Fredag 22 oktober till måndag 25 oktober kan Fass periodvis ladda lite långsammare på grund av tekniskt underhåll. Om det upplevs som ett problem är Fass appar tillgängliga - via App store eller Google Play.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

KEYTRUDA

MSD

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 25 mg/ml
(Klar till svagt pärlemorskimrande, färglös till svagt gul lösning, pH 5,2-5,8.)

Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar.

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XC18
Läkemedel från MSD omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 08/2021.

Indikationer

Melanom

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom hos vuxna.


KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna efter total resektion av melanom som involverat lymfkörtlar (stadium III, se avsnitt Farmakodynamik).


Icke‑småcellig lungcancer (NSCLC)

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat som första linjens behandling av metastaserad icke-småcellig lungcancer hos vuxna vars tumörer uttrycker PD‑L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (tumour proportion score (TPS) ≥ 50 %) och som inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.


KEYTRUDA i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed är indicerat som första linjens behandling av metastaserad icke‑småcellig lungcancer av icke‑skivepiteltyp hos vuxna vars tumörer inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.


KEYTRUDA i kombination med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab‑paklitaxel är indicerat som första linjens behandling av metastaserad icke‑småcellig lungcancer av skivepiteltyp hos vuxna.


KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad icke‑småcellig lungcancer hos vuxna vars tumörer uttrycker PD‑L1 i ≥ 1 % av tumörcellerna (TPS ≥ 1 %) och som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling innan de behandlas med KEYTRUDA.


Klassiskt Hodgkins lymfom (cHL)

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna och barn från 3 år med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) eller efterföljande minst två tidigare behandlingar då ASCT inte är ett behandlingsalternativ.


Urotelial cancer

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer hos vuxna som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi (se avsnitt Farmakodynamik).


KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer hos vuxna som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 10 enligt metoden Combined Positive Score (CPS) (se avsnitt Farmakodynamik).


Skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC)

KEYTRUDA som monoterapi eller i kombination med platinabaserad kemoterapi och 5‑fluorouracil (5‑FU) är indicerat som första linjens behandling av metastaserad eller recidiverande inoperabel skivepitelcancer i huvud och hals hos vuxna vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 1 enligt metoden CPS (se avsnitt Farmakodynamik).


KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för behandling av recidiverande eller metastaserad skivepitelcancer i huvud och hals hos vuxna vars tumörer uttrycker PD‑L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (TPS ≥ 50 %) och progression under pågående eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi (se avsnitt Farmakodynamik).


Njurcellscancer (RCC)

KEYTRUDA i kombination med axitinib är indicerat som första linjens behandling av avancerad njurcellscancer hos vuxna (se avsnitt Farmakodynamik).


Kolorektalcancer (CRC)

KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för första linjens behandling hos vuxna med metastaserad kolorektalcancer som som uppvisar hög mikrosatellitinstabilitet
(MSI-H) eller defekt mismatch repair (dMMR).


Esofaguscancer

KEYTRUDA i kombination med platinabaserad kemoterapi och fluoropyrimidin är indicerat som första linjens behandling av patienter med lokalt avancerad inoperabel eller metastaserad esofaguscancer eller HER‑2‑negativt adenocarcinom i gastroesofageala övergången hos vuxna vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 10 enligt metoden CPS (se avsnitt Farmakodynamik).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Behandling ska initieras och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av cancerbehandling.


PD‑L1 testning

Om PD-L1-uttrycket specificeras i indikationen ska patienturvalet för behandling med KEYTRUDA baseras på tumöruttrycket av PD-L1, vilket bekräftas med en validerad testmetod (se avsnitt Indikationer, Varningar och försiktighet, Biverkningar och Farmakodynamik).


Påvisande av MSI-H/dMMR hos patienter med CRC

För behandling med KEYTRUDA som monoterapi rekommenderas att testning av tumörstatus avseende MSI-H/dMMR sker med en validerad testmetod för att välja ut patienter med CRC (se avsnitt Indikationer och Farmakodynamik).


Dosering

Den rekommenderade dosen av KEYTRUDA för vuxna är antingen 200 mg var 3:e vecka eller 400 mg var 6:e vecka administrerat som en intravenös infusion under 30 minuter.


Den rekommenderade dosen av KEYTRUDA som monoterapi för pediatriska patienter från 3 år med cHL är 2 mg/kg kroppsvikt (upp till maximal dos på 200 mg), var 3:e vecka administrerat som en intravenös infusion under 30 minuter.


Patienter bör behandlas med KEYTRUDA till dess att sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet inträffar. Atypiska svar (dvs. en initial, temporär ökning av tumörstorleken eller tillkomst av små nya lesioner inom de första behandlingsmånaderna följt av tumörkrympning) har observerats. Det rekommenderas att kliniskt stabila patienter med initialt tecken på sjukdomsprogression ska stå kvar på behandling till dess att sjukdomsprogress har bekräftats.


För adjuvant behandling av melanom ska KEYTRUDA administreras till och med sjukdomsåterfall, oacceptabel toxicitet eller maximalt under ett års tid.


Senareläggning av behandling eller utsättande (se även avsnitt Varningar och försiktighet).

Dosminskning av KEYTRUDA rekommenderas inte. KEYTRUDA ska senareläggas eller sättas ut för att hantera biverkningar som beskrivs i Tabell 1.


Tabell 1: Rekommenderade behandlingsjusteringar för KEYTRUDA

Immunrelaterade biverkningar

Allvarlighetsgrad

Behandlingsjusteringar

Pneumonit

Grad 2

Senarelägg behandling till dess att biverkningar återgår till grad 0‑1*

Grad 3 eller 4, alternativt återkommande grad 2

Sätt ut permanent

Kolit

Grad 2 eller 3

Senarelägg behandling till dess att biverkningar återgår till grad 0‑1*

Grad 4 alternativt återkommande grad 3

Sätt ut permanent

Nefrit

Grad 2 med kreatinin > 1,5 till ≤ 3 x övre normalgränsen (Upper Limit of Normal = ULN)

Senarelägg behandling till dess att biverkningar återgår till grad 0‑1*

Grad ≥ 3 med kreatinin >3 x ULN

Sätt ut permanent

Endokrinopatier


Grad 2 binjurebarksvikt och hypofysit

Senarelägg behandling tills kontrollerad av hormonersättning

Grad 3 eller 4 binjurebarksvikt eller

symtomatisk hypofysit


Typ 1-diabetes i samband med grad ≥ 3 hyperglykemi (glukos > 250 mg/dl eller > 13,9 mmol/l) eller i samband med ketoacidos


Hypertyreos grad ≥ 3

Senarelägg behandling till dess att biverkningar återgår till grad 0‑1*

Hos patienter med grad 3 eller grad 4 endokrionopatier som förbättrats till grad 2 eller lägre och som om indicerat kontrolleras med hormonell substitutionsbehandling, kan fortsatt behandling med pembrolizumab vid behov övervägas, efter kortikosteroidnedtrappning.

Annars ska behandlingen avbrytas.

Hypotyreos

Hypotyreos kan behandlas med substitutionsbehandling utan behandlingsavbrott.

Hepatit


OBSERVERA: för patienter med RCC som behandlas med pembrolizumab i kombination med axitinib med förhöjda leverenzymer, se riktlinjer för dosering under denna tabell.

Grad 2 med aspartataminotransferas (ASAT) eller alaninaminotransferas (ALAT) > 3 till 5 x ULN eller totalbilirubin > 1,5 till 3 x ULN

Senarelägg behandling till dess att biverkningar återgår till grad 0‑1 *

Grad ≥ 3 med ASAT eller ALAT > 5 x ULN eller totalbilirubin > 3 x ULN

Sätt ut permanent

För patienter med levermetastaser som redan vid behandlingsstart har grad 2 förhöjning av ASAT eller ALAT och där ASAT eller ALAT ökar med ≥ 50 % under behandling och förhöjningen kvarstår ≥ 1 vecka

Sätt ut permanent

Hudreaktioner

Grad 3 eller misstänkt Stevens‑Johnsons syndrom (SJS) eller toxisk epidermal nekrolys (TEN)

Senarelägg behandling till dess att biverkningar återgår till grad 0‑1*

Grad 4 eller bekräftad SJS eller TEN

Sätt ut permanent

Andra immunrelaterade biverkningar

Baserat på allvarlighetsgrad och typ av reaktion (grad 2 eller grad 3)


Grad 3 eller 4 myokardit

Grad 3 eller 4 encefalit

Grad 3 eller 4 Guillain‑Barréssyndrom


Grad 4 alternativt återkommande grad 3

Senarelägg behandling till dess att biverkningar återgår till grad 0‑1*Sätt ut permanent
Sätt ut permanent

Infusionsrelaterade reaktioner

Grad 3 eller 4

Sätt ut permanent

Observera: Allvarlighetsgrad i enlighet med National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events Version 4.0 (NCI-CTCAE v.4)

* Om behandlingsrelaterad toxicitet inte återgår till grad 0‑1 inom 12 veckor efter senaste dosen av KEYTRUDA, eller om kortikosteroiddosen inte kan reduceras till ≤ 10 mg prednison eller motsvarande per dag inom 12 veckor, ska KEYTRUDA sättas ut permanent.


Säkerheten vid återinförande av behandling med pembrolizumab hos patienter som tidigare har haft immunrelaterad myokardit är okänd.


KEYTRUDA som monoterapi eller som kombinationsterapi ska sättas ut permanent för immunrelaterade biverkningar av grad 4 eller återkommande grad 3, om inte annat specificerats i Tabell 1.


För hematologisk toxicitet av grad 4, endast för patienter med cHL, ska KEYTRUDA sättas ut till dess att biverkningarna återgår till grad 0‑1.


KEYTRUDA i kombination med axitinib vid RCC

För patienter med RCC som behandlas med KEYTRUDA i kombination med axitinib, se produktresumén beträffande dosering av axitinib. Vid kombinationsbehandling med pembrolizumab kan ökning av den initiala 5 mg dosen av axitinib övervägas, med intervall om minst sex veckor (se avsnitt Farmakodynamik).


Förhöjda leverenzymer hos patienter med RCC som behandlas med KEYTRUDA i kombination med axitinib:

 • Om ALAT eller ASAT är ≥ 3 x ULN, men < 10 x ULN utan att ett samtidigt totalbilirubin är ≥ 2 x ULN, ska både KEYTRUDA och axitinib sättas ut tills dessa biverkningar återgår till grad 0‑1. Behandling med kortikosteroider kan övervägas. Återinsättning av ett läkemedel eller sekventiell återinsättning av båda läkemedlen när biverkningarna återgått kan övervägas. Vid återinsättning av axitinib kan en dosminskning i enlighet med axitinibs produktresumé övervägas.

 • Om ALAT eller ASAT är ≥ 10 x ULN eller > 3 x ULN med ett samtidigt totalbilirubin på ≥ 2 x ULN, ska både KEYTRUDA och axitinib sättas ut permanent och behandling med kortikosteroider kan övervägas.

Patienter som behandlas med KEYTRUDA måste ges ett patientkort och informeras om riskerna med KEYTRUDA (se även bipacksedeln).


Särskilda patientgrupper

Äldre

Ingen dosjustering behövs för patienter ≥ 65 år (se avsnitt Farmakodynamik). Data från patienter ≥ 65 år är för begränsade för att kunna dra några slutsatser för populationen med cHL (se avsnitt Farmakodynamik).

Det finns begränsade data från patienter ≥ 75 år avseende behandling med pembrolizumab som monoterapi vid resekterat stadium III melanom och MSI-H eller dMMR CRC, för pembrolizumab i kombination med axitinib hos patienter med avancerad RCC, för kombinationsbehandling med kemoterapi hos patienter med metastaserad NSCLC och esofaguscancer, och för pembrolizumab (med eller utan kemoterapi) hos patienter som fått första linjens behandling för metastaserad eller recidiverande inoperabel HNSCC (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).


Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion. KEYTRUDA har inte studerats hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).


Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med lätt nedsatt leverfunktion. KEYTRUDA har inte studerats hos patienter med måttligt eller svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för KEYTRUDA för barn under 18 år har inte fastställts med undantag för pediatriska patienter med cHL. Tillgänglig information finns i avsnitt Biverkningar, Farmakodynamik och Farmakokinetik.


Administreringssätt

KEYTRUDA är avsedd för intravenös användning. Den måste administreras som infusion under 30 minuter. KEYTRUDA får inte administreras som en intravenös stötdos eller bolusinjektion.


Vid kombinationsbehandling, se även produktresuméerna för de läkemedel som administreras samtidigt. Vid administrering av KEYTRUDA som en del av en kombinationsbehandling med intravenös kemoterapi ska KEYTRUDA administreras först.


Anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Varningar och försiktighet


Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras.


Påvisande av PD‑L1-uttryck

För påvisande av tumörens PD‑L1-uttryck är det viktigt att välja en validerad och robust metod för att minimera antalet falskt negativa eller falskt positiva utfall.


Immunrelaterade biverkningar

Immunrelaterade biverkningar, inklusive allvarliga fall och fall med dödlig utgång, har förekommit hos patienter som fått pembrolizumab. De flesta immunrelaterade biverkningar som förekom under behandling med pembrolizumab var reversibla och hanterades med uppehåll i behandlingen med pembrolizumab, administrering av kortikosteroider och/eller understödjande behandling. Immunrelaterade biverkningar har även uppstått efter den sista dosen av pembrolizumab. Immunrelaterade biverkningar som påverkar mer än ett organsystem kan inträffa samtidigt.


För biverkningar som misstänks vara immunrelaterade bör lämplig utvärdering utföras för att bekräfta etiologin eller utesluta andra orsaker. Baserat på biverkningens allvarlighetsgrad, ska behandling med pembrolizumab senareläggas och kortikosteroider ska sättas in. Vid förbättring till grad ≤ 1, bör nedtrappning av kortikosteroider påbörjas och fortgå under minst 1 månad. För patienter vars immunrelaterade biverkningar inte kan kontrolleras med kortikosteroider, baserat på begränsade data från kliniska studier, kan andra systemiska immunsuppressiva läkemedel övervägas.


Behandling med pembrolizumab kan återupptas inom 12 veckor efter sista dosen av KEYTRUDA om biverkningen återgår till ≤ grad 1 och kortikosteroiddosen har reducerats till ≤ 10 mg prednison eller motsvarande per dag.


Pembrolizumab måste sättas ut permanent vid alla immunrelaterade grad 3 biverkningar som återkommer och vid varje immunrelaterad grad 4 toxicitet, med undantag för endokrinopatier som kontrolleras med hormonell substitutionsbehandling (se avsnitt Dosering och Biverkningar).


Immunrelaterad pneumonit

Pneumonit har rapporterats hos patienter som fått pembrolizumab (se avsnitt Biverkningar). Patienterna ska övervakas för tecken och symtom på pneumonit. Misstänkt pneumonit ska utvärderas med radiologisk bilddiagnostik och andra orsaker uteslutas. Kortikosteroider ska ges för grad ≥ 2 händelser (initial dos 1‑2 mg/kg kroppsvikt/dag prednison eller motsvarande, följt av nedtrappning), och behandlingen med pembrolizumab ska senareläggas vid grad 2 pneumonit och sättas ut permanent vid grad 3, grad 4 eller återkommande grad 2 pneumonit (se avsnitt Dosering).


Immunrelaterad kolit

Kolit har rapporterats hos patienter som fått pembrolizumab (se avsnitt Biverkningar). Patienterna ska övervakas för tecken och symtom på kolit, och andra orsaker uteslutas. Kortikosteroider ska ges för grad ≥ 2 (initial dos 1-2 mg/kg kroppsvikt/dag prednison eller motsvarande, följt av nedtrappning), och behandlingen med pembrolizumab ska senareläggas vid grad 2 eller grad 3 kolit och sättas ut permanent vid grad 4 eller återkommande grad 3 kolit (se avsnitt Dosering). Den potentiella risken för tarmperforation bör beaktas.


Immunrelaterad hepatit

Hepatit har rapporterats hos patienter som fått pembrolizumab (se avsnitt Biverkningar). Patienterna ska övervakas med avseende på förändringar av leverfunktionen (vid behandlingsstart, regelbundet under behandling och närhelst indicerat vid kliniska fynd/utvärdering) och symtom på hepatit och andra orsaker uteslutas. Kortikosteroider ska ges (initial dos 0,5‑1 mg/kg kroppsvikt/dag (för grad 2) och 1‑2 mg/kg kroppsvikt/dag (för grad ≥ 3) prednison eller motsvarande följt av nedtrappning) och behandlingen med pembrolizumab ska senareläggas eller sättas ut beroende på leverenzymförhöjningens omfattning (se avsnitt Dosering).


Immunrelaterad nefrit

Nefrit har rapporterats hos patienter som fått pembrolizumab (se avsnitt Biverkningar). Patienterna ska övervakas med avseende på förändringar av njurfunktionen och andra orsaker till nedsatt njurfunktion uteslutas. Kortikosteroider ska ges för grad ≥ 2 (initial dos på 1-2 mg/kg kroppsvikt/dag prednison eller motsvarande följt av nedtrappning) och behandlingen med pembrolizumab ska senareläggas vid grad 2 och sättas ut permanent vid grad 3 eller grad 4 nefrit, beroende på kreatininförhöjningens omfattning (se avsnitt Dosering).


Immunrelaterade endokrinopatier

Allvarlig endokrinopati, inklusive binjurebarksvikt, hypofysit, typ 1-diabetes mellitus, diabetesketoacidos, hypotyreos och hypertyreos har observerats vid behandling med pembrolizumab.


Långvarig hormonell substitutionsbehandling kan vara nödvändig i fall av immunrelaterade endokrinopatier.


Binjurebarksvikt (primär och sekundär) har rapporterats hos patienter som fått pembrolizumab.

Hypofysit har också rapporterats hos patienter som behandlats med pembrolizumab (se avsnitt Biverkningar). Patienterna ska övervakas med avseende på tecken och symtom på binjurebarksvikt och hypofysit (inklusive hypopituitarism) och andra orsaker uteslutas. Kortikosteroider för behandling av binjurebarksvikt och annan hormonell substitutionsbehandling ska ges utifrån kliniskt behov. Behandlingen med pembrolizumab ska senareläggas vid grad 2 binjurebarksvikt eller hypofysit tills händelsen kontrolleras med hormonell substitutionsbehandling. Pembrolizumab ska senareläggas eller sättas ut vid grad 3 eller grad 4 binjurebarksvikt eller symtomatisk hypofysit. Fortsatt behandling med pembrolizumab kan, om indicerat, övervägas efter kortikosteroidnedtrappning (se avsnitt Dosering). Hypofysens funktion och hormonnivåer bör kontrolleras för att säkerställa adekvat hormonell substitutionsbehandling.


Typ 1‑diabetes mellitus, inklusive diabetesketoacidos, har rapporterats hos patienter som behandlats med pembrolizumab (se avsnitt Biverkningar). Patienterna ska övervakas med avseende på hyperglykemi eller andra tecken och symtom på diabetes. Insulin ska ges för typ 1‑diabetes och behandlingen med pembrolizumab ska senareläggas i fall av typ 1‑diabetes associerad med grad ≥ 3 hyperglykemi eller ketoacidos tills metabol kontroll uppnås (se avsnitt Dosering).


Sköldkörtelrubbningar, inklusive hypotyreos, hypertyreos och tyreoidit, har rapporterats hos patienter som behandlats med pembrolizumab och kan uppkomma när som helst under behandling. Hypotyreos rapporteras oftare hos patienter med HNSCC som tidigare har fått strålbehandling. Patienterna ska därför övervakas med avseende på förändringar av sköldkörtelfunktionen (vid behandlingsstart, regelbundet under behandling och närhelst indicerat vid kliniska fynd/utvärdering) och kliniska tecken och symtom på sköldkörtelrubbningar. Hypotyreos kan behandlas med substitutionsbehandling utan behandlingsavbrott och utan kortikosteroider. Hypertyreos kan behandlas symtomatiskt. Pembrolizumab ska senareläggas vid grad ≥ 3 tills återhämtning till grad ≤ 1 hypertyreos. Sköldkörtelfunktion och hormonnivåer bör kontrolleras för att säkerställa lämplig hormonell substitutionsbehandling.


För patienter med grad 3 eller grad 4 endokrinopatier som förbättras till grad 2 eller lägre och kontrolleras med hormonersättning, om indicerat, kan fortsatt behandling med pembrolizumab övervägas efter nedtrappning av kortikosteroider (om det funnits behov av kortikosteroidbehandling. Annars ska behandlingen sättas ut (se avsnitt Dosering och Biverkningar).


Immunrelaterade hudbiverkningar

Allvarliga immunrelaterade hudbiverkningar har rapporterats hos patienter som fått pembrolizumab (se avsnitt Biverkningar). Patienterna ska övervakas med avseende på misstänkta allvarliga hudreaktioner och andra orsaker ska uteslutas. Baserat på biverkningens allvarlighetsgrad, bör pembrolizumab senareläggas vid grad 3 hudreaktioner tills återgång till grad ≤ 1 eller sättas ut permanent vid grad 4 hudreaktioner och kortikosteroider bör ges (se avsnitt Dosering).


Fall av Stevens‑Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN) har rapporterats hos patienter som fått pembrolizumab (se avsnitt Biverkningar). Vid misstänkt SJS eller TEN ska behandlingen med pembrolizumab senareläggas och patienten ska remitteras till en specialist för bedömning och behandling. Om SJS eller TEN bekräftas ska pembrolizumab sättas ut permanent (se avsnitt Dosering).


Försiktighet ska iakttas när man överväger användning av pembrolizumab till en patient som tidigare har haft en allvarlig eller livshotande hudreaktion vid tidigare behandling med andra immunstimulerande läkemedel mot cancer.


Andra immunrelaterade biverkningar

Följande ytterligare kliniskt signifikanta immunrelaterade biverkningar har rapporterats i kliniska studier eller efter godkännandet: uveit, artrit, myosit, myokardit, pankreatit, Guillain‑Barrésyndrom, myastent syndrom, hemolytisk anemi, sarkoidos, encefalit, myelit, vaskulit, skleroserande kolangit, gastrit och icke-infektiös cystit (se avsnitt Dosering och Biverkningar).


Baserat på biverkningens allvarlighetsgrad och typ, bör pembrolizumab senareläggas vid händelser av grad 2 eller grad 3 och kortikosteroider ges.


Behandling med pembrolizumab kan återupptas inom 12 veckor efter sista dosen av KEYTRUDA om biverkningen återgår till ≤ grad 1 och kortikosteroiddosen har minskats till ≤ 10 mg prednison eller motsvarande per dag.


Pembrolizumab måste sättas ut permanent vid alla immunrelaterade grad 3 biverkningar som återkommer och vid varje immunrelaterad grad 4 biverkning.


Vid grad 3 och grad 4 myokardit, encefalit eller Guillain‑Barrés syndrom, bör pembrolizumab sättas ut permanent (se avsnitt Dosering och Biverkningar).


Transplantationsrelaterade biverkningar


Avstötning av organtransplantat

Avstötning av organtransplantat har rapporterats efter godkännandet för försäljning hos patienter som behandlas med PD-1-hämmare. Behandling med pembrolizumab kan öka avstötningsrisken hos organtransplanterade patienter. Nyttan med behandling med pembrolizumab ska vägas mot risken för möjlig organavstötning hos dessa patienter.


Komplikationer vid allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT)


Allogen HSCT efter behandling med pembrolizumab

Fall av graft‑versus‑host‑disease (GVHD) och hepatisk venös ocklusiv sjukdom (VOD) har observerats hos patientermed cHL som genomgått allogen HSCT efter tidigare exponering för pembrolizumab. Till dess att ytterligare data blir tillgänglig, bör den potentiella nyttan med HSCT och den eventuellt ökade risken för transplantationsrelaterade komplikationer noggrant övervägas från fall till fall (se avsnitt Biverkningar).


Allogen HSCT innan behandling med pembrolizumab

Hos patienter med anamnesallogen HSCT har akut GVHD, inklusive GVHD med dödlig utgång, rapporterats efter behandling med pembrolizumab. Patienter som drabbats av GVHD efter genomgången transplantation kan ha en ökad risk för GVHD efter behandlning med pembrolizumab. Överväg nyttan med behandling med pembrolizumab mot risken för eventuell GVHD hos patienter med anamnesallogen HSCT.


Infusionsrelaterade reaktioner

Allvarliga infusionsrelaterade reaktioner, inklusive överkänslighetsreaktioner och anafylaxi, har rapporterats hos patienter som behandlats med pembrolizumab (se avsnitt Biverkningar). För grad 3 eller grad 4 infusionsreaktioner, ska infusionen avbrytas och behandling med pembrolizumab ska sättas ut permanent (se avsnitt Dosering). Patienter med grad 1 eller grad 2 infusionsreaktion kan fortsätta att behandlas med pembrolizumab under noggrann övervakning. Premedicinering med febernedsättande läkemedel och antihistamin kan övervägas.


Sjukdomsspecifika försiktighetsåtgärder


Användning av pembrolizumab hos patienter med urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi

Innan behandling påbörjas hos patienter med sämre prognos och/eller aggressiv sjukdom, ska läkaren överväga den fördröjda effekten av pembrolizumab. Vid urotelial cancer observerades fler dödsfall inom de första 2 månaderna för pembrolizumab jämfört med kemoterapi (se avsnitt Farmakodynamik). Faktorer som associerades med tidiga dödsfall var snabbt progredierande sjukdom vid tidigare platinabehandling samt levermetastaser.


Användning av pembrolizumab hos patienter med urotelial cancer som inte anses lämpade för cisplatinbaserad kemoterapibehandling och vars tumörer uttrycker PD‑L1 med CPS ≥ 10

Studiepopulationen i KEYNOTE‑052 inkluderade en andel patienter som vid studiestart hade prognostisk sjukdomskarakteristika som lämpade sig för en karboplatinbaserad kombinationsbehandling för vilka fördelen har utvärderats i en jämförande studie (KEYNOTE‑361). I KEYNOTE‑361 observerades ett högre antal dödsfall inom 6 månader efter påbörjad behandling, följt av en långvarig överlevnadsfördel med pembrolizumab som monoterapi jämfört med kemoterapi (se avsnitt Farmakodynamik). Inga specifika faktorer kunde identifieras i samband med tidiga dödsfall. Läkare bör överväga den fördröjda effekten av pembrolizumab innan behandling påbörjas hos patienter med urotelial cancer som anses lämpliga för kombinationsbehandling med kemoterapi baserad på karboplatin. KEYNOTE‑052 inkluderade även patienter som var lämpade för mono-kemoterapi (för vilka inga randomiserade data finns tillgängliga). Utöver detta finns inga säkerhets- eller effektdata tillgängliga för patienter med sämre allmäntillstånd (t ex ECOG Performance Status på 3) som inte anses lämpade för kemoterapi. I frånvaron av dessa data ska pembrolizumab användas med försiktighet i denna population efter noggrann övervägning av det potentiella risk-nyttaförhållandet på en individuell basis.


Användning av pembrolizumab som första linjens behandling av patienter med NSCLC

I allmänhet är de observerade biverkningsfrekvenserna för pembrolizumab i kombinationsbehandling högre än för pembrolizumab som monoterapi eller enbart kemoterapi, vilket avspeglar bidragen för var och en av dessa komponenter (se avsnitt Dosering och Biverkningar). En direkt jämförelse av pembrolizumab när det används i kombination med kemoterapi jämfört med pembrolizumab som monoterapi finns inte tillgänglig.


Förskrivare bör beakta nytta-riskförhållandet gällande tillgängliga behandlingsalternativ (pembrolizumab monoterapi eller pembrolizumab i kombination med kemoterapi) innan behandling påbörjas för behandlingsnaiva patienter med NSCLC vars tumörer uttrycker PD‑L1.


I KEYNOTE-042 observerades fler dödsfall inom de första 4 månaderna efter påbörjad behandling följt av en långvarig överlevnadsfördel för pembrolizumab som monoterapi jämfört med kemoterapi (se avsnitt Farmakodynamik).


Data avseende effekt och säkerhet för patienter ≥ 75 år är begränsade. För patienter ≥ 75 år bör pembrolizumab kombinationsbehandling användas med försiktighet efter noggrant övervägande av det potentiella nytta‑riskförhållandet på individuell basis (se avsnitt Farmakodynamik).


Användning av pembrolizumab som första linjens behandling av patienter med HNSCC

I allmänhet är de observerade biverkningsfrekvenserna för pembrolizumab i kombinationsbehandling högre än för pembrolizumab som monoterapi eller enbart kemoterapi, vilket avspeglar bidragen för var och en av dessa komponenter (se avsnitt Biverkningar).


Förskrivare bör beakta nytta‑riskförhållandet gällande tillgängliga behandlingsalternativ (monoterapi med pembrolizumab eller pembrolizumab i kombination med kemoterapi) innan behandling påbörjas för patienter med HNSCC vars tumörer uttrycker PD‑L1 (se avsnitt Farmakodynamik).


Användning av pembrolizumab som adjuvant behandling av patienter med melanom

En trend mot ökad frekvens av svåra och allvarliga biverkningar hos patienter ≥ 75 år har observerats. Säkerhetsdata för pembrolizumab som adjuvant behandling av patienter ≥ 75 år med melanom är begränsade.


Användning av pembrolizumab i kombination med axitinib som första linjens behandling av patienter med RCC

När pembrolizumab ges med axitinib, har högre frekvenser än väntat rapporterats av förhöjda ALAT och ASAT av grad 3 och 4 hos patienter med avancerad RCC (se avsnitt Biverkningar). Leverenzymer ska kontrolleras innan påbörjad behandling och ska därefter kontrolleras regelbundet under hela behandlingen. Jämfört med monoterapi ska en mer frekvent kontroll av leverenzymer övervägas. Riktlinjer för läkemedelsbehandlingen ska följas för båda läkemedlen (se avsnitt Dosering samt produktresumén för axitinib).


Användning av pembrolizumab som första linjens behandling av patienter med MSI-H/dMMR CRC

I KEYNOTE-177 var riskkvoterna för total överlevnad större för pembrolizumab jämfört med kemoterapi under de första 4 månaderna av behandlingen följt av en långvarig överlevnadsfördel för pembrolizumab (se avsnitt Farmakodynamik).


Användning av pembrolizumab som första linjens behandling av patienter med esofaguscancer

Effekt- och säkerhetsdata för patienter ≥ 75 år är begränsade. För patienter ≥ 75 år ska kombinationsbehandling med pembrolizumab användas med försiktighet och efter noggrant övervägande av potentiell nytta/risk för individen (se avsnitt Farmakodynamik).


Patienter som exkluderats från kliniska studier

Patienter med följande tillstånd exkluderades från kliniska studier: aktiva CNS metastaser, ECOG Performance Status ≥ 2 (förutom för urotelial cancer och RCC), hiv-infektion, hepatit B- eller hepatit C‑infektion, aktiv systemisk autoimmun sjukdom, interstitiell lungsjukdom, tidigare pneumonit som krävt systemisk behandling med kortikosteroider, allvarliga överkänslighetsreaktioner mot en annan monoklonal antikropp i anamnesen, immunsuppressiv behandling och anamnes på svåra immunrelaterade biverkningar från behandling med ipilimumab, definierad som varje grad 4 toxicitet eller grad 3 toxicitet som kräver kortikosteroidbehandling (> 10 mg/dag prednison eller motsvarande) i mer än 12 veckor. Patienter med aktiva infektioner exkluderades från kliniska studier och behövde få infektionen behandlad innan behandling med pembrolizumab. Patienter som drabbades av aktiva infektioner under pågående behandling med pembrolizumab erhöll adekvat medicinsk behandling. Patienter med kliniskt signifikant nedsatt njur- (kreatinin 

> 1,5 x ULN) eller leverfunktion (bilirubin > 1,5 x ULN, ALAT, ASAT > 2,5 x ULN i frånvaro av levermetastaser) vid studiestart exkluderades från kliniska studier. Således är informationen begränsad för patienter med svårt nedsatt njurfunktion och måttlig till svårt nedsatt leverfunktion.


Det finns begränsade data avseende säkerhet och effekt för KEYTRUDA hos patienter med okulärt melanom (se avsnitt Farmakodynamik).


Efter noggrant övervägande av den potentiellt förhöjda risken, kan pembrolizumab användas med lämplig medicinsk behandling hos dessa patienter.


Patientkort

Alla förskrivare av KEYTRUDA måste vara insatta i förskrivarformationen och behandlingsriktlinjerna avseende KEYTRUDA. Förskrivaren måste diskutera riskerna med KEYTRUDA-behandling med patienten. Patienten ska förses med ett patientkort i samband med varje förskrivning.

Interaktioner

Inga formella farmakokinetiska interaktionsstudier har utförts med pembrolizumab. Eftersom pembrolizumab elimineras från cirkulationen genom katabolism förväntas inga metabola läkemedelsinteraktioner.


Användning av systemiska kortikosteroider eller immunsuppressiva läkemedel före start av pembrolizumab bör undvikas på grund av potentiell påverkan på pembrolizumabs farmakodynamiska aktivitet och effekt. Systemiska kortikosteroider eller immunsuppressiva läkemedel kan emellertid användas för att behandla immunrelaterade biverkningar efter behandlingsstart med pembrolizumab (se avsnitt Varningar och försiktighet). Kortikosteroider kan även användas som premedicinering när pembrolizumab används i kombination med kemoterapi, som antiemetiskt profylax och/eller för att minska biverkningar relaterade till kemoterapi.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.


Fertila kvinnor

Fertila kvinnor ska använda en effektiv preventivmetod under behandling med pembrolizumab och under minst 4 månader efter den sista dosen av pembrolizumab.


Graviditet

Det finns inga data från användning av pembrolizumab hos gravida kvinnor. Inga djurstudier av reproduktionstoxikologiska effekter har utförts med pembrolizumab. I experimentella murina djurmodeller har emellertid blockering av signalmolekylen PD‑L1 visats störa toleransen för fostret och resultera i ökad fosterförlust (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Dessa resultat tyder på en potentiell risk, baserat på dess verkningsmekanism, då administrering av pembrolizumab under graviditet kan orsaka fosterskada, inklusive ökad frekvens av abort eller dödfödsel. Det är känt att humant immunglobulin G4 (IgG4) passerar placentabarriären och därför kan pembrolizumab, som är av IgG4‑subtyp, överföras från modern till fostret. Pembrolizumab ska inte användas under graviditet såvida inte kvinnans kliniska tillstånd kräver behandling med pembrolizumab. 

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Det är okänt om pembrolizumab utsöndras i bröstmjölk. Eftersom det är känt att antikroppar kan utsöndras i bröstmjölk, kan en risk för nyfödda/spädbarn inte uteslutas. Ett beslut bör fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med pembrolizumab efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Inga kliniska data finns tillgängliga avseende eventuella effekter av pembrolizumab på fertiliteten. Det fanns inga märkbara effekter på reproduktionsorganen hos han- och honapor baserat på 1‑månads och 6‑månaders toxicitetsstudier med upprepade doser (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Trafik

Pembrolizumab har en mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Hos vissa patienter har yrsel och trötthet rapporterats efter administrering av pembrolizumab (se avsnitt Biverkningar).

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Pembrolizumab förknippas oftast med immunrelaterade biverkningar. De flesta av dessa, inklusive allvarliga biverkningar, gick i regress efter initiering av lämplig medicinsk behandling eller utsättande av pembrolizumab (se "Beskrivning av utvalda biverkningar" nedan).


Säkerheten för pembrolizumab som monoterapi har utvärderats hos 6 185 patienter med avancerat malignt melanom, resekterat stadium III melanom (adjuvant behandling), NSCLC, cHL, urotelial cancer, HNSCC eller CRC med avseende på fyra doser (2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka, 200 mg var 3:e vecka eller 10 mg/kg kroppsvikt varannan eller var 3:e vecka) i kliniska studier. Frekvenserna som ingår nedan och i Tabell 2 är baserade på alla rapporterade biverkningar, oavsett prövarens bedömning av orsakssamband. I denna patientgrupp var median observationstid 7,6 månader (intervall: 1 dag till ‑ 47 månader) och de mest frekvent förekommande biverkningarna vid behandling med pembrolizumab var trötthet (32 %), illamående (21 %) och diarré (21 %). Majoriteten av de biverkningar som rapporterades vid monoterapi var av grad 1 eller 2 i allvarlighetsgrad. De allvarligaste biverkningarna som rapporterades vid monoterapi var immunrelaterade biverkningar och allvarliga infusionsrelaterade reaktioner (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Säkerheten för pembrolizumab i kombination med kemoterapi har utvärderats i kliniska studier omfattande 1 437 patienter med NSCLC, HNSCC eller esofaguscancer som fick 200 mg, 2 mg/kg kroppsvikt eller 10 mg/kg kroppsvikt av pembrolizumab var 3:e vecka. Frekvenserna som är inkluderade nedan och i Tabell 2 baseras på samtliga rapporterade biverkningar, oavsett prövarens bedömning av orsakssamband. I denna patientpopulation var de mest frekvent förekommande biverkningarna illamående (55 %), anemi (51 %), trötthet (39 %), förstoppning (37 %), nedsatt aptit (34 %), diarré (33 %), neutropeni (29 %) och kräkningar (28 %). Incidensen av biverkningar av grad 3‑5 hos patienter med NSCLC var 67 % för kombinationsbehandling med pembrolizumab och 66 % för enbart kemoterapi, incidensen av biverkningar av grad 3‑5 hos patienter med HNSCC var 85 % för kombinationsbehandling med pembrolizumab och 84 % för kemoterapi tillsammans med cetuximab, och för patienter med esofaguscancer var incidensen 86 % för kombinationsbehandling med pembrolizumab och 83 % för enbart kemoterapi.


Säkerheten för pembrolizumab i kombination med axitinib har utvärderats i en klinisk studie med 429 patienter med avancerad RCC som fått 200 mg pembrolizumab var 3:e vecka och 5 mg axitinib två gånger dagligen. I denna patientpopulation var de mest frekvent förekommande biverkningarna diarré (54 %), hypertoni (45 %), trötthet (38 %), hypotyreos (35 %), nedsatt aptit (30 %), palmar‑plantar erytrodysestesi (28 %), illamående (28 %), förhöjt ALAT (27 %), förhöjt ASAT (26 %), dysfoni (25 %), hosta (21 %) och förstoppning (21 %). Incidensen av biverkningar av grad 3‑5 var 76 % för pembrolizumab i kombinationsbehandling och 71 % för enbart sunitinib.


Tabell över biverkningar

I Tabell 2 listas biverkningar som observerats i kliniska studier med pembrolizumab som monoterapi, i kombination med kemoterapi eller andra läkemedel mot tumörer eller som rapporterats efter godkännandet av pembrolizumab. Biverkningar som är kända för att uppträda med enbart pembrolizumab eller enbart kemoterapi kan uppträda under behandling med dessa läkemedel i kombination, även om de inte rapporterades i de kliniska studierna med kombinationsbehandling. Biverkningarna listas efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000); mycket sällsynta (< 1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensområde presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.


Tabell 2: Biverkningar hos patienter behandlade med pembrolizumab*

Monoterapi

Kombination med kemoterapi

Kombination med axitinib

Infektioner och infestationer

  

Mycket vanliga

 

lunginflammation

 

Vanliga

lunginflammation

 

lunginflammation

Blodet och lymfsystemet

  

Mycket vanliga

anemi

anemi, neutropeni, trombocytopeni

 

Vanliga

trombocytopeni, neutropeni, lymfopeni

febril neutropeni, leukopeni, lymfopeni

anemi, neutropeni, leukopeni, trombocytopeni

Mindre vanliga

leukopeni, eosinofili

eosinofili

lymfopeni, eosinofili

Sällsynta

immun trombocytopeni, hemolytisk anemi, erytroblastopeni, hemofagocyterande lymfohistiocytos

  

Immunsystemet

  

Vanliga

infusionsrelaterad reaktiona

infusionsrelaterad reaktiona

infusionsrelaterad reaktiona

Mindre vanliga

sarkoidos

  

Ingen känd frekvens

avstötning av transplanterade organ

  

Endokrina systemet

  

Mycket vanliga

hypotyreosb

hypotyreos

hypertyreos, hypotyreosb

Vanliga

hypertyreos, tyreoiditc

hypertyreosd

hypofysitf, tyreoiditc, binjurebarksvikte

Mindre vanliga

binjurebarksvikte, hypofysitf

hypofysitf, binjurebarkssvikte, tyreoiditc

 

Metabolism och nutrition

  

Mycket vanliga

minskad aptit

hyponatremi, hypokalemi, minskad aptit

minskad aptit

Vanliga

hyponatremi, hypokalemi, hypokalcemi

hypokalcemi

hypokalemi, hyponatremi, hypokalcemi

Mindre vanliga

typ 1-diabetes mellitusg

typ 1-diabetes mellitus

typ 1-diabetes mellitusg

Psykiska störningar

  

Mycket vanliga

 

sömnlöshet

 

Vanliga

sömnlöshet

 

sömnlöshet

Centrala och perifera nervsystemet

  

Mycket vanliga

huvudvärk

yrsel, perifer neuropati, huvudvärk

huvudvärk, förändrad smakuppfattning

Vanliga

yrsel, perifer neuropati, letargi, förändrad smakuppfattning

förändrad smakuppfattning, letargi

yrsel, letargi, perifer neuropati

Mindre vanliga

epilepsi

encefalit, epilepsi

myastent syndromk

Sällsynta

encefalith, Guillain‑Barrés syndromi, myelitj, myastent syndromk, meningit (aseptisk)l

Guillain‑Barrés syndrom

 

Ögon

  

Vanliga

torra ögon

torra ögon

torra ögon

Mindre vanliga

uveitm

 

uveitm

Sällsynta

Vogt‑Koyanagi‑Harada syndrom

  

Hjärtat

  

Vanliga

hjärtarytmi (inklusive förmaksflimmer)

hjärtarytmi (inklusive förmaksflimmer)

hjärtarytmi (inklusive förmaksflimmer)

Mindre vanliga

myokardit, perikardiell utgjutning, perikardit

myokarditn, perikardiell utgjutning

myokardit

Sällsynta

 

perikardit

 

Blodkärl

  

Mycket vanliga

  

hypertoni

Vanliga

hypertoni

vaskulito, hypertoni

 

Sällsynta

vaskulit

  

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  

Mycket vanliga

dyspné, hosta

dyspné, hosta

dyspné, hosta, dysfoni

Vanliga

pneumonitp

pneumonitp

pneumonitp

Magtarmkanalen

  

Mycket vanliga

diarré, buksmärtaq, illamående, kräkning, förstoppning

illamående, diarré, kräkning, buksmärtaq förstoppning

diarré, buksmärtaq, illamående, kräkning, förstoppning

Vanliga

kolitr, muntorrhet

kolitr, muntorrhet, gastrit

kolitr, muntorrhet, gastrit

Mindre vanliga

pankreatits, gastrit, sår i magtarmkanalent

pankreatits, sår i magtarmkanalent

pankreatits, sår i magtarmkanalent

Sällsynta

tunntarmsperforation

  

Lever och gallvägar

  

Vanliga

 

hepatitu

hepatitu

Mindre vanliga

hepatitu

  

Sällsynta

skleroserande kolangit

skleroserande kolangit

 

Hud och subkutan vävnad

  

Mycket vanliga

hudutslagv, klådaw

hudutslagv, alopeci, klådaw

palmar‑plantar erytrodysestesi, hudutslagv, klådaw

Vanliga

allvarliga hudreaktionerx, hudrodnad, dermatit, torr hud, vitiligoy, eksem, alopeci, akneliknande utslag

allvarliga hudreaktionerx, torr hud, hudrodnad, dermatit

allvarliga hudreaktionerx, akneliknande utslag, dermatit, torr hud, alopeci, eksem, hudrodnad

Mindre vanliga

psoriasis, lichenoid keratosz, papula, förändrad hårfärg

psoriasis, vitiligoy, eksem, akneliknande utslag, papula, lichenoid keratos

förändrad hårfärg, lichenoid keratos, papula, psoriasis, vitiligoy

Sällsynta

toxisk epidermal nekrolys, Stevens‑Johnsons syndrom, erythema nodosum

förändrad hårfärg

 

Muskuloskeletala systemet och bindväv

  

Mycket vanliga

muskuloskeletal smärtaaa, artralgi

muskuloskeletal smärtaaa, artralgi

muskuloskeletal smärtaaa, artralgi, smärta i extremiteter

Vanliga

smärta i extremiteter, myositbb, artritcc

myositbb, smärta i extremiteter, artritcc

myositbb, artritcc, tenosynovitdd

Mindre vanliga

tenosynovitdd

tenosynovitdd

Sjögrens syndrom

Sällsynta

Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom

 

Njurar och urinvägar

  

Vanliga

 

akut njurskada

akut njurskada, nefritee

Mindre vanliga

nefritee

nefritee

 

Sällsynta

icke-infektiös cystit

  

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  

Mycket vanliga

trötthet, asteni, ödemff, pyrexi

trötthet, asteni, pyrexi, ödemff

trötthet, asteni, pyrexi

Vanliga

influensaliknande sjukdom, frossa

influensaliknande sjukdom, frossa

ödemff, influensaliknande sjukdom, frossa

Undersökningar

  

Mycket vanliga

 

förhöjt blodkreatinin

förhöjt alaninaminotransferas (ALAT), förhöjt aspartataminotransferas (ASAT), förhöjt blodkreatinin

Vanliga

förhöjt aspartataminotransferas (ASAT), förhöjt alaninaminotransferas (ALAT), hyperkalcemi, förhöjda alkaliska fosfataser (ALP), förhöjd nivå bilirubin i blodet, förhöjt blodkreatinin

förhöjt aspartataminotransferas (ASAT), hyperkalcemi, förhöjt alaninaminotransferas (ALAT), förhöjda alkaliska fosfataser (ALP), förhöjd nivå bilirubin i blodet,

förhöjda alkaliska fosfataser (ALP), hyperkalcemi, förhöjd nivå bilirubin i blodet

Mindre vanliga

förhöjt amylas

förhöjt amylas

förhöjt amylas

* Biverkningsfrekvenser presenterade i Tabell 2 kan inte helt och hållet hänföras till pembrolizumab enbart, utan kan också bero av den underliggande sjukdomen eller bidrag från andra läkemedel som används i en kombination.

­† Baserat på en rutinutredning som inkluderade bradyarytmier och takyarytmier. 

Följande termer representerar en grupp av relaterade händelser som beskriver ett medicinskt tillstånd snarare än en enstaka händelse:

a.

infusionsrelaterad reaktion (läkemedelsöverkänslighet, anafylaktisk reaktion, anafylaktoid reaktion, överkänslighet och cytokinfrisättningssyndrom.)

b.

hypotyreos (myxödem)

c.

tyreoidit (autoimmun tyreoidit och sjukdom i sköldkörteln)

d.

hypertyreos (Basedows sjukdom)

e.

binjurebarksvikt (Addisons sjukdom, akut binjurebarksvikt, sekundär binjurebarksvikt)

f.

hypofysit (hypopituitarism)

g.

typ 1-diabetes mellitus (diabetesketoacidos)

h.

encefalit (autoimmun encefalit)

i.

Guillain‑Barrés syndrom (axonal neuropati och demyeliniserande polyneuropati)

j.

myelit (inklusive transversell myelit)

k.

myastent syndrom (myasthenia gravis, inklusive försämrat sjukdomsförlopp)

l.

aseptisk meningit (meningit, icke‑infektiös meningit)

m.

uveit (korioretinit, irit och iridocyklit)

n.

myokardit (autoimmun myokardit)

o.

vaskulit (vaskulit i centrala nervsystemet)

p.

pneumonit (interstitiell lungsjukdom och organiserad pneumoni)

q.

buksmärta (magbesvär, övre- och nedre buksmärta)

r.

kolit (mikroskopisk kolit, enterokolit, hemorragisk enterokolit, autoimmun kolit och immunmedierad enterokolit)

s.

pankreatit (autoimmun pankreatit och akut pankreatit)

t.

sår i magtarmkanalen (magsår och duodenalsår)

u.

hepatit (autoimmun hepatit, immunmedierad hepatit, läkemedelsframkallad leverskada och akut hepatit)

v.

hudutslag (erytematösa utslag, follikulära utslag, makulära utslag, makulopapulära utslag, papulösa utslag, kliande utslag, vesikulära utslag och genitala utslag)

w.

klåda (urtikaria, papulös urtikaria, och genital klåda)

x.

allvarliga hudreaktioner (bullös dermatos, generaliserad exfoliativ dermatit, exfoliativa utslag, pemfigus och grad ≥ 3 av följande: akut febril neutrofil dermatos, kontusion, dekubitussår, exfoliativ dermatit, psoriasiform dermatit, eruption orsakad av läkemedel, erythema multiforme, ikterus, lichen planus, oral lichen planus, pemfigoid, klåda, genital klåda, hudutslag, erytematösa hudutslag, makulopapulära utslag, kliande hudutslag, pustulära utslag, hudlesioner, hudnekros och toxisk hudreaktion)

y.

vitiligo (huddepigmentering, hudhypopigmentering och hypopigmentering av ögonlocket)

z.

lichenoid keratos (lichen planus och lichen sclerosus)

aa.

muskuloskeletal smärta (muskuloskeletala besvär, ryggvärk, muskuloskeletal stelhet, muskuloskeletal bröstsmärta och nackspärr)

bb.

myosit (myalgi, myopati, nekrotiserande myosit, polymyalgia rheumatica och rabdomyolys)

cc.

artrit (ledsvullnad, polyartrit och ledutgjutning)

dd.

tenosynovit (tendonitis, synovit, och sensmärta)

ee.

nefrit (autoimmun nefrit, tubulointerstitiell nefrit och njursvikt, akut njursvikt eller akut njurskada med tecken på nefrit, nefrotiskt syndrom, glomerulonefrit och membranös glomerulonefrit)

ff.

ödem (perifert ödem, generaliserat ödem, vätskeansamling, vätskeretention, ögonlocksödem och läppödem, ansiktsödem, lokalt ödem och periorbitalt ödem)

Beskrivning av utvalda biverkningar

Data för nedanstående beskrivna immunrelaterade biverkningar är baserade på patienter som fick pembrolizumab med någon av de fyra doseringarna (2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka, 10 mg/kg kroppsvikt varannan eller var 3:e vecka eller 200 mg var 3:e vecka) i kliniska studier (se avsnitt Farmakodynamik). Riktlinjer för biverkningshantering beskrivs i avsnitt Varningar och försiktighet.


Immunrelaterade biverkningar (se avsnitt Varningar och försiktighet)


Immunrelaterad pneumonit

Pneumonit förekom hos 286 (4,6 %) patienter, vilket inkluderade biverkningar av grad 2, 3, 4 eller 5 hos 128 (2,1 %), 73 (1,2 %), 17 (0,3 %) respektive 9 (0,1 %) patienter som behandlades med pembrolizumab. Mediantiden till uppkomst av pneumonit var 3,5 månader (intervall 2 dagar‑26,7 månader). Mediandurationen var 2,0 månader (intervall 1 dag–33,0+ månader). Pneumonit förekom oftare hos patienter som tidigare behandlats med strålning mot thorax (8,2 %) än hos patienter som inte tidigare hade fått strålning mot thorax (4,2 %). Pneumonit ledde till utsättande av pembrolizumab hos 117 (1,9 %) av patienterna. Pneumoniten gick i regress hos 166 patienter, varav 4 med patologiskt resttillstånd.


Hos patienter med NSCLC förekom pneumonit i 160 fall (5,7 %), vilket inkluderade biverkningar av grad 2, 3, 4 eller 5 hos 62 (2,2 %), 47 (1,7 %), 14 (0,5 %) respektive 10 (0,4 %) patienter. Bland patienter med NSCLC som tidigare fått strålning mot thorax, förekom pneumonit hos 8,9 %. Hos patienter med cHL var incidensen för peumonit (oavsett grad) mellan 5,2 % till 10,8 % för patienter med cHL i KEYNOTE‑087 (n=210) respektive KEYNOTE‑204 (n=148).


Immunrelaterad kolit

Kolit förekom hos 121 (2,0 %) patienter, vilket inkluderade biverkningar av grad 2, 3 eller 4 hos 35 (0,6 %), 67 (1,1 %) respektive 5 (0,1 %) patienter som behandlades med pembrolizumab. Mediantiden till uppkomst av kolit var 4,7 månader (intervall 7 dagar–24,3 månader). Mediandurationen var 1,0 månad (intervall 1 dag–12,4 månader). Kolit ledde till utsättande av pembrolizumab hos 34 (0,5 %) av patienterna. Koliten gick i regress hos 99 patienter, varav 2 med patologiskt resttillstånd. Hos patienter med CRC som behandlats med pembrolizumab som monoterapi (n=153), var incidensen för kolit 6,5 % (oavsett grad) med 2,0 % av grad 3 och 1,3 % av grad 4.


Immunrelaterad hepatit

Hepatit förekom hos 61 (1,0 %) patienter, vilket inkluderade biverkningar av grad 2, 3 eller 4 hos 8 (0,1 %), 41 (0,7 %) respektive 8 (0,1 %) patienter som behandlades med pembrolizumab. Mediantidentill uppkomst av hepatit var 3,8 månader (intervall 8 dagar–26,3 månader). Mediandurationen var 1,1 månader (intervall 1 dag–20,9+ månader). Hepatiten ledde till utsättande av pembrolizumab hos 24 (0,4 %) patienter. Hepatiten gick i regress hos 46 patienter.


Immunrelaterad nefrit

Nefrit förekom hos 25 (0,4 %) patienter, vilket inkluderade biverkningar av grad 2, 3 eller 4 hos 5 (0,1 %), 15 (0,2 %), respektive 2 (< 0,1 %) patienter som behandlades med pembrolizumab som monoterapi. Mediantiden till uppkomst av nefrit var 5,1 månader (intervall 12 dagar–21,4 månader). Mediandurationen var 3,3 månader (intervall 6 dagar–19,6 månader). Nefrit ledde till utsättande av pembrolizumab hos 10 (0,2 %) patienter. Nefriten gick i regress hos 15 patienter, varav 4 med patologiskt resttillstånd. Hos patienter med NSCLC av icke‑skivepiteltyp som behandlades med pembrolizumab i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed (n=488) var incidensen av nefrit 1,4 % (oavsett grad) med 0,8 % av grad 3 och 0,4 % av grad 4.


Immunrelaterade endokrinopatier

Binjurebarksvikt förekom hos 52 (0,8 %) patienter, vilket inkluderade biverkningar av grad 2, 3 eller 4 hos 23 (0,4 %), 21 (0,3 %) respektive 4 (0,1 %) patienter som behandlades med pembrolizumab. Mediantiden till uppkomst av binjurebarksvikt var 5,5 månader (intervall 1 dag‑23,7 månader). Mediandurationen uppnåddes ej (intervall 3 dagar‑32,4+ månader). Binjurebarksvikt ledde till utsättande av pembrolizumab hos 5 (0,1 %) patienter. Binjurebarksvikten gick i regress hos 18 patienter, varav 5 med patologiskt resttillstånd.


Hypofysit förekom hos 38 (0,6 %) patienter, vilket inkluderade biverkningar av grad 2, 3 eller 4 hos 15 (0,2 %), 19 (0,3 %), respektive 1 (< 0,1 %) patienter som behandlades med pembrolizumab. Mediantiden till uppkomst av hypofysit var 5,9 månader (intervall 1 dag–17,7 månader). Mediandurationen var 3,6 månader (intervall 3 dagar–30,4+ månader). Hypofysit ledde till utsättande av pembrolizumab hos 9 (0,1 %) patienter. Hypofysiten gick i regress hos 17 patienter, varav 8 med patologiskt resttillstånd.


Hypertyreos förekom hos 261 (4,2 %) patienter, vilket inkluderade biverkningar av grad 2 eller 3 hos 64 (1,0 %) respektive 7 (0,1 %) patienter som behandlades med pembrolizumab. Mediantiden till uppkomst av hypertyreos var 1,4 månader (intervall 1 dag–23,2 månader). Mediandurationen var 1,8 månader (intervall 4 dagar–27,6+ månader). Hypertyreos ledde till utsättande av pembrolizumab hos 3 (<0,1 %) patienter. Hypertyreosengick i regress hos 207 (79,3 %) patienter, varav 5 med patologiskt resttillstånd.


Hypotyreos förekom hos 699 (11,3 %) patienter, vilket inkluderade biverkningar av grad 2 eller 3 hos 510 (8,2 %) respektive 7 (0,1 %) patienter som behandlades med pembrolizumab. Mediantidentill uppkomst av hypotyreos var 3,4 månader (intervall 1 dag–25,9 månader). Mediandurationen uppnåddes ej (intervall 2 dagar–53,9+ månader). Två patienter (< 0,1 %) avbröt behandling med pembrolizumab på grund av hypotyreos. Hypotyreosen gick i regress hos 171 (24,5 %) patienter, varav 14 med patologiskt resttillstånd. Hos patienter med cHL (n=389) var förekomsten av hypotyreos 17 %, alla med grad 1 eller 2. Hos patienter med HNSCC som behandlats med pembrolizumab som monoterapi (n=909) var incidensen av hypotyreos 16,1 % (oavsett grad) med 0,3 % av grad 3. Hos patienter med HNSCC som behandlats med pembrolizumab i kombination med platina och 5‑FU kemoterapi (n=276), var incidensen av hypotyreos 15,2 %, samtliga var av grad 1

eller 2.


Immunrelaterade hudbiverkningar

Allvarliga immunrelaterade biverkningar förekom hos 102 (1,6 %) patienter, inklusive fall av grad 2, 3 eller 5 hos 11 (0,2 %) respektive 77 (1,2 %) respektive 1 (< 0,1 %) patienter, som behandlades med pembrolizumab. Mediantiden till uppkomst av allvarliga hudreaktioner var 3,5 månader (intervall 3 dagar–25,5 månader). Mediandurationen var 1,9 månader (intervall 1 dag–33,0+ månader). Allvarliga hudreaktioner ledde till utsättande av pembrolizumab hos 13 (0,2 %) patienter. Allvarliga hudreaktioner gick i regress hos 71 patienter varav 1 med patologisk resttillstånd.


Sällsynta fall av SJS och TEN, vissa med dödlig utgång, har observerats (se avsnitt Dosering och Varningar och försiktighet).


Komplikationer med allogen HSCT vid cHL

Av 14 patienter i KEYNOTE‑013 som gick vidare med allogen HSCT efter behandling med pembrolizumab, rapporterade 6 patienter akut GVHD och 1 patient rapporterade kronisk GVHD, inget fall med dödlig utgång. Två patienter fick hepatisk VOD, varav ett fall med dödlig utgång. En patient fick engraftmentsyndrom efter transplantationen.


Av 32 patienter i KEYNOTE‑087 som gick vidare med allogen HSCT efter behandling med pembrolizumab, rapporterade 16 patienter akut GVHD och 7 patienter rapporterade kronisk GVHD, varav två fall med dödlig utgång. Inga patienter fick hepatisk VOD. Inga patienter fick engraftmentsyndrom efter transplantationen.


Av 14 patienter i KEYNOTE‑204 som gick vidare med allogen HSCT efter behandling med pembrolizumab, rapporterade 8 patienter akut GVHD och 3 patienter rapporterade kronisk GVHD, inget fall med dödlig utgång. Inga patienter fick hepatisk VOD. En patient fick engraftmentsyndrom efter transplantationen.


Förhöjda leverenzymer när pembrolizumab kombineras med axitinib vid RCC

I en klinisk studie med tidigare obehandlade patienter med RCC som fick pembrolizumab i kombination med axitinib observerades högre incidens än väntat av förhöjt ALAT (20 %) och förhöjt ASAT (13 %) av grad 3 och 4. Mediantiden för uppkomst av förhöjt ALAT var 2,3 månader (intervall: 7 dagar till 19,8 månader). Hos patienter med ALAT ≥ 3 x ULN (grad 2‑4, n=116), gick ALAT i regress till grad 0-1 hos 94 %. Femtionio procent av patienterna med förhöjt ALAT fick systemiska kortikosteroider. Bland de patienter som återställdes blev 92 (84 %) återinsatta på antingen pembrolizumab (3 %) eller axitinib (31 %) som monoterapi eller så återinsattes båda (50 %). Av dessa patienter fick 55 % inget återfall av ALAT > 3 x ULN, och av de patienter som fick ett återfall av ALAT > 3 x ULN återställdes samtliga patienter. Det förekom inga leverbiverkningar av grad 5.


Avvikande laboratorievärden

Hos patienter som behandlades med pembrolizumab som monoterapi var andelen patienter som fick avvikande laboratorievärden av grad 3 eller 4 (jämfört med behandlingsstart) följande: 10,8 % med sänkt antal lymfocyter, 8,3 % med sänkt natrium, 6,4 % med sänkt hemoglobin, 5,4 % med sänkt fosfat, 5,0 % med förhöjt glukos, 3,1 % med förhöjt ASAT, 3,0 % med förhöjt ALAT, 2,7 % med förhöjda alkaliska fosfataser, 2,4 % med sänkt kalium, 2,1 % med sänkt antal neutrofiler, 2,0 % med sänkt antal trombocyter, 1,9 % med förhöjt kalcium, 1,9 % med förhöjt kalium, 1,9 % med förhöjt bilirubin, 1,6 % med sänkt albumin, 1,5 % med sänkt kalcium, 1,5 % med förhöjt kreatinin, 0,9 % med sänkt antal leukocyter, 0,7 % med förhöjt magnesium, 0,6 % med sänkt glukos, 0,2 % med sänkt magnesium och 0,2 % med förhöjt natrium.


Hos patienter som behandlades med pembrolizumab i kombination med kemoterapi var andelen patienter som fick avvikande laboratorievärden av grad 3 eller 4 (jämfört med behandlingsstart) följande: 33,0 % med sänkt antal neutrofiler, 25,5 % med sänkt antal lymfocyter, 20,3 % med sänkt hemoglobin, 19,3 % med sänkt antal leukocyter, 13,9 % med sänkt natrium, 10,8 % med sänkt antal trombocyter, 9,7 % med sänkt fosfat, 8,4 % med sänkt kalium, 7,6 % med förhöjt glukos, 3,9 % med förhöjt ASAT, 3,8 % med förhöjt kalium, 3,7 % med sänkt kalcium, 3,6 % med förhöjt ALAT, 3,1 % med förhöjt kreatinin, 3,0 % med sänkt albumin, 2,2 % med förhöjt kalcium, 1,6 % med förhöjda alkaliska fosfataser, 1,2 % med förhöjt bilirubin, 0,8 % med sänkt glukos och 0,4 % med förhöjt natrium.


Hos patienter som behandlades med pembrolizumab i kombination med axitinib, var andelen patienter som som fick avvikande laboratorievärden av grad 3 eller 4 (jämfört med behandlingsstart) följande: 20,1 % med förhöjt ALAT, 13,2 % med förhöjt ASAT, 10,8 % med sänkt antal lymfocyter, 8,9 % med förhöjt glukos, 7,8 % med sänkt natrium, 6,4 % med sänkt fosfat, 6,2 % med förhöjt kalium, 4,3 % med förhöjt kreatinin, 3,6 % med sänkt kalium, 2,1 % med förhöjt bilirubin, 2,1 % med sänkt hemoglobin, 1,7 % med förhöjda alkaliska fosfataser, 1,5 % med förhöjt protrombin INR, 1,4 % med sänkt antal leukocyter, 1,4 % med sänkt antal trombocyter, 1,2 % med förlängd aktiverad partiell tromboplastintid (APTT), 1,2 % med sänkt antal neutrofiler, 1,2 % med förhöjt natrium, 0,7 % med sänkt kalcium, 0,7 % med förhöjt kalcium, 0,5 % med sänkt albumin och 0,2 % med sänkt glukos.


Immunogenicitet

I kliniska studier med patienter som behandlades med pembrolizumab 2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka, 200 mg var 3:e vecka eller 10 mg/kg kroppsvikt varannan eller var 3:e vecka som monoterapi hade 36 (1,8 %) av 2 034 utvärderbara patienter positiva testsvar för behandlingsinducerade antikroppar mot pembrolizumab, varav 9 (0,4 %) patienter hade neutraliserande antikroppar mot pembrolizumab. Det fanns inga tecken på förändrad farmakokinetisk profil eller säkerhetsprofil vid utveckling av anti-pembrolizumab eller neutraliserande antikroppar.


Pediatrisk population

Säkerheten för pembrolizumab som monoterapi med 2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka i fas I/II studien KEYNOTE‑051 har utvärderats hos 161 pediatriska patienter i åldern 9 månader till 17 år med avancerat melanom, lymfom eller PD‑L1 positiva avancerade, recidiverande eller refraktära solida tumörer. Populationen med cHL (n=22) inkluderade patienter i åldern 11 till 17 år. Säkerhetsprofilen hos pediatriska patienter var i allmänhet liknande den som setts hos vuxna som behandlats med pembrolizumab. De mest vanliga biverkningarna (rapporterades hos minst 20 % av de pediatriska patienterna) var pyrexi (33 %), kräkningar (30 %), huvudvärk (26 %), buksmärta (22 %), anemi (21 %), hosta (21 %) och förstoppning (20 %). Majoriteten av de biverkningar som rapporterades vid monoterapi var av grad 1 eller 2 i allvarlighetsgrad. Sjuttiosex (47,2 %) patienter hade en eller fler biverkningar av grad 3 till 5 av vilka 5 (3,1 %) patienter hade en eller fler biverkningar som resulterade i dödsfall. Frekvenserna baseras på samtliga biverkningsrapporter, oavsett prövarens bedömning av orsakssamband.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns ingen information om överdosering av pembrolizumab.


I händelse av överdosering måste patienten övervakas noga med avseende på tecken och symtom på biverkningar och lämplig symtomatisk behandling sättas in.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

KEYTRUDA är en humaniserad monoklonal antikropp som binder till programmerad celldöd‑1 (PD‑1)‑receptorn och blockerar dess interaktion med liganderna PD‑L1 och PD‑L2. PD‑1-receptorn är en negativ regulator av T‑cellsaktivering som har visats vara involverad vid kontroll av T-cellsmedierat immunsvar. KEYTRUDA potentierar T-cellssvaret, inklusive antitumoralt svar, genom att blockera PD‑1 från att binda till PD‑L1 och PD‑L2, vilka uttrycks på antigenpresenterande celler och kan uttryckas av tumörceller eller andra celler i tumörens mikromiljö.


Klinisk effekt och säkerhet

Pembrolizumab i doserna 2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka, 10 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka och 10 mg/kg kroppsvikt varannan vecka har utvärderats i kliniska studier hos patienter med malignt melanom eller patienter som tidigare behandlats för NSCLC. Det finns inga kliniskt signifikanta skillnader i effekt eller säkerhet för doserna 200 mg var 3:e vecka, 2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka, och 400 mg var 6:e vecka baserat på modellering och simulering av förhållandena mellan dos och exponering för effekt och säkerhet av pembrolizumab (se avsnitt Dosering).


Malignt melanom

KEYNOTE‑006: Kontrollerad studie med malignt melanompatienter som inte tidigare behandlats med ipilimumab 

Säkerhet och effekt av pembrolizumab utvärderades i KEYNOTE006, en multicenter, öppen, kontrollerad, fas III-studie för behandling av avancerat malignt melanom hos patienter som inte tidigare behandlats med ipilimumab. Patienterna randomiserades (1:1:1) till att få pembrolizumab 10 mg/kg kroppsvikt varannan (n=279) eller var 3:e vecka (n=277) eller ipilimumab 3 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka (n=278). Patienter med BRAF V600E muterat melanom behövde inte tidigare ha fått behandling med BRAF-hämmare.


Patienterna behandlades med pembrolizumab till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Kliniskt stabila patienter med initiala tecken på sjukdomsprogression tilläts fortsätta med behandlingen tills sjukdomsprogression bekräftades. Utvärdering av tumörstatus utfördes efter12 veckor, därefter var 6:e vecka till och med vecka 48, följt av var 12:e vecka därefter.


Av de 834 patienterna var 60 % män, 44 % var ≥ 65 år (medianåldern var 62 år [intervall 18‑89]) och 98 % var vita. Sextiofem procent av patienterna befann sig i stadium M1c, 9 % hade anamnes på hjärnmetastaser, 66 % hade inte tidigare fått systemisk behandling medan 34 % hade fått en tidigare behandling. Trettioen procent hade ECOG Performance Status på 1, 69 % hade ECOG Performance Status på 0 och 32 % hade förhöjt LDH. BRAF-mutationer rapporterades hos 302 (36 %) patienter. Bland patienter med BRAF-muterade tumörer hade 139 (46 %) tidigare behandlats med en BRAF-hämmare.


De primära effektmåtten var progressionsfri överlevnad (progression free survival; PFS som bedömts med Integrated Radiology and Oncology Assessment [IRO] utvärdering enligt Response Evaluation Criteria in Solid Tumours [RECIST], version 1.1) och total överlevnad (overall survival; OS). Sekundärt effektmått var svarsfrekvens (objective response rate; ORR) och svarsduration. Tabell 3 sammanfattar de viktigaste effektmåtten hos patienter som inte tidigare behandlats med ipilimumab vid den finala analysen utförd efter minst 21 månaders uppföljning. Kaplan-Meier-kurvor för OS och PFS baserade på den finala analysen visas i Bild 1 och 2.


Tabell 3: Effektresultat i KEYNOTE‑006

Effektmått

Pembrolizumab

10 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka

n=277

Pembrolizumab

10 mg/kg kroppsvikt varannan vecka

n=279

Ipilimumab

3 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka

n=278

OS
Antal (%) patienthändelser

119 (43 %)

122 (44 %)

142 (51 %)

Hazard ratio* (95 % KI) 

0,68 (0,53; 0,86)

0,68 (0,53; 0,87)

---

p‑värde

< 0,001

< 0,001

---

Median i månader

(95 % KI)

Ej uppnådd

(24; NA)

Ej uppnådd

(22; NA)

16

(14; 22)

PFS
Antal (%) patienthändelser

183 (66 %)

181 (65 %)

202 (73 %)

Hazard ratio* (95 % KI) 

0,61 (0,50; 0,75)

0,61 (0,50; 0,75)

---

p‑värde

< 0,001

< 0,001

---

Median i månader

(95 % KI)

4,1

(2,9; 7,2)

5,6

(3,4; 8,2)

2,8

(2,8; 2,9)

Bästa objektivt svar
ORR % (95 % KI)

36 %

(30; 42)

37 %

(31; 43)

13 %

(10; 18)

Komplett svar %

13 %

12 %

5 %

Partiellt svar %

23 %

25 %

8 %

Svarsduration
Median i månader (intervall)

Ej uppnådd

(2,0; 22,8+)

Ej uppnådd

(1,8; 22,8+)

Ej uppnådd

(1,1+; 23,8+)

% pågående vid 18 månader

68 %§

71 %§

70 %§

* Hazard ratio (pembrolizumab jämfört med ipilimumab) baserat på stratifierad Cox proportional hazard model

† Baserat på stratifierat log-rank test

‡ Baserat på patienter med ett bästa objektivt svar vilket bekräftats som komplett eller partiellt svar

§ Baserat på Kaplan-Meier estimeringar

NA = not available (inte tillgängliga data)


Bild 1: KaplanMeierkurva för total överlevnad per behandlingsgrupp i

KEYNOTE006 (intent to treat population)


Bild 1


Bild 2: KaplanMeierkurva för progressionsfri överlevnad per behandlingsgrupp i KEYNOTE‑006 (intent to treat population)

Bild 2


KEYNOTE‑002: Kontrollerad studie med malignt melanompatienter som tidigare behandlats med ipilimumab

Säkerhet och effekt av pembrolizumab utvärderades i KEYNOTE‑002, en multicenter, dubbelblind, kontrollerad klinisk studie för behandling av avancerat malign melanom hos patienter som tidigare behandlats med ipilimumab och om BRAF V600-mutations-positiva, med en BRAF- eller MEK-hämmare. Patienterna randomiserades (1:1:1) till att få pembrolizumab i dosen 2 mg/kg kroppsvikt (n=180) eller 10 mg/kg kroppsvikt (n=181) var 3:e vecka eller kemoterapi (n=179; däribland dakarbazin, temozolomid, karboplatin, paklitaxel eller karboplatin + paklitaxel). Studien exkluderade patienter med autoimmun sjukdom eller de som stod på immunsuppressiv behandling. Ytterligare exklusionskriterier var anamnes på allvarliga eller livshotande immunrelaterade biverkningar från behandling med ipilimumab, definierat som varje grad 4 toxicitet eller grad 3 toxicitet som kräver kortikosteroidbehandling (> 10 mg/dag prednison eller motsvarande dos) under längre än 12 veckor, pågående biverkningar ≥ grad 2 från tidigare behandling med ipilimumab, tidigare allvarliga överkänslighetsreaktioner mot andra monoklonala antikroppar, anamnespneumonit eller interstitiell lungsjukdom, hiv, hepatit B- eller hepatit C-infektion och ECOG Performance Status ≥ 2.


Patienterna behandlades med pembrolizumab till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Kliniskt stabila patienter med initiala tecken på sjukdomsprogression tilläts fortsätta med behandlingen tills sjukdomsprogression bekräftats. Bedömning av tumörstatus utfördes efter 12 veckor, därefter var 6:e vecka till och med vecka 48, följt av var 12:e vecka därefter. Patienter insatta på kemoterapi, som drabbats av oberoende bekräftad sjukdomsprogression efter den första planerade sjukdomsutvärderingen,erbjöds att gå över till behandling med 2 mg/kg kroppsvikt eller 10 mg/kg kroppsvikt pembrolizumab var 3:e vecka enligt dubbelblind regim.


Av de 540 patienterna var 61 % män, 43 % var ≥ 65 år (medianåldern var 62 år [intervall 15‑89]) och 98 % var vita. Åttiotvå procent befann sig i stadium M1c, 73 % hade fått minst två och 32 % av patienterna hade fått tre eller fler tidigare systemiska behandlingar för avancerat malignt melanom. Fyrtiofem procent hade ECOG Performance Status på 1, 40 % hade förhöjt LDH och 23 % hade en BRAF-muterad tumör.


Det primära effektmåttet var PFS som bedömts med IRO enligt RECIST version 1.1 och OS. Sekundärt effektmått var ORR och svarsduration. Tabell 4 sammanfattar de viktigaste effektmåtten vid den finala analysen hos patienter som tidigare behandlats med ipilimumab och Kaplan‑Meier‑kurvan för PFS visas i Bild 3. Båda grupperna med pembrolizumab var överlägsna kemoterapi för PFS och man såg ingen skillnad mellan doserna av pembrolizumab. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan pembrolizumab och kemoterapi i den finala OS-analysen som inte justerats för eventuella störande effekter av att byta behandlingsgrupp (cross-over). Av de patienter som randomiserats till kemoterapigruppen gick 55 % över och fick därefter behandling med pembrolizumab.


Tabell 4: Effektresultat i KEYNOTE002

Effektmått

Pembrolizumab

2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka

n=180

Pembrolizumab

10 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka

n=181

Kemoterapi

n=179

PFS


Antal (%) patienthändelser

150 (83 %)

144 (80 %)

172 (96 %)

Hazard ratio*

(95 % KI)

0,58 (0,46; 0,73)

0,47 (0,37; 0,60)

---

p‑värde

< 0,001

< 0,001

---

Median i månader

(95 % KI)

2,9 (2,8; 3,8)

3,0 (2,8; 5,2)

2,8 (2,6; 2,8)

OS
Antal (%) patienthändelser

123 (68 %)

117 (65 %)

128 (72 %)

Hazard ratio*

(95 % KI)

0,86 (0,67; 1,10)

0,74 (0,57; 0,96)

---

p‑värde

0,1173

0,0106

---

Median i månader

(95 % KI)

13,4 (11,0; 16,4)

14,7 (11,3; 19,5)

11,0 (8,9; 13,8)

Bästa objektivt svar
ORR % (95 % KI)

22 % (16; 29)

28 % (21; 35)

5 % (2; 9)

Komplett svar %

3 %

7 %

0 %

Partiellt svar %

19 %

20 %

5 %

Svarsduration§
Median i månader (intervall)

22,8

(1,4+; 25,3+)

Ej uppnådd

(1,1+; 28,3+)

6,8

(2,8; 11,3)

% pågående vid 12 månader

73 %

79 %

0 %

* Hazard ratio (pembrolizumab jämfört med kemoterapi) baserat på stratifierad Cox proportional hazard model

† Baserat på stratifierat log-rank test

‡Ej statistiskt signifikant efter justering för mångfald

§ Baserat på patienter med ett bästa objektivt svar vilket bekräftats som komplett eller partiellt svar under den finala analysen

Baserat på Kaplan-Meier estimeringar


Bild 3: KaplanMeierkurva för progressionsfri överlevnad per behandlingsgrupp i KEYNOTE002 (intent to treat population)


Bild 3


KEYNOTE-001: Öppen studiemedmalignt melanompatienter som tidigare fått eller inte fått behandling med ipilimumab

Säkerhet och effekt av pembrolizumab hos patienter med avancerat malignt melanom utvärderades även i en öppen studie utan kontroller, KEYNOTE‑001. Effekt utvärderades hos 276 patienter från två definierade KEYNOTE‑001-kohorter, varav en inkluderade patienter som tidigare hade behandlats med ipilimumab (och om BRAF V600-mutations-positiva, med en BRAF- eller MEK-hämmare) och den andra inkluderade patienter som tidigare inte fått behandling med ipilimumab. Patienter randomiserades antingen till pembrolizumab i dosen 2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka eller till 10 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka. Patienterna behandlades med pembrolizumab till dess att sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet inträffade. Kliniskt stabila patienter med initiala tecken på sjukdomsprogression tilläts stå kvar på behandlingen tills sjukdomsprogression bekräftats. Exklusionskriterierna var liknande dem för KEYNOTE‑002.


Av de 89 patienter som fick 2 mg/kg kroppsvikt pembrolizumab och som tidigare behandlats med ipilimumab var 53 % män, 33 % var ≥ 65 år och medianåldern var 59 år (intervall 18‑88 år). Alla utom två patienter var vita. Åttiofyra procent befann sig i stadium M1c och 8 % av patienterna hade hjärnmetastaser i anamnesen. Sjuttio procent hade fått minst två och 35 % av patienterna hade fått tre eller fler tidigare systemiska behandlingar för avancerat melanom. BRAF-mutationer fanns rapporterade hos 13 % av studiepopulationen. Alla patienter med BRAF-muterade tumörer hade tidigare behandlats med en BRAF-hämmare.


Av de 51 patienter som fick 2 mg/kg kroppsvikt pembrolizumab och som inte tidigare fått behandling med ipilimumab var 63 % män, 35 % var ≥ 65 år och medianåldern var 60 år (intervall 35‑80 år). Alla utom en patient var vita. Sextiotre procent befann sig i stadium M1c och 2% av patienterna hade hjärnmetastaser i anamnesen. Fyrtiofem procent hade inte tidigare behandlats för avancerat malignt melanom. BRAF-mutationer rapporterades hos 20 (39 %) patienter. Bland patienter med BRAF-muterade tumörer, hade 10 (50 %) tidigare behandlats med en BRAF-hämmare.


Det primära effektmåttet var ORR bedömd genom oberoende granskning enligt RECIST 1.1. Sekundära effektmått var sjukdomskontroll (disease control rate; DCR; vilket inkluderade komplett svar, partiellt svar och stabil sjukdom), svarsduration, PFS och OS. Tumörsvar bedömdes med 12‑veckors intervall. Tabell 5 ger en sammanfattning av de huvudsakliga effektmåtten hos patienter som tidigare behandlats eller som inte tidigare behandlats med ipilimumab, och som behandlades med pembrolizumab i dosen 2 mg/kg kroppsvikt baserat på minst 30 månaders uppföljningstid för alla patienter.


Tabell 5: Effektresultat i KEYNOTE‑001

Effektmått

Pembrolizumab

2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka hos patienter som tidigare behandlats med ipilimumab

n=89

Pembrolizumab 2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka hos patienter som inte tidigare behandlats med ipilimumab

n=51

Bästa objektivt svar* med IROORR%, (95 % KI)

26 % (17; 36)

35 % (22; 50)

Komplett svar

7 %

12 %

Partiellt svar

19 %

24 %

Sjukdomskontroll%

48 %

49 %

Svarsduration§Median i månader (intervall)

30,5 (2,8+; 30,6+)

27,4 (1,6+; 31,8+)

% pågående vid 24 månader

75 %

71 %

PFSMedian i månader (95 % KI)

4,9 (2,8; 8,3)

4,7 (2,8; 13,8)

PFS-frekvens vid 12 månader

34 %

38 %

OSMedian i månader (95 % KI)

18,9 (11; NA)

28,0 (14; NA)

OS-frekvens vid 24 månader

44 %

56 %

*  Inkluderar patienter utan mätbar sjukdom vid studiestart enligt oberoende radiologi

†  IRO = Integrated radiology and oncologist utvärdering enligt RECIST 1.1

‡  Baserat på bästa svar i form av stabil sjukdom eller bättre.

§  Baserat på patienter med ett bekräftat svar enligt oberoende granskning, med start det datum svaret först registrerades; n=23 för patienter som tidigare behandlats med ipilimumab; n=18 för patienter som inte tidigare behandlats med ipilimumab

¶  Baserat på Kaplan-Meier estimeringar


Resultaten hos patienter som tidigare fått (n=84) eller inte fått (n=52) behandling med ipilimumab, som fick 10 mg/kg kroppsvikt pembrolizumab var 3:e vecka var likartade dem som sågs hos patienter som fick 2 mg/kg kroppsvikt pembrolizumab var 3:e vecka.


Subgruppsanalyser


BRAF-mutationsstatus i malignt melanom

En subgruppsanalys av KEYNOTE‑002 utfördes som en del av den finala analysen hos patienter som hade BRAF av vildtyp (n=414; 77 %) eller BRAF-mutation och tidigare behandlats med BRAF-hämmare (n=126; 23 %), se sammanfattning i Tabell 6.


Tabell 6: Effektresultat per BRAF-mutationsstatus i KEYNOTE002


BRAF av vildtyp

BRAF-mutation och tidigare behandling med BRAF-hämmare

Effektmått

Pembrolizumab

2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka (n=136)

Kemoterapi

(n=137)

Pembrolizumab

2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka (n=44)

Kemoterapi (n=42)

PFS Hazard ratio*

(95 % KI) 

0,50 (0,39; 0,66)

---

0,79 (0,50; 1,25)

---

OS Hazard ratio*

(95 % KI) 

0,78 (0,58; 1,04)

---

1,07 (0,64; 1,78)

---

ORR %

26 %

6 %

9 %

0 %

*  Hazard ratio (pembrolizumab jämfört med kemoterapi) baserat på stratifierad Cox proportional hazard model


En subgruppsanalys av KEYNOTE‑006 utfördes som del av den finala analysen hos patienter med BRAF av vildtyp (n=525; 63 %), med BRAF-mutationutan tidigare BRAF-behandling (n=163; 20 %) och med BRAF-mutation medtidigare BRAF-behandling (n=139; 17 %), se sammanfattning i Tabell 7.


Tabell 7: Effektresultat per BRAFmutationsstatus i KEYNOTE006


BRAF av vildtyp

BRAF-mutation utan tidigare behandling med BRAF‑hämmare

BRAF-mutation och tidigare behandling med BRAF‑hämmare

Effektmått

Pembrolizumab

10 mg/kg kroppsvikt varannan eller var 3:e vecka (poolad)

Ipilimumab (n=170)

Pembrolizumab

10 mg/kg kroppsvikt varannan eller var 3:e vecka (poolad)

Ipilimumab (n=55)

Pembrolizumab

10 mg/kg kroppsvikt varannan eller var 3:e vecka (poolad)

Ipilimumab (n=52)

PFS Hazard ratio*

(95 % KI) 

0,61 (0,49; 0,76)

---

0,52 (0,35; 0,78)

---

0,76 (0,51; 1,14)

---

OS Hazard ratio*

(95 % KI) 

0,68 (0,52; 0,88)

---

0,70 (0,40; 1,22)

---

0,66 (0,41; 1,04)

---

ORR %

38 %

14 %

41 %

15 %

24 %

10 %

* Hazard ratio (pembrolizumab jämfört med ipilimumab) baserat på stratifierad Cox proportional hazard model


PD‑L1-status i malignt melanom

En subgruppsanalysav KEYNOTE‑002 utfördes som en del av den finala analysen hos patienter som var PD‑L1-positiva (PD‑L1-uttryck hos ≥ 1 % av tumörceller och tumörassocierade immunceller i förhållande till alla livskraftiga tumörceller – MEL score) jämfört med PD‑L1-negativa. PD‑L1-uttryck testades retrospektivt genom immunhistokemisk (IHC) analys med 22C3 anti-PD‑L1-antikroppen. Bland de patienter som var utvärderbara för PD‑L1 uttryck (79 %), var 69 % (n=294) PD‑L1‑positiva och 31 % (n=134) var PD‑L1‑negativa. I Tabell 8 sammanfattas effektresultat baserat på förekomst av PD‑L1 uttryck.


Tabell 8: Effektresultat baserat på förekomst av PDL1 uttryck i KEYNOTE002

Effektmått

Pembrolizumab

2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka

Kemoterapi

Pembrolizumab

2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka

Kemoterapi


PD‑L1 positiva

PD‑L1 negativa

PFS Hazard ratio*

(95 % KI) 

0,55 (0,40; 0,76)

---

0,81 (0,50; 1,31)

---

OS Hazard ratio*

(95 % KI) 

0,90 (0,63; 1,28)

---

1,18 (0,70; 1,99)

---

ORR %

25 %

4 %

10 %

8 %

* Hazard ratio (pembrolizumab jämfört med kemoterapi) baserat på stratifierad Cox proportional hazard model


En subgruppsanalysav KEYNOTE‑006 utfördes som en del av den finala analysen hos patienter som var PD‑L1‑positiva (n=671; 80 %) jämfört med PD‑L1‑negativa (n=150; 18 %). Bland de patienter som var utvärderbara förPD‑L1-uttryck(98 %), var 82 % PD‑L1-positiva och 18 % var PD‑L1-negativa. I Tabell 9 sammanfattas effektresultat baserat på förekomst av PD‑L1 uttryck. 


Tabell 9: Effektresultat baserat på förekomst av PD‑L1 uttryck i KEYNOTE006

Effektmått

Pembrolizumab

10 mg/kg kroppsvikt varannan eller var 3:e vecka (poolad)

Ipilimumab

Pembrolizumab

10 mg/kg kroppsvikt varannan eller var 3:e vecka (poolad)

Ipilimumab


PDL1 positiva

PDL1 negativa

PFS Hazard ratio*

(95 % KI) 

0,53 (0,44; 0,65)

---

0,87 (0,58; 1,30)

---

OS Hazard ratio*

(95 % KI) 

0,63 (0,50; 0,80)

---

0,76 (0,48; 1,19)

---

ORR %

40 %

14 %

24 %

13 %

* Hazard ratio (pembrolizumab jämfört med ipilimumab) baserat på stratifierad Cox proportional hazard model


Okulärt melanom

Inga objektiva svar rapporterades hos 20 patienter med okulärt melanom som deltog i KEYNOTE‑001. Stabil sjukdom rapporterades hos 6 patienter.


KEYNOTE‑054: Placebokontrollerad studie av adjuvant behandling för patienter med komplett resekterat melanom

Effekten av pembrolizumab utvärderades i KEYNOTE‑054, en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för behandling av patienter med komplett resekterat melanom i stadium IIIA (> 1 mm metastas i lymfkörtel), IIIB eller IIIC. Totalt 1 019 vuxna patienter randomiserades (1:1) till att få behandling med 200 mg pembrolizumab var 3:e vecka (n=514) eller placebo (n=505) till och med sjukdomsåterfall eller oacceptabel toxicitet under maximalt ett års tid. Randomiseringen stratifierades enligt American Joint Committee on Cancer (AJCC), 7:e utgåvan, stadium (IIIA jämfört med IIIB jämfört med IIIC 1‑3 positiva lymfkörtlar jämfört med IIIC ≥ 4 positiva lymfkörtlar) och efter geografiskt område (Nordamerika, europeiska länder, Australien och andra utvalda länder). Patienterna måste ha genomgått dissektion av lymfkörtel och, om indicerat, strålning inom 13 veckor före start av behandling. Patienter exkluderades om de hade en aktiv autoimmun sjukdom, ett medicinskt tillstånd som krävde immunsuppression, mukosalt- eller okulärt melanom. Patienter som fått tidigare behandling för melanom utöver kirurgi eller interferon för tjocka primära melanom utan bevis för involverade lymfkörtlar exkluderades. Patienterna röntgades var 12:e vecka efter den första dosen av pembrolizumab under de första två åren följt av var 6:e månad från år 3 till 5, därefter årligen.


För de 1 019 patienterna var karakteristika vid studiestart: medianålder 54 år (25 % var ≥ 65 år), 62 % män och ECOG PS på 0 (94 %) respektive 1 (6 %). Sexton procent hade stadium IIIA, 46 % hade stadium IIIB, 18 % hade stadium IIIC (1-3 positiva lymfkörtlar) och 20 % hade stadium IIIC (≥ 4 positiva lymfkörtlar). Femtio procent var positiva för mutation i BRAF V600 och 44 % var BRAF‑vildtyp. Uttryck av PD‑L1 testades retrospektivt genom IHC med 22C3 anti‑PD‑L1‑antikroppen. Åttiofyra procent av patienterna hade melanom som var positivt för PD‑L1 (PD‑L1‑uttryck hos ≥ 1 % av tumörceller och tumörassocierade immunceller i förhållande till alla livskraftiga tumörceller). Samma bedömningssystem användes för metastaserat melanom (MEL score).


De primära effektmåtten var återfallsfri överlevnad (recurrence-free survival, RFS) konstaterad av prövaren, i hela populationen samt i populationen med PD‑L1‑positiva tumörer. RFS definerades som tiden från och med dagen för randomisering till dagen för första återfallet (lokala, regionala eller fjärrmetastaser) eller död, beroende på vilket som inträffade först. Sekundärt effektmått var fjärrmetastasfri överlevnad (distant metastasis-free survival, DMFS) och OS i hela populationen och i populationen med PD‑L1‑positiva tumörer. Vid tidpunkten för dessa analyser var OS inte formellt utvärderad. Studien demonstrerade initialt en statistiskt signifikant förbättring i RFS (HR 0,57; 98,4 %, KI 0,43; 0,74, p‑värde < 0,0001) för gruppen med patienter som randomiserades till att få pembrolizumab jämfört med placebo vid den fördefinerade interimsanalysen. Uppdaterade effektresultat med en median uppföljningstid på 45,5 månader sammanfattas i Tabell 10 och Bild 4 och bild 5.


Tabell 10: Effektresultat från KEYNOTE‑054

Effektmått

KEYTRUDA

200 mg var 3:e vecka

n=514

Placebo

n=505

RFS

Antal patienthändelser (%)

203 (40 %)

288 (57 %)

Median i månader (95 % KI)

Ej uppnådd

21,4 (16,3; 27,0)

Hazard ratio* (95 % KI)

0,59 (0,49; 0,70)

p‑värde (stratifierat log‑rank)

< 0,0001

DMFS

Antal patienthändelser (%)

173 (34 %)


245 (49 %)


Median i månader (95 % KI)

Ej uppnådd


40,0 (27,7; Ej uppnådd)


Hazard ratio* (95 % KI)

0,60 (0,49; 0,73)


p‑värde

(stratifierat log‑rank)

< 0,0001


* Baserat på stratifierad Cox proportional hazard model


Bild 4: Kaplan‑Meier‑kurva för återfallsfri överlevnad per behandlingsgrupp i KEYNOTE‑054 (intent to treat population)

Bild 4


Bild 5: Kaplan‑Meier‑kurva för fjärrmetastasfri överlevnad per behandlingsgrupp i KEYNOTE‑054 (intent to treat population)

kurva för fjärrmetastasfri överlevnad per behandlingsgrupp i KEYNOTE 054


Fördelarna för RFS och DMFS demonstrerades konsekvent i undergrupperna. Dessa inkluderade tumörens PD‑L1 uttryck, status för BRAF‑mutationerna och sjukdomsstadiet (enligt 7:e utgåvan av AJCC). Dessa resultat var konsekventa även efter att sjukdomsstadierna hade klassificerats om enligt den nuvarande 8:e utgåvan av AJCC, vilket undersöktes i en post‑hoc analys.


NSCLC

KEYNOTE‑024: Kontrollerad studie med behandlingsnaiva NSCLC-patienter

Säkerhet och effekt av pembrolizumab utvärderades i KEYNOTE‑024, en multicenter, öppen, kontrollerad klinisk studie för behandling av tidigare obehandlad metastaserad NSCLC. Patienterna uttryckte PD‑L1 med TPS ≥ 50 % baserat på PD‑L1 IHC 22C3 pharmDx-analys. Patienterna randomiserades (1:1) till att få pembrolizumab i dosen 200 mg var 3:e vecka (n=154) eller prövarens val av platinabaserad kemoterapi (n=151, däribland pemetrexed+karboplatin, pemetrexed+cisplatin, gemcitabin+cisplatin, gemcitabin+karboplatin eller paklitaxel+karboplatin. Patienter med NSCLC av icke-skivepiteltyp kunde få underhållsbehandling med pemetrexed.). Patienterna behandlades med pembrolizumab till dess att oacceptabel toxicitet eller sjukdomsprogression inträffade. Behandlingen kunde fortgå vid sjukdomsprogression om patienten var kliniskt stabil och om prövaren bedömde att behandlingen tillförde klinisk nytta. Patienter utan sjukdomsprogression kunde få behandling i upp till 24 månader. Från studien exkluderades patienter vars tumörer hade genomiska avvikelser i EGFR eller ALK; som hade autoimmun sjukdom vilken krävt systemisk behandling inom 2 år före behandlingsstart; med ett medicinskt tillstånd som krävt immunsuppressiv behandling eller patienter som hade fått mer än 30 Gy strålning mot thorax inom de föregående 26 veckorna. Utvärdering av tumörstatus utfördes var 9:e vecka. Patienter som fick kemoterapi och som drabbades av sjukdomsprogression (enligt oberoende verifiering) kunde tillåtas byta över till behandling med pembrolizumab.


För de 305 patienterna i KEYNOTE‑024 var karakteristika vid studiestart: medianålder 65 år (54 % var ≥ 65 år), 61 % män, 82 % vita och 15 % asiater. Trettiofem procent respektive 65 % hade en ECOG Performance Status på 0 respektive 1. Sjukdomskarakteristika inkluderade skivepitel (18 %), icke-skivepitel (82 %), M1 (99 %) och hjärnmetastaser (9 %).


Det primära effektmåttet var PFS bedömt vid blindad oberoende central granskning (BICR) enligt RECIST 1.1. Sekundära effektmått var OS och ORR (bedömt vid BICR enligt RECIST 1.1). Tabell 11 sammanfattar de viktigaste effektmåtten hos hela intent to treat (ITT) populationen. Resultaten för PFS och ORR är rapporterade från en interimsanalys vid en medianuppföljningstid på 11 månader. Resultaten för OS är rapporterade från den finala analysen vid en medianuppföljningstid på 25 månader.


Tabell 11: Effektmått i KEYNOTE024

Effektmått

Pembrolizumab

200 mg var 3:e vecka

n=154

Kemoterapi


n=151

PFSAntal (%) patienthändelser

73 (47 %)

116 (77 %)

Hazard ratio* (95 % KI)

0,50 (0,37; 0,68) 

p‑värde

< 0,001

Median i månader (95 % KI)

10,3 (6,7; NA)

6,0 (4,2; 6,2)

OSAntal (%) patienthändelser

73 (47 %)

96 (64 %)

Hazard ratio* (95 % KI)

0,63 (0,47; 0,86)

p‑värde­

0,002

Median i månader (95 % KI)

30,0 (18,3; NA)

14,2

(9,8; 19,0)

Objektiv svarsfrekvensORR % (95 % KI)

45 % (37; 53)

28 % (21; 36)

Komplett svar %

4 %

1 %

Partiellt svar %

41 %

27 %

SvarsdurationMedian i månader (intervall)

Ej uppnådd

(1,9+; 14,5+)

6,3

(2,1+; 12,6+)

% med duration ≥ 6 månader

88 %§

59 %

* Hazard ratio (pembrolizumab jämfört med kemoterapi) baserat på stratifierad Cox proportional hazard model

†­ Baserat på stratifierat log-rank test
‡ Baserat på patienter med ett bästa objektivt svar vilket bekräftats som komplett eller partiellt svar

§ Baserat på Kaplan-Meier-estimeringar; inkluderar 43 patienter med svar på 6 månader eller längre

¶ Baserat på Kaplan-Meier-estimeringar; inkluderar 16 patienter med svar på 6 månader eller längre

NA = not available (inte tillgängliga data)


Bild 6: KaplanMeierkurva för progressionsfri överlevnad per behandlingsgrupp i KEYNOTE024 (intent to treat population)

Bild 5

Bild 7: KaplanMeierkurva för total överlevnad per behandlingsgrupp i

KEYNOTE024 (intent to treat population)

BILD 6


I en subgruppsanalys observerades en minskad överlevnadsfördel med pembrolizumab jämfört mot kemoterapi för det låga antalet patienter som aldrig rökt. Emellertid, med anledning av det låga antalet patienter, kan inga definitiva slutsatser dras från dessa data.


KEYNOTE-042: Kontrollerad studie med behandlingsnaiva NSCLC‑patienter

Säkerhet och effekt av pembrolizumab utvärderades även i KEYNOTE‑042, en multicenter, kontrollerad klinisk studie för behandling av tidigare obehandlad lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC. Studiedesignen liknade den för KEYNOTE-024, förutom att patienterna hade ett PD-L1 uttryck med TPS ≥ 1 % baserat på PD‑L1 IHC 22C3 pharmDx-analys. Patienterna randomiserades (1:1) till att få pembrolizumab i dosen 200 mg var 3:e vecka (n=637) eller prövarens val av platinabaserad kemoterapi (n=637, däribland pemetrexed+karboplatin eller paklitaxel+karboplatin. Patienter med NSCLC av icke-skivepiteltyp kunde få underhållsbehandling med pemetrexed.). Utvärdering av tumörstatus utfördes var 9:e vecka under de första 45 veckorna och därefter var 12:e vecka.


Bland de 1 274 patienterna i KEYNOTE‑042, hade 599 (47 %) tumörer som uttryckte PD-L1 med TPS ≥ 50 % baserat på PD‑L1 IHC 22C3 pharmDx-analys. Karakteristika vid studiestart för dessa 599 patienter inkluderade: medianålder 63 år (45 % var ≥ 65 år), 69 % män, 63 % vita och 32 % asiater, 17 % spansktalande eller latinamerikaner, och ECOG performance status var 0 respektive 1 hos 31 % respektive 69 %. Sjukdomskarakteristika var skivepitel (37 %) och icke‑skivepitel (63 %), stadium IIIA (0,8 %), stadium IIIB (9 %), stadium IV (90 %) och behandlade hjärnmetastaser (6 %).


Primärt effektmått var OS. Sekundära effektmått var PFS och ORR (bedömt vid BICR enligt RECIST 1.1). Studien visade en statisktiskt signifikant förbättring av OS hos patienter vars tumörer uttryckte PD-L1 med TPS ≥ 1 % som randomiserats till pembrolizumab som monoterapi jämfört med kemoterapi (HR 0,82; 95 % KI 0,71; 0,93 vid den finala analysen) och hos patienter vars tumörer uttryckte PD-L1 med TPS ≥ 50 % som randomiserats till pembrolizumab som monoterapi jämfört med kemoterapi. Tabell 12 sammanfattar de viktigaste effektmåtten för populationen med TPS ≥ 50 % vid den finala analysen utförd vid en median uppföljningstid på 15,4 månader. Kaplan-Meier-kurvan för OS för populationen med TPS ≥ 50 % baserat på den finala analysen visas i Bild 8.


Tabell 12: Effektresultat (PD‑L1 TPS ≥ 50 %) i KEYNOTE‑042

Effektmått

Pembrolizumab

200 mg var 3:e vecka

n=299

Kemoterapi

n=300

OS

Antal (%) patienthändelser

180 (60 %)

220 (73 %)

Hazard ratio* (95 % KI)

0,70 (0,58; 0,86)

p-värde­

0,0003

Median i månader (95 % KI)

20,0 (15,9; 24,2)

12,2 (10,4; 14,6)

PFS

Antal (%) patienthändelser

238 (80 %)

250 (83 %)

Hazard ratio* (95 % KI)

0,84 (0,70; 1,01)

Median i månader (95 % KI)

6,5 (5,9; 8,5)

6,4 (6,2; 7,2)

Objektiv svarsfrekvens

ORR % (95 % KI)

39 % (34; 45)

32 % (27; 38)

Komplett svar %

1 %

0,3 %

Partiellt svar %

38 %

32 %

Svarsduration

Median i månader (intervall)

22,0

(2,1+; 36,5+)

10,8

(1,8+; 30,4+)

% med duration ≥ 18 månader

57 %

34 %

* Hazard ratio (pembrolizumab jämfört med kemoterapi) baserat på stratifierad Cox proportional hazard model

­ Baserat på stratifierat log‑rank test

Baserat på patienter med ett bästa objektivt svar vilket bekräftats som komplett eller partiellt svar

Bild 8: Kaplan-Meier-kurva för total överlevnad per behandlingsgrupp i KEYNOTE‑042 (patienter med PD-L1 uttryck TPS ≥ 50 %, intent to treat population)

Bilden visar Kaplan-Meier-kurva

Resultaten från en post hoc-undersökande subgruppsanalys indikerade en trend mot minskad överlevnadsfördel för pembrolizumab jämfört med kemoterapi under både de första 4 månaderna och under hela behandlingstiden hos patienter som var icke-rökare. På grund av den undersökande karaktären i denna subgruppsanalys, kan dock inga definitiva slutsatser dras.


KEYNOTE‑189: Kontrollerad studie av kombinationsbehandling hos behandlingsnaiva patienter med NSCLC av icke‑skivepiteltyp

Effekten av pembrolizumab i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed undersöktes i KEYNOTE‑189, en randomiserad, dubbelblind multicenterstudie med aktiv kontroll. Viktiga inklusionskriterier var metastaserad NSCLC av icke‑skivepiteltyp, ingen tidigare systemisk behandling av metastaserad NSCLC och inga genomiska avvikelser i EGFR eller ALK. Från studien exkluderades patienter som hade autoimmun sjukdom vilken krävt systemisk behandling inom 2 år före behandlingsstart; med ett medicinskt tillstånd som krävt immunsuppressiv behandling eller patienter som hade fått mer än 30 Gy strålning mot thorax inom de föregående 26 veckorna. Patienterna randomiserades (2:1) till en av följande regimer:

 • Pembrolizumab 200 mg med pemetrexed 500 mg/m2 och prövarens val av cisplatin 75 mg/m2 eller karboplatin AUC 5 mg/ml/min intravenöst var 3:e vecka i 4 cykler följt av pembrolizumab 200 mg och pemetrexed 500 mg/m2 intravenöst var 3:e vecka (n=410)

 • Placebo med pemetrexed 500 mg/m2 och prövarens val av cisplatin 75 mg/m2 eller karboplatin AUC 5 mg/ml/min intravenöst var 3:e vecka i 4 cykler följt av placebo och pemetrexed 500 mg/m2 intravenöst var 3:e vecka (n=206)

Behandling med pembrolizumab fortsatte till sjukdomsprogression fastställd av prövaren enligt RECIST 1.1, oacceptabel toxicitet eller maximalt 24 månader. Administrering av pembrolizumab kunde tillåtas trots RECIST‑definierad sjukdomsprogression vid BICR eller trots utsättning av pemetrexed om patienten var kliniskt stabil och om prövaren bedömde att patienten hade klinisk nytta av behandlingen. För patienter som slutförde 24 månaders behandling eller uppvisade ett komplett svar kunde behandling med pembrolizumab återinsättas vid sjukdomsprogression och administreras igen, under maximalt 1 års tid. Bedömning av tumörstatus gjordes vid vecka 6 och vecka 12 och därefter var 9:e vecka. Patienter som fått placebo plus kemoterapi och som drabbades av sjukdomsprogression (enligt oberoende verifiering) erbjöds pembrolizumab som monoterapi.


För de 616 patienterna i KEYNOTE‑189 var karakteristika vid studiestart: medianålder 64 år (49 % 65 år eller äldre), 59 % män, 94 % vita och 3 % asiater. Fyrtiotre procent respektive 56 % hade en ECOG Performance Status på 0 respektive 1, 31 % var PD‑L1‑negativa (TPS < 1 %) och 18 % hade hjärnmetastaser (behandlade eller obehandlade).


De primära effektmåtten var OS och PFS (som bedömts vid BICR enligt RECIST 1.1). Sekundära effektmått var ORR och svarsduration, som bedömts vid BICR enligt RECIST version 1.1. Tabell 13 sammanfattar de viktigaste effektmåtten och bild 9 och 10 visar Kaplan‑Meier‑kurvor för OS och PFS baserat på den finala analysen med en mediantid för uppföljning på 18,8 månader.


Tabell 13: Effektresultat i KEYNOTE‑189

Effektmått

Pembrolizumab + Platinabaserad kemoterapi med Pemetrexed

n=410

Placebo + Platinabaserad kemoterapi med Pemetrexed

n=206

OS*Antal (%) patienthändelser

258 (63 %)

163 (79 %)

Hazard ratio (95 % KI)

0,56 (0,46; 0,69)

p‑värde­‡

<0,00001

Median i månader (95 % KI)

22,0

(19,5; 24,5)

10,6

(8,7; 13,6)

PFSAntal (%) patienthändelser

337 (82 %)

197 (96 %)

Hazard ratio (95 % KI)

0,49 (0,41; 0,59)

p‑värde­­­‡

<0,00001

Median i månader (95 % KI)

9,0 (8,1;10,4)

4,9 (4,7; 5,5)

Objektiv svarsfrekvensORR§ % (95 % KI)

48 % (43; 53)

20 % (15; 26)

Komplett svar %

1,2 %

0,5 %

Partiellt svar %

47 %

19 %

p‑värde 

<0,0001

SvarsdurationMedian i månader (intervall)

12,5

(1,1+; 34,9+)

7,1

(2,4+; 27,8+)

% med duration ≥ 12 månader#

53 %

27 %

* Totalt 113 patienter (57 %) som avslutade behandlingen i behandlingsgruppen som fick placebo plus kemoterapi gick över till att få pembrolizumab som monoterapi eller en checkpointhämmare som efterföljande behandling.

Baserat på stratifierad Cox proportional hazard model

Baserat på stratifierat log‑rank test 

§ Baserat på patienter med ett bästa objektivt svar vilket bekräftats som komplett eller partiellt svar

Baserat på metod av Miettinen och Nurminen stratifierat efter PD‑L1-status, platinabaserad kemoterapi och rökningsstatus

# Baserat på Kaplan-Meier-estimeringar


Bild 9: Kaplan‑Meier‑kurva för total överlevnad per behandlingsgrupp i

KEYNOTE‑189 (intent to treat population)

Kaplan Meier kurva för total överlevnad per behandlingsgrupp i KEYNOTE 189 (intent to treat population)

Bild 10: Kaplan‑Meier‑kurva för progressionsfri överlevnad per behandlingsgrupp i KEYNOTE‑189 (intent to treat population)

Kaplan Meier kurva för progressionsfri överlevnad per behandlingsgrupp i KEYNOTE 189 (intent to treat population)

En analys genomfördes i KEYNOTE‑189 för patienter som hade PD‑L1 TPS < 1 % [pembrolizumab+kemoterapi: n=127 (31 %) jämfört med kemoterapi: n=63 (31 %)], TPS 1‑49 % [pembrolizumab+kemoterapi: n=128 (31 %) jämfört med kemoterapi: n=58 (28 %)] eller ≥ 50 % [pembrolizumab+kemoterapi: n=132 (32 %) jämfört med kemoterapi: n=70 (34 %)] (se Tabell 14).


Tabell 14: Effektresultat per PD‑L1‑uttryck i KEYNOTE‑189*

Effektmått

Pembrolizumab + kemoterapi

Kemoterapi

Pembrolizumab + kemoterapi

Kemoterapi

Pembrolizumab + kemoterapi

Kemoterapi


TPS < 1 %

TPS 1 till 49 %

TPS ≥ 50 %

OS Hazard ratio

(95 % KI) 

0,51 (0,36; 0,71)

0,66 (0,46; 0,96)

0,59 (0,40; 0,86)

PFS Hazard ratio

(95 % KI) 

0,67 (0,49; 0,93)

0,53 (0,38; 0,74)

0,35 (0,25; 0,4+)

ORR %

33 %

14 %

50 %

21 %

62 %

26 %

* Baserat på den finala analysen

Hazard ratio (pembrolizumab + kemoterapi jämfört med kemoterapi) baserat på stratifierad Cox proportional hazard model

Vid den finala analysen hade totalt 57 patienter med NSCLC i åldern ≥ 75 år inkluderats i studien KEYNOTE‑189 (35 patienter i gruppen som fick kombinationsbehandling med pembrolizumab och 22 patienter i kontrollgruppen). I denna studiesubgrupp rapporterades HR=1,54 [95 % KI 0,76; 3,14] i OS och HR=1,12 [95 % KI 0,56; 2,22] i PFS för kombinationsbehandling med pembrolizumab jämfört med kemoterapi. Data är för begränsade för att kunna dra slutsatser avseende effekt och säkerhet av pembrolizumab i kombination med platinabaserad kemoterapi för denna patientpopulation.


KEYNOTE‑407: Kontrollerad studie av kombinationsbehandling hos behandlingsnaiva patienter med NSCLC av skivepiteltyp

Effekten av pembrolizumab i kombination med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab‑paklitaxel utvärderades i KEYNOTE‑407, en randomiserad, dubbelblind, multicenter, placebokontrollerad studie. Det huvudsakliga inklusionskriterierna för denna studie var metastaserad NSCLC av skivepiteltyp oavsett tumörens uttryck av PD‑L1 samt avsaknad av tidigare systemisk behandling för metastaserad sjukdom. Från studien exkluderades patienter med autoimmun sjukdom vilken krävt systemisk behandling inom 2 år före behandlingsstart; med ett medicinskt tillstånd som krävt immunsuppressiv behandling eller patienter som hade fått mer än 30 Gy strålning mot thorax inom de föregående 26 veckorna. Randomiseringen stratifierades efter tumörens uttryck av PD‑L1 (TPS < 1 % [negativ] eller TPS ≥ 1 %), prövarens val av paklitaxel eller nab‑paklitaxel samt geografiskt område (östra Asien mot icke‑östra Asien). Patienter randomiserades (1:1) till en av följande behandlingsgrupper med behandling via intravenös infusion:

 • Pembrolizumab 200 mg och karboplatin AUC 6 mg/ml/min på dag 1 av varje 21‑dagarscykel i 4 cykler och paklitaxel 200 mg/m2 på dag 1 av varje 21‑dagarscykel i 4 cykler alternativt nab‑paklitaxel 100 mg/m2 på dag 1, 8 och 15 av varje 21‑dagarscykel i 4 cykler, följt av pembrolizumab 200 mg var 3:e vecka. Pembrolizumab administrerades före kemoterapi på dag 1.

 • Placebo och karboplatin AUC 6 mg/ml/min på dag 1 av varje 21‑dagarscykel i 4 cykler och paklitaxel 200 mg/m2 på dag 1 av varje 21‑dagarscykel i 4 cykler alternativt nab‑paklitaxel 100 mg/m2 på dag 1, 8 och 15 av varje 21‑dagarscykel i 4 cykler, följt av placebo var 3:e vecka.

Behandling med pembrolizumab eller placebo fortsatte till progression av sjukdom bedömt vid BICR enligt RECIST 1.1, oacceptabel toxicitet eller maximalt 24 månader. Administrering av pembrolizumab var tillåten bortom RECIST-definierad sjukdomsprogression om patienten var kliniskt stabil och om prövaren bedömde att patienten hade klinisk nytta.


Patienter i gruppen som fick placebo erbjöds pembrolizumab som monoterapi vid sjukdomsprogression.


Bedömning av tumörstatus genomfördes var 6:e vecka fram till och med vecka 18, var 9:e vecka fram till och med vecka 45 och därefter var 12:e vecka.


Totalt 559 patienter randomiserades. Karakteristika för populationen var: medianålder 65 år (intervall: 29 till 88), 55 % var 65 år eller äldre, 81 % män, 77 % vita, 29 % respektive 71 % hade en ECOG Performance status på 0 respektive 1 och 8 % hade behandlade hjärnmetastaser vid studiestart. Trettiofem procent hade tumörer med PD‑L1 uttryck motsvarande TPS < 1 % (negativa), 19 % var från östra Asien och 60 % fick paklitaxel.


De primära effektmåtten var OS och PFS (bedömt vid BICR enligt RECIST version 1.1). Sekundära effektmått var ORR och svarsduration, bedömt vid BICR enligt RECIST version 1.1. Tabell 15 sammanfattar de huvudsakliga effektmåtten och bild 11 och 12 visar Kaplan-Meier-kurvor för OS och PFS baserat på den finala analysen med en mediantid för uppföljning på 14,3 månader..


Tabell 15: Effektresultat i KEYNOTE‑407

Effektmått

Pembrolizumab

Karboplatin

Paklitaxel/nabpaklitaxel

n=278

Placebo

Karboplatin

Paklitaxel/nabpaklitaxel

n=281

OS*


Antal händelser (%)

168 (60 %)

197 (70 %)

Median i månader (95 % KI)

17,1 (14,4; 19,9)

11,6 (10,1; 13,7)

Hazard ratio (95 % KI)

0,71 (0,58; 0,88)

p‑värde­

0,0006

PFS


Antal händelser (%)

217 (78 %)

252 (90 %)

Median i månader (95 % KI)

8,0 (6,3; 8,4)

5,1 (4,3; 6,0)

Hazard ratio (95 % KI)

0,57 (0,47; 0,69)

p‑värde­‡

< 0,0001

Objektiv svarsfrekvens


ORR % (95 % KI)

63 % (57; 68)

38 % (33; 44)

Komplett svar %

2,2 %

3,2 %

Partiellt svar %

60 %

35 %

p‑värde§

< 0,0001

Svarsduration


Median svarsduration i månader (intervall)

8,8 (1,3+; 28,4+)

4,9 (1,3+; 28,3+)

% med duration ≥ 12 månader

38 %

25 %

* Totalt 138 patienter (51 %) som avslutade behandlingen i behandlingsgruppen som fick placebo plus kemoterapi gick över till att få pembrolizumab som monoterapi eller en checkpointhämmare som efterföljande behandling.

­­ Baserat på stratifierad Cox proportional hazard model

‡ Baserat på stratifierat log-rank test

§ Baserat på metod av Miettinen och Nurminen

Baserat på Kaplan-Meier estimeringar


Bild 11: KaplanMeierkurva för total överlevnad i KEYNOTE‑407

Kaplan Meier kurva för total överlevnad i KEYNOTE 407


Bild 12: KaplanMeierkurva för progressionsfri överlevnad i KEYNOTE‑407

Kaplan Meier kurva för progressionsfri överlevnad i KEYNOTE 407


En analys genomfördes i KEYNOTE‑407 på patienter med uttryck av PD‑L1 motsvarande TPS < 1 % [behandlingsgruppen som fick pembrolizumab plus kemoterapi: n = 95 (34 %) jämfört med behandlingsgruppen som fick placebo plus kemoterapi: n = 99 (35 %)], TPS 1 % till 49 % [behandlingsgruppen som fick pembrolizumab plus kemoterapi: n = 103 (37 %) jämfört med behandlingsgruppen som fick placebo plus kemoterapi: n = 104 (37 %)] eller TPS ≥ 50 % [behandlingsgruppen som fick pembrolizumab plus kemoterapi: n = 73 (26 %) jämfört med behandlingsgruppen som fick placebo plus kemoterapi: n = 73 (26 %)] (se Tabell 16).


Tabell 16: Effektresultat per PDL1uttryck i KEYNOTE‑407*

Effektmått

Pembrolizumab kombinations-behandling

Kemoterapi

Pembrolizumab kombinations-behandling

Kemoterapi

Pembrolizumab kombinations-behandling

Kemoterapi


TPS < 1 %

TPS 1 till 49 %

TPS ≥ 50 %

OS Hazard ratio

(95 % KI) 

0,79 (0,56; 1,11)

0,59 (0,42; 0,84)

0,79 (0,52; 1,21)

PFS Hazard ratio

(95 % KI) 

0,67 (0,49; 0,91)

0,52 (0,38; 0,71)

0,43 (0,29; 0,63)

ORR %

67 %

41 %

55 %

42 %

64 %

30 %

* Baserat på den finala analysen

Hazard ratio (pembrolizumab kombinationsbehandling jämfört med kemoterapi) baserat på stratifierad Cox proportional hazard model

Vid den finala analysen hade totalt 65 patienter med NSCLC i åldern ≥ 75 år inkluderats i studien KEYNOTE‑407 (34 i gruppen som fick kombinationsbehandling med pembrolizumab och 31 i kontrollgruppen). I denna studiesubgrupp rapporterades HR=0,81 [95 % KI 0,43; 1,55] i OS, HR=0,61 [95 % KI 0,34; 1,09] i PFS och en ORR på 62 % och 45 % för kombinationsbehandlingen med pembrolizumab respektive kemoterapi. Data avseende effekt och säkerhet av pembrolizumab i kombination med platinabaserad kemoterapi är för denna patientpopulation begränsade.


KEYNOTE‑010: Kontrollerad studie med NSCLC-patienter som tidigare behandlats med kemoterapi

Säkerhet och effekt av pembrolizumab utvärderades i KEYNOTE‑010, en multicenter, öppen, kontrollerad klinisk studie för behandling av avancerad NSCLC hos patienter som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi. Patienterna uttryckte PD‑L1 med TPS ≥ 1 % baserat på PD‑L1 IHC 22C3 pharmDx-analys. Patienter med aktiverande mutationer i EGFR eller translokationer i ALK hade tidigare, innan start av behandling med pembrolizumab, progredierat i sin sjukdom under behandling med för dessa mutationer godkänd terapi. Patienterna randomiserades (1:1:1) till att få pembrolizumab i dosen 2 mg/kg kroppsvikt (n=344) eller 10 mg/kg kroppsvikt (n=346) var 3:e vecka eller docetaxel i dosen 75 mg/m2 var 3:e vecka (n=343) till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Från studien exkluderades patienter med autoimmun sjukdom; med ett medicinskt tillstånd som krävt immunsuppressiv behandling eller patienter som hade fått mer än 30 Gy strålning mot thorax inom de föregående 26 veckorna. Utvärdering av tumörstatus utfördes var 9:e vecka.


Karakteristika för populationen vid studiestart: medianålder 63 år (42 % var ≥ 65 år), 61 % män, 72 % vita och 21 % asiater. Trettiofyra procent respektive 66 % hade en ECOG Performance Status på 0 respektive 1. Sjukdomskarakteristika inkluderade: skivepitel (21 %), icke‑skivepitel (70 % ), stadium IIIA (2 %), stadium IIB (7 %), stadium IV (91 %), stabila hjärnmetastaser (15 %) och förekomsten av mutationer var EGFR (8 %) eller ALK (1 %). Tidigare behandling inkluderade platinabaserad kemoterapi (100 %); patienterna hade fått en (69 %) eller ≥ 2 (29 %) tidigare behandlingslinjer.


De primära effektmåtten var OS och PFS bedömt vid BICR enligt RECIST version 1.1. Sekundära effektmått var ORR och svarsduration. Tabell 17 sammanfattar de viktigaste effektmåtten hos hela populationen (TPS ≥ 1 %) samt hos patienter med

50 %, och i Bild 13 visas Kaplan‑Meier‑kurvan för OS (TPS ≥ 1 %), baserat på en final analys med en mediantid för uppföljning på 42,6 månader.


Tabell 17: Svar på pembrolizumab 2 eller 10 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka hos tidigare behandlade patienter med NSCLC i KEYNOTE‑010

Effektmått

Pembrolizumab 2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka

Pembrolizumab 10 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka

Docetaxel

75 mg/m2 var 3:e vecka

TPS ≥ 1 %
Antal patienter

344

346

343

OS
Antal (%) patienthändelser

284 (83 %)

264 (76 %)

295 (86 %)

Hazard ratio* (95 % KI)

0,77 (0,66; 0,91)

0,61 (0,52; 0,73)

---

p‑värde­

0,00128

< 0,001

---

Median i månader (95 % KI)

10,4 (9,5; 11,9)

13,2 (11,2; 16,7)

8,4 (7,6; 9,5)

PFS
Antal (%) patienthändelser

305 (89 %)

292 (84 %)

314 (92 %)

Hazard ratio* (95 % KI)

0,88 (0,75; 1,04)

0,75 (0,63; 0,89)

---

p‑värde­

0,065

< 0,001

---

Median i månader (95 % KI)

3,9 (3,1; 4,1)

4,0 (2,7; 4,5)

4,1 (3,8; 4,5)

Objektiv svarsfrekvens
ORR % (95 % KI)

20 % (16; 25)

21 % (17; 26)

9 % (6; 13)

Komplett svar %

2 %

3 %

0 %

Partiellt svar %

18 %

18 %

9 %

Svarsduration‡,§
Median i månader (intervall)

Ej uppnådd

(2,8; 46,2+)

37,8

(2,0+; 49,3+)

7,1

(1,4+; 16,8)

% pågående

42 %

43 %

6 %

TPS ≥ 50 %
Antal patienter

139

151

152

OS
Antal (%) patienthändelser

97 (70 %)

102 (68 %)

127 (84 %)

Hazard ratio* (95 % KI)

0,56 (0,43; 0,74)

0,50 (0,38; 0,65)

---

p‑värde­

< 0,001

< 0,001

---

Median i månader (95 % KI)

15,8 (10,8; 22,5)

18,7 (12,1; 25,3)

8,2 (6,4; 9,8)

PFS
Antal (%) patienthändelser

107 (77 %)

115 (76 %)

138 (91 %)

Hazard ratio* (95 % KI)

0,59 (0,45; 0,77)

0,53 (0,41; 0,70)

---

p‑värde­

< 0,001

< 0,001

---

Median i månader (95 % KI)

5,3 (4,1; 7,9)

5,2 (4,1; 8,1)

4,2 (3,8; 4,7)

Objektiv svarsfrekvens
ORR % (95 % KI)

32 % (24; 40)

32 % (25; 41)

9 % (5; 14)

Komplett svar %

4 %

4 %

0 %

Partiellt svar %

27 %

28 %

9 %

Svarsduration‡,§
Median i månader (intervall)

Ej uppnådd

(2,8; 44,0+)

37,5

(2,0+; 49,3+)

8,1

(2,6; 16,8)

% pågående

55 %

47 %

8 %

* Hazard ratio (pembrolizumab jämfört med docetaxel) baserat på stratifierad Cox proportional hazard model

­­† Baserat på stratifierat log-rank test

‡Bedömt vid BICR enligt RECIST 1.1

§ Baserat på patienter med ett bästa objektivt var vilket bekräftats som komplett eller partiellt svar

Pågående svar inkluderar alla svarande som vid tidpunkten för analysen var vid liv, progressionsfria, inte påbörjat några nya cancerbehandlingar och inte hade förlorats för uppföljning.


Bild 13: KaplanMeierkurva för total överlevnad per behandlingsgrupp i

KEYNOTE‑010 (patienter med uttryck av PD‑L1, TPS ≥ 1 % intent to treat population)

Bild 11


Effektmåtten var likvärdiga för de båda behandlingsgrupperna; pembrolizumab 2 mg/kg kroppsvikt respektive 10 mg/kg kroppsvikt. Effektmåttet för OS var oberoende av åldern på tumörvävnaden (färsk kontra arkivvävnad), baserat på en jämförelse mellan grupperna.


I subgruppsanalyser observerades en minskad överlevnadsfördel med pembrolizumab jämfört mot docetaxel för patienter som aldrig rökt eller patienter vars tumörer hade EGFR-aktiverande mutationer och som tidigare fått åtminstone platinabaserad kemoterapi och en tyrosinkinashämmare. Emellertid, med anledning av det låga antalet patienter kan inga definitiva slutsatser dras från dessa data.


Effekt och säkerhet av pembrolizumab hos patienter med tumörer som inte uttrycker PD‑L1 har ej fastställts.


Klassiskt Hodgkins lymfom

KEYNOTE‑204: Kontrollerad studie hos patienter med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL)

Effekten av pembrolizumab utvärderades i KEYNOTE‑204, en öppen, randomiserad och aktiv kontrollerad studie med 304 patienter med recidiverande eller refraktär cHL. Patienter med aktiv, icke‑infektiös pneumonit, en allogen HSCT inom de senaste 5 åren (eller > 5 år men med symtom av GVHD), aktiv autoimmun sjukdom, ett medicinskt tillstånd som krävde immunsuppressiv behandling eller aktiv infektion som krävde systemisk behandling exkluderades. Randomiseringen stratifierades efter tidigare ASCT (ja eller nej) och sjukdomsstatus efter första behandlingen (primärt refraktär jämfört med recidiv som uppträder mindre än 12 månader efter avslutad behandling jämfört med recidiv som uppträder 12 månader eller senare efter avslutad behandling). Patienterna randomiserades (1:1) till en av följande behandlingsgrupper:

 • Pembrolizumab 200 mg intravenöst var 3:e vecka

 • Brentuximab vedotin (BV) 1,8 mg/kg kroppsvikt intravenöst var 3:e vecka.


Patienterna fick 200 mg pembrolizumab intravenöst var 3:e vecka till dess att sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet inträffade, eller maximalt 35 behandlingscykler. Data är för närvarande begränsade beträffande svarsduration efter utsättning av pembrolizumab vid cykel 35. Svar utvärderades var 12:e vecka, med en första planerad utvärdering vid vecka 12 efter behandlingsstart.


Bland de 304 patienterna i KEYNOTE‑204 ingår en undergrupp med 112 patienter som inte svarat på en transplatation innan inkludering och 137 som inte svarat på 2 eller fler tidigare behandlingsregimer och som vid tiden för inkludering var exkluderade för ASCT. Karakteristika vid studiestart för dessa 249 patienter var: medianålder 34 år (11 % var ≥ 65 år), 56 % män, 80 % vita och 7 % asiater och 58 % respektive 41 % hade en ECOG Performance Status på 0 respektive 1. Ungefär 30 % var refraktära mot den första kemoterapin och ~ 45 % hade tidigare fått ASCT. Nodulär skleros var den mer representerade histologiska subtypen (~ 81 %) av cHL och bulkig sjukdom, B symtom och benmärgspåverkan förekom hos ungefär 21 %, 28 % respektive 4 % av patienterna.


Primärt effektmått var PFS och sekundärt effektmått var ORR, och båda bedömdes vid BICR enligt kriterierna utfärdade av International Working Group (IWG), reviderade 2007. Det ytterligare primära effektmåttet OS var inte formellt utvärderat vid tidpunkten för analysen. För intent to treat (ITT) populationen var median uppföljningstid 24,9 månader (intervall: 1,8‑42,0 månader) för 151 patienter behandlade med pembrolizumab. Den initiala analysen resulterade i ett HR för PFS på 0,65 (95 % KI: 0,48; 0,88) med ett ensidigt p-värde på 0,0027. ORR var 66 % för pembrolizumab jämfört med 54 % för standardbehandling med ett p-värde på 0,0225. Tabell 18 sammanfattar effektmåtten i undergruppen. Effektmåtten i denna undergrupp överensstämde med ITT‑populationen. Kaplan‑Meier‑kurvan för PFS för denna undergrupp visas i Bild 14.


Tabell 18: Effektmått för patienter med cHL som inte svarat på en transplantation innan inkludering eller som inte svarat på 2 eller fler tidigare behandlingsregimer och som exkluderats från ASCT i KEYNOTE‑204

Effektmått

Pembrolizumab

200 mg var
3:e vecka

n=124

Brentuximab

vedotin

1,8 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka

n=125

PFS

Antal (%) patienthändelser

68 (55 %)

75 (60 %)

Hazard ratio* (95 % KI)

0,66 (0,47; 0,92)

Median i månader (95 % KI)

12,6 (8,7; 19,4)

8,2 (5,6; 8,8)

Objektiv svarsfrekvens

ORR % (95 % KI)

65 % (56,3; 73,6)

54 % (45,3; 63,3)

Komplett svar

27 %

22 %

Partiellt svar

39 %

33 %

Stabil sjukdom

12 %

23 %

Svarsduration

Median i månader (intervall)

20,5 (0,0+; 33,2+)

11,2 (0,0+; 33,9+)

Antal (%) patienter med duration ≥ 6 månader

53 (80,8 %)

28 (61,2 %)

Antal (%) patienter med duration ≥ 12 månader

37 (61,7 %)

17 (49,0 %)

* Baserat på stratifierad Cox proportional hazard model

Baserat på patienter med ett bästa totalt svar som komplett eller partiellt svar

Baserat på Kaplan‑Meier‑estimeringar


Bild 14: Kaplan‑Meier‑kurva för progressionsfri överlevnad per behandlingsgrupp för patienter med cHL som inte svarat på en transplantation innan inkludering eller som inte svarat på 2 eller

fler behandlingsregimer och som exkluderats för ASCT i KEYNOTE‑204

Bild 13KEYNOTE‑087 och KEYNOTE‑013: Öppna studier hos patienter med recidiverande eller refraktär cHL

Effekten av pembrolizumab utvärderades i KEYNOTE‑087 och KEYNOTE‑013, två multicenter, öppna kliniska studier för behandling av 241 patienter med cHL. Studierna inkluderade patienter som inte svarat på ASCT och BV, som inte var lämpade för ASCT eftersom de inte uppnått helt eller partiellt svar på salvage-behandling med kemoterapi och inte svarat på BV, eller som inte svarat på ASCT och inte fått BV. Fem studiepatienter var inte lämpade för ASCT av andra orsaker än att de inte svarat på salvage-behandling med kemoterapi. Båda studierna inkluderade patienter oavsett PD‑L1-uttryck. Patienter med aktiv, icke‑infektiös pneumonit, en allogen transplantation inom de senaste 5 åren (eller > 5 år men med GVHD), aktiv autoimmun sjukdom eller ett medicinskt tillstånd som krävt immunsuppressiv behandling exkluderades från respektive studie. Patienterna fick 200 mg pembrolizumab var 3:e vecka (n=210; KEYNOTE‑087) eller 10 mg/kg kroppsvikt varannan vecka (n=31; KEYNOTE‑013) till dess att oacceptabel toxicitet eller dokumenterad sjukdomsprogression inträffade.


Bland patienterna i KEYNOTE‑087 var karakteristika för populationen vid studiestart medianålder 35 år (9 % var ≥ 65 år), 54 % män, 88 % vita. Fyrtionio procent respektive 51 % hade en ECOG Performance Status på 0 respektive 1. Medianantalet tidigare behandlingsregimer som administrerats för behandling av cHL var 4 (intervall 1 ‑ 12). Åttioen procent var recidiverande efter åtminstone en tidigare behandlingsregim, inklusive 34 % som var recidiverande efter första linjens behandling. Sextioen procent av patienterna hade fått autolog stamcellstransplantation, 38 % var inte lämpade för transplantation, 17 % hade inte använt brentuximabvedotin tidigare och 37 % av patienterna hade fått tidigare strålningsbehandling. Sjukdomssubgrupperna var 81 % nodulär skleros, 11 % blandad celltyp, 4 % lymfocytrik typ och 2 % lymfocytfattig typ.


Bland patienterna i KEYNOTE‑013 var karakteristika för populationen vid studiestart medianålder 32 år (7 % var ≥ 65 år), 58 % män, 94 % vita. Fyrtiofem procent respektive 55 % hade en ECOG Performance Status på 0 respektive 1. Medianantal tidigare behandlingsregimer som administrerats för behandling av cHL var 5 (intervall 2 - 15). Åttiofyra procent var recidiverande efter åtminstone en tidigare behandlingsregim, inklusive 35 % som var recidiverande efter första linjens behandling. Sjuttiofyra procent av patienterna hade fått autolog stamcellstransplantation, 26 % var inte lämpade för transplantation och 45 % av patienterna hade fått tidigare strålningsbehandling. Sjukdomssubgrupperna var 97 % nodulär skleros och 3 % blandad celltyp.


De primära effektmåtten (ORR och CRR) bedömdes vid BICR enligt IWG‑kriterierna 2007. Sekundära effektmått var svarsduration, PFS och OS. Svar bedömdes i KEYNOTE‑087 och KEYNOTE‑013 var 12:e respektive 8:e vecka, med den första planerade bedömningen sedan studiestart vid vecka 12. Effektmåtten sammanfattas i Tabell 19.


Tabell 19: Effektmått i KEYNOTE‑087 och KEYNOTE‑013


KEYNOTE‑087a

KEYNOTE‑013b

Effektmått

Pembrolizumab

200 mg var 3:e vecka

n=210

Pembrolizumab

10 mg/kg kroppsvikt varannan vecka

n=31

Objektiv svarsfrekvenscORR % (95 % KI)

71 % (64,3; 77,0)

58 % (39,1; 75,5)

Komplett svar

28 %

19 %

Partiellt svar

43 %

39 %

SvarsdurationcMedian i månader (intervall)

16,6 (0,0+; 39,1+)d

Ej uppnådd (0,0+; 45,6+)e

% med duration ≥ 6 månader

74 %f

80 %g

% med duration ≥ 12 månader

59 %h

70 %i

Tid till svarMedian i månader (intervall)

2,8 (2,1; 16,5)d

2,8 (2,4; 8,6)e

PFScAntal (%) patienthändelser

133 (63 %)

19 (61 %)

Median i månader (95% KI) 

13,6 (11,1; 16,7)

11,4 (4,9; 27,8)

PFS vid 9 månader

61 %

---

PFS vid 12 månader

52 %

48 %

PFS vid 24 månader

32 %

30 %

OSAntal (%) patienthändelser

33 (16 %)

6 (19 %)

OS vid 12 månader

96 %

87 %

OS vid 24 månader

91 %

87 %

OS vid 36 månader

86 %

81 %

a Median uppföljningstid 39,5 månader

b Median uppföljningstid 52,8 månader

c Bedömt vid BICR enligt IWG-kriterierna 2007 med PET-CT-scanning.

d Baserat på patienter (n=149) med svar enligt oberoende granskning

e Baserat på patienter (n=18) med svar enligt oberoende granskning

f Baserat på Kaplan-Meier-estimeringar; inkluderar 84 patienter med svar på 6 månader eller längre

g Baserat på Kaplan-Meier-estimeringar; inkluderar 9 patienter med svar på 6 månader eller längre

h Baserat på Kaplan-Meier-estimeringar; inkluderar 60 patienter med svar på 12 månader eller längre

i Baserat på Kaplan‑Meier‑estimeringar; inkluderar 7 patienter med svar på 12 månader eller längre


Säkerhet och effekt hos äldre

Sammanlagt behandlades 46 patienter med cHL ≥ 65 år med pembrolizumab i studierna KEYNOTE‑087, KEYNOTE‑013 och KEYNOTE‑204. Data från dessa patienter är för begränsade för att kunna dra några slutsatser gällande säkerhet eller effekt för denna population.


Urotelial cancer

KEYNOTE‑045:Kontrollerad studie hos patienter med urotelial cancer som tidigare har behandlats med platinabaserad kemoterapi

Säkerhet och effekt av pembrolizumab utvärderades i KEYNOTE‑045, en multicenter, öppen, randomiserad (1:1), kontrollerad studie för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer hos patienter med sjukdomsprogression under eller efter platinabaserad kemoterapi. Patienterna måste först mottagit första linjens platinabaserad behandling för lokalt avancerad/metastaserad sjukdom eller som neoadjuvant/adjuvant behandling, med återfall/progression ≤ 12 månader efter avslutad behandling. Patienterna randomiserades (1:1) till att få antingen pembrolizumab 200 mg var 3:e vecka (n=270) eller prövarens val av någon av följande kemoterapiregimer som vardera gavs intravenöst var 3:e vecka (n=272): paklitaxel 175 mg/m2 (n=84), docetaxel 75 mg/m2 (n=84) eller vinflunin 320 mg/m2 (n=87). Patienterna behandlades med pembrolizumab till oacceptabel toxicitet eller sjukdomsprogression. Behandlingen kunde fortgå vid sjukdomsprogression om patienten var kliniskt stabil och om prövaren bedömde att behandlingen tillförde klinisk nytta. Patienter utan sjukdomsprogression kunde få behandling i upp till 24 månader. Studien exkluderade patienter med autoimmun sjukdom, ett medicinskt tillstånd som krävde immunsuppression, samt patienter med mer än 2 tidigare behandlingslinjer med systemisk kemoterapi för metastaserad urotelial cancer. För patienter med en ECOG Performance Status på 2 krävdes hemoglobin ≥ 10 g/dl, avsaknad av levermetastaser och att den sista dosen av tidigare kemoterapiregim skulle ha mottagits ≥ 3 månader innan inklusion. Bedömning av tumörstatus genomfördes 9 veckor efter den första dosen, därefter var 6:e vecka under det första året, följt av var 12:e vecka därefter.


Av de 542 randomiserade patienterna i KEYNOTE‑045 var karakteristika vid studiestart: medianålder 66 år (intervall: 26 till 88 år), 58 % var 65 år eller äldre, 74 % män, 72 % vita och 23% asiater, 56 % ECOG Performance Status på 1 och 1 % ECOG Performance Status på 2, samt 96 % M1-sjukdom och 4 % M0-sjukdom. Åttiosju procent av patienterna hade viscerala metastaser, inklusive 34 % med levermetastaser. Åttiosex procent hade en primärtumör i nedre urinvägarna och 14 % hade en primärtumör i övre urinvägarna. Femton procent av patienterna hade sjukdomsprogression efter tidigare platinabaserad neoadjuvant eller adjuvant kemoterapi. Tjugoen procent hade fått 2 tidigare systemiska behandlingsregimer för metastaserande sjukdom. Sjuttiosex procent av patienterna hade tidigare behandlats med cisplatin, 23 % med karboplatin och 1 % hade behandlats med andra platinabaserade behandlingsregimer.


De primära effektmåtten var OS och PFS bedömt vid BICR enligt RECIST version 1.1. Sekundära effektmått var ORR (bedömt vid BICR enligt RECIST version 1.1) och svarsduration. Tabell 20 sammanfattar de viktigaste effektmåtten för intent to treat (ITT) populationen vid den finala analysen. Kaplan‑Meier‑kurvan baserad på den finala analysen för OS visas i Bild 15. Studien visade statistiskt signifikant förbättring av OS och ORR för patienter som randomiserades till pembrolizumab jämfört med kemoterapi. Det var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan pembrolizumab och kemoterapi med avseende på PFS.


Tabell 20: Svar på pembrolizumab 200 mg var 3:e vecka hos patienter med urotelial cancer som tidigare behandlats med kemoterapi i KEYNOTE‑045

Effektmått

Pembrolizumab

200 mg var 3:e vecka

n=270

Kemoterapi

n=272

OS

Antal (%) patienthändelser

200 (74 %)

219 (81 %)

Hazard ratio* (95 % KI)

0,70 (0,57; 085)

p‑värde­­

<0,001

Median i månader (95 % KI)

10,1 (8,0; 12,3)

7,3 (6,1; 8,1)

PFS

Antal (%) patienthändelser

233 (86 %)

237 (87 %)

Hazard ratio* (95 % KI)

0,96 (0,79; 1,16)

p‑värde­†

0,313

Median i månader (95 % KI)

2,1 (2,0; 2,2)

3,3 (2,4; 3,6)

Objektiv svarsfrekvens

ORR % (95 % KI)

21 % (16; 27)

11 % (8; 15)

p‑värde§

<0,001

Komplett svar

9 %

3 %

Partiellt svar

12 %

8 %

Stabil sjukdom

17 %

34 %

Svarsduration

Median i månader (intervall)

Ej uppnådd

(1,6+; 30,0+)

4,4

(1,4+; 29,9+)

Antal (%#) patienter med duration ≥ 6 månader

46 (84 %)

8 (47 %)

Antal (%#) patienter med duration ≥ 12 månader

35 (68 %)

5 (35 %)

* Hazard ratio (pembrolizumab jämfört med kemoterapi) baserat på stratifierad Cox proportional hazard model

†­ Baserat på stratifierat log-rank test

‡ Bedömt vid BICR enligt RECIST 1.1

§ Baserat på metod av Miettinen och Nurminen

Baserat på patienter med ett bästa objektivt svar vilket bekräftats som komplett eller partiellt svar

# Baserat på Kaplan-Meier-estimeringar


Bild 15: Kaplan‑Meier‑kurva för total överlevnad per behandlingsgrupp i KEYNOTE‑045 (intent to treat population)

Bild 12


En analys genomfördes i KEYNOTE‑045 för patienter med en PD‑L1 CPS < 10 [pembrolizumab: n=186 (69 %) jämfört med kemoterapi: n=176 (65 %)] eller ≥ 10 [pembrolizumab: n=74 (27 %) jämfört med kemoterapi: n=90 (33 %)] i både behandlingsgruppen som fick pembrolizumab och behandlingsgruppen som fick kemoterapi (se Tabell 21).


Tabell 21: OS per PD‑L1-uttryck

PD‑L1-uttryck

Pembrolizumab

KemoterapiOS per PD‑L1-uttryck

Antal (%) patienthändelser*

Hazard

ratio (95 % KI)

CPS < 10

140 (75 %)

144 (82 %)

0,75 (0,59; 0,95)

CPS ≥ 10

53 (72 %)

72 (80 %)

0,55 (0,37; 0,81)

* Baserat på den finala analysen

Hazard ratio (pembrolizumab jämfört med kemoterapi) baserat på stratifierad Cox proportional hazard model

Patientrapporterade utfallsmått (PRO) utvärderades genom EORTC QLQ-C30. En förlängd tid till försämring i EORTC QLQ-C30 hälsorelaterad livskvalitet observerades för patienter som behandlades med pembrolizumab jämfört med prövarens val av kemoterapi (Hazard ratio 0,70, 95 % KI 0,55‑0,90). Under 15 veckors uppföljning hade patienter som behandlades med pembrolizumab en stabil hälsorelaterad livskvalitet, medan de som behandlades med prövarens val av kemoterapi hade en minskning av hälsorelaterad livskvalitet. Med hänsyn till den öppna studiedesignen bör dessa resultat tolkas med försiktighet.


KEYNOTE‑052:Öppen studie hos patienter med urotelial cancer som inte är lämpade för platinabaserad kemoterapi

Säkerhet och effekt av pembrolizumab utvärderades i KEYNOTE‑052, en multicenter, öppen studie för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer hos patienter som inte var lämpade för cisplatinbaserad kemoterapibehandling. Patienter behandlades med 200 mg pembrolizumab var 3:e vecka till oacceptabel toxicitet eller sjukdomsprogression. Behandlingen kunde fortgå vid sjukdomsprogression om patienten var kliniskt stabil och om prövaren bedömde att behandlingen tillförde klinisk nytta. Patienter utan sjukdomsprogression kunde få behandling i upp till 24 månader. Studien exkluderade patienter med autoimmun sjukdom eller ett medicinskt tillstånd som krävde immunsuppression. Bedömning av tumörstatus genomfördes vid 9 veckor efter den första dosen, därefter var 6:e vecka under det första året, följt av var 12:e vecka därefter.


Av 370 patienter med urotelial cancer som inte var lämpade för cisplatinbaserad kemoterapibehandling var karakteristika vid studiestart: medianålder 74 år (82 % var 65 år eller äldre), 77 % män, samt 89 % vita och 7 % asiater. Åttioåtta procent hade M1-sjukdom och 12 % hade M0-sjukdom. Åttiofem procent av patienterna hade viscerala metastaser, inklusive 21 % med levermetastaser. Anledningar till olämplighet för cisplatinbehandling inkluderade: kreatininclearance vid behandlingsstart på < 60 ml/min (50 %), ECOG Performance Status på 2 (32 %), ECOG Performance status på 2 och kreatininclearance vid behandlingsstart på < 60 ml/min (9 %), samt övrigt (klass III hjärtsvikt, perifer neuropati av grad 2 eller högre, samt hörselnedsättning av grad 2 eller högre, 9 %). Nittio procent av patienterna var behandlingsnaiva och 10 % hade fått tidigare adjuvant eller neoadjuvant platinabaserad kemoterapi. Åttioen procent hade en primär tumör i nedre urinvägarna och 19 % av patienterna hade en primär tumör i de övre urinvägarna.


Det primära effektmåttet var ORR bedömt vid BICR enligt RECIST 1.1. Sekundära effektmått var svarsduration, PFS och OS. Tabell 22 sammanfattar de viktigaste effektmåtten för studiepopulationen vid den finala analysen baserat på en mediantid för uppföljning på 11,4 månader (intervall 0,1; 41,2 månader) för samtliga patienter.


Tabell 22: Svar på pembrolizumab 200 mg var 3:e vecka hos patienter med urotelial cancer som inte är lämpade för behandling med cisplatinbaserad kemoterapibehandling i KEYNOTE‑052

Effektmått

n=370

Objektiv svarsfrekvens*


ORR %, (95 % KI)

29 % (24; 34)

Sjukdomskontroll­

47 %

Komplett svar

9 %

Partiellt svar

20 %

Stabil sjukdom

18 %

Svarsduration


Median i månader (intervall)

30,1

(1,4+; 35,9+)

% med duration ≥ 6 månader

81 %

Tid till svar


Median i månader (intervall)

2,1 (1,3; 9,0)

PFS*


Median i månader (95 % KI)

2,2 (2,1; 3,4)

PFS-frekvens vid 6 månader

33 %

PFS-frekvens vid 12 månader

22 %

OS


Median i månader (95 % KI)

11,3 (9,7; 13,1)

OS-frekvens vid 6 månader

67 %

OS-frekvens vid 12 månader

47 %

* Bedömt vid BICR enligt RECIST 1.1

­­ Baserat på patienter med ett bästa totalt svar vilket bekräftats som komplett eller partiellt svar

Baserat på Kaplan-Meier-estimeringar, inkluderar 84 patienter med svar på 6 månader eller längre


En analys genomfördes i KEYNOTE‑052 för patienter med tumörer som uttryckte PD‑L1 med ett CPS < 10 (n=251, 68 %) eller ≥ 10 (n=110, 30 %) baserat på PD‑L1 IHC 22C3 pharmDx‑analys (se Tabell 23).


Tabell 23: ORR och OS per PD‑L1-uttryck

Effektmått

CPS < 10

n=251

CPS ≥ 10

n=110

Objektiv svarsfrekvens*ORR %, (95 % KI)

20 % (16; 26)

47 % (38; 57)

OSMedian i månader (95 % KI)

10 (8; 12)

19 (12; 29)

OS-frekvens vid 12 månader

41 %

61 %

* BICR enligt RECIST 1.1


KEYNOTE‑361 är en randomiserad, kontrollerad och öppen klinisk fas III‑studie av pembrolizumab med eller utan platinabaserad kemoterapi i kombination (dvs. antingen cisplatin eller karboplatin med gemcitabin) jämfört med kemoterapi som första linjens behandling hos patienter med avancerad eller metastaserad urotelial cancer. Resultat från KEYNOTE‑361 för pembrolizumab i kombination med kemoterapi visade inte någon statistiskt signifikant förbättring i PFS bedömt vid BICR enligt RECIST 1.1. (HR 0,78, 95 % KI 0,65; 0,93, p=0,0033) och OS (HR 0,86, 95 % KI 0,72; 1,02, p=0,0407) jämfört med enbart kemoterapi. Enligt den förutbestämda hierarkiska prövningsordningen, kunde inga formella tester för statistisk signifikans av pembrolizumab jämfört med kemoterapi utföras. De viktigaste effektresultaten för monoterapi med pembrolizumab, hos patienter för vilka karboplatin snarare än cisplatin ansågs av prövaren vara det bättre valet av kemoterapi, överensstämde med resultaten från KEYNOTE‑052. Effektresultat hos patienter vars tumörer uttrycker PD‑L1 med CPS ≥ 10 liknade den totala population för vilken karboplatin valdes som kemoterapi. Se Tabell 24 och Bild 16 och 17.


Tabell 24: Svar på pembrolizumab 200 mg var 3:e vecka eller kemoterapi hos patienter med tidigare obehandlad urotelial cancer för vilka karboplatin snarare än cisplatin ansågs av prövaren vara det bättre valet av kemoterapi i KEYNOTE‑361

Effektmått

Pembrolizumab

n=170

Kemoterapi

n=196

Pembrolizumab

CPS ≥ 10

n=84

Kemoterapi

CPS ≥ 10

n=89

Objektiv svarsfrekvens*

    

ORR %, (95 % KI)

28 % (21,1; 35,0)

42 % (34,8; 49,1)

30 % (20,3; 40,7)

46 % (35,4; 57,0)

Komplett svar

10 %

11 %

12 %

18 %

Partiellt svar

18 %

31 %

18 %

28 %

Svarsduration*

    

Median i månader (intervall)

Ej uppnådd

(3,2+; 36,1+)

6,3 (1,8+;33,8+)

Ej uppnådd

(4,2; 36,1+)

8,3 (2,1+;33,8+)

% med duration ≥ 12 månader

57 %

30 %

63 %

38 %

PFS*

    

Median i månader (95 % KI)

3,2 (2,2; 5,5)

6,7 (6,2; 8,1)

3,9 (2,2; 6,8)

7,9 (6,1; 9,3)

12 månaders PFS frekvens

25 %

24 %

26 %

31 %

OS

    

Median i månader (95 % KI)

14,6 (10,2; 17,9)

12,3 (10,0; 15,5)

15,6 (8,6; 19,7)

13,5 (9,5; 21,0)

12 månaders OS frekvens

54 %

51 %

57 %

54 %

* Bedömt vid BICR enligt RECIST 1.1

Baserat på Kaplan‑Meier‑estimering


Bild 16: Kaplan‑Meier‑kurva för total överlevnad per behandlingsgrupp i

KEYNOTE‑361 (intent to treat population, val av karboplatin)

Bild 1


Bild 17: Kaplan‑Meier‑kurva för total överlevnad per behandlingsgrupp i KEYNOTE‑361 (patienter med PD‑L1 uttryck CPS ≥ 10, intent to treat population, val av karboplatin)

Bild 16

Skivepitelcancer i huvud och hals

KEYNOTE‑048: Kontrollerad studie med monoterapi och kombinationsbehandling hos behandlingsnaiva patienter med recidiverande eller metastaserad HNSCC

Effekten av pembrolizumab undersöktes i KEYNOTE‑048, en öppen, randomiserad och aktiv kontrollerad multicenterstudie hos patienter med histologiskt bekräftad metastaserad eller recidiverad HNSCC i munhålan, svalg eller struphuvud som inte tidigare fått systemisk behandling av metastaserad eller recidiverande sjukdom och som bedömts att inte vara behandlingsbara med lokalbehandling. Patienter med nasofaryngealcancer, aktiv autoimmun sjukdom vilken krävt systemisk behandling inom 2 år före behandlingsstart eller ett medicinskt tillstånd som krävt immunsuppressiv behandling var inte lämpliga för studien. Randomiseringen stratifierades med avseende på tumörens PD‑L1 uttryck (TPS ≥ 50 % eller < 50 %), HPV status (positivt eller negativt) och ECOG PS (0 mot 1). Patienterna randomiserades 1:1:1 till en av följande behandlingsgrupper:

 • Pembrolizumab 200 mg var 3:e vecka

 • Pembrolizumab 200 mg var 3:e vecka, karboplatin AUC 5 mg/ml/min var 3:e vecka eller cisplatin 100 mg/m2 var 3:e vecka, och 5-FU 1 000 mg/m2/dag, 4 dagar kontinuerligt var 3:e vecka (högst 6 cykler med platina och 5-FU)

 • Cetuximab 400 mg/m2 laddningsdos följt av 250 mg/m2 en gång per vecka, karboplatin AUC 5 mg/ml/min var 3:e vecka eller cisplatin 100 mg/m2 var 3:e vecka, och 5-FU 1 000 mg/m2/dag, 4 dagar kontinuerligt var 3:e vecka (högst 6 cykler med platina och 5-FU)


Behandling med pembrolizumab pågick till sjukdomsprogression definierat enligt RECIST 1.1 fastställdes av prövaren, oacceptabel toxicitet, eller en behandlingstid på högst 24 månader. Administrering av pembrolizumab tilläts efter sjukdomsprogression definierad enligt RECIST om patienten var kliniskt stabil och om prövaren bedömde att det var av klinisk nytta för patienten. Bedömning av tumörstatus utfördes vecka 9 och därefter var 6:e vecka under det första året, följt av var 9:e vecka under 24 månader.


Bland de 882 patienter som ingick i KEYNOTE‑048, hade 754 (85 %) tumörer som uttryckte PD‑L1CPS ≥ 1 baserat på PD‑L1 IHC 22C3 pharmDx‑analys. Karakteristika vid studiestart hos de 754 patienter som ingick i studien var: medianålder 61 år (intervall: 20‑94), 36 % var 65 år eller äldre, 82 % män, 74 % vita och 19 % asiater, 61 % ECOG performance status 1 och 77 % var rökare eller före detta rökare. Sjukdomskarakteristika var: 21 % HPV‑positiva och 95 % hade sjukdom i stadium IV (stadium IVa 21 %, stadium IVb 6 % och stadium IVc 69 %).


Primärt effektmått var OS och PFS (utvärderat vid BICR enligt RECIST 1.1). Studien påvisade en statistiskt signifikant förbättring i OS för samtliga patienter randomiserade till pembrolizumab i kombination med kemoterapi, jämfört med standardbehandling (HR 0,72; 95 % KI 0,60 - 0,87) och för patienter vars tumörer uttryckte PD‑L1 CPS ≥ 1 som randomiserats till monoterapi med pembrolizumab jämfört med standardbehandling. Tabell 25 och 26 sammanfattar de viktigaste effektresultaten av pembrolizumab i KEYNOTE 048 hos patienter vars tumörer uttryckte PD‑L1 CPS ≥ 1 vid den finala analysen utförd vid en median uppföljningstid på 13 månader för pembrolizumab i kombination med kemoterapi och vid en median uppföljningstid på 11,5 månader för monoterapi med pembrolizumab. Kaplan Meier-kurvorna för OS baserat på den finala analysen visas i Bild 18 och 19.


Tabell 25: Effektresultat för pembrolizumab och kemoterapi i KEYNOTE‑048 med PD‑L1 uttryck (CPS ≥ 1)

Effektmått

Pembrolizumab +

kemoterapi med platina +

5‑FU

n=242

Standardbehandling*

n=235

OS

Antal (%) patienthändelser

177 (73 %)

213 (91 %)

Median i månader (95 % KI)

13,6 (10,7; 15,5)

10,4 (9,1; 11,7)

Hazard ratio­ (95 % KI)

0,65 (0,53; 0,80)

p‑värde

0,00002

PFS

Antal (%) patienthändelser

212 (88 %)

221 (94 %)

Median i månader (95 % KI)

5,1 (4,7; 6,2)

5,0 (4,8; 6,0)

Hazard ratio­ (95 % KI)

0,84 (0,69; 1,02)

p‑värde

0,03697

Objektiv svarsfrekvens

ORR§ % (95 % KI)

36 % (30,3; 42,8)

36 % (29,6; 42,2)

Komplett svar

7 %

3 %

Partiellt svar

30 %

33 %

p‑värde

0,4586

Svarsduration

Median i månader (intervall)

6,7 (1,6+; 39,0+)

4,3 (1,2+; 31,5+)

% med duration ≥ 6 månader

54 %

34 %

­* Cetuximab, platina och 5-FU

Baserat på stratifierad Cox proportional hazard model

Baserat på stratifierad log-rank test

§ Bästa svaret på patienter, vilket bekräftats som komplett svar eller partiellt svar

Baserat på metod av Miettinen och Nurminen, stratifierad enligt ECOG (0 mot 1), HPV‑status (positivt mot negativt) och PD‑L1 status (starkt positiv mot svagt positiv)

Bild 18: Kaplan‑Meier‑kurva för total överlevnad för pembrolizumab med kemoterapi i KEYNOTE‑048 med PD‑L1 uttryck (CPS ≥ 1)

Bild 13


Tabell 26: Effektresultat för monoterapi med pembrolizumab i KEYNOTE‑048 med PD‑L1 uttryck (CPS ≥ 1)

Effektmått

Pembrolizumab

n=257

Standardbehandling*

n=255

OS

Antal (%) patienthändelser

197 (77 %)

229 (90 %)

Median i månader (95 % KI)

12,3 (10,8; 14,3)

10,3 (9,0; 11,5)

Hazard ratio­ (95 % KI)

0,74 (0,61; 0,90)

p‑värde

0,00133

PFS

Antal (%) patienthändelser

228 (89 %)

237 (93 %)

Median i månader (95 % KI)

3,2 (2,2; 3,4)

5,0 (4,8; 6,0)

Hazard ratio­†­ (95 % KI)

1,13 (0,94; 1,36)

p‑värde

0,89580

Objektiv svarsfrekvens

ORR§ % (95 % KI)

19,1 % (14,5; 24,4)

35 % (29,1; 41,1)

Komplett svar

5 %

3 %

Partiellt svar

14 %

32 %

p‑värde

1,0000

Svarsduration

Median i månader (intervall)

23,4 (1,5+; 43,0+)

4,5 (1,2+; 38,7+)

% med duration ≥ 6 månader

81 %

36 %

­* Cetuximab, platina och 5-FU

Baserat på stratifierad Cox proportional hazard model

Baserat på stratifierad log-rank test

§ Bästa svaret på patienter, vilket bekräftats som komplett svar eller partiellt svar

Baserat på metod av Miettinen and Nurminen, stratifierad enligt ECOG (0 mot 1), HPV‑status (positivt mot negativt) och PD‑L1 status (starkt positiv mot svagt positiv)


Bild 19: Kaplan‑Meier‑kurva för total överlevnad för monoterapi med pembrolizumab i KEYNOTE‑048 med PD‑L1 uttryck (CPS ≥ 1)

Bild 14

En analys genomfördes i KEYNOTE‑048 på patienter vars tumörer uttryckte PD‑L1 CPS ≥ 20 [pembrolizumab med kemoterapi: n=126 (49 %) jämfört med standardbehandling: n=110 (43 %) och monoterapi med pembrolizumab: n=133 (52 %) jämfört med standardbehandling: n=122 (48 %)] (se Tabell 27).


Tabell 27: Effektresultat för pembrolizumab med kemoterapi och monoterapi med pembrolizumab med PD‑L1 uttryck i KEYNOTE‑048 (CPS ≥ 20)

Effektmått

Pembrolizumab +

kemoterapi med platina +

5‑FU

n=126

Standard-behandling*

n=110

Pembrolizumab Monoterapi

n=133

Standard-behandling*

n=122

OS

Antal (%) patienthändelser

84 (66,7)

98 (89,1)

94 (70,7)

108 (88,5)

Median i månader (95 % KI)

14,7 (10,3; 19,3)

11,0 (9,2; 13,0)

14,8 (11,5; 20,6)

10,7 (8,8; 12,8)

Hazard ratio­ (95 % KI)

0,60 (0,45; 0,82)

0,58 (0,44; 0,78)

p‑värde

0,00044

0,00010

OS‑frekvens vid 6 månader (95 % KI)

74,6 (66,0; 81,3)

80,0 (71,2; 86,3)

74,4 (66,1; 81,0)

79,5 (71,2; 85,7)

OS‑frekvens vid 12 månader (95 % KI)

57,1 (48,0; 65,2)

46,1 (36,6; 55,1)

56,4 (47,5; 64,3)

44,9 (35,9; 53,4)

OS‑frekvens vid 24 månader (95 % KI)

35,4 (27,2; 43,8)

19,4 (12,6; 27,3)

35,3 (27,3; 43,4)

19,1 (12,7; 26,6)

PFS

Antal (%) patienthändelser

106 (84,1)

104 (94,5)

115 (86,5)

114 (93,4)

Median i månader (95 % KI)

5,8 (4,7; 7,6)

5,3 (4,9; 6,3)

3,4 (3,2; 3,8)

5,3 (4,8; 6,3)

Hazard ratio­ (95 % KI)

0,76 (0,58; 1,01)

0,99 (0,76; 1,29)

p‑värde

0,02951

0,46791

PFS-frekvens vid 6 månader (95 % KI)

49,4 (40,3; 57,9)

47,2 (37,5; 56,2)

33,0 (25,2; 41,0)

46,6 (37,5; 55,2)

PFS-frekvens vid 12 månader (95 % KI)

23,9 (16,7; 31,7)

14,0 (8,2; 21,3)

23,5 (16,6; 31,1)

15,1 (9,3; 22,2)

PFS-frekvens vid 24 månader (95 % KI)

14,6 (8,9; 21,5)

5,0 (1,9; 10,5)

16,8 (10,9; 23,8)

6,1 (2,7; 11,6)

Objektiv svarsfrekvens

ORR§ % (95 % KI)

42,9 (34,1; 52,0)

38,2 (29,1; 47,9)

23,3 (16,4; 31,4)

36,1 (27,6; 45,3)

Svarsduration

Antal svar

54

42

31

44

Median i månader (intervall)

7,1 (2,1+; 39,0+)

4,2 (1,2+; 31,5+)

22,6 (2,7+; 43,0+)

4,2 (1,2+; 31,5+)

­* Cetuximab, platina och 5-FU

Baserat på stratifierad Cox proportional hazard model

Baserat på stratifierad log-rank test

§ Bästa svaret på patienter, vilket bekräftats som komplett svar eller partiellt svar


En explorativ subgruppsanalys genomfördes i KEYNOTE‑048 hos patienter vars tumörer uttryckte PD‑L1 CPS ≥ 1 till < 20 [pembrolizumab med kemoterapi: n=116 (45 %) jämfört med standardbehandling: n=125 (49 %) och monoterapi med pembrolizumab: n=124 (48 %) jämfört med standardbehandling: n=133 (52 %)] (se Tabell 28).


Tabell 28: Effektresultat för pembrolizumab med kemoterapi och monoterapi med embrolizumab med PD‑L1 uttryck i KEYNOTE‑048 (CPS ≥ 1 till < 20)

Effektmått

Pembrolizumab +

kemoterapi med platina +

5‑FU

n=116

Standardbehandling*

n=125

Pembrolizumab monoterapi

n=124

Standardbehandling*

n=133

OS

Antal (%) patienthändelser

93 (80,2)

115 (92,0)

103 (83,1)

121 (91,0)

Median i månader (95 % KI)

12,7 (9,4; 15,3)

9,9 (8,6; 11,5)

10,8 (9,0; 12,6)

10,1 (8,7; 12,1)

Hazard ratio (95 % KI)

0,71 (0,54; 0,94)

0,86 (0,66; 1,12)

OS‑frekvens vid 6 månader (95 % KI)

76,7 (67,9; 83,4)

77,4 (69,0; 83,8)

67,6 (58,6; 75,1)

78,0 (70,0; 84,2)

OS‑frekvens vid 12 månader (95 % KI)

52,6 (43,1; 61,2)

41,1 (32,4; 49,6)

44,0 (35,1; 52,5)

42,4 (33,9; 50,7)

OS‑frekvens vid 24 månader (95 % KI)

25,9 (18,3; 34,1)

14,5 (9,0; 21,3)

22,0 (15,1; 29,6)

15,9 (10,3; 22,6)

PFS

Antal (%) patienthändelser

106 (91,4)

117 (93,6)

113 (91,1)

123 (92,5)

Median i månader (95 % KI)

4,9 (4,2; 5,3)

4,9 (3,7; 6,0)

2,2 (2,1; 2,9)

4,9 (3,8; 6,0)

Hazard ratio­ (95 % KI)

0,93 (0,71; 1,21)

1,25 (0,96; 1,61)

PFS‑frekvens vid 6 månader (95 % KI)

40,1 (31,0; 49,0)

40,0 (31,2; 48,5)

24,2 (17,1; 32,0)

41,4 (32,8; 49,7)

PFS‑frekvens vid 12 månader (95 % KI)

15,1 (9,1; 22,4)

11,3 (6,4; 17,7)

17,5 (11,4; 24,7)

12,1 (7,2; 18,5)

PFS‑frekvens vid 24 månader (95 % KI)

8,5 (4,2; 14,7)

5,0 (1,9; 10,1)

8,3 (4,3; 14,1)

6,3 (2,9; 11,5)

Objektiv svarsfrekvens

ORR

% (95 % KI)

29,3 (21,2; 38,5)

33,6 (25,4; 42,6)

14,5 (8,8; 22,0)

33,8 (25,9; 42,5)

Svarsduration

Antal svar

34

42

18

45

Median i månader (intervall)

5,6 (1,6+; 25,6+)

4,6 (1,4+; 31,4+)

NR (1,5+; 38,9+)

5,0 (1,4+; 38,7+)

* Cetuximab, platina och 5-FU

­† Baserat på stratifierad Cox proportional hazard model

Bästa svaret på patienter, vilket bekräftats som komplett svar eller partiellt svar


KEYNOTE‑040: Kontrollerad studie hos patienter med HNSCC som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi

Säkerhet och effekt av pembrolizumab undersöktes i KEYNOTE‑040, en öppen, randomiserad och kontrollerad multicenterstudie. I denna studerades behandling av histologiskt bekräftad recidiverande eller metastaserad HNSCC i munhåla, svalg eller struphuvud hos patienter med sjukdomsprogression under pågående eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi av recidiverande eller metastaserad HNSCC eller efterföljande platinabaserad kemoterapi administrerad som del av en induktionsbehandling, samtidig behandling eller adjuvant behandling till patienter som inte var aktuella för lokal behandling med kurativ avsikt. Patienterna stratifierades med avseende på PD‑L1‑uttryck (TPS ≥ 50 %), HPV‑status och ECOG Performance Status och randomiserades (1:1) därefter till behandling med pembrolizumab 200 mg var 3:e vecka (n=247) eller en av tre standardbehandlingar (n=248): metotrexat 40 mg/m2 en gång per vecka (n=64), docetaxel 75 mg/m2 en gång var 3:e vecka (n=99) eller cetuximab 400 mg/m2 laddningsdos och därefter 250 mg/m2 en gång per vecka (n=71). Behandlingen fortsatte efter progression om patienten var kliniskt stabil och om prövaren bedömde att patienten hade klinisk nytta av behandlingen. Från studien exkluderades patienter som hade nasofaryngealcancer, autoimmun sjukdom vilken krävt systemisk behandling inom 2 år före behandlingsstart; med ett medicinskt tillstånd som krävt immunsuppressiv behandling eller patienter som tidigare hade behandlats med 3 eller fler systemiska regimer för recidiverande och/eller metastaserad HNSCC. Bedömning av tumörstatus gjordes vecka 9, sedan var 6:e vecka till och med vecka 52 och därefter var 9:e vecka under 24 månader.


Av de 495 patienterna i KEYNOTE‑040 hade 129 (26 %) tumörer som uttryckte PD‑L1 med TPS ≥ 50 % baserat på PD‑L1 IHC 22C3 pharmDx-analys. För dessa 129 patienter var karakteristika vid studiestart: medianålder 62 år (40 % 65 år eller äldre), 81 % män; 78 % vita, 11 % asiater och 2 % svarta, 23 % respektive 77 % med ECOG Performance Status 0 respektive 1 och 19 % med HPV‑positiva tumörer. Sextiosju procent (67 %) av patienterna hade M1‑sjukdom och majoriteten hade sjukdom i stadium IV (stadium IV 32 %, stadium IVa 14 %, stadium IVb 4 % och stadium IVc 44 %). Sexton procent (16 %) hade sjukdomsprogression efter platinabaserad neoadjuvant eller adjuvant kemoterapi och 84 % hade fått 1‑2 tidigare systemiska behandlingsregimer för metastaserad sjukdom.


Det primära effektmåttet var OS i intent to treat (ITT) populationen. Den initiala analysen resulterade i en HR om 0,82 (95 % KI: 0,67; 1,01) för OS med ett ensidigt p‑värde på 0,0316. Mediantiden för OS var 8,4 månader för pembrolizumab jämfört med 7,1 månader för standardbehandling. Tabell 29 sammanfattar de viktigaste effektmåtten för populationen med TPS ≥ 50 %. Kaplan‑Meier‑kurvan för OS hos populationen med TPS ≥ 50 % visas i Bild 20.


Tabell 29: Effekt av pembrolizumab 200 mg var 3:e vecka hos patienter med HNSCC och TPS ≥ 50 % som tidigare hade behandlats med platinabaserad kemoterapi i KEYNOTE‑040

Effektmått

Pembrolizumab

200 mg var 3:e vecka

n=64

Standardbehandling*

n=65

OS

Antal (%) patienthändelser

41 (64)

56 (86)

Hazard ratio­ (95 % KI)

0,53 (0,35 0,81)

p‑värde

0,001

Median i månader (95 % KI)

11,6 (8,3; 19,5)

6,6 (4,8; 9,2)

PFS§

Antal (%) patienthändelser

52 (81)

58 (89)

Hazard ratio­ (95 % KI)

0,58 (0,39; 0,86)

p‑värde

0,003

Median i månader (95 % KI)

3,5 (2,1; 6,3)

2,1 (2,0; 2,4)

Frekvens (%) vid 6 månader (95 % KI)

40,1 (28,1; 51,9)

17,1 (8,8; 27,7)

Objektiv svarsfrekvens§

ORR %, (95 % KI)

26,6 (16,3; 39,1)

9,2 (3,5; 19,0)

p‑värde

0,0009

Komplett svar

5 %

2 %

Partiellt svar

22 %

8 %

Stabil sjukdom

23 %

23 %

Svarsduration§,#

Median i månader (intervall)

Ej uppnådd (2,7; 13,8+)

6,9 (4,2; 18,8)

Antal (%Þ) patienter med duration ≥ 6 månader

9 (66)

2 (50)

* Metotrexat, docetaxel eller cetuximab

­ Hazard ratio (pembrolizumab jämfört med standardbehandling) baserat på stratifierad Cox proportional hazard model

Ensidigt p‑värde baserat på log‑rank test

§ Bedömning vid BICR enligt RECIST version 1.1

Baserat på metod av Miettinen och Nurminen

# Baserat på patienter med ett bästa objektivt svar vilket bekräftats som komplett eller partiellt svar

Þ Baserat på Kaplan‑Meier estimeringar


Bild 20: Kaplan‑Meier‑kurva för total överlevnad per behandlingsgrupp för patienter i KEYNOTE‑040 med PD‑L1‑uttryck (TPS ≥ 50 %)

Bild 13

Njurcellscancer

KEYNOTE‑426: Kontrollerad studie av kombinationsbehandling hos behandlingsnaiva patienter med RCC

Effekten av pembrolizumab i kombination med axitinib undersöktes i KEYNOTE‑426, en randomiserad, öppen multicenterstudie med aktiv kontroll på patienter med avancerad RCC med klarcellskomponent, oavsett tumörens uttryck av PD‑L1 och riskgruppskategori enligt International Metastatic RCC Database Consortium (IMDC). Från studien exkluderades patienter som hade autoimmun sjukdom eller medicinska tillstånd som krävde immunsuppression. Randomiseringen stratifierades efter riskkategori (gynnsamma jämfört med intermediära jämfört med dåliga) och geografiskt område (Nordamerika jämfört med västra Europa jämfört med ”resten av världen”). Patienter randomiserades (1:1) till en av följande behandlingsgrupper:

 • pembrolizumab 200 mg intravenöst var 3:e vecka i kombination med axitinib 5 mg peroralt två gånger dagligen. Patienter som tolererade axitinib 5 mg dagligen under två behandlingscykler i följd (dvs. 6 veckor) utan > grad 2 biverkningar relaterade till axitinib och med ett väl kontrollerat blodtryck på ≤ 150/90 mmHg tilläts en dosökning till 7 mg två gånger dagligen. Dosökning av axitinib till 10 mg två gånger dagligen tilläts om samma kriterier uppfylldes. Axitinib kunde avbrytas eller minskas till 3 mg två gånger dagligen och därefter till 2 mg två gånger dagligen för att hantera toxiciteten.

 • sunitinib 50 mg peroralt en gång dagligen under fyra veckor och sedan avbryta behandlingen under två veckor.


Behandling med pembrolizumab och axitinib fortsatte till progression av sjukdom definierades enligt RECIST version 1.1, verifierat vid BICR eller bekräftat av prövaren, oacceptabel toxicitet, eller för pembrolizumab maximalt 24 månader. Administrering av pembrolizumab och axitinib var tillåten bortom RECIST-definierad sjukdomsprogression om patienten var kliniskt stabil och om prövaren bedömde att patienten hade klinisk nytta. Bedömning av tumörstatus genomfördes vid behandlingsstart, efter randomisering vid vecka 12, och därefter var 6:e vecka fram till vecka 54 och därefter var 12:e vecka. Kemiska och hematologiska laboratorietester utfördes vid varje cykel.


Totalt 861 patienter randomiserades. Karakteristika för populationen var: medianåldern var 62 år (intervall: 26 till 90); 38 % var 65 år eller äldre; 73 % män; 79 % vita och 16 % asiater; 80 % hade ett Karnofsky Performance Score (KPS) på 90‑100 och 20 % hade ett KPS på 70‑80; patientfördelning enligt IMDC riskkategorier var 31 % gynnsamma, 56 % intermediära och 13 % dåliga.


De primära effektmåtten var OS och PFS (utvärderat vid BICR med hjälp av RECIST 1.1). Sekundära effektmått var ORR och svarsduration, utvärderat vid BICR med hjälp av RECIST 1.1. Mediantid för uppföljning var 12,8 månader (intervall: 0,1‑21,5 månader). Tabell 30 sammanfattar de viktigaste effektmåtten i den predefinierade interimsanalysen. Kaplan-Meier kurvorna för OS och PFS i Bild 21 och 22 är baserade på en uppföljning på ytterligare fyra månader.


Tabell 30: Effektresultat i KEYNOTE‑426

Effektmått

Pembrolizumab

Axitinib

n=432

Sunitinib

n=429

OS


Antal patienthändelser (%)

59 (14 %)

97 (23 %)

Median i månader (95 % KI)

Ej uppnådd (NA, NA)

Ej uppnådd (NA, NA)

Hazard ratio* (95 % KI)

0,53 (0,38; 0,74)

p‑värde†­­ ­

0,00005

PFS


Antal patienthändelser (%)

183 (42 %)

213 (50 %)

Median i månader (95 % KI)

15,1 (12,6; 17,7)

11,0 (8,7; 12,5)

Hazard ratio* (95 % KI)

0,69 (0,56; 0,84)

p‑värde­

0,00012

Objektiv svarsfrekvens


ORR§ % (95 % KI)

59 (54; 64)

36 (31; 40)

Komplett svar

6 %

2 %

Partiellt svar

53 %

34 %

p‑värde

< 0,0001

Svarsduration


Median i månader (intervall)

Ej uppnådd (1,4+; 18,2+)

15,2 (1,1+; 15,4+)

Antal (%#) patienter med duration ≥ 6 månader

161 (88 %)

84 (81 %)

Antal (%#) patienter med duration ≥ 12 månader

58 (71 %)

26 (62 %)

* Baserat på stratifierad Cox proportional hazard model

Baserat på stratifierad log-rank test

Bedömning vid BICR enligt RECIST 1.1

§ Baserat på patienter med ett bästa objektivt svar som bekräftats som ett komplett eller partiellt svar

Baserat på metod av Miettinen och Nurminen, stratifierat efter IMDC riskgrupp och geografiskt område

# Baserat på Kaplan-Meier estimeringar

NA = not available (inte tillgängliga data)

Bild 21: Kaplan‑Meier‑kurva för total överlevnad hos behandlingsgruppen i KEYNOTE‑426 (intent to treat population)*

 Bild 14: Kaplan-Meier kurva för total överlevnad hos behandlingsgruppen i KEYNOTE-426 (intent to treat population)*

*p‑värdet är nominellt. Se Tabell 30 för p‑värdet för inferentialtesten av OS som baserats på den predefinierade interimsanalysen där statistisk signifikans har uppnåtts.


Bild 22: Kaplan‑Meier‑kurva för progressionsfri överlevnad i behandlingsgruppen i KEYNOTE‑426 (intent to treat population)*

 Bild 15: Kaplan-Meier kurva för progressionsfri överlevnad i behandlingsgruppen i KEYNOTE-426 (intent to treat population)*

*p‑värdet är nominellt. Se Tabell 30 för p‑värdet för inferentialtesten av PFS som baserats på den predefinierade interimsanalysen där statistisk signifikans har uppnåtts.


Analys av deltagande undergrupper utfördes i KEYNOTE‑426 hos patienter med PD‑L1 CPS ≥ 1 [pembrolizumab+axitinib: n=243 (56 %) jämfört med sunitinib: n=254 (59 %)]; CPS < 1 [pembrolizumab+axitinib: n=167 (39 %) jämfört med sunitinib: n=158 (37 %)], och hos patienter med IMCD riskkategorier med gynnsamma [pembrolizumab+axitinib: n=138 (32 %) jämfört med sunitinib: n=131 (31 %)]; intermediära [pembrolizumab+axitinib: n=238 (55 %) jämfört med sunitinib: n=246 (57 %)]; och dåliga [pembrolizumab+axitinib: n=56 (13 %) jämfört med sunitinib: n=52 (12 %)]. Förbättring av OS och PFS observerades oavsett nivån av uttrycket av PD‑L1.


Studien KEYNOTE‑426 var inte avsedd (powered) att beräkna effekten för individuella undergrupper. Tabell 31 sammanfattar effektmåtten efter IMDC riskkategori från den predefinierade interimanalysen.


Tabell 31: Effektresultat i KEYNOTE‑426 av IMDC riskkategori

Effektmått

Pembrolizumab + Axitinib

N = 432

Sunitinib

N = 429

Pembrolizumab + Axitinib vs. Sunitinib

OS

12 månaders OS frekvens, % (95 % KI)

OS HR (95 % KI)

Gynnsam

95,2 (89,6; 97,9)

93,8 (87,4; 97,0)

0,64 (0,24; 1,68)

Intermediär

92,1 (84,7; 96,0)

76,7 (70,6; 81,8)

0,53 (0,35; 0,82)

Dålig

70,3 (56,1; 80,7)

45,2 (30,0; 59,3)

0,43 (0,23; 0,81)

PFS

Median (95 % KI), månader

PFS HR (95 % KI)

Gynnsam

17,7 (15,2; NA)

12,7 (11,5; NA)

0,81 (0,53; 1,24)

Intermediär

14,5 (12,4; 18,0)

9,5 (8,0; 12,5)

0,69 (0,53; 0,90)

Dålig

4,9 (2,9; 12,4)

2,9 (2,7; 4,2)

0,58 (0,35; 0,94)

Bekräftad ORR

% (95 % KI)

Skillnad, ORR

% (95 % KI)

Gynnsam

66,7 (58,1; 74,5)

49,6 (40,8; 58,5)

17,0 (5,3; 28,4)

Intermediär

59,2 (52,7; 65,5)

33,7 (27,9; 40,0)

25,5 (16,7; 33,9)

Dålig

41,1 (28,1; 55,0)

9,6 (3,2; 21,0)

31,5 (15,7; 46,2)

NA = not available (inte tillgängliga data)


En uppdaterad analys av OS genomfördes när patienterna hade en median uppföljningstid på 16,6 månader (intervall 0,1‑26,3 månader). Vid tidpunkten för denna analys var hazard ratio (95 % KI) i den totala populationen 0,59 (0,45; 0,78) med 84/432 (19,4 %) händelser i behandlingsgruppen med kombinationsbehandling och 122/429 (28,4 %) händelser i behandlingsgruppen med sunitinib. Vid 12 månader var OS‑frekvensen 89,5 % (95 % KI, 86,2; 92,1) för pembrolizumab i kombination med axitinib och den var 78,8 % (95 % KI 74,7; 82,4) för sunitinib. Vid 18 månader var OS‑frekvensen 81,0 % (95 % KI 76,7; 84,6) för pembrolizumab i kombination med axitinib och den var 70,7 % (95 % KI 65,8; 75,1) för sunitinib. För IMDC riskkategorier var hazard ratio för OS i den gynnsamma riskgruppen 0,94 (95 % KI 0,43; 2,07), hazard ratio för OS i den intermediära riskgruppen var 0,52 (95 % KI 0,36; 0,75) och hazard ratio för OS i den dåliga riskgruppen var 0,50 (95 % KI 0,29; 0,87).


Kolorektal cancer

KEYNOTE-177: Kontrollerad studie hos behandlingsnaiva patienter med metastaserad MSI-H eller dMMR CRC

Effekt av pembrolizumab undersöktes i KEYNOTE-177, en öppen, randomiserad multicenterstudie med aktiv kontroll på patienter med tidigare obehandlad metastaserad MSI-H eller dMMR CRC. MSI eller MMR tumörstatus bestämdes lokalt med polymeraskedjereaktion (PCR) respektive IHC. Patienter med autoimmun sjukdom eller ett medicinskt tillstånd som krävde immunsuppression exkluderades.


Patienter randomiserades (1:1) till att behandlas med 200 mg pembrolizumab intravenöst var 3:e vecka, eller prövarens val bland följande kemoterapiregimer, intravenöst administrerade varannan vecka:

 • mFOLFOX6 (oxaliplatin, leukovorin och FU) eller mFOLFOX6 i kombination med antingen bevacizumab eller cetuximab: Oxaliplatin 85 mg/m2, leukovorin 400 mg/m2 (eller leukovorin 200 mg/m2) och FU 400 mg/m2 bolusdos på dag 1, därefter FU 2 400 mg/m2 under 46‑48 timmar. Bevacizumab 5 mg/kg kroppsvikt på dag 1 eller cetuximab 400 mg/m2 som en första infusion, därefter 250 mg/m2 per vecka.

 • FOLFIRI (irinotekan, leukovorin och FU) eller FOLFIRI i kombination med antingen bevacizumab eller cetuximab: Irinotekan 180 mg/m2, leukovorin 400 mg/m2 (eller leukovorin 200 mg/m2) och FU 400 mg/m2 bolusdos på dag 1, därefter FU 2 400 mg/m2 under 46‑48 timmar. Bevacizumab 5 mg/kg kroppsvikt på dag 1 eller cetuximab 400 mg/m2 som en första infusion, därefter 250 mg/m2 per vecka.

Behandling med pembrolizumab fortsatte till sjukdomsprogression fastställdes av prövaren enligt RECIST 1.1 eller till oacceptabel toxicitet. Patienter behandlade med pembrolizumab utan sjukdomsprogression kunde behandlas i upp till 24 månader. Utvärdering av tumörstatus utfördes var 9:e vecka. Patienter randomiserade till kemoterapi erbjöds pembrolizumab vid sjukdomsprogression.


Totalt 307 patienter inkluderades och randomiserades till pembrolizumab (n=153) eller kemoterapi (n=154). Karakteristika för patienterna vid studiestart var: medianålder 63 år (intervall: 24‑93), 47 % var 65 år eller äldre, 50 % män, 75 % vita och 16 % asiater, 52 % och 48 % hade en ECOG Performace Status på 0 respektive 1. Mutationsstatus: 25 % BRAF V600E, 24 % KRAS/NRAS. För 143 patienter behandlade med kemoterapi fick 56 % mFOLFOX6 med eller utan bevacizumab eller cetuximab och 44 % fick FOLFIRI med eller utan bevacizumab eller cetuximab.


De primära effektmåtten var PFS, bedömt vid BICR enligt RECIST 1.1, och OS. Sekundära effektmått var ORR och svarsduration. Tabell 32 sammanfattar de viktigaste effektmåtten från den finala analysen av PFS och interrimanalysen för OS med en median uppföljningstid på 27,6 månader (intervall: 0,2‑48,3 månader). Kaplan-Meier-kurvorna för PFS och OS visas i Bild 23 och 24.


Tabell 32: Effektresultat i KEYNOTE‑177

Effektmått

Pembrolizumab

200 mg var 3:e vecka

n=153 

Kemoterapi

n=154

PFSAntal patienthändelser (%)

82 (54 %)

113 (73 %)

Median i månader (95 % KI)

16,5 (5,4; 32,4)

8,2 (6,1; 10,2)

Hazard ratio* (95 % KI)

0,60 (0,45; 0,80)

p-värde­

0,0002

OSAntal patienthändelser (%)

56 (37 %)

69 (45 %)

Median i månader (95 % KI)

Ej uppnådd (Ej uppnådd; Ej uppnådd)

34,8 (26,3; Ej uppnådd)

Hazard ratio* (95 % KI)

0,77 (0,54; 1,09)

Objektiv svarsfrekvensORR (95 % KI)

44 % (35,8; 52,0)

33 % (25,8; 41,1)

Komplett svar

11 %

4 %

Partiellt svar

33 %

29 %

SvarsdurationMedian i månader (intervall)

Ej uppnådd (2,3+; 41,4+)

10,6 (2,8; 37,5+)

% patienter med duration ≥ 12 månader

85 %

44 %

* Baserat på Cox regression model

­† Baserat på log-rank test jämfört med en signifikansnivå på 0,0117

‡ Baserat på Kaplan-Meier estimering


Bild 23: Kaplan‑Meier-kurva för progressionsfri överlevnad i behandlingsgruppen i KEYNOTE‑177 (intent to treat population)


Bild 19

Bild 24: Kaplan‑Meier-kurva för total överlevnad i behandlingsgruppen i

KEYNOTE‑177 (intent to treat population)


Bild 20

Esofaguscancer

KEYNOTE‑590: Kontrollerad studie av kombinationsbehandling hos behandlingsnaiva patienter med esofaguscancer

Effekten av pembrolizumab i kombination med kemoterapi studerades i KEYNOTE‑590, en randomiserad, dubbelblind, multicenter, placebokontrollerad studie på patienter med lokalt avancerad inoperabel eller metastaserad esofaguscancer eller cancer i gastroesofageala övergången (Siewert typ I). Från studien exkluderades patienter med aktiv autoimmun sjukdom, medicinskt tillstånd som krävt immunsuppressiv behandling eller patienter med känt HER‑2‑positivt adenocarcinom i gastroesofageala övergången. Randomiseringen stratifierades efter tumörens histologi (skivepitelcancer mot adenocarcinom), geografiskt område (Asien mot resten av världen) och ECOG performance status (0 mot 1).

Patienter randomiserades (1:1) till en av följande behandlingsgrupper:

 • Pembrolizumab 200 mg på dag 1 i varje 3‑veckorscykel i kombination med 80 mg/m2 cisplatin intravenöst på dag 1 i varje 3‑veckorscykel under upp till 6 cykler och 800 mg/m2 5‑FU intravenöst dagligen under dag 1 till dag 5 i varje 3‑veckorscykel, eller enligt lokal standardbehandling för administrering av 5‑FU.

 • Placebo på dag 1 i varje 3‑veckorscykel i kombination med 80 mg/m2 cisplatin intravenöst på dag 1 i varje 3‑veckorscykel under upp till 6 cykler och 800 mg/m2 5‑FU intravenöst dagligen under dag 1 till dag 5 i varje 3‑veckorscykel, eller enligt lokal standardbehandling för administrering av 5‑FU.

Behandling med pembrolizumab eller kemoterapi pågick till oacceptabel toxicitet till sjukdomsprogression eller maximalt 24 månader. Patienter som randomiserats till pembrolizumabvar tillåtna att fortsätta bortom den första RECIST 1.1‑definierade sjukdomsprogressionen om patienten var kliniskt stabil fram till det första bilddiagnostiska beviset på sjukdomsprogression bekräftades minst 4 veckor senare med hjälp av upprepad avbildning. Utvärdering av tumörstatus utfördes var 9:e vecka.


Av de 749 patienterna i KEYNOTE‑590, hade 383 (51 %) tumörer som uttryckte PD‑L1 med CPS ≥ 10 (baserat på PD‑L1 IHC 22C3 pharmDx-analys). Karakteristika vid studiestart för dessa 383 patienter var: medianålder 63 år (intervall: 28 till 89 år), 41 % var ≥ 65 år, 82 % män, 34 % vita och 56 % asiater, 43 % respektive 57 % hade en ECOG performance status på 0 respektive 1. Nittiotre procent hade M1‑sjukdom. Sjuttiofem procent hade skivepitelcancer och 25 % hade adenocarcinom.


De primära effektmåtten var OS och PFS bedömt av prövaren enligt RECIST 1.1 för studiepopulationerna med skivepitelceller, CPS ≥ 10, och för samtliga patienter. Studien uppvisade en statistiskt signifikant förbättring av OS och PFS för samtliga i förväg specificerade studiepopulationer. Hos samtliga patienter som randomiserats till pembrolizumab i kombination med kemoterapi, jämfört med kemoterapi, var HR för OS 0,73 (95 % KI 0,62‑0,86) och HR för PFS var 0,65 (96 % KI 0,55-0,76). Sekundärt effektmått var ORR och svarsduration bedömt av prövaren enligt RECIST 1.1. Tabell 33 sammanfattar de viktigaste effektmåtten i KEYNOTE‑590 från den i förväg specificerade analysen av patienter vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 10 enligt metoden CPS vid en medianuppföljningstid på 13,5 månader (intervall: 0,5 till 32,7 månader). Kaplan‑Meier‑kurvan för OS och PFS visas i Bild 25 och 26.


Tabell 33: Effektresultat för pembrolizumab plus kemoterapi i KEYNOTE‑590 med PD‑L1 uttryck (CPS ≥ 10)

Effektmått

Pembrolizumab

kemoterapi med cisplatin

5-FU

n=186

Standardbehandling*

n=197

OS

Antal (%) patienthändelser

124 (66,7 %)

165 (83,8 %)

Median i månader (95 % KI)

13,5 (11,1; 15,6)

9,4 (8,0; 10,7)

Hazard ratio (95 % KI)

0,62 (0,49; 0,78)

p‑värde§

< 0,0001

PFS

Antal (%) patienthändelser

140 (75,3)

174 (88,3)

Median i månader (95 % KI)

7,5 (6,2; 8,2)

5,5 (4,3; 6,0)

Hazard ratio (95 % KI)

0,51 (0,41; 0,65)

p‑värde§

< 0,0001

Objektiv svarsfrekevens

Objektiv svarsfrekvens§ (95 % KI)

51,1 (43,7; 58,5)

26,9 (20,8; 33,7)

Komplett svar

5,9 %

2,5 %

Partiellt svar

45,2 %

24,4 %

p‑värde#

< 0,0001

Svarsduration¶, Þ

Median i månader (intervall)

10,4 (1,9; 28,9+)

5,6 (1,5+; 25,0+)

% med duration ≥ 6 månader

80,2 %

47,7 %

% med duration ≥ 12 månader

43,7 %

23,2 %

% med duration ≥ 18 månader

33,4 %

10,4 %

* Cisplatin och 5‑FU

Baserat på Kaplan-Meier estimering

Baserat på stratifierad Cox proportional hazard model

§ Ensidigt p‑värde baserat på log-rank test stratifierat efter geografiskt område (Asien mot resten av världen) och tumörhistologi (adenocarcinom mot skivepitelcancer) och ECOG performance status (0 mot 1)

Bedömt av prövaren enligt RECIST 1.1

# Ensidigt p‑värde för testning. H0: skillnad i % = 0 mot H1: skillnad i % > 0

Þ Bästa objektiva svar bekräftat som komplett eller partiellt svar

Totalt 32 patienter ≥ 75 år med PD‑L1 ≥ 10 enligt metoden CPS deltog i KEYNOTE‑590 (18 som fick kombinationen med pembrolizumab och 14 i kontrollgruppen). Data beträffande effekt och säkerhet för pembrolizumab i kombination med kemoterapi är begränsade i denna patientgrupp.


Bild 25: Kaplan‑Meier‑kurva för total överlevnad per behandlingsgrupp med PD-L1 uttryck (CPS ≥ 10) i KEYNOTE‑590

Bild 25

Bild 26: Kaplan‑Meier‑kurva för progressionsfri överlevnad per behandlingsgrupp med PD-L1 uttryck (CPS ≥ 10) i KEYNOTE‑590

Bild 26

Pediatrisk population

I KEYNOTE‑051 administrerades pembrolizumab 2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka till 161 pediatriska patienter (62 barn i åldern 9 månader upp till 12 år och 99 ungdomar i åldern 12 till 17 år) med avancerat melanom eller PD‑L1 positiva avancerade, recidiverande eller refraktära solida tumörer eller lymfom. Samtliga patienter fick pembrolizumab med en median av 4 doser (intervall: 1‑35 doser), varav 138 patienter (85,7 %) fick två eller fler doser. Deltagare med primär diagnos från 28 olika tumörtyper inkluderades. De mest vanliga tumörtyperna enligt histologi var Hodgkins lymfom (13,7 %), glioblastom multiforme (9,3 %), neuroblastom (6,2 %), osteosarkom (6,2 %) och melanom (5,6 %). Av de 161 patienterna hade 137 patienter solida tumörer, 22 patienter Hodgkins lymfom och 2 patienter andra lymfom. Hos patienter med solida tumörer och andra lymfom, var ORR 5,8 %, ingen patient hade komplett svar och 8 patienter (5,8 %) hade partiellt svar, I populationen med Hodgkins lymfom (n=22) var patienterna mellan 11 år till 17 år, karakteristika vid studiestart var medianålder 15 år, 64 % pojkar, 68 % vita, 77 % hade 90‑100 prestationspoäng på en Lansky/Karnofsky‑skala och 23 % hade 70‑80 prestationspoäng. Åttiosex procent hade två eller fler tidigare behandlingsregimer och 91 % hade stadie 3 eller högre. Hos dessa pediatriska patienter med cHL var ORR bedömt vid BICR enligt IWG‑kriterier 2007 54,5 % med 1 patient (4,5 %) med komplett svar och 11 patienter (50,0 %) med partiellt svar, och ORR bedömt enligt Lugano‑kriterier 2014 63,6 % med 4 patienter (18,2 %) med komplett svar och 10 patienter (45,5 %) med partiellt svar.


Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för pembrolizumab för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för behandling av Hodgkins lymfom (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).

Farmakokinetik

Farmakokinetiken för pembrolizumab studerades hos 2 993 patienter med metastaserat eller inoperabelt malignt melanom, NSCLC eller cancer, som fick doser i intervallet 1‑10 mg/kg kroppsvikt varannan vecka, 2 till 10 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka eller 200 mg var 3:e vecka.


Absorption

Pembrolizumab administreras intravenöst och är därför omedelbart och fullständigt biotillgängligt.


Distribution

I överensstämmelse med begränsad extravaskulär distribution är distributionsvolymen vid steady state liten (≈6,0 liter; CV: 20 %). Som förväntas för en antikropp binder pembrolizumab inte specifikt till plasmaproteiner.


Metabolism

Pembrolizumab kataboliseras via icke-specifika vägar. Metabolism bidrar inte till eliminering av läkemedlet.


Eliminering

Clearance för pembrolizumab är ca 23 % lägre (geometriskt medelvärde, 195 ml/dag [CV %: 40 %]) när maximalt utbyte uppnåtts vid steady state jämfört med första dosen (252 ml/dag [CV %: 37 %]). Minskningen av clearance med tiden anses inte vara kliniskt betydelsefull. Det geometriska medelvärdet (CV %) för den terminala halveringstiden är 22 dagar (32 %) vid steady-state.


Linjäritet/icke-linjäritet

Exponeringen för pembrolizumab uttryckt som maximal koncentration (Cmax) eller area under plasmakoncentration‑tidkurvan (AUC) ökade dosproportionellt inom det effektiva dosintervallet. Koncentrationerna vid steady state av pembrolizumab uppnåddes efter 16 veckors upprepad dosering var 3:e vecka och den systemiska ackumuleringen var 2,1‑faldig. Medianvärdet för dalkoncentrationerna vid steady state (Cmin) var cirka 22 μg/ml vid doseringsregimen 2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka och 29 μg/ml vid doseringsregimen 200 mg var 3:e vecka. Median area under koncentration-tidkurvan vid steady state över 3 veckor (AUC0-3veckor) var 794 μg×dag/ml vid dosen 2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka och 1 053 μg×dag/ml vid dosen 200 mg var 3:e vecka.


Efter administrering av 200 mg pembrolizumab var 3:e vecka hos patienter med cHL var observerad median Cmin vid steady state upp till 40 % högre än för andra tumörtyper som behandlades med samma dosering. Däremot är intervallet för dalkoncentrationer liknande. Det finns inga märkbara skillnader i median Cmax mellan cHL och andra tumörtyper. Baserat på tillgänglig säkerhetsdata för cHL och andra tumörtyper är dessa skillnader inte kliniskt betydelsefulla.


Särskilda populationer

Olika kovariaters påverkan på farmakokinetiken för pembrolizumab bedömdes i populationsfarmakokinetiska analyser. Följande faktorer hade ingen kliniskt viktig effekt på clearance av pembrolizumab: ålder (intervall 15‑94 år), kön, etnisk tillhörighet, lätt eller måttlig njurfunktionsnedsättning, lätt leverfunktionsnedsättning och tumörbörda. Förhållandet mellan kroppsvikt och clearance stödjer användning av antingen fast dosering eller dosering baserad på kroppsvikt för att ge lämplig och likartad exponering. Exponeringen av pembrolizumab vid viktbaserad dosering om 2 mg/kg kroppsvikt var 3:e vecka hos pediatriska patienter (> 3 till 17 år) är jämförbara med de hos vuxna vid samma dosering.


Nedsatt njurfunktion

Effekten av nedsatt njurfunktion på clearance av pembrolizumab utvärderades med populationsfarmakokinetiska analyser hos patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion jämfört med patienter med normal njurfunktion. Inga kliniskt viktiga skillnader i clearance av pembrolizumab påvisades mellan patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion och patienter med normal njurfunktion. Pembrolizumab har inte studerats hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion.


Nedsatt leverfunktion

Effekten av nedsatt leverfunktion på clearance av pembrolizumab utvärderades med populationsfarmakokinetiska analyser hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion (definierat i enlighet med US National Cancer Institute´s kriterier för leverdysfunktion) jämfört med patienter med normal leverfunktion. Inga kliniskt viktiga skillnader i clearance av pembrolizumab påvisades mellan patienter med lätt nedsatt leverfunktion och patienter med normal leverfunktion. Pembrolizumab har inte studerats hos patienter med måttligt eller svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Dosering).

Prekliniska uppgifter

Säkerheten för pembrolizumab utvärderades i en 1‑månads och en 6‑månaders allmäntoxicitetsstudie på Cynomolgusapor som fick intravenöst administrerade doser på 6, 40 eller 200 mg/kg kroppsvikt en gång i veckan i 1‑månadsstudien och en gång varannan vecka i 6‑månadersstudien, följt av en 4‑månaders behandlingsfri period. Inga fynd av toxikologisk betydelse observerades och nivån där inga biverkningar observerades (NOAEL) var i båda studierna ≥ 200 mg/kg kroppsvikt vilket producerade exponeringsmultiplar på 19 och 94 gånger exponeringen i människa vid doserna 10 mg/kg kroppsvikt respektive 2 mg/kg kroppsvikt. Exponeringsmultipeln mellan NOAEL och en human dos på 200 mg var 74.


Inga reproduktionstoxikologiska djurstudier har utförts med pembrolizumab. PD-1/PD‑L1-signalvägen tros vara involverad i att upprätthålla immuntoleransen för fostret under graviditeten. I experimentella murina djurmodeller har blockering av PD‑L1-signalering visats störa toleransen för fostret och resultera i ökad fosterförlust.


Inga fertilitetsstudier på djur har utförts med pembrolizumab. I 1‑månads och 6‑månaders allmäntoxicitetsstudier på apor noterades ingen påverkan på manliga och kvinnliga reproduktionsorgan; dock var många djur i dessa studier inte könsmogna.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En injektionsflaska med 4 ml koncentrat innehåller 100 mg pembrolizumab.

Varje ml koncentrat innehåller 25 mg pembrolizumab.


Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal anti‑programmerad celldöd‑1 (PD‑1) antikropp (IgG4/kappa-isotyp med en stabiliserande sekvensändring i Fc-delen) framställd i ovarieceller från kinesisk hamster med rekombinant DNA-teknik.
Förteckning över hjälpämnen

L-histidin

L-histidin-hydrokloridmonohydrat

Sackaros

Polysorbat 80 (E 433)

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Miljöpåverkan

Pembrolizumab

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformationEnvironmental Risk Classification

Pembrolizumab is a potent and highly selective humanized monoclonal antibody (mAb; protein) of the IgG4/kappa isotype designed to directly block the interaction between programmed death (PD)-1 and its ligands, PD-L1 and PD-L2. This blockade enhances functional activity of the target lymphocytes to facilitate tumor regression and ultimately immune rejection.


According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment (Ref I.)


References

 1. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP); Guideline on the Environmental Risk Assessment of Medicinal Products for Human Use. 1 June 2006, Ref EMEA/CPMP/SWP/4447/00.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet


Oöppnad injektionsflaska

2 år.


Efter förberedelse av infusion

Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart efter spädning. Den utspädda lösningen får ej frysas. Om lösningen inte används omedelbart, har kemisk och fysikalisk stabilitet för KEYTRUDA visats under 96 timmar vid 2°C–8°C. Denna 96 timmarsförvaring kan omfatta upp till 6 timmar i rumstemperatur (vid högst 25°C). Kylförvarade injektionsflaskor och/eller infusionspåsar måste anta rumstemperatur innan användning.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C–8°C).

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
Särskilda anvisningar för destruktion


Förberedelse och administrering av infusionen

 • Skaka inte injektionsflaskan.

 • Låt injektionsflaskan anta rumstemperatur (vid högst 25°C).

 • Före spädning kan injektionsflaskan med lösning tas ut ur kylskåpet och förvaras i rumstemperatur (vid högst 25°C) i upp till 24 timmar.

 • Parenterala läkemedel ska kontrolleras noga med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Koncentratet är en klar till svagt pärlemorskimrande, färglös till svagt gul lösning. Kasta injektionsflaskan om synliga partiklar observeras.

 • Dra upp den volym som krävs upp till 4 ml (100 mg) koncentrat och överför till en infusionspåse innehållande natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) eller glukos 50 mg/ml (5 %) för att bereda en utspädd lösning med en slutlig koncentration mellan 1 och 10 mg/ml. Varje injektionsflaska innehåller ett överskott av 0,25 ml (totalt innehåll per injektionsflaska är 4,25 ml) för att säkerställa att 4 ml av koncentratet erhålls. Blanda den utspädda lösningen genom att varsamt vända påsen.

 • Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart efter spädning. Den utspädda lösningen får ej frysas. Om lösningen inte används omedelbart, har kemisk och fysikalisk stabilitet för KEYTRUDA visats under 96 timmar vid 2°C–8°C. Denna 96 timmarsförvaring kan omfatta upp till 6 timmar i rumstemperatur (vid högst 25°C). Kylförvarade injektionsflaskor och/eller infusionspåsar måste anta rumstemperatur innan användning. Genomskinliga till vita proteinhaltiga partiklar kan ses i den utspädda lösningen. Administrera infusionslösningen intravenöst under 30 minuter med användning av ett sterilt, icke-pyrogent, lågproteinbindande 0,2 till 5 μm inbyggt eller monterat filter.

 • Administrera inte andra läkemedel samtidigt via samma infusionsaggregat.

 • KEYTRUDA är endast för engångsbruk. Kasta allt oanvänt läkemedel som eventuellt blivit kvar i injektionsflaskan.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Koncentrat till infusionsvätska, lösning.


Klar till svagt pärlemorskimrande, färglös till svagt gul lösning, pH 5,2‑5,8.

Förpackningsinformation

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 25 mg/ml Klar till svagt pärlemorskimrande, färglös till svagt gul lösning, pH 5,2-5,8.
4 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av