FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lamzede

Chiesi Farmaceutici

Pulver till infusionsvätska, lösning 10 mg
(Tillhandahålls ej) (Vitt till benvitt pulver.)

Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning, enzymer.

Aktiv substans:
ATC-kod: A16AB15
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Chiesi Farmaceutici omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 10/2018

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Enzymersättningsterapi för behandling av icke-neurologiska manifestationer hos patienter med lindrig till medelsvår alfa-mannosidos. Se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik.

Kontraindikationer

Svår allergisk reaktion mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Behandlingen ska övervakas av läkare med erfarenhet av att vårda patienter med alfa-mannosidos eller av att administrera andra enzymersättningsterapier (ERT) för lysosomala sjukdomar. Administrering av Lamzede ska utföras av hälso- och sjukvårdspersonal med kompetens att hantera ERT och medicinska akutsituationer.


Dosering


Rekommenderad dosregim är 1 mg/kg kroppsvikt administrerat en gång i veckan genom intravenös infusion med kontrollerad hastighet. För infusionshastighet se avsnittet ”Administreringssätt”.


Särskilda patientgrupper


Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion: Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion.


Äldre patienter: Inga data finns tillgängliga och ingen relevant användning för äldre patienter finns beskrivet.


Pediatrisk population: Ingen dosjustering krävs för den pediatriska populationen.


Administreringssätt


Endast för intravenös infusion.


Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


Den beredda lösningen av Lamzede ska administreras med ett infusionsaggregat utrustat med en pump och ett inbyggt filter på 0,22 µm med låg proteinbindande egenskap. Infusionstiden ska beräknas individuellt med hänsyn till en maximal infusionshastighet på 25 ml/timme för att kontrollera proteinbelastningen. Infusionstiden ska vara minst 50 minuter. Långsammare infusionshastighet kan ordineras om läkaren bedömer att det är kliniskt lämpligt, till exempel i början av behandlingen eller i händelse av tidigare förekomst av infusionsrelaterade reaktioner (IRR).

För information om beräkning av infusionshastighet och infusionstid baserad på kroppsvikt se tabellen i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


Patienten ska observeras för IRR under minst en timme efter infusion i enlighet med kliniska förhållanden och läkarens bedömning. Ytterligare anvisningar finns i avsnitt Varningar och försiktighet.

Varningar och försiktighet

Effekterna av behandling med velmanas alfa ska utvärderas regelbundet och utsättande av behandlingen ska övervägas om ingen tydlig nytta kan observeras.


I takt med den fortskridande ackumuleringen av skador i målorgan, blir det svårare för behandlingen att reversera skadan eller att leda till förbättring. Liksom med andra enzymersättningsterapier passerar velmanas alfa inte blod–hjärnbarriären. Behandlande läkare bör beakta att administrering av velmanas alfa inte påverkar de irreversibla komplikationerna (dvs. skelettdeformationer, dysostosis multiplex, neurologiska manifestationer och nedsatt kognitiv förmåga).


Överkänslighet


Överkänslighetsreaktioner har rapporterats hos patienter i kliniska studier. Lämplig medicinsk stödbehandling ska finnas lätt tillgänglig när velmanas alfa administreras. Om svåra allergiska eller anafylaktiska reaktioner inträffar rekommenderas att behandlingen med velmanas alfa avbryts omedelbart och att gällande standardrutiner för medicinsk akutbehandling följs.


Infusionsrelaterad reaktion


Administrering av velmanas alfa kan resultera i en IRR, inklusive anafylaktoid reaktion (se avsnitt Biverkningar). IRR som observerades i kliniska studier av velmanas alfa karakteriserades av snabb symtomdebut och var av lindrig till måttlig svårighetsgrad.


Hanteringen av IRR bör baseras på reaktionens svårighetsgrad och omfattar sänkt infusionshastighet, behandling med läkemedel som antihistaminer, antipyretika och/eller kortikosteroider och/eller avbrytande och återupptagande av behandlingen med längre infusionstid. Förbehandling med antihistaminer och/eller kortikosteroider kan förhindra efterföljande reaktioner i de fall då symtomatisk behandling har krävts. Patienterna förmedicinerades inte rutinmässigt före infusion av velmanas alfa i kliniska studier.


Vid symtom såsom angioödem (svullen tunga eller svalg), obstruktion i övre luftvägarna eller hypotoni under eller omedelbart efter infusion ska anafylaxi eller en anafylaktoid reaktion misstänkas. Vid sådana fall bör behandling med antihistamin och kortikosteroider lämpligen övervägas. I de svåraste fallen ska gällande standardrutiner för medicinsk akutbehandling följas.

Patienten bör hållas under observation för IRR under minst en timme efter infusionen i enlighet med den behandlande läkarens bedömning.


Immunogenicitet


Antikroppar kan påverka vid de behandlingsrelaterade reaktioner som observerats vid användning av velmanas alfa. Vid utveckling av svåra IRR eller om behandlingseffekten minskar eller uteblir bör patienterna testas för förekomst av anti-velmanas alfa-antikroppar för vidare utvärdering av sambandet. Om patientens tillstånd förvärras under ERT bör man överväga att avbryta behandlingen.


Risk för immunogenicitet föreligger. I de kliniska studierna utvecklade 8 patienter av 33 (24 %) IgG-antikroppar mot velmanas alfa vid varierande tidpunkter under behandlingen. Ingen tydlig korrelation påvisades mellan antikroppskoncentrationer (velmanas alfa-IgG-antikroppsnivå) och minskad effekt eller förekomst av anafylaxi eller andra överkänslighetsreaktioner.

Utvecklingen av antikroppar har inte visats påverka klinisk effekt eller säkerhet.


Natriuminnehåll


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Det finns inga data från användning av velmanas alfa i gravida kvinnor. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga effekter med avseende på graviditet, foster-/neonatal utveckling, förlossning eller postnatal utveckling (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Eftersom velmanas alfa syftar till att normalisera alfa- mannosidos hos alfa-mannosidos-patienter ska Lamzede användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om velmanas alfa eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Absorptionen av eventuellt velmanas alfa från intagen mjölk hos det ammade barnet anses likväl vara minimal och därmed förväntas inga ogynnsamma effekter. Lamzede kan användas under amning.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data som visar hur velmanas alfa påverkar fertiliteten. Djurstudier visar inte några tecken på försämrad fertilitet.

Trafik

Lamzede har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofil


De vanligaste observerade biverkningarna var viktökning (18 %), IRR (9 %), diarré (12 %), huvudvärk (9 %), artralgi (9 %), ökad aptit (6 %) och smärta i extremitet (6 %).

Alla dessa biverkningar ansågs vara icke-allvarliga. IRR inkluderar överkänslighet hos tre patienter och anafylaktoid reaktion hos en patient. Dessa reaktioner var icke-allvarliga och av mild till måttlig intensitet.

Totalt två allvarliga biverkningar (medvetslöshet hos en patient och akut njursvikt hos en annan patient) observerades. I båda fallen återhämtade sig patienterna utan följdtillstånd.


Lista över biverkningar i tabellform


Biverkningar som speglar exponering hos 33 patienter behandlade med velmanas alfa i kliniska studier redovisas i tabell 1 nedan. Biverkningar klassificeras enligt organsystem och föredragen term enligt MedDRA-konventionen om frekvens. Frekvenser definieras som mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Tabell 1: Biverkningar rapporterade i kliniska studier hos patienter med alfa-mannosidos behandlade med velmanas alfa


Organsystem

Biverkning

Frekvens

Immunsystemet

Överkänslighet(1)

Vanliga

Anafylaktoid reaktion(1)

Vanliga

Metabolism och nutrition

Ökad aptit

Vanliga

Psykiska störningar

Psykotiskt beteende

Vanliga

Initial insomni

Vanliga

Centrala och perifera nervsystemet

Förvirring

Vanliga

Medvetslöshet(2)

Vanliga

Synkope

Vanliga

Tremor

Vanliga

Yrsel

Vanliga

Huvudvärk

Vanliga

Ögon

Ögonirritation

Vanliga

Ögonlocksödem

Vanliga

Okulär hyperemi

Vanliga

Hjärtat

Bradykardi

Vanliga

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Epistaxis

Vanliga

Magtarmkanalen

Diarré

Mycket vanliga

Buksmärta

Vanliga

Övre buksmärta

Vanliga

Illamående(1)

Vanliga

Kräkningar(1)

Vanliga

Refluxgastrit

Vanliga

Hud och subkutan vävnad

Urtikaria(1)

Vanliga

Hyperhidros(1)

Vanliga

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Artralgi

Vanliga

Ryggsmärta

Vanliga

Ledstelhet

Vanliga

Myalgi

Vanliga

Smärta i extremitet

Vanliga

Njurar och urinvägar

Akut njursvikt(2)

Vanliga

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Pyrexi(1)

Mycket vanliga

Smärta vid infusionsstället

Vanliga

Frossbrytningar(1)

Vanliga

Värmekänsla(1)

Vanliga

Trötthet

Vanliga

Sjukdomskänsla(1)

Vanliga

Undersökningar

Viktökning

Mycket vanliga

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

Behandlingsrelaterad huvudvärk

Vanliga

(1) Föredragna termer bedömda som IRR enligt beskrivningen i nedanstående avsnitt

(2) Valda biverkningar enligt beskrivningen i nedanstående avsnitt


Beskrivning av valda biverkningar


Infusionsrelaterad reaktion: IRR (inklusive överkänslighet, illamående, kräkningar, pyrexi, frossbrytningar, värmekänsla, sjukdomskänsla, urtikaria, anafylaktoid reaktion och hyperhidros) rapporterades hos 9 % av patienterna (3 av 33 patienter) i kliniska studier. Samtliga var av lindrig eller måttlig svårighetsgrad och inga rapporterades som allvarliga biverkningar. Alla patienter som upplevde IRR återhämtade sig.


Akut njursvikt: I de kliniska studierna drabbades en patient av akut njursvikt som möjligen var relaterad till studiebehandlingen. Den akuta njursvikten var av måttlig svårighetsgrad och ledde till tillfällig utsättning av studiebehandlingen och fullständig återhämtning inom 3 månader. Samtidig långvarig behandling med höga doser av ibuprofen angavs som en potentiellt bidragande orsak till händelsen.


Medvetslöshet: Hos en patient rapporterades medvetslöshet med återhämtning efter några sekunder, som ansågs vara relaterad till studiebehandlingen. Patienten fick infusion med koksaltlösning på sjukhus och skrevs sedan ut efter 6 timmars observation.

Patienten fick senare epileptiska anfall som inte ansågs vara relaterade till behandlingen.


Pediatrisk population


Säkerhetsprofilen för velmanas alfa i kliniska studier som inkluderade barn och ungdomar motsvarade den som observerades hos vuxna patienter. Totalt var 58 % av patienterna (19 av 33) med alfa‑mannosidos som fick velmanas alfa i kliniska studier i åldern 6 till 17 år vid studiestart.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns ingen erfarenhet av överdosering med velmanas alfa. Den maximala dosen av velmanas alfa i kliniska studier var en engångsadministrering av 100 enheter/kg (ungefär motsvarande 3,2 mg/kg). Under infusionen med denna högre dos observerades lindrig och kortvarig feber (5 timmar) hos en patient. Ingen behandling administrerades.


Information om hantering av biverkningar finns i avsnitt Varningar och försiktighet och Biverkningar.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism


Velmanas alfa, den aktiva substansen i Lamzede, är en rekombinant form av humant alfa-mannosidas. Aminosyrasekvensen av det monomera proteinet är identisk med det naturligt förekommande humana enzymet, alfa-mannosidas.

Velmanas alfa är avsett att komplettera eller ersätta naturligt alfa-mannosidas, ett enzym som katalyserar den sekventiella nedbrytningen av oligosackarider av hybridtyp och komplexa oligosackarider med högt mannosinnehåll i lysosomerna, vilket minskar mängden av ansamlade mannosrika oligosackarider.


Klinisk effekt och säkerhet


Totalt 33 patienter (20 män och 13 kvinnor, i åldrar i intervallet från 6 till 35 år) exponerades för velmanas alfa i fem kliniska studier. Patienter diagnostiserades baserat på alfa-mannosidasaktivitet < 10 % av normal aktivitet i blodleukocyter. Patienter med den svåraste, snabbt progredierande fenotypen (med försämring inom ett år och engagemang av centrala nervsystemet) uteslöts. Baserat på detta kriterium rekryterades patienter med lindrig till medelsvår sjukdomsform och som uppvisade en heterogen svårighetsgrad men som fortfarande var i stånd till att utföra uthållighetstest samt hade stor variabilitet i kliniska manifestationer och debutåldrar.


Samlade effekter av behandling utvärderades för domänen farmakodymamik (minskning av oligosackarider i serum), funktion (det tre minuter långa trappstegstestet (3MSCT), det sex minuter långa gångtestet (6MWT) och forcerad vitalkapacitet (FVC) i procent av förväntat värde) och livskvalitet (frågeformuläret för bedömning av hälsa och funktionsförmåga hos barn (CHAQ) index för funktionshinder (DI) och CHAQ VAS pain (visuell analog skala)).


I den pivotala, dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerade och parallellgrupperade fas 3-multicenterstudien rhLAMAN-05 undersöktes effekt och säkerhet vid upprepade administreringar av velmanas alfa under 52 veckor vid en dos på 1 mg/kg given en gång i veckan som intravenös infusion. Totalt rekryterades 25 patienter, inklusive 12 pediatriska försökspersoner (åldersintervall: 6 till 17 år, genomsnitt: 10,9 år) och 13 vuxna patienter (åldersintervall: 18 till 35 år, genomsnitt: 24,6). Alla utom en patient var behandlingsnaiva avseende velmanas alfa. Totalt 15 patienter (7 pediatriska och 8 vuxna) fick aktiv behandling och 10 patienter fick placebo (5 pediatriska och 5 vuxna). Resultaten (oligosackaridkoncentration i serum, 3MSCT, 6MWT och FVC %) redovisas i tabell 2. En farmakodynamisk effekt med statistiskt signifikant minskning av serumoligosackarider jämfört med placebo påvisades. De resultat som observerades hos patienter yngre än 18 år visade på en förbättring. Hos patienter äldre än 18 år har en stabilisering påvisats. Den numeriska förbättring av de flesta kliniska effektmåtten i förhållande till placebo (2 till 8 %) som observerades under observationsåret kan tyda på velmanas alfas förmåga att bromsa pågående sjukdomsprogression.


Tabell 2: Resultat från den placebokontrollerade kliniska studien rhLAMAN-05 (källdata: rhLAMAN-05)


Behandling med

velmanas alfa under 12 månader

(n = 15)

Behandling med placebo

under 12 månader

(n = 10)

Velmanas alfa

jämfört med placebo

Patienter

Verkligt värde vid baslinjen, medelvärde (SD)

Absolut förändring från baslinjen, medelvärde 

Verkligt värde vid baslinjen, medelvärde (SD)

Absolut förändring från baslinjen, medelvärde 

Justerad medelvärdes-skillnad

Oligosackaridkoncentration i serum (μmol/l)

Totalt(1)


[95 % KI]

p‑värde

6,8 (1,2)

-5,11


[-5,66; -4,56]

6,6 (1,9)

-1,61


[-2,28; -0,94]

-3,50


[-4,37; -2,62]

p <0,001

<18 år(2)

7,3 (1,1)

-5,2 (1,5)

6,0 (2,4)

-0,8 (1,7)

-

18 år(2)

6,3 (1,1)

-5,1 (1,0)

7,2 (1,0)

-2,4 (1,4)

3MSCT (steg/min)

Totalt(1)


[95 % KI]

p‑värde

52,9 (11,2)

0,46


[-3,58; 4,50]

55,5 (16,0)

-2,16


[-7,12; 2,80]

2,62


[-3,81; 9,05]

p = 0,406

<18 år(2)

56,2 (12,5)

3,5 (10,0)

57,8 (12,6)

-2,3 (5,4)

-

18 år(2)

50,0 (9,8)

-1,9 (6,7)

53,2 (20,1)

-2,5 (6,2)

6MWT (meter)

Totalt(1)


[95 % KI]

p‑värde

459,6 (72,26)

3,74


[-20,32; 27,80]

465,7 (140,5)

-3,61


[-33,10; 25,87]

7,35


[-30,76; 45,46]

p = 0,692

<18 år(2)

452,4 (63,9)

12,3 (43,2)

468,8 (79,5)

3,6 (43,0)

-

18 år(2)

465,9 (82,7)

-2,5 (50,4)

462,6 (195,1)

-12,8 (41,6)

FVC (% av förväntat)

Totalt(1)


[95 % KI]

p‑värde

81,67 (20,66)

8,20


[1,79; 14,63]

90,44 (10,39)

2,30


[-6,19; 10,79]

5,91


[-4,78; 16,60]

p = 0,278

<18 år(2)

69,7 (16,8)

14,2 (8,7)

88,0 (10,9)

8,0 (4,2)

-

18 år(2)

93,7 (17,7)

2,2 (7,2)

92,4 (10,8)

-2,8 (15,5)

(1) För totalt: justerad medelvärdesförändring och justerad medelvärdesskillnad beräknad med ANCOVA-modell presenteras.

(2) Efter ålder: ojusterat medelvärde och SD presenteras.


Långvarig effekt och säkerhet för velmanas alfa undersöktes i den okontrollerade och öppna kliniska fas 3-studien rhLAMAN-10 med 33 patienter (19 pediatriska och 14 vuxna, från 6 till 35 år vid behandlingsstart) som tidigare deltagit i studier med velmanas alfa. En integrerad databas skapades genom att kumulativa databaser grupperades från alla studier med velmanas alfa. Statistiskt signifikanta förbättringar påvisades för oligosackaridnivåer i serum, 3MSCT, lungfunktion, serum-IgG

och EQ-5D-5L (EuroQoL i 5 dimensioner) över tid fram till den sista observationen (tabell 3). Effekterna av velmanas alfa var tydligare hos patienter som var yngre än 18 år.


Tabell 3: Förändring av kliniska resultatmått från baslinjen till den sista observationen i studien rhLAMAN-10 (källdata: rhLAMAN-10)


Parameter

Patienter

n = 33

Verkligt värde vid baslinjen,

medelvärde

(SD)

Förändring i

% från baslinjen till sista observation

(SD)

p‑värde

[95 % KI]

Oligosackarid­koncentration i serum (µmol/l)

Totalt

6,90

(2,30)

-62,8

(33,61)

<0,001

[-74,7; -50,8]

3MSCT (steg/min)

Totalt

53,60

(12,53)

13,77

(25,83)

0,004

[4,609; 22,92]

6MWT (meter)

Totalt

466,6

(90,1)

7,1

(22,0)

0,071

[-0,7; 14,9]

FVC (% av förväntat)

Totalt

84,9

(18,6)

10,5

(20,9)

0,011

[2,6; 18,5]

Data tyder på att de fördelaktiga effekterna av behandling med velmanas alfa avtar med ökad sjukdomsbörda och sjukdomsrelaterade infektioner i andningssvägarna.


En multiparametrisk post hoc-responderanalys stöder nyttan av längre behandling med valmanas alfa hos 87,9 % av patienter som uppvisar svar (responders) i minst två domäner vid sista observationen (tabell 4).


Table 4: Multiparametrisk responderanalys: MCID(1)-responderfrekvenser per effektmått och domän (källdata: rhLAMAN-05; rhLAMAN-10)


Domän

Kriterium

Responderfrekvens

Studien rhLAMAN-05

n=25

Studien rhLAMAN-10

n=33

Placebo

12 månader

Lamzede

12 månader

Lamzede

Sista observation

Farmakodynamik

Oligosackarider

20,0 %

100 %

91,0 %

Svar farmakodynamisk domän

Oligosackarider

20,0 %

100 %

91,0 %

Funktion

3MSCT

10,0 %

20,0 %

48,5 %

6MWT

10,0 %

20,0 %

48,5 %

FVC (%)

20,0 %

33,3 %

39,4 %

Svar i funktionsdomän

Sammantaget

30,0 %

60,0 %

72,7 %

Livskvalitet

CHAQ-DI

20,0 %

20,0 %

42,2 %

CHAQ-VAS

33,3 %

40,0 %

45,5 %

QoL-domän

Sammantaget

40,0 %

40,0 %

66,7 %

Totalt svar

Tre domäner

0

13,3 %

45,5 %

Två domäner

30,0 %

73,3 %

42,4 %

En domän

30,0 %

13,3 %

9,1 %

Ingen domän

40,0 %

0

3,0 %

(1) MCID: minsta kliniskt betydelsefulla skillnad


Pediatrisk population


Användning av velmanas alfa i åldersgruppen 6 till 17 år stöds av evidens från kliniska studier med pediatriska (19 av 33 patienter) och vuxna patienter. Inga kliniska data finns tillgängliga från barn yngre än 6 år.


Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Lamzede för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för behandling av alfa-mannosidos (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).


Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt.

Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram om detta läkemedel och uppdaterar denna produktresumé när så behövs.

Farmakokinetik

Det förekom inga tydliga könsskillnader vad gäller farmakokinetiken hos patienter med alfa-mannosidos.


Absorption


Lamzede administreras genom intravenös infusion. Vid steady state efter infusion av 1 mg/kg velmanas alfa en gång i veckan var den genomsnittliga maximala plasmakoncentrationen cirka 8 µg/ml och uppnåddes 1,8 timmar efter start av administrering, vilket motsvarar den genomsnittliga infusionstiden.


Distribution


Som förväntat för ett protein av denna storlek var distributionsvolymen vid steady state låg (0,27 l/kg) vilket tyder på att distributionen är begränsad till plasma. Clearance av velmanas alfa från plasma (medelvärde 6,7 ml/timme/kg) motsvarar ett snabbt cellupptag av velmanas alfa via mannosreceptorer.


Metabolism


Den metabola reaktionsvägen för velmanas alfa förväntas likna andra naturligt förekommande proteiner som bryts ned till små peptider och slutligen till aminosyror.


Eliminering


Vid slutet av infusionen sjunker plasmakoncentrationer av velmanas alfa på ett bifasiskt sätt med en genomsnittlig terminal halveringstid på cirka 30 timmar.


Linjäritet/icke-linjäritet


Velmanas alfa uppvisade en linjär (dvs. första ordningens) farmakokinetisk profil och Cmax och AUC ökade proportionellt med dosen med doser från 0,8 till 3,2 mg/kg (motsvarande 25 och 100 enheter/kg).


Särskilda patientgrupper


Velmanas alfa är ett protein och förväntas brytas ned metabolt till aminosyror. Proteiner som är större än 50 000 Da såsom velmanas alfa elimineras inte via njurarna. Som en konsekvens förväntas inte nedsatt lever- och njurfunktion påverka farmakokinetiken för velmanas alfa. Eftersom inga patienter äldre än 41 år har identifierats i Europa förväntas det inte föreligga någon relevant användning för äldre patienter.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, juvenil toxicitet, reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.

Innehåll

Varje injektionsflaska innehåller 10 mg velmanas alfa*, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, mannitol och glycin.

Efter beredning innehåller lösningen 2 mg velmanas alfa per ml (10 mg/5 ml).


*Velmanas alfa framställs med rekombinant DNA-teknik i äggstocksceller från kinesisk hamster.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Lamzede kräver beredning och är endast avsett för intravenös infusion. Varje injektionsflaska är endast för engångsbruk.


Hållbarhet beredd infusionslösning

Kemisk och fysikalisk hållbarhet vid användning har påvisats i 24 timmar vid 2 °C‑8 °C.

Från mikrobiologisk synvinkel bör läkemedlet användas omedelbart. Om det inte används omedelbart är förvaringstiderna och förvaringsvillkoren före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C till 8 °C.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras och transporteras kallt (2 °C-8 °C).

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


Anvisningar för beredning och administrering

Lamzede ska beredas och administreras av hälso- och sjukvårdspersonal.

Aseptisk teknik ska användas vid beredning. Filternålar får inte användas vid beredning.


a) Antalet injektionsflaskor som ska användas ska beräknas baserat på patientens individuella vikt. Rekommenderad dos på 1 mg/kg fastställs genom följande beräkning:

  • Patientens vikt (kg) × dos (mg/kg) = patientdos (i mg).

  • Patientdos (i mg) dividerad med 10 mg/injektionsflaska (innehåll i en injektionsflaska) = antal injektionsflaskor som ska beredas. Om det beräknade antalet injektionsflaskor inkluderar ett bråktal ska det avrundas uppåt till nästa heltal.

  • Cirka 30 minuter före beredning ska det erforderliga antalet injektionsflaskor tas ut från kylskåpet. Injektionsflaskorna ska uppnå rumstemperatur (mellan 15 °C och 25 °C) före beredning.

Varje injektionsflaska bereds genom att 5 ml vatten för injektionsvätskor injiceras långsamt i varje injektionsflaska mot dess innervägg. Varje ml beredd lösning innehåller 2 mg velmanas alfa. Endast volymen som motsvarar den rekommenderade dosen ska administreras.

Exempel:

  • Patientens vikt (44 kg) × dos (1 mg/kg) = patientdos (44 mg).

  • 44 mg dividerat med 10 mg/injektionsflaska = 4,4 injektionsflaskor och därför ska 5 injektionsflaskor beredas.

  • Av den totala beredda volymen ska endast 22 ml (motsvarande 44 mg) administreras.

b) Pulvret ska beredas i injektionsflaskan genom långsam droppvis tillsats av vatten för injektionsvätskor på insidan av injektionsflaskan och inte direkt på det frystorkade pulvret. Undvik att trycka ut vattnet för injektionsvätskor med kraft från sprutan på pulvret för att minimera skumbildning. De beredda injektionsflaskorna ska stå på bordet i cirka 5‑10 minuter. Därefter ska varje injektionsflaska lutas och rullas försiktigt under 15‑20 sekunder för att pulvret ska lösas upp ordentligt. Injektionsflaskan ska inte vändas upp och ned, snurras eller skakas.


c) En omedelbar visuell inspektion av lösningen för tecken på partiklar och missfärgning ska utföras efter beredning. Lösningen ska vara klar och den ska inte användas om ogenomskinliga partiklar eller missfärgning observeras. På grund av läkemedlets beskaffenhet kan den beredda lösningen ibland innehålla vissa proteinpartiklar i form av tunna vita trådar eller genomskinliga fibrer som kommer att avlägsnas av det inbyggda filtret vid infusion (se punkt e).


d) Den beredda lösningen ska långsamt dras upp från varje injektionsflaska med varsamhet för att undvika skumbildning i sprutan. Om volymen av lösningen överstiger sprutans kapacitet ska erforderligt antal sprutor beredas för att snabbt bytas ut under infusionen.


e) Den beredda lösningen ska administreras med användning av ett infusionsaggregat utrustat med en pump och ett inbyggt filter på 0,22 µm med låg proteinbindande egenskap.

Den totala infusionsvolymen fastställs enligt patientens vikt och ska administreras under minst 50 minuter. För patienter som väger mindre än 18 kg, och som ska få mindre än 9 ml beredd lösning, ska infusionshastigheten beräknas så att infusionstiden är ≥ 50 minuter. Den maximala infusionshastigheten är 25 ml/timme (se avsnitt Dosering). Infusionstiden kan beräknas från följande tabell:

Patientens vikt (kg)

Dos (ml)

Maximal infusions-hastighet (ml/timme)

Minimal infusions-tid (min)


Patientens vikt (kg)

Dos (ml)

Maximal infusions-hastighet (ml/timme)

Minimal infusions-tid (min)

5

2,5

3

50


53

26,5

25

64

6

3

3,6

50


54

27

25

65

7

3,5

4,2

50


55

27,5

25

67

8

4

4,8

50


56

28

25

67

9

4,5

5,4

50


57

28,5

25

68

10

5

6

50


58

29

25

70

11

5,5

6,6

50


59

29,5

25

71

12

6

7,2

50


60

30

25

72

13

6,5

7,8

50


61

30,5

25

73

14

7

8,4

50


62

31

25

74

15

7,5

9

50


63

31,5

25

76

16

8

9,6

50


64

32

25

77

17

8,5

10,2

50


65

32,5

25

78

18

9

10,8

50


66

33

25

79

19

9,5

11,4

50


67

33,5

25

80

20

10

12

50


68

34

25

82

21

10,5

12,6

50


69

34,5

25

83

22

11

13,2

50


70

35

25

84

23

11,5

13,8

50


71

35,5

25

85

24

12

14,4

50


72

36

25

86

25

12,5

15

50


73

36,5

25

88

26

13

15,6

50


74

37

25

89

27

13,5

16,2

50


75

37,5

25

90

28

14

16,8

50


76

38

25

91

29

14,5

17,4

50


77

38,5

25

92

30

15

18

50


78

39

25

94

31

15,5

18,6

50


79

39,5

25

95

32

16

19,2

50


80

40

25

96

33

16,5

19,8

50


81

40,5

25

97

34

17

20,4

50


82

41

25

98

35

17,5

21

50


83

41,5

25

100

36

18

21,6

50


84

42

25

101

37

18,5

22,2

50


85

42,5

25

102

38

19

22,8

50


86

43

25

103

39

19,5

23,4

50


87

43,5

25

104

40

20

24

50


88

44

25

106

41

20,5

24,6

50


89

44,5

25

107

42

21

25

50


90

45

25

108

43

21,5

25

52


91

45,5

25

109

44

22

25

53


92

46

25

110

45

22,5

25

54


93

46,5

25

112

46

23

25

55


94

47

25

113

47

23,5

25

56


95

47,5

25

114

48

24

25

58


96

48

25

115

49

24,5

25

59


97

48,5

25

116

50

25

25

60


98

49

25

118

51

25,5

25

61


99

49,5

25

119

52

26

25

62


f) När den sista sprutan är tom ska doseringssprutan bytas ut mot en 20 ml spruta fylld med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för injektion. En volym på 10 ml natriumkloridlösning ska administreras genom infusionssystemet för att infundera den fraktion av Lamzede som finns kvar i slangen till patienten.


Destruktion


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Förpackningsinformation

Pulver till infusionsvätska, lösning 10 mg Vitt till benvitt pulver.
10 milligram inj.-fl. (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), tillhandahålls ej
5 x 10 milligram inj.-fl. (flerdosförp.) (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av