 0,2 % av patienterna som behandlades med Dupixent.


Herpes zoster

Herpes zoster rapporterades hos <0,1 % av Dupixent-grupperna och hos <1 % av placebogruppen i 16-veckors monoterapistudierna. I 52-veckorsstudien med Dupixent + TCS rapporterades herpes zoster hos 1 % av Dupixent + TCS-gruppen och 2 % hos placebo + TCS-gruppen.


Immunogenicitet

Som för alla terapeutiska proteiner finns risk för immunogenicitet med Dupixent.


ADA (anti-läkemedelsantikropp) svar associerades generellt sett inte med påverkan på Dupixents exponering, säkerhet eller effekt. I 52-veckorsstudien fick ungefär 3 % av patienterna i placebogruppen och 2 % av patienterna i Dupixent-gruppen ADA-svar som varade mer än 12 veckor. Bland dessa patienter fick 0,7 % i placebogruppen och 0,2 % i Dupixent-gruppen dessutom neutraliserande antikroppssvar, vilket generellt sett inte associerades med minskad effekt.


I den totala exponeringspoolen uppvisade mindre än 0,1 % av patienterna höga nivåer av ADA-svar associerat med minskad exponering och effekt. Dessutom fick en patient serumsjuka och en serumsjukeliknande reaktion (<0,1 %) som var associerat med höga ADA-nivåer (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns ingen specifik behandling mot Dupixent-överdos. I fall av överdos, följ patienten noga med avseende på tecken och symtom på biverkningar och sätt in lämplig symptomatisk behandling omedelbart.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Dupilumab är en rekombinant human IgG4-monoklonal antikropp som hämmar interleukin-4- och interleukin-13-signalering. Dupilumab hämmar IL-4-signalering via typ I-receptorn (IL-4Rα/γc), samt både IL-4- och IL-13-signalering genom typ II-receptorn (IL-4Rα/IL-13Rα).

IL-4 och IL-13 är de huvudsakliga typ 2-cytokiner (inklusive Th2) som är involverade vid atopisk dermatit.


Farmakodynamisk effekt

I kliniska prövningar associerades dupilumab-behandling med en koncentrationsminskning från baslinjen av biomarkörer för typ 2-immunitet såsom tymus- och aktiveringsreglerad kemokin (TARC/CCL17), total serum IgE och allergenspecifik IgE i serum. En minskning av laktatdehydrogenas (LDH), en biomarkör associerad med aktivitet och svårighetsgrad av atopisk dermatit, observerades vid Dupixent-behandling.


Klinisk effekt och säkerhet

Effekt och säkerhet av Dupixent som monoterapi och med samtidig behandling med topikala kortikosteroider utvärderades i tre pivotala randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier (SOLO 1, SOLO 2 och CHRONOS) hos 2119 patienter över 18 års ålder med måttlig till svår atopisk dermatit (AD) definierat som Investigator’s Global Assessment (IGA)-poäng ≥3, Eczema Area and Severity Index (EASI)-poäng ≥16, och en minsta påverkad hudyta på ≥10 %. Patienter som inkluderades i de tre studierna hade tidigare svarat otillräckligt på topikal behandling.


I alla tre studierna fick patienterna antingen 1) en initial dos på 600 mg Dupixent (två 300 mg-injektioner) dag 1 följt av 300 mg en gång varannan vecka, 2) en initial dos på 600 mg Dupixent dag 1 följt av 300 mg en gång per vecka, eller 3) motsvarande placebo. Dupixent administrerades via subkutan (s.c.) injektion i alla studierna. Vid behov av kontroll av intolerabla symtom av atopisk dermatit tilläts patienterna undsättningsbehandling (som inkluderade mer potenta topikala steroider eller systemiska immunsuppressiva produkter) efter bedömning av prövaren. De patienter som behövde undsättningsbehandling ansågs inte svara på behandling med Dupixent.


SOLO 1 inkluderade 671 patienter (224 till placebo, 224 till Dupixent 300 mg en gång varannan vecka och 223 till Dupixent 300 mg en gång per vecka) och hade en behandlingsperiod på 16 veckor.


SOLO 2 inkluderade 708 patienter (236 till placebo, 233 till Dupixent 300 mg en gång varannan vecka och 239 till Dupixent 300 mg en gång per vecka) och hade en behandlingsperiod på 16 veckor.


CHRONOS inkluderade 740 patienter (315 till placebo + topikal kortikosteroid (TCS), 106 till Dupixent 300 mg en gång varannan vecka + TCS och 319 till Dupixent 300 mg en gång per vecka + TCS) och hade en behandlingsperiod på 52 veckor. Patienterna fick Dupixent eller placebo samtidigt som de fick TCS med start vid baslinjen enligt standardregim. Patienterna var dessutom tillåtna att använda topikala kalcineurinhämmare (TCI).


Effektmått

I alla de tre pivotala studierna var de primära deleffektmåtten andelen patienter med IGA 0 eller 1 (”symtomfri” eller ”nästan symtomfri”) med en minskning på ≥2 poäng på en IGA-skala 0-4, och andelen patienter med en förbättring på minst 75 % i EASI (EASI-75) från baslinjen till vecka 16. Andra effektmått som utvärderades var andelen patienter med en förbättring på minst 50 % och 90 % i EASI (EASI-50 respektive EASI-90), minskad klåda mätt genom Numerical Rating Scale (NRS) för maximal pruritus, och procentuell ändring i SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD)-poäng från baslinjen till vecka 16. Ytterligare sekundära effektmått inkluderade medeländring i poäng från baslinjen till vecka 16 för Patient Oriented Eczema Measure (POEM), Dermatology Life Quality Index (DLQI) och Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). I CHRONOS utvärderades effekten även vecka 52.


Karaktäristika vid studiestart

I monoterapistudierna (SOLO 1 och SOLO 2) var över alla behandlingsgrupper genomsnittlig ålder 38,3 år, genomsnittlig vikt 76,9 kg, 42,1 % var kvinnor, 68,1 % var vita, 21,8 % var asiater och 6,8 % var svarta. I dessa studier hade 51,6 % av patienterna IGA-poäng 3 vid baslinjen (måttlig AD), 48,3 % hade IGA-poäng 4 vid baslinjen (svår AD) och 32,4 % av patienterna hade tidigare fått systemisk immunsuppressiv behandling. Medelvärde vid baslinjen för EASI var 33,0, medelvärde per vecka för pruritus-NRS var 7,4, medelpoäng vid baslinjen för SCORAD var 67,8, medelpoäng vid baslinjen för POEM var 20,5, medelvärdevid baslinjen för DLQI var 15,0 och medelvärde vid baslinjen för HADS totalpoäng var 13,3.


I studien med samtidig medicinering med TCS (CHRONOS) var för alla behandlingsgrupper genomsnittlig ålder 37,1 år, genomsnittlig vikt 74,5 kg, 39,7 % var kvinnor, 66,2 % var vita, 27,2 % var asiater och 4,6 % var svarta. I denna studie hade 53,1 % av patienterna IGA-poäng 3 vid baslinjen, 46,9 % av patienterna hade IGA-poäng 4 och 33,6 % av patienterna hade tidigare fått systemisk immunsuppressiv behandling. Medelvärde vid baslinjen för EASI var 32,5, medelvärde per vecka för pruritus-NRS var 7,3, medelpoäng vid baslinjen för SCORAD var 66,4, medelpoäng vid baslinjen för POEM var 20,1, medelpoäng vid baslinjen för DLQI var 14,5 och medelvärde vid baslinjen för HADS totalpoäng var 12,7.


Kliniskt svar


16-veckors monoterapistudier (SOLO 1 och SOLO 2)


I SOLO 1 och SOLO 2, från baslinjen till vecka 16, fick en signifikant större andel av de patienter som randomiserats till Dupixent IGA-poäng på 0 eller 1, EASI-75 och/eller en förbättring med ≥4 poäng i pruritus-NRS jämfört med placebo (se Tabell 2).


En signifikant större andel av de patienter som randomiserats till Dupixent fick en snabb förbättring i pruritus-NRS jämfört med placebo (definierat som ≥4 poängs förbättring så tidigt som vecka 2; p <0,01) och andelen patienter som svarade på pruritus-NRS fortsatte att öka genom behandlingsperioden. Förbättringen i pruritus-NRS sammanföll med förbättring av objektiva tecken på atopisk dermatit.


Figur 1 och Figur 2 visar medelförändringen i procent från baslinjen i EASI respektive medelförändringen i procent från baslinjen i NRS fram till vecka 16.


Tabell 2: Effektresultat för Dupixent monoterapi vid vecka 16 (FAS).

SOLO 1 (FAS)a

SOLO 2 (FAS)a


Placebo

Dupixent

300 mg
varannan vecka

Dupixent

300 mg
per vecka

Placebo

Dupixent

300 mg
varannan vecka

Dupixent

300 mg
per vecka

Randomiserade patienter

224

224

223

236

233

239

IGA 0 eller 1b, % svarandec

10,3 %

37,9 %e

37,2 %e

8,5 %

36,1 %e

36,4 %e

EASI-50, % svarandec

24,6 %

68,8 %e

61,0 %e

22,0 %

65,2 %e

61,1 %e

EASI-75, % svarandec

14,7 %

51,3 %e

52,5 %e

11,9 %

44,2 %e

48,1 %e

EASI-90, % svarandec

7,6 %

35,7 %e

33,2 %e

7,2 %

30,0 %e

30,5 %e

EASI, LS medeländring % från baslinjen
(+/- SE)

-37,6 %

(3,28)

-72,3 %e

(2,63)

-72,0 %e (2,56)

-30,9 % (2,97)

-67,1 %e

(2,52)

-69,1 %e (2,49)

SCORAD, LS medeländring % från baslinjen
(+/- SE)

-29,0 % (3,21)

-57,7 %e 

(2,11)

-57,0 %e

(2,11)

-19,7 %

(2,52)

-51,1 %e

(2,02)

53,5 %e

(2,03)

Pruritus NRS, LS medel-ändring % från baslinjen (+/- SE)

-26,1 % (3,02)

-51,0 %e

(2,50)

-48,9 %e

(2,60)

-15,4 %

(2,98)

-44,3 %e

(2,28)

-48,3 %e

(2,35)

Antal patienter med pruritus-NRS-poäng >4
vid baslinjen

212

213

201

221

225

228

Pruritus-NRS (>4 poängs förbättring), % svarandec, d 

12,3 %

40,8 %e

40,3 %e 

9,5%

36,0  %e

39,0 %e

LS=minsta kvadrat, SE=standardfel
a Fullt analysset (FAS), inkluderar alla randomiserade patienter.
b Svarande definierades som en patient med IGA 0 eller 1 (”symtomfri” eller ”nästan symtomfri”) med minskning på ≥2 poäng på en IGA-skala 0-4.
c Patienter som fick nödbehandling eller saknade data ansågs som ej svarande.
d en signifikant större andel patienter behandlade med Dupixent fick förbättring med pruritus-NRS-poäng på ≥4 jämfört med placebo vid vecka 2 (p <0,01).
e p-värde <0,0001


Figur 1: Medelprocentändring från baslinjen i EASI i SOLO 1a och SOLO 2a (FAS)b

Figur 1

LS=minsta kvadrat

a I primäranalysen av effektmåtten ansågs de patienter som fick undsättningsbehandling eller som saknade data som ej svarande.

b Fullt analys-set (FAS), inkluderar alla randomiserade patienter.


Figur 2: Medelprocentändring från baslinjen i NRS i SOLO 1a och SOLO 2a (FAS)b

Figur 2

LS=minsta kvadrat

a I primäranalysen av effektmåtten ansågs de patienter som fick undsättningsbehandling eller som saknade data som ej svarande.

b Fullt analys-set (FAS), inkluderar alla randomiserade patienter.


Behandlingseffekter i subgupper (vikt, ålder, kön, etnicitet, bakgrundsbehandling inklusive immunsuppressiv behandling) i SOLO 1 och SOLO 2 var i enlighet med resultaten för hela studiepopulationen.


52-veckorsstudie med samtidig TCS-behandling (CHRONOS)


I CHRONOS fick en större andel av patienterna som randomiserats till 300 mg Dupixent varannan vecka + TCS-behandling IGA-poäng 0 eller 1, EASI-75 och/eller förbättring med ≥4 poäng i pruritus-NRS från baslinjen till vecka 16 och vecka 52, jämfört med placebo + TCS (se Tabell 3).


En signifikant större andel patienter randomiserade till Dupixent + TCS fick snabb förbättring i pruritus-NRS jämfört med placebo + TCS (definierat som ≥4 poängs förbättring så tidigt som vecka 2, p <0.05) och andelen patienter som svarade på pruritus-NRS fortsatte att öka under behandlingsperioden. Förbättringen i pruritus-NRS inföll i enlighet med förbättringen av objektiva tecken på atopisk dermatit.


Figur 3 och Figur 4 visar medelprocentändringen från baslinjen i EASI respektive medeländringen i procent från baslinjen i NRS, upp till vecka 52 i CHRONOS.


Tabell 3: Effektresultat för Dupixent med samtidig behandling med TCSa vid vecka 16 och vecka 52 i CHRONOS.

Vecka 16 (FAS)b

Vecka 52 (FAS vecka 52)b


Placebo + TCS

Dupixent

300 mg
varannan vecka + TCS

Dupixent

300 mg per vecka + TCS

Placebo +

TCS

Dupixent

300 mg varannan vecka+TCS

Dupixent

300 mg per vecka + TCS

Randomiserade patienter

315

106

319

264

89

270

IGA 0 eller 1c, % svaranded

12,4 %

38,7 %f

39,2 %f

12,5 %

36,0 %f

40,0 %f

EASI-50, % svaranded

37,5 %

80,2 %f

78,1 %f

29,9 %

78,7 %f

70,0 %f

EASI-75, % svaranded

23,2 %

68,9 %f

63,9 %f

21,6 %

65,2 %f

64,1 %f

EASI-90, % svaranded

11,1 %

39,6 %f

43,3 %f

15,5 %

50,6 %f

50,7 %f

EASI, LS medel-%-ändring från baslinjen
(+/- SE)

-48,4 % (3,82)

-80,5 %f (6,34)

-81,5 %f (5,78)

-60,9 % (4,29)

-84,9 %g (6,73)

-87,8 %h (6,19)

SCORAD, LS medel-%-ändring från baslinjen 
(+/- SE)

-36,2 %

(1,66)

-63,9 %f

(2,52)

-65,9 %f

(1,49)

-47,3 %

(2,18)

-69,7 %f

(3,06)

-70,4 %f

(1,72)

Pruritus-NRS, LS medel-%-ändring från baslinjen 
(+/- SE)

-30,3 %

(2,36)

-56,6 %f

(3,95)

-57,1 %f

(2,11)

-31,7 %

(3,95)

-57,0 %i

(6,17)

-56,5 %f

(3,26)

Antal patienter med pruritus-NRS-poäng 4 vid baslinjen

299

102

295

249

86

249

Pruritus-NRS (4 poängs förbättring), % svaranded, e

19,7 %

58,8 %f

50,8 %f 

12,9 %

51,2 %f

39,0 %f

LS=minsta kvadrat, SE=standardfel

a Alla patienter fick topikala kortikosteroider som bakgrundsbehandling och patienterna tilläts använda topikala kalcineurinhämmare.
b Fullt analys-set (FAS), inkluderar alla randomiserade patienter. FAS vecka 52 inkluderar alla patienter som randomiserats minst ett år innan sista bestämda datum för primäranalys.
c Svarande definierades som en patient med IGA 0 eller 1 (”symtomfri” eller ”nästan symtomfri”) med minskning på ≥2 poäng på IGA-skalan 0-4.
d Patienter som fick undsättningsbehandling eller saknade data ansågs som ej svarande.
e en signifikant större andel patienter med Dupixent fick förbättring med pruritus-NRS-poäng på ≥4 jämfört med placebo vid vecka 2 (p <0,05).
f p-värde <0,0001

g p-värde = 0,0015

h p-värde = 0,0003

i p-värde = 0,0005


Figur 3: Medelprocentändring från baslinjen i EASI i CHRONOSa (FAS vecka 52)b

Figur 3

LS=minsta kvadrat

a I primäranalysen av effektmåtten ansågs de patienter som fick undsättningsbehandling eller som saknade data som ej svarande.

b FAS vecka 52 inkluderar alla patienter som randomiserats minst ett år innan sista bestämda datum för primäranalys.


Figur 4: Medelprocentändring från baslinjen i NRS i CHRONOSa (FAS vecka 52)b

Figur 4

LS=minsta kvadrat

a I primäranalysen av effektmåtten ansågs de patienter som fick undsättningsbehandling eller som saknade data som ej svarande.

b FAS vecka 52 inkluderar alla patienter som randomiserats minst ett år innan sista bestämda datum för primäranalys.


Behandlingseffekter i subgrupper (vikt, ålder, kön, etnicitet, bakgrundsbehandling inklusive immunsuppressiv behandling) i CHRONOS var i enlighet med resultaten i hela studiepopulationen.


Kliniskt svar hos patienter som inte är tillräckligt välkontrollerade med, inte tål eller inte bör använda ciklosporin (CAFE-studien)


CAFE-studien utvärderade effekten av Dupixent jämfört med placebo under en 16-veckors behandlingsperiod, administrerat med samtidig TCS i vuxna patienter med AD som inte är tillräckligt välkontrollerade med eller inte tål oralt ciklosporin, eller när denna behandling för närvarande är kontraindicerad eller inte medicinsk lämplig.


Totalt 325 patienter inkluderades, där 210 patienter som tidigare exponerats för ciklosporin och 115 patienter som aldrig exponerats för ciklosporin på grund av att ciklosporinbehandling inte var medicinskt lämpligt. Medelåldern var 38,4 år, 38,8 % var kvinnor, medelpoäng för EASI vid baslinjen var 33,1, medel-BSA var 55,7, veckogenomsnittet för pruritus-NRS var 6,4 vid baslinjen, medelpoängen för SCORAD vid baslinjen var 67,2 och medel-DLQI var vid baslinjen 13,8.


Det primära effektmåttet var andelen patienter med EASI-75 vid vecka 16.

De primära och sekundära effektmåtten i 16-veckors CAFE-studien summeras i tabell 4.


Tabell 4: Resultat för primära och sekundära effektmått i CAFE-studien

Placebo + TCS

Dupixent 300 mg varannan vecka + TCS

Dupixent 300 mg per vecka +TCS

Randomiserade patienter

108

107

110

EASI-75, % svarande

29,6 %

62,6 %

59,1 %

EASI, LS medel-%-ändring från baslinjen (+/- SE)

-46,6

(2,76)

-79,8

(2,59)

-78,2

(2,55)

Pruritus-NRS, LS medel-%- ändring från baslinjen (+/- SE)

-25,4 %

(3,39)

-53,9 %

(3,14)

-51,7 %

(3,09)

SCORAD, LS medel-%- ändring från baslinjen (+/- SE)

-29,5 %

(2,55)

-62,4 %

(2,48)

-58,3 %

(2,45)

DLQI, LS medel ändring från baslinjen (SE)

-4,5

(0,49)

-9,5

(0,46)

-8,8

(0,45)

I subgruppen av patienter i 52 veckors CHRONOS studien som liknade CAFE studiepopulatioinen uppnådde 69,6 % av patienterna med 300 mg Dupixent varannan vecka EASI-75 jämfört med 18,0 hos placebogruppen vecka 16, och 52,4 % av gruppen med 300 mg Dupixent varannan vecka jämfört med 18,6 % hos placebogruppen vecka 52. I denna subgrupp, var procentändringen för pruritus-NRS från baslinjen -51,4 % vs -30,2 % vecka 16 och -54,8 % vs -30,9 % vecka 52 för gruppen med 300 mg Dupixent varannan vecka respektive placebogruppen.


Vidhållande och varaktighet av behandlingssvar (SOLO CONTINUE studien)


För att utvärdera vidhållande och varaktighet av behandlingssvar, randomiserades de försökspersoner som behandlats med Dupixent i 16 veckor i studierna SOLO 1 och SOLO 2 och som uppnådde IGA 0 eller 1 och EASI-75 till studien SOLO CONTINUE med ytterligare 36 veckors behandling med Dupixent eller placebo, till en kumulativ 52-veckorsbehandling. Effektmåtten utvärderades vecka 51 eller 52.


De primära deleffektmåtten var procentuell förändring i EASI mellan baslinjen (vecka 0) och vecka 36 från SOLO 1 och SOLO 2 studiernas baslinje samt procentandel patienter med EASI-75 vecka 36 som hade EASI-75 vid baslinje.


Patienter som fortsatte med samma doseringsregim som i SOLO 1 och SOLO 2 studierna (300 mg en gång varannan vecka eller 300 mg en gång per vecka) uppvisade optimalt vidhållande av klinisk effekt, medan effekten av andra doseringsregimer uppvisade en dosrelaterad minskning.


Resultat av primära och sekundära effektmått summeras i tabell 5.


Tabell 5: Resultat av primära och sekundära effektmått i SOLO CONTINUE studien

Placebo

Dupilumab 300 mg


N=83

Var 8:e vecka
N=84

Var 4:e vecka
N=86

Varje/varannan vecka
N=169

Primära deleffektmått

LS genomsnittlig procentuell ändring (+/- SE) mellan baslinjen

och vecka 36 i EASI poäng från bakomliggande studies baslinje

21,7
(3,13)

6,8***
(2,43)

3,8***
(2,28)

0,1***
(1,74)

Procent patienter med EASI-75 vecka 36 som hade EASI-75 vid baslinje, n (%)

24/79
(30,4 %)

45/82*
(54,9 %)

49/84**
(58,3 %)

116/162***
(71,6 %)

Viktiga sekundära effektmått

Procent patienter vilkas IGA respons vecka 36 vidhölls inom 1 poäng av baslinjen inom subgruppen av patienter med IGA (0,1) vid baslinjen, n (%)

18/63
(28,6)

32/64­
(50,0)

41/66**
(62,1)

89/126***
(70,6)

Procent patienter med IGA (0,1) vecka 36 inom subgruppen av patienter med IGA (0,1) vid baslinjen, n (%)

9/63
(14,3)

21/64­
(32,8)

29/66** (43,9)

68/126***
(54,0)

Procent patienter vars högsta pruritus-NRS ökade med ≥3 poäng från baslinjen till vecka 35 i subgruppen av patienter med högsta pruritus-NRS

≤7 vid baselinjen, n (%)

56/80
(70,0)

45/81
(55,6)

41/83­
(49,4)

57/168***
(33,9)

­P<0.05, *P<0.01, **P<0.001, ***P≤0.0001


I SOLO CONTINUE observerades en trend för ökad behandlingsutlöst ADA-positivitet med ökad doseringsintervall. Behandlingsutlöst ADA: behandling en gång per vecka: 1.2 %; varannan vecka: 4.3 %; var 4:e vecka: 6.0 %; var 8:e vecka: 11.7 %. ADA respons som varade i över 12 veckor: behandling en gång per vecka: 0.0 %; varannan vecka: 1.4 %; var 4:e vecka: 0.0 %; var 8:e vecka: 2.6 %.


Livskvalitet/patientrapportering av utfall


I båda monoterapistudierna (SOLO 1 och SOLO 2) förbättrades patientrapporterade symtom och påverkan av AD på sömn och hälsorelaterad livskvalitet för båda dosgrupperna (300 mg Dupixent varannan vecka och varje vecka), mätt vecka 16 som totalpoäng av POEM och DLQ1 jämfört med placebo. En signifikant större andel patienter som fått Dupixent fick kliniskt relevanta minskningar i totalpoäng av POEM och DLQ1 (var och en definierad som ≥4 poängs förbättring) från baslinjen till vecka 16 jämfört med placebo. Dessutom minskades signifikant ångest- och depressionssymtom mätt som totalpoäng av HADS i Dupixent-gruppen jämfört med placebo vecka 16. I en undergrupp av patienter med poäng för HADS-ångest eller HADS-depression ≥8 vid baslinjen (gränsvärdet för ångest eller depression) hade en större andel av patienterna i Dupixent-gruppen uppnått poäng för HADS-ångest eller HADS-depression <8 vecka 16, jämfört med placebo (se Tabell 6).


Tabell 6: Ytterligare resultat av sekundära effektmått för Dupixent monoterapi vecka 16.

Monoterapi


SOLO 1 vecka 16

SOLO 2 vecka 16


Placebo

Dupixent

300 mg varannan vecka

Dupixent

300 mg per vecka

Placebo

Dupixent

300 mg varannan vecka

Dupixent

300 mg per vecka

Randomiserade patienter

224

224

223

236

233

239

DLQI, LS medeländring från baslinjen (SE)

-5,3

(0,50) 

-9,3a

(0,40)

-9,0a

(0,40)

-3,6

(0,50)

-9,3a

(0,38)

-9,5a

(0,39)

POEM, LS medeländring från baslinjen (SE)

-5,1

(0,67)

-11,6a

(0,49)

-11,0a

(0,50)

-3,3

(0,55)

-10,2a

(0,49)

-11,3a

(0,52)

HADS, LS medeländring från baslinjen (SE)

-3,0

(0,65)

-5,2b

(0,54)

-5,2b

(0,51)

-0,8

(0,44)

-5,1a

(0,39)

-5,8a

(0,38)


Antal patienter med DLQI 4 vid baslinjen

213

209

209

225

223

234

DLQI

(≥4-poängs förbättring), % svarande

30,5 %

64,1 %a

58,4 %a

27,6 %

73,1 %a

62,0 %a


Antal patienter med POEM 4 vid baslinjen

223

222

222

234

233

239

POEM

(≥4-poängs förbättring), % svarande

26,9 %

67,6 %a

63,1 %a

24,4 %

71,7 %a

64,0 %a


Antal patienter med HADS-ångest 8 eller HADS-depression 8 vid baslinjen

97

100

102

115

129

136

Patienter som uppnått HADS-ångest- och HADS-depression-poäng <8, %

12,4 %

41,0 %a

36,3 %b

6,1 %

39,5 %a

41,2 %a

LS = minsta kvadrat; SE = standardfel

a p-värde <0,0001

b p- värde <0,001


I studien med samtidig medicinering med TCS (CHRONOS) förbättrades patientrapporterade symtom och påverkan av AD på sömn och hälsorelaterad livskvalitet för båda dosgrupperna (300 mg Dupixent varannan vecka + TCS och 300 mg Dupixent varje vecka + TCS), mätt vecka 52 som totalpoäng av POEM och DLQ1 jämfört med placebo + TCS. En större andel patienter som fått 300 mg Dupixent varannan vecka + TCS och 300 mg Dupixent varje vecka + TCS fick kliniskt relevanta minskningar i totalpoäng av POEM och DLQ1 (var och en definierad som ≥4 poängs förbättring) från baslinjen till vecka 52 jämfört med placebo + TCS. Dessutom minskades ångest- och depressionssymtom mätt som totalpoäng av HADS hos patienterna som fick 300 mg Dupixent varannan vecka + TCS och 300 mg Dupixent varje vecka + TCS jämfört med placebo + TCS vecka 52. I en post-hoc-analys av en undergrupp av patienter med poäng för HADS-ångest eller HADS-depression ≥8 vid baslinjen (gränsvärdet för ångest eller depression) hade en större andel av patienterna som fick 300 mg Dupixent varannan vecka + TCS och 300 mg Dupixent varje vecka + TCS uppnått poäng för HADS-ångest och HADS-depression <8 vecka 52, jämfört med placebo + TCS (se Tabell 7).


Tabell 7: Ytterligare resultat av sekundära effektmått för Dupixent med samtidig användning av TCS vecka 16 och vecka 53 i CHRONOS.

Samtidig användning av TCS


CHRONOS vecka 16

CHRONOS vecka 52


Placebo

Dupixent 300 mg varannan vecka + TCS

Dupixent 300 mg 
per vecka
+ TCS

Placebo

+TCS

Dupixent 300 mg varannan vecka + TCS

Dupixent

300 mg per vecka
+ TCS

Randomiserade patienter

315

106

319

264

89

270

DLQI, LS-medeländring från baslinjen (SE)

-5,8

(0,34)

-10,0a

(0,50)

-10,7a

(0,31)

-7,2

(0,40)

-11,4a

(0,57)

-11,1a

(0,36)

POEM, LS-medeländring från baslinjen (SE)

-5,3

(0,41)

-12,7a

(0,64)

-12,9a

(0,37)

-7,0

(0,57)

-14,2a

(0,78)

-13,2a

(0,45)

HADS, LS-medeländring från baslinjen (SE)

-4,0

(0,37)

-4,9

(0,58)

-5,4c

(0,35) 

-3,8

(0,47)

-5,5c

(0,71) 

-5,9b

(0,42) 
Antal patienter med DLQI 4 vid baslinjen

300

100

311

254

85

264

DLQI

(≥4-poängs förbättring), % svarande

43,0 %

81,0 %a

74,3 %a

30,3 %

80,0 %a

63,3 %a
Antal patienter med POEM 4 vid baslinjen

312

106

318

261

89

269

POEM

(4-poängs förbättring), % svarande

36,9 %

77,4 %a

77,4 %a

26,1 %

76,4 %a

64,7 %a
Antal patienter med HADS-ångest 8 or HADS-depression 8 vid baslinjen 

148

59

154

133

53

138

Patienter som uppnått HADS-ångest och HADS-depression <8, %

26,4 %

47,5 %c

47,4 %b

18,0 %

43,4 %b

44,9 %a

LS = minsta kvadrat; SE = standardfel

a p-värde <0,0001

b p-värde <0,001

c p-värde <0,05


Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Dupixent för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för atopisk dermatit (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).

Farmakokinetik

Absorption

Efter en subkutan enkeldos på 75-600 mg dupilumab var mediantid till maximal koncentration i serum (tmax) 3-7 dagar. Dupilumabs absoluta biotillgänglighet efter en subkutan dos uppskattas till 64 % beräknat utifrån farmakokinetisk populationsanalys.


Steady-state-koncentrationer uppnåddes i vecka 16 efter administrering av en 600 mg startdos och därefter 300 mg varannan vecka. I kliniska studier var steady-state-koncentrationen (medel ± SD) 73,3±40,0 µg/ml till 79,9±41,4 µg/ml för doseringen 300 mg varannan vecka.


Distribution

En distributionsvolym för dupilumab på cirka 4,6 liter uppskattades med hjälp av farmakokinetisk populationsanalys, vilket tyder på att dupilumab främst distribueras vaskulärt.


Metabolism

Specifika metabolismstudier har inte genomförts eftersom dupilumab är ett protein. Dupilumab förväntas brytas ner till små peptider och individuella aminosyror.


Eliminering

Dupilumabs elimination medieras parallellt genom linjära och icke-linjära vägar. Vid högre koncentrationer sker dupilumab-elimination primärt genom ej mättnadsbar proteolytisk väg medan den vid lägre koncentrationer domineras av icke-linjär mättnadsbar IL-4Rα-målmedierad elimination.

Efter den sista steady-state-dosen tar det i genomsnitt 10 och 13 veckor för dupilumab-koncentrationen att sjunka till under detektionsgränsen, efter doseringarna 300 mg varannan vecka respektive 300 mg varje vecka, uppskattat med farmakokinetisk populationsanalys.


Linjäritet/icke-linjäritet

På grunda av icke-linjärt clearance ökar dupilumab-exponeringen, mätt som ytan under koncentration-tid-kurvan, mer än proportionellt med dosen efter subkutana enkeldoser på 75-600 mg.

 

Särskilda patientgrupper


Kön

Inget samband kunde hittas mellan kön och någon kliniskt relevant påverkan på systemexponering av dupilumab, enligt resultat av farmakokinetisk populationsanalys.


Äldre patienter

Av de 1472 patienter med atopisk dermatit som exponerades för Dupixent i en fas 2 dosintervallstudie eller fas 3 placebokontrollerade studier var totalt 67 äldre än 65 år. Även om inga skillnader i säkerhet eller effekt observerades mellan äldre och yngre patienter, är antalet patienter över 65 år inte stort nog för att avgöra om de svarar annorlunda på behandlingen än yngre patienter.


Inget samband kunde hittas mellan ålder och någon kliniskt relevant påverkan på systemexponering av dupilumab, enligt resultat av farmakokinetisk populationsanalys. Det var dock bara 61 patienter över 65 år inkluderade i denna analys.


Etnicitet

Inget samband kunde hittas mellan ras och någon kliniskt relevant påverkan på systemexponering av dupilumab, enligt resultat av farmakokinetisk populationsanalys.


Nedsatt leverfunktion

Dupilumab, som är en monoklonal antikropp, förväntas inte genomgå signifikant hepatisk elimination. Inga kliniska studier har utförts för att undersöka effekten av nedsatt leverfunktion på dupilumabs farmakokinetik.


Nedsatt njurfunktion

Dupilumab, som är en monoklonal antikropp, förväntas inte genomgå signifikant renal elimination. Inga kliniska studier har utförts för att undersöka effekten av nedsatt njurfunktion på dupilumabs farmakokinetik. Inget samband kunde hittas mellan milt eller måttligt nedsatt njurfunktion och någon kliniskt relevant påverkan på systemexponering av dupilumab, enligt resultat av farmakokinetisk populationsanalys. Mycket begränsade data finns i patienter med svårt nedsatt njurfunktion.


Kroppsvikt

Dupilumabs dalkoncentrationer var lägre hos personer med högre kroppsvikt, men utan relevant påverkan på effekten.


Pediatrisk population

Dupilumabs farmakokinetik hos barn har inte studerats.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende upprepad dos-toxicitetsstudier (inklusive säkerhetsfarmakologiska effektmått), samt reproduktions- och utvecklingstoxicitetsstudier visade inte på några särskilda risker för människa.


Dupilumabs mutagena potential har inte utvärderats, monoklonala antikroppar förväntas dock inte påverka DNA eller kromosomer.


Karcinogenicitetsstudier har inte genomförts med dupilumab. En utvärdering av tillgängliga data gällande IL-4Rα-hämning och djurtoxikologiska data med surrogat-antikroppar tyder inte på någon ökad karcinogen potential för dupilumab.


Vid en reproduktionstoxikologisk studie på apor, där surrogat-antikroppar specifika mot apans IL-4Rα användes, sågs inga fetala abnormaliteter vid doser som mättade IL-4Rα.


En kombinerad segment II och III pre- och postnatal utvecklingsstudie påvisade inga biverkningar på moderdjuren eller deras avkomma upp till 6 månader efter födseln.


Fertilitetsstudier utförda på han- och honmöss där surrogatantikroppar mot IL-4Rα användes visade inte på någon försämring av fertiliteten (se avsnitt Fertilitet).

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje förfylld spruta för engångsbruk innehåller 300 mg dupilumab i 2 ml lösning (150 mg/ml).


Dupilumab är en helt human monoklonal antikropp mot interleukin (IL)-4-receptor alfa som hämmar IL-4/IL-13-signalering, och är producerade i ovarieceller från kinesisk hamster (Chinese Hamster Ovary, CHO) med hjälp av rekombinant DNA-teknik.


Förteckning över hjälpämnen

L-argininhydroklorid, L-histidin, Polysorbat 80, natriumacetat, ättiksyra, sukros, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

dupilumab

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Even though biomolecules are exempted they should still be regarded as biologically active.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Om nödvändigt kan förfyllda sprutor förvaras i rumstemperatur upp till 25 °C i maximalt 14 dagar. Förvaras vid högst 25 °C. Om förpackningen tas ut från kylskåpet permanent kan datum för uttagandet noteras på ytterkartongen. Efter att Dupixent tagits ut ur kylskåpet ska det användas inom 14 dagar eller kasseras.


Förvaring

Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C).


Får ej frysas.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Hantering

Användaranvisning för beredning och administrering av Dupixent i en förfylld spruta finns i bipacksedeln.


Lösningen ska vara klar till svagt opaliserandeopaliserande och färglös till svagt gul. Om lösningen är grumlig, missfärgad eller innehåller synliga partiklar ska lösningen inte användas.


Efter att den förfyllda sprutan tagits ut ur kylskåpet ska den ges tillfälle att uppnå rumstemperatur genom att vänta 45 minuter innan Dupixent injiceras.


Den förfyllda sprutan ska inte utsättas för värme eller direkt solljus och ska inte skakas.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar. Efter användning placeras den förfyllda sprutan i en sticksäker behållare och slängs enligt gällande anvisningar. Återanvänd inte behållaren. Förvara behållaren utom syn- och räckhåll för barn.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 300 mg (klar till svagt opaliserande, färglös till svagt gul utan synliga partiklar)
2 styck förfylld spruta med automatiskt nålskydd, 11264:21, (F)

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av