Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Alfuzosin Orion

Orion Pharma

Depottablett 10 mg
(Vit till benvit rund, bikonvex, filmdragerade tabletter präglade med "X" på ena sidan och "47" på andra sidan. Diameter av tabletten är 8,1 mm.)

Medel vid benign prostatahyperplasi

Aktiv substans:
ATC-kod: G04CA01
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-06-16.

Indikationer

Behandling av måttliga till svåra symtom vid benign prostatahyperplasi (BPH).

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne, listat i avsnitt 6,1.

 • Tillstånd med ortostatisk hypotension.

 • Leverinsufficiens.

 • Kombination med andra alfa-1-blockerande medel.

Dosering

Depottabletterna ska sväljas hela med tillräcklig mängd vätska.


Dosering

Vuxna

1 depottablett 10 mg dagligen strax före sänggåendet.


Äldre personer och patienter med njurinsufficiens

Farmakokinetiska och kliniska säkerhetsdata visar att samma dos kan ges till äldre personer och till patienter med njurinsufficiens (kreatininclearance >30 ml/min) som till övriga patienter. Alfuzosin Orion ska inte ges till patienter med svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min) mot bakgrund av att kliniska säkerhetsdata saknas för denna patientgrupp.


Leverinsufficiens

Alfuzosin Orion 10 mg är kontraindicerat hos patienter med nedsatt leverfunktion. Preparat som innehåller en låg dos av alfuzosinhydroklorid kan användas till patienter med mild till måttligt nedsatt leverfunktion enligt anvisningarna i motsvarande produktinformation.


Pediatrisk population

Effekt av alfuzosin har inte kunnat påvisas hos barn i åldern 2 till 16 år. Därför är alfuzosin inte indicerat för användning i pediatrisk population.

Varningar och försiktighet

Alfuzosin Orion ska ej ges till patienter med svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min) mot bakgrund av att kliniska säkerhetsdata saknas för denna patientgrupp.


Alfuzosin Orion bör ges med försiktighet till patienter som står på antihypertensiva medel eller nitrater. Vissa patienter kan utveckla postural hypotension med eller utan symtom (yrsel, trötthet, svettning) inom några timmar efter administrering. Effekten är oftast övergående, inträffar i början av behandlingen och utgör oftast inget hinder för fortsatt behandling.


Vid uppföljning efter lansering har uttalat blodtrycksfall rapporterats hos patienter med riskfaktorer sedan tidigare (såsom underliggande hjärtsjukdomar och/eller samtidig behandling med blodtryckssänkande medel). Risken för att utveckla hypotoni och relaterade biverkningar kan vara större hos äldre personer.


Försiktighet ska iakttas när alfuzosin ges till patienter som har svarat uttalat hypotensivt på andra alfa-1-receptorblockerande medel.

Hos hjärtpatienter ska behandlingen av hjärtinsufficiens fortsätta. Om angina pectoris återkommer eller förvärras ska behandlingen med alfuzosin avbrytas.


Alfuzosin ska, som övriga alfa-1 receptorblockande läkemedel, användas med försiktighet hos patienter med akut hjärtsvikt.

Patienter med medfödd QTc-förlängning, med tidigare känd, förvärvad QTc-förlängning eller som tar läkemedel kända för att förlänga QTc-intervall ska utredas innan och under administrering av alfuzosin.


Under kataraktkirurgi hos vissa patienter som behandlas eller tidigare har behandlats med tamsulosin har man observerat att irismuskeln under operation har blivit diffus i konsistensen (på engelska ”Intraoperative Floppy Iris Syndrome”). Enstaka rapporter har noterats även för andra alfa-1-blockerare och därför kan en klasseffekt inte uteslutas. Förändringarna i irismuskeln kan försvåra kataraktoperationen och därför ska ögonkirurgen informeras före operationen om pågående eller tidigare behandling med alfa-1-blockerare.


Patienter bör informeras om att tabletten ska sväljas hel. Andra administreringssätt, såsom att krossa, pulverisera eller tugga tabletten ska undvikas. Felaktig administrering kan leda till oönskad frisläppning och absorption av läkemedlet med risk för tidiga biverkningar.

Interaktioner

Inga farmakodynamiska eller farmakokinetiska interaktioner har observerats i studier med friska försökspersoner mellan alfuzosin och följande läkemedel: warfarin, digoxin, hydroklorotiazid och atenolol.

Administration av narkosmedel till patienter som står på alfuzosin kan leda till instabilt blodtryck.


Kombinationer där försiktighet ska iakttas:

 • Antihypertensiva läkemedel

 • Nitrater

 • Potenta CYP3A4-hämmare såsom itrakonazol, ketokonazol, proteashämmare, klaritromycin, telitromycin och nefazodon eftersom nivåerna av alfuzosin i blodet ökar.


Ketokonazol: Upprepade doser på 200 mg ketokonazol dagligen i 7 dagar resulterade i en 2,1-faldig ökning av Cmax och en 2,5-faldig ökning av exponeringen för alfuzosin OD 10 mg vid administrering efter födointag. Andra parametrar såsom tmax och t1/2 påverkades inte. Ökningen av alfuzosin Cmax och AUC(last) efter upprepade doser av ketokonazol 400 mg dagligen var 2,3-faldig respektive 3,2-faldig.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

På grund av indikationen är detta avsnitt ej relevant.

Amning  (Läs mer om amning)

På grund av indikationen är detta avsnitt ej relevant.

Fertilitet

På grund av indikationen är detta avsnitt ej relevant.

Trafik

Det finns inga tillgängliga data om påverkan på reaktionsförmågan.

Biverkningar som yrsel och svaghet kan förekomma, huvudsakligen i början av behandlingen. Detta bör beaktas vid bilkörning och användning av maskiner.

Biverkningar

Vanligast är yrsel, som inträffar hos ca 5% av behandlade patienter.


Frekvenserna definieras som:

Mycket vanlig (≥1/10), vanlig (≥1/100, <1/10), mindre vanlig (≥1/1000, <1/100), sällsynt (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynt (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Tabell över biverkningar

MedDRA Organsystem

Vanlig (≥1/100, <1/10)

Mindre vanlig (≥1/1000, <1/100)

Mycket sällsynt (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Blodet och lymfsystemet
Neutropeni, trombocytopeni

Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel, huvudvärk

Svindel, dåsighetÖgon
Intraoperative Floppy Iris Syndrome*

Hjärtat


Synkope (initialt eller om behandlingen återupptas igen efter ett kortare behandlingsavbrott), postural hypotension* (initialt eller om behandlingen återupptas igen efter ett kortare behandlingsavbrott), takykardi

Angina pectoris, företrädesvis hos patienter med befintlig kranskärlssjukdom*

Förmaks-flimmer

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum


RinitMagtarmkanalen

Buksmärtor, illamående, dyspepsi

Kräkningar, diarré, muntorrhetLever och gallvägar
Hepatocellulär skada, kolestatisk leversjukdom

Hud och subkutan vävnad


Hudutslag (urtikaria, exantem), pruritus

Angioödem


Reproduktionsorgan och bröstkörtel
Priapism

Allmänna symtom och/eller symtom på administreringsstället

Asteni

Bröstsmärtor, ödem, värmevallningar 

* Se SPC för mer information.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Vid överdos rekommenderas konventionell behandling på sjukhus såsom parenteral vätsketillförsel och blodtryckshöjande läkemedel. Patienten bör placeras i ryggläge.

Vid signifikant hypotension kan lämplig korrigerande behandling vara en vasokonstriktor med direkt inverkan på den glatta muskulaturen i blodkärl. På grund av hög proteinbindningsgrad är alfuzosin svårt att avlägsna med dialys. Medicinskt kol bör ges efter eventuell ventrikelsköljning.

Farmakodynamik

Alfuzosin, som är ett racemat, är ett peroralt verkande kinazolinderivat, som selektivt blockerar postsynaptiska alfa-1-receptorer. In vitro studier har bekräftat substansens selektivitet på alfa-1-receptorerna i trigonumdelen av urinblåsan, uretra och prostatakörteln. De kliniska symtomen vid benign prostatahyperplasi är inte endast relaterade till prostatas storlek utan också till den sympatomimetiska nervimpulsen, som genom att stimulera de postsynaptiska alfa-receptorerna ökar spänningen i den glatta muskulaturen i de nedre urinvägarna. Vid behandling med alfuzosin relaxeras denna glatta muskulatur så att urinflödet förbättras.


Kliniskt belägg för uroselektivitet har visats genom klinisk effekt och god säkerhetsprofil hos män. Detta gäller även vid behandling av äldre personer och hypertensiva män.


Hos människa, förbättrar alfuzosin tömningsfunktionen genom att minska uretraltonus och avflödesmotståndet, och underlättar därmed blåstömningen.


I placebokontrollerade studier på BPH patienter har alfuzosin:

 • signifikant ökat maximala urinflödet (Qmax) med i genomsnitt 30 % hos patienter med Qmax <15 ml/s. Denna förbättring observerades från första dosen.

 • signifikant minskat detrusortrycket och ökat volymen som ger tvingande trängningar

 • signifikant minskat mängden residualurin.

Effekten på det maximala urinflödet har observerats i upp till 24 timmar efter intag.


Dessa urodynamiska effekter leder till en förbättring av Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) d v s lagrings- (irritativa) såväl som tömnings- (obstruktiva) symtom vilket tydligt visats.

En lägre frekvens av akut urinretention (AUR) har observerats hos alfuzosinbehandlade patienter jämfört med obehandlade patienter. Alfuzosin ökade även signifikant antalet normala blåstömningar efter borttagande av katetern hos män med en första episod av AUR relaterad till BPH. I jämförelse med placebo reducerade alfuzosin även behovet av kirurgi vid AUR-recidiv upp till 3-6 månader.


Pediatrisk population:

Alfuzosin Orion är inte indicerat för användning i pediatrisk population.

I de två studier som genomfördes med 197 patienter i åldern 2 till 16 år med förhöjd tryckgräns för detrusorläckage (detrusor leak point pressure, LPP≥40 cm H2O) med neurologiskt ursprung kunde ej någon effekt av alfuzosin påvisas. Patienter behandlades med alfuzosinhydroklorid 0,1 mg/kg/dag eller 0,2 mg/kg/dag där anpassade pediatriska beredningar användes.

Farmakokinetik

Alfuzosin

Alfuzosin uppvisar linjär farmakokinetik i det terapeutiska dosområdet. Biotillgänglighet är 64 %, vid administrering av tablett (2,5 mg) med omedelbar frisättning. Maximal plasmakoncentration uppnås inom 0,5- 6 timmar efter administrerad dos. Den kinetiska profilen karakteriseras av stora interindividuella fluktuationer (sjufaldig) i plasmakoncentrationer. Halveringstiden i plasma är ca 5 timmar (1-10 timmar). Den farmakokinetiska profilen förändras ej då alfuzosin intas tillsammans med föda.


Plasmaproteinbindningen är cirka 90 %. Alfuzosin elimineras via metabolism, renal utsöndring samt troligen även biliär utsöndring. Efter omfattande metabolisering i levern, återfinns majoriteten av metaboliterna i feces (75-91 %). CYP3A4 är den huvudsakliga enzymisoformen som är involverad i metabolismen av alfuzosin. Ingen av metaboliterna har farmakologisk aktivitet.


Distributionsvolym och clearance ökar vid nedsatt njurfunktion, möjligen beroende på minskad proteinbindningsgrad. Halveringstiden är dock oförändrad. Hos patienter med grav leverinsufficiens förlängs halveringstiden. Den maximala plasmakoncentrationen fördubblas, AUC ökar trefaldigt och biotillgängligheten ökar i förhållande till den hos friska frivilliga.


Äldre personer har högre biotillgänglighet, vilket leder till högre maximala plasmakoncentrationer, men oförändrad halveringstid.Depottabletter 10 mg

Medelvärdet av den relativa biotillgängligheten är 104,4 % jämfört med konventionell tablett (2,5 mg tre gånger dagligen) hos medelålders friska frivilliga. Maximal plasmakoncentration uppnås 9 timmar efter administrering jämfört med 1 timme för konventionell tablett.

Eliminationshalveringstiden är 9,1 timmar.

Studier har visat att en jämn farmakokinetisk profil erhålls när läkemedlet administreras efter måltid.


Efter en måltid är Cmax och Cmin i medeltal 13,6 (SD=5,6) respektive 3,2 (SD=1,6) ng/ml. AUC 0-24 är i genomsnitt 194 (SD=75) ng h/ml.

Jämfört med friska medelålders frivilliga, ökar inte de farmakokinetiska parametrarna (Cmax och AUC) hos äldre personer.


Jämfört med personer med normal njurfunktion, är medelvärdet för Cmax och AUC måttligt förhöjda hos patienter med försämrad (nedsatt) njurfunktion utan att eliminationshalverings-tiden påverkas. Denna förändring i den farmakokinetiska profilen anses inte klinisk relevant för patienter med kreatininclearance >30 ml/min.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data visar inte på någon risk för människor.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje depottablett innehåller alfuzosinhydroklorid 10 mg


Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Hypromellos

Hydrerad vegetabilisk olja

Povidon (K-30)

Kalciumvätefosfat, vattenfritt

Karbomer

Kiseldioxid kolloidal vattenfri

Magnesiumstearat


Filmdragering

Hypromellos

Propylenglykol

Titandioxid (E171)

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Depottablett 10 mg Vit till benvit rund, bikonvex, filmdragerade tabletter präglade med "X" på ena sidan och "47" på andra sidan. Diameter av tabletten är 8,1 mm.
30 tablett(er) blister, 114:14, F
90 tablett(er) blister, 260:54, F

Hitta direkt i texten
Av