Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Levetiracetam 1A Farma

(Parallellimporterat)
Ebb Medical AB

Filmdragerad tablett 250 mg

Inga avvikelser.

antiepileptika, övriga antiepileptika, ATC kod: N03AX14

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N03AX14
Läkemedel från Ebb Medical AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Levetiracetam 1A Farma filmdragerad tablett 250 mg, 500 mg, 750 mg och 1000 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-05-15.

Texten nedan hämtas från Fass-texten för Levetiracetam 1A Farma, Sandoz AS, förutom avsnitten Innehåll och Förpackningsinformation som avser Levetiracetam 1A Farma, Ebb Medical AB.

Indikationer

Indikationer Terapeutiska indikationer

Levetiracetam 1A Farma är indicerat som monoterapi vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och ungdomar från 16 år med nydiagnostiserad epilepsi.


Levetiracetam 1A Farma är indicerat som tilläggsbehandling:

  • vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna, ungdomar, barn och spädbarn från en månads ålder med epilepsi.

  • vid myokloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med juvenil myoklonisk epilepsi.

  • vid primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med idiopatisk generaliserad epilepsi.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller andra pyrrolidonderivat eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering


Monoterapi för vuxna och ungdomar från 16 år


Den rekommenderade startdosen är 250 mg två gånger dagligen vilket bör ökas till en initial terapeutisk dos på 500 mg två gånger dagligen efter två veckors behandling. Dosen kan ytterligare ökas med 250 mg två gånger dagligen varannan vecka beroende på klinisk respons. Den maximala dosen är 1500 mg två gånger dagligen.


Tilläggsbehandling för vuxna (≥ 18 år) och ungdomar (12–17 år) som väger 50 kg eller mer


Den initiala terapeutiska dosen är 500 mg två gånger dagligen. Denna dos kan insättas från första behandlingsdagen.

Den dagliga dosen kan ökas upp till 1500 mg två gånger dagligen beroende på klinisk respons och tolerabilitet. Dosjustering kan ske med ökningar och minskningar på 500 mg två gånger dagligen varannan till var fjärde vecka.


Avslutande av behandling

Om behandlingen med Levetiracetam 1A Farma måste avbrytas rekommenderas en gradvis utsättning (t.ex. till vuxna och ungdomar som väger mer än 50 kg: en dosminskning med 500 mg två gånger dagligen varannan till var fjärde vecka; till spädbarn äldre än 6 månader, barn och ungdomar som väger mindre än 50 kg: dosminskningar bör inte överstiga 10 mg/kg två gånger dagligen varannan vecka; till spädbarn (yngre än 6 månader): dosminskningar bör inte överstiga 7 mg/kg två gånger dagligen varannan vecka).


Särskilda patientgrupper


Äldre (65 år och äldre)


Dosjustering rekommenderas hos äldre patienter med nedsatt njurfunktion (se ”Nedsatt njurfunktion” nedan).


Nedsatt njurfunktion


Den dagliga dosen måste justeras individuellt med hänsyn till njurfunktion.


För vuxna patienter, se tabellen nedan och justera dosen enligt denna. För att använda denna doseringstabell måste patientens kreatininclearance (CLcr) ml/min uppskattas. CLcr ml/min för vuxna och ungdomar som väger 50 kg eller mer kan uppskattas genom bestämning av serumkreatinin (mg/dl) genom att använda följande formel:


CLcr (ml/min) = ([140-ålder (år)] x vikt (kg) / 72 x serumkreatinin (mg/dl)) (x 0,85 för kvinnor)


Därefter justeras CLcr för kroppens ytarea (BSA; body surface area) enligt följande:


CLcr (ml/min/1,73 m2) = ( CLcr (ml/min) / personens BSA (m2) ) x 1,73


Dosjustering för vuxna och ungdomar som väger mer än 50 kg med nedsatt njurfunktion

Grupp

Kreatininclearance (ml/min/1,73 m2)

Dos och frekvens

Normal

> 80

500–1500 mg två gånger per dag

Lätt

50–79

500–1000 mg två gånger per dag

Måttlig

30–49

250–750 mg två gånger per dag

Svår

< 30

250–500 mg två gånger per dag

Patienter med njursjukdom i slutstadiet som genomgår dialys (1)

-

500–1000 mg en gång per dag (2)

(1) En startdos på 750 mg rekommenderas första behandlingsdagen med levetiracetam.

(2) Efter dialys rekommenderas en tilläggsdos på 250–500 mg.


För barn med nedsatt njurfunktion måste levetiracetamdosen justeras enligt njurfunktionen eftersom clearance av levetiracetam är beroende av njurfunktionen. Denna rekommendation är baserad på en studie med vuxna patienter med nedsatt njurfunktion.


CLcr ml/min/1,73 m2 för yngre ungdomar, barn och spädbarn kan uppskattas genom bestämning av serumkreatinin (mg/dl) genom att använda följande formel (Schwartz formel):


CLcr (ml/min/1,73 m2) = ( Längd (cm) x ks / serumkreatinin (mg/dl) )


ks=0,45 hos fullgångna spädbarn och upp till 1 år; ks=0,55 hos barn yngre än 13 år och ungdomar (flickor); ks=0,7 hos ungdomar (pojkar).


Dosjustering för spädbarn, barn och ungdomar som väger mindre än 50 kg med nedsatt njurfunktion:

Grupp

Kreatininclearance (ml/min/1,73 m2)

Dos och frekvens (1)

 

Spädbarn 1 månad till yngre än 6 månader

Spädbarn 6–23 månader, barn och ungdomar som väger mindre än 50 kg

Normal

> 80

7–21 mg/kg (0,07–0,21 ml/kg) två gånger per dag

10–30 mg/kg (0,10–0,30 ml/kg) två gånger per dag

Lätt

50–79

7–14 mg/kg (0,07–0,14 ml/kg) två gånger per dag

10–20 mg/kg (0,10–0,20 ml/kg) två gånger per dag

Måttlig

30–49

3,5–10,5 mg/kg (0,035–0,105 ml/kg) två gånger per dag

5–15 mg/kg (0,05–0,15 ml/kg) två gånger per dag

Svår

< 30

3,5–7 mg/kg (0,035–0,07 ml/kg) två gånger per dag

5–10 mg/kg (0,05–0,10 ml/kg) två gånger per dag

Patienter med njursjukdom i slutstadiet som genomgår dialys

--

7–14 mg/kg (0,07–0,14 ml/kg) en gång per dag (2) (4)

10–20 mg/kg (0,10–0,20 ml/kg) en gång per dag (3) (5)

(1) Levetiracetam oral lösning ska användas för doser under 250 mg, när doseringsrekommendationen inte kan uppnås genom att ta flera tabletter à 250 mg och till patienter som inte kan svälja tabletter

(2) 10,5 mg/kg (0,105 ml/kg) som initialdos rekommenderas på behandlingens första dag med levetiracetam.

(3) 15 mg/kg (0,15 ml/kg) som initialdos rekommenderas på behandlingens första dag med levetiracetam.

(4) Efter dialys rekommenderas en tilläggsdos på 3,5–7 mg/kg (0,035–0,07 ml/kg).

(5) Efter dialys rekommenderas en tilläggsdos på 5–10 mg/kg (0,05–0,10 ml/kg).


Nedsatt leverfunktion


Det behövs ingen dosjustering hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion kan kreatininclearance ge en underskattning av njurinsufficiensen. Därför rekommenderas en 50-procentig minskning av den dagliga underhållsdosen när kreatininclearance är < 60 ml/min/1,73 m2.


Pediatrisk population


Läkaren bör förskriva den bäst lämpade läkemedelsformen, förpackningsstorleken och styrkan utifrån ålder, vikt och dos.


Tabletterna är inte anpassade för behandling av spädbarn och barn under 6 års ålder. Levetiracetam oral lösning är den beredningsform som bör användas till denna population. Dessutom är tillgängliga tablettstyrkor inte lämpliga som initialbehandling av barn som väger mindre än 25 kg, till patienter som inte kan svälja tabletter eller för administrering av doser lägre än 250 mg. I samtliga ovan nämnda fall bör levetiracetam oral lösning användas.


Monoterapi


Säkerhet och effekt av levetiracetam som monoterapi har inte säkerställts för barn och ungdomar under 16 år.

Data saknas.


Tilläggsterapi för spädbarn från 6 till 23 månader, barn (2–11 år) och ungdomar (12–17 år) som väger mindre än 50 kg


Levetiracetam oral lösning är den beredningsform som bör användas till spädbarn och barn under 6 års ålder.


För barn 6 år och äldre bör levetiracetam oral lösning användas för doser under 250 mg, när doseringsrekommendationen inte kan uppnås genom att ta flera tabletter à 250 mg och till patienter som inte kan svälja tabletter.

Den lägsta effektiva dosen bör användas. Startdosen för barn och ungdomar som väger 25 kg bör vara 250 mg två gånger dagligen med en maximal dos på 750 mg två gånger dagligen.

Dos till barn som väger 50 kg eller mer är samma som till vuxna.


Tilläggsterapi för spädbarn från 1 månads ålder till mindre än 6 månaders ålder


Den orala lösningen är den beredningsform som ska användas till spädbarn.


Administrering

De filmdragerade tabletterna måste intas peroralt och sväljas med tillräcklig mängd vätska och kan tas med eller utan mat. Den dagliga dosen delas upp på två lika stora doser. Efter oral administrering kan levetiracetam ge en bitter smak.

Varningar och försiktighet

Nedsatt njurfunktion

Administrering av levetiracetam till patienter med nedsatt njurfunktion kan kräva dosjustering. Hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion rekommenderas utredning av njurfunktionen före fastställande av dosen (se avsnitt Dosering och administrationssätt).


Akut njurskada

Användning av levetiracetam har i mycket sällsynta fall associerats med akut njurskada med debut efter några dagar till flera månader.


Cytopenier

Sällsynta fall av cytopenier (neutropeni, agranulocytos, leukopeni, trombocytopeni och pancytopeni) har förekommit i samband med administrering av levetiracetam, vanligtvis i början av behandlingen. Fullständig blodstatus rekommenderas hos patienter som upplever betydande svaghet, pyrexi, återkommande infektioner eller koagulationsrubbningar (se avsnitt Biverkningar).


Självmord

Självmord, självmordsförsök, självmordstankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlats med antiepileptika (inklusive levetiracetam). En metaanalys av randomiserade placebokontrollerade studier med antiepileptika har visat en liten ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteende. Mekanismen för denna risk är inte känd.


Därför ska patienter övervakas för tecken på depression och/eller självmordstankar och självmordsbeteende och lämplig behandling bör övervägas. Patienter (och deras vårdgivare) bör rådas att uppsöka medicinsk rådgivning om tecken på depression och/eller självmordstankar och självmordsbeteende uppstår.


Pediatrisk population

Levetiracetam 1A Farma tabletter är inte anpassade för behandling av spädbarn och barn under 6 års ålder.


Tillgängliga data på barn tyder inte på någon påverkan på tillväxt och pubertet. Långtidseffekter på inlärning, intelligens, tillväxt, endokrina funktioner, pubertet och förmåga att få barn är fortfarande okända hos barn.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Interaktioner

Antiepileptika

Data från kliniska studier före marknadsföring genomförda med vuxna indikerar att levetiracetam inte påverkar serumkoncentrationerna av andra antiepileptika (fenytoin, karbamazepin, valproatsyra, fenobarbital, lamotrigin, gabapentin och primidon) och att dessa antiepileptika inte påverkar levetiracetams farmakokinetik.

Liksom hos vuxna finns inga belägg för kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner hos pediatriska patienter som fått upp till 60 mg/kg/dag av levetiracetam.

En retrospektiv utvärdering av farmakokinetiska interaktioner hos barn och ungdomar med epilepsi (4–17 år) bekräftade att tilläggsbehandling med oralt administrerad levetiracetam inte påverkade serumkoncentrationer vid steady state av samtidigt administrerad karbamazepin och valproat. Data tydde dock på ett 20 % högre clearance av levetiracetam hos barn som tar enzyminducerande antiepileptiska läkemedel. Dosjusteringar krävs inte.


Probenecid

Probenecid (500 mg fyra gånger dagligen), ett ämne som blockerar njurarnas tubulära sekretion, har visats hämma renal utsöndring av den primära metaboliten men inte av levetiracetam. Koncentrationen av denna metabolit förblir emellertid låg.


Metotrexat

Samtidig administrering av levetiracetam och metotrexat har rapporterats minska clearance för metotrexat, vilket resulterar i högre/förlängd blodkoncentration av metotrexat till potentiellt toxiska nivåer. Nivåerna av metotrexat och levetiracetam i blod bör övervakas noga hos patienter som behandlas samtidigt med de två läkemedlen.


Perorala preventivmedel och andra farmakokinetiska interaktioner

Levetiracetam 1000 mg dagligen påverkade inte farmakokinetiken hos perorala preventivmedel (etinylestradiol och levonorgestrel); endokrina parametrar (luteiniseringshormon och progesteron) ändrades inte. Levetiracetam 2000 mg dagligen påverkade inte farmakokinetiken hos digoxin och warfarin; protrombintiden ändrades inte. Samtidig administrering med digoxin, perorala preventivmedel och warfarin påverkade inte levetiracetams farmakokinetik.


Laxermedel

Det har förekommit enstaka rapporter om minskad effekt av levetiracetam när det osmotiska laxermedlet makrogol har administrerats samtidigt med oralt levetiracetam. Makrogol bör därför inte tas oralt inom en timme före och en timme efter intag av levetiracetam.


Mat och alkohol

Levetiracetams absorptionsgrad ändrades inte av mat, men absorptionshastigheten minskade något.

Det finns inga data om interaktion mellan levetiracetam och alkohol.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  III.

Kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder bör få råd från en specialist. Behandling med levetiracetam bör omprövas när en kvinna planerar att bli gravid. Som med alla antiepileptika ska plötslig utsättning av levetiracetam undvikas, eftersom detta kan leda till anfall med allvarliga följder för både kvinnan och det ofödda barnet. Monoterapi är om möjligt alltid att föredra eftersom behandling med flera antiepileptika kan vara förenad med en större risk för medfödda missbildningar än monoterapi, beroende på vilka antiepileptika som används.


Graviditet
En stor mängd data från gravida kvinnor, som exponerats för levetiracetam som monoterapi (över 1 800, där exponeringen skedde under den 1:a trimestern hos över 1 500 av dem), har dokumenterats efter marknadsgodkännandet och tyder inte på någon ökning av risken för allvarliga medfödda missbildningar. Det finns endast begränsat med data vad gäller neurologisk utveckling hos barn som exponerats för levetiracetam som monoterapi in utero. Aktuella epidemiologiska studier (hos ungefär 100 barn) tyder emellertid inte på en ökad risk för neurologiska utvecklingsstörningar eller försenad neurologisk utveckling.

Levetiracetam kan användas under graviditet om det efter noggrant övervägande anses vara kliniskt nödvändigt. I sådana fall rekommenderas den lägsta effektiva dosen.

Fysiologiska förändringar under graviditet kan påverka levetiracetamkoncentrationen. Minskad levetiracetamkoncentration i plasma har observerats under graviditet. Denna minskning är mera uttalad under tredje trimestern (upp till 60 % av utgångs­värdet före graviditet). Lämplig klinisk behandling ska säkerställas för gravida kvinnor som behandlas med levetiracetam.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  B:3.

Levetiracetam utsöndras i bröstmjölk hos människa. Därför rekommenderas inte amning. Om levetiracetambehandling är nödvändig under amning, ska nyttan/risken med behandling dock vägas mot vikten av amning.

Trafik

Levetiracetam har liten eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Eftersom känsligheten kan variera mellan individer, kan vissa patienter uppleva somnolens eller andra symtom relaterade till centrala nervsystemet, särskilt i början av behandlingen eller efter dosökning. Därför rekommenderas försiktighet hos dessa patienter vid aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet, t.ex. framförande av fordon eller användning av maskiner. Patienter rekommenderas att inte framföra fordon eller använda maskiner tills det är fastställt att deras förmåga att utföra sådana aktiviteter inte påverkas.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De oftast rapporterade biverkningarna var nasofaryngit, somnolens, huvudvärk, utmattning och yrsel. Säkerhetsprofilen nedan baseras på den sammanlagda säkerhetsanalysen av placebokontrollerade kliniska studier avseende alla indikationer, med totalt 3416 patienter behandlade med levetiracetam. Dessa data är kompletterade med användning av levetiracetam i öppna fortsättningsstudier samt med erfarenhet efter marknadsföring. Levetiracetams säkerhetsprofil är i allmänhet densamma i alla åldersgrupper (vuxna och pediatriska patienter) och för alla godkända epilepsi-indikationer.


Lista över biverkningar 

Biverkningar som rapporterats från kliniska studier (vuxna, ungdomar, barn och spädbarn >1 månad) och efter marknadsföring listas i följande tabell efter organklass och frekvens. Biverkningarna presenteras i fallande allvarlighetsgrad och deras frekvens är definierad på följande sätt: mycket vanliga: (≥1/10); vanliga: (≥1/100 till <1/10); mindre vanliga: (≥1/1 000 till <1/100); sällsynta: (≥1/10 000 till <1/1 000); och mycket sällsynta: (<1/10 000).


MedDRA organklass

Frekvens

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Infektioner och infestationer

NasofaryngitInfektion

Blodet och lymfsystemetTrombocytopeni, leukopeni

Pancytopeni., neutropeni, agranulocytos

Immunsystemet
Läkemedels-utlösta utslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS), hypersensitivitet (inklusive angioödem och anafylaxi

Metabolism och nutrition


Anorexi

Viktminskning, viktökning

Hyponatremi

Psykiska störningar


Depression, fientlighet/

aggression, ångest, insomni, nervositet/

irritabilitet

självmordsförsök, självmordstankar, psykotisk störning, onormalt uppförande, hallucination, ilska, förvirring, panikattack, emotionell labilitet/

humörsvängningar, agitation

Självmord, personlighets-störningar, onormalt tänkande

Centrala och perifera nervsystemet

Somnolens, huvudvärk

Konvulsion, balansrubbning, yrsel, letargi, tremor

Amnesi, försämring av minnet, onormal koordination/ataxi, parestesi, störning i uppmärksamheten

Koreoatetos, dyskinesi, hyperkinesi

gångrubbning

ÖgonDiplopi, dimsyn


Öron och balansorgan


VertigoAndningsvägar, bröstkorg och mediastinum


HostaMagtarmkanalen


Buksmärta, diarré, dyspepsi, kräkningar, illamående


Pankreatit

Lever och gallvägarOnormalt leverfunktionstest

Leversvikt, hepatit

Njurar och urinvägar
Akut njurskada

Hud och subkutan vävnad


Utslag

Alopeci, eksem, klåda

Toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme

Muskuloskeletala systemet och bindvävMuskelsvaghet, myalgi

Rabdomyolys och förhöjt kreatinfosfokinas i blodet*

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings-stället


Asteni/utmattningSkador och förgiftningar och behandlings-komplikationerSkada


*Prevalensen är signifikant högre hos japanska patienter jämfört med hos icke-japanska patienter.


Fall med encefalopati har observerats i sällsynta fall efter administrering av levetiracetam. Dessa biverkningar inträffade vanligen i början av behandlingen (några dagar till några månader) och var reversibla efter avslutad behandling.


Beskrivning av utvalda biverkningar


Risken för aptitlöshet är högre när levetiracetam administreras samtidigt med topiramat. I flera fall av alopeci sågs återhämtning när levetiracetam sattes ut.

Benmärgssuppression identifierades i några av fallen av pancytopeni.


Pediatrisk population


Hos patienter i åldern 1 månad till yngre än 4 år har totalt 190 patienter behandlats med levetiracetam i placebokontrollerade studier och öppna fortsättningsstudier. Sextio av dessa patienter behandlades med levetiracetam i placebokontrollerade studier. Hos patienter i åldern 4-16 år har totalt 645 patienter behandlats med levetiracetam i placebokontrollerade studier och öppna fortsättningsstudier. 233 av dessa patienter behandlades med levetiracetam i placebokontrollerade studier. I båda dessa åldersgrupper är data kompletterade med erfarenhet av levetiracetamanvändning efter marknadsföringen.


Dessutom exponerades 101 spädbarn yngre än 12 månader i en säkerhetsstudie efter marknadsföringen. Inga nya säkerhetsrisker för levetiracetam identifierades för spädbarn yngre än 12 månader med epilepsi.


Levetiracetams biverkningsprofil är i allmänhet densamma i alla åldersgrupper och för alla godkända epilepsi-indikationer. Resultat av säkerheten hos pediatriska patienter i placebokontrollerade studier överensstämde med levetiracetams säkerhetsprofil hos vuxna utom för beteende- och psykiatriska biverkningar som var vanligare hos barn än hos vuxna. Hos barn och ungdomar i åldern 4-16 år rapporterades kräkning (mycket vanlig, 11,2%), agitation (vanlig, 3,4%), humörsvängningar (vanlig, 2,1%), emotionell labilitet (vanlig 1,7%), aggression (vanlig, 8,2%), onormalt uppförande (vanlig, 5,6%) och letargi (vanlig, 3,9%) oftare än i andra åldersgrupper eller i den totala säkerhetsprofilen. Hos spädbarn och barn i åldern 1 månad till mindre än 4 år rapporterades irritabilitet (mycket vanlig, 11,7%) och onormal koordination (vanlig, 3,3%) oftare än i andra åldersgrupper eller i den totala säkerhetsprofilen.


I en dubbelblind, placebokontrollerad pediatrisk säkerhetsstudie med ”non-inferiority” -design har kognitiva och neuropsykologiska effekter av levetiracetam utvärderats hos barn 4–16 år med partiella anfall. Man kom fram till att levetiracetam inte skilde sig från placebo (d.v.s. var ”non-inferior”) när det gällde förändring från baslinjen beträffande poäng i Leiter-R Attention och Memory, Memory Screen Composite i per protokollpopulationen. Resultat relaterade till beteende och känslofunktioner tydde på en försämring hos levetiracetambehandlade patienter avseende aggressiva beteenden mätt på ett standardiserat och systematiskt sätt genom användning av ett validerat verktyg (CBCL – Achenbach Child Behaviour Checklist). Emellertid upplevde patienter som tog levetiracetam i den uppföljande, öppna långtidsstudien ingen genomsnittlig försämring av beteende eller känslofunktioner; specifikt var mätningar av aggressivt beteende inte sämre än utgångsvärdet.

Överdosering

Symtom

Somnolens, agitation, aggressivitet, nedsatt medvetande, andningsdepression och koma observerades vid överdosering med levetiracetam.


Behandling av överdosering

Efter en akut överdosering bör magen tömmas genom magsköljning eller genom induktion av kräkningar. Det finns ingen specifik antidot mot levetiracetam. Behandling av en överdos är symtomatisk och kan inkludera hemodialys. Effektiviteten vid dialysutsöndringen är 60 % för levetiracetam och 74 % för den primära metaboliten.

Se överdoseringskapitlet, Överdoseringskapitlet i FASS, på Fass.se.

Farmakodynamik

Den aktiva substansen levetiracetam är ett pyrrolidonderivat (S-enantiomer av α-etyl-2-oxo-1-pyrrolidinacetamid), kemiskt obesläktad till existerande antiepileptiska aktiva substanser.


Verkningsmekanism

Verkningsmekanismen för levetiracetam är ännu inte helt klarlagd. In vitro- och in vivo-experiment tyder på att levetiracetam inte påverkar cellernas basala egenskaper eller normal neurotransmission.


In vitro-studier visar att levetiracetam påverkar intraneuronala Ca2+-nivåer genom partiell hämning av Ca2+-strömmar av N-typ och genom att minska frisläppningen av Ca2+ från intraneuronala lager. Dessutom upphäver levetiracetam delvis minskningen av GABA- och glycinmedierade strömmar inducerade av zink och betakarboliner. Vidare har levetiracetam i in vitro-studier visats binda till ett specifikt bindningsställe i hjärnvävnad hos gnagare. Detta bindningsställe är det synaptiska vesikelproteinet 2A, som förmodas vara involverat i vesikelfusion och exocytos av neurotransmittorer. Levetiracetam och besläktade analoger visar en rangordning av affinitet för bindning till det synaptiska vesikelproteinet 2A som korrelerar till styrkan av deras anfallsskydd i den audiogena epilepsimodellen hos mus. Detta fynd tyder på att interaktionen mellan levetiracetam och det synaptiska vesikelproteinet 2A verkar bidra till läkemedlets antiepileptiska verkningsmekanism.


Farmakodynamiska effekter


Levetiracetam visar anfallsskydd i ett brett urval av djurmodeller av partiella och primärt generaliserade anfall utan att ha pro-konvulsiv effekt. Den primära metaboliten är inaktiv.


Hos människa har en aktivitet i både partiella och generaliserade epileptiska tillstånd (epileptiform urladdning/fotoparoxysmal respons) bekräftat den breda farmakologiska profilen hos levetiracetam.


Klinisk effekt och säkerhet


Tilläggsbehandling vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna, ungdomar, barn och spädbarn från 1 månads ålder med epilepsi.


Effekten av levetiracetam hos vuxna har visats i tre dubbelblinda, placebokontrollerade studier som varade i upp till 18 veckor med dagliga doser på 1000 mg, 2000 mg eller 3000 mg administrerade som två separata doser. I en sammanställd analys var procentandelen av patienterna som uppnådde en minskning på 50 % eller mer från baslinjen av frekvensen av partiella anfall per vecka vid en stadigvarande dos (12/14 veckor) 27,7 %, 31,6 % respektive 41,3 % av patienterna som behandlades med 1000, 2000 respektive 3000 mg levetiracetam och 12,6 % av patienterna i placebogruppen.


Pediatrisk population


Hos pediatriska patienter (4–16 år) fastställdes effekten av levetiracetam i en dubbelblind, placebokontrollerad 14-veckors studie som inkluderade 198 patienter. I studien fick patienterna en fast dos av levetiracetam, 60 mg/kg/dag, (administrerad som två doser dagligen). 44,6 % av patienterna som behandlades med levetiracetam och 19,6 % av patienterna i placebogruppen uppnådde en minskning av frekvensen av partiella anfall per vecka med 50 % eller mer från baslinjen. Vid fortsatt långtidsbehandling var 11,4 % av patienterna anfallsfria under minst 6 månader och 7,2 % var anfallsfria under minst 1 år.


Hos pediatriska patienter (1 månad till yngre än 4 år) fastställdes effekten av levetiracetam i en dubbelblind, placebokontrollerad 5-dagars studie som inkluderade 116 patienter. I denna studie fick patienterna 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg eller 50 mg/kg som dagliga doser av oral lösning baserat på titreringsschemat för deras ålder.


En dos på 20 mg/kg/dag som titrerades till 40 mg/kg/dag för spädbarn från 1 månad till yngre än 6 månader och en dos på 25 mg/kg/dag som titrerades till 50 mg/kg/dag för spädbarn och barn från 6 månader till yngre än 4 år användes i denna studie. Den totala dagliga dosen delades upp på 2 administreringar per dag. Det primära effektmåttet var responsfrekvensen (andelen patienter i % med ≥ 50 % minskning från baslinjen i genomsnittlig frekvens av dagliga partiella anfall) utvärderad av en blindad central läsare genom användning av en 48-timmars EEG-video. Effektanalysen bestod av 109 patienter som hade minst 24 timmars EEG-video både vid baslinjen och i utvärderingsperioderna. 43,6 % av patienterna behandlade med levetiracetam och 19,6 % av patienterna i placebogruppen ansågs svara på behandlingen. Resultaten är samstämmiga mellan åldersgrupperna. Under fortsatt långtidsbehandling var 8,6 % av patienterna anfallsfria i minst 6 månader och 7,8 % i minst ett år. 35 spädbarn yngre än 1 år med partiella anfall har exponerats i placebokontrollerade kliniska studier varav endast 13 var < 6 månader.


Monoterapi vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos patienter från 16 år med nydiagnosticerad epilepsi.


Effekt av levetiracetam som monoterapi har visats i en dubbelblind, ”non-inferiority” studie i parallella grupper i jämförelse med en depotberedning av karbamazepin hos 576 patienter som var 16 år eller äldre och som hade nydiagnosticerad epilepsi. Patienterna hade uppvisat oprovocerade partiella anfall eller enbart generaliserade tonisk-kloniska anfall. Patienterna randomiserades till en depotberedning av karbamazepin 400–1200 mg/dag eller levetiracetam 1000–3000 mg/dag och behandlingsperioden var upp till 121 veckor beroende på behandlingssvaret. Sex månaders anfallsfrihet uppnåddes hos 73,0 % av patienterna som behandlades med levetiracetam och hos 72,8 % av patienterna som behandlades med en depotberedning av karbamazepin; den justerade absoluta skillnaden mellan behandlingarna var 0,2 % (95 % konfidensintervall: -7.8 8.2). Mer än hälften av patienterna förblev anfallsfria i 12 månader (56,6 % och 58,5 % för patienter behandlade med levetiracetam respektive en depotberedning av karbamazepin).


I en studie som avspeglar klinisk praxis visades att annan samtidig antiepileptisk behandling kunde sättas ut för ett begränsat antal patienter som svarat på tilläggsbehandling med levetiracetam (36 av 69 vuxna patienter).


Tilläggsbehandling vid myokloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med juvenil myoklonisk epilepsi.


Effekten av levetiracetam fastställdes i en dubbelblind, placebokontrollerad 16-veckors studie hos patienter 12 år eller äldre med idiopatisk generaliserad epilepsi med myokloniska anfall i olika syndrom. Majoriteten av patienterna hade juvenil myoklonisk epilepsi. I denna studie var dosen levetiracetam 3000 mg/dag administrerad som två separata doser. 58,3 % av patienterna som behandlades med levetiracetam och 23,3 % av patienterna i placebogruppen uppnådde en minskning av antalet dagar med myokloniska anfall per vecka på minst 50 %. Vid fortsatt långtidsbehandling var 28,6 % av patienterna fria från myokloniska anfall under minst 6 månader och 21,0 % var fria från myokloniska anfall under minst 1 år.


Tilläggsbehandling vid primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med idiopatisk generaliserad epilepsi.


Effekten av levetiracetam fastställdes i en 24 veckors dubbelblind, placebokontrollerad studie som inkluderade vuxna, ungdomar och ett begränsat antal barn med idiopatisk generaliserad epilepsi med primärt generaliserade tonisk-kloniska (PGTC) anfall i olika syndrom (juvenil myoklonisk epilepsi, juvenil absensepilepsi, absensepilepsi hos barn eller epilepsi med grand mal-anfall vid uppvaknande). I denna studie var doserna av levetiracetam 3000 mg/dag för vuxna och ungdomar respektive 60 mg/kg/dag för barn administrerade som två separata doser. 72,2 % av patienterna som behandlades med levetiracetam och 45,2 % av patienterna i placebogruppen fick en minskning av frekvensen av PGTC-anfall per vecka på 50 % eller mer. Vid fortsatt långtidsbehandling var 47,4 % av patienterna fria från tonisk-kloniska anfall under minst 6 månader och 31,5 % var fria från tonisk-kloniska anfall under minst 1 år.

Farmakokinetik

Levetiracetam är en lättlöslig och permeabel förening. Den farmakokinetiska profilen är linjär med låg intra- och inter-individuell variabilitet. Clearance ändras inte efter upprepad administrering. Det finns inga tecken på någon relevant köns-, ras- eller dygnsvariabilitet. Den farmakokinetiska profilen är jämförbar mellan friska frivilliga och patienter med epilepsi.


På grund av dess totala och linjära absorption kan plasmanivåer förutsägas från den orala dosen av levetiracetam uttryckt som mg/kg kroppsvikt. Därför behövs inte uppföljning av plasmanivåer av levetiracetam.


En signifikant korrelation mellan saliv- och plasmakoncentrationer har visats hos vuxna och barn (kvoten av saliv-/plasmakoncentrationer sträckte sig från 1 till 1,7 för formuleringen orala tabletter och 4 timmar efter dosering för formuleringen oral lösning).


Vuxna och ungdomar


Absorption


Levetiracetam absorberas snabbt efter peroral administrering. Peroral absolut biotillgänglighet är nära 100 %.


Maximal plasmakoncentration (Cmax) nås 1,3 timmar efter intag. Steady-state nås efter två dagar vid administrering 2 gånger dagligen.


Maximal koncentration (Cmax) är vanligtvis 31 och 43 μg/ml efter 1000 mg som engångsdos respektive 1000 mg två gånger dagligen.


Absorptionsgraden är oberoende av dos och påverkas inte av mat.


Distribution


Det finns inga data beträffande vävnadsdistribution hos människa.


Varken levetiracetam eller dess primära metabolit är signifikant bundet till plasmaproteiner (<10 %).


Levetiracetams distributionsvolym är ca 0,5–0,7 l/kg, ett värde som ligger nära den totala kroppsvattenvolymen.


Metabolism


Levetiracetam metaboliseras i liten omfattning hos människa. Den huvudsakliga metabola vägen (24 % av dosen) är en enzymatisk hydrolys av acetamidgruppen. Produktionen av den primära metaboliten, ucb L057, stöds inte av levercytokrom P450-isoformer. Hydrolys av acetamidgruppen var mätbar i ett stort antal vävnader inklusive blodceller. Metaboliten ucb L057 är farmakologiskt inaktiv.


Två mindre metaboliter identifierades också. En ficks genom hydroxylering av pyrrolidonringen (1,6 % av dosen) och den andra genom öppnandet av pyrrolidonringen (0,9 % av dosen). Andra oidentifierade komponenter stod för endast 0,6 % av dosen.


Ingen omvandling mellan enantiomerer påvisades in vivo för levetiracetam eller dess primära metabolit.


In vitro har levetiracetam och dess primära metabolit visat att de inte hämmar de viktigaste humana levercytokrom P450-isoformerna (CYP3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 1A2), glukoronyltransferas (UGT1A1 och UGT1A6) och epoxidhydroxylas aktiviteter. Vidare påverkar levetiracetam inte in vitro glukuronidering av valproatsyra.


I odlade humana hepatocyter hade levetiracetam liten eller ingen effekt på CYP1A2, SULT1E1 eller UGT1A1. Levetiracetam orsakade mild induktion av CYP2B6 och CYP3A4. Data in vitro och interaktionsdata in vivo för orala preventivmedel, digoxin och warfarin indikerar att ingen signifikant enzyminduktion förväntas in vivo. Därför är det inte troligt att levetiracetam interagerar med andra läkemedel eller vice versa.


Elimination


Halveringstiden i plasma hos vuxna var 7±1 timmar och varierade varken med dos, administreringsväg eller upprepad dosering. Den genomsnittliga totala kroppseliminationen var 0,96 ml/min/kg.


Den huvudsakliga utsöndringen var via urin, vilken i genomsnitt stod för 95 % av dosen (ca 93 % av dosen var utsöndrad inom 48 timmar). Utsöndring via feces stod för endast 0,3 % av dosen. Den kumulativa urinutsöndringen av levetiracetam och dess primära metabolit stod för 66 % respektive 24 % av dosen under de första 48 timmarna


Renal utsöndring av levetiracetam och ucb L057 är 0,6 respektive 4,2 ml/min/kg vilket tyder på att levetiracetam utsöndras genom glomerulär filtration med efterföljande tubulär reabsorption och att den primära metaboliten också utsöndras genom aktiv tubulär sekretion tillsammans med glomerulär filtration.


Levetiracetams eliminering är korrelerad till kreatininclearance.


Äldre

Hos äldre ökas halveringstiden med ca 40 % (10–11 timmar). Detta relateras till försämrad njurfunktion hos denna grupp (se avsnitt Dosering och administrationssätt).


Nedsatt njurfunktion

Skenbart clearance av både levetiracetam och dess primära metabolit är korrelerad till kreatininclearance. Därför rekommenderas justering av den dagliga dosen av Levetiracetam 1A Farma med hänsyn till kreatininclearance hos patienter med måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion (se avsnitt Dosering och administrationssätt)


Hos anuriska vuxna patienter med njursjukdom i slutstadiet var halveringstiden ca 25 timmar under perioder mellan dialys respektive 3,1 timmar under dialys.

Den fraktionella elimineringen av levetiracetam var 51 % under en typisk 4-timmars dialys.


Nedsatt leverfunktion

Hos personer med lätt och måttligt nedsatt leverfunktion förekom ingen relevant ändring av clearance av Levetiracetam 1A Farma. Hos de flesta studiedeltagarna med kraftigt nedsatt leverfunktion minskade clearance av levetiracetam med mer än 50 % beroende på en samtidigt nedsatt njurfunktion (se avsnitt Dosering och administrationssätt).


Pediatrisk population


Barn (4–12 år)


Efter administrering av en oral engångsdos (20 mg/kg) till barn med epilepsi (6–12 år) var levetiracetams halveringstid 6 timmar. Skenbart viktjusterad clearance var ca 30 % högre än hos vuxna med epilepsi.


Levetiracetam absorberades snabbt efter upprepad administrering av oral dos (20–60 mg/kg/dag) till barn med epilepsi (4–12 år). Maximal plasmakoncentration observerades 0,5–1,0 timme efter dosering. Linjära och dosproportionella ökningar observerades för maximala plasmakoncentrationer och AUC. Halveringstiden för eliminering var cirka 5 timmar. Skenbart kroppsclearance var 1,1 ml/min/kg.


Spädbarn och barn (1 månad till 4 år)


Efter administrering av singeldos (20 mg/kg) av en 100 mg/ml oral lösning till barn med epilepsi (1 månad till 4 år) absorberades levetiracetam snabbt och maximala plasmakoncentrationer observerades cirka 1 timme efter dosering. De farmakokinetiska resultaten indikerade att halveringstiden var kortare (5,3 timmar) än för vuxna (7,2 timmar) och skenbart clearance var snabbare (1,5 ml/min/kg) än för vuxna (0,96 ml/min/kg).


I den populationsfarmakokinetiska analysen som utfördes med patienter från 1 månad till 16 år visades signifikant korrelation mellan kroppsvikt och skenbart clearance (clearance ökade med ökning i kroppsvikt) respektive skenbar distributionsvolym. Båda parametrarna påverkades också av ålder. Denna effekt var uttalad för de yngre spädbarnen, och minskade med ökande ålder, för att bli försumbar vid ungefär 4-årsålder.


I båda populationsfarmakokinetiska analyserna visades en ca 20 %:ig ökning av skenbart clearance för levetiracetam när det administrerades samtidigt med ett enzyminducerande läkemedel mot epilepsi.

Prekliniska uppgifter

Icke-kliniska data visade ingen speciell risk för människor baserat på gängse studier av farmako­logisk säkerhet, genotoxicitet och karcinogen potential.


Biverkningar som inte observerats i kliniska studier men som observerats hos råtta och i mindre utsträckning hos mus vid exponeringsnivåer liknande humana exponeringsnivåer och med möjlig relevans för klinisk användning var leverförändringar, som indikerar en adapterande respons såsom ökad vikt och centrilobulär hypertrofi, fettinfiltration och ökade leverenzymer i plasma.


Inga oönskade effekter på fertiliteten observerades hos han- eller honråttor vid doser upp till 1800 mg/kg/dag (6 gånger den maximala rekommenderade humana dosen [MRHD] på basis av mg/m2 eller exponering) hos föräldrar eller F1-generationen.


Två utvecklingsstudier på embryo/foster (embryo-fetal development (EFD) studies) utfördes med råttor vid 400, 1200 och 3600 mg/kg/dag. Vid 3600 mg/kg/dag visades i endast den ena av de 2 EFD-studierna en liten minskning i fostervikt som förknippades med en marginell ökning i skelettvariation/mindre anomalier. Ingen effekt sågs på embryodödlighet eller på ökning i incidensen av missbildningar. NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) var 3600 mg/kg/dag för dräktiga honråttor (12 gånger MRHD på mg/m2-basis) och 1200 mg/kg/dag för foster.


Fyra utvecklingsstudier på embryo/foster utfördes med kaniner med doser på 200, 600, 800, 1200 och 1800 mg/kg/dag. Dosnivån 1800 mg/kg/dag medförde en betydande maternell toxicitet och en minskning i fostervikt förknippad med en ökning i incidensen av foster med kardiovaskulära anomalier/skelettanomalier. NOAEL var < 200 mg/kg/dag för dräktiga honråttor och 200 mg/kg/dag för foster (likvärdigt med MRHD på mg/m2-basis).


En peri- och postnatal utvecklingsstudie utfördes på råttor med levetiracetamdoser på 70, 350 och 1800 mg/kg/dag. NOAEL var ≥ 1800 mg/kg/dag för F0-honorna och för överlevnad, tillväxt och utveckling av F1-avkomman fram till avvänjning (6 gånger MRHD på mg/m2-basis).


Studier med neonatala och juvenila råttor och hundar visade att det inte fanns några negativa effekter i något av standardresultatmåtten för utveckling och mognad vid doser upp till 1800 mg/kg/dag (6–17 gånger MRHD på mg/m2-basis).

Innehåll

Avsnittet gäller för: Filmdragerad tablett 250 mg
Visa läkemedlets innehåll

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för levetiracetam är framtagen av företaget Sandoz AS för Levetiracetam 1A Farma, Levetiracetam Sandoz

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av levetiracetam kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Levetiracetam är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Levetiracetam har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Miljöinformationen för levetiracetam är framtagen av företaget UCB Nordic AS för Keppra

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år


Öppnad HDPE-burk ska användas inom 100 dagar.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

MT-nummer 54224
Parallellimporteras från Tyskland
LEVETIRACETAM 1A FARMA
Filmdragerad tablett 250 mg Ljusblå, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter, med en brytskåra på vardera sidan, en sida märkt med "LVT 250".
100 tablett(er) blister, 322:38, F
100 tablett(er) burk, 322:38, F

Hitta direkt i texten
Av