Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Alfuzosin Orion

Orion Pharma

Filmdragerad tablett 2,5 mg
(Tillhandahålls ej) (Vit till benvit rund, bikonvex, filmdragerade tabletter präglade med "X" på ena sidan och "31" på den andra sidan. Tablettens diameter är 6,1 mm.)

Medel vid benign prostatahyperplasi

Aktiv substans:
ATC-kod: G04CA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-06-16.

Indikationer

Behandling av måttliga till svåra symtom vid benign prostatahyperplasi (BPH).

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

 • Tillstånd med ortostatisk hypotension.

 • Svår leverinsufficiens.

 • Kombination med andra alfa-1-receptorblockande läkemedel.

Dosering

Den första dosen bör ges strax före sänggåendet.


Dosering

Vuxna

Den vanliga dosen är 1 tablett tre gånger dagligen. Dosen kan ökas till högst 1 tablett fyra gånger dagligen (10 mg), beroende på det kliniska svaret.


Äldre och hypertonipatienter under behandling

Som en rutinmässig säkerhetsåtgärd vid förskrivning av alfuzosin till äldre patienter (över 65 år) och hypertonipatienter under behandling, bör den initiala dosen vara en tablett på morgonen och en tablett på kvällen.


Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med nedsatt njurfunktion rekommenderas det, som en försiktighetsåtgärd, att doseringen påbörjas med en 2,5 mg tablett två gånger dagligen, som sedan justeras beroende på det kliniska svaret.


Leverinsufficiens

Hos patienter med mild till måttlig leverinsufficiens rekommenderas det att behandlingen påbörjas med en startdos på en 2,5 mg tablett dagligen och ökas till en 2,5 mg tablett två gånger dagligen beroende på det kliniska svaret.


Pediatrisk population

Effekt av alfuzosin har inte kunnat påvisas hos barn i åldern 2 till 16 år. Därför är alfuzosin inte indicerat för användning i pediatrisk population.

Varningar och försiktighet

Alfuzosin Orion bör ges med försiktighet till patienter som behandlas med antihypertensiva medel eller nitrater. Vissa patienter kan utveckla postural hypotension med eller utan symtom (yrsel, trötthet, svettningar) inom några timmar efter administrering. Effekten är övergående, inträffar i början av behandlingen och utgör oftast inget hinder för fortsatt behandling.


Vid uppföljning efter lansering har uttalat blodtrycksfall rapporterats hos patienter med riskfaktorer sedan tidigare (såsom underliggande hjärtsjukdomar och/eller samtidig behandling med blodtryckssänkande medel). Risken för att utveckla hypotoni och relaterade biverkningar kan vara större hos äldre personer.


Eftersom hypotension kan utvecklas efter administrering av alfuzosin finns det risk för ischemisk påverkan i hjärnan hos patienter som har symtomatiska eller asymtomatiska cerebrala cirkulationsstörningar.


Försiktighet ska iakttas när alfuzosin ges till patienter som har svarat uttalat hypotensivt på andra alfa-1-receptorblockerande läkemedel.


Hos hjärtpatienter ska behandlingen av hjärtinsufficiens fortsätta. Om angina pectoris återkommer eller förvärras ska behandlingen med alfuzosin avbrytas.


Alfuzosin ska, som övriga alfa-1-receptorblockande läkemedel, användas med försiktighet hos patienter med akut hjärtsvikt.

Patienter med medfödd QTc-förlängning, med tidigare känd, förvärvad QTc-förlängning eller som tar läkemedel kända för att förlänga QTc-intervall ska utredas innan och under administrering av alfuzosin.


Under kataraktkirurgi hos vissa patienter som behandlas, eller tidigare har behandlats, med tamsulosin har man observerat att irismuskeln under operation har blivit diffus i konsistensen (på engelska ”Intraoperative Floppy Iris Syndrome”). Enstaka rapporter har noterats även för andra alfa-1-blockerare och därför kan en klasseffekt inte uteslutas. Förändringarna i irismuskeln kan försvåra kataraktoperationen och därför ska ögonkirurgen informeras före operationen om pågående eller tidigare behandling med alfa-1-blockerare.


Alfuzosin Orion 2,5 mg filmdragerade tabletter innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption

Interaktioner

Inga farmakodynamiska eller farmakokinetiska interaktioner har observerats i studier med friska försökspersoner mellan alfuzosin och följande läkemedel: warfarin, digoxin, hydroklorotiazid och atenolol.

Administration av narkosmedel till patienter som står på alfuzosin kan leda till instabilt blodtryck.


Kombinationer där försiktighet ska iakttas:

 • Antihypertensiva läkemedel

 • Nitrater.

 • Potenta CYP3A4-hämmare såsom itrakonazol, ketokonazol, proteashämmare, klaritromycin, telitromycin och nefazodon eftersom nivåerna av alfuzosin i blodet ökar.

Ketokonazol: Upprepade doser på 200 mg ketokonazol dagligen i 7 dagar resulterade i en 2,1-faldig ökning av Cmax och en 2,5-faldig ökning av exponeringen för alfuzosin OD 10 mg vid administrering efter födointag. Andra parametrar såsom tmax och t1/2 påverkades inte. Ökningen av alfuzosin Cmax och AUC(last) efter upprepade doser av ketokonazol 400 mg dagligen var 2,3-faldig respektive 3,2-faldig.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

På grund av typ av indikation är detta avsnitt inte relevant.

Amning  (Läs mer om amning)

På grund av typ av indikation är detta avsnitt inte relevant.

Fertilitet

På grund av typ av indikation är detta avsnitt inte relevant.

Trafik

Det finns inga tillgängliga data om påverkan på reaktionsförmågan.

Biverkningar som yrsel och svaghet kan förekomma, huvudsakligen i början av behandlingen.

Detta bör beaktas vid bilkörning och användning av maskiner.

Biverkningar

Vanligast är yrsel, som inträffar hos ca 5 % av behandlade patienter.


Frekvenserna definieras som:

Mycket vanlig, (≥1/10), vanlig (≥1/100 till <1/10), mindre vanlig (≥1/1000, till <1/100), sällsynt (≥1/10 000 till <1/1000), mycket sällsynt (<1/10000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Tabell över biverkningar


MedDRA Organsystem

Vanlig (≥1/100 till <1/10)

Mindre vanlig (≥1/1000, till <1/100)

Mycket sällsynt (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Blodet och lymfsystemet
Neutropeni, trombocytopeni

Centrala och perifera nervsystemet

Svindel, yrsel, sjukdomskänsla, huvudvärk

Dåsighet


Cerebral ischemisk sjukdom hos patienter med underliggande cerebrovaskulära störningar.*

Ögon


Synstörningar


Intraoperative Floppy Iris Syndrome*

Hjärtat

Postural hypotension (initialt eller om behandlingen återupptas igen efter ett kortare behandlingsavbrott).*

Synkope (initialt eller om behandlingen återupptas igen efter ett kortare behandlingsavbrott), takykardi, palpitationer.

Angina pectoris, företrädesvis hos patienter med befintlig kranskärlssjukdom*

Förmaksflimmer

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum


RinitMagtarm-kanalen

Buksmärtor, diarré, illamående, muntorrhet.

Kräkningar, dyspepsi.Lever och gallvägar
Hepatocellulär skada, kolestatisk leversjukdom.

Hud och subkutan vävnad


Hudutslag (urtikaria, exantem), pruritus.

Angioödem


Njurar och urinvägar


Urininkontinens.Reproduktionsorgan och bröstkörtel
Priapism

Allmänna symtom och/eller symtom på administreringsstället

Asteni

Värme-vallningar, ödem bröstsmärtor 

*För ytterligare information se SPC.

Överdosering

Vid överdos rekommenderas konventionell behandling på sjukhus såsom parenteral vätsketillförsel och blodtryckshöjande läkemedel. Patienten bör placeras i ryggläge. Vid signifikant hypotension kan lämplig korrigerande behandling vara en vasokonstriktor med direkt inverkan på den glatta muskulaturen i blodkärl.

På grund av hög proteinbindningsgrad är alfuzosin svårt att avlägsna med dialys. Aktivt kol bör ges efter eventuell magsköljning.

Farmakodynamik

Alfuzosin, som är ett racemat, är ett peroralt verkande kinazolinderivat, som selektivt blockerar postsynaptiska alfa-1-receptorer. In vitro studier har bekräftat substansens selektivitet på alfa-1-receptorerna i trigonumdelen av urinblåsan, uretra och prostatakörteln. De kliniska symtomen vid benign prostatahyperplasi är inte endast relaterade till prostatas storlek utan också till den sympatomimetiska nervimpulsen, som genom att stimulera de postsynaptiska alfa-receptorerna ökar spänningen i den glatta muskulaturen i de nedre urinvägarna. Vid behandling med alfuzosin relaxeras denna glatta muskulatur så att urinflödet förbättras.


Kliniskt belägg för uroselektivitet har visats genom klinisk effekt och god säkerhetsprofil hos män. Detta gäller även vid behandling av äldre personer och hypertensiva män.


Hos människa, förbättrar alfuzosin tömningsfunktionen genom att minska uretraltonus och avflödesmotståndet, och underlättar därmed blåstömningen.


I placebo kontrollerade studier på BPH patienter har alfuzosin:

 • signifikant ökat maximala urinflödet (Qmax) med i genomsnitt 30 % hos patienter med
  Qmax <15 ml/s. Denna förbättring observerades från första dosen.

 • signifikant minskat detrusortrycket och ökat volymen som ger tvingande trängningar

 • signifikant minskat mängden residualurin.

Dessa urodynamiska effekter leder till en förbättring av Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) d v s lagrings- (irritativa) såväl som tömnings- (obstruktiva) symtom vilket tydligt visats.

En lägre frekvens av akut urinretention (AUR) har observerats hos alfuzosinbehandlade patienter jämfört med obehandlade patienter. Alfuzosin ökade även signifikant antalet normala blåstömningar efter borttagande av katetern hos män med en första episod av AUR relaterad till BPH. I jämförelse med placebo reducerade alfuzosin även behovet av kirurgi vid AUR-recidiv upp till 3-6 månader.

Pediatrisk population:

Alfuzosin är inte indicerat för användning i pediatrisk population.

I de två studier som genomfördes med 197 patienter i åldern 2 till 16 år med förhöjd tryckgräns för detrusorläckage (detrusor leak point pressure, LPP≥40 cm H2O) med neurologiskt ursprung kunde ej någon effekt av alfuzosin påvisas. Patienter behandlades med alfuzosinhydroklorid 0,1 mg/kg/dag där anpassade pediatriska beredningar användes.

Farmakokinetik

Alfuzosin

Alfuzosin uppvisar linjär farmakokinetik i det terapeutiska dosområdet. Biotillgängligheten är 64 % vid administrering av tablett (2,5 mg) med omedelbar frisättning. Maximal plasmakoncentration uppnås inom 0,5-6 timmar efter given dos. Den kinetiska profilen karakteriseras av stora interindividuella fluktuationer (sjufaldig) i plasmakoncentrationer. Halveringstiden i plasma är ca 5 timmar (1-10 timmar). Den farmakokinetiska profilen förändras ej då alfuzosin intas tillsammans med föda.


Plasmaproteinbindningen är cirka 90 %. Alfuzosin elimineras via metabolism, renal utsöndring samt troligen även biliär utsöndring. Efter omfattande metabolisering i levern återfinns majoriteten av metaboliterna i feces (75-91%) CYP3A4 är den huvudsakliga enzymisoformen som är involverad i metabolismen av alfuzosin. Ingen av metaboliterna har farmakologisk aktivitet.


Distributionsvolym och clearance ökar vid nedsatt njurfunktion, möjligen beroende på minskad proteinbindningsgrad. Halveringstiden är dock oförändrad. Hos patienter med grav lever-insufficiens förlängs eliminationshalveringstiden. Den maximala plasmakoncentrationen fördubblas, AUC ökar trefaldigt och biotillgängligheten ökar i förhållande till den hos friska frivilliga.


Äldre personer har högre biotillgänglighet, vilket leder till högre maximala plasmakoncentrationer, men oförändrad halveringstid.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data visar inte på någon risk för människor.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje tablett innehåller 2,5 mg alfuzosinhydroklorid.

Hjälpämnen med kända effekter: 61,1 mg laktosmonohydrat.


Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Cellulosa, mikrokristallin

Laktosmonohydrat

Povidon

Magnesiumstearat


Filmdragering:

Hypromellos

Makrogol

Titandioxid (E 171)

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Information om förpackningar saknas för denna produkt

Hitta direkt i texten
Av