Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Empliciti

Utökad övervakningMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Bristol-Myers Squibb

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 300 mg
(Pulvret är en vit till benvit kaka, hel eller sönderdelad.)

Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar.

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XC23
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bristol-Myers Squibb omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Texten nedan gäller för:
Empliciti pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 300 mg och 400 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 02/2019.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason är indicerat för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter som har fått minst en tidigare behandlingsregim (se Dosering och Farmakodynamiska egenskaper).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.


Produktresumén för alla läkemedel som används i kombination med Empliciti måste konsulteras innan behandlingen påbörjas.

Dosering

Elotuzumab‑behandling ska initieras och övervakas av läkare med erfarenhet av behandling av multipelt myelom.


Premedicinering för förebyggande av infusionsreaktion.

Patienter ska administreras med följande premedicineringar 45‑90 minuter före infusion med Empliciti (se Varningar och försiktighet):

Dexametason 8 mg intravenöst

H1‑blockerare: difenhydramin (25‑50 mg oralt eller intravenöst) eller motsvarande H1‑blockerare.

H2‑blockerare: ranitidin (50 mg intravenöst eller 150 mg oralt) eller motsvarande H2‑blockerare.

Paracetamol (650‑1000 mg oralt).


Hantering av infusionsreaktion

Om en infusionsreaktion ≥ grad 2 uppstår under administrering av Empliciti, ska infusionen avbrytas. När reaktionen gått tillbaka till ≤ grad 1, ska Empliciti påbörjas igen vid 0,5 ml/min och kan ökas gradvis med en hastighet på 0,5 ml/min var 30:e minut, enligt vad som tolereras, till den hastighet vid vilken infusionsreaktionen inträffade. Om infusionsreaktionen inte upprepas, kan upptrappningen återupptas (se Tabell 2).


Hos patienter som upplever en infusionsreaktion, ska vitala tecken övervakas var 30:e minut i 2 timmar efter det att Empliciti‑infusionen avslutats. Om infusionsreaktionen återkommer, måste Empliciti‑infusionen stoppas och inte återupptas igen den dagen (se avsnitt Varningar och försiktighet). Mycket svåra infusionsreaktioner (≥ grad 3) kan kräva permanent utsättande av Empliciti‑behandlingen och akutbehandling.


Dosering för administrering med lenalidomid och dexametason


Doseringsschemat anges i Tabell 1.

Behandling ska fortsätta tills sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.


Den rekommenderade dosen av Empliciti är 10 mg/kg, administrerat intravenöst varje vecka (28‑dagarscykel), på dag 1, 8, 15 och 22 under de första två cyklerna och varannan vecka därefter på dag 1 och 15.


Den rekommenderade dosen av lenalidomid är 25 mg oralt en gång dagligen på dag 1‑21 i upprepade 28‑dagarscykler, och minst 2 timmar efter Empliciti‑infusion, när den ges samma dag.


Administreringen av dexametason är enligt följande:

  • De dagar Empliciti administreras, ska 28 mg dexametason ges oralt en gång dagligen 3‑24 timmar före Empliciti, plus 8 mg intravenöst 45‑90 minuter före Empliciti på dag 1, 8, 15 och 22 i upprepade 28‑dagarscykler.

  • De dagar Empliciti inte administreras, men en dos av dexametason är schemalagd (dag 8 och 22 i cykel 3 och alla efterföljande cykler), ska 40 mg dexametason ges oralt.

Tabell 1: Rekommenderat doseringsschema för Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason

Cykel

28‑dagarscykel 1 och 2

28‑dagarscykel 3+

Dag i cykeln

1

8

15

22

1

8

15

22

Premedicinering

x

x

x

x

x


x


Empliciti (mg/kg) intravenöst

10

10

10

10

10


10


Lenalidomid (25 mg) oralt

Dag 1–21

Dag 1–21

Dexametason (mg) oralt

28

28

28

28

28

40

28

40

Dag i cykeln

1

8

15

22

1

8

15

22

För ytterligare information avseende lenalidomid och dexametason, se motsvarande produktresumé.


Se Administreringssätt nedan för anvisningar om infusionshastigheter.


Dosfördröjning, avbrott eller utsättande


Om dosen av ett läkemedel i regimen fördröjs, avbryts, eller sätts ut, får behandling med de andra läkemedlen fortsätta såsom planerat. Om oralt eller intravenöst dexametason fördröjs eller avbryts, ska administreringen av Empliciti baseras på klinisk bedömning (t.ex. risk för överkänslighet) (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Särskilda populationer


Pediatrisk population

Multipelt myelom är ingen relevant indikation för Empliciti i den pediatriska populationen.


Äldre

Ingen dosjustering krävs för elotuzumab hos patienter över 65 år (se avsnitt Farmakokinetiska egenskaper). Uppgifter om effekt och säkerhet av elotozumab hos patienter ≥ 85 år är mycket begränsade.


Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering av Empliciti krävs för patienter med lindrigt (CrCl = 60 ‑ 89 ml/min), måttligt (CrCl = 30 ‑ 59 ml/min), allvarligt (CrCl < 30 ml/min) nedsatt njurfunktion eller terminal, dialyskrävande njursvikt (se avsnitt Farmakokinetiska egenskaper).


Nedsatt leverfunktion

Det krävs ingen dosjustering av Empliciti för patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion (totalbilirubin [TB] ≤ övre normalgränsen [ULN] och ASAT > ULN eller TB < 1 till 1.5 × ULN och oavsett ASAT). Empliciti har inte studerats hos patienter med måttligt (TB > 1.5 till 3 × ULN och oavsett ASAT) eller allvarligt (TB > 3 × ULN och oavsett ASAT) nedsatt leverfunktion (se avsnitt Farmakokinetiska egenskaper).


Administreringssätt

Empliciti är endast avsett för intravenös användning.


Administreringen av den beredda och utspädda lösningen måste initieras med en infusionshastighet på 0,5 ml/min. Om infusionen tolereras väl kan infusionshastigheten ökas stegvis, såsom beskrivs i Tabell 2. Den maximala infusionshastigheten ska inte överstiga 5 ml/min.


Tabell 2:Infusionshastighet för Empliciti

Cykel 1, dos 1

Cykel 1, dos 2

Cykel 1, dos 3 och 4

och alla efterföljande cykler

Tidsintervall

Infusionshastighet

Tidsintervall

Infusionshastighet

Infusionshastighet

0 ‑ 30 min

0,5 ml/min

0 ‑ 30 min

3 ml/min

5 ml/min*

30 ‑ 60 min

1 ml/min

≥ 30 min

4 ml/min*

≥ 60 min

2 ml/min*

* Fortsätt med denna hastighet tills infusionen är slutförd, ca 1 timme, baserat på patientens vikt.För instruktioner om beredning och spädning av Empliciti före administrering, se avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.

Varningar och försiktighet


Infusionsreaktion

Infusionsreaktioner har rapporterats hos patienter som behandlats med elotuzumab (se avsnitt Biverkningar).


Premedicinering bestående av dexametason, H1‑blockerare, H2‑blockerare och paracetamol måste administreras före infusion av Empliciti (se avsnitt Dosering, Premedicinering). Frekvensen av infusionsreaktioner var mycket högre hos patienter som inte var premedicinerade.


Vid en infusionsreaktion ≥ grad 2 måste Empliciti‑infusionen avbrytas och lämpliga medicinska och stödjande åtgärder initieras. Vitala tecken ska övervakas var 30:e minut i 2 timmar efter det att Empliciti‑infusionen avslutats. När reaktionen har gått tillbaka (symtom ≤ grad 1), kan Empliciti sättas in igen med en initial infusionshastighet på 0,5 ml/min. Om symtomen inte återkommer, kan infusionshastigheten gradvis trappas upp var 30:e minut till maximalt 5 ml/min (se avsnitt Dosering, Administreringssätt).


Mycket svåra infusionsreaktioner kan kräva permanent utsättande av Empliciti‑behandlingen och akutbehandling. Patienter med lindriga eller måttliga infusionsreaktioner kan få Empliciti med en minskad infusionshastighet och noggrann övervakning (se avsnitt Dosering, Administreringssätt).


Förutsättningar för användning av läkemedel som används i kombination med Empliciti

Empliciti används i kombination med andra läkemedel. Därför gäller förutsättningarna för användning av dessa läkemedel också kombinationsbehandlingen. Produktresumén för alla läkemedel som används i kombination med Empliciti måste konsulteras innan behandlingen påbörjas.


Infektioner

I kliniska prövningar med patienter med multipelt myelom, var förekomsten av alla infektioner, inklusive lunginflammation, högre hos patienter som behandlats med Empliciti (se avsnitt Biverkningar). Patienterna ska övervakas och infektioner ska hanteras med standardbehandling.


Sekundära primära maligniteter (SPM)

I en klinisk prövning med patienter med multipelt myelom, som jämförde Empliciti i kombination med lenalidomid‑ och dexametasonbehandling med lenalidomid‑ och dexametasonbehandling (studie 1), var förekomsten av sekundära primära maligniteter, och speciellt solida tumörer och icke‑melanom hudcancer, högre hos patienter som behandlats med Empliciti (se avsnitt Biverkningar). Sekundära primära maligniteter är kända för att vara förknippade med lenalidomidexponering, vilken var längre hos patienter som behandlades med Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason, än hos dem som behandlades med lenalidomid och dexametason. Frekvensen av hematologiska maligniteter var densamma i de två behandlingsgrupperna. Patienter ska övervakas med avseende på utveckling av sekundära primära maligniteter.

Interaktioner

Inga farmakokinetiska interaktionsstudier har utförts. Empliciti, en humaniserad, monoklonal antikropp, förväntas inte metaboliseras av cytokrom P450‑ (CYP) enzymer eller andra läkemedelsmetaboliserande enzymer. Inhibition eller induktion av dessa enzymer av samtidigt administrerade läkemedel förväntas inte påverka farmakokinetiken hos Empliciti.


Empliciti kan detekteras i serumproteinelektrofores (SPEP) och vid immunfixering av serum från myelompatienter och kan störa responsklassificeringen. Närvaro av elotuzumab i patientens serum kan ge en liten topp i det tidiga gammaområdet vid SPEP, som motsvarar IgGk vid immunfixering av serum. Denna störning kan påverka bestämningen av komplett respons och eventuellt relaps från komplett respons hos patienter med IgG kappa myelomprotein.


Om ytterligare toppar detekteras vid immunfixering av serum måste en biklonal gammopati uteslutas.


Produktresumén för alla läkemedel som används i kombination med Empliciti måste konsulteras innan behandlingen påbörjas.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Det finns ingen erfarenhet av elotuzumab under graviditet hos människa. Elotuzumab kommer att ges i kombination med lenalidomid, som är kontraindicerat under graviditet. Det finns inga djurdata avseende reproduktionstoxicitet, på grund av avsaknaden av en lämplig djurmodell. Empliciti ska inte användas av gravida kvinnor, såvida det kliniska tillståndet hos kvinnan inte kräver behandling med elotuzumab.


Produktresumén för alla läkemedel som används i kombination med Empliciti måste konsulteras innan behandlingen påbörjas. När Empliciti används med lenalidomid finns risk för fosterskador, inklusive svåra, livshotande, missbildningar på människofoster, som är förknippade med dessa medel. Det är därför nödvändigt att följa krav avseende undvikande av graviditet, med hjälp av bland annat graviditetstester och preventivmedel. Lenalidomid finns i blod och sperma hos patienter som får läkemedlet. Se produktresumén för krav angående preventivmedel på grund av förekomst och överföring via spermier och för ytterligare detaljer. Patienter som får Empliciti i kombination med lenalidomid ska följa preventionsprogrammet för lenalidomid för att förhindra graviditet.


Kvinnor i fertil ålder/Preventivmedel för män och kvinnor

Empliciti ska inte användas av kvinnor i fertil ålder, såvida det kliniska tillståndet hos kvinnan inte kräver behandling med elotuzumab. Fertila kvinnor ska använda en effektiv preventivmetod.

Manliga patienter måste använda effektiva preventivmedel under behandlingen och 180 dagar efter behandlingen om deras partner är gravid eller i fertil ålder och inte använder en effektiv preventivmetod.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Elotuzumab förväntas inte utsöndras i modersmjölk. Elotuzumab kommer att ges i kombination med lenalidomid och amning ska avbrytas på grund av användning av lenalidomid.

Fertilitet

Studier för att utvärdera effekten av elotuzumab på fertilitet har inte utförts. Effekten av elotuzumab på manlig och kvinnlig fertilitet är sålunda okänd.

Trafik

Baserat på rapporterade biverkningar förväntas Empliciti inte påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Patienter som får infusionsreaktioner ska avrådas från att framföra fordon och använda maskiner tills symtomen avklingar.

Biverkningar


Sammanfattning av säkerhetsprofil

Säkerhetsdata för elotuzumab, sammanslagna från 6 kliniska prövningar, har bedömts utifrån totalt 554 patienter med multipelt myelom, som behandlats med elotuzumab i kombination med lenalidomid och dexametason (451 patienter) eller bortezomib och dexametason (103 patienter). Merparten av biverkningarna var lindriga till måttliga (grad 1 eller 2).


Den allvarligaste biverkningen som kan uppstå under elotuzumab‑behandling är lunginflammation.


De vanligaste biverkningarna (förekommer hos > 10 % av patienterna) med elotuzumab‑behandling var infusionsrelaterade reaktioner, diarré, herpes zoster, nasofaryngit, hosta, lunginflammation, övre luftvägsinfektion, lymfopeni och viktminskning.


Biverkningstabell

Biverkningar som rapporterats hos 554 patienter med multipelt myelom, som behandlades med elotuzumab i 6 kliniska prövningar, anges i Tabell 3.


Dessa biverkningar presenteras efter organsystemklass och frekvens. Frekvenser definieras enligt följande: mycket vanliga (1/10); vanliga (1/100, <1/10); mindre vanliga (1/1 000, <1/100); sällsynta (1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000), och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Tabell 3:Biverkningar hos patienter med multipelt myelom som behandlats med Empliciti

Organsystemklass

Biverkningar

Total frekvens

Grad 3/4 frekvens

Infektioner och infestationer

Herpes zostera

Mycket vanliga

Vanliga

Nasofaryngit

Mycket vanliga

Ej rapporterat

Lunginflammationb

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Övre luftvägsinfektion

Mycket vanliga

Vanliga

Blodet och lymfsystemet

Lymfopenic

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Överkänslighet

Vanliga

Mindre vanliga

Psykiska störningar

Humörförändring

Vanliga

Ej rapporterat

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Mycket vanliga

Mindre vanliga

Hypoestesi

Vanliga

Mindre vanliga

Blodkärl

Djup ventrombos

Vanliga

Vanliga

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Hostad

Mycket vanliga

Mindre vanliga

Orofaryngeal smärta

Vanliga

Ej rapporterat

Magtarmkanalen

Diarré

Mycket vanliga

Vanliga

Hud och subkutan vävnad

Nattliga svettningar

Vanliga

Ej rapporterat

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Bröstsmärta

Vanliga

Vanliga

Trötthet

Mycket vanliga

Vanliga

Feber

Mycket vanliga

Vanliga

Undersökningar

Viktminskning

Mycket vanliga

Mindre vanliga

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

Infusionsrelaterad reaktion

Vanliga

Vanliga

aTermen herpes zoster är en gruppering av följande termer: herpes zoster, oral herpes och infektion med herpesvirus.

bTermen lunginflammation är en gruppering av följande termer: lunginflammation, atypisk lunginflammation, bronkopneumoni, lobär lunginflammation, bakteriell lunginflammation samt lunginflammation orsakad av svamp, influensa eller pneumokocker.

cTermen lymfopeni inkluderar följande termer: lymfopeni och minskat antal lymfocyter.

dTermen hosta inkluderar följande termer: hosta, produktiv hosta och hosta utlöst från de övre luftvägarna.


Exponeringsjusterade biverkningsfrekvenser (alla grader och grad 3/4) i Studie 1, en klinisk prövning med patienter med multipelt myelom, som jämförde behandling med Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason (N = 318) med behandling med lenalidomid och dexametason (N = 317), visas i Tabell 4.

Tabell 4:Exponeringsjusterade biverkningsfrekvenser hos Empliciti‑behandlade patienter jämfört med lenalidomid‑ och dexametason‑
behandlade patienter [innefattar multipla förekomster bland alla behandlade patienter]


Empliciti +
Lenalidomid och Dexametason
N = 318

Lenalidomid och Dexametason

N = 317


Alla grader

Grad 3/4

Alla grader

Grad 3/4

Biverkning

Antal händelser

Frekvens (förekomst­frekvens/100 patientår)

Antal händelser

Frekvens (förekomst­frekvens/100 patientår)

Antal händelser

Frekvens (förekomst­frekvens/100 patientår)

Antal händelser

Frekvens (förekomst­frekvens/100 patientår)

Diarré

303

59,2

19

3,7

206

49,3

13

3,1

Feber

220

43,0

8

1,6

116

27,7

10

2,4

Trötthet

205

40,0

33

6,4

145

34,7

26

6,2

Hostaa

170

33,2

1

0,2

85

20,3

Nasofaryngit

151

29,5

116

27,7

Övre luftvägsinfektion

129

25,2

2

0,4

95

22,7

4

1,0

Lymfopenib

90

17,6

65

12,7

57

13,6

31

7,4

Huvudvärk

88

17,2

1

0,2

40

9,6

1

0,2

Lung­inflammationc

80

15,6

54

10,5

54

12,9

34

8,1

Herpes zosterd

51

10,0

5

1,0

24

5,7

3

0,7

Orofaryngeal smärta

45

8,8

17

4,1

Viktminskning

44

8,6

4

0,8

20

4,8

Nattliga svettningar

31

6,1

12

2,9

Bröstsmärta

29

5,7

2

0,4

12

2,9

1

0,2

Djup ventrombos

26

5,1

18

3,5

12

2,9

7

1,7

Hypoestesi

25

4,9

1

0,2

12

2,9

Humör­förändring

23

4,5

8

1,9

Överkänslighet

10

2,0

4

1,0

1

0,2

aTermen hosta inkluderar följande termer: hosta, produktiv hosta och hosta utlöst från de övre luftvägarna.

bTermen lymfopeni inkluderar följande termer: lymfopeni och minskat antal lymfocyter.

cTermen lunginflammation är en gruppering av följande termer: lunginflammation, atypisk lunginflammation, bronkopneumoni, lobär lunginflammation, bakteriell lunginflammation samt lunginflammation orsakad av svamp, influensa och pneumokocker.

dTermen herpes zoster är en gruppering av följande termer: herpes zoster, oral herpes och infektion med herpesvirus.


Beskrivning av utvalda biverkningar


Infusionsreaktioner

I en klinisk prövning med patienter med multipelt myelom (Studie 1), rapporterades infusionsreaktioner hos ca 10 % av premedicinerade patienter som behandlats med Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason (N = 318) (se avsnitt Varningar och försiktighet). Frekvensen av infusionsreaktioner var > 50 % hos patienter som inte var premedicinerade. Alla rapporterade infusionsreaktioner var ≤ grad 3. Grad 3 infusionsreaktioner förekom hos 1 % av patienterna. De vanligaste symtomen på en infusionsreaktion inkluderade feber, frossa och hypertoni. Hos fem procent (5 %) av patienterna måste administreringen av Empliciti avbrytas under en mediantid på 25 minuter på grund av infusionsreaktion, och hos 1 % av patienterna avslutades administreringen på grund av infusionsreaktioner. Av de patienter som upplevde en infusionsreaktion, fick 70 % (23/33) reaktionen under den första dosen.


Infektioner

Förekomsten av infektioner, inklusive lunginflammation, var högre med Empliciti‑behandling än med kontroll (se avsnitt Varningar och försiktighet). I en klinisk prövning med patienter med multipelt myelom (Studie 1), rapporterades infektioner hos 81,4 % av patienterna i gruppen med Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason (N = 318) och 74,4 % i gruppen med lenalidomid och dexametason (N = 317). Infektioner av grad 3‑4 noterades hos 28 % av patienter som behandlades med Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason och 24,3 % av patienter som behandlades med lenalidomid och dexametason. Dödliga infektioner var sällsynta och rapporterades i 2,5 % av patienter som behandlades med Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason och 2,2 % av patienter som behandlades med lenalidomid och dexametason. Förekomsten av lunginflammation var högre i gruppen med Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason än i gruppen med lenalidomid och dexametason, och angavs som 15,1 % jämfört med 11,7 %, med en dödlig utgång på 0,6 % jämfört med 0 %.


Sekundära primära maligniteter

Förekomsten av sekundära primära maligniteter, var högre med Empliciti‑behandling än med kontroll (se avsnitt Varningar och försiktighet). I en klinisk prövning med patienter med multipelt myelom (Studie 1), observerades invasiva sekundära primära maligniteter hos 6,9 % av patienterna som behandlades med Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason (N = 318) och 4,1 % av patienterna som behandlades med lenalidomid och dexametason (N = 317). Sekundära primära maligniteter är kända för att förknippas med lenalidomidexponering, som förlängdes hos patienter som behandlats med Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason, jämfört med lenalidomid och dexametason. Hematologiska maligniteter förekom lika ofta i båda behandlingsgrupperna (1,6 %). Solida tumörer rapporterades hos 2,5 % och 1,9 % av patienter som behandlades med Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason respektive lenalidomid och dexametason. Icke‑melanom hudcancer rapporterades hos 3,1 % och 1,6 % av patienter som behandlades med Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason respektive lenalidomid och dexametason.


Djup ventrombos

I en klinisk studie på patienter med multipelt myelom (Studie 1), rapporterades djup ventrombos hos 7,2 % av patienterna som behandlades med Empliciti kombinerat med lenalidomid och dexametason (N = 318) och hos 3,8 % av patienterna som behandlades med lenalidomid och dexametason (N = 317). Bland patienter som behandlades med aspirin, rapporterades djup ventrombos hos 4,1 % av patienterna som behandlades med Empliciti kombinerat med lenalidomid och dexametason (E‑Ld) och hos 1,4 % av patienterna som behandlades med lenalidomid och dexametason (Ld). Frekvensen av djup ventrombos som observerades mellan behandlingsarmarna var liknande för patienter som fått profylax med lågmolekylärt heparin (2,2 % i båda behandlingsarmarna). För patienter som fått vitamin K‑antagonister var frekvensen 0 % för patienter som behandlats med E‑Ld och 6,7 % för patienter som behandlats med Ld.


Immungenitet

I likhet med alla terapeutiska proteiner finns det en risk för immungenitet mot Empliciti.

Av 390 patienter från fyra kliniska studier som behandlades med Empliciti och kunde utvärderas för förekomst av antikroppar mot produkten, var elektrokemi­luminescenstest (ECL) för antikroppar mot produkten som uppstått under behandlingen positivt för 72 patienter (18,5 %). Neutraliserande antikroppar detekterades hos 19 av 299 patienter i Studie 1. Hos majoriteten av patienterna inträffade immungenitet tidigt under behandlingen, den var övergående och försvann på 2 till 4 månader. Antikroppsutveckling mot produkten gav inga tydliga kausala belägg för ändrade farmakokinetiska, effekt‑ eller toxicitetsprofiler, baserat på populationsanalyser för farmakokinetik och exponering‑respons‑analys.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

En patient rapporterades vara överdoserad med 23,3 mg/kg elotuzumab i kombination med lenalidomid och dexametason. Patienten hade inga symtom, behövde inte någon behandling för överdosering och kunde fortsätta med elotuzumab‑behandling.


I kliniska studier utvärderades ca 78 patienter med elotuzumab på 20 mg/kg utan synbara toxiska effekter.


Vid överdosering ska patienter noggrant övervakas avseende tecken eller symtom på biverkningar och lämplig symtomatisk behandling sättas in.

Farmakodynamik


Verkningsmekanism

Elotuzumab är en immunstimulerande, humaniserad, IgG1‑monoklonal antikropp, som specifikt riktar sig mot SLAMF7‑proteinet (nr 7 i familjen signalerande lymfocytaktiveringsmolekyler). SLAMF7 uttrycks i hög grad på myelomceller, oberoende av cytogena avvikelser. SLAMF7 uttrycks också på NK‑celler (naturliga mördarceller), normala plasmaceller och andra immunceller, inklusive vissa underuppsättningar av T‑celler, monocyter, B‑celler och pDC:er (plasmacytoida dendritiska celler), men ses inte på normala solida vävnader eller hematopoetiska stamceller.


Elotuzumab aktiverar NK‑cellerna direkt via både SLAMF7‑signalvägen och Fc‑receptorer och förstärker därmed anti‑myelomaktiviteten in vitro. Elotuzumab riktar sig även mot SLAMF7 på myelomceller och främjar interaktionen med naturliga mördarceller för att mediera avdödning av myelomceller genom antikroppsberoende cellulär cytotoxicitet (ADCC). I icke‑kliniska modeller visade elotuzumab synergistisk aktivitet i kombination med lenalidomid eller bortezomib.


Klinisk effekt och säkerhet

Två randomiserade, öppna studier genomfördes för att utvärdera effekten och säkerheten av Empliciti (elotuzumab) hos vuxna patienter med multipelt myelom, som genomgått en eller flera tidigare behandlingar.

Studie 1 gav pivotala data för indikationen där Empliciti används i kombination med lenalidomid och dexametason.


Studie 1

En randomiserad, öppen studie genomfördes för att utvärdera effekten och säkerheten av Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason hos patienter med multipelt myelom, som genomgått en till tre tidigare behandlingar. Alla patienter hade dokumenterad progression efter sin senaste behandling. Patienter som var refraktära mot lenalidomid uteslöts och 6 % av patienterna hade fått tidigare behandling med lenalidomid. Patienter var tvungna att återhämta sig efter transplantation i minst 12 veckor efter autolog stamcellstransplantation (SCT) och i 16 veckor efter allogen SCT. Patienter med hjärtamyloidos eller plasmacellsleukemi uteslöts från denna studie.


Kvalificerade patienter randomiserades i förhållandet 1:1 att få antingen Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason eller lenalidomid och dexametason. Behandling administrerades i 4‑veckorscykler tills sjukdomen progredierade eller oacceptabel toxicitet uppstod. Elotuzumab 10 mg/kg administrerades intravenöst varje vecka under de första 2 cyklerna och varannan vecka därefter. Före Empliciti‑infusion, administrerades dexametason i uppdelad dos: en oral dos på 28 mg och en intravenös dos på 8 mg. I kontrollgruppen och vid veckor utan Empliciti, gavs dexametason 40 mg som en enstaka oral dos varje vecka. Lenalidomid 25 mg togs oralt en gång dagligen under de första 3 veckorna av varje cykel. Bedömning av tumörrespons utfördes var 4:e vecka.


Totalt 646 patienter randomiserades för att få behandling: 321 till Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason och 325 till lenalidomid och dexametason.


Demografiska data och ursprungsvärden var väl balanserade mellan de båda behandlingsgrupperna. Medianåldern var 66 år (från 37 till 91 år); 57 % av patienterna var äldre än 65 år. 60 % av patienterna var män; vita utgjorde 84 % av studiepopulationen, asiater 10 % och svarta 4 %. International Staging System (ISS) var I hos 43 %, II hos 32 % och III hos 21 % av patienterna. De cytogenetiska högriskkriterierna del17p och t(4;14) förekom hos 32 % respektive 9 % av patienterna. Medianantalet av tidigare behandlingar var 2. Trettiofem procent (35 %) av patienterna var refraktära (progression under eller inom 60 dagar efter sista behandlingen) och 65 % hade fått relaps (progression efter 60 dagar efter senaste behandling). Tidigare behandlingar inkluderade: stamcellstransplantation (55 %), bortezomib (70 %) melfalan (65 %), talidomid (48 %) och lenalidomid (6 %).

De primära effektmåtten i denna studie, progressionsfri överlevnad (PFS), enligt bedömning av riskförhållandet, och den totala reponsfrekvensen (ORR), fastställdes baserat på bedömningar som utförts av en blindad, oberoende granskningskommitté. Effektresultaten anges i Tabell 5 och Figur 1. Medianantalet behandlingscykler var 19 för Empliciti‑gruppen och 14 för jämförelsegruppen.

Tabell 5:Effektresultat för Studie 1


Empliciti +
Lenalidomid/
Dexametason
N = 321


Lenalidomid/
Dexametason
N = 325

PFS (ITT)


Riskförhållande [97,61 % KI]

0,68 [0,55, 0,85]

Stratifierat log‑ranktest –

p‑värdea

0,0001

1‑års PFS‑frekvens (%) [95 % KI]

68 [63, 73]

56 [50, 61]

2‑års PFS‑frekvens (%) [95 % KI]

39 [34, 45]

26 [21, 31]

3‑års PFS‑frekvensb (%) [95 % KI]

23 [18, 28]

15 [10, 20]

Median PFS i månader [95 % KI]

18,5 [16,5, 21,4]

14,3 [12,0, 16,0]

Respons


Total respons (ORR)c n (%)

[95 % KI]

252 (78,5) [73,6, 82,9]

213 (65,5) [60,1, 70,7]

p‑värded

0,0002

Fullständig respons (CR + sCR)e n (%)

14 (4,4)f

24 (7,4)

Mycket god partiell respons (VGPR) n (%)

91 (28,3)

67 (20,6)

Partiell respons (RR/PR) n (%)

147 (45,8)

122 (37,5)

Kombinerad respons (CR + sCR + VGPR) n (%)

105 (32,7)

91 (28,0)

Total överlevnadg Riskförhållande [95 % KI]

0,77 [0,61, 0,97]

Stratifierat log‑ranktest –

p‑värde

0,0257h

Median total överlevnad (OS) i månader [95 % KI]

43,7 [40,34, NE]

39,6 [33,25, NE]

a p‑värde baserat på log‑ranktest som stratifierats avseende B2 mikroglobuliner (< 3,5 mg/l kontra ≥ 3,5 mg/l), antal tidigare behandlingslinjer (1 kontra 2 eller 3), och tidigare immunmodulatorisk behandling (ingen kontra tidigare enbart talidomid kontra andra).

bEn förspecificerad analys för 3 års PFS‑frekvens, utfördes baserad på en minsta uppföljningstid på 33 månader.

cKriterierna enligt den europeiska gruppen för blod‑ och benmärgstransplantation (EBMT).

dp-värde baserat på Cochran‑Mantel‑Haenszel chitvå‑test, som stratifierats avseende B2 mikroglobuliner (< 3,5 mg/l kontra ≥ 3,5 mg/l), antal tidigare behandlingslinjer (1 kontra 2 eller 3), och tidigare immunmodulatorisk behandling (ingen kontra tidigare enbart talidomid kontra andra).

eFullständig respons (CR) + stringent fullständig respons (sCR).

fFullständiga responsfrekvenser i Empliciti‑gruppen kan underskattas då elotuzumab monoklonal antikropp interfererar med analyser som immunfixering och serumproteinelektrofores.

gEn förspecificerad interimistisk analys för total överlevnad (OS), utfördes, baserad på en minsta uppföljningstid på 35,4 månader.

hDen interimistiska analysen av OS uppfyllde inte den protokollspecificerade tidiga stoppgränsen för OS (p ≤ 0,014).


progressionsfri överlevnad

Progressionsfri överlevnad (månader)

Antal patienter i riskzonen

E‑Ld

321

282

240

206

164

133

87

43

12

1

Ld

325

262

204

168

130

97

53

24

7


Förbättringar i PFS sågs i samtliga undergrupper, oavsett ålder (< 65 kontra ≥ 65), riskstatus, närvaro eller frånvaro av de cytogena kriterierna del17p eller t(4;14), ISS‑stadium, antal tidigare behandlingar, tidigare exponering för immunmodulatoriska läkemedel, tidigare exponering för bortezomib, relapserande eller refraktärt tillstånd, eller njurfunktion såsom visas i Tabell 6.

Tabell 6:Effektresultat för delmängder


E‑Ld

N = 321

Ld

N = 325


Beskrivning av delmängd

Median PFS (månader)

[95 % KI]

Median PFS (månader)

[95 % KI]

Riskförhållande [95 % KI]

Ålder
< 65 år

19,4 [15,9, 23,1]

15,7 [11,2, 18,5]

0,74 [0,55, 1,00]

≥ 65 år

18,5 [15,7, 22,2]

12,9 [10,9, 14,9]

0,64 [0,50, 0,82]

Riskfaktorer
Hög risk

14,8 [9,1, 19,6]

7,2 [5,6, 11,2]

0,63 [0,41, 0,95]

Standardrisk

19,4 [16,5, 22,7]

16,4 [13,9, 18,5]

0,75 [0,59, 0,94]

Cytogenetisk kategori
Närvaro av del17p

19,6 [15,8, NE]

14,9 [10,6, 17,5]

0,65 [0,45, 0,93]

Frånvaro av del17p

18,5 [15,8, 22,1]

13,9 [11,1, 16,4]

0,68 [0,54, 0,86]

Närvaro av t(4;14)

15,8 [8,4, 18,4]

5,5 [3,1, 10,3]

0,55 [0,32, 0,98]

Frånvaro av t(4;14)

19,6 [17,0, 23,0]

14,9 [12,4, 17,1]

0,68 [0,55, 0,84]

ISS‑stadium
I

22,2 [17,8, 31,3]

16,4 [14,5, 18,6]

0,61 [0,45, 0,83]

II

15,9 [9,5, 23,1]

12,9 [11,1, 18,5]

0,83 [0,60, 1,16]

III

14,0 [9,3, 17,3]

7,4 [5,6, 11,7]

0,70 [0,48, 1,04]

Tidigare behandlingar
Antal tidigare behandlingar = 1

18,5 [15,8, 20,7]

14,5 [10,9, 17,5]

0,71 [0,54, 0,94]

Antal tidigare behandlingar = 2 eller 3

18,5 [15,9, 23,9]

14,0 [11,1, 15,7]

0,65 [0,50, 0,85]

Tidigare talidomid‑exponering

18,4 [14,1, 23,1]

12,3 [9,3, 14,9]

0,61 [0,46, 0,80]

Ingen tidigare immunmodulerande exponering

18,9 [15,8, 22,2]

17,5 [13,0, 20,0]

0,78 [0,59, 1,04]

Tidigare bortezomib‑exponering

17,8 [15,8, 20,3]

12,3 [10,2, 14,9]

0,67 [0,53, 0,84]

Ingen tidigare bortezomib‑exponering

21,4 [16,6, NE]

17,5 [13,1, 21,3]

0,70 [0,48, 1,00]

Terapisvar
Relaps

19,4 [16,6, 22,2]

16,6 [13,0, 18,9]

0,75 [0,59, 0,96]

Refraktär

16,6 [14,5, 23,3]

10,4 [6,6, 13,3]

0,55 [0,40, 0,76]

Njurfunktion
Ursprungsvärde

CrCl < 60 ml/min

18,5 [14,8, 23,3]

11,7 [7,5, 17,4]

0,56 [0,39, 0,80]

Ursprungsvärde

CrCl ≥ 60 ml/min

18,5 [15,9, 22,2]

14,9 [12,1, 16,7]

0,72 [0,57, 0,90]

De 1‑, 2‑ och 3‑åriga frekvenserna för total överlevnad vid behandling med Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason var 91 %, 73 % respektive 60 %, jämfört med 83 %, 69 % respektive 53 % för behandling med lenalidomid och dexametason.


Total överlevnad

Total överlevnad (månader)

Antal patienter i riskzonen

E‑Ld

321

308

296

283

264

242

224

210

191

152

84

23

5

Ld

325

298

278

255

237

222

208

193

174

134

69

22

3Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att framlägga studieresultat för alla undergrupper av den pediatriska populationen vid behandling av multipelt myelom (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).

Farmakokinetik

Farmakokinetiken (PK) hos elotuzumab studerades hos patienter med multipelt myelom. Elotuzumab uppvisar icke-linjär PK med minskad clearance vid ökad dos inom dosintervallet 0,5‑20 mg/kg.


Absorption

Elotuzumab tillförs intravenöst och är därför omedelbart och fullständigt biotillgängligt.


Distribution

Det geometriska medelvärdet för distributionsvolymen av elotuzumab 10 mg/kg (i kombination med lenalidomid och dexametason) är 6,02 l (CV: 22.1 %) vid steady state.


Biotransformation

Den metaboliska vägen för elotuzumab har inte beskrivits. Som en IgG monoklonal antikropp förväntas elotuzumab brytas ned till små peptider och aminosyror via kataboliska processer.


Eliminering

Det geometriska medelvärdet för fullständig clearance av elotuzumab 10 mg/kg (i kombination med lenalidomid och dexametason) är 0,194 l/dygn (CV: 62,9 %). När elotuzumab i kombination med lenalidomid och dexametason sätts ut, kommer koncentrationen av elotozumab vid 3 månader att minska till ca 3 % (ca 97 % wash‑out uppskattat utifrån 5 halveringstider) av populationens postulerade maximala steady‑state serumkoncentration.


Särskilda populationer

En farmakokinetisk populationsanalys, med användning av data från 375 patienter, visade att clearance av elotuzumab ökar med ökande kroppsvikt, vilket stödjer en viktbaserad dosering. Den farmakokinetiska populationsanalysen antyder att följande faktorer inte hade någon viktig klinisk effekt på clearance av elotozumab: ålder (37 till 88 år), kön, ras, ursrungsvärde av LDH, albumin, nedsatt njurfunktion och nedsatt leverfunktion.


Nedsatt njurfunktion

En öppen studie utvärderade farmakokinetiken av elotuzumab i kombination med lenalidomid och dexametason hos patienter med multipelt myelom med varierande grad av nedsatt njurfunktion (klassificerad med värden på CrCl). Effekten av nedsatt njurfunktion på farmakokinetiken av elotuzumab utvärderades hos patienter med normal njurfunktion (CrCl > 90 ml/min; N = 8), allvarligt nedsatt njurfunktion som inte kräver dialys (CrCl <30 ml/min; N = 9), eller terminal, dialyskrävande njursvikt (CrCl < 30 ml/min; N = 9). Inga kliniskt betydelsefulla skillnader i farmakokinetiken av elotuzumab upptäcktes mellan patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion (med och utan dialys) och patienter med normal njurfunktion (se avsnitt Dosering).


Nedsatt leverfunktion

Empliciti är en IgG1‑monoklonal antikropp, som huvudsakligen elimineras med katabolism. Således är det inte sannolikt att nedsatt leverfunktion påverkar dess clearance. Effekten av nedsatt leverfunktion på clearance av Empliciti utvärderades i farmakokinetiska populationsanalyser av patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion (totalbilirubin [TB] ≤ den övre normalgränsen [ULN] och ASAT > ULN eller TB < 1 to 1.5 × ULN och oavsett ASAT; N = 33). Inga kliniskt betydelsefulla skillnader i clearance av Empliciti påträffades mellan patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion och patienter med normal leverfunktion. Empliciti har inte studerats hos patienter med måttligt (TB > 1.5 till 3 × ULN och oavsett ASAT) eller allvarligt (TB > 3 × ULN och oavsett ASAT) nedsatt leverfunktion (se avsnitt Dosering).

Prekliniska uppgifter

Elotuzumab känner endast igen humant SLAMF7‑protein. Eftersom elotuzumab inte känner igen icke‑humana former av SLAMF7‑protein, är säkerhetsdata från djurstudier in vivo irrelevanta. Av samma orsak finns inga karcinogenitetsdata tillgängliga för elotuzumab hos djur, och inga fertilitets‑ och embryo‑fostertoxicitetsstudier har utförts. Icke‑klinisk säkerhetsinformation består främst av begränsade in vitro humancell‑/vävnadstudier, där inga säkerhetsresultat identifierades.

Innehåll

Varje injektionsflaska innehåller 300 mg resp. 400 mg elotuzumab (produceras i NS0‑celler genom rekombinant DNA‑teknik), sackaros, natriumcitrat, citronsyramonohydrat och polysorbat 80. Efter beredning innehåller varje ml koncentrat 25 mg elotuzumab.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

elotuzumab

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Empliciti (elotuzumab) is a monoclonal antibody, a type of protein which attaches to a target protein called SLAMF7 on multiple myeloma or natural killer cells and stimulates immune system to attack and destroy the multiple myeloma cells.

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.


References


1. Summary of Product Characteristics for Empliciti 300 mg and 400 mg powder for concentrate for solution for infusion. Available at https://www.medicines.org.uk/emc/product/7722/smpc Updated 20 July 2017.


2. European Medicines Agency – Guideline on the Environmental Risk Assessment of Medicinal Products for Human Use (EMA/CHMP/SWP/4447/00) corr 2. Available at http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/

10/WC500003978.pdf. Release 1 June 2006.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras i kylskåp (2°C‑8°C).

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Efter beredning och spädning

Den beredda lösningen ska omedelbart överföras från injektionsflaskan till infusionspåsen.


Den beredda och utspädda lösningen har visats vara kemiskt och fysikaliskt hållbar för användning i 24 timmar vid 2°C‑8°C och skyddad mot ljus. Infusionslösningen kan förvaras i högst 8 timmar av totalt 24 timmar vid 20°C−25°C och rumsbelysning. Denna 8‑timmarsperiod ska inkludera den tid det tar att tillföra produkten.


Den beredda eller utspädda lösningen får ej frysas.


Spara inte oanvänd infusionsvätska för återanvändning. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


För berednings- och administreringsanvisningar se produktresumén.

Förpackningsinformation

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 300 mg Pulvret är en vit till benvit kaka, hel eller sönderdelad.
1 styck injektionsflaska (fri prissättning), EF
Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 400 mg Pulvret är en vit till benvit kaka, hel eller sönderdelad.
1 styck injektionsflaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av