FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Harpatinum

Florealis

Kapsel, mjuk
(Ovala (15 x 10 mm), ljusbruna, mjuka kapslar med mörkbrunt innehåll)

Medel för sjukdomar i rörelseapparaten

ATC-kod: M09AX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-10-18.

Indikationer

Harpatinum är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att:

  • lindra lättare ledsmärta.

  • lindra lättare matsmältningsbesvär, såsom uppblåsthet och gaser samt tillfällig aptitförlust.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.


Aktivt magsår eller duodenalsår.


Harpatinum innehåller sojolja och sojafosfolipider. Patienter med jordnötsallergi eller sojaallergi ska inte använda den här produkten.

Dosering

Vuxna: 2 kapslar 2 gånger dagligen.

Daglig maxdos: 4 kapslar.


Behandlingstid

Om symtomen kvarstår längre än 4 veckor under användning av Harpatinum för lindring av lättare ledsmärta eller 2 veckor för lindring av lättare matsmältningsbesvär, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av djävulsklo till barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Administreringssätt

För oralt bruk.

Varningar och försiktighet

Ledsmärtor som åtföljs av svullna leder, rodnad eller feber bör utredas av läkare.


Patienter med gallstensbesvär bör rådfråga läkare före användning av Harpatinum.


Om symtomen förvärras under användning av läkemedlet, ska läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.


Harpatinum innehåller laktos och sorbitol. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktos- eller galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.


Pediatrisk population

Harpatinum rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år på grund av otillräckliga data.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Inga interaktioner har rapporterats.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Säkerhet vid användning under graviditet är inte fastställd. I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning av Harpatinum under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Säkerhet vid användning under amning är inte fastställd. I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning av Harpatinum under amning.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Harpatinum har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats. Frekvensen är inte känd.


Gastrointestinala symtom: diarré, illamående, kräkningar, buksmärtor.


Effekter på centrala nervsystemet: huvudvärk, vertigo.


Överkänslighetsreaktioner: t.ex. utslag, urtikaria, ansiktsödem.


Om andra biverkningar än de som listas ovan inträffar, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av djävulsklo har observerats i Ames test (med och utan metabol aktivering).


Studier avseende reproduktionstoxicitet eller karcinogenicitet har inte utförts.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje kapsel innehåller 225 mg extrakt (som torrt extrakt) från Harpagophytum procumbens DC. och/eller Harpagophytum zeyheri Decne. (djävulsklo), radix, motsvarande 990-1125 mg torkad rot av djävulsklo.


Hjälpämenen

Kapselinnehåll: laktosmonohydrat (20 mg per kapsel, motsvarande 19 mg vattenfri laktos), hydratiserad kolloidal kiseldioxid, raffinerad sojaolja (sojaolja och sojabönsfosfolipider, 210 mg respektive 10 mg per kapsel), raffinerad kokosolja, fraktionerad palmkärnolja, gult vax, renad sojabönsfosfolipid (lecitin), mjölkfett.

Kapselskal: gelatin, glycerol, partiellt dehydratiserad, flytande sorbitol (E 420, ca 27 mg per kapsel), gul järnoxid (E 172).


Extraktionsmedel

Etanol 60 % (v/v)

Miljöpåverkan

Harpagophytum procumbens / H. zeyheri (djävulsklo) torkad rot; torrt extrakt (4,4-5,0:1); etanol 60 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 30°C.

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Förpackningsinformation

Kapsel, mjuk Ovala (15 x 10 mm), ljusbruna, mjuka kapslar med mörkbrunt innehåll
90 kapsel/kapslar blister, receptfri (fri prissättning), EF
30 kapsel/kapslar kartong, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej
120 kapsel/kapslar blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av