Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Mint ABECE

Evolan

Sugtablett
(Gröna och runda sugtabletter med mintsmak, diameter på 19 mm)

Antiseptika

ATC-kod: R02AA03
Läkemedel från Evolan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-05-15.

Indikationer

Lindriga infektioner i munhåla och svalg (”ont i halsen”).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnittet Innehåll.

Dosering

Använd den lägsta dos och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen.


Dosering

Vuxna: 1 sugtablett vid behov varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter.


Äldre: Ingen dosjustering är nödvändig.


Pediatrisk population

Barn över 12 år: 1 sugtablett vid behov varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 8 sugtabletter.

Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Mint Abece rekommenderas inte till barn under 12 år.


Administreringssätt

För oral användning. Ska långsamt smälta i munnen.

Varningar och försiktighet

Överskrid inte den rekommenderade dosen. Sugtabletten skall inte ges till små barn eftersom den kan medföra kvävningsrisk.


Innehåller isomalt och maltitol som kan ha en något laxerande effekt vid intag av många sugtabletter. Patienter med följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans.


Erfarenhet saknas av behandling av barn under 12 år. Detta läkemedel bör därför inte användas av barn under 12 år.


Vid ihållande symtom eller hög feber bör patienten kontakta en läkare.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts .

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Säkerheten för Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol sugtabletter under graviditet är inte helt etablerad, men förväntas inte utgöra en fara. Som för alla läkemedel bör försiktighet iakttas under graviditet och läkarens råd sökas om nödvändigt.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetacresol eller deras metaboliter utsöndras i bröstmjölken. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Försiktighet ska därför iaktas vid amning.

Fertilitet

Det finns inga data om effekten på fertilitet.

Trafik

Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol sugtablett har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar som har associerats till 2,4-diklorobensylalkohol och amylmetacresol är sammanställda här nedan enligt organsystem och frekvens.

Biverkningsfrekvenserna har kategoriserats enligt följande:

Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100 till <1/10), Mindre vanliga (≥1/1,000 till <1/100), Sällsynta (≥1/10,000 till <1/1,000) och mycket sällsynta (<1/10,000), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Överkänslighetsreaktioner, inklusive exantem, urtikaria, pruritus, angioödem och anafylaktisk reaktion.

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens

Buksmärtor, illamående och orala besvär.

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Hudutslag


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Möjliga reaktioner vid överdos är gastrointestinalt obehag.

Behandlingen bör vara symptomatisk.


Farmakodynamik

2,4-diklorobensylalkohol och amylmetakresol har antiseptiska, antibakteriella, antimykotiska och antivirala egenskaper.


Det finns inga belägg för resistensutveckling mot Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol.


Smärtlindring 5 minuter efter intag har noterats i kliniska studier med kvarstående effekt i ca 2 timmar.

Farmakokinetik

Studier som beskriver systemisk exponering av 2,4-diklorobensylalkohol och amylmetakresol efter intag av sugtabletter saknas.

Efter en enkeldos av sugtabletter uppnåddes maximala koncentrationer av 2,4-diklorobensylalkohol och amylmetakresol i saliv efter 3-4 minuters sugande på sugtabletten. Kvantifierbara mängder av de aktiva innehållsämnena kunde påvisas i upp till 20–30 minuter efter intag av sugtabletten.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En tablett innehåller: 2,4- diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg.

Hjälpämnen med känd effekt: Isomalt 1830 mg, maltitol 458 mg

Hjälpämnen: Pepparmintsolja, anisolja, levomentol, indigokarmin (E132), kinolingult (E104), sackarin (E954), vinsyra (E334), isomalt (E953), maltitol (E965).

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Gröna och runda sugtabletter med mintsmak, diameter på 19 mm

Förpackningsinformation

Sugtablett Gröna och runda sugtabletter med mintsmak, diameter på 19 mm
24 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av