FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Acetylsalicylic acid Krka

KRKA

Enterotablett 100 mg
(Tillhandahålls ej) (Vita, runda, bikonvexa enterotabletter med en diameter på ungefär 8,1 mm.)

Antitrombotiska medel: trombocytaggregationshämmande medel, exkl. heparin, ATC-kod: B01AC06

Aktiv substans:
ATC-kod: B01AC06
Läkemedel från KRKA omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Acetylsalicylic acid Krka enterotablett 100 mg, 160 mg och 75 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2023-04-19.

Indikationer

 • Sekundärprofylax efter hjärtinfarkt.

 • Profylax mot kardiovaskulär dödlighet hos patienter med stabil angina pectoris.

 • Anamnesinstabil angina pectoris, förutom under den akuta fasen.

 • Profylax mot graftocklusion efter CABG (Coronary Artery Bypass Grafting).

 • Vidkoronarangioplastik, förutom under den akuta fasen.

 • Sekundärprofylax efter TIA (transitoriska ischemiska attacker) och ischemiska cerebrovaskulära händelser, givet att intracerebral blödning har uteslutits.

Acetylsalicylic acid Krka rekommenderas ej vid akuta situationer. Användningen är begränsad till sekundärprofylax vid kronisk behandling.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen, prostaglandinsyntetasinhibitorer (t.ex. vissa astmapatienter som kan drabbas av en astmaattack eller svimma) eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll;

 • Aktivt eller tidigare återkommande magsår och/eller blödning i magsäck eller tarm eller andra typer av blödningar såsom cerebrovaskulära blödningar;

 • Hemorragisk diates; koaguleringsrubbningar såsom hemofili och trombocytopeni;

 • Allvarligt nedsatt leverfunktion;

 • Allvarligt nedsatt njurfunktion;

 • Svår hjärtinsufficiens;

 • Doser överstigande 100 mg/dag under graviditetens tredje trimester (se avsnitt Graviditet);

 • Metotrexatdoser överstigande 15 mg/vecka (se avsnitt Interaktioner).

Dosering

Dosering


Vuxna

Sekundärprofylax efter hjärtinfarkt:

Den rekommenderade dosen är 75-160 mg en gång dagligen.


Profylax mot kardiovaskulär dödlighet hos patienter med stabil angina pectoris:

Den rekommenderade dosen är 75-160 mg en gång dagligen.


Anamnesinstabil angina pectoris, förutom under den akuta fasen:

Den rekommenderade dosen är 75-160 mg en gång dagligen.


Profylax mot graftocklusion efter CABG (Coronary Artery Bypass Grafting):

Den rekommenderade dosen är 75-160 mg en gång dagligen.


Vid koronarangioplastik, förutom under den akuta fasen:

Den rekommenderade dosen är 75-160 mg en gång dagligen.


Sekundärprofylax efter TIA (transitoriska ischemiska attacker) och ischemiska cerebrovaskulära händelser, givet att intracerebral blödning har uteslutits:

Den rekommenderade dosen är 75-325 mg en gång dagligen.


Acetylsalicylic acid Krka bör inte användas i högre doser om inte läkare har ordinerat detta och den dagliga dosen ska inte överstiga 325 mg.

Vid dosering bör nationella och lokala behandlingsriktlinjer beaktas.


Äldre

Generellt sett ska acetylsalicylsyra användas med försiktighet hos äldre patienter som är mer benägna till att utveckla biverkningar. Den normala dosen för vuxna rekommenderas i avsaknad av allvarlig njur- eller leversvikt (se avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet). Behandlingen bör regelbundet ses över.


Pediatrisk population

Acetylsalicylsyra bör inte ges till barn och ungdomar yngre än 16 år, förutom när nyttan med behandlingen överväger riskerna (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Administreringssätt

För oral användning.

Tabletterna bör sväljas hela med en tillräcklig mängd vatten (1/2 glas vatten). På grund av den magsyrabeständiga drageringen ska tabletterna inte krossas, brytas eller tuggas eftersom drageringen motverkar irritation av magslemhinnan.


Behandlingstid:

Långtidsbehandling med lägsta möjliga dos.

Varningar och försiktighet

Acetylsalicylic acid Krka är inte lämpligt för användning i antiinflammatoriskt, analgetiskt eller antipyretiskt syfte.


Rekommenderas till vuxna och ungdomar över 16 års ålder. Detta läkemedel rekommenderas ej till barn och ungdomar under 16 års ålder om inte förväntad nytta med behandlingen överväger riskerna. Acetylsalicylsyra kan vara en bidragande faktor till utlösandet av Reyes syndrom hos vissa barn.


Det finns en ökad blödningsrisk och förlängning av blödningstiden, särskilt under eller efter kirurgiska ingrepp (även vid mindre ingrepp, t.ex. tandutdragning). Används med försiktighet före kirurgi, inklusive tandutdragning. Tillfälligt upphörande av behandlingen kan vara nödvändigt.


Acetylsalicylic acid Krka rekommenderas ej vid kraftiga menstruationsblödningar då det kan öka blödningsmängden.


Acetylsalicylic acid Krka ska användas med försiktighet i fall av hypertoni som ej är under kontroll där patienten har en historik med magsäcks- eller duodenalsår eller blödningsepisoder eller står på behandling med antikoagulantia.


Patienter bör rapportera onormala blödningar till sin läkare. Om gastrointenstinal blödning eller sårbildning uppstår ska behandlingen avslutas.


Acetylsalicylsyra ska användas med försiktighet hos patienter med måttligt nedsatt njur- eller leverfunktion (kontraindicerat vid kraftig nedsättning), eller hos patienter som är uttorkade eftersom användning av NSAID-preparat kan resultera i försämrad njurfunktion. Leverfunktionstester ska utföras regelbundet hos patienter som uppvisar mild eller måttlig leverinsufficiens.


Acetylsalicylsyra kan orsaka bronkospasm och astmaattacker eller andra överkänslighetsreaktioner. Riskfaktorer är astma, hösnuva, näspolyper eller kroniska respirationssjukdomar. Detsamma gäller för patienter som också uppvisar allergiska reaktioner mot andra ämnen (t.ex. med hudreaktioner, klåda eller nässelfeber).


Allvarliga hudreaktioner, inklusive Stevens-Johnsons syndrom, har i sällsynta fallrapporterats i samband med användning av acetylsalicylsyra (se avsnitt Biverkningar). Behandling med Acetylsalicylic acid Krka ska avbrytas vid första symtom på hudutslag, slemhinneförändringar eller andra tecken på överkänslighet.


Äldre patienter är särskilt känsliga för biverkningar av NSAID-preparat, inklusive acetylsalicylsyra, särskilt gastrointestinal blödning och perforation som kan vara dödlig (se avsnitt Dosering). När förlängd behandling behövs bör patienten regelbundet kontrolleras.


Samtidig behandling med Acetylsalicylic acid Krka och andra läkemedel som ändrar hemostasen (d.v.s. antikoagulantia som warfarin, trombolytiska och antitrombocytmedel, antiinflammatoriska läkemedel och selektiva serotoninåterupptagshämmare) rekommenderas ej, om det inte är helt nödvändigt, eftersom de kan öka risken för blödningar (se avsnitt Interaktioner). Om kombinationen inte kan undvikas bör tecken på blödning noga observeras.


Uppmärksamhet bör också ges till patienter som samtidigt får läkemedel som kan öka risken för magsår, såsom orala kortikosteroider, selektiva serotoninåterupptagshämmare och deferasirox (se avsnitt Interaktioner).


Acetylsalicylsyra i låga doser minskar utsöndringen av urinsyra. På grund av detta kan patienter som tenderar att ha minskad urinsyrasekretion uppleva giktattacker (se avsnitt Interaktioner).


Acetylsalicylic acid Krka bör användas med försiktighet hos patienter med Glukos-6-fosfatdehydrogenas-brist.


Risken för hypoglykemi vid behandling med sulfonylurea och insulin kan potentieras vid överdosering av Acetylsalicylic acid Krka (se avsnitt Interaktioner).


Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.


Acetylsalicylic acid Krka 75 mg innehåller para-orange aluminium lack (E110) som kan orsaka allergiska reaktioner.


Acetylsalicylic acid Krka 160 mg innehåller sojalecitin, som kan vara en källa till sojaprotein. På grund av risken för överkänslighetsreaktioner ska det därför inte tas av patienter med allergi mot soja eller jordnötter.

Interaktioner

Kontraindicerade kombinationer


Metotrexat (vid doser över 15 mg/vecka)

Kombinationen acetylsalicylsyra och metotrexat ökar den hematologiska toxiciteten av metotrexat eftersom acetylsalicylsyra minskar renal utsöndring av metotrexat. Därför är samtidig behandling med metotrexat (vid doser över 15 mg/vecka) och Acetylsalicylic acid Krka kontraindicerad (se avsnitt Kontraindikationer).


Ej rekommenderade kombinationer


Medel som ökar utsöndringen av urinsyra, t.ex. probenecid, sulfinpyrazon

Salicylater motverkar effekten av probenecid och sulfinpyrazon. Konbinationen bör undvikas.


Kombinationer som kräver försiktighet eller bör tas i beaktande


Antikoagulantia och trombolytika, t.ex. kumarin, heparin, warfarin, alteplas

Ökad risk för blödning p.g.a. inhiberad trombocytfunktion, skada på duodenala mukosan och bortträgning av orala antikoagulantia från deras bindningsställen på plasmaproteiner. Blödningstid bör övervakas (se avsnitt Varningar och försiktighet). Behandling med acetylsalicylsyra bör inte inledas inom de första 24 timmarna efter behandling med alteplas hos akuta strokepatienter. Samtidig användning rekommenderas därför inte.


Anti-trombocytläkemedel (t.ex. klopidogrel, tiklopidin, cilostazol och dipyridamol) och selektiva serotonin­återupptags­hämmare (SSRI-medel, t.ex. sertralin eller paroxetin)

Ökad risk för gastrointestinal blödning (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Antidiabetika, t.ex. sulfonylurea och insulin

Salicylater kan öka den hypoglykemiska effekten hos antidiabetika. Således kan en viss nedjustering av dosen av det antidiabetiska medlet vara lämplig om stora doser av salicylater används. Ökade blodglukosmätningar rekommenderas.


Digoxin och litium

Acetylsalicylsyra försämrar den renala utsöndringen av digoxin och litium, vilket resulterar i ökade plasmakoncentrationer. Övervakning av plasmakoncentrationer av digoxin och litium rekommenderas vid inledande eller avslutande av behandling med acetylsalicylsyra. Dosjustering kan vara nödvändig.


Diuretika och blodtryckssänkande medel

NSAID-preparat kan minska den blodtryckssänkande effekten hos diuretika och andra blodtryckssänkande medel. Blodtrycket bör vara väl kontrollerat.

Samtidig administrering med ACE-hämmare, angiotensin II-receptorantagonister och kalciumantagonistökar risken för akut njursvikt i kombination med hög dos acetylsalicylsyra.

Diuretika: Risk för akut njursvikt på grund av minskad glomerulär filtration via minskad prostaglandinsyntes. Uppvätskning av patienten och övervakning av njurfunktion rekommenderas vid behandlingsstart. Blödningstid bör övervakas vid behandling med verapamil.


Karbanhydrashämmare (acetazolamid)

Kan resultera i svår acidos och ökad centralnerös systemtoxicitet.


Systemiska kortikosteroider

Risken för gastrointestinal ulceration och blödning kan öka när acetylsalicylsyra och kortikosteroider ges samtidigt (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Metotrexat (vid doser under 15 mg/vecka)

Kombinationen av metotrexat och acetylsalicylsyra kan öka den hematologiska toxiciteten hos metotrexat p.g.a. minskad renal utsöndring av metotrexat. Blodvärden bör analyseras varje vecka under de första veckorna med kombinationen. Ökad övervakning av blodvärden bör göras även vid något nedsatt njurfunktion, så även hos äldre.


Andra NSAID-preparat

Ökad risk för ulcerationer och gastrointestinal blödning p.g.a. synergistiska effekter.


Ibuprofen

Experimentella data tyder på att ibuprofen kan hämma effekten av lågdos acetylsalicylsyra på blodplättsaggregation när de används samtidigt. Dock är dessa data begränsade och osäkerheten kring extrapolering av ex vivo-data till den kliniska situationen ger att inga bestämda slutsatser kan dras gällande normal ibuprofenanvändning, samt att ingen kliniskt relevant effekt anses sannolik vid tillfällig ibuprofenanvändning (se avsnitt Farmakodynamik).


Metamizol

Metamizol kan minska effekten av acetylsalicylsyratrombocytaggregation, när det tas samtidigt. Denna kombination ska därför användas med försiktighet hos patienter som tar låga doser acetylsalicylsyra för kardioprotektion.


Ciklosporin, takrolimus

Samtidig användning av NSAID-preparat och ciklosporin eller takrolimus kan öka den nefrotoxiska effekten av ciklosporin och takrolimus. Njurfunktionen ska övervakas om dessa läkemedel används samtidigt som acetylsalicylsyra.


Valproat

Acetylsalicylsyra har rapporterats att minska valproats bindning till serumalbumin och därigenom öka dess fria plasmakoncentrationer vid steady state.


Fenytoin

Salicylater minskar bindningen av fenytoin till plasmaalbumin. Detta kan leda till minskade totala nivåer av fenytoin i plasma, men ökad fri fraktion fenytoin. Den obundna koncentrationen, och därmed den terapeutiska effekten, verkar inte signifikant ändras.


Alkohol

Samtidig användning av alkohol och acetylsalicylsyra ökar risken för gastrointestinala blödningar.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Låga doser (upp till 100 mg/dag)

Kliniska studier indikerar att doser upp till 100 mg/dag vid begränsad obstetrisk användning, vilket kräver specialiserad övervakning, är säkra.


Doser 100-500 mg/dag

Det finns otillräcklig klinisk erfarenhet gällande användning av doser över 100 mg/dag upp till 500 mg/dag. Därför gäller rekommendationerna nedan också för detta doseringsintervall.


Doser 500 mg/dag eller högre

Hämning av prostaglandinsyntesen kan påverka graviditeten och/eller den embryonala utvecklingen/fosterutvecklingen negativt. Data från epidemiologiska studier tyder på en ökad risk för missfall och hjärtmissbildningar och gastroschis efter användning av prostaglandinsynteshämmare under tidig graviditet. Den absoluta risken för hjärt-kärlmissbildningar ökade från mindre än 1% till ungefär 1,5%. Risken antas öka med dos och duration av behandlingen. I djur ger administrering av prostaglandinsynteshämmare ökade pre- och postimplantationsförluster och embryo/fosterdödlighet. Dessutom har ökad incidens av olika missbildningar, inklusive hjärt-kärlmissbildningar, rapporterats i djur som fått en prostaglandinsynteshämmare under organogenesen. Under den första och andra trimestern bör inte acetylsalicylsyra ges om det inte är helt nödvändigt. Om acetylsalicylsyra tas av en kvinna som försöker bli gravid, eller under första eller andra trimestern, ska dosen hållas så låg som möjligt och behandlingstiden så kort som möjligt.


Under den tredje trimestern kan samtliga prostaglandinsynteshämmare utsätta fostret för:

 • Hjärt-lungtoxicitet (med för tidig slutning av ductus arteriosus och pulmonell hypertension);

 • Renal dysfunktion, vilket kan leda till njursvikt med oligo-hydroamnios;


Modern och den nyfödda, vid slutet av graviditeten, för:

 • Möjlig förlängning av blödningstid, en anti-aggregationseffekt som kan inträffa även vid mycket låga doser.

 • Hämning av livmodersammandragningar vilket kan leda till försenad eller förlängd förlossning.


Därav är acetylsalicylsyra vid doser över 100 mg/dag kontraindicerat under den tredje trimestern.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Låga mängder av salicylater och deras metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Eftersom inga effekter på spädbarn har rapporterats hittills, behöver inte amning avbrytas vid de rekommenderade låga doserna vid korttidsanvändning. Vid långtidsbehandling och/eller högre doser bör amning avbrytas.

Trafik

Inga studier av effekten på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts med Acetylsalicylic acid Krka. Grundat på de farmakodynamiska egenskaperna och biverkningarna av acetylsalicylsyra förväntas ingen påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

 • Mycket vanliga (≥1/10)

 • Vanliga (≥1/100, <1/10)

 • Mindre vanliga (≥1/1,000, <1/100)

 • Sällsynta (≥1/10,000, <1/1,000)

 • Mycket sällsynta (<1/10,000)

 • Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd frekvens

Blodet och lymfsystemet

Ökad blödnings-benägenhet

 

Trombocyto-peni, granulocytos, aplastisk anemi

Fall av blödning med förlängd blödningstid såsom näsblödning, tandkötts-blödning. Symtomen kan vara kvarstå i 4‑8 dagar efter avslutad behandling med acetylsalicyl-syra. Till följd av detta kan en ökad blödningsrisk föreligga vid kirurgiska ingrepp.

Befintlig (blodiga kräkningar eller avföringar) eller ockult gastrointestinal blödning vilket kan leda till järnbristsanemi (vanligare vid högre doser)

Immun-systemet

  

Överkänslig-hetsreaktioner, angioödem, allergiskt ödem, anafylaktiska reaktioner inklusive chock

 

Metabolism och nutrition

   

Hyperuricemi, hypoglykemi

Centrala och perifera nervsystemet

  

Intrakraniell blödning

Huvudvärk, yrsel

Öron och balansorgan

   

Nedsatt hörsel, tinnitus

Blodkärl

  

Hemoragisk vaskulit

 

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

 

Rinit, dyspné

Bronkospasm, astmaattacker

 

Magtarm-kanalen

Dyspepsi, illamående, kräkningar, diarré

 

Svåra gastro-intestinala blödningar

Sår i magslemhinna eller duodenum och perforation

Lever och gallvägar

  

Reyes syndrom

Leversvikt, förhöjda leverenzymer

Hud och subkutan vävnad

 

Nässelfeber

Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, purpura, erythema nodosum, erythema multiforme

 

Njurar och urinvägar

   

Nedsatt njurfunktion, akut njursvikt

Reproduktions-organ och bröstkörtel

  

Kraftiga menstruations-blödningar

 Överdosering

Även om stora individuella skillnader föreligger kan den toxiska dosen hos vuxna anses vara ungefär 200 mg/kg och hos barn 100 mg/kg. Den dödliga dosen av acetylsalicylsyra är 25-30 g. Plasmakoncentrationer av salicylat över 300 mg/l indikerar intoxikation. Plasmakoncentrationer över 500 mg/l hos vuxna och 300 mg/l hos barn orsakar vanligtvis allvarlig toxicitet. Överdosering kan vara skadlig för äldre patienter och särskilt för små barn (terapeutisk överdos eller täta oavsiktliga intoxikationer kan vara dödliga).


Symtom på måttlig intoxikation

Tinnitus, nedsatt hörsel, huvudvärk, yrsel, förvirring och gastrointestinala symtom (illamående, kräkningar och buksmärtor).


Symtom på kraftig intoxikation

Symtomen är kopplade till allvarlig störning i syra-basbalansen. Först inträffar hyperventilation, som leder till respiratorisk alkalos. Följden blir respiratorisk acidos p.g.a. nedtryckning av respirationscentrum. Dessutom inträffar metabol acidos p.g.a. närvaron av salicylat.

Eftersom yngre barn ofta inte upptäcks innan de har nått en hög grad av intoxikation befinner de sig ofta i en acidos.

Dessutom kan följande symtom förekomma: hypertermi och svettning som leder till uttorkning: rastlöshet, kramper, hallucinationer och hypoglykemi. Nedtryckning av nervsystemet kan leda till koma, kardiovaskulär kollaps eller andningsstillestånd.


Behandling

Om en toxisk dos har intagits ska personen tas till sjukhus. Om intoxikationen är måttlig ska man försöka få patienten att kräkas.

Om detta misslyckas kan magsköljning provas under den första timmen efter intag av en större mängd av läkemedlet. Ge aktivt kol (adsorbant) och natriumsulfat (laxerande) efteråt.

Aktivt kol kan ges som singeldos (50 g till vuxen, 1 g/kg kroppsvikt till barn upp till 12 år).

Alkalisering av urinen (250 mmol NaHCO3 under tre timmar) under tiden som pH i urinen kontrolleras.

Vid allvarlig intoxikation är hemodialys att föredra.

Andra symtom behandlas symtomatiskt.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Acetylsalicylsyra hämmar trombocytaktiveringen: genom att blockera trombocytens cyklooxygenas genom acetylering hämmar den tromboxan-A2-syntesen, en fysiologiskt aktiv substans som frisätts av trombocyterna och som skulle spelat en roll i komplikationerna av en aterosklerotisk skada.

Hämning av TXA2-syntesen är irreversibel eftersom trombocyter, som inte har någon cellkärna, inte är kapabla till (p.g.a. avsaknad av förmåga till proteinsyntes) att syntetisera nytt cyklooxygenas som har blivit acetylerat av acetylsalicylsyra.


Farmakodynamisk effekt

Upprepade doser från 20 till 325 mg innebär en hämning av den enzymatiska aktiviteten från 30 % till 95 %. P.g.a. den irreversibla bindningen består effekten under trombocytens livstid (7-10 dagar). Den hämmande effekten minskar inte under längre behandlingstider och enzymaktiviteten återkommer gradvis när trombocyterna förnyas 24-48 timmar efter behandlingsstopp.

Acetylsalicylsyra förlänger blödningstiden med i genomsnitt 50 till 100 %, men individuella variationer föreligger.


Experimentella data tyder på att ibuprofen kan hämma effekten av lågdos acetylsalicylsyratrombocytaggregation när de ges samtidigt.

I en studie gavs en singeldos 400 mg ibuprofen inom 8 h före eller 30 min efter att en dos snabbupplösande acetylsalicylsyra givits (81 mg) och en minskad effekt på acetylsalicylsyras förmåga att hämma tromboxanbildning eller trombocytaggregation observerades. Dock finns det begränsningar i dessa data och osäkerheter kring extrapolering av ex vivo-data till den kliniska situationen gör att inga bestämda slutsatser kan dras gällande normal ibuprofenanvändning, samt att ingen kliniskt relevant effekt anses sannolik vid tillfällig ibuprofenanvändning.

Farmakokinetik

Absorption

Efter oral administrering absorberas acetylsalicylsyra snabbt och fullständigt från magtarmkanalen. Den mesta absorptionen sker i proximala tunntarmen. Dock har redan en signifikant mängd av dosen hydrolyserats till salicylsyra i tarmväggen under absorptionsprocessen. Hydrolyseringsgraden beror på absorptionshastigheten. Efter intag av Acetylsalicylic acid Krka enterotabletter på fastande mage nås maximala plasmanivåer av acetylsalicylsyra och salicylsyra efter ca 3,5 och 4,5 timmar. Om tabletterna tas med mat, uppnås maximala plasmanivåer cirka 3 timmar senare än på fastande mage.


Distribution

Acetylsalicylsyra såväl som huvudmetaboliten salicylsyra, binds till stor del till plasmaproteiner, främst albumin, och distribueras snabbt till alla delar av kroppen. Proteinbindningsgraden för salicylsyra beror mycket på både koncentrationen av salicylsyra och av albumin. Distributionsvolymen för acetylsalicylsyra är ca 0,16 l/kg kroppsvikt. Salicylsyra diffunderar sakta in i synovialvätskan, korsar placenta och passerar över i bröstmjölk.


Metabolism

Acetylsalicylsyra meaboliseras snabbt till salicylsyra med en halveringstid på 15-30 minuter. Salicylsyra omvandlas sedan huvudsakligen till glycin- och glukuronsyrakonjugat och spårmängder av gentisinsyra.

Eliminationskinetiken för salicylsyra är dosberoende eftersom metabolismen begränsas av kapaciteten i leverenzymerna. Därav varierar halveringstiden och är 2-3 timmar efter låga doser, 12 timmar efter normala analgetiska doser och 15-30 timmar efter höga terapeutiska doser eller intoxikationer.


Eliminering

Salicylsyra och dess metaboliter utsöndras huvudsakligen via njurarna.

Prekliniska uppgifter

Den prekliniska säkerhetsprofilen för acetylsalicylsyra är väldokumenterad.

I experimentella djurstudier har salicylater inte visat någon annan organskada än njurskador. I råttstudier observerades fostertoxicitet och teratogena effekter av acetylsalicylsyra vid doser skadliga för modern. Den kliniska relevansen är oklar eftersom doserna som givits vid icke-kliniska studier är mycket högre (minst 7 gånger) än den högsta rekommenderade dosen i kardiovaskulära indikationer. Utbredd forskning har utförts kring mutagenes och carcinogenes av acetylsalicylsyra. Resultaten visar inga relevanta tecken på några mutagena eller carcinogena effekter i mus- och råttstudier.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje enterotablett innehåller 75 mg, 100 mg eller 160 mg acetylsalicylsyra.


Hjälpämnen med känd effekt:

75 mg:

 • Laktosmonohydrat.................................................................................. 45 mg per tablett.

 • Para-orange (E110).......................................................................... 0,0006 mg per tablett.


100 mg:

 • Laktosmonohydrat …………………………………………………………60 mg per tablett.


160 mg:

 • Laktosmonohydrat.................................................................................. 96 mg per tablett.

 • Sojalecitin (E322)................................................................................ 0,42 mg per tablett.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.


Förteckning över hjälpämnen

Acetylsalicylic acid Krka 75 mg

Tablettkärna

laktosmonohydrat

mikrokristallin cellulosa

kolloidal vattenfri kiseldioxid

potatisstärkelse


Filmdragering

talk

triacetin

metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1) dispersion 30%

natriumlaurilsulfat*

polysorbat-80*

polyvinylalkohol (E1203)

titandioxid (E171)

makrogol 3350 (E1521)

karmin (E120)

para-orange aluminiumlack (E110)


Acetylsalicylic acid Krka 100 mg

Tablettkärna

laktosmonohydrat

mikrokristallin cellulosa

kolloidal vattenfri kiseldioxid

potatisstärkelse


Filmdragering

talk

triacetin

metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1) dispersion 30%

natriumlaurilsulfat*

polysorbat-80*


Acetylsalicylic acid Krka 160 mg

Tablettkärna

laktosmonohydrat

mikrokristallin cellulosa

kolloidal vattenfri kiseldioxid

potatisstärkelse


Filmdragering

talk

triacetin

metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1) dispersion 30%

natriumlaurilsulfat*

polysorbat-80*

polyvinylalkohol (E1203)

titandioxid (E171)

makrogol 3350 (E1521)

sojalecitin (E322)

gul järnoxid (E172)


* Det kan innehålla natriumlaurilsulfat och polysorbat-80

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år


Särskilda förvaringsanvisningar

75 mg:

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


100 mg:

Förvaras vid högst 30 °C.


160 mg:

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Enterotablett


75 mg: rosa, runda, bikonvexa enterotabletter med en diameter på ungefär 7,2 mm.

100 mg: Vita, runda, bikonvexa enterotabletter med en diameter på ungefär 8,1 mm.

160 mg: gula, runda, bikonvexa enterotabletter med en diameter på ungefär 9,2 mm.

Förpackningsinformation

Information om förpackningar saknas för denna produkt

Hitta direkt i texten
Av