FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Rabipur

Bavarian Nordic

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 2,5 IE/ml

ATC-kod: J07BG01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bavarian Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-11-01

Indikationer

Rabipur är avsett för aktiv immunisering mot rabies för alla åldersgrupper.

Se Dosering och Farmakodynamik för detaljerad information om pre- och postexpositionsprofylax.

Rabipur ska användas enligt officiella rekommendationer.

Kontraindikationer

Preexpositionsprofylax

Historik av tidigare allvarlig överkänslighetsreaktion mot den aktiva substansen, mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll eller mot någon av de restsubstanser som anges i avsnitt Innehåll.


Vaccinationen ska skjutas upp till individer med allvarlig febersjukdom (se avnsitt Varningar och försiktighet).


Postexpositionsprofylax

Då rabies nästan alltid har dödlig utgång finns det ingen kontraindikation för postexpositionsprofylax.

Dosering

Dosering


Rekommenderad dos för både primärimmunisering och booster är 1,0 ml.


Preexpositionsprofylax


Primär immunisering: Hos tidigare ovaccinerade personer ska tre doser administreras enligt standardintervall eller förkortat intervall enligt tabell 1.


Tabell 1: Primär immuniseringsregim


Standardintervall

Förkortat intervall*

1:a dosen

Dag 0

Dag 0

2:a dosen

Dag 7

Dag 3

3:e dosen

Dag 21 (eller 28)

Dag 7

* Förkortat intervall ska endast övervägas för vuxna i ålder 18-65 år som inte kommer hinna genomgå konventionell pre-expostionsprofylaxregim inom 21 eller 28 dagar före skyddsbehov.


Boosterdoser: Boosterdos rekommenderas i allmänhet vartannat till vart femte år. Tidsperiod för booster efter vaccination med förkortat intervall har ännu inte fastställts (se även Farmakodynamik). Serologisk testning av antikropp ≥ 0,5 IE/ml för att utvärdera behovet av boosterdos ska ske i enlighet med officiella rekommendationer.


Rabipur kan användas som booster för individer som tidigare immuniserats med något humant diploidcellsrabiesvaccin.


Postexpositionsprofylax

Postexpositionsprofylax ska ske så snart som möjligt efter exponering.

Tabell 2 sammanfattar rekommendationerna för postexpositionsprofylax inklusive immunisering beroende på typ av exponering.


Tabell 2: Rekommenderad postexpositionsprofylax beroende på typen av exponering

Exponeringskategori

Typ av kontakt med ett tamt eller vilta) djur med misstänkt eller bekräftad rabies, eller för djur som inte är tillgängligt för testning.

Rekommenderad postexpositionsprofylax

I

Beröring eller matning av djur

Slickning på oskadad hud

Intakt hud i kontakt med sekret eller utsöndringar från ett djur eller människa med rabies

Ingen, såvida tillförlitlig fallhistorik finns tillgänglig.

II

Nafsande på oskyddad hud

Mindre repor eller skrapsår utan blödning

Ge vaccin omgående b)

Avsluta behandlingen om djuret förblir friskt under en observationsperiod på 10 dagarc) eller om tillförlitligt laboratorium som använder adekvata diagnostiseringsmetoder visar att djuret är negativt för rabies.

III

Enstaka eller flera transdermala bettd) eller skråmor, slickningar på skadad hud.

Kontaminering av slemhinnor med saliv (t.ex. slickningar). Exponering för fladdermösse).

Rabiesvaccinet ges omedelbart och rabiesimmunglobulin, helst så snart som möjligt efter att postexpositionsprofylax har inletts. rabiesimmunglobulin kan injiceras upp till 7 dagar efter administreringen av den första vaccindosen. 

Avsluta behandlingen om djuret förblir friskt under en observationsperiod på 10 dagarc) eller om tillförlitligt laboratorium som använder adekvata diagnostiseringsmetoder visar att djuret är negativt för rabies.

a) Exponering för gnagare, kaniner eller harar kräver inte rutinmässigt postexpositionsprofylax.

b) Om en till synes frisk hund eller katt i eller från ett lågriskområde placeras under observation kan man avvakta med behandling.

c) Denna observationstid gäller endast för hund och katt. Med undantag för utrotningshotade arter ska andra tama eller vilda djur som misstänks ha rabies avlivas på humant sätt och deras vävnad undersökas för närvaro av rabiesantigen med lämplig laboratorieteknik.

d) Bett, särskilt på huvudet, halsen, i ansiktet, på händerna och genitalier utgör exponeringar av kategori III på grund av den rika innervationen i dessa områden.

e) Postexpositionsprofylax ska övervägas efter kontakt mellan människa och fladdermus, såvida inte den exponerade personen kan utesluta bett eller rivsår eller exponering av slemhinna.


Vid postexpositionsprofylax för tidigare icke-vaccinerade personer ska vacciner administreras enligt tabell 3.


Tabell 3: Schema för postexpositionsimmunisering till tidigare ovaccinerade personer


5 dosers Essen‑regim

4 dosers Zagreb‑regim

Förkortad Essen-regim (4 doser)2

1:a dosen

Dag 0

Dag 0, 2 doser1

Dag 0

2:a dosen

Dag 3

Dag 3

3:e dosen

Dag 7

Dag 7

Dag 7

4:e dosen

Dag 14

Dag 21

Dag 14

5:e dosen

Dag 281en injektion i höger och vänster deltamuskel eller vardera lår.

2 denna förkortade Essen-regim kan användas som ett alternativ till friska immunkompetenta individer om de får sårbehandling och rabiesimmunoglobulin vid kategori III- såväl som vid kategori II-exponering och ett rabiesvaccin prekvalificerat av WHO.

Hos tidigare vaccinerade personer består postexpositionsprofylaxen av två doser som administreras dag 0 och 3. Rabiesimmunglobulin är inte indicerat i sådana fall.


Till personer med nedsatt immunförsvar vid kategori II- och III-exponering ska 5 doser ges i kombination med omfattande sårvård och lokal behandling med rabiesimmunglobulin, se tabell 4.


Tabell 4: Schema för postexpositionsimmunisering till immundefekta individer


Essen-regim

Alternativ till Essen

1:a dosen

Dag 0

Dag 0, 2 doser1

2:a dosen

Dag 3

Dag 3

3:e dosen

Dag 7

Dag 7

4:e dosen

Dag 14

Dag 14

5:e dosen

Dag 28

Dag 28

1Två vaccindoser kan ges dag 0, dvs. en engångsdos på 1,0 ml vaccin ska injiceras i höger deltamuskel och ytterligare en dos i vänster deltamuskel. På små barn ska en dos ges i den anterolaterala regionen på vardera lår. Detta skulle ge totalt 6 doser. 


Om möjligt bör rabiesvirus-neutraliserande antikroppssvaret mätas 2 till 4 veckor (helst på dag 14) efter vaccinationsstarten för att bedöma om ytterligare en vaccindos behövs. Immunsuppressiva medel bör inte administreras under postexpositionsbehandlingen om det inte är nödvändigt för behandlingen av andra tillstånd (se avsnitt Interaktioner).


Pediatrisk population

Dosen är densamma (1 ml) för pediatriska individer som för vuxna.


Administreringssätt 

Rabipur är enbart avsett för intramuskulär administration. För vuxna och barn ≥ 2 år ska vaccinet administreras i deltamuskeln. För barn under 2 år rekommenderas det anterolaterala området på låret.


För anvisningar om rekonstitution av vaccinet före administrering, se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Varningar och försiktighet

Det är möjligt att ett skyddande immunsvar inte frambringas hos alla vaccinerade.

Patienter med akut sjukdom som behöver behandling ska inte vaccineras tidigare än 2 veckor efter tillfrisknande. Närvaro av mindre infektion bör inte leda till uppskjuten vaccination.


Överkänslighetsreaktioner


Rapporter om anafylaktiska reaktioner, inklusive anafylaktisk chock, har förekommit efter vaccination med Rabipur. Som för alla injicerbara vacciner ska lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas lätt tillgänglig i händelse av en sällsynt anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.


Rabipur innehåller hjälpämnet polygelin, rester av kycklingprotein (tex ovalbumin), humant serumalbumin och kan innehålla spår av antibiotika (se avsnitt 2). Vid fall då individer har utvecklat kliniska symtom på anafylaxi såsom generaliserad urtikaria, övre luftvägsödem (läppar, tunga, svalg, struphuvud, struplock), larynxspasm eller bronkospasm, hypotoni eller chock efter exponering för dessa substanser ska vaccinationen administreras enbart av personal med förmåga och utrustning att hantera anafylaktisk post-vaccinationsreaktion.


CNS-effekter


Encefalit och Guillain-Barrés syndrom har varit temporärt förknippade med användningen av Rabipur (se även avsnitt Biverkningar). Patientens risk att utveckla rabies måste övervägas noga före beslut om att avbryta immuniseringen.


Administreringsväg


Rabiesvaccin får inte ges som intragluteal injektion eller subkutant, då induktionen av ett adekvat immunsvar kan bli mindre tillförlitligt.


Oavsiktlig intravaskulär injektion kan leda till systemiska reaktioner, inklusive chock. Ska ej ges som intravaskulär injektion.


Ångestrelaterade reaktioner


Ångestrelaterade reaktioner, inklusive vasovagala reaktioner (synkope), hyperventilation eller stressrelaterade reaktioner kan inträffa i samband med vaccination som en psykogen respons på nålinjektionen (se avsnitt Biverkningar). Det är viktigt att rutiner finns på plats för att undvika skador orsakade av svimning.

Interaktioner

Immunsuppressiva läkemedel kan störa utvecklingen av ett adekvat svar på rabiesvaccinet. Det rekommenderas därför att det serologiska svaret ska övervakas hos dessa patienter och att ytterligare doser ges om nödvändigt (se avsnitt Dosering). 


Vaccinet ska inte blandas i samma spruta som andra läkemedel. Om rabiesimmunglobulin ska ges samtidigt som Rabipur måste det administreras på ett annat anatomiskt ställe än det ställe där vaccinet administrerats.


Tillgänglig klinisk data stödjer samtidig administrering av Rabipur med inaktiverat Japansk encefalit (JE)-vaccin och konjugerat meningokockvaccin (MenACWY) till vuxna. Det finns endast begränsat med data i den pediatriska populationen.


Nästan samtliga vuxna individer uppnådde adekvat immunrespons (Rabies Viral Neutralizing Antibodies (RVNAs) ≥ 0,5 IU/ml) inom 7 dagar efter avslutad primärvaccination med 3 injektioner Rabipur vid samtidig administrering av inaktiverat JE-vaccin enligt regim med intramuskulärt preexpositionsprofylax i antingen standardintervall eller förkortat intervall. Efter dag 57 sågs en snabbare minskning av immunsvaret för rabies hos individer som vaccinerats med JE-vaccin enligt samtidig preexpositionsprofylax i förkortat intervall jämfört med samtidig preexpositionsprofylax i standardintervallet och standardvaccinering med enbart rabiespreexpositionsprofylax. Vid dag 366 var andelen individer med RVNA-koncentrationer på ≥0,5 IU/ml 68 %, 76 % och 80 % i respektive vaccinerad grupp med rabies/JE förkortat intervall, rabies/JE standardintervall samt enbart rabies.


Samtliga vuxna individer fick adekvat immunrespons (RVNA ≥0,5 IU/ml) inom 28 dagar efter avslutad primärvaccinering med 3 doser Rabipur och samtidig administrering med konjugerat meningokockvaccin (MENACWY) intramuskulärt enligt rekommenderat standardintervall.

Vacciner som används samtidigt ska alltid administreras på separata injektionsställen och helst i kontralaterala extremiteter.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Inga fall av skador, som hänför sig till användningen av Rabipur under graviditet har observerats. 

Rabipur kan administreras till gravida kvinnor när postexpositionsprofylax är nödvändigt.

Vaccinet kan också användas vid preexpositionsprofylax under graviditet vid bedömningen att de förväntade fördelarna uppväger de potentiella riskerna för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Det är inte känt om Rabipur utsöndras i bröstmjölk men ingen risk för det ammade barnet har identifierats. Rabipur kan administreras till ammande kvinnor när postexpositionsprofylax är nödvändigt.

Vaccinet kan också användas vid preexpositionsprofylax till ammande kvinnor vid bedömningen att de förväntade fördelarna uppväger de potentiella riskerna för barnet.

Fertilitet

Inga prekliniska reproduktions- eller utvecklingstoxicitetsstudier har utförts.

Trafik

Vissa av de biverkningar som beskrivs i avsnitt Biverkningar kan påverka förmåga att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Anafylaktiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock som är mycket sällsynta men kliniskt allvarliga och potentiellt dödliga systemiska allergiska reaktioner, kan inträffa efter Rabipur vaccination. Milda allergiska reaktioner mot Rabipur (dvs. överkänslighet), inklusive utslag (mycket vanligt) och urtikaria (vanligt) kan förekomma efter vaccination. Dessa reaktioner är vanligen lindriga och försvinner oftast inom ett par dagar. Mycket sällsynta fall har rapporterats med symptom på encefalit och Guillain-Barrés syndrom efter Rabipur-vaccination.


I kliniska prövningar var de vanligast rapporterade biverkningarna smärta på injektionsstället (30–85 %) eller induration på injektionsstället (15–35 %). De flesta reaktioner vid injektionsstället var inte allvarliga och försvann inom 24 till 48 timmar.


Biverkningstabell


Biverkningar som bedömts ha ett möjligt samband med vaccinationen har kategoriserats enligt frekvens.


Frekvenserna definieras enligt följande:

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)


Inom varje frekvenskategori presenteras biverkningarna i ordning efter minskande allvarlighetsgrad.


Utöver rapporter från kliniska prövningar har frivilliga biverkningsrapporter för Rabipur som tagits emot från hela världen efter marknadsintroduktion inkluderats i listan. Då dessa biverkningar har rapporterats frivilligt från en population av okänd storlek, kan ett estimat på frekvensen inte ges. Därför har dessa biverkningar valts att inkluderas på grund av deras svårighetsgrad, rapporteringsfrekvens, orsakssamband med Rabipur eller en kombination av dessa faktorer.


Tabell 5: Biverkningar rapporterade i kliniska prövningar och efter marknadsintroduktion

Organsystemklass

Frekvens

Biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Vanliga

Lymfadenopati

Immunsystemet

Sällsynta

Överkänslighet


Mycket sällsynta

Anafylaxi inklusive anafylaktisk chock*

Metabolism och nutrition

Vanliga

Minskad aptit

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Huvudvärk, yrsel

Sällsynta

Parestesi

Mycket sällsynta

Encefalit*, Guillain-Barrés syndrom*, presynkope*, synkope*, svindel*

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående, kräkningar, diarré, buksmärta/obehag

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Hudutslag

Vanliga

Urtikaria

Sällsynta

Hyperhidros (svettningar)

Mycket sällsynta

Angiödem*

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga

Myalgi, artralgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Reaktioner vid injektionsstället, malaise, trötthet, asteni, feber

Sällsynta

Frossa

*Ytterligare biverkningar från spontanrapportering


När postexpositionsprofylax för rabies har påbörjats får det inte avbrytas eller seponeras på grund av lokala eller lindriga systemiska biverkningar av rabiesvaccinet.


Pediatrisk population

Frekvens, typ och svårighetsgrad av biverkningar hos barn förväntas vara densamma som för vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga symtom efter överdosering är kända.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Rabipur inducerar stimulering av lymfocyter och antikroppsutsöndrande plasmocyter vilket resulterar i produktion av RVNA.


Klinisk effekt och säkerhet


Preexpositionsprofylax: I kliniska studier med tidigare icke-immuniserade individer uppnådde nästan alla individer ett adekvat immunsvar (RVNA ≥ 0,5 IE/ml) 3 till 4 veckor efter avslutad primär immunisering med tre injektioner av Rabipur, givna enligt det rekommenderade schemat via intramuskulär injektion


Kliniska studier har visat kvarstående adekvat immunsvar (RVNA ≥ 0,5 IE/ml) i upp till 2 år efter primärimmunisering med Rabipur utan boosterdoser. Allteftersom antikroppskoncentrationerna långsamt minskar kan det vara nödvändigt att ge boosterdoser för att bibehålla antikroppsnivåer över 0,5 IE/ml. Tidpunkt för boosterdos efter primärvaccination med förkortat intervall eller vid samtidigt annan vaccinering har inte fastställts. På grund av snabbare minskning av immunsvaret jämfört med standardregim kan ett kortare intervall mellan primärvaccination och boosterdos behövas jämfört med konventionell vaccinationsregim (se Dosering).

I en klinisk studie har en boosterdos med Rabipur som administrerades 1 år efter den primära immuniseringen resulterat i en 10-faldig ökning, eller högre, av den geometriska genomsnittstitern (Geometric Mean Concentration GMC) till dag 30. Det har också visats att individer som tidigare blivit immuniserade med Human Diploid Cell Vaccine (HDCV) utvecklade ett snabbt anamnestiskt svar när de fick boosterdos med Rabipur.


Postexpositionsprofylax: I kliniska studier framkallade Rabipur neutraliserande antikroppar (≥ 0,5 IE/ml) hos nästan samtliga individer till dag 14 eller dag 30 när det administrerades enligt 5-dosschemat (dag 0, 3, 7, 14, 28: 1,0 ml vardera, intramuskulärt), Essen-regim eller 4 doser (dag 0 [2 doser], 7, 21; 1,0 ml vardera, intramuskulärt) Zagreb-regim.


Samtidig administrering av humant rabiesimmunglobulin (HRIG) med den första dosen av rabiesvaccin orsakade en lätt minskning av GMC (Essen-regim). Detta bedömdes dock inte vara kliniskt relevant.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data inkluderande studier för engångsdosering, upprepad dosering och lokal tolerans visade inga oväntade resultat och ingen toxicitet i målorgan. Inga genotoxicitets-, karcinogenicitets- och reproduktionstoxicitetsstudier har utförts.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Efter beredning innehåller 1 injektionsflaska (1,0 ml):

Rabiesvirus* (inaktiverat, stam Flury LEP)……………………… ≥2,5 IE

* producerat i renade celler från kycklingembryon (PCEC)

Detta vaccin innehåller rester av kycklingprotein (t.ex. ovalbumin), humant serumalbumin, och kan innehålla spår av neomycin, klortetracyklin och amfotericin B. Se avsnitt Varningar och försiktighet.


Pulver: Trometamol, natriumklorid, dinatriumedetat, kalium-L-glutamat, polygelin, sackaros

Vätska: Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får Rabipur inte blandas med andra läkemedel i samma spruta.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Efter rekonstitution ska vaccinet användas omedelbart.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C - 8°C). Får ej frysas.


Förvara injektionsflaska och spruta i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Vaccinet får inte användas efter det utgångsdatum som anges på förpackningen och behållaren.


Särskilda anvisningar för destruktion

Överblivet vaccin och avfall skall omhändertas i enlighet med lokala föreskrifter.

Förpackningsinformation

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 2,5 IE/ml
1 dos(er) förfylld spruta (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av