Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Duosol Kaliumfri

B. Braun

Hemofiltrationsvätska
(klar och färglös, inga synliga partiklar)

Hemofiltrationsvätska

ATC-kod: B05ZB
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från B. Braun omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-08-13.

Indikationer

Den bruksfärdiga lösningen är avsedd för användning till patienter som kräver kontinuerlig hemofiltration på grund av akut njursvikt, oberoende av orsak.

Kontraindikationer

Kontraindikationer specifika för den bruksfärdiga hemofiltrationsvätskan:

  • Hypokalemi

  • Metabolisk alkalos


Allmänna kontraindikationer för hemofiltration:

  • Akut njursvikt med uttalad hyperkatabolism när uremiska symtom inte längre kan korrigeras med hemofiltration.

  • Otillräckligt blodflöde från vaskulär infart

  • Alla tillstånd med ökad risk för blödning på grund av systemisk antikoagulation

Dosering

Användning av hemofiltrationsvätska till patienter med akut njursvikt bör ske under överinseende av läkare med erfarenhet av denna typ av behandling.


Dosering

Den ordinerade filtreringshastigheten beror på patientens kliniska tillstånd och kroppsvikt. Den rekommenderade filtrationshastigheten för att avlägsna metabola slaggprodukter som normalt utsöndras i urinen är 20–25 ml/kg kroppsvikt/timme beroende på patientens metaboliska tillstånd, såvida inte annat föreskrivits.


Lämplig doseringsvolym fastställs av läkaren eftersom ersättningslösningens volym beror på intensiteten av den utförda behandlingen och på mängden vätska som behöver ersättas för att uppnå vätskebalans.


Pediatrisk population

Ovan angivna doseringsrekommendationer gäller även för pediatriska patienter.


Administreringssätt

Intravenös användning.


Den bruksfärdiga hemofiltrationsvätskan bereds genom att öppna förseglingen mellan kamrarna. Innehållet blandas genom att vända på påsen fem gånger. För ytterligare instruktioner, se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


Den bruksvärdiga hemofiltrationsvätskan infunderas i den extrakorporeala cirkulationen med hjälp av en infusionspump.


Under hemofiltrationen ersätter hemofiltrationsvätskan det ultrafiltrat som avlägsnas från blodet med hänsyn till den totala vätskebalansen.


Vid akut njursvikt utförs behandlingen under en begränsad tid och avslutas när njurfunktionen är helt återställd.

Varningar och försiktighet

Hemodynamisk status, vätskebalans, elektrolyt- och syra-basbalans, blodglukos samt urea- och kreatininnivåer i plasma ska övervakas noga före och under hemofiltrationen.


Kaliumkoncentrationen i serum måste kontrolleras regelbundet före och under hemofiltrationen. Om kaliumkoncentrationen i serum minskar och patienten utvecklar hypokalemi kan det vara nödvändigt med tillägg av kalium och/eller byte till en ersättningslösning med högre kaliumkoncentration. Om kaliumkoncentrationen i serum ökar (hyperkalemi) kan ökad filtrationshastighet vara nödvändig tillsammans med normala rutiner för intensivvård.


Koncentrationen av oorganiskt fosfat ska mätas regelbundet under hemofiltrationen. Vid hypofosfatemi ska oorganiskt fosfat ersättas.


Plastförpackningar kan ibland skadas under transport från tillverkaren till sjukhuset/dialysenheten eller på sjukhuset/dialysenheten. Detta kan leda till kontamination och tillväxt av mikroorganismer eller svamp i hemofiltrationsvätskan. Förpackningen och hemofiltrationsvätskan ska därför noggrant inspekteras visuellt innan förpackningen ansluts och innan hemofiltrationsvätskan används. Även eventuella små skador vid förslutningen, fogarna, förseglingen mellan kamrarna och hörnen på förpackningen måste uppmärksammas på grund av risken för kontamination.


Hemofiltrationsvätskan får endast användas om förpackningen (ytterpåsen och dubbelkammarpåsen), förseglingen mellan kamrarna och kopplingarna är oskadade och hela och om lösningen är klar och färglös och utan synliga partiklar. Före användning måste förseglingen mellan kamrarna öppnas och de två lösningarna blandas. För ytterligare instruktioner, se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


Om det råder något tvivel ska ansvarig läkare avgöra om hemofiltrationsvätskan kan användas.


Hemofiltrationsvätskan ska värmas till ungefärlig kroppstemperatur med hjälp av ett integrerat eller externt värmeelement. Vätskan får under inga omständigheter infunderas om dess temperatur är lägre än rumstemperatur.


Under administrering av läkemedlet har i sällsynta fall en vit fällning av kalciumkarbonat observerats i slangarna, särskilt nära pump- och värmeenheten. Vätskan i slangarna ska därför kontrolleras noga visuellt var 30:e minut under hemofiltrationsbehandlingen för att säkerställa att den är klar och fri från fällning. Fällning kan uppstå avsevärt senare än vid behandlingsstart. Skulle fällning uppstå måste vätskan och slangarna omedelbart ersättas och patienten noga övervakas.

Interaktioner

Koncentrationen av filtrerbara läkemedel i blodet, t.ex. läkemedel med låg proteinbindningskapacitet, kan minska under behandlingen och korrigerande behandlingsåtgärder ska vid behov vidtas.


Interaktioner med andra läkemedel kan undvikas med korrekt dosering av hemofiltrationsvätskan och strikt övervakning av kliniskt-kemiska parametrar samt vitala tecken.


Följande interaktioner är dock möjliga:

  • Elektrolytersättning, parenteral nutrition och andra infusioner som vanligen ges vid intensivvårdsenheter påverkar serumkomposition och vätskestatus hos patienten. Detta måste beaktas vid ordination av hemofiltrationsbehandling.

  • Toxiska effekter av digitalis kan maskeras av hyperkalemi, hypermagnesemi och hypokalcemi. Korrigering av dessa elektrolyter med hemofiltration kan utlösa tecken och symtom på digitalistoxicitet, t.ex. hjärtarytmi. Om kaliumkoncentrationen är låg eller kalciumkoncentrationen hög kan digitalistoxicitet förekomma vid suboptimala digitalisdoser.

  • D-vitamin och läkemedel innehållande kalcium, t.ex. kalciumkarbonat som fosfatbindare, kan öka risken för hyperkalcemi.

  • Ytterligare ersättningsbehandling med natriumvätekarbonat kan öka risken för metabolisk alkalos.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Det finns inga data från användningen av Duosol Kaliumfri i gravida kvinnor eller från djurstudier. Eftersom alla innehållsämnen i hemofiltrationsvätskan är fysiologiska substanser som används för att ersätta nödvändiga plasmakomponenter som avlägsnas vid hemofiltration förväntas inga risker för det ofödda barnet. Användning av Duosol Kaliumfri kan vid behov övervägas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Eftersom alla innehållsämnen i hemofiltrationsvätskan är fysiologiska substanser som används för att ersätta nödvändiga plasmakomponenter som avlägsnas vid hemofiltration förväntas inga risker för barnet. Användning av Duosol Kaliumfri kan vid behov övervägas under amning.

Fertilitet

Eftersom alla innehållsämnen i hemofiltrationsvätskan är fysiologiska substanser som används för att ersätta nödvändiga plasmakomponenter som avlägsnas vid hemofiltration förväntas inga effekter på fertilitet.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Det har inte rapporterats några biverkningar som eventuellt kan ha ett samband med den vätekarbonatbuffrade hemofiltrationsvätskan. Följande biverkningar kan dock orsakas av behandlingen eller av den använda vätskan. Frekvensen av dessa biverkningar är inte känd (kan inte beräknas från tillgängliga data):


Metabolism och nutrition

Hyper- eller dehydrering, elektrolytstörningar, hypofosfatemi, hyperglykemi, metabolisk alkalos


Blodkärl

Hypertension, hypotension


Magtarmkanalen

Illamående, kräkningar


Muskuloskeletala systemet och bindväv

Muskelkramper


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns inga rapporter om kritiska situationer efter användning av rekommenderade doser. Dessutom kan administrering av vätskan avbrytas när som helst. Om vätskebalansen inte är korrekt beräknad och övervakad kan hyperhydrering eller dehydrering uppträda med förändringar i blodtryck, centralt ventryck, hjärtfrekvens och lungartärtryck som följd.


Vid fall av hyperhydrering ska ultrafiltrationen ökas och hastigheten och mängden av infunderad hemofiltrationsvätska minskas.


Vid svår dehydrering ska ultrafiltrationen minskas eller avbrytas och mängden infunderad hemofiltrationsvätska ökas till lämplig volym.


Administrering av en olämpligt stor mängd hemofiltrationsvätska kan resultera i överdosering av vätekarbonat. Detta kan leda till metabolisk alkalos, en minskning av joniserat kalcium eller tetani.


Överbehandling kan orsaka kongestiv hjärtsvikt och/eller lungstas och kan leda till störningar i elektrolytkoncentrationer och syra-basbalansen.

Farmakodynamik

Grundläggande principer för hemofiltration

Under kontinuerlig hemofiltration förs vatten och upplösta ämnen såsom uremiska toxiner, elektrolyter och vätekarbonat bort från blodet genom ultrafiltration. Ultrafiltratet ersätts med en lösning (hemofiltrationsvätska) innehållande balanserade elektrolyt- och buffertkoncentrationer.


Den bruksfärdiga lösningen består av vätekarbonat- och elektrolytlösning och är en blandad vätekarbonatbuffrad hemofiltrationsvätska för behandling av akut njursvikt genom kontinuerlig hemofiltration.


Elektrolyterna Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl- och vätekarbonat är nödvändiga för upprätthållande och korrigering av vätske- och elektrolythomeostas (blodvolym, osmotisk jämvikt, syra-bas-balans).


Effekten av motsvarande intravenöst administrerade lösningar för upprätthållande av syra-bas-balansen under hemofiltration har entydigt påvisats i studier och genom flera års klinisk användning. Det har bekräftats att dessa lösningar är säkra och vältolererade. Det finns tillräcklig kunskap om farmakologin av intravenöst administrerade elektrolyter och vätekarbonat.

Farmakokinetik

Den bruksfärdiga hemofiltrationsvätskan är avsedd för intravenös administrering. Distributionen av elektrolyter och vätekarbonat beror på behov, metaboliskt tillstånd och återstående njurfunktion. Glukos är den enda substansen i hemofiltrationsvätskan som metaboliseras. Utsöndring av vatten och elektrolyter beror på cellulärt behov, metaboliskt tillstånd, återstående njurfunktion och på vätskeförluster (t.ex. via tarm, lungor och hud).

Prekliniska uppgifter

Toxikologiska studier har inte utförts eftersom alla innehållsämnen i hemofiltrationsvätskan är fysiologiska substanser som används för att ersätta nödvändiga plasmakomponenter som avlägsnas vid hemofiltration.

Innehåll


Liten kammare
Elektrolytlösning

Stor kammare
Vätekarbonatlösning

Aktiva substanser

555 ml innehåller

per
1000
 ml

4445 ml innehåller

per
1000
 ml

Natriumklorid

2,34 g

4,21 g

27,47 g

6,18 g

Kalciumkloriddihydrat

1,10 g

1,98 g

Magnesiumkloridhexahydrat

0,51 g

0,91 g

Glukosmonohydrat

motsvarande vattenfri glukos

5,49 g

5,0 g

9,90 g

9,0 g

Natriumvätekarbonat

15,96 g

3,59 g


Elektrolyter:

[mmol/ kammare]

[mmol/l]

[mmol/ kammare]

[mmol/l]

Na+

40,0

72

660

149

Ca2+

7,5

13,5

Mg2+

2,5

4,5

Cl-

75,0

135

470

106

HCO3-

190

42,8

Teoretisk osmolaritet [mOsm/l]

275

297


Den bruksfärdiga hemofiltrationsvätskans sammansättning efter blandning:


1000 ml bruksfärdig hemofiltrationsvätska innehåller [mmol/l]:

Na+

140

Ca2+

1,5

Mg2+ 

0,5

Cl-

109

HCO3-

35,0

Glukos, vattenfri

5,6 (=1,0 g)


Förteckning över hjälpämnen


Elektrolytlösning (liten kammare): Saltsyra 25 % (för justering av pH), vatten för injektionsvätskor


Vätekarbonatlösning (stor kammare): Koldioxid (för justering av pH), vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel. Om ett läkemedel behöver tillsättas till hemofiltrationsvätskan måste man först göra en omfattande utvärdering av läkemedlets och hemofiltrationsvätskan kompabilitet. Före tillsatsen görs måste lösningarna i dubbelkammarpåsen blandas noggrant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet för den bruksfärdiga lösningen

Blandad produkt ska användas omedelbart. Den blandade produkten är fysikaliskt och kemiskt stabil i 24 timmar vid 25 °C.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


Anvisningar för beredning av bruksfärdig hemofiltrationsvätska


Förpackningen och lösningen ska kontrolleras visuellt före användning. Använd hemofiltrationsvätskan endast om förpackningen (ytterpåsen och dubbelkammarpåsen), förseglingen och kopplingarna är oskadade och hela och om lösningen är klar och färglös och utan synliga partiklar.


Avlägsna ytterpåsen först strax före användning. För illustrerad anvisning, se produktresumén.


Endast för engångsbruk. Eventuell överbliven vätska och eventuella skadade förpackningar ska kasseras.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Teoretisk osmolaritet: 292 mOsm/l

pH: 7,0–8,0


Förpackningsinformation

Hemofiltrationsvätska (klar och färglös, inga synliga partiklar)
2 x 5000 milliliter dubbelkammarpåse (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av