FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dupixent

Sanofi AB

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 300 mg
(klar till svagt opaliserande, färglös till svagt gul utan synliga partiklar)

Medel vid atopisk dermatit, astma och/eller kronisk rinosinuit med näspolyper

Aktiv substans:
ATC-kod: D11AH05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Dupixent injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 300 mg; injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 300 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Subventioneras endast för 1. patienter med svår atopisk dermatit som på grund av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ. 2. patienter med otillräckligt kontrollerad astma trots underhållsbehandling med högdos inhalationssteroider i kombination med ett annat läkemedel och: -som kännetecknas av förhöjda nivåer av eosinofiler och FeNO eller -antingen behandling med perorala kortikosteroider (OCS) i doser som ger ökad risk för biverkningar eller när OCS är kontraindicerat.

Texten är baserad på produktresumé: 9 december 2020. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Atopisk dermatit


Vuxna och ungdomar

Dupixent är indicerat för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre) vilka är aktuella för systemisk behandling.


Barn 6 till 11 år

Dupixent är indicerat för behandling av svår atopisk dermatit hos barn 6 till 11 år vilka är aktuella för systemisk behandling.


Astma

Dupixent är indicerat för vuxna och ungdomar (12 år och äldre), som tillägg till underhållsbehandling vid svår astma med typ 2 inflammation, som kännetecknas av förhöjda nivåer av blodeosinofiler och/eller förhöjd kväveoxidhalt i utandningsluften FeNO, se avsnitt Farmakodynamik, som är otillräckligt kontrollerad trots hög dos inhalerad kortikosteroid (ICS) i kombination med ett annat läkemedel för underhållsbehandling.


Kronisk rinosinuit med näspolyper

Dupixent är indicerat för vuxna som en tilläggsbehandling till nasala kortikosterioider för behandling av svår kronisk rinosinuit med näspolyper, för vilka behandling med systemiska kortikosterioder och/eller kirurgi inte gett tillräcklig effekt.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Behandlingen ska initieras av vårdpersonal med erfarenhet inom diagnostik och behandling av de tillstånd som dupilumab är indicerat för (se avsnitt Indikationer).


Dosering


Atopisk dermatit


Vuxna

Rekommenderad dos av dupilumab hos vuxna patienter är en initial dos på 600 mg (två injektioner á 300 mg), följt av 300 mg varannan vecka, administrerat som subkutan injektion.


Ungdomar (12 till 17 år)

Rekommenderad dos av dupilumab för ungdomar (12 till 17 år) anges i Tabell 1.


Tabell 1: Dos av dupilumab för subkutan administrering hos ungdomar (12 år till 17 år) med atopisk dermatit

Patientens kroppsvikt

Initial dos

Efterföljande doser

(varannan vecka)

mindre än 60 kg

400 mg (två 200 mg injektioner)

200 mg

60 kg eller mer

600 mg (två 300 mg injektioner)

300 mg


Barn 6 till 11 år

Rekommenderad dos av dupilumab för barn 6 till 11 år anges i Tabell 2.


Tabell 2: Dos av dupilumab för subkutan administrering till barn 6 år till 11 år med atopisk dermatit

Kroppsvikt

Initial dos

Efterföljande doser

15 kg till mindre än 60 kg

300 mg (en 300 mg injektion) dag 1, följt av 300 mg dag 15

300 mg var fjärde vecka*, med start 4 veckor efter dos dag 15

60 kg eller mer

600 mg (två 300 mg injektioner)

300 mg varannan vecka

* Dosen kan ökas till 200 mg varannan vecka hos patienter med en kroppsvikt på 15 kg till mindre än 60 kg baserat på läkares bedömning.


Dupilumab kan användas med eller utan topikala kortikosteroider. Topikala kalcineurinhämmare kan användas, men ska reserveras endast för problemområden såsom ansikte, hals, samt intertriginösa och genitala områden.


Man bör överväga att avbryta behandlingen hos patienter där ingen effekt uppvisats efter 16 veckors behandling för atopisk dermatit. Vissa patienter med initial partiell effekt kan senare uppnå förbättring med fortsatt behandling efter längre än 16 veckor. Om behandling med dupilumab måste avbrytas, kan återinsättande av behandlingen fortfarande vara framgångsrik.


Astma


Den rekommenderade dosen av dupilumab för vuxna och ungdomar (12 år och äldre) är:

  • För patienter med svår astma och som får orala kortikosteorider eller för patienter med svår astma och komorbid måttlig till svår atopisk dermatit eller till vuxna med komorbid svår kronisk sinuit med näspolyper, en initial dos på 600 mg (två 300 mg injektioner), följt av 300 mg varannan vecka administrerad som subkutan injektion.


  • För alla andra patienter, en initial dos på 400 mg (två 200 mg injektioner), följt av 200 mg varannan vecka administrerad som subkutan injektion.

Patienter som får samtidiga orala kortikosteroider kan minska sin steroiddos när klinisk förbättring med dupilumab har inträffat (se avsnitt Farmakodynamik). Minskningen av steroiddosen bör ske gradvis (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Dupilumab är avsedd för långtidsbehandling. Behovet av fortsatt behandling bör övervägas åtminstone på årsbasis, baserat på läkarens bedömning av patientens grad av astmakontroll.


Kronisk rinosinuit med näspolyper


Den rekommenderade dosen av dupilumab för vuxna är en initial dos på 300 mg, följt av 300 mg varannan vecka.


Dupilumab är avsedd för långtidsbehandling. Man bör överväga att avbryta behandlingen hos patienter där ingen effekt uppvisats efter 24 veckors behandling av kronisk rinosinuit med näspolyper. Vissa patienter med initial partiell effekt kan senare uppnå förbättring vid fortsatt behandling mer än 24 veckor.


Missad dos


Om en dos missas ska dosen ges så snart som möjligt. Därefter återtas doseringen enligt ordinarie schema.


Särskilda patientgrupper


Äldre (≥65 år)

Ingen dosjustering rekommenderas för äldre patienter (se avsnitt Farmakokinetik).


Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs hos patienter med milt eller måttligt nedsatt njurfunktion. Mycket begränsade data finns tillgängliga för patienter med svårt nedsatt njurfunktion (se avsnitt Farmakokinetik).


Nedsatt leverfunktion

Inga data finns tillgängliga för patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt Farmakokinetik).


Kroppsvikt

Ingen dosjustering rekommenderas utifrån kroppsvikt för patienter med astma (12 år och äldre) eller hos vuxna med atopisk dermatit eller kronisk rinosinuit med näspolyper (se avsnitt Farmakokinetik).


För patienter (12 till17 år) med atopisk dermatit är den rekommenderade dosen 200 mg (<60 kg) eller 300 mg (≥ 60 kg) varannan vecka.


För patienter (6 till 11 år) med atopisk dermatit är den rekommenderade dosen 300 mg var fjärde vecka med möjlighet att öka till 200 mg varannan vecka (15 kg till <60 kg), och 300 mg varannan vecka (≥60 kg).


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av dupilumab för barn med atopisk dermatit under 6 år har inte fastställts. Säkerhet och effekt av dupilumab för barn med en kroppsvikt <15 kg har inte fastställts (se avsnitt Farmakokinetik). Inga data finns tillgängliga.


Säkerheten och effekten av dupilumab hos barn med svår astma under 12 år har inte fastställts (se avsnitt Farmakokinetik). Inga data finns tillgängliga.


Barn får vanligtvis inte kronisk rinosinuit med näspolyper. Säkerhet och effekt hos barn under 18 år med kronisk rinosinuit med näspolyper har inte fastställts (se avsnitt Farmakokinetik). Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt


Subkutan användning


Den förfyllda injektionspennan med dupilumab är inte avsedd för användning till barn under 12 år. För barn i åldern 6-11 år med atopisk dermatit, är administrering med den förfyllda sprutan lämplig.


Dupilumab administreras genom subkutan injektion i lår eller buk, förutom området 5 cm närmast naveln. Om någon annan ger injektionen kan även överarmen användas.


Initialdosen om 600 mg ges som två på varandra följande dupilumab-injektioner á 300 mg på olika administreringsställen.

Det rekommenderas att växla administreringsställe för varje injektion. Dupilumab ska inte injiceras i hud som är öm, skadad eller har blåmärken eller ärr.


En patient kan själv injicera dupilumab, alternativt kan injektionen ges av patientens vårdare om vårdpersonalen bedömer att så är lämpligt. Innan användning ska lämplig utbildning ges till patienten och/eller vårdare om hur dupilumab förbereds och administreras i enlighet med avsnittet ”Användaranvisning” i bipacksedeln.

Varningar och försiktighet

Dupilumab ska inte användas för att behandla akuta astmasymptom eller akuta exacerbationer. Dupilumab ska inte användas för att behandla akut bronkospasm eller status asthmaticus.


Systemiska, topikala eller inhalerade kortikosteroider bör inte avbrytas plötsligt vid initiering av behandling med dupilumab. Minskning av kortikosteroiddos, om så är lämpligt, bör vara gradvis och utföras under överinseende av läkare. Minskad kortikosteroiddos kan associeras med systemiska abstinenssymptom och/eller avmaskera tillstånd som tidigare undertryckts genom systemisk kortikosteroidbehandling.


Biomarkörer av typ 2-inflammation kan undertryckas genom systemisk kortikosteroidanvändning. Detta bör beaktas för att fastställa typ 2-status hos patienter som får orala kortikosteroider (se avsnitt Farmakodynamik).


Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten hos biologiska läkemedel ska den administrerade produktens namn och tillverkningssatsnummer noteras tydligt.


Överkänslighet

Om en systemisk överkänslighetsreaktion (omedelbar eller fördröjd) uppstår, ska administreringen av dupilumab omedelbart upphöra och lämplig behandling insättas. Fall av anafylaktisk reaktion, angioödem och serumsjuka/serumsjukeliknande reaktion har rapporterats. Anafylaktiska reaktioner och angioödem har inträffat från minuter till upp till sju dagar efter injektionen av dupilumab (avsnitt Biverkningar).


Eosinofila tillstånd

Fall av eosinofil lunginflammation och fall av vaskulit i samband med eosinofil granulomatos med polyangiit (EGPA) har rapporterats för dupilumab hos vuxna patienter som deltog i utvecklingsprogrammet för astma. Fall av vaskulit i samband med EGPA har rapporterats för dupilumab och placebo hos vuxna patienter med komorbid astma i utvecklingsprogrammet för kronisk rinosinuit med näspolyper. Läkare ska vara observanta på vaskulära utslag, förvärrade lungsymptom, hjärtkomplikationer och/eller neuropati som visas hos patienter med eosinofili. Patienter som behandlas för astma kan förekomma med allvarlig systemisk eosinofili som ibland uppvisar kliniska egenskaper för eosinofil lunginflammation eller vaskulit i överensstämmelse med eosinofil granulomatos med polyangiit, tillstånd som ofta behandlas med systemisk kortikosteroidbehandling. Dessa händelser brukar, men inte alltid, vara förknippade med minskningen av oral kortikosteroidbehandling.


Helmintinfektion

Patienter med känd helmintinfektion var exkluderade från att delta i kliniska studier. Dupilumab kan påverka immunsvaret mot helmintinfektioner genom hämning av IL-4/IL-13-signalering. Patienter med tidigare kända helmintinfektioner ska behandlas mot dem innan dupilumab sätts in. Om patienter blir infekterade under behandling med dupilumab och inte svarar på anti-helmintbehandling ska dupilumab-behandlingen avbrytas tills infektionen upphör.


Konjunktivitrelaterade reaktioner

Patienter som behandlas med dupilumab och utvecklar konjunktivit som inte botas med standardbehandling ska genomgå en oftalmologisk undersökning (avsnitt Biverkningar).


Patienter med atopisk dermatit eller kronisk rinosinuit med näspolyper med astmakomorbiditet

Patienter som får dupilumab för måttlig till svår atopisk dermatit eller svår kronisk rinosinuit med näspolyper som också har astmakomorbiditet ska inte justera eller avsluta astmabehandlingen utan att först konsultera sin läkare. Patienter med astmakomorbiditet ska följas noga efter avslutad dupilumab-behandling.


Vaccinationer

Levande och levande försvagade vacciner ska inte ges samtidigt med dupilumab, eftersom klinisk säkerhet och effekt inte har fastställts. Immunsvar mot TdaP-vaccin och meningokock-polysackarid-vaccin har utvärderats, se avsnitt Interaktioner. Det rekommenderas att patienterna vaccineras med levande och levande försvagade immuniseringar i överensstämmelse med gällande riktlinjer för immunisering före behandling med dupilumab.


Innehåll av natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 300 mg dos, dvs. är i princip ”natriumfritt”.

Interaktioner

Immunsvar vid vaccination utvärderades i en studie där patienter med atopisk dermatit behandlades med 300 mg dupilumab en gång i veckan i 16 veckor. Efter 12 veckor med dupilumab-behandling fick patienterna tetanus-difteri-kikhostevaccin (T-cellsberoende), och ett meningokock-polysackarid-vaccin (T-cellsoberoende) och immunsvaret utvärderades 4 veckor senare. Antikroppssvaret mot både tetanusvaccin och meningokock-polysackarid-vaccin var liknande i dupilumab-gruppen och placebogruppen. I studien sågs inga interaktioner mellan något av de icke-levande vaccinerna och dupilumab.


Patienter som behandlas med dupilumab kan därför samtidigt få inaktiverade eller icke-levande vaccinationer. För information om levande vacciner, se avsnitt Varningar och försiktighet.


I en klinisk studie på patienter med atopisk dermatit utvärderades dupilumabs effekter på CYP-substrats farmakokinetik (PK). Insamlade data indikerade inte några kliniskt relevanta effekter av dupilumab på aktiviteten av CYP1A2, CYP3A, CYP2C19, CYP2D6 eller CYP2C9.


Det förväntas inte att dupilumab har någon effekt på farmakokinetiken för samtidigt administrerade läkemedel. Baserat på populationsanalysen hade samtidiga, vanligen administrerade läkemedel inte någon effekt på farmakokinetiken för dupilumab hos patienter med måttlig till svår astma.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Det finns begränsat med data från användning av dupilumab hos gravida kvinnor. Djurstudier indikerar inte några direkta eller indirekta skadliga effekter avseende reproduktiv toxicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Dupilumab ska användas under graviditet endast om den potentiella nyttan överväger de potentiella riskerna för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om dupilumab utsöndras i bröstmjölk eller absorberas systemiskt efter intag. Ett beslut angående avslutande av amning eller dupilumab-behandling måste tas med hänsyn till nyttan med amning för barnet jämfört med nyttan med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Djurstudier visade ingen försämring av fertiliteten (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Trafik

Dupilumab har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Atopisk dermatit


Vuxna med atopisk dermatit


Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningarna var reaktioner vid injektionsstället, konjunktivit, blefarit och oral herpes.

Mycket sällsynta fall av serumsjuka/serumsjukeliknande reaktion har rapporterats i utvecklingsprogrammet för atopisk dermatit (se avsnitt Varningar och försiktighet).


I monoterapistudierna på vuxna var andelen patienter som avbröt behandlingen på grund av biverkningar 1,9 % i placebogruppen, 1,9 % i gruppen som fick 300 mg dupilumab varannan vecka och 1,5 % i gruppen som fick 300 mg dupilumab varje vecka. I studien med samtidig behandling med topikala kortikosteroider (TCS) på vuxna var andelen patienter som avbröt behandlingen på grund av biverkningar 7,6 % i placebo+TCS-gruppen, 1,8 % i gruppen som fick 300 mg dupilumab varannan vecka + TCS och 2,9 % i gruppen som fick 300 mg dupilumab varje vecka + TCS.


Tabell över biverkningar

Dupilumabs säkerhet utvärderades i fyra randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier och en dosintervallstudie hos patienter med måttlig till svår atopisk dermatit. I dessa fem studier behandlades 1689 personer med subkutana dupilumab-injektioner, med eller utan samtidiga topikala kortikosteroider (TCS). Totalt behandlades 305 patienter med dupilumab i minst 1 år.


I Tabell 3 listas de biverkningar som observerades i kliniska studier på atopisk dermatit och/eller efter marknadsföring, indelat efter organsystem och frekvens, och delas in enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.


Tabell 3 Lista med biverkningar vid atopisk dermatit

MedDRA Organsystemklass

Frekvens

Biverkning

Infektioner och infestationer

Vanliga

Konjunktivit

Oral herpes

Blodet och lymfsystemet

Vanliga

Eosinofili

Immunsystemet

Mycket sällsynta

Serumsjuka / serumsjukeliknande reaktioner

Ingen känd frekvens

Anafylaktisk reaktion*

Angioödem*

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk

Ögon

Vanliga

Allergisk konjunktivit

Ögonklåda

Blefarit

Muskuloskeletala systemet och bindväv


Ingen känd frekvens

Artralgi*

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Reaktioner vid injektionsstället

*Rapporterat efter marknadsföring


Ungdomar med atopisk dermatit (12 till 17 år)


Säkerheten för dupilumab bedömdes i en studie med 250 patienter i åldern 12-17 år med måttlig till svår atopisk dermatit (AD-1526). Säkerhetsprofilen för dupilumab hos dessa patienter följdes genom vecka 16 och liknade den säkerhetsprofil från studier hos vuxna med atopisk dermatit.


Pediatriska patienter med atopisk dermatit (6 till 11 år)


Säkerheten av dupilumab bedömdes i en studie med 367 patienter i åldern 6 till 11 år med svår atopisk dermatit (AD-1652). Säkerhetsprofilen för dupilumab + TCS hos dessa patienter genom vecka 16 var liknande säkerhetsprofilen i studier på vuxna och ungdomar med atopisk dermatit. Den långsiktiga säkerhetsprofilen för dupilumab som observerades hos barn och ungdomar var i överensstämmelse med det som ses hos vuxna med atopisk dermatit.


Astma


Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Den vanligaste biverkningen var erytem på injektionsstället. Anafylaktisk reaktion har rapporterats mycket sällan i utvecklingsprogrammet för astma (se avsnitt Varningar och försiktighet).


I DRI12544- och QUEST-studierna var andelen patienter som avbröt behandlingen på grund av biverkningar 4,3 % i placebogruppen, 3,2 % i gruppen som fick 200 mg dupilumab varannan vecka och 6,1 % i gruppen som fick 300 mg dupilumab varannan vecka.


Tabell över biverkningar


Totalt utvärderades 2 888 vuxna och ungdomar med måttlig till svår astma i 3 randomiserade, placebokontrollerade, multicenter studier med 24 till 52 veckors varaktighet (DRI12544, QUEST och VENTURE). Av dessa hade 2 678 en historik med en eller flera allvarliga exacerbationer under året före inklusionen i studierna, trots regelbunden användning av medel- till hög dos inhalerade kortikosteroider plus ytterligare en underhållsbehandling (DRI12544 och QUEST). Totalt deltog 210 patienter med oralt kortikosteroidberoende astma som fick hög dos inhalerade kortikosteroider plus upp till två ytterligare läkemedel för underhållsbehandling (VENTURE).


Säkerhetsprofilen för dupilumab i den 96 veckor långa säkerhetsstudien (TRAVERSE) överensstämde med den säkerhetsprofil som observerades i pivotala astmaundersökningar med upp till 52 veckors behandling.


I Tabell 4 listas de biverkningar som observerades i kliniska studierastma och/eller efter marknadsföring, indelat efter organsystem och frekvens, och delas in enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.


Tabell 4: Lista med biverkningar vid astma

MedDRA Organsystemklass

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Mycket sällsynta

Anafylaktisk reaktion

Ingen känd frekvens

Angioödem*

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ingen känd frekvens

Artralgi*

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Erytem vid injektionsstället


Vanliga

Ödem vid injektionsstället

Vanliga

Smärta vid injektionsstället

Vanliga

Pruritus vid injektionsstället

*Rapporterat efter marknadsföring


Kronisk rinosinuit med näspolyper


Sammanfattning av säkerhetsprofilen


De vanligaste biverkningarna var reaktioner vid injektionsstället och svullnad vid injektionsstället.


I säkerhetsuppföljningarna var andelen patienter som avbröt behandlingen på grund av biverkningar 2,0 % i gruppen som fick 300 mg dupilumab varannan vecka och 4,6 % i placebogruppen.


Tabell över biverkningar


Totalt 722 vuxna patienter utvärderades i två randomiserade, placebokontrollerade multicenterstudier under en period på 24 till 52 veckor (SINUS-24 och SINUS-52). Säkerhetsuppföljningarna innehåller data från de första 24 behandlingsveckorna.


I Tabell 5 listas de biverkningar som observerades i kliniska studierkronisk rinosinuit med näspolyper och/eller efter marknadsföring, indelat efter organsystem och frekvens, och delas in enligt följande kategorier: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.


Tabell 5. Lista med biverkningar på kronisk rinosinuit med näspolyper

MedDRA Organsystemklass

Frekvens

Biverkning

Infektioner och infestationer

Vanliga

Konjunktivit

Blod och lymfsystemet

Vanliga

Eosinofili

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Anafylaktisk reaktion*

Angioödem*

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ingen känd frekvens

Artralgi*

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

Reaktion vid injektionsstället

Svullnad vid injektionsstället

*Rapporterat efter marknadsföring


Beskrivning av utvalda biverkningar vid indikationerna atopisk dermatit, astma och kronisk rinosinuit med näspolyper


Överkänslighet

Fall av anafylaktisk reaktion, angioödem och serumsjuka/serumsjukeliknande reaktion har rapporterats efter administrering av dupilumab (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Konjunktivit och relaterade reaktioner

Konjunktivit uppkom oftare hos patienter med atopisk dermatit som fick dupilumab. De flesta patienter med konjunktivit återhämtade sig eller återhämtade sig under behandlingsperioden. Bland astmapatienter var frekvensen av konjunktivit låg och i motsvarande nivå för dupilumab och placebo. Hos patienter med kronisk rinosinuit med näspolyper var frekvensen av konjunktivit högre för dupilumab än med placebo, fastän lägre än vad som observerats hos patienter med atopisk dermatit (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Eczema herpeticum

Eczema herpeticum rapporterades hos <1 % i dupilumab-grupperna och hos <1 % i placebogruppen i 16-veckors monoterapi-studierna vid atopisk dermatit. I den 52-veckors dupilumab + TCS-studien vid atopisk dermatit rapporterades eczema herpeticum hos 0,2 % i gruppen med dupilumab + TCS och hos 1,9 % i gruppen med placebo + TCS.


Eosinofili

Dupilumab-behandlade patienter hade en större genomsnittlig initial ökning från baslinjen i eosinofilantal jämfört med patienter behandlade med placebo. Eosinofilantalet sjönk till nära baslinjenivåerna under studiebehandling och återgick till baslinjen under den öppna förlängda säkerhetsstudien på astma (TRAVERSE).


Behandlingsframkallad eosinofili (≥ 5000 celler/µl) rapporterades hos <2 % för de patienter som behandlades med dupilumab och <0,5 % för placebobehandlade patienter.


Infektioner

I de kliniska studierna med monoterapi vid atopisk dermatit i 16 veckor rapporterades allvarliga infektioner hos 1,0 % av patienterna som behandlades med placebo och 0,5 % av patienterna som behandlades med dupilumab. I 52-veckors CHRONOS-studien på atopisk dermatit rapporterades allvarliga infektioner hos 0,6 % av patienterna som behandlades med placebo och 0,2 % av patienterna som behandlades med dupilumab.


Ingen ökning i total incidens av infektioner observerades för dupilumab jämfört med placebo i säkerhetssammanställningen av kliniska studier av kronisk rinosinuit med näspolyper.

I 52-veckors SINUS-52-studien rapporterades allvarliga infektioner hos 1,3 % av patienterna som behandlades med dupilumab och hos 1,3 % av patienterna som behandlades med placebo.


Immunogenicitet

Som för alla terapeutiska proteiner finns risk för immunogenicitet med dupilumab.


ADA (anti-läkemedelsantikropp) svar associerades generellt sett inte med påverkan på dupilumabs exponering, säkerhet eller effekt.


Ungefär 5 % av patienterna med atopisk dermatit, astma eller kronisk rinosinuit med näspolyper som fick dupilumab 300 mg varannan vecka i 52 veckor utvecklade ADA mot dupilumab; ungefär 2 % uppvisade beständigt ADA-svar och ungefär 2 % hade neutraliserande antikroppar. Liknande resultat sågs hos pediatriska patienter (6 till 11 år) med atopisk dermatit som fick dupilumab 200 mg varannan vecka eller 300 mg var fjärde vecka i 16 veckor.


Ungefär 16 % av ungdomarna med atopisk dermatit som fick dupilumab 300 mg eller 200 mg varannan vecka i 16 veckor utvecklade antikroppar mot dupilumab; ungefär 3 % uppvisade beständigt ADA-svar, och ungefär 5 % hade neutraliserande antikroppar.


Ungefär 9 % av patienterna med astma som fick dupilumab 200 mg varannan vecka i 52 veckor utvecklade antikroppar mot dupilumab; ungefär 2 % uppvisade beständigt ADA-svar och ungefär 4 % hade neutraliserande antikroppar.


Oavsett ålder eller population var ungefär 2 till 4 % av patienterna i placebogrupperna positiva för antikroppar mot dupilumab; ungefär 2 % uppvisade beständigt ADA-respons och ungefär 1% hade neutraliserande antikroppar.


Mindre än 1 % av patienterna som fick dupilumab enligt godkända dosscheman uppvisade höga nivåer av ADA-svar associerat med minskad exponering och effekt. Dessutom fick en patient serumsjuka och en serumsjukeliknande reaktion (<0,1 %) som var associerat med höga ADA-nivåer (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Pediatrisk population


Den säkerhetsprofil som observerades i kliniska prövningar hos barn i åldern 6 till 11 år och hos ungdomar i åldern 12 till 17 år med atopisk dermatit och astma liknade den hos vuxna.


Den långsiktiga säkerheten för dupilumab bedömdes på 89 ungdomar som inkluderades i en öppen förlängningsstudie på måttlig till svår astma (TRAVERSE). I denna studie följdes patienter i upp till 96 veckor. Säkerhetsprofilen för dupilumab i TRAVERSE överensstämde med den säkerhetsprofil som observerades i pivotala astmaundersökningar med upp till 52 veckors behandling.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns ingen specifik behandling mot dupilumab-överdos. I fall av överdos, följ patienten noga med avseende på tecken och symtom på biverkningar och sätt in lämplig symptomatisk behandling omedelbart.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Dupilumab är en rekombinant human IgG4-monoklonal antikropp som hämmar interleukin-4- och interleukin-13-signalering. Dupilumab hämmar IL-4-signalering via typ I-receptorn (IL-4Rα/γc), samt både IL-4- och IL-13-signalering genom typ II-receptorn (IL-4Rα/IL-13Rα).

L-4 och IL-13 är viktiga signalämnen inom typ 2-inflammation hos människor, såsom atopisk dermatit, astma och kronisk rinosinuit med näspolyper. Blockering av verkningsmekanismvägen för IL-4/IL-13 med dupilumab hos patienter minskar många av markörerna som associeras med typ 2-inflammation.


Farmakodynamisk effekt

I kliniska prövningar vid atopisk dermatit associerades dupilumab-behandling med en koncentrationsminskning från baslinjen av biomarkörer för typ 2-immunitet såsom tymus- och aktiveringsreglerad kemokin (TARC/CCL17), total serum IgE och allergenspecifik IgE i serum. En minskning av laktatdehydrogenas (LDH), en biomarkör associerad med aktivitet och svårighetsgrad av atopisk dermatit, observerades vid dupilumab-behandling hos vuxna och ungdomar med atopisk dermatit.


Behandling med dupilumab i kliniska prövningar vid astma minskade FeNO och i cirkulationen minskade koncentrationer av eotaxin-3, total IgE, allergenspecifik IgE, TARC och periostin signifikant hos astmapatienter jämfört med placebo. Dessa reduktioner av typ 2-inflammatoriska biomarkörer var likvärdiga för regimerna 200 mg varannan vecka och 300 mg varannan vecka. Dessa markörer uppnådde nästan maximal reduktion efter 2 veckors behandling, förutom IgE som avtog långsammare. Dessa effekter kvarstod under hela behandlingen.


Klinisk effekt och säkerhet vid atopisk dermatit


Vuxna med atopisk dermatit


Effekt och säkerhet av dupilumab som monoterapi och med samtidig behandling med topikala kortikosteroider utvärderades i tre pivotala randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier (SOLO 1, SOLO 2 och CHRONOS) hos 2119 patienter över 18 års ålder med måttlig till svår atopisk dermatit (AD) definierat som Investigator’s Global Assessment (IGA)-poäng ≥3, Eczema Area and Severity Index (EASI)-poäng ≥16, och en minsta påverkad hudyta på ≥10 %. Patienter som inkluderades i de tre studierna hade tidigare svarat otillräckligt på topikal behandling.


I alla tre studierna fick patienterna antingen 1) en initial dos på 600 mg dupilumab (två 300 mg-injektioner) dag 1 följt av 300 mg en gång varannan vecka, 2) en initial dos på 600 mg dupilumabdag 1 följt av 300 mg en gång per vecka, eller 3) motsvarande placebo. Dupilumab administrerades via subkutan (s.c.) injektion i alla studierna. Vid behov av kontroll av intolerabla symtom av atopisk dermatit tilläts patienterna undsättningsbehandling (som inkluderade mer potenta topikala steroider eller systemiska immunsuppressiva produkter) efter bedömning av prövaren. De patienter som behövde undsättningsbehandling ansågs inte svara på behandling med dupilumab.


SOLO 1 inkluderade 671 patienter (224 till placebo, 224 till dupilumab 300 mg en gång varannan vecka och 223 till dupilumab 300 mg en gång per vecka) och hade en behandlingsperiod på 16 veckor.


SOLO 2 inkluderade 708 patienter (236 till placebo, 233 till dupilumab 300 mg en gång varannan vecka och 239 till dupilumab 300 mg en gång per vecka) och hade en behandlingsperiod på 16 veckor.


CHRONOS inkluderade 740 patienter (315 till placebo + topikal kortikosteroid (TCS), 106 till dupilumab 300 mg en gång varannan vecka + TCS och 319 till dupilumab 300 mg en gång per vecka + TCS) och hade en behandlingsperiod på 52 veckor. Patienterna fick dupilumab eller placebo samtidigt som de fick TCS med start vid baslinjen enligt standardregim. Patienterna var dessutom tillåtna att använda topikala kalcineurinhämmare (TCI).


Effektmått

I alla de tre pivotala studierna var de primära deleffektmåtten andelen patienter med IGA 0 eller 1 (”symtomfri” eller ”nästan symtomfri”) med en minskning på ≥2 poäng på en IGA-skala 0-4, och andelen patienter med en förbättring på minst 75 % i EASI (EASI-75) från baslinjen till vecka 16. Andra effektmått som utvärderades var andelen patienter med en förbättring på minst 50 % och 90 % i EASI (EASI-50 respektive EASI-90), minskad klåda mätt genom Numerical Rating Scale (NRS) för högsta pruritus, och procentuell ändring i SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD)-poäng från baslinjen till vecka 16. Ytterligare sekundära effektmått inkluderade medeländring i poäng från baslinjen till vecka 16 för Patient Oriented Eczema Measure (POEM), Dermatology Life Quality Index (DLQI) och Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). I CHRONOS utvärderades effekten även vecka 52.


Karaktäristika vid studiestart

I monoterapistudierna (SOLO 1 och SOLO 2) var över alla behandlingsgrupper genomsnittlig ålder 38,3 år, genomsnittlig vikt 76,9 kg, 42,1 % var kvinnor, 68,1 % var vita, 21,8 % var asiater och 6,8 % var svarta. I dessa studier hade 51,6 % av patienterna IGA-poäng 3 vid baslinjen (måttlig AD), 48,3 % hade IGA-poäng 4 vid baslinjen (svår AD) och 32,4 % av patienterna hade tidigare fått systemisk immunsuppressiv behandling. Medelvärde vid baslinjen för EASI var 33,0, medelvärde per vecka för pruritus-NRS var 7,4, medelpoäng vid baslinjen för SCORAD var 67,8, medelpoäng vid baslinjen för POEM var 20,5, medelvärdevid baslinjen för DLQI var 15,0 och medelvärde vid baslinjen för HADS totalpoäng var 13,3.


I studien med samtidig medicinering med TCS (CHRONOS) var för alla behandlingsgrupper genomsnittlig ålder 37,1 år, genomsnittlig vikt 74,5 kg, 39,7 % var kvinnor, 66,2 % var vita, 27,2 % var asiater och 4,6 % var svarta. I denna studie hade 53,1 % av patienterna IGA-poäng 3 vid baslinjen, 46,9 % av patienterna hade IGA-poäng 4 och 33,6 % av patienterna hade tidigare fått systemisk immunsuppressiv behandling. Medelvärde vid baslinjen för EASI var 32,5, medelvärde per vecka för pruritus-NRS var 7,3, medelpoäng vid baslinjen för SCORAD var 66,4, medelpoäng vid baslinjen för POEM var 20,1, medelpoäng vid baslinjen för DLQI var 14,5 och medelvärde vid baslinjen för HADS totalpoäng var 12,7.


Kliniskt svar


16-veckors monoterapistudier (SOLO 1 och SOLO 2)


I SOLO 1 och SOLO 2, från baslinjen till vecka 16, fick en signifikant större andel av de patienter som randomiserats till dupilumab IGA-poäng på 0 eller 1, EASI-75 och/eller en förbättring med ≥4 poäng i pruritus-NRS jämfört med placebo (se Tabell 7).


En signifikant större andel av de patienter som randomiserats till dupilumab fick en snabb förbättring i pruritus-NRS jämfört med placebo (definierat som ≥4 poängs förbättring så tidigt som vecka 2; p <0,01) och andelen patienter som svarade på pruritus-NRS fortsatte att öka genom behandlingsperioden. Förbättringen i pruritus-NRS sammanföll med förbättring av objektiva tecken på atopisk dermatit.


Figur 1 och Figur 2 visar medelförändringen i procent från baslinjen i EASI respektive medelförändringen i procent från baslinjen i NRS fram till vecka 16.


Tabell 6: Effektresultat för dupilumab monoterapi vid vecka 16 (FAS).

SOLO 1 (FAS)a

SOLO 2 (FAS)a


Placebo

Dupilumab

300 mg
varannan vecka

Dupilumab

300 mg
per vecka

Placebo

Dupilumab

300 mg
varannan vecka

Dupilumab

300 mg
per vecka

LS=minsta kvadrat, SE=standardfel
a Fullt analysset (FAS), inkluderar alla randomiserade patienter.
b Svarande definierades som en patient med IGA 0 eller 1 (”symtomfri” eller ”nästan symtomfri”) med minskning på ≥2 poäng på en IGA-skala 0-4.
c Patienter som fick nödbehandling eller saknade data ansågs som ej svarande.
d en signifikant större andel patienter behandlade med dupilumab fick förbättring med pruritus-NRS-poäng på ≥4 jämfört med placebo vid vecka 2 (p <0,01).
e p-värde <0,0001

Randomiserade patienter

224

224

223

236

233

239

IGA 0 eller 1b,

% svarandec

10,3 %

37,9 %e

37,2 %e

8,5 %

36,1 %e

36,4 %e

EASI-50,

% svarandec

24,6 %

68,8 %e

61,0 %e

22,0 %

65,2 %e

61,1 %e

EASI-75,

% svarandec

14,7 %

51,3 %e

52,5 %e

11,9 %

44,2 %e

48,1 %e

EASI-90,

% svarandec

7,6 %

35,7 %e

33,2 %e

7,2 %

30,0 %e

30,5 %e

EASI, LS medeländring % från baslinjen
(+/- SE)

-37,6 %

(3,28)

-72,3 %e

(2,63)

-72,0 %e

(2,56)

-30,9 % (2,97)

-67,1 %e

(2,52)

-69,1 %e

(2,49)

SCORAD, LS medeländring % från baslinjen
(+/- SE)

-29,0 %

(3,21)

-57,7 %e 

(2,11)

-57,0 %e

(2,11)

-19,7 %

(2,52)

-51,1 %e

(2,02)

53,5 %e

(2,03)

Pruritus NRS, LS medel-ändring % från baslinjen (+/- SE)

-26,1 %

(3,02)

-51,0 %e

(2,50)

-48,9 %e

(2,60)

-15,4 %

(2,98)

-44,3 %e

(2,28)

-48,3 %e

(2,35)

Antal patienter med pruritus-NRS-poäng ≥ 4
vid baslinjen

212

213

201

221

225

228

Pruritus-NRS (≥4 poängs förbättring),

% svarandec, d 

12,3 %

40,8 %e

40,3 %e 

9,5%

36,0 %e

39,0 %e


Figur 1: Medelprocentändring från baslinjen i EASI i SOLO 1a och SOLO 2a (FAS)b

Medelprocentändring

LS=minsta kvadrat

a I primäranalysen av effektmåtten ansågs de patienter som fick undsättningsbehandling eller som saknade data som ej svarande.

b Fullt analys-set (FAS), inkluderar alla randomiserade patienter.


Figur 2: Medelprocentändring från baslinjen i NRS i SOLO 1a och SOLO 2a (FAS)b

Medelprocentändring

LS=minsta kvadrat

a I primäranalysen av effektmåtten ansågs de patienter som fick undsättningsbehandling eller som saknade data som ej svarande.

b Fullt analys-set (FAS), inkluderar alla randomiserade patienter.


Behandlingseffekter i subgupper (vikt, ålder, kön, etnicitet, bakgrundsbehandling inklusive immunsuppressiv behandling) i SOLO 1 och SOLO 2 var i enlighet med resultaten för hela studiepopulationen.


52-veckorsstudie med samtidig TCS-behandling (CHRONOS)


I CHRONOS fick en större andel av patienterna som randomiserats till 300 mg dupilumab varannan vecka + TCS-behandling IGA-poäng 0 eller 1, EASI-75 och/eller förbättring med ≥4 poäng i pruritus-NRS från baslinjen till vecka 16 och vecka 52, jämfört med placebo + TCS (se Tabell 6).


En signifikant större andel patienter randomiserade till dupilumab + TCS fick snabb förbättring i pruritus-NRS jämfört med placebo + TCS (definierat som ≥4 poängs förbättring så tidigt som vecka 2, p <0.05) och andelen patienter som svarade på pruritus-NRS fortsatte att öka under behandlingsperioden. Förbättringen i pruritus-NRS inföll i enlighet med förbättringen av objektiva tecken på atopisk dermatit.


Figur 3 och Figur 4 visar medelprocentändringen från baslinjen i EASI respektive medeländringen i procent från baslinjen i NRS, upp till vecka 52 i CHRONOS.


Tabell 7: Effektresultat för dupilumab med samtidig behandling med TCSa vid vecka 16 och vecka 52 i CHRONOS.

Vecka 16 (FAS)b

Vecka 52 (FAS vecka 52)b


Placebo + TCS

Dupilumab

300 mg
varannan vecka + TCS

Dupilumab

300 mg per vecka + TCS

Placebo +

TCS

Dupilumab

300 mg varannan vecka+TCS

Dupilumab

300 mg per vecka + TCS

LS=minsta kvadrat, SE=standardfel

a Alla patienter fick topikala kortikosteroider som bakgrundsbehandling och patienterna tilläts använda topikala kalcineurinhämmare.
b Fullt analys-set (FAS), inkluderar alla randomiserade patienter. FAS vecka 52 inkluderar alla patienter som randomiserats minst ett år innan sista bestämda datum för primäranalys.
c Svarande definierades som en patient med IGA 0 eller 1 (”symtomfri” eller ”nästan symtomfri”) med minskning på ≥2 poäng på IGA-skalan 0-4.
d Patienter som fick undsättningsbehandling eller saknade data ansågs som ej svarande.
e en signifikant större andel patienter med dupilumab fick förbättring med pruritus-NRS-poäng på ≥4 jämfört med placebo vid vecka 2 (p <0,05).
f p-värde <0,0001

g p-värde = 0,0015

h p-värde = 0,0003

i p-värde = 0,0005

Randomiserade patienter

315

106

319

264

89

270

IGA 0 eller 1c,

% svaranded

12,4 %

38,7 %f

39,2 %f

12,5 %

36,0 %f

40,0 %f

EASI-50,

% svaranded

37,5 %

80,2 %f

78,1 %f

29,9 %

78,7 %f

70,0 %f

EASI-75,

% svaranded

23,2 %

68,9 %f

63,9 %f

21,6 %

65,2 %f

64,1 %f

EASI-90,

% svaranded

11,1 %

39,6 %f

43,3 %f

15,5 %

50,6 %f

50,7 %f

EASI, LS medel-%-ändring från baslinjen
(+/- SE)

-48,4 %

(3,82)

-80,5 %f

(6,34)

-81,5 %f

(5,78)

-60,9 %

(4,29)

-84,9 %g

(6,73)

-87,8 %h 

(6,19)

SCORAD, LS medel-%-ändring från baslinjen 
(+/- SE)

-36,2 %

(1,66)

-63,9 %f

(2,52)

-65,9 %f

(1,49)

-47,3 %

(2,18)

-69,7 %f

(3,06)

-70,4 %f

(1,72)

Pruritus-NRS, LS medel-%-ändring från baslinjen 
(+/- SE)

-30,3 %

(2,36)

-56,6 %f

(3,95)

-57,1 %f

(2,11)

-31,7 %

(3,95)

-57,0 %i

(6,17)

-56,5 %f

(3,26)

Antal patienter med pruritus-NRS-poäng 4 vid baslinjen

299

102

295

249

86

249

Pruritus-NRS (≥4 poängs förbättring),

% svaranded, e

19,7 %

58,8 %f

50,8 %f 

12,9 %

51,2 %f

39,0 %f


Figur 3: Medelprocentändring från baslinjen i EASI i CHRONOSa (FAS vecka 52)b

Medelprocentändring

LS=minsta kvadrat

a I primäranalysen av effektmåtten ansågs de patienter som fick undsättningsbehandling eller som saknade data som ej svarande.

b FAS vecka 52 inkluderar alla patienter som randomiserats minst ett år innan sista bestämda datum för primäranalys.


Figur 4: Medelprocentändring från baslinjen i NRS i CHRONOSa (FAS vecka 52)b

Medelprocentändring

LS=minsta kvadrat

a I primäranalysen av effektmåtten ansågs de patienter som fick undsättningsbehandling eller som saknade data som ej svarande.

b FAS vecka 52 inkluderar alla patienter som randomiserats minst ett år innan sista bestämda datum för primäranalys.


Behandlingseffekter i subgrupper (vikt, ålder, kön, etnicitet, bakgrundsbehandling inklusive immunsuppressiv behandling) i CHRONOS var i enlighet med resultaten i hela studiepopulationen.


Kliniskt svar hos patienter som inte är tillräckligt välkontrollerade med, inte tål eller inte bör använda ciklosporin (CAFE-studien)


CAFE-studien utvärderade effekten av dupilumab jämfört med placebo under en 16-veckors behandlingsperiod, administrerat med samtidig TCS i vuxna patienter med AD som inte är tillräckligt välkontrollerade med eller inte tål oralt ciklosporin, eller när denna behandling för närvarande är kontraindicerad eller inte medicinsk lämplig.


Totalt 325 patienter inkluderades, där 210 patienter som tidigare exponerats för ciklosporin och 115 patienter som aldrig exponerats för ciklosporin på grund av att ciklosporinbehandling inte var medicinskt lämpligt. Medelåldern var 38,4 år, 38,8 % var kvinnor, medelpoäng för EASI vid baslinjen var 33,1, medel-BSA var 55,7, veckogenomsnittet för pruritus-NRS var 6,4 vid baslinjen, medelpoängen för SCORAD vid baslinjen var 67,2 och medel-DLQI var vid baslinjen 13,8.


Det primära effektmåttet var andelen patienter med EASI-75 vid vecka 16.

De primära och sekundära effektmåtten i 16-veckors CAFE-studien summeras i tabell 8.


Tabell 8: Resultat för primära och sekundära effektmått i CAFE-studien

Placebo + TCS

Dupilumab 300 mg varannan vecka + TCS

Dupilumab 300 mg per vecka +TCS

(alla p-värden <0,0001)

Randomiserade patienter

108

107

110

EASI-75, % svarande

29,6 %

62,6 %

59,1 %

EASI, LS medel-%-ändring från baslinjen (+/- SE)

-46,6

(2,76)

-79,8

(2,59)

-78,2

(2,55)

Pruritus-NRS, LS medel-%- ändring från baslinjen (+/- SE)

-25,4 %

(3,39)

-53,9 %

(3,14)

-51,7 %

(3,09)

SCORAD, LS medel-%- ändring från baslinjen (+/- SE)

-29,5 %

(2,55)

-62,4 %

(2,48)

-58,3 %

(2,45)

DLQI, LS medel ändring från baslinjen (SE)

-4,5

(0,49)

-9,5

(0,46)

-8,8

(0,45)


I subgruppen av patienter i 52 veckors CHRONOS studien som liknade CAFE studiepopulatioinen uppnådde 69,6 % av patienterna med 300 mg dupilumab varannan vecka EASI-75 jämfört med 18,0 hos placebogruppen vecka 16, och 52,4 % av gruppen med 300 mg dupilumab varannan vecka jämfört med 18,6 % hos placebogruppen vecka 52. I denna subgrupp, var procentändringen för pruritus-NRS från baslinjen -51,4 % vs -30,2 % vecka 16 och -54,8 % vs -30,9 % vecka 52 för gruppen med 300 mg dupilumab varannan vecka respektive placebogruppen.


Vidhållande och varaktighet av behandlingssvar (SOLO CONTINUE studien)


För att utvärdera vidhållande och varaktighet av behandlingssvar, randomiserades de försökspersoner som behandlats med dupilumab i 16 veckor i studierna SOLO 1 och SOLO 2 och som uppnådde IGA 0 eller 1 och EASI-75 till studien SOLO CONTINUE med ytterligare 36 veckors behandling med dupilumab eller placebo, till en kumulativ 52-veckorsbehandling. Effektmåtten utvärderades vecka 51 eller 52.


De primära deleffektmåtten var procentuell förändring i EASI mellan baslinjen (vecka 0) och vecka 36 från SOLO 1 och SOLO 2 studiernas baslinje samt procentandel patienter med EASI-75 vecka 36 som hade EASI-75 vid baslinje.


Patienter som fortsatte med samma doseringsregim som i SOLO 1 och SOLO 2 studierna (300 mg en gång varannan vecka eller 300 mg en gång per vecka) uppvisade optimalt vidhållande av klinisk effekt, medan effekten av andra doseringsregimer uppvisade en dosrelaterad minskning.


Resultat av primära och sekundära effektmått summeras i tabell 9.


Tabell 9: Resultat av primära och sekundära effektmått i SOLO CONTINUE studien

Placebo

Dupilumab 300 mg


N=83

Var 8:e vecka
N=84

Var 4:e vecka
N=86

Varje/varannan vecka
N=169

Primära deleffektmått

­­P<0.05, *P<0.01, **P<0.001, ***P≤0.0001

LS genomsnittlig procentuell ändring (+/- SE) mellan baslinjen

och vecka 36 i EASI poäng från bakomliggande studies baslinje

21,7
(3,13)

6,8***
(2,43)

3,8***
(2,28)

0,1***
(1,74)

Procent patienter med EASI-75 vecka 36 som hade EASI-75 vid baslinje, n (%)

24/79
(30,4 %)

45/82*
(54,9 %)

49/84**
(58,3 %)

116/162***
(71,6 %)

Viktiga sekundära effektmått

Procent patienter vilkas IGA respons vecka 36 vidhölls inom 1 poäng av baslinjen inom subgruppen av patienter med IGA (0,1) vid baslinjen, n (%)

18/63
(28,6)

32/64­
(50,0)

41/66**
(62,1)

89/126***
(70,6)

Procent patienter med IGA (0,1) vecka 36 inom subgruppen av patienter med IGA (0,1) vid baslinjen, n (%)

9/63
(14,3)

21/64­
(32,8)

29/66**

(43,9)

68/126***
(54,0)

Procent patienter vars högsta pruritus-NRS ökade med ≥3 poäng från baslinjen till vecka 35 i subgruppen av patienter med högsta pruritus-NRS

≤7 vid baselinjen, n (%)

56/80
(70,0)

45/81
(55,6)

41/83­
(49,4)

57/168***
(33,9)


I SOLO CONTINUE observerades en trend för ökad behandlingsutlöst ADA-positivitet med ökat doseringsintervall. Behandlingsutlöst ADA: behandling en gång per vecka: 1.2 %; varannan vecka: 4.3 %; var 4:e vecka: 6.0 %; var 8:e vecka: 11.7 %. ADA respons som varade i över 12 veckor: behandling en gång per vecka: 0.0 %; varannan vecka: 1.4 %; var 4:e vecka: 0.0 %; var 8:e vecka: 2.6 %.


Livskvalitet/patientrapportering av utfall vid atopisk dermatit


I båda monoterapistudierna (SOLO 1 och SOLO 2) förbättrades patientrapporterade symtom och påverkan av AD på sömn och hälsorelaterad livskvalitet för båda dosgrupperna (300 mg dupilumab varannan vecka och varje vecka), mätt vecka 16 som totalpoäng av POEM och DLQ1 jämfört med placebo. En signifikant större andel patienter som fått dupilumab fick kliniskt relevanta minskningar i totalpoäng av POEM och DLQ1 (var och en definierad som ≥4 poängs förbättring) från baslinjen till vecka 16 jämfört med placebo. Dessutom minskades signifikant ångest- och depressionssymtom mätt som totalpoäng av HADS i dupilumab-gruppen jämfört med placebo vecka 16. I en undergrupp av patienter med poäng för HADS-ångest eller HADS-depression ≥8 vid baslinjen (gränsvärdet för ångest eller depression) hade en större andel av patienterna i dupilumab-gruppen uppnått poäng för HADS-ångest eller HADS-depression <8 vecka 16, jämfört med placebo (se Tabell 10).


Tabell 10: Ytterligare resultat av sekundära effektmått för dupilumab monoterapi vecka 16.

Monoterapi


SOLO 1 vecka 16

SOLO 2 vecka 16


Placebo

Dupilumab

300 mg varannan vecka

Dupilumab

300 mg per vecka

Placebo

Dupilumab

300 mg varannan vecka

Dupilumab

300 mg per vecka

LS = minsta kvadrat; SE = standardfel

a p-värde <0,0001

b p- värde <0,001

Randomiserade patienter

224

224

223

236

233

239

DLQI, LS medeländring från baslinjen (SE)

-5,3

(0,50) 

-9,3a

(0,40)

-9,0a

(0,40)

-3,6

(0,50)

-9,3a

(0,38)

-9,5a

(0,39)

POEM, LS medeländring från baslinjen (SE)

-5,1

(0,67)

-11,6a

(0,49)

-11,0a

(0,50)

-3,3

(0,55)

-10,2a

(0,49)

-11,3a

(0,52)

HADS, LS medeländring från baslinjen (SE)

-3,0

(0,65)

-5,2b

(0,54)

-5,2b

(0,51)

-0,8

(0,44)

-5,1a

(0,39)

-5,8a

(0,38)


Antal patienter med DLQI 4 vid baslinjen

213

209

209

225

223

234

DLQI

(≥4-poängs förbättring), % svarande

30,5 %

64,1 %a

58,4 %a

27,6 %

73,1 %a

62,0 %a


Antal patienter med POEM 4 vid baslinjen

223

222

222

234

233

239

POEM

(≥4-poängs förbättring), % svarande

26,9 %

67,6 %a

63,1 %a

24,4 %

71,7 %a

64,0 %a


Antal patienter med HADS-ångest 8 eller HADS-depression 8 vid baslinjen

97

100

102

115

129

136

Patienter som uppnått HADS-ångest- och HADS-depression-poäng <8, %

12,4 %

41,0 %a

36,3 %b

6,1 %

39,5 %a

41,2 %a


I studien med samtidig medicinering med TCS (CHRONOS) förbättrades patientrapporterade symtom och påverkan av AD på sömn och hälsorelaterad livskvalitet för båda dosgrupperna (300 mg dupilumab varannan vecka + TCS och 300 mg dupilumab varje vecka + TCS), mätt vecka 52 som totalpoäng av POEM och DLQ1 jämfört med placebo + TCS. En större andel patienter som fått 300 mg dupilumab varannan vecka + TCS och 300 mg dupilumab varje vecka + TCS fick kliniskt relevanta minskningar i totalpoäng av POEM och DLQ1 (var och en definierad som ≥4 poängs förbättring) från baslinjen till vecka 52 jämfört med placebo + TCS. Dessutom minskades ångest- och depressionssymtom mätt som totalpoäng av HADS hos patienterna som fick 300 mg dupilumab varannan vecka + TCS och 300 mg dupilumab varje vecka + TCS jämfört med placebo + TCS vecka 52. I en post-hoc-analys av en undergrupp av patienter med poäng för HADS-ångest eller HADS-depression ≥8 vid baslinjen (gränsvärdet för ångest eller depression) hade en större andel av patienterna som fick 300 mg dupilumab varannan vecka + TCS och 300 mg dupilumab varje vecka + TCS uppnått poäng för HADS-ångest och HADS-depression <8 vecka 52, jämfört med placebo + TCS (se Tabell 11).


Tabell 11: Ytterligare resultat av sekundära effektmått för dupilumab med samtidig användning av TCS vecka 16 och vecka 53 i CHRONOS.

Samtidig användning av TCS


CHRONOS vecka 16

CHRONOS vecka 52


Placebo

Dupilumab 300 mg varannan vecka + TCS

Dupilumab 300 mg
per vecka
+ TCS

Placebo

+TCS

dupilumab 300 mg

varannan vecka + TCS

Dupilumab

300 mg per vecka
+ TCS

LS = minsta kvadrat; SE = standardfel

a p-värde <0,0001

b p-värde <0,001

c p-värde <0,05

Randomiserade patienter

315

106

319

264

89

270

DLQI, LS-medeländring från baslinjen (SE)

-5,8

(0,34)

-10,0a

(0,50)

-10,7a

(0,31)

-7,2

(0,40)

-11,4a

(0,57)

-11,1a

(0,36)

POEM, LS-medeländring från baslinjen (SE)

-5,3

(0,41)

-12,7a

(0,64)

-12,9a

(0,37)

-7,0

(0,57)

-14,2a

(0,78)

-13,2a

(0,45)

HADS, LS-medeländring från baslinjen (SE)

-4,0

(0,37)

-4,9

(0,58)

-5,4c

(0,35)

-3,8

(0,47)

-5,5c

(0,71)

-5,9b

(0,42)
Antal patienter med DLQI 4 vid baslinjen

300

100

311

254

85

264

DLQI

(≥4-poängs förbättring), % svarande

43,0 %

81,0 %a

74,3 %a

30,3 %

80,0 %a

63,3 %a
Antal patienter med POEM 4 vid baslinjen

312

106

318

261

89

269

POEM

(≥4-poängs förbättring), % svarande

36,9 %

77,4 %a

77,4 %a

26,1 %

76,4 %a

64,7 %a
Antal patienter med HADS-ångest 8 or HADS-depression 8 vid baslinjen 

148

59

154

133

53

138

Patienter som uppnått HADS-ångest och HADS-depression <8, %

26,4 %

47,5 %c

47,4 %b

18,0 %

43,4 %b

44,9 %a


Ungdomar med atopisk dermatit i åldern 12 till 17 år


Effekten och säkerheten för monoterapi av dupilumab hos ungdomar utvärderades i en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie (AD-1526) hos 251 ungdomar i åldern 12 till 17 år med måttlig till svår atopisk dermatit (AD), definierad av Investigator’s Global Assessment (IGA) poäng ≥ 3 i den övergripande bedömningen av AD-skador i svårighetsgraden 0 till 4, ett Eczema Area and Severity Index (EASI) poäng ≥16 på en skala från 0 till 72, och ett minimum av kroppsytor (BSA) med ≥10 %. Patienter som inkluderades i denna studie hade tidigare otillräckligt svar på topikal medicinering.


Patienterna fick 1) en initial dos på 400 mg dupilumab (två 200 mg injektioner) på dag 1 följt av 200 mg varannan vecka för patienter med en baslinjevikt på <60 kg eller en initial dos på 600 mg dupilumab (två 300 mg injektioner) på dag 1 följt av 300 mg varannan vecka för patienter med baslinjevikt ≥ 60 kg; 2) En initial dos på 600 mg dupilumab (två 300 mg injektioner) på dag 1 följt av 300 mg var 4:e vecka oavsett kroppsvikten vid baslinjen; eller 3) matchande placebo. Dupilumab administrerades genom subkutan (s.c) injektion. Om det behövdes för att kontrollera oacceptabla symptom, fick patienterna akutbehandling efter undersökarens bedömning. Patienter som fick akutbehandling betraktades som icke-svarande.


I denna studie var medelåldern 14,5 år, medianvikten var 59,4 kg, 41,0 % var kvinnor, 62,5 % var vita, 15,1 % var asiater och 12,0 % var svarta. Vid baslinjen hade 46,2 % av patienterna en baslinje-IGA-poäng på 3 (måttlig AD), 53,8 % av patienterna hade en baslinje-IGA på 4 (svår AD), det genomsnittliga BSA-värdet var 56,5 %, och 42,4 % av patienterna hade tidigare fått systemiska immunsuppressiva medel. Även vid baslinjen var medelvärdet för Eczema Area and Severity Index (EASI) 35,5, basvärdet per vecka i genomsnitt för pruritus Numerical Rating Scale (NRS) var 7,6, medelvärdet vid baslinjen för SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD) var 70,3, medelvärdet vid baslinjen för Patient Oriented Eczema Measure (POEM) var 21,0 och medelvärdet vid baslinjen för Children Dermatology Life Quality Index (CDLQI) var 13,6. Totalt hade 92,0 % av patienterna minst ett samtidigt allergiskt tillstånd. 65,6 % hade allergisk rinit, 53,6 % hade astma och 60,8 % hade matallergier.

Det samtidiga primära effektmåttet var andelen patienter med IGA 0 eller 1 ("klar" eller "nästan klar") minst en 2-poängsförbättring och andelen patienter med EASI-75 (förbättring av minst 75 % i EASI), från baslinjen till vecka 16. Andra utvärderade resultat inkluderade andelen patienter med EASI-50 eller EASI-90 (förbättring av minst 50 % eller 90 % i EASI från baslinjen), minskning av klåda som mättes från högsta pruritus NRS, och procentuell förändring i SCORAD-skalan från baslinjen till vecka 16. Ytterligare sekundära effektmått innehöll genomsnittlig förändring från baslinjen till vecka 16 i POEM- och CDLQI-poängen.


Kliniskt svar


Effektresultaten vid vecka 16 i atopisk dermatitstudien hos ungdomar presenteras i Tabell 12.


Tabell 12: Effektresultat av dupilumab i atopisk dermatitstudien hos ungdomar vid vecka 16 (FAS)

AD-1526(FAS)a


Placebo

Dupilumab

200 mg (<60 kg) och

300 mg (≥60 kg)

varannan vecka

a Fullt analysset (FAS) inkluderar alla randomiserade patienter.

b Svarande definierades som en patient med IGA 0 eller 1 (”symtomfri” eller ”nästan symtomfri”) med en minskning av ≥2 poäng i en 0-4 IGA-skala.

c Patienter som fick akutbehandling eller saknade data betraktades som icke-svarande (58.8 % och 20.7 % i placebo respektive dupilumab-armen).

Alla p–värden <0,0001

Randomiserade patienter

85a

82a

IGA 0 or 1b, % svarandec

2,4 %

24,4 %

EASI-50, % svarandec

12,9 %

61,0 %

EASI-75, % svarandec

8,2 %

41,5 %

EASI-90, % svarandec

2,4 %

23,2 %

EASI, LS medel % ändring från baslinje (+/- SE)

-23,6 %

(5,49)

-65,9 %

(3,99)

SCORAD, LS medel % ändring från baslinje (+/- SE)

-17,6 %

(3,76)

-51,6 %

(3,23)

Pruritus NRS, LS medel % ändring från baslinje (+/- SE)

-19,0 %

(4,09)

-47,9 %

(3,43)

Pruritus NRS (>4-poängsförbättring), % svarandec 

4,8 %

36,6 %

BSA LS medel % ändring från baslinje

(+/- SE)

-11,7 %

(2,72)

-30,1 %

(2,34)

CDLQI, LS medeländring från baslinje

(+/- SE)

-5,1

(0,62)

-8,5

(0,50)

CDLQI, (≥6-poängsförbättring), % svarande

19,7 %

60,6 %

POEM, LS medeländring från baslinje

(+/- SE)

-3,8

(0,96)

-10,1

(0,76)

POEM, (≥6-poängsförbättring), % svarande

9,5 %

63,4 %


En större andel patienter randomiserade till placebo behövde akutbehandling (topikala kortikosteroider, systemiska kortikosteroider eller systemiska icke-steroida immunsuppressiva medel) jämfört med gruppen dupilumab (58,8 % respektive 20,7 %).


En signifikant större andel patienter randomiserade till dupilumab uppnådde en snabb förbättring av pruritus NRS jämfört med placebo (definierad som> 4‑poängsförbättring så tidigt som vecka 4, nominell p <0,001) och andelen patienter som svarade på klåda NRS fortsatte att öka genom behandlingsperioden (se figur 5). Förbättringen av pruritus NRS uppstod i samband med förbättring av objektiva tecken på atopisk dermatit.


Figur 5: Andel ungdomar med ≥4-poängsförbättring på pruritus NRS i AD-1526 studie (FAS)b

Andel ungdomar med ≥4-poängsförbättring på pruritus

a I de primära analyserna av effektmåtten betraktades patienter som fick akutbehandling eller saknade data som icke-svarande.

b Fullt analysset (FAS) inkluderar alla randomiserade patienter.


Dupilumab-gruppen förbättrade signifikant patientrapporterade symptom, påverkan på sömn p g a AD och hälsorelaterad livskvalitet, mätt med POEM, SCORAD och CDLQI-poäng vid 16 veckor jämfört med placebo.


Den långsiktiga effekten av dupilumab hos ungdomar med måttlig till allvarlig AD som deltagit i tidigare kliniska prövningar av dupilumab bedömdes i en öppen förlängningsstudie (AD-1434). Effektdata från denna studie tyder på att den kliniska nyttan som sågs vid vecka 16 fortsatte genom vecka 52.


Pediatrisk population (6 till 11 år)


Effekt och säkerhet av dupilumab hos pediatriska patienter vid samadministrering med TCS utvärderades i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenter-studie (AD-1652) med 367 personer i åldrarna 6 till 11 år, med AD definierat genom ett IGA-tal på 4 (skala från 0 till 4), ett EASI-tal ≥21 (skala från 0 till 72), och ett minsta påverkat BSA på ≥15 %. Deltagande patienter som uppfyllde kriterierna hade tidigare otillräckligt svar på topikal medicinering. Inkludering stratifierades genom vikt vid baslinjen (<30 kg; ≥30 kg).


Patienter i gruppen med dupilumab varannan vecka + TCS med baslinje-vikt på <30 kg fick en initial dos om 200 mg dag 1, följt av 100 mg varannan vecka från vecka 2 till vecka 14, och patienter med baslinje-vikt ≥ 30 kg fick en initial dos om 400 mg dag 1, följt av 200 mg varannan vecka från vecka 2 till vecka 14. Patienter i gruppen med dupilumab var fjärde vecka + TCS fick en initial dos om 600 mg dag 1, följt av 300 mg var fjärde vecka från vecka 4 till vecka 12, oavsett vikt. Patienter var tillåtna att få akutbehandling enligt ansvarig läkares godtycke. Patienter som fick akutbehandling ansågs vara ”icke-svarande”.


I den här studien var genomsnittsåldern 8,5 år, medianvikt var 29,8 kg, 50,1 % av patienterna var flickor, 69,2 % var vita, 16,9 % var svarta och 7,6 % var asiatiska. Vid baslinjen var genomsnittligt påverkat BSA 57,6 % och 16,9 % hade tidigare fått systemisk icke-steroidal immunosuppresiv behandling. Vid baslinjen var genomsnittligt EASI-tal 37,9 och vecko-genomsnitt av daglig värst klåd-skala var 7,8, på en skala från 0-10, baslinjens genomsnittliga SCORAD-värde var 73,6, POEM-värde vid baslinjen var 20,9 och genomsnittligt CDLQI vid baslinjen var 15,1. Totalt hade 91,7 % av patienterna minst ett samtidigt allergiskt tillstånd; 64,4 % hade födoämnesallergi, 62,7 % hade andra allergier, 60,2 % hade allergisk rinit och 46,7 % hade astma.


Primärt co-effektmått var andelen patienter med IGA 0 eller 1 (”symtomfri” eller ”nästan symtomfri”) åtminstone en 2-punkters förbättring samt andelen patienter med EASI-75 (förbättring på minst 75 % i EASI) från baslinjen till vecka 16. Andra utvärderade utfall inkluderade andel patienter med EASI-50 och EASI-90 (förbättring på minst 50 % respektive 90 % i EASI från baslinjen), förändring i procent i EASI-värde från baslinjen till vecka 16, och minskning i klåda mätt genom högsta pruritus NRS (≥4-punkters förbättring). Ytterligare sekundära effektmått inkluderade genomsnittlig förändring från baslinjen till vecka 16 i POEM- och CDLQ1-värden.


Kliniskt svar


Tabell 13 representerar resultatet vid baslinjens viktstrata för godkända dosscheman.


Tabell 13: Effektresultat av dupilumab med samtidig TCS i AD-1652 vid vecka 16 (FAS)a


Dupilumab

300 mg var fjärde veckad

+ TCS

Placebo +TCS

Dupilumab

200 mg varannan veckae

+ TCS

Placebo

+ TCS

(N=122)

(N=123)

(N=59)

(N=62)


≥15 kg

≥15 kg

≥30 kg

≥30 kg

IGA 0 eller 1b, % svarande,c

32,8 %

11,4 %

39,0 %

9,7 %

EASI-50, % svarande,c

91,0 %

43,1 %

86,4 %

43,5 %

EASI-75, % svarande,c

69,7 %

16,8 %

74,6 %

25,8 %

EASI-90, % svarande,c

41,8 %

7,3 %

35,6 %

8,1 %

EASI, LS genomsnittlig %-förändring från baslinjen (+/-SE)

-82,1 %

(2,37)

-48,6 %

(2,46)

-80,4 %

(3,61)

-48,3 %

(3,63)

SCORAD, LS genomsnittlig %-förändring från baslinjen (+/- SE)

-62,4 %

(2,13)

-29,8 %

(2,26)

-62.7 %

(3,14)

-30.7 %

(3,28)

Pruritus NRS, LS genomsnittlig %-förändring från baslinjen (+/- SE)

-54,6 %

(2,89)

-25,9 %

(2,90)

-58.2 %

(4,01)

-25.0 %

(3,95)

Pruritus NRS (≥4-punkters förbättring), % svarande,c

50,8 %

12,3 %

61,4 %

12,9 %

BSA LS genomsnittlig %-förändring från baslinjen (+/- SE)

-40.5

(1,65)

-21,7

(1,72)

-38,4

(2,47)

-19,8

(2,50)

CDLQI, genomsnittlig %-förändring från baslinjen (+/-SE)

-10,6

(0,47)

-6,4

(0,51)

-9,8

(0,63)

-5,6

(0,66)

CDLQI, (≥6-punkters förbättring), % svarande

77.3 %

38,8 %

80,8 %

35,8 %

POEM, LS genomsnittlig %-förändring från baslinjen (+/- SE)

-13,6

(0,65)

-5,3

(0,69)

-13,6

(0,90)

-4,7

(0,91)

POEM, (≥6- punkters förbättring), % svarande

81,7 %

32,0 %

79,3 %

31,1 %

aFullt analysset (FAS) inkluderar alla randomeriserade patienter

bSvarande definierades som en patient med IGA 0 eller 1 (”symtomfri” eller ”nästan symtomfri”).

cPatienter som fick akutbehandling eller där data saknas ansågs som icke-svarande.

dVid dag 1 fick patienterna 600 mg dupilumab (se avsnitt Farmakokinetik).

eVid dag 1 fick patienterna 400 mg (baslinjevikt ≥30 kg) dupilumab.


En större andel av patienterna som randomiserats till dupilumab + TCS fick en förbättring av högsta pruritus-NRS jämfört med placebo + TCS (definierat som ≥4-punkters förbättring vid vecka 4). Se figur 6.


Figur 6: andel av pediatriska patienter med ≥4-gradig förbättring av högsta pruritus NRS i AD-1652a (FAS)b

Figur 6

a I den primära analysen av effektmålen ansågs patienter som fått akutbehandling eller där data saknas som icke-svarande.

b Fullt analysset (FAS) inkluderar alla randomiserade patienter.

c Vid dag 1 fick patienterna 600 mg dupilumab (se avsnitt Farmakokinetik).

d Vid dag 1 fick patienterna 400 mg (baslinjevikt ≥30 kg) dupilumab.


Dupilumab-gruppen förbättrade signifikant patient-rapporterade symtom, betydelse av AD på sömn och hälsorelaterad livskvailtet mätt genom POEM, SCORAD och CDLQI-värden vid 16 veckor jämfört med placebo.


Långtidseffekten och säkerhetseffekten av dupilumab + TCS hos pediatriska patienter med måttlig till svår atopisk dermatit som deltagit i de tidigare kliniska studierna med dupilumab och TCS utvärderades i en öppen förlängningsstudie (AD-1434). Effektdata från denna studie tyder på att klinisk nytta vid vecka 16 kvarstår genom vecka 52. Vissa patienter som fick dupilumab 300 mg var fjärde vecka + TCS visade ytterligare klinisk nytta när de eskalerades till dupilumab 200 mg varannan vecka + TCS. Säkerhetsprofilen för dupilumab hos patienter följdes genom vecka 52 och liknade den säkerhetsprofil som observerades vid vecka 16 i AD-1526 och AD-1652 studierna.


Klinisk effekt och säkerhet i astma


Utvecklingsprogrammet för astma omfattade tre randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade, parallella grupp, multicenterstudier (DRI12544, QUEST och VENTURE) och hade en behandlingsperiod på 24 till 52 veckor, där totalt 2 888 patienter ingick (12 år och äldre). Patienterna deltog utan krav på nedre värde för blodeosinofiler vid baslinjen eller nivå av annan typ 2-inflammatorisk biomarkör (t.ex. FeNO eller IgE). Behandlingsriktlinjer för astma definierar typ 2-inflammation som eosinofiler ≥ 150 celler/µl och/eller FeNO ≥ 20 ppb. I DRI12544 och QUEST inkluderade de fördefinierade subgruppsanalyserna blodeosinofiler ≥ 150 och ≥ 300 celler/µl, FeNO ≥ 25 och ≥ 50 ppb.


DRI12544 var en 24-veckors dosstudie som inkluderade 776 patienter (18 år och äldre). Dupilumab jämfört med placebo utvärderades hos vuxna patienter med måttlig till svår astma som fick en medel- till hög dos inhalerad kortikosteroid och en långverkande betaagonist. Det primära effektmåttet var förändring från baslinjen till vecka 12 av FEV1 (l). Årlig frekvens av allvarliga astmaexacerbationsfall under den 24-veckors placebokontrollerade behandlingsperioden utvärderades också. Resultaten utvärderades i den totala populationen (begränsades inte av ett nedre gränsvärde för eosinofiler eller andra biomarkörer för typ 2- inflammation) och subgrupper baserade på antal eosinofiler i blodet.


QUEST var en 52 veckors bekräftande studie som inkluderade 1 902 patienter (12 år och äldre). Dupilumab jämfört med placebo utvärderades hos 107 ungdomar och 1 795 vuxna patienter med astma med permanent luftvägsobstruktion som fick en medel- eller hög dos inhalerad kortikosteroid (ICS) och ytterligare en underhållsbehandling. Patienter som behövde en tredje underhållsbehandling fick delta i detta försök. Patienter randomiserades för att få antingen 200 mg (N = 631) eller 300 mg (N = 633) dupilumab varannan vecka (eller motsvarande placebo för antingen 200 mg (N = 317) eller 300 mg (N = 321) varannan vecka) efter en initial dos på 400 mg, 600 mg eller placebo. De primära effektmåtten var den årliga frekvensen av allvarliga exacerbationsfall under den 52 veckors placebokontrollerade perioden, och förändringen från baslinjen av pre-bronkoodilator FEV1 vid vecka 12 i totalpopulationen (begränsades inte av ett nedre gränsvärde för eosinofiler eller andra biomarkörer för typ 2- inflammation) och subgrupper baserade på antal blodeosinofiler och FeNO vid baslinjen.


VENTURE var en 24-veckors oral kortikosteroid (OCS) reduceringsstudie, hos 210 patienter med astma, vilka inte begränsades av ett gränsvärde för biomarkörer för typ 2- inflammation och som behövde dagliga orala kortikosteroider, förutom regelbunden användning av inhalerade kortikosteroider med hög dos plus ytterligare en underhållsbehandling. Efter optimering av OCS-dosen under screeningsperioden fick patienterna 300 mg dupilumab (n=103) eller placebo (n=107) en gång varannan vecka i 24 veckor efter en initial dos på 600 mg eller placebo. Patienterna fortsatte med sina existerande astmaläkemedel under studien, men deras OCS-dos reducerades var 4:e vecka under OCS-reduktionsfasen (vecka 4-20), så länge som astmakontroll upprätthölls. Det primära effektmåttet var den procentuella minskningen av oral kortikosteroiddos som utvärderades i den totala populationen baserat på en jämförelse av oral kortikosteroiddos vid veckorna 20-24 som upprätthöll astmakontroll med tidigare optimerad (vid baslinjen) oral kortikosteroiddos.


Demografin och karaktäristiska för baslinjen hos dessa 3 studier ges i tabell 14 nedan.


Tabell 14: Demografin och karaktäristiska vid studiestart i astmastudier.

Parameter

DRI12544

(n = 776)

QUEST

(n = 1902)

VENTURE

(n=210)

ICS = inhalerad kortikosteroid; FEV1 = Forcerad exspiratorisk volym på 1 sekund; ACQ-5 = Astmakontroll frågeformulär-5; AQLQ = Astma livskvalitet frågeformulär; AD = atopisk dermatit; NP = nasal polyposis; AR = allergisk rinit; FeNO = fraktion av utandad kväveoxid; EOS = blodeosinofil

aPopulationen i dupilumab-astmastudier- inkluderade patienter på ICS med medel- och hög dos. Medel ICS-dosen definierades som lika med 500 mikrogram flutikason eller ekvivalent per dag.

Medelålder (år) (SD)

48,6 (13,0)

47,9 (15,3)

51,3 (12,6)

% Kvinnor

63,1

62,9

60,5

% Vita

78,2

82,9

93,8

Astma-varaktighet (år), medelvärde ± SD

22,03 (15,42)

20,94 (15,36)

19,95 (13,90)

Aldrig rökt, (%)

77,4

80,7

80,5

Medelvärde exacerbationer från föregående år ± SD

2,17 (2,14)

2,09 (2,15)

2,09 (2,16)

Hög dos ICS användning (%)a

49,5

51,5

88,6

Före dos FEV1 (l) vid baslinjen ± SD

1,84 (0,54)

1,78 (0,60)

1,58 (0,57)

Medelprocent förväntad FEV1 vid baslinjen (%)(± SD)

60,77 (10,72)

58,43 (13,52)

52,18 (15,18)

% Reversibilitet (± SD)

26,85 (15,43)

26,29 (21,73)

19,47 (23,25)

Medelvärde- ACQ-5 poäng (± SD)

2,74 (0,81)

2,76 (0,77)

2,50 (1,16)

Medelvärde- AQLQ poäng (± SD)

4,02 (1,09)

4,29 (1,05)

4,35 (1,17)

Atopisk medicinsk historia% totalt

(AD%, NP%, AR%)

72,9

(8,0; 10,6; 61,7)

77,7

(10,3; 12,7; 68,6)

72,4

(7,6; 21,0; 55,7)

Medelvärde- FeNO ppb (± SD)

39,10 (35,09)

34,97 (32,85)

37,61 (31,38)

% patienter med FeNO ppb

≥ 25

≥ 50

49,9

21,6

49,6

20,5

54,3

25,2

Medelvärde- total IgE IU/ml  SD)

435,05 (753,88)

432,40 (746,66)

430,58 (775,96)

Medelvärde eosinofilantal (± SD) celler/µl vid baslinjen

350 (430)

360 (370)

350 (310)

% patienter med EOS

≥ 150 celler/µl

≥ 300 celler/µl

77,8

41,9

71,4

43,7

71,4

42,4


Exacerbationer


I den totala populationen i DRI12544 och QUEST hos patienter som fick antingen dupilumab 200 mg eller 300 mg varannan vecka observerades signifikanta reduktioner av frekvensen av allvarliga astmaexacerbationer jämfört med placebo. Det fanns större reduktioner av exacerbationer hos personer med högre basnivåer av typ 2 inflammatoriska biomarkörer såsom blodeosinofiler eller FeNO (Tabell 15 och Tabell 16).


Tabell 15: Frekvens av allvarliga exacerbationer i DRI12544 och QUEST (blodeosinofil vid baslinjen nivå ≥ 150 och ≥ 300 celler/µl)

Behandling

Baslinjen blod EOS


≥150 celler/µl

≥300 celler/µl

Exacerbationer per år

% Reduktion

Exacerbationer per år

%

Reduktion

N

Frekvens

(95 % CI)

Frekvenskvot (95%CI)

N

Frekvens

(95 % CI)

Frekvens

kvot (95%C

ap-värde = 0,0003, bp-värde = 0,0001, cp-värde = 0,0116, dp-värde = 0,0024, ep-värde <0.0001

I)

Alla allvarliga exacerbationer

DRI12544 studie

Dupilumab200 mg varannan vecka

120

0,29

(0,16; 0,53)

0,28a

(0,14; 0,55)

72 %

65

0,30

(0,13; 0,68)

0,29c

(0,11; 0,76)

71 %

Dupilumab300 mg

varannan vecka

129

0,28

(0,16; 0,50)

0,27b

(0,14; 0,52)

73 %

64

0,20

(0,08; 0,52)

0,19d

(0,07; 0,56)

81 %

Placebo

127

1,05

(0,69; 1,60)68

1,04

(0,57; 1,90)QUEST studie

Dupilumab200 mg

varannan vecka

437

0,45

(0,37; 0,54)

0,44e

(0,34; 0,58)

56 %

264

0,37

(0,29; 0,48)

0,34e

(0,24; 0,48)

66 %

Placebo

232

1,01

(0,81; 1,25)148

1,08

(0,85; 1,38)Dupilumab300 mg

varannan vecka

452

0,43

(0,36; 0,53)

0,40 e

(0,31; 0,53)

60 %

277

0,40

(0,32; 0,51)

0,33e

(0,23; 0,45)

67 %

Placebo

237

1,08

(0,88; 1,33)142

1,24

(0,97; 1,57)
Tabell 16. Frekvens av allvarliga exacerbationer i QUEST i subgrupper definierad enligt FeNO vid baslinjen

Behandling

Exacerbationer per år

Procent reduktion

N

Frekvens (95 % CI)

Frekvenskvot

(95 % CI)

ap-värde <0,0001

FeNO ≥ 25 ppb

Dupilumab 200 mg varannan vecka

299

0,35 (0,27; 0,45)

0,35 (0,25; 0,50)a

65 %

Placebo

162

1,00 (0,78; 1,30)Dupilumab 300 mg varannan vecka

310

0,43 (0,35; 0,54)

0,39 (0,28; 0,54)a

61 %

Placebo

172

1,12 (0,88; 1,43)FeNO ≥ 50 ppb

Dupilumab 200 mg varannan vecka

119

0,33 (0,22; 0,48)

0,31 (0,18; 0,52)a

69 %

Placebo

71

1,057 (0,72; 1,55)Dupilumab 300 mg varannan vecka

124

0,39 (0,27; 0,558)

0,31 (0,19; 0,49)a

69 %

Placebo

75

1,27 (0,90; 1,80)
I den sammanslagna analysen av DRI12544 och QUEST reducerades frekvensen av allvarliga exacerbationer som ledde till inläggning på sjukhus och/eller akutbesök med 25,5 % och 46,9 % vid dupilumab 200 mg respektive 300 mg givet varannan vecka.


Lungfunktion


Kliniskt signifikanta ökningar av pre-bronkodilator FEV1 observerades vid vecka 12 för DRI12544 och QUEST. En större förbättring av FEV1 observerades hos patienter med högre nivåer av biomarkörer för typ 2-inflammations, såsom blodeosoinofiler eller FeNO (Tabell 15 och 16).


Signifikanta förbättringar av FEV1 observerades så tidigt som vecka 2 efter den första dosen av dupilumab för både dosstyrkorna 200 mg och 300 mg och bibehölls genom vecka 24 (DRI12544) och vecka 52 i QUEST (se Figur 7).


Figur 7: Medeländring från baslinjen av pre-bronkodilator FEV1 (l) över tid (eosinofiler vid baslinjen ≥ 150 och ≥ 300 celler/µl och FeNO ≥25 ppb) i QUEST

Medeländring från baslinjen av pre-bronkodilator FEV1 (l) över tid (eosinofiler vid baslinjen ≥ 150 och ≥ 300 celler/µl och FeNO ≥25 ppb) i QUEST


Tabell 17: Medeländring från baslinjen av pre-bronkodilator FEV1 vid vecka 12 i DRI12544 och QUEST (blodeosinofilnivåer ≥ 150 och ≥ 300 celler/µl vid baslinjen)

Behandling

Baslinjen blod EOS


≥ 150 celler/µl

≥ 300 celler/µl

N

LS medel Δ från

baslinjen

L (%)

LS medel

differens vs. placebo (95 % CI)

N

LS medel Δ från baslinjen

L (%)

LS medel

differens vs. placebo (95 % CI)

ap-värde <0,0001, bp-värde = 0,0004, cp-värde = 0,0008, dp-värde = 0,0063, ep-värde <0,0001

DRI12544 studie

Dupilumab 200 mg varannan vecka

120

0,32 (18,25)

0,23a

(0,13; 0,33)

65

0,43 (25,9)

0,26c

(0,11; 0,40)

Dupilumab 300 mg varannan vecka

129

0,26 (17,1)

0,18b

(0,08; 0,27)

64

0,39 (25,8)

0,21d

(0,06; 0,36)

Placebo

127

0,09 (4,36)


68

0,18 (10,2)


QUEST studie

Dupilumab 200 mg varannan vecka

437

0,36 (23,6)

0,17e

(0,11; 0,23)

264

0,43 (29,0)

0,21e

(0,13; 0,29)

Placebo

232

0,18 (12,4)


148

0,21 (15,6)


Dupilumab 300 mg varannan vecka

452

0,37 (25,3)

0,15e

(0,09; 0,21)

277

0,47 (32,5)

0,24e

(0,16; 0,32)

Placebo

237

0,22 (14,2)


142

0,22 (14,4)Tabell 18: Medeländring från baslinjen av pre-bronkodilator. FEV1 vid vecka 12 och vecka 52 i QUEST för FeNO-subgrupper vid baslinjen

Behandling


Vid vecka 12

Vid vecka 52

N

LS medel Δ från baslinjen L (%)

LS medeldifferens vs. placebo

(95 % CI)

LS medel Δ från baslinjen L (%)

LS medeldifferens vs. placebo

(95 % CI)

ap-värde < 0,0001

FeNO ≥ 25 ppb

Dupilumab 200 mg varannan vecka

288

0,44 (29,0 %)

0,23 (0,15; 0,31)a

0,49 (31,6%)

0,30 (0,22; 0,39)a

Placebo

157

0,21 (14,1 %)


0,18 (13,2 %)


Dupilumab 300 mg varannan vecka

295

0,45 (29,8 %)

0,24 (0,16; 0,31)a

0,45 (30,5 %)

0,23 (0,15; 0,31)a

Placebo

167

0,21 (13,7 %)


0,22 (13,6 %)


FeNO ≥ 50 ppb

Dupilumab 200 mg varannan vecka

114

0,53 (33,5 %)

0,30 (0,17; 0,44)a

0,59 (36,4 %)

0,38 (0,24; 0,53)a

Placebo

69

0,23 (14,9 %)


0,21 (14,6 %)


Dupilumab 300 mg varannan vecka

113

0,59 (37,6 %)

0,39 (0,26; 0,52)a

0,55 (35,8 %)

0,30 (0,16; 0,44)a

Placebo

73

0,19 (13,0 %)


0,25 (13,6 %)Livskvalitet/patientrapportering av utfall vid astma


Det förutbestämda sekundära effektmåttet i ACQ-5 och AQLQ (S) och svarsfrekvensen analyserades vid 24 veckor (DRI12544 och VENTURE) och vid 52 veckor (QUEST). Svarsfrekvensen definierades som en förbättring i poäng på 0,5 eller mer (skalområde 0-6 för ACQ-5 och 1-7 för AQLQ (S)). Förbättringar i ACQ-5 och AQLQ (S) observerades så tidigt som vecka 2 och bibehölls under 24 veckor i DRI12544-studien och under 52 veckor i QUEST-studien. Liknande resultat observerades i VENTURE. Svarsfrekvensresultaten i ACQ-5 och AQLQ för patienter med förhöjda biomarkörer av typ 2-inflammation vid baslinjen vid vecka 52 i QUEST-studien presenteras i tabell 19:


Tabell 19: ACQ-5 och AQLQ(S) svarsfrekvens vid vecka 52 i QUEST

PRO

Behandling

EOS

150 celler/µl

EOS

300 celler/µl

FeNO

≥25 ppb

N

Svarsfrekvens (%)

N

Svarsfrekvens (%)

N

Svarsfrekvens (%)

ACQ-5

Dupilumab

200 mg varannan vecka

395

72,9

239

74,5

262

74,4

Placebo

201

64,2

124

66,9

141

65,2

Dupilumab

300 mg varannan vecka

408

70,1

248

71,0

277

75,8

Placebo

217

64,5

129

64,3

159

64,2

AQLQ

(S)

Dupilumab

200 mg varannan vecka

395

66,6

239

71,1

262

67,6

Placebo

201

53,2

124

54,8

141

54,6

Dupilumab

300 mg varannan vecka

408

62,0

248

64,5

277

65,3

Placebo

217

53,9

129

55,0

159

58,5


Oral kortikosteroid reduktionsstudie (VENTURE)


VENTURE utvärderade effekten av dupilumab vid minskad användning av underhållskortikosteroider. Karaktäristiska vid studiestart presenteras i tabell 12. Alla patienter var insatta på orala kortikosteroider under minst 6 månader före studiestart. Det basala medelvärdet av oral kortikosteroidanvändning var 11,75 mg i placebogruppen och 10,75 mg i gruppen som fick dupilumab.


I denna 24-veckors studie var antal astmaexacerbationer (definierad som en tillfällig ökning av den orala kortikosteroiddosen i minst 3 dagar) reducerade med 59 % hos personer som fick dupilumab jämfört med de som fick placebo (årlig frekvens 0,65 och 1,60 för dupilumab och respektive placebo, frekvenskvot 0,4 l [95 % CI 0,26, 0,63]) och förbättringen av pre-bronkodilator FEV1 från baslinjen till vecka 24 var större hos personer som fick dupilumab jämfört med de som fick placebo (LS-medelskillnad för dupilumab jämfört med placebo på 0,22 l [95 % CI: 0,09 till 0,34 l]). Effekter på lungfunktion, på reduktion av orala kortikosteorider och på reduktion av exacerbationer var lika oberoende av baslinjenivåerna av biomarkörer av typ 2-inflammation (t.ex. blodeosinofiler, FeNO). ACQ-5 och AQLQ (S) bedömdes också i VENTURE och visade förbättringar som liknar dem i QUEST.


Resultaten för de primära och sekundära effektmåtten i VENTURE presenteras i tabell 20.


Tabell 20: Effekt av dupilumab vid OCS-dosminskning, VENTURE (blodeosinofilnivåer ≥ 150 och ≥ 300 celler/µl och FeNO ≥ 25 ppb)

Blod EOS vid baslinjen

≥ 150 celler/µl

Blod EOS vid baslinjen

≥ 300 celler/µl

FeNO ≥ 25 ppb

Dupilumab

300 mg varannan vecka

N=81

Placebo

N=69

Dupilumab

300 mg varannan vecka

N=48

Placebo

N=41

Dupilumab

300 mg varannan vecka

N=57

Placebo

N=57

a Modellberäkningar genom logistisk regression

bp-värde <0,0001

cp-värde =0,0001

dp-värde =0,0002

Primärt effektmått (vecka 24)

Procentuell reduktion i OCS från baslinjen 

Total medelprocentreduktion från baslinjen (%)

Differens (% [95% CI]) (Dupilumab vs. placebo)

75,9129,39b

(15,67; 43,12)

46,51

79,5436,83b

(18,94; 54,71)

42,71

77,4634,53b

(19,08; 49,97)

42,93

Median-%-reduktion i daglig dos OCS från baslinjen

100

50

100

50

100

50

Procentuell reduktion från baslinjen

100 %

≥ 90 %

≥ 75 %

≥ 50 %

> 0 %

Ingen reduktion eller någon ökning i OCS, eller avbrytande av studie54,3

58,0

72,8

82,7

87,7

12,333,3

34,8

44,9

55,1

66,7

33,360,4

66,7

77,1

85,4

85,4

14,631,7

34,1

41,5

53,7

63,4

36,652,6

54,4

73,7

86,0

89,5

10,528,1

29,8

36,8

50,9

66,7

33,3

Sekundärt effektmått (vecka 24)a

Andel patienter som uppnår en minskning i OCS-dos till <5 mg/dag

77

44

84

40

79

34

Oddskvot (95 % CI)

4,29c

(2,04; 9,04)


8,04d

(2,71; 23,82)


7,21b

(2,69; 19,28)Långtids förlängningsstudie (TRAVERSE)


Den långsiktiga säkerheten för dupilumab hos 2193 vuxna och 89 ungdomar med måttlig till svår astma, inklusive 185 vuxna med oral kortikosteroidberoende astma, som hade deltagit i tidigare kliniska prövningar av dupilumab (DRI12544, QUEST och VENTURE) bedömdes i den öppna förlängningsstudien (TRAVERSE) (se avsnitt Biverkningar). Effekten mättes som en sekundärt effektmått, och var liknande resultaten som observerats i de pivotala studierna och bibehölls i upp till 96 veckor. Hos vuxna med oral kortikosteroidberoende astma, observerades en ihållande reduktion av exacerbationer och en förbättring av lungfunktionen i upp till 96 veckor, trots minskning eller avbrytande av oral kortikosteroiddos.


Klinisk effekt vid kronisk rinosinuit med näspolyper


Utvecklingsprogrammet för kronisk rinosinuit med näspolyper omfattade två randomiserade, dubbelblinda, parallellgrupps-, placebokontrollerade multicenterstudier (SINUS-24 och SINUS-52), där 724 patienter som var 18 år eller äldre och som behandlats med nasala kortikosterioder ingick.

Studierna inkluderade patienter med svår kronisk rinosinuit med näspolyper, trots tidigare genomgången näs-bihåleoperation eller tidigare behandling med, inklusive de som inte var lämpliga att behandlas med, systemiska kortikosteroider, under de senaste 2 åren. Akut behandling med systemiska kortikosteroider eller operation tilläts under studierna efter prövarens bedömning. I SINUS-24 randomiserades totalt 276 patienter till behandling med antingen 300 mg dupilumab (n=143) eller placebo (n=133) varannan vecka i 24 veckor. I SINUS-52 randomiserades 448 patienter till antingen 300 mg dupilumab (n=150) varannan vecka i 52 veckor, till 300 mg dupilumab (n=145) varannan vecka t.o.m. vecka 24 följt av 300 mg dupilmab var fjärde vecka t.o.m. vecka 52, eller till placebo (n=153). Alla patienter visade tecken av sinusförtätning enligt Lund-MacKay-skalan (LMK) vid datortomografi av bihålorna, och hos 73 % till 90 % av patienterna sågs förtätning av samtliga bihålor. Patienterna delades upp utifrån operationshistorik och samtidig förekomst av astma/NSAID-utlöst-astma.


De två primära effektmåtten var ändring på den bilaterala endoskopiska näspolyp-skalan (NPS) från studiestart till vecka 24, graderad av samma personer som var blindade för patientens behandling, och den genomsnittliga ändringen på nästäppa-skalan (NC) över en period av 28 dagar, från studiestart till vecka 24, enligt patienternas dagbok. För NPS graderades polyper på vardera sidan av näsan enligt en kategorisk skala (0=inga polyper, 1=små polyper i mittengången som inte når under den lägre kanten på de mittersta näsmusslorna, 2=polyper som når under den lägre kanten på de mittersta näsmusslorna, 3=stora polyper som når den lägre kanten på lägre näsmusslorna eller polyper mitt på de mittersta näsmusslorna, 4=stora polyper som ger fullständig nästäppa i den lägre näshålan). Den totala graderingen bestämdes genom att addera graderingen av den högra och vänstra sidan. Nästäppa graderades dagligen av försökspersonerna enligt en kategorisk skala från 0 till 3 (0=inga symtom, 1=lätta symtom, 2=måttliga symtom, 3=svåra symtom).


I båda studierna utvärderades de huvudsakliga sekundära effektmåtten vid vecka 24 för ändring från studiestart för: LMK vid datortomografi av bihålor, totalt symtompoäng (TTS), luktidentifieringstest enligt Pennsylvania-universitetet (UPSIT), daglig luktförlust, och 22-delars sinonasalt resultattest (SNOT-22). Samlade data från båda studierna utvärderade minskningen i andelen patienter som akut behövde systemiska kortikosteroider och/eller bihåleoperation samt förbättring i FEV1, i gruppen av patienter som samtidig hade astma. Ytterligare sekundära effektmått var ett astmakontrollfrågeformulär i 6 delar (ACQ-6) i gruppen av patienter som samtidig hade astma.

Demografi och karaktäristika vid studiestart för dessa två studier finns i tabell 21 nedan.


Tabell 21: Demografi och karaktäristiska vid studiestart från studier på kronisk rinosinuit med näspolyper

Parameter

SINUS-24

(n=276)

SINUS-52

(n=448)

aHögre poäng indikerar svårare sjukdomsgrad, förutom för UPSIT där högre poäng indikerar lägre sjukdomsgrad; SD = standardavvikelse; f.m = förmiddag; NPS=näspolyppoäng; UPSIT= luktidentifieringstest enligt Pennsylvania-universitetet; SNOT-22 = 22-delars sinonasalt resultattest; VAS = visuell analogskala; FEV1=Forcerad expiratorisk volym på 1 sekund; ACQ-6= 6-delars astmakontrollfrågeformulär; NSAID = icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

Medelålder (år) (SD)

50,49 (13,39)

51,95 (12,45)

% Män

57,2

62,3

Medelvärde varaktighet av kronisk rinosinuit med näspolyper (år) (SD)

11,11 (9,16)

10,94 (9,63)

Patienter med ≥ 1 tidigare operation (%)

71,7

58,3

Patienter som använt systemiska kortikosteroider de senaste 2 åren (%)

64,9

80,1

Medelpoäng bilateral endoskopisk NPSa (SD), mellan 0–8

5,75 (1,28)

6,10 (1,21)

Medelpoäng nästäppa (NC)a (SD) mellan 0–3

2,35 (0,57)

2,43 (0,59)

Medelpoäng LMK bihåledatortomografi samlade poänga (SD), mellan 0–24

19,03 (4,44)

17,96 (3,76)

Medelpoäng luktidentifikationstest (UPSIT)a (SD), mellan 0–40

14,56 (8,48)

13,61 (8,02)

Medelpoäng luktförlusta (f.m.), (SD), mellan 0–3

2,71 (0,54)

2,75 (0,52)

Medelpoäng SNOT-22 totala (SD), mellan 0–110

49,40 (20,20)

51,86 (20,90)

Medelpoäng svårighetsgrad rinosinuita (VAS), (SD) 0–10 cm

7,68 (2,05)

8,00 (2,08)

Medelantal blodeosinofiler (celler/µl)(SD)

437 (333)

431 (353)

Medelvärde total IgE IE/ml (SD)

211,97 (275,73)

239,84 (341,53)

Tidigare diagnos av atopisk sjukdom (sjukdom med typ 2inflammation) % samtliga

75,4 %

82,4 %

Astma (%)

58,3

59,6

Medelvärde FEV1 (l)(SD)

2,69 (0,96)

2,57 (0,83)

Medelvärde FEV1 predikterad procent(%)(SD)

85,30 (20,23)

83,39 (17,72)

Medelpoäng ACQ-6a (SD)

1,62 (1,14)

1,58 (1,09)

NSAID utlöst-astma (%)

30,4

26,8


Klinisk respons (SINUS-24 och SINUS-52)


Resultat för primära och sekundära effektmått vid studier på kronisk rinosinuit med näspolyper presenteras i tabell 22.


Tabell 22: Resultat från primära och sekundära effektmått i studier på kronisk rinosinuit med näspolyper.

SINUS -24

SINUS -52


Placebo

(n=133)

Dupilumab

300 mg varannan vecka

(n=143)

LS medel Δ vs, placebo (95 % CI)

Placebo

(n=153)

Dupilumab

300 mg varannan vecka

(n=295)

LS medel Δ vs, placebo (95 % CI)

En minskning i poäng indikerar förbättring, förutom för UPSIT där en ökning indikerar förbättring.

TSS är en blandad svårighetsskala som beror av summan av dagliga symtom av nästäppa, luktförlust, främre/bakre rinnsnuva.

NPS=näspolyppoäng, LMK= Lund-MacKay-poäng vid datortomografi av bihålorna,

UPSIT=luktidentifieringstest enligt Pennsylvania-universitetet, SNOT-22 = 22-delars sinonasalt resultattest,

VAS=visuell analogskala för rinosinuit (alla p-värden <0,0001, nominell för VAS)

Primära effektmått vecka 24

Poäng

Medel-värde vid studie-start

LS medel Δ

Medel-värde vid studiestart

LS medel Δ


Medel-värde vid studie-start

LS medel Δ

Medel-värde vid studie-start

LS medel Δ


NPS

5,86

0,17

5,64

-1,89

-2,06

(-2,43, -1,69)

5,96

0,10

6,18

-1,71

-1,80

(-2,10, -1,51)

Nästäppa

2,45

-0,45

2,26

-1,34

-0,89

(-1,07, -0,71)

2,38

-0,38

2,46

-1,25

-0,87

(-1,03, -0,71)

Sekundära effektmått vecka 24

Poäng

Medel-värde vid studie-start

LS medel Δ

Medel-värde vid studie-start

LS medel Δ


Medel-värde vid studie-start

LS medel Δ

Medel-värde vid studie-start

LS medel Δ


LMK

19,55

-0,74

18,55

-8,18

-7,44

(-8,35, -6,53)

17,65

-0,09

18,12

-5,21

-5,13

(-5,80, -4,46)

TSS

7,28

-1,17

6,82

-3,77

-2,61

(-3,04, -2,17)

7,08

-1,00

7,30

-3,45

-2,44

(-2,87, -2,02)

UPSIT

14,44

0,70

14,68

11,26

10,56

(8,79, 12,34)

13,78

-0,81

13,53

9,71

10,52

(8,98, 12,07)

Luktförlust

2,73

-0,29

2,70

-1,41

-1,12

(-1,31, -0,93)

2,72

-0,23

2,77

-1,21

-0,98

(-1,15, -0,81)

SNOT-22

50,87

-9,31

48,0

-30,43

-21,12

(-25,17, -17,06)

53,48

-10,40

51,02

-27,77

-17,36

(-20,87, -13,85)

VAS

7,96

-1,34

7,42

-4,54

-3,20

(-3,79, -2,60)

7,98

-1,39

8,01

-4,32

-2,93

(-3,45, -2,40)


Resultaten från SINUS-52-studien vid vecka 52 finns i Tabell 23.


Tabell 23: Effekt-resultat vecka 52 i SINUS-52-studien

Placebo

(n=153)

Dupilumab

300 mg varannan vecka

(n=150)

LS medel Δ vs, placebo (95 % CI)

Dupilumab

300mg varannan till var fjärde vecka

(n=145)

LS medel Δ vs, placebo (95 % CI)

Medelvärde vid studiestart

LS medel Δ

Medelvärde vid studiestart

LS medel Δ

Medelvärde vid studiestart

LS medel Δ

En minskning i poäng indikerar förbättring, förutom för UPSIT där en ökning indikerar förbättring.

TSS är en blandad svårighetsskala som beror av summan av dagliga symtom av nästäppa, luktförlust, och främre/bakre rinnsnuva.

NPS=näspolyppoäng, LMK= Lund-MacKay-poäng vid datortomografi av bihålorna,

UPSIT=luktidentifieringstest enligt Pennsylvania-universitetet, SNOT-22 = 22-delars sinonasalt resultattest,

VAS=visuell analogskala för rinosinuit (alla p-värden <0,0001)

NPS

5,96

0,15

6,07

-2,24

-2,40

(-2,77, -2,02)

6,29

-2,06

-2,21

(-2,59, -1,83)

Nästäppa

2,38

-0,37

2,48

-1,35

-0,98

(-1,17, -0,79)

2,44

-1,48

-1,10

(-1,29, -0,91)

LMK

17,65

0,11

18,42

-6,83

-6,94

(-7,87, -6,01)

17,81

-5,60

-5,71

(-6,64, -4,77)

TSS

7,08

-0,94

7,31

-3,79

-2,85

(-3,35, -2,35)

7,28

-4,16

-3,22

(-3,73, -2,72)

UPSIT

13,78

-0,77

13,46

9,53

10,30

(8,50, 12,10)

13,60

9,99

10,76

(8,95, 12,57)

Luktförlust

2,72

-0,19

2,81

-1,29

-1,10

(-1,31, -0,89)

2,73

-1,49

-1,30

(-1,51, -1,09)

SNOT-22

53,48

-8,88

50,16

-29,84

-20,96

(-25,03, -16,89)

51,89

-30,52

-21,65

(-25,71, -17,58)

VAS

7,98

-0,93

8,24

-4,74

-3,81

(-4,46, -3,17)

7,78

-4,39

-3,46

(-4,10, -2,81)


Statistiskt signifikant och kliniskt relevant effekt observerades i SINUS-24 avseende förbättring i bilateral endoskopisk NPS-poäng vid vecka 24. I perioden efter behandling när patienterna slutat med dupilumab, sjönk behandlingseffekten med tiden (se Figur 8a). Liknande resultat sågs också i SINUS-52 både vid vecka 24 och vecka 52 med successiv förbättring över tid (se Figur 8b).


Figur 8. Ändring i minstakvadratmedelvärde från studiestart på bilateral näspolyppoäng (NPS) i SINUS-24 och SINUS-52 – ITT-gruppen

Figur 8

I båda studierna sågs signifikanta förbättringar avseende nästäppa och svårighetsgraden av daglig luktförlust, så tidigt som vid första utvärderingen vecka 4. I dupilumab-gruppen jämfört med placebogruppen var skillnaden i minstakvadratmedelvärde för nästäppa vecka 4 -0,41 (95 % CI: -0,52, -0,30) i SINUS-24 och -0,37 (95 % CI: -0,46, -0,27) i SINUS-52. I dupilumab-gruppen jämfört med placebogruppen var skillnaden i minstakvadratmedelvärde för luktförlust vecka 4 -0,34 (95 % CI: -0,44, -0,25) i SINUS-24 och -0,31 (95% CI: -0,41, -0,22) i SINUS-52. En minskning i andelen patienter med luktstörningar sågs i SINUS-24 och SINUS-52. Vid studiestart hade 74 till 79 % av patienterna luktstörningar, vilket sänktes till 24 % i SINUS-24 och till 30 % i SINUS-52 veka 24, jämfört med ingen ändring alls för placebo.


Förbättring av maximalt inspiratoriskt näsflöde (NPIF) sågs i SINUS-24 och SINUS-52 vecka 24. I dupilumab-gruppen jämfört med placebogruppen var skillnaden i minstakvadratmedelvärde 40,4 l/min (95% CI: 30,4, 50,4) respektive 36,6 l/min (95 % CI: 28,0, 45,3).


Bland patienterna med rinosinuit och VAS-poäng >7 vid studiestart, uppnådde en större andel patienter VAS-poäng ≤7 i dupilumab-gruppen jämfört med placebogruppen (83,3 % vs 39,4 % i SINUS-24 och 75,0 % vs 39,3 % i SINUS-52) vecka 24.


I den förbestämda multiplicitetsjusterade samlade analysen av de två studierna, påvisade behandling med dupilumab signifikant minskning av systemisk kortikosteroid-användning och behov av sino-nasal kirurgi jämfört med placebo (HR på 0,24; 95 % CI: 0,17, 0,35) (se Figur 9). Andelen patienter som behövde systemiska kortikosteroider minskade med 74 % (HR på 0,26; 95 % CI: 0,18, 0,38). Totala antalet behandlingar med systemiska kortikosteroider per år minskades med 75 % (RR på 0,25; 95 % CI: 0,17, 0,37). Förskriven total medelårsdos per individ av systemiska kortikosteroider (i mg) under behandlingstiden var 71 % lägre i den samlade dupilumabgruppen jämfört med den samlade placebogruppen (60,5 [531.3] mg vs 209,5 [497,2] mg). Andelen patienter som behövde operation minskade med 83 % (HR på 0,17 ; 95 % CI: 0,07, 0,46).


Figur 9. Kaplan-Meier-kurva av tid till första användning av systemisk kortikosteroid och/eller sino-nasal operation under behandlingsperioden – ITT-gruppen [SINUS-24 och SINUS-52 tillsammans]

Kaplan Meier kurva av tid till första användning av systemisk kortikosteroid

Effekterna av dupilumab på de primära effektmåtten NPS och nästäppa, och på det huvudsakliga sekundära effektmåttet LMK var dem samma hos patienter som tidigare hade opererats och de som inte hade opererats.

Hos patienter med samtidig astma, observerades signifikanta förbättringar i FEV1 och ACQ-6 vecka 24, oberoende av eosinofilnivå i blodet vid studiestart. Den samlade förändringen från studiestart i minstakvadratmedelvärde för FEV1 vecka 24 för dupilumab 300 mg varannan vecka var 0,14 jämfört med 0,07 l för placebo, en förändring på 0,21 l (95 % CI: 0,13, 0,29). Dessutom sågs förbättringar i FEV1från den första utvärderingen efter studiestart i vecka 8 i SINUS-24 och i vecka 4 i SINUS-52. Förbättringar i ACQ-6 hos patienter med samtidig astma sågs i båda studierna. Kliniskt-relevant svar definierades som en poängförbättring på 0,5 eller mer. Förändringen i minstakvadratmedelvärde i dupilumabgruppen jämfört med placebo vid vecka 24 var -0,76 (95 % CI: -1,00 till -0,51 i SINUS-24 och -0,94 (95 % CI: -1,19, -0,69) i SINUS-52.


Svarsfrekvensen för ACQ-6 för dupilumab 300 mg varannan vecka i SINUS-24 var vid vecka 24 56 % jämfört med 28 % i placebogruppen (odds ratio 3,17; 95 % CI: 1,65, 6,09). Svarsfrekvensen för ACQ-6 för dupilumab 300 mg varannan vecka i SINUS-52 var vid vecka 52 46 % jämfört med 14 % i placebogruppen (odds ratio 7,02; 95 % CI: 3,10, 15,90).


Hos patienter med NSAID utlöst-astma var effekten av dupilumab på de primära effektmåtten NPS och nästäppa samt det huvudsakliga sekundära effektmåttet LMK densamma som observerades i den totala patientpopulationen med kronisk rinosinuit med näspolyper.


Pediatrisk population


Atopisk dermatit

Säkerhet och effekt för dupilumab har fastställts i åldrarna 12 till 17 år med måttlig till svår atopisk dermatit i studie AD-1526 vilken omfattade 251 ungdomar. Säkerhet och effekt för dubilumab har fastställts i åldrarna 6 till 11 år med svår atopisk dermatit i studie AD-1652 vilken omfattade 367 pediatriska patienter. Användning stöds av studie AD-1434 vilken inkluderade patienter som hade fullföljt AD-1526 (136 måttliga och 64 svåra vid tiden för inkludering i studie AD-1434) och patienter som hade fullföljt studie AD-1652 (110 måttliga och 72 svåra vid tiden för inkludering i studie AD-1434). Säkerhet och effekt var generellt jämförbar mellan barn i åldern 6 till 11 år, ungdomar och vuxna med atopisk dermatit (se avsnitt Biverkningar). Säkerhet och effekt hos pediatriska patienter (<6 år) med atopisk dermatit har inte fastställts.


Astma

Totalt ingick 107 ungdomar i åldrarna 12 till 17 år med måttlig till svår astma i

QUEST-studien och fick antingen 200 mg (N=21) eller 300 mg (N=18) dupilumab (eller motsvarande placebo antingen 200 mg [N=34] eller 300 mg [N=34]) varannan vecka. Effekt med avseende på allvarliga astmaexacerbationer och lungfunktion observerades hos både ungdomar och vuxna. För både doserna 200 mg och 300 mg varannan vecka observerades signifikanta förbättringar i FEV1 (LS-medeländring från baslinjen vid vecka 12) (0,36 l respektive 0,27 l). För dosen 200 mg varannan vecka hade patienterna en minskning av frekvensen av allvarliga exacerbationer som var förenliga med vuxna. Säkerhet och effekt hos pediatriska patienter (<12 år) med svår astma har inte fastställts. Biverkningsprofilen hos ungdomar var i allmänhet liknande vuxna.


Totalt 89 ungdomar i åldern 12 till 17 år med måttlig till svår astma inkluderades i den öpnna långtidsstudien (TRAVERSE). Resultaten i den här studien, effekten mättes som ett sekundärt effektmått, liknande de som observerats i de pivotala studierna och bibehölls i upp till 96 veckor.


Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för dupilumab för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för atopisk dermatit och astma (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering). Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag till kravet att lämna in studieresultat för dupilumab för samtliga grupper av den pediatriska populationen för behandling av nasal polypos (se avsnitt Dosering för information gällande pediatrisk användning).

Farmakokinetik

Farmakokinetiken för dupilumab är liknande hos patienter med atopisk dermatit, astma och kronisk rinosinuit med näspolyper.


Absorption

Efter en subkutan enkeldos på 75-600 mg dupilumab till vuxna var mediantid till maximal koncentration i serum (tmax) 3-7 dagar. Dupilumabs absoluta biotillgänglighet efter en subkutan dos är liknande mellan patienter med atopisk dermatit, astma och kronisk rinosinuit med näspolyper, vilket varierar mellan 61 % och 64 % beräknat utifrån farmakokinetisk (PK) populationsanalys.


Steady-state-koncentrationer uppnåddes i vecka 16 efter administrering av en 600 mg startdos och därefter 300 mg varannan vecka eller 300 mg varannan vecka utan startdos. I kliniska studier var steady-state-koncentrationen (medel ± SD) 69,2±36,9 µg/ml till 80,2±35,3 µg/ml för doseringen 300 mg varannan vecka och från 29,2±18,7 till 36,5±22,2 µg/ml för doseringen 200 mg varannan vecka till vuxna.


Distribution

En distributionsvolym för dupilumab på cirka 4,6 liter uppskattades med hjälp av farmakokinetisk populationsanalys, vilket tyder på att dupilumab främst distribueras vaskulärt.


Metabolism

Specifika metabolismstudier har inte genomförts eftersom dupilumab är ett protein. Dupilumab förväntas brytas ner till små peptider och individuella aminosyror.


Eliminering

Dupilumabs elimination medieras parallellt genom linjära och icke-linjära vägar. Vid högre koncentrationer sker dupilumab-elimination primärt genom ej mättnadsbar proteolytisk väg medan den vid lägre koncentrationer domineras av icke-linjär mättnadsbar IL-4Rα-målmedierad elimination.


Efter den sista steady-state-dosen tar det i genomsnitt 6-7 veckor för dupilumab koncentrationerna att sjunka under den lägre detektionsgränsen efter doseringar med 300 mg var fjärde vecka, 9 veckor efter doseringar med 200 mg varannan vecka, 10 till 11 veckor efter doseringar med 300 mg varannan vecka, och 13 veckor efter doseringar med 300 mg varje vecka, uppskattat med farmakokinetisk populationsanalys.


Linjäritet/icke-linjäritet

På grunda av icke-linjärt clearance ökar dupilumab-exponeringen, mätt som ytan under koncentration-tid-kurvan, mer än proportionellt med dosen efter subkutana enkeldoser på 75-600 mg.


Särskilda patientgrupper


Kön

Inget samband kunde hittas mellan kön och någon kliniskt relevant påverkan på systemexponering av dupilumab, enligt resultat av farmakokinetisk populationsanalys.


Äldre

Av de 1472 patienter med atopisk dermatit som exponerades för dupilumab i en fas 2 dosintervallstudie eller fas 3 placebokontrollerade studier var totalt 67 äldre än 65 år. Även om inga skillnader i säkerhet eller effekt observerades mellan äldre och yngre vuxna atopiska dermatit patienter, är antalet patienter över 65 år inte stort nog för att avgöra om de svarar annorlunda på behandlingen än yngre patienter.


Inget samband kunde hittas mellan ålder och någon kliniskt relevant påverkan på systemexponering av dupilumab, enligt resultat av farmakokinetisk populationsanalys. Det var dock bara 61 patienter över 65 år inkluderade i denna analys.


Av de 1 977 patienter med astma exponerade för dupilumab, var totalt 240 patienter 65 år eller äldre och 39 patienter var 75 år eller äldre. Effekt och säkerhet i denna åldersgrupp liknade den totala studiepopulationen.


Endast 79 patienter äldre än 65 år med kronisk rinosinuit med näspolyper har exponerats för dupilumab, och 11 av dem var 75 år eller äldre.


Etnicitet

Inget samband kunde hittas mellan ras och någon kliniskt relevant påverkan på systemexponering av dupilumab, enligt resultat av farmakokinetisk populationsanalys.


Nedsatt leverfunktion

Dupilumab, som är en monoklonal antikropp, förväntas inte genomgå signifikant hepatisk elimination. Inga kliniska studier har utförts för att undersöka effekten av nedsatt leverfunktion på dupilumabs farmakokinetik.


Nedsatt njurfunktion

Dupilumab, som är en monoklonal antikropp, förväntas inte genomgå signifikant renal elimination. Inga kliniska studier har utförts för att undersöka effekten av nedsatt njurfunktion på dupilumabs farmakokinetik. Inget samband kunde hittas mellan milt eller måttligt nedsatt njurfunktion och någon kliniskt relevant påverkan på systemexponering av dupilumab, enligt resultat av farmakokinetisk populationsanalys. Mycket begränsade data finns i patienter med svårt nedsatt njurfunktion.


Kroppsvikt

Dupilumabs dalkoncentrationer var lägre hos personer med högre kroppsvikt, men utan relevant påverkan på effekten. Endast 6 patienter som exponerades för dupilumab hade en kroppsvikt på ≥130 kg i de kliniska studierna på patienter med kronisk rinosinuit med näspolyper.


Pediatrisk population


Atopisk dermatit

Dupilumabs farmakokinetik hos barn (<6 år) eller kroppsvikt <15 kg med atopisk dermatit har inte studerats.


För ungdomar i åldern 12 till 17 år med atopisk dermatit som fick varannan vecka dosering med antingen 200 mg (<60 kg) eller 300 mg (≥60 kg) var den genomsnittliga ± SD steady-state-koncentrationen av dupilumab 54,5 ± 27,0 µg/ml.


För barn i åldern 6 till 11 år med atopisk dermatit som fick var fjärde vecka dosering med 300 mg (≥ 15 kg) i AD-1652 var den genomsnittliga ± SD steady-state-koncentrationen 76,3 ± 37,2 µg/ml. Vid vecka 16 i AD-1434 hos barn i åldern 6 till 11 år som påbörjade dosering med 300 mg (≥ 15 kg) var fjärde vecka och vars dos ökades till varannan veckas dosering med 200 mg ( ≥ 15 till <60 kg) eller till 300 mg (≥ 60 kg) var den genomsnittliga ± SD steady-state koncentration 108 ± 53,8 µg/ml. För barn i åldern 6 till 11 år som får 300 mg var fjärde vecka, ger initiala doser på 300 mg dag 1 och 15 liknande steady-state-exponering som en initial dos på 600 mg dag 1, baserat på PK-simuleringar.


Astma

Totalt ingick 107 ungdomar i åldern 12 till 17 år med astma i QUEST-studien. De genomsnittliga steady-state-koncentrationerna ± SD av dupilumab var 107 ± 51,6 µg/ml respektive 46,7 ± 26,9 µg/ml, för 300 mg eller 200 mg administrerade varannan vecka. Ingen åldersrelaterad farmakokinetisk skillnad observerades hos ungdomar efter korrigering för kroppsvikt.


Kronisk rinosinuit med näspolyper

Kronisk rinosinuit med näspolyper uppträder vanligtvis inte hos barn. Dupilumabs farmakokinetik har inte studerats i pediatriska patienter (<18 års ålder) med kronisk rinosinuit med näspolyper.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende upprepad dos-toxicitetsstudier (inklusive säkerhetsfarmakologiska effektmått), samt reproduktions- och utvecklingstoxicitetsstudier visade inte på några särskilda risker för människa.


Dupilumabs mutagena potential har inte utvärderats, monoklonala antikroppar förväntas dock inte påverka DNA eller kromosomer.


Karcinogenicitetsstudier har inte genomförts med dupilumab. En utvärdering av tillgängliga data gällande IL-4Rα-hämning och djurtoxikologiska data med surrogat-antikroppar tyder inte på någon ökad karcinogen potential för dupilumab.


Vid en reproduktionstoxikologisk studie på apor, där surrogat-antikroppar specifika mot apans IL-4Rα användes, sågs inga fetala abnormaliteter vid doser som mättade IL-4Rα.


En kombinerad segment II och III pre- och postnatal utvecklingsstudie påvisade inga biverkningar på moderdjuren eller deras avkomma upp till 6 månader efter födseln.


Fertilitetsstudier utförda på han- och honmöss där surrogatantikroppar mot IL-4Rα användes visade inte på någon försämring av fertiliteten (se avsnitt Fertilitet).

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Dupilumab 300 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta


Varje förfylld spruta för engångsbruk innehåller 300 mg dupilumab i 2 ml lösning (150 mg/ml).


Dupilumab 300 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna


Varje förfylld injektionspenna för engångsbruk innehåller 300 mg dupilumab i 2 ml lösning (150 mg/ml).


Dupilumab är en helt human monoklonal antikropp mot interleukin (IL)-4-receptor alfa som hämmar IL-4/IL-13-signalering, och är producerade i ovarieceller från kinesisk hamster (Chinese Hamster Ovary, CHO) med hjälp av rekombinant DNA-teknik.


Förteckning över hjälpämnen

argininhydroklorid, histidin, polysorbat 80 (E433), natriumacetattrihydrat, ättiksyra (E260), sukros, vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

dupilumab

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Even though biomolecules are exempted they should still be regarded as biologically active.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Om nödvändigt kan förfyllda sprutor sprutor eller förfyllda injektionspennor förvaras i rumstemperatur upp till 25° C i maximalt 14 dagar. Förvaras vid högst 25° C. Om förpackningen tas ut från kylskåpet permanent kan datum för uttagandet noteras på ytterkartongen. Efter att Dupixent tagits ut ur kylskåpet ska det användas inom 14 dagar eller kasseras.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C).


Får ej frysas.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Användaranvisning för beredning och administrering av Dupixent i en förfylld spruta eller förfylld injektionspenna finns i bipacksedeln.


Lösningen ska vara klar till svagt opaliserandeopaliserande och färglös till svagt gul. Om lösningen är grumlig, missfärgad eller innehåller synliga partiklar ska lösningen inte användas.


Efter att den 300 mg förfyllda sprutan eller den förfyllda injektionspennan tagits ut ur kylskåpet ska den ges tillfälle att uppnå rumstemperatur upp till 25 °C genom att vänta 45 minuter innan Dupixent injiceras.


Den förfyllda sprutan eller den förfyllda injektionspennan ska inte utsättas för värme eller direkt solljus och ska inte skakas.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Efter användning placeras den förfyllda sprutan eller den förfyllda injektionspennan i en sticksäker behållare och slängs enligt gällande anvisningar. Återanvänd inte behållaren. Förvara behållaren utom syn- och räckhåll för barn.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 300 mg (klar till svagt opaliserande, färglös till svagt gul utan synliga partiklar)
2 styck förfylld injektionspenna, 11264:21, (F)
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 300 mg (klar till svagt opaliserande, färglös till svagt gul utan synliga partiklar)
2 styck förfylld spruta med automatiskt nålskydd, 11264:21, (F)

Hitta direkt i texten
Av