FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Alimemazin Orifarm

Orifarm Generics AB

Orala droppar, lösning 40 mg/ml
(Klar, ljusgul lösning.)

Neuroleptikum med ospecifik sedativ och antiallergisk effekt.

Aktiv substans:
ATC-kod: R06AD01
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2022-08-31.

Indikationer

Vuxna och barn från 3 år:

  • Premedicinering

  • Korttidsbehandling av klåda och allergier

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

  • Leukopeni, även tidigare agranulocytos.

  • Myastenia gravis.

Alimemazin Orifarm är kontraindicerat till barn under 3 år (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Dosering

Doseringen bör avpassas individuellt.

Alimemazin bör användas vid lägsta effektiva dos och under kortast möjliga behandlingstid.

Rekommenderad dos bör inte överskridas (se även avsnitt Varningar och försiktighet).


Premedicinering:
2–4 mg per kg kroppsvikt, dock högst 50 mg minst 2 timmar före undersökning eller anestesi. Ofta ges med fördel en mindre dos alimemazin kvällen före. Atropin eller liknande bör ges på vanligt sätt för att reducera bronkialsekretionen.


Klåda och allergier:
Vuxna: 5 mg 2–4 gånger dagligen. Barn: 2–5 år: 2,5–10 mg, 5–12 år: 2,5–15 mg per dygn. Dygnsdosen bör uppdelas i en morgon-, middags- och kvällsdos varvid en större deldos ges på kvällen.


Alimemazin Orifarm orala droppar kan före intagandet spädas med lämplig dryck, t.ex. juice, saft, kaffe, dock ej mjölk.


En dropp-pipett för dosering av Alimemazin Orifarm orala droppar medföljer förpackningen.

Pipetten är graderad 0,25 ml, 0,5 ml, 0,75 ml och 1 ml.


En droppe med pipetten motsvarar ca. 1 mg alimemazin.


Graderingen på pipetten

Motsvarar följande mängd alimemazin

0,25 ml

10 mg

0,50 ml

20 mg

0,75 ml

30 mg

1 ml

40 mg

Droppar

Motsvarar följande mängd alimemazin

1 droppe

Ca. 1 mg

Varningar och försiktighet

Patienter rekommenderas starkt att avstå konsumtion av alkoholhaltiga drycker och/eller substansbruk under behandlingen. Dödsfall finns rapporterade vid samtidig alkoholkonsumtion och/eller substansbruk (se avsnitt Interaktioner och Överdosering), ytterligare mortalitetsrisk har noterats för orala droppar.


Alimemazin Orifarm ska användas med försiktighet till patienter med lever- och njurskador, spasticitet, epilepsi och kramper och Parkinsons sjukdom. Vid svårare fall av extrapyramidala biverkningar bör det övervägas att avbryta behandlingen med alimemazin. De extrapyramidala biverkningarna behandlas med ett medel mot parkinsonism.


Alimemazin Orifarm är kontraindicerat till barn under 3 år p.g.a. risk för en uttalad sederande effekt.


Alimemazin Orifarm ska användas med försiktighet av äldre patienter, vilka kan vara mera känsliga för alimemazins effekter såsom extrapyramidala reaktioner, yrsel, trötthet, blodtrycksfall, urinretention och obstipation.


Alimemazin har antikolinerga effekter som kan orsaka urinretention och skall därför användas med försiktighet av äldre patienter med misstänkt prostatahypertrofi.


Alimemazin Orifarm ska användas med försiktighet till patienter med trångvinkelglaukom.


En omkring 3 gånger ökad risk för cerebrovaskulära händelser har observerats i randomiserade, placebokontrollerade kliniska prövningar av vissa atypiska neuroleptika bland patienter med demens. Bakomliggande mekanistisk förklaring till denna riskökning är okänd.

En ökad risk även för andra neuroleptika samt bland andra patientpopulationer kan inte uteslutas. Alimemazin Orifarm bör därför ges med försiktighet till patienter med riskfaktorer för stroke.


Paradoxala biverkningar såsom rastlöshet, sömnsvårigheter och eufori har rapporterats för fentiazinderivat och andra antihistaminer.


Hud

Exponering för solljus bör undvikas under behandling med produkter tillhörande läkemedelsgruppen fentiaziner. Även ökad känslighet för beröring och hudutslag förknippas med användning av fentiaziner.


QT-intervall

Fentiaziner kan förlänga QT-intervallet och orsaka kardiella arytmier. Fall av plötslig död som kan ha kardiell orsak finns rapporterade (se avsnitt Biverkningar, Överdosering). Därför tillrådes försiktighet vid behandling av patienter med uttalad bradykardi, hjärt-kärlsjukdom, och med ärftlig form av förlängning av QT-intervallet. Försiktighet tillrådes också vid samtidig behandling med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet (se avsnitt Interaktioner, Biverkningar, Överdosering). Samtidig behandling med andra neuroleptika bör undvikas.


Malignt neuroleptikasyndrom

Malignt neuroleptikasyndrom (MNS) har rapporterats i samband med överdosering av alimemazin eller vid alimemazin behandling i kombination med neuroleptikum. Symtom på MNS inkluderar en kombination av hypertermi, muskelstelhet, förändrat psykiskt status och tecken på autonom instabilitet. Eftersom detta syndrom kan vara dödligt, måste Alimemazin Orifarm omedelbart utsättas och intensiv klinisk uppföljning samt symtomatisk behandling sättas in.

Strikt följsamhet till den rekommenderade dosen bör beaktas (se även avsnitt Dosering).


Hjälpämnen
Detta läkemedel innehåller sackarinnatrium och sackaros. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: Fruktosintolerans, glukosgalaktosmalabsorption

eller sukras-isomaltas-brist. Vid långtidsanvändning lan läkemedlet vara skadligt för tänderna.

Interaktioner

Försiktighet tillrådes vid samtidig behandling med vissa andra läkemedel då allvarliga biverkningar och dödsfall finns rapporterade (se avsnitt Varningar och försiktighet och Överdosering). Fentiaziners sederande effekt kan öka av alkohol, ångestdämpande läkemedel, hypnotiska läkemedel, barbiturater, opiater och övriga lugnande läkemedel. Den antikolinerga effekten av fentiaziner kan förstärkas av andra läkemedel med antikolinerg effekt.


Försiktighet tillrådes vid samtidig behandling med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet såsom andra neuroleptika, Klass IA och III antiarytmika, moxifloxacin, erythromycin, metadon, meflokin, tricykliska antidepressiva, litium eller cisaprid.


Samtidig medicinering med läkemedel som kan ge upphov till elektrolytstörningar, såsom tiaziddiuretika (hypokalemi), bör beaktas då detta ökar risken för maligna arytmier (se även avsnitt Varningar och försiktighet, Biverkningar, Överdosering).


Följande kombinationer med Alimemazin Orifarm kan kräva dosanpassning:

  • Levodopa: Fentiazinderivat motverkar effekten av L-dopa genom att blockera dopaminreceptorer i hjärnan.

  • Litium: Det finns fall beskrivna, vilka utvecklat ett reversibelt neurotoxiskt syndrom när litium kombinerats med neuroleptika (framför allt haloperidol och tioridazin).
    Symptom: konfusion, desorientering, medvetslöshet, feber och extrapyramidala biverkningar. Flera av dessa fall hade fått mycket höga haloperidoldoser samtidigt som litiumnivåerna i plasma låg onödigt högt. Det rör sig troligen om additiva effekter av litium och neuroleptika. Syndromet tas ändå upp som en interaktion i den internationella litteraturen.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Graviditet

Givna i hög dos under den sista trimestern har neuroleptika som klorpromazin och flufenazin givit upphov till långvariga men övergående neurologiska störningar av extrapyramidal natur hos barnet. I studier på kanin och råtta med haloperidol under senare del av dräktigheten har rubbningar av vissa beteenden såsom inlärning och motorik påvisats. Det kan inte uteslutas, att dessa egenskaper finns hos samtliga substanser med dopaminreceptorblockerande förmåga. Under den sista trimestern bör Alimemazin Orifarm därför ges endast på strikt indikation och sedan moderns behov noga vägts mot risker för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Alimemazin passerar över i modersmjölk, men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Fertilitet

Det saknas uppgift om alimemazins effekt på fertilitet.

Trafik

Vid behandling med alimemazin kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning eller vid hantering av maskiner.

Biverkningar

Behandling med fentiaziner kan ge upphov till förlängning av QT-intervallet och kardiella arytmier. Fall av plötslig död som kan ha kardiell orsak (se avsnitt Varningar och försiktighet) har rapporterats vid behandling med sådana läkemedel.

De flesta biverkningarna beror på de farmakologiska effekterna och är således dosberoende. Biverkningsfrekvensen varierar beroende på dos nivå, behandlingstidens längd och indikationer.


Biverkningar är listade enligt organklass i MedDRA. Inom varje organklass rangordnas de läkemedelsrelaterade biverkningarna efter frekvens, med de vanligast förekommande biverkningarna först. Inom varje frekvensgrupp presenteras de läkemedelsrelaterade biverkningarna i ordningsföljd efter minskande allvarlighetsgrad. Motsvarande frekvenskategori för varje biverkning definieras som: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000); mycket sällsynta (< 1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Frekvens

Organklasse

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)>

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Blodet och lymfsystemet

  

Agranulocytos, leukopeni.

 

Centrala och perifera nervsystemetTardiv dyskinesi, parkinsonism, akatisi, akut dystoni.

 

Ögon 


Ackommodations-störningar.

Lins- och corneagrumlingar (högdos/långtidsbe-handling).

 

HjärtatQT-förlängning, Torsade de Pointes, hjärtstillestånd, ventrikulära arytmierventrikelflimmer, ventrikeltakykardi, blodtrycksfall, takykardi.

 

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Nästäppa.Andningsstörningar hos barn.

Magtarmkanalen 

Muntorrhet.

Obstipation.


 

Lever och gallvägar Hepatit med ikterus av stastyp.

 

Muskuloskeletala systemet och bindväv

   

Kramper.

Njurar och urinvägar


Urinretention.


 

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Trötthet, huvudvärk,

lätt yrsel.


Malignt neuroleptikasyndrom.

 


Muntorrheten kan vid långtidsbehandling ge tand- och munslemhinneskador.
Kramper har rapporterats.

Andningsstörning har rapporterats hos spädbarn behandlade med fentiaziner.


Äldre samt volymreducerade patienter är särskilt utsatta för risk för ortostatisk hypotoni.

Hyperprolaktinemi vilket kan leda till galaktorre, gynekomasti, amenorre samt impotens har rapporterats för läkemedel i gruppen fentiaziner.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: 20 mg till 2½- åring och 40 mg till 3-åring gav lindrig, 50-70 mg till 6 månaders barn, 160 mg till 4-åring samt 300 mg till 7-åring som ventrikeltömts gav måttlig intoxikation. 6 g till vuxen gav efter ventrikeltömning måttlig till allvarlig intoxikation. 0,8-1,2 g respektive 2 g tillsammans med alkohol till vuxna gav allvarlig intoxikation. Överdosering med alimemazin är förenad med mortalitetsrisk.


Överdosering i kombination med alkohol, substansbruk eller andra läkemedel är förenad med ytterligare mortalitetsrisk (se Varningar och försiktighet och Interaktioner), ytterligare mortalitetsrisk har noterats för orala droppar.


Symtom: Ger främst olika grader av CNS-depression från trötthet, somnolens till djup medvetslöshet. Sinustakykardi kan förekomma men påverkan på cirkulationen är ofta ringa.

Förlängd QT-tid och fall av allvarliga arytmier med dödlig utgång har beskrivits vid överdosering av fentiaziner.


Behandling: Om befogat ventrikeltömning. Upprepade doser av kol är ej av värde. Övervakning av främst medvetandegrad och andning.

Farmakodynamik

Alimemazin är ett fentiazinderivat i gruppen högdosneuroleptika med sedativa och histaminantagonistiska egenskaper. Autonoma nervsystemets funktioner, cirkulation och respiration påverkas endast i ringa grad. Alimemazin har antikolinerg effekt. Alimemazin saknar tillvänjningsrisk. Effekten av hypnotika, analgetika och anestetika potentieras av alimemazin.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml orala droppar 40 mg/ml innehåller:

Alimemazinhemitartrat motsvarande alimemazin 40 mg.


Hjälpämne med känd effekt:

1 ml innehåller: Sackarinnatrium 2 mg, propylenglykol 80 mikrogram och sackaros 160 mg.Förteckning över hjälpämnen

Pepparmintsmakämne (innehåller propylenglykol)

Spearmintsmakämne

Sackarinnatrium

Citronsyra, vattenfri (E330)

Makrogolglycerolhydroxistearat

Glycerol

Sackaros

Vatten

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

30 månader


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C. Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Flaskan bör återförslutas direkt efter användning.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Orala droppar, lösning 40 mg/ml Klar, ljusgul lösning.
50 milliliter flaska, 118:50, F

Hitta direkt i texten
Av