Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Fibryga

Octapharma

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 1 g
Avregistreringsdatum: 2020-02-29 (Tillhandahålls ej) (Vitt eller blekgult pulver som även framstår som en söndersmulad torrsubstans. Den färdigberedda lösningen ska vara nästan färglös och lätt opaliserande.)

Hemostatiska, humant fibrinogen

Aktiv substans:
ATC-kod: B02BB01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-05-08.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Behandling av blödningar samt perioperativ profylax hos patienter med medfödd hypo- eller afibrinogenemi med känd blödningsbenägenhet.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Behandlingen ska initieras under överinseende av en läkare med erfarenhet av att behandla koagulationssjukdomar.

Dosering

Dosering och behandlingsduration beror på sjukdomens svårighetsgrad, blödningens lokalisering och omfattning, samt patientens kliniska tillstånd.

För att kunna beräkna individuell dos bör funktionell fibrinogennivå fastställas. Mängd och administreringsfrekvens anpassas till varje enskild patient utifrån regelbundna mätningar av fibrinogennivåerna i plasma och kontinuerlig övervakning av patientens kliniska tillstånd, samt med hänsyn till andra substitutionsbehandlingar som använts.

Normalt fibrinogenvärde i plasma är 1,5–4,5 g/l. Kritiskt fibrinogenvärde i plasma, under vilket blödningar kan förekomma, är ungefär 0,5–1,0 g/l.

Vid större kirurgiska ingrepp är det mycket viktigt att man noggrannt övervakar ersättningssbehandlingen via koagulationsanalyser.

1. Profylax hos patienter med medfödd hypo- eller afibrinogenemi och känd blödningsbenägenhet.

För att förebygga kraftiga blödningar under kirurgiska ingrepp rekommenderas profylaktisk behandling som höjer fibrinogenvärdet till 1 g/l, upprätthåller detta fibrinogenvärde tills hemostas är under kontroll samt håller fibrinogenvärdet över 0,5 g/l tills såret är helt läkt.

Vid kirurgiskt ingrepp eller vid behandling av en blödning ska dosen beräknas enligt följande:

Dos (mg/kg kroppsvikt) = [Målvärde (g/l) - uppmätt värde (g/l)] genom

0,018 (g/l per mg/kg kroppsvikt)

Efterföljande dosering (doser och injektionsfrekvens) ska anpassas efter patientens kliniska tillstånd samt laboratorieresultat.

Den biologiska halveringstiden för fibrinogen är 3–4 dagar. Om fibrinogen inte förbrukas krävs därför oftast inte någon upprepad behandling med humant fibrinogen. Med hänsyn till den ackumulering som sker vid upprepad, profylaktisk administrering, ska dosen och frekvensen fastställas enligt läkarens behandlingsmål för en specifik patient.

Särskilda patientgrupper

Pediatriska patienter

Ingen doseringsrekommendation kan fastställas för barn.

Äldre patienter

Kliniska studier av Fibryga inkluderade inte patienter i åldern 65 år och äldre. Det är därför oklart om denna patientgrupp uppvisar annorlunda respons än yngre patienter.

2. Behandling av blödningar

Blödningar hos patienter med medfödd hypo- eller afibrinogenemi

Blödningar ska behandlas för att uppnå ett rekommenderat målvärde för fibrinogen i plasma på 1 g/l. Detta värde ska upprätthållas tills hemostasen är under kontroll.

Administreringssätt

Intravenös infusion eller injektion.

Fibryga ska administreras genom långsam intravenös infusion med en rekommenderad maximal hastighet på 5 ml per minut.

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i slutet av denna text.

Varningar och försiktighet

Tromboembolism

Det finns risk för trombos när patienter med medfödd brist behandlas med humant fibrinogen, i synnerhet vid hög dos eller upprepad dosering. Patienter som får humant fibrinogen ska övervakas noga med avseende på tecken eller symptom på trombos.

Hos patienter med kranskärlssjukdom eller hjärtinfarkt i anamnesen, patienter med leversjukdom, peri- eller postoperativa patienter, nyfödda eller patienter som löper risk för tromboemboliska händelser eller disseminerad intravaskulär koagulation, ska nyttan av behandling med humant plasmafibrinogen vägas mot risken för tromboemboliska komplikationer. Försiktighet ska iakttas och noggrann övervakning upprätthållas.

Allergiska reaktioner eller reaktioner av anafylaktisk typ

Om allergiska reaktioner eller reaktioner av anafylaktisk typ förekommer ska injektionen/infusionen avbrytas omedelbart. Vid anafylaktisk chock ska standardbehandling för chock sättas in.


Natriumvärde

Fibryga innehåller upp till 132 mg (5,8 mmol) natrium per flaska, motsvarande 6,6 % av WHOs högsta rekommenderat dagligt intag (2 gram natrium för vuxna). Detta ska beaktas för patienter som ordinerats natriumreducerad kost.


Virussäkerhet

Standardåtgärder för att förhindra infektioner till följd av användning av läkemedel som är framställda av humant blod eller plasma inkluderar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt effektiv inaktivering/eliminering av virus under tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel som framställts från humant blod eller plasma administreras. Detta gäller även nya, hittills okända virus och andra patogener.

Vidtagna åtgärder anses vara effektiva mot höljeförsedda virus, såsom HIV, HBV och HCV samt mot det icke-höljeförsedda viruset HAV. Vidtagna åtgärder kan vara av begränsat värde mot icke-höljeförsedda virus såsom parvovirus B19. Infektion av parvovirus B19 kan vara allvarligt för gravida kvinnor (infektion av foster) och för personer med immunbrist eller ökad erytropoes (t.ex. hemolytisk anemi).

Lämplig vaccinering (hepatit A och B) bör övervägas för patienter som regelbundet/upprepat får humana plasmaderiverade produkter.

Det rekommenderas bestämt att varje gång Fibryga administreras till en patient ska produktnamn och satsnummer noteras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktbatchen.

Immunogenicitet

Vid substitutionsterapi med koagulationsfaktorer vid andra medfödda brister har antikroppsreaktioner observerats, men det finns för närvarande inga data för fibrinogenkoncentrat.

Interaktioner

Det finns inga kända interaktioner mellan humana fibrinogenprodukter och andra läkemedel.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Graviditet

Reproduktionsstudier hos djur har inte genomförts med Fibryga. Eftersom den aktiva substansen är av humant ursprung kataboliseras den på samma sätt som patientens egna protein. Dessa fysiologiska humana blodkomponenter förväntas inte påverka reproduktion eller foster.

Säkerheten vid användning av Fibryga under graviditet har inte fastställts i kontrollerade kliniska studier

Klinisk erfarenhet av fibrinogenprodukter för behandling av obstetriska komplikationer tyder inte på någon skadlig inverkan på graviditetsförloppet eller på fostrets eller det nyfödda barnets hälsa.

Amning

Det är okänt om Fibryga utsöndras i bröstmjölk. Användning av Fibryga till ammande kvinnor har inte undersökts i kliniska prövningar.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data angående fertilitet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Amning

Det är okänt om Fibryga utsöndras i bröstmjölk. Användning av Fibryga till ammande kvinnor har inte undersökts i kliniska prövningar.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data angående fertilitet.

Trafik

Fibryga har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Det finns inga tillförlitliga data om frekvensen av biverkningar från kliniska studier med denna produkt.

I kliniska studier har följande biverkningar rapporterats: mild pyrexi (har rapporterats från en patient) och läkemedelsutslag i form av mild hudreaktion med klåda och rodnad efter administrering av produkten (har också rapporterats från en patient).


Följande biverkningar har rapporterats för Fibryga och andra fibrinogenkoncentrat:

Organsystem enligt MedIDRA

Biverkningar

Frekvens

Immunsystemet:

Allergiska reaktioner eller reaktioner av anafylaktisk typ

Hudreaktioner

Okänt

Blodkärl:

Tromboemboliska händelser (inkl. hjärtinfarkt och lungemboli)

Tromboflebit

Okänt

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings- stället:

Ökad kroppstemeperatur (pyrexi)

Okänt


Pediatrisk population:

De 8 patienter som ingick i säkerhetsanalysen av medfödd fibrinogenbrist var 12 till 18 år gamla.

Den övergripande säkerhetsprofilen skiljer sig inte åt mellan vuxna patienter och ungdomar.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

För att undvika överdosering är regelbunden övervakning av fibrinogennivån i plasma indicerad.

Vid överdosering är risken att utveckla tromboemboliska komplikationer förhöjd.


Farmakodynamik

Humant fibrinogen (koagulationsfaktor I) konverteras, i närvaro av trombin, aktiverad koagulationsfaktor XIII (FXIIIa) och kalciumjoner, till ett stabilt och elastiskt tredimensionellt hemostatiskt fibrinkoagel.

Administrering av humant fibrinogen ökar fibrinogenvärdet i plasma och kan tillfälligt korrigera koagulationsdefekten hos patienter med fibrinogenbrist.

En öppen, prospektiv, randomiserad, kontrollerad, tvåarmad cross-over enkeldos farmakokinetisk fas II-studie med 22 patienter med medfödd fibrinogenbrist (afibrinogenemi) utvärderade även den maximala koagelfastheten (MCF - Maximal Clot Firmness) som en surrogatmarkör för hemostatisk effekt (FORMA-01). MCF bestämdes med tromboelastometri (ROTEM). För varje patient bestämdes MCF före (baslinjen) och en timme efter administrering av en enkeldos Fibryga. MCF-värdena var signifikant högre efter administrering av Fibryga än vid baslinjen (se tabellen nedan).


Tabell 1: Maximal koagelfasthet MCF [mm] (ITT population) n=22

Tidpunkt

Medelvärde ± SD

Median (intervall)

Före infusion

0 ± 0

0 (0-0)

1 timme efter infusion

9,7 ± 3,0

10,0 (4,0-16,0)

Genomsnittlig förändring (primäranalys)*

9,7 ± 3,0

10,0 (4,0-16,0)

MCF = maximum clot firmness (maximal koagelfasthet); ITT = intention-to-treat (avsikt att behandla).

*p < 0,0001 (95 % konfidensintervall 8,37; 10,99)


En interimsanalys av en pågående prospektiv, öppen, okontrollerad, multicenter, fas III-studie (FORMA-02) utfördes på 13 patienter med medfödd fibrinogenbrist (afibrinogenemi och hypofibrinogenemi), i ett åldersintervall från 13 till 53 år (2 ungdomar, 11 vuxna). Detta inkluderade behandling av 23 blödningar och 4 kirurgiska ingrepp. Det var en signifikant förändring av MCF från baslinjen vilket uppmättes med ROTEM och fibrinogenvärde i plasma. Alla behandlade blödningar och kirurgiska ingrepp som studerades ansågs vara lyckade (graderade som bra eller utmärkt effekt) av prövaren och av en oberoende bedömningskommitté som använde ett objektivt poängsystem. 


Pediatrisk population

Fibryga administrerades i två kliniska studier till 8 patienter i åldern 12 till 18 år. Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Fibryga för patienter med medfödd fibrinogenbrist under 12 år.

Farmakokinetik

Humant fibrinogen är en normal beståndsdel i humanplasma och fungerar som endogent fibrinogen.

Den biologiska halveringstiden för fibrinogen i plasma är 3–4 dagar. Fibryga administreras intravenöst och är omedelbart tillgänglig i en plasmakoncentration som motsvarar den administrerade dosen.

En öppen, prospektiv, randomiserad, kontrollerad, tvåarmad cross-over fas II-studie med 22 patienter med medfödd fibrinogenbrist (afibrinogenemi) i åldersintervallet 12 till 53 år (6 ungdomar, 16 vuxna), jämförde de farmakokinetiska egenskaperna av en enkeldos Fibryga med egenskaperna hos ett annat kommersiellt tillgängligt fibrinogenkoncentrat hos samma patienter (FORMA-01). Varje patient fick en enkel intravenös dos Fibryga 70 mg/kg och av jämförelseprodukten. Blodprover togs för att bestämma fibrinogenaktiviteten vid baslinjen och upp till 14 dagar efter infusionen. Fibryga:s farmakokinetiska parametrar i per protokoll-analysen (PP) (n = 21) sammanfattas i tabellen nedan.


Tabell 2: Famakokinetiska parametrar (n=21) för fribrinogenaktivitet (PP-population*)

Parametrar

Medelvärde ± SD

Intervall

Halveringstid [tim]

75,9 ± 23,8

40,0 - 157,0

Cmax [mg/dl]

139,0 ± 36,9

83,0 - 216,0

AUCnormför en dos på 70 mg/kg [mg*h/ml]

113,7 ± 31,5

59,7 - 175,5

Clearance [ml/h/kg]

0,67 ± 0,2

0,4 - 1,2

Genomsnittlig residenstid [tim]

106,3 ± 30,9

58,7 - 205,5

Distributionsvolym vid steady state [ml/kg]

70,2 ± 29,9

36,9 - 149,1

* En patient uteslöts från PP-populationen på grund av att han/hon fick <90 % av den planerade dosen Fibryga och jämförelseprodukt.

Cmax = maximal plasmakoncentration; AUCnorm = area under kurvan normaliserad till administrerad dos; SD = standardavvikelse.


Den inkrementella in vivo-återhämtningen (IVR - in vitro recovery) fastställdes från värden som erhölls upp till 4 timmar efter infusion. Median inkrementell IVR var 1,8 mg/dl (intervall 1,08 - 2,62 mg/dl) ökning per mg/kg. Median IVR indikerar att en dos på 70 mg/kg ökar patientens fibrinogenkoncentration i plasma med cirka 125 mg/dl.

Farmakokinetik i särskilda patientgrupper

Ingen statistiskt relevant skillnad i fibrinogenaktivitet observerades mellan manliga och kvinnliga studiedeltagare. I PP-analysen observerades en liten skillnad i halveringstid för patienter under 18 år (n = 5), som var 72,8 ± 16,5 timmar jämfört med 76,9 ± 26,1 timmar för den vuxna gruppen (n = 16). Clearance var nästan identisk i de båda åldersgrupperna, dvs. 0,68 ± 0,18 ml/timme/kg respektive 0,66 ± 0,21 ml/timme/kg.

Pediatrisk population

Inga farmakokinetiska data finns tillgängliga för pediatriska patienter <12 år.

Prekliniska uppgifter

Säkerhet för Fibryga har visats i flera prekliniska säkerhetsfarmakologiska studier (kardiovaskulära effekter, trombogen potential) och toxikologiska studier (akut toxicitet, lokal tolerans). Prekliniska data visar ingen speciell risk för människa baserat på dessa studier. I ett venöst stastest (Wessler-test) visades Fibryga vara icke-trombogent vid doser upp till 400 mg/kg kroppsvikt.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Humant fibrinogen

Varje flaska med Fibryga innehåller 1 g humant fibrinogen. Efter beredning med 50 ml vatten för injektionsvätskor innehåller Fibryga cirka 20 mg/ml humant fibrinogen.

Innehållet koagulerbart protein fastställs enligt europeiska farmakopéns riktlinjer för humant fibrinogen.

Framställt från plasma från humana givare.

Hjälpämnen med känd effekt 

Natrium upp till 132 mg (5,8 mmol) per flaska.


Förteckning över hjälpämnen

L-argininhydroklorid

Glycin

Natriumklorid

Natriumcitrat (dihydrat)


Spädningsvätska
Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Fibrinogen, humant

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt det europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.

Kemisk och fysikalisk stabilitet för den färdigberedda lösningen har visats i 24 timmar vid rumstemperatur (max 25 °C). Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart efter beredning. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förhållanden vid användning användarens ansvar. Den färdigberedda lösningen får inte frysas eller förvaras i kylskåp. Delvis använda flaskor ska kasseras.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Allmänna instruktioner

Den färdigberedda lösningen ska vara nästan färglös och lätt opaliserande. Använd inte lösningar som är grumliga eller som innehåller partiklar.


Beredning
1. Värm upp både pulvret (Fibryga) och spädningsvätskan (vatten för injektionsvätskor) i oöppnade flaskor till rumstemperatur. Denna temperatur ska bibehållas vid beredning. Om ett vattenbad används för uppvärmning måste man se till att vatten inte kommer i kontakt med flaskornas gummiproppar eller lock. Vattenbadets temperatur bör inte överstiga + 37 °C (98 °F).

2. Ta av locket från flaskan med pulvret (Fibryga) och locket från flaskan med spädningsvätskan så att infusionsproppens centrala del exponeras. Rengör gummiproppen med en alkoholservett och låt flaskornas gummiproppar torka.

3. Avlägsna locket på ytterförpackningen till Octajet överföringsset. Låt Octajet vara kvar i den genomskinliga ytterförpackningen så att sterilitet bibehålls.

4. Ta Octajet i sin yttre förpackning och vänd den upp och ned över puverflaskan (Fibryga). Placera Octajet, när den är i den yttre förpackningen, på Fibryga-flaskans mitt och tryck ned den tills klämmorna är låsta och den färglösa produktspetsen har perforerat gummiproppen. Ta försiktigt bort den yttre förpackningen från Octajet medan du håller koncentratflaskan och var försiktig så att du inte vidrör den blå vattenspetsen, och kontrollera att Octajet sitter ordentligt fast i koncentratflaskan. (fig. 1) Fäst Octajet på Fibryga-flaskans mitt. Fig 1

5. Håll pulverflaskan (Fibryga) ordentligt på en jämn yta och vänd flaskan med spädningsvätskan upp och ned och placera den i mitten av vattenspetsen. Tryck Octajets blå plastspets hårt genom gummiproppen på flaskan med spädningsvätska.
(fig. 2) Tryck Octajets blå plastskanyl hårt genom gummiproppen på flaskan. fig 2

6. Ta bort distansringen (fig. 3) och tryck ned flaskan medspädningsvätska (fig. 4). Spädningsvätska kommer att flöda in i pulverflaskan (Fibryga).Tryck ned flaskan med vatten för injektionsvätskor. Fig 4

7. När överföringen av spädningsvätskan är klar, snurra försiktigt runt produktflaskan tills pulvret är helt upplöst. Undvik att skaka flaskan, eftersom det kan orsaka skumbildning. Pulvret bör vara helt upplöst inom ca 5 minuter. Det ska inte ta mer än 30 minuter att lösa upp pulvret. Om pulvret inte är upplöst inom 30 minuter ska produkten inte användas.

8. Vrid den blå flaskanslutningen till spädningsvätska (båda riktningarna är möjliga) för att föra positionsmarkörerna samman och ta bort den tomma flaskan med spädningsvätska tillsammans med vattenspetsen. (fig. 5) Vrid flaskanslutningen till vatten för injektionsvätskor och ta bort den tomma flaskan. Fig 5

9. Sätt fast en spruta på det medföljande filtret (fig. 6) och anslut filtret till Octajets luer-lock på pulverflaskan (fig. 7). Dra lösningen genom filtret in i sprutan. (fig. 8)

Sätt fast en spruta på filtret. Fig 6Anslut filtret till Octajets luer-lock. Fig 7Dra lösningen genom filtret in i sprutan. Fig 8

10. Ta loss den fyllda sprutan från filtret och släng den tomma flaskan.

Ett standardinfusionsset rekommenderas för intravenös användning av den beredda lösningen vid rumstemperatur.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 1 g Vitt eller blekgult pulver som även framstår som en söndersmulad torrsubstans. Den färdigberedda lösningen ska vara nästan färglös och lätt opaliserande.

Hitta direkt i texten
Av