Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Solifenacin Orion

Orion Pharma

Filmdragerad tablett 5 mg
(Rund, bikonvex, ljusgul filmdragerad tablett märkt med ”CC” på ena sidan och ”31” på anda sidan. Tablettens diameter är 7,6 mm.)

Urologiska spasmolytika

Aktiv substans:
ATC-kod: G04BD08
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Solifenacin Orion filmdragerad tablett 5 mg och 10 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-03-26.

Indikationer

Symtomatisk behandling av trängningsinkontinens (urge-inkontinens) och/eller ökad urineringsfrekvens och urinträngningar som kan förekomma hos patienter med överaktiv blåsa.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

 • Solifenacin är kontraindicerat för patienter med urinretention, allvarlig mag-tarmsjukdom (inbegripet toxisk megacolon), myastenia gravis eller med glaukom med trång kammarvinkel och för patienter med ökad risk för dessa tillstånd.

 • Patienter som genomgår hemodialys (se avsnitt Farmakokinetik)

 • Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Farmakokinetik)

 • Patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion eller måttligt nedsatt leverfunktion och som behandlas med en kraftig hämmare av CYP 3A4, t.ex. ketokonazol vid (se avsnitt Interaktioner).

Dosering

Dosering


Vuxna, inklusive äldre

Rekommenderad dosering är 5 mg solifenacinsuccinat en gång dagligen. Doseringen kan vid behov ökas till 10 mg solifenacinsuccinat en gång dagligen.


Patienter med nedsatt njurfunktion

Dosjustering är inte nödvändig för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance > 30 ml/min). Patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) ska behandlas med försiktighet och dosen får inte överskrida 5 mg en gång dagligen (se avsnitt Farmakokinetik).


Patienter med nedsatt leverfunktion

Dosjustering är inte nödvändig för patienter med lätt nedsatt leverfunktion. Patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh score 7 till 9) ska behandlas med försiktighet och ges endast 5 mg en gång dagligen (se avsnitt Farmakokinetik).


Kraftiga hämmare av cytokrom P450 3A4

Maximal dos av Solifenacin Orion bör begränsas till 5 mg vid samtidig behandling med ketokonazol eller terapeutiska doser av andra kraftiga hämmare av CYP 3A4, t.ex. ritonavir, nelfinavir, itrakonazol (se avsnitt Interaktioner).


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av Solifenacin Orion hos barn och ungdomar under 18 år har ännu inte fastställts. Därför bör Solifenacin Orion inte användas av barn och ungdomar.


Administreringssätt

Solifenacin Orion ska tas oralt och sväljas hela med vätska. Tabletterna kan tas oberoende av föda.

Varningar och försiktighet

Andra orsaker till frekvent urinering (hjärtsvikt eller njursjukdom) ska uteslutas innan behandling påbörjas med Solifenacin Orion. Om urinvägsinfektion förekommer ska lämplig antibakteriell behandling sättas in.

Solifenacin Orion ska användas med försiktighet till patienter med:


 • kliniskt betydelsefull blåsobstruktion med risk för urinretention.

 • gastrointestinala obstruktiva tillstånd.

 • risk för nedsatt gastrointestinal motilitet.

 • kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min; se avsnitt Dosering och Farmakokinetik). Dosen bör inte överskrida 5 mg för dessa patienter.

 • måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh score 7till 9; se avsnitt Dosering och Farmakokinetik). Dosen bör inte överskrida 5 mg för dessa patienter.

 • samtidig behandling med en kraftig hämmare av CYP3 A4, t.ex. ketokonazol (se avsnitt Dosering och Interaktioner).

 • hiatus hernia/gastroesofagal reflux och/eller patienter som samtidigt tar läkemedel som kan orsaka eller förvärra esofagit (exempelvis bisfosfonater).

 • autonom neuropati.

QT-förlängning och Torsade de Pointes har observerats hos patienter med riskfaktorer såsom tidigare långt QT-syndrom och hypokalemi.


Säkerhet och effekt har ännu inte fastställts hos patienter med neurogen orsak till överaktiv blåsa.


Angioödem med luftvägsobstruktion har rapporterats hos vissa patienter som behandlas med solifenacin. Om angioödem skulle uppkomma bör behandlingen med solifenacin avbrytas och lämplig behandling ges och/eller adekvata åtgärder vidtas.


Anafylaktisk reaktion har rapporterats hos några patienter som behandlats med solifenacin. Hos patienter som utvecklar anafylaktiska reaktioner ska behandling med solifenacin avbrytas och lämplig behandling ges och/eller adekvata åtgärder vidtas.


Full effekt av Solifenacin Orion kan avgöras tidigast efter 4 veckors behandling.


Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Farmakodynamiska interaktioner

Samtidig behandling med andra läkemedel som har antikolinerga egenskaper kan resultera i en ökning av terapeutisk effekt och fler biverkningar. Det ska gå ca en vecka efter det att behandling med Solifenacin Orion avslutats innan en annan antikolinerg behandling påbörjas. Den terapeutiska effekten av solifenacin kan försvagas vid samtidig administrering av kolinerga receptoragonister.


Solifenacin kan reducera effekten av läkemedel som stimulerar den gastrointestinala motiliteten, t.ex. metoklopramid och cisaprid.


Farmakokinetiska interaktioner

In vitro studier har visat att solifenacin inte hämmar CYP 1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 eller 3A4 från humana levermikrosomer vid terapeutiska koncentrationer. Det är därför osannolikt att solifenacin påverkar clearance för läkemedel som metaboliseras av dessa CYP-enzymer.


Andra läkemedels effekter på solifenacins farmakokinetik

Solifenacin metaboliseras av CYP 3A4. Samtidig administrering av ketokonazol (200 mg/dag), som är en kraftig hämmare av CYP 3A4, resulterade i en fördubbling av solifenacins AUC, medan ketokonazol i en dos på 400 mg/dag resulterade i en tredubbel ökning. Därför ska maximal dos av Solifenacin Orion begränsas till 5 mg vid samtidig behandling med ketokonazol eller terapeutiska doser av andra kraftiga CYP 3A4-hämmare (t.ex. ritonavir, nelfinavir, itrakonazol) (se avsnitt Dosering). 


Samtidig behandling med solifenacin och en kraftig hämmare av CYP 3A4 är kontraindicerad till patienter med svår njurinsufficiens eller måttlig leverinsufficiens.


Effekterna av enzyminduktion på farmakokinetiken av solifenacin och dess metaboliter har inte studerats, inte heller effekten på solifenacin av CYP 3A4-substrat med högre affinitet. Eftersom solifenacin metaboliseras av CYP 3A4 är farmakokinetiska interaktioner möjliga med andra CYP 3A4-substrat med högre affinitet (t.ex. verapamil, diltiazem) och CYP 3A4-inducerare (t.ex. rifampicin, fenytoin, karbamazepin).


Solifenacins effekt på andra läkemedels farmakokinetik


Perorala antikonceptionsmedel

Efter administrering av solifenacin har det inte påvisats någon farmakokinetisk interaktion mellan solifenacin och perorala antikonceptionsmedel av kombinationstyp (etinylestradiol/levonorgestrel).


Warfarin

Administrering av solifenacin ändrade inte R-warfarins och S-warfarins farmakokinetik eller deras effekt på protrombintiden.


Digoxin

Administrering av solifenacin visade inte någon effekt på digoxins farmakokinetik.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Kategori B:1

Det finns inga tillgängliga data från kvinnor som blivit gravida under tiden de tagit solifenacin. Djurstudier tyder inte på direkta skadliga effekter på fertilitet, embryo- eller fosterutveckling eller förlossning (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Risken för människa är okänd. Förskrivning till gravida kvinnor ska ske med försiktighet.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Kategori IVa

Det finns inga tillgängliga data beträffande utsöndring av solifenacin i modersmjölk hos människor. Hos möss utsöndrades solifenacin och/eller dess metaboliter i mjölken och orsakade en dosberoende lägre viktökning än normalt hos nyfödda möss (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Solifenacin Orion bör därför undvikas vid amning.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data beträffande fertilitet

Trafik

Solifenacin kan, liksom övriga antikolinergika, ge upphov till dimsyn, yrsel, sömnighet och trötthet (se avsnitt Biverkningar). Förmågan att köra bil och använda maskiner kan därför påverkas negativt.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Till följd av den farmakologiska effekten av solifenacin, kan Solifenacin Orion ge upphov till antikolinerga biverkningar, vanligtvis av lätt eller måttlig grad. Frekvensen av antikolinerga biverkningar är dosrelaterad.


Den vanligaste rapporterade biverkningen med solifenacin är muntorrhet, som förekom hos 11 % av patienter behandlade med 5 mg en gång dagligen, hos 22 % av patienterna behandlade med 10 mg en gång dagligen och hos 4 % av patienterna behandlade med placebo. Graden av muntorrhet var vanligtvis lätt och ledde endast i undantagsfall till att behandlingen avbröts. Generellt är compliance mycket hög (ca 99 %) och ca 90 % av patienterna som ingick i de kliniska studierna med solifenacin genomförde hela perioden på 12 veckor.


Tabell över biverkningar


Organklass enligt MedDRA

Mycket vanliga ≥1/10

Vanliga ≥1/100, <1/10

Mindre vanliga ≥1/1000, <1/100

Sällsynta ≥1/10000, <1/1000

Mycket sällsynta

<1/10 000

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Infektioner och infestationerUrinvägs-infektion

Cystit
Immunsystemet


Anafylaktisk reaktion*

Metabolism och nutrition


Nedsatt aptit*

Hypokalemi*

Psykiska störningar

Hallucinationer*

Förvirrings-tillstånd*

Delirium*

Centrala och perifera nervsystemetSomnolens

Ändrad smakuppfattning

Yrsel*

Huvudvärk*Ögon


Dimsyn

Torra ögonGlaukom*

Hjärtat


Torsade de Pointes*,

EKG QT-förlängning* Förmaksflimmer*

Palpitationer*

Takykardi*

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinumNasal torrhetDysfoni*

Magtarm-kanalen

Muntorrhet

Obstipation

Illamående

Dyspepsi

Buksmärtor

Gastroesofageal reflux

Torr hals

Kolon-obstruktion

Fekal inklämning (trög mage och hård avföring)

Kräkningar*


Ileus*

Magbesvär*

Lever och gallvägar


Leversjukdom*

Onormala leverfunktionsprover*

Hud och subkutan vävnadTorr hud

Pruritus*

Hudutslag*

Erythema multiforme*

Urtikaria*

Angioödem*

Exfoliativ dermatit*

Muskuloskeletala systemet och bindväv


Muskelsvaghet*

Njurar och urinvägarMiktions-svårigheter

Urinretention


Nedsatt njurfunktion*

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings-ställetTrötthet

Perifert ödem
* Biverkning som observerats efter marknadsintroduktionen.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Symtom

Överdosering med solifenacin kan ge allvarliga antikolinerga effekter. Den högsta dos solifenacin som givits till en enskild patient är 280 mg under en femtimmarsperiod. Detta gav förändrad mental status som dock inte krävde sjukhusvistelse.


Behandling

I fall av överdosering med solifenacin ska patienten behandlas med aktivt kol. Ventrikelsköljning är tillämpligt om den görs inom 1 timme, men kräkning bör inte framkallas.

Liksom för övriga antikolinerga medel kan symtom behandlas på följande sätt:


 • Allvarlig central antikolinerg verkan som hallucinationer eller uttalad excitation behandlas med fysostigmin eller karbakol.

 • Kramper eller uttalad excitation behandlas med benzodiazepiner.

 • Respirationsinsufficiens behandlas med konstgjord andning.

 • Takykardi behandlas med betablockerare.

 • Urinretention behandlas med kateterisering.

 • Mydriasis behandlas med pilokarpin ögondroppar och/eller placering av patienten i ett mörkt rum.

Liksom för övriga antimuskarina medel ska vid överdosering särskild uppmärksamhet ägnas åt patienter med känd risk för QT-förlängning (dvs. hypokalemi, bradykardi och samtidig administration av läkemedel som är kända för att förlänga QT-intervallet) och åt patienter med relevanta redan existerande hjärtsjukdomar (dvs. myokardischemi, arytmi, kronisk hjärtinsufficiens).

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Solifenacin är en kompetitiv specifik kolinerg receptorantagonist.


Farmakodynamisk effekt

Urinblåsan är innerverad av parasympatiska kolinerga nerver. Acetylkolin drar samman den glatta detrusormuskulaturen genom att binda till muskarina receptorer, framförallt till M3-subtypen. Farmakologiska studier in vitro och in vivo tyder på att solifenacin är en kompetitiv hämmare av muskarina receptorer av M3-subtyp. Dessutom har solifenacin visat sig vara en specifik antagonist för muskarina receptorer genom att visa låg eller ingen affinitet för olika andra testade receptorer och jonkanaler.


Klinisk effekt och säkerhet

Behandling med solifenacin 5 mg och 10 mg en gång dagligen har undersökts i flera dubbelblinda, randomiserade, kontrollerade kliniska studier hos kvinnor och män med överaktiv blåsa. Som visas i nedanstående tabell ger både doser på 5 mg och 10 mg solifenacin statistiskt signifikanta förbättringar av primära och sekundära resultatmått jämfört med placebo. Effekten ses inom en veckas behandling och stabiliseras under de följande 12 veckorna. En öppen långtidsstudie visar att effekten kvarstår under minst 12 månaders behandling. Efter 12 veckors behandling var ca 50 % av de patienter som före behandlingen led av inkontinens fria från inkontinensepisoder, och 35 % av patienterna uppnådde en urineringsfrekvens på mindre än 8 urineringar/dag. Behandling av symtomen vid överaktiv blåsa förbättrade även olika mått på livskvalitet (allmän hälsouppfattning, inverkan av inkontinens, fysiska, sociala, och känslomässiga begränsningar, symtomens svårighetsgrad, sömn/energi).


Resultat (poolade data) från 4 kontrollerade fas 3 studier med 12 veckors behandlingsdurationPlacebo

Solifenacinsuccinat 5 mg en gång dagligen

Solifenacinsuccinat 10 mg en gång dagligen

Tolterodin 2 mg två gånger dagligen

Antal urineringar/24 timmar

Genomsnittlig vid baseline
Genomsnittlig reduktion från baseline
% ändring från baseline
n
p-värde*

11,9

1,4

(12 %)

1138

12,1

2,3

(19 %)

552

<0,001

11,9

2,7

(23 %)

1158

<0,001

12,1

1,9

(16 %)

250

0,004

Antal urge-episoder/24 timmar

Genomsnittlig vid baseline
Genomsnittlig reduktion från baseline
% ändring från baseline
n
p-värde*

6,3

2,0

(32 %)

1124

5,9

2,9

(49 %)

548

<0,001

6,2

3,4

(55 %)

1151

<0,001

5,4

2,1

(39 %)

250

0,031

Antal inkontinensepisoder/24 timmar

Genomsnittlig vid baseline
Genomsnittlig reduktion från baseline
% ändring från baseline
n
p-värde*

2,9

1,1

(38 %)

781

2,6

1,5

(58 %)

314

<0,001

2,9

1,8

(62 %)

778

<0,001

2,3

1,1

(48 %)

157

0,009

Antal episoder av nokturi/24 timmar

Genomsnittlig vid baseline
Genomsnittlig reduktion från baseline
% ändring från baseline
n
p-värde*

1,8

0,4

(22 %)

1005

2,0

0,6

(30 %)

494

0,025

1,8

0,6

(33 %)

1035

<0,001

1,9

0,5

(26 %)

232

0,199

Uttömningsmängd/urinering

Genomsnittlig vid baseline
Genomsnittlig ökning från baseline
% ändring från baseline
n
p-värde*

166 ml

9 ml

(5 %)

1135

146 ml

32 ml

(21 %)

552

<0,001

163 ml

43 ml

(26 %)

1156

<0,001

147 ml

24 ml

(16 %)

250

<0,001

Antal bindor/24 timmar

Genomsnittlig vid baseline
Genomsnittlig reduktion från baseline
% ändring från baseline
n
p-värde*

3,0

0,8

(27 %)

238

2,8

1,3

(46 %)

236

<0,001

2,7

1,3

(48 %)

242

<0,001

2,7

1,0

(37 %)

250

0,010

Observera: I 4 av de utvalda studierna användes solifenacinsuccinat 10 mg och placebo. I 2 av de 4 studierna användes även solifenacinsuccinat 5 mg och en av studierna inkluderade tolterodin 2 mg två gånger dagligen. Alla parametrar och behandlingsgrupper har inte värderats för de enskilda studierna. Därför kan antalet patienter avvika per parameter och behandlingsgrupp.

*p-värde för den parvisa jämförelsen med placebo

Farmakokinetik

Absorption

Efter intag av solifenacin uppnås maximal solifenacinkoncentration i plasma (Cmax) efter 3‑8 timmar. tmax är oberoende av dosen. Cmax och yta under kurvan (AUC) ökar proportionellt med dosen från 5 mg till 40 mg. Den absoluta biotillgängligheten är ca 90 %. Cmax och AUC-värden av solifenacin påverkas inte av födointag.


Distribution

Solifenacins skenbara distributionsvolym är 600 liter efter intravenös administrering. En stor del av solifenacin (ca 98 %) är bundet till plasmaproteiner, huvudsakligen α1 surt glykoprotein.


Metabolism

Solifenacin metaboliseras huvudsakligen i levern av cytokrom P450 3A4 (CYP 3A4). Det finns dock alternativa metabolismvägar som kan bidra till solifenacins metabolism. Systemisk clearance ligger runt 9,5 l/timme och solifenacins terminala halveringstid är 45‑68 timmar. Efter oral administrering har utöver solifenacin en farmakologiskt aktiv (4R-hydroxi solifenacin) och tre inaktiva metaboliter (N-glucuronid, N-oxid och 4R-hydroxi-N-oxid av solifenacin) identifierats i plasma.


Elimination

Efter administrering av 10 mg solifenacin (14C-märkt) uppmättes ca 70 % av radioaktiviteten i urin och 23 % i feces under 26 dagar. I urin återfanns ca 11 % av radioaktiviteten som oförändrad aktiv substans, ca 18 % som N-oxid metabolit, 9 % som 4R-hydroxi-N-oxid metabolit och 8 % som 4R-hydroxi metabolit (aktiv metabolit). 


Linjäritet/Icke-linjäritet

Farmakokinetiken är linjär i det terapeutiska dosintervallet.


Övriga särskilda populationer


Äldre

Dosjustering är inte nödvändig med avseende på ålder. Undersökningar hos äldre har visat att exponering av solifenacin, uttryckt som AUC, efter administrering av solifenacinsuccinat (5 mg och 10 mg en gång dagligen) var lika hos friska äldre patienter (mellan 65 och 80 år) och friska yngre patienter (under 55 år). Den genomsnittliga absorptionshastigheten, uttryckt som tmax; var lite lägre bland äldre patienter och den terminala halveringstiden var ca 20 % längre hos äldre patienter. Dessa mindre skillnader anses inte vara kliniskt signifikanta.

Solifenacins farmakokinetik har inte studerats hos barn och ungdomar.


Kön

Solifenacins farmakokinetik påverkas inte av kön.


Etnicitet

Solifenacins farmakokinetik påverkas inte av etnicitet.


Nedsatt njurfunktion

Solifenacins AUC och Cmax hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion skiljer sig inte signifikant från de värden man fann hos friska frivilliga. Hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) var solifenacinexponeringen signifikant högre än i kontrollgruppen med ökningar av Cmax på ca 30 %, AUC mer än 100 % och t½ mer än 60 %. Ett statistiskt signifikant samband har påvisats mellan kreatininclearance och solifenacinclearance.

Solifenacins farmakokinetik har inte undersökts hos patienter som behandlas med hemodialys.


Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh score 7till 9) påverkas inte Cmax, AUC ökar med 60 % och t½ fördubblas. Solifenacins farmakokinetik har inte undersökts hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, toxicitet efter upprepad dosering, fertilitet, embryo-/fosterutveckling, genotoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för människa. Vid pre- och postnatala studier av utvecklingen hos möss, orsakade solifenacinbehandling av modern under laktation en dosberoende minskning av överlevnadsfrekvensen efter födelsen, minskad vikt hos ungarna och kliniskt betydelsefull långsammare fysisk utveckling. Dosrelaterat ökad dödlighet utan föregående kliniska tecken förekom hos juvenila möss behandlade från dag 10 eller 21 efter födelse med doser som uppnådde farmakologisk effekt och båda grupperna hade högre dödlighet jämfört med vuxna möss. Hos juvenila möss behandlade från dag 10 efter födelsen var plasmaexponeringen högre än hos vuxna möss; från dag 21 efter födelsen och framåt, var den systemiska exponeringen jämförbar med vuxna möss. De kliniska implikationerna av den ökade dödligheten hos juvenila möss är inte kända.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Solifenacin Orion 5 mg filmdragerad tablett:

En tablett innehåller 5 mg solifenacinsuccinat, vilket motsvarar 3,8 mg solifenacin.

Hjälpämne med känd effekt: laktosmonohydrat 132,9 mg


Solifenacin Orion 10 mg filmdragerad tablett:

En tablett innehåller 10 mg solifenacinsuccinat, vilket motsvarar 7,5 mg solifenacin.

Hjälpämne med känd effekt: laktosmonohydrat 129,9 mg


Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Hypromellos

Magnesiumstearat

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri


Filmdragering

Hypromellos

Makrogol 4000

Titandioxid (E171)

Talk

5mg innehåller: Gul järnoxid

10mg innehåller: Röd järnoxid

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 5 mg Rund, bikonvex, ljusgul filmdragerad tablett märkt med ”CC” på ena sidan och ”31” på anda sidan. Tablettens diameter är 7,6 mm.
30 tablett(er) blister, 143:24, F
90 tablett(er) blister, 320:33, F
Filmdragerad tablett 10 mg Rund, bikonvex, ljusrosa filmdragerad tablett märkt med ”CC” på ena sidan och ”32” på andra sidan. Tablettens diameter är 7,6 mm.
30 tablett(er) blister, 84:14, F
90 tablett(er) blister, 377:54, F

Hitta direkt i texten
Av