Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

ABILIFY MAINTENA

Otsuka Pharma Scandinavia

Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta 400 mg
(pulver: vitt till benvitt; vätska: klar)

Antipsykotikum

ATC-kod: N05AX12
Läkemedel från Otsuka Pharma Scandinavia omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
ABILIFY MAINTENA pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension 300 mg och 400 mg; pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta 300 mg och 400 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 04/2020

Indikationer

Abilify Maintena är avsett för underhållsbehandling av schizofreni hos vuxna patienter som stabiliserats med oralt aripiprazol.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

För patienter som aldrig har tagit aripiprazol ska man fastställa att patienten tolererar oralt aripiprazol före insättning av behandling med Abilify Maintena.


Rekommenderad start- och underhållsdos av Abilify Maintena är 400 mg.


Det krävs ej någon dostitrering av detta läkemedel. Det ska administreras en gång per månad som en endosinjektion (inte tidigare än 26 dagar efter den föregående injektionen).


För att bibehålla terapeutiska aripiprazolkoncentrationer under insättandet av behandlingen ska den första injektionen kompletteras med 10 mg till 20 mg oralt aripiprazol per dag under de första 14 dagarna.


Om dosen 400 mg ger biverkningar bör man överväga en sänkning av dosen till 300 mg en gång per månad.


Glömda doser

Vid glömd dos

Om man glömmer dos 2 eller 3 och tiden sedan den senaste injektionen är:

Åtgärd

> 4 veckor och < 5 veckor

Injektionen ska administreras så snart som möjligt, varefter man återgår till schemat med månatliga injektioner.

> 5 veckor

Kompletterande behandling med oralt aripiprazol ska återinsättas under 14 dagar tillsammans med nästa administrerade injektion.

Om man glömmer dos 4 eller senare doser (dvs. efter att steady-state uppnåtts) och tiden sedan den senaste injektionen är:

Åtgärd

> 4 veckor och < 6 veckor

Injektionen ska administreras så snart som möjligt, varefter man återgår till schemat med månatliga injektioner.

> 6 veckor

Kompletterande behandling med oralt aripiprazol ska återinsättas under 14 dagar tillsammans med nästa administrerade injektion, varefter man återgår till schemat med månatliga injektioner.

Speciella patientgrupper


Äldre

Säkerhet och effekt för Abilify Maintena vid behandling av schizofreni hos patienter som är 65 år eller äldre har inte fastställts (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt Farmakokinetik).


Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. För patienter med svårt nedsatt leverfunktion saknas tillräckliga data för att fastställa rekommendationer. Dessa patienter kräver försiktig dosering. I första hand bör oral beredningsform väljas (se avsnitt Farmakokinetik).


Kända långsamma CYP2D6-metaboliserare

Till patienter som är kända som långsamma CYP2D6-metaboliserare ska start- och underhållsdosen vara 300 mg. Vid samtidig användning med starka CYP3A4-hämmare bör dosen minskas till 200 mg (se avsnitt Interaktioner).


Dosjustering på grund av interaktioner med CYP2D6-hämmare och/eller CYP3A4-hämmare och/eller CYP3A4-inducerare

Dosjusteringar bör göras för patienter som samtidigt tar starka CYP3A4-hämmare eller starka CYP2D6-hämmare i mer än 14 dagar. Om utsättning av CYP3A4-hämmaren eller CYP2D6-hämmaren sker, kan man behöva öka doseringen till den tidigare dosen (se avsnitt Interaktioner). I händelse av biverkningar trots dosjusteringar av Abilify Maintena, ska man ompröva behovet av samtidig användning av CYP2D6- eller CYP3A4-hämmare.


Samtidig användning av CYP3A4-inducerare och Abilify Maintena i mer än 14 dagar bör undvikas eftersom blodkoncentrationen av aripiprazol sänks och kan hamna under de nivåer som ger effekt (se avsnitt Interaktioner).


Dosjusteringar av Abilify Maintena till patienter som samtidigt tar starka CYP2D6-hämmare, starka CYP3A4-hämmare, och/eller CYP3A4-inducerare i mer än 14 dagar

 

Justerad dos

* Justerade doser på 200 mg och 160 mg kan endast erhållas genom användning av Abilify Maintena pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

Patienter som tar 400 mg Abilify Maintena

Starka CYP2D6- eller starka CYP3A4-hämmare

300 mg

Starka CYP2D6- och starka CYP3A4-hämmare

200 mg*

CYP3A4-inducerare

Undvik användning

Patienter som tar 300 mg Abilify Maintena

Starka CYP2D6- eller starka CYP3A4-hämmare

200 mg*

Starka CYP2D6- och starka CYP3A4-hämmare

160 mg*

CYP3A4-inducerare

Undvik användning


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Abilify Maintena för barn och ungdomar i åldern 0–17 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt


Abilify Maintena är endast avsett för intramuskulär användning och får inte administreras intravenöst eller subkutant. Det får endast administreras av sjukvårdspersonal.


Suspensionen ska injiceras sakta som en endosinjektion (doserna får inte delas) i glutealmuskeln eller deltoideusmuskeln. Försiktighet måste iakttas för att undvika oavsiktlig injektion i ett blodkärl.


Fullständiga anvisningar för användning och hantering av Abilify Maintena återfinns i bipacksedeln (information avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal).


Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Varningar och försiktighet

Vid antipsykotisk behandling kan det ta flera dagar upp till några veckor innan patientens kliniska tillstånd förbättras. Patienter ska följas noggrant under hela denna period.


Användning hos patienter som är akut agiterade eller i ett svårt psykotiskt tillstånd


Abilify Maintena ska inte användas för att behandla patienter som är akut agiterade eller i ett svårt psykotiskt tillstånd när omedelbar symtomkontroll krävs.


Suicidalitet


Suicidalt beteende tillhör sjukdomsbilden vid psykotisk sjukdom och har i vissa fall rapporterats kort efter insättning eller byte av antipsykotisk behandling, inklusive behandling med aripiprazol (se avsnitt Biverkningar). Högriskpatienter måste övervakas noga under antipsykotisk behandling.


Kardiovaskulära sjukdomstillstånd


Aripiprazol bör användas med försiktighet hos patienter med känd hjärtkärlsjukdom (anamnes på hjärtinfarkt eller ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt eller retledningsrubbningar), cerebrovaskulär sjukdom, tillstånd som kan predisponera patienter för hypotoni (dehydrering, hypovolemi och behandling med läkemedel mot högt blodtryck) eller hypertoni, inklusive accelererad eller malign hypertoni.

Fall av venös tromboembolism (VTE) har rapporterats med antipsykotiska läkemedel. Eftersom patienter behandlade med antipsykotika ofta har förvärvade riskfaktorer för VTE, ska alla möjliga riskfaktorer för VTE identifieras före och under behandlingen med aripiprazol och preventiva åtgärder ska vidtas (se avsnitt Biverkningar).


QT-förlängning


I kliniska studier av behandling med oralt aripiprazol var incidensen av QT-förlängning jämförbar med placebo. Aripiprazol ska användas med försiktighet till patienter med hereditet för QT-förlängning (se avsnitt Biverkningar).


Tardiv dyskinesi


I kliniska studier på upp till ett år rapporterades mindre vanliga fall av dyskinesi som uppstod under behandlingen med aripiprazol. Om tecken eller symtom på tardiv dyskinesi uppträder hos en patient som behandlas med aripiprazol ska dosreduktion eller utsättning av läkemedlet övervägas (se avsnitt Biverkningar). Dessa symtom kan tillfälligt försämras eller t.o.m. uppträda efter utsättande av behandling.


Malignt neuroleptikasyndrom (MNS)


MNS är ett potentiellt livshotande symtomkomplex som sammankopplas med antipsykotika. I kliniska studier har sällsynta fall av MNS rapporterats under behandling med aripiprazol. Kliniska manifestationer av MNS är hypertermi, muskelstelhet, förändrad mental status och tecken på autonom instabilitet (oregelbunden puls eller oregelbundet blodtryck, takykardi, diafores och hjärt-rytm-störningar). Ytterligare tecken kan inkludera förhöjt kreatinfosfokinas, myoglobinuri (rabdomyolys) och akut njursvikt.


Förhöjt kreatinfosfokinas och rabdomyolys, som inte nödvändigtvis är associerade med MNS, har emellertid också rapporterats. Om en patient utvecklar tecken eller symtom som tyder på MNS, eller får oförklarligt hög feber utan andra kliniska manifestationer av MNS, ska alla antipsykotika, inklusive aripiprazol, sättas ut (se avsnitt Biverkningar).


Krampanfall


I kliniska studier rapporterades mindre vanliga fall av krampanfall under behandling med aripiprazol. Aripiprazol måste därför användas med försiktighet till patienter med anamnes på krampanfall eller som har sjukdomar associerade med krampanfall (se avsnitt Biverkningar).


Äldre patienter med demensrelaterad psykos


Ökad mortalitet

Äldre patienter med psykos associerad med Alzheimers sjukdom och som behandlats med aripiprazol har visat sig ha en ökad risk att avlida jämfört med placebo. Resultat från tre placebokontrollerade studier (n = 938; genomsnittlig ålder: 82,4 år, intervall: 56‑99 år) visar att incidensen av dödsfall hos patienter behandlade med oral aripiprazol var 3,5 % jämfört med 1,7 % i placebogruppen. Även om dödsorsakerna varierade, föreföll de flesta dödsfallen vara antingen kardiovaskulära (t.ex. hjärtsvikt, plötslig död) eller infektiösa (t.ex. pneumoni) (se avsnitt Biverkningar).


Cerebrovaskulära biverkningar

I ovan nämnda studier med oralt aripiprazol rapporterades cerebrovaskulära biverkningar (t.ex. stroke, transitorisk ischemisk attack), inklusive dödsfall, hos patienterna (genomsnittlig ålder: 84 år; intervall: 78‑88 år). I dessa studier rapporterade totalt 1,3 % av patienterna cerebrovaskulära biverkningar vid behandling med oralt aripiprazol jämfört med 0,6 % av de placebobehandlade patienterna. Denna skillnad var inte statistiskt signifikant. I en av dessa studier, en studie med fast dos, fann man dock ett signifikant dosresponsförhållande för cerebrovaskulära biverkningar hos patienter behandlade med aripiprazol (se avsnitt Biverkningar).


Aripiprazol är inte indicerat för behandling av patienter med demensrelaterad psykos.


Hyperglykemi och diabetes mellitus


Hyperglykemi, i vissa fall uttalad och förenad med ketoacidos eller hyperosmolär koma eller dödsfall, har rapporterats hos patienter behandlade med aripiprazol. Riskfaktorer som kan predisponera patienter för svåra komplikationer är övervikt och anamnesdiabetes inom familjen. Patienter som behandlas med aripiprazol, bör vara observanta på tecken och symtom på hyperglykemi (såsom polydipsi, polyuri, polyfagi och kraftlöshet). Patienter med diabetes mellitus, eller med riskfaktorer för diabetes mellitus, bör regelbundet monitoreras med avseende på försämrad glukoskontroll (se avsnitt Biverkningar).


Överkänslighet


Överkänslighetsreaktioner, kännetecknade av allergiska symtom, kan förekomma med aripiprazol (se avsnitt Biverkningar).


Viktökning


Viktökning ses ofta hos patienter med schizofreni, vilket kan bero på användning av antipsykotika kända för att kunna orsaka viktökning, komorbiditet eller dålig livsföring, vilket kan leda till svåra komplikationer. Viktökning har rapporterats efter marknadsintroduktion hos patienter som förskrivits oralt aripiprazol. När viktökning ses är det vanligtvis hos de patienter som har uttalade riskfaktorer, såsom anamnesdiabetes, sköldkörtelrubbningar eller hypofysadenom. I kliniska studier har aripiprazol inte visat sig framkalla kliniskt relevant viktökning (se avsnitt Biverkningar).


Dysfagi


Esofageal dysmotilitet och aspiration har kopplats till användning av aripiprazol. Aripiprazol bör användas med försiktighet till patienter med risk för aspirationspneumoni.


Tvångsmässigt spelberoende och övriga impulskontrollstörningar


Patienter kan uppleva tilltagande drifter, särskilt vad gäller spelande, och oförmåga att kontrollera dessa drifter medan de tar aripiprazol. Övriga rapporterade drifter innefattar: ökad sexualdrift, tvångsmässig shopping, hetsätning eller tvångsmässigt ätande, samt andra impulsiva eller tvångsmässiga beteenden. Det är viktigt att förskrivare specifikt frågar patienterna eller deras vårdare om utveckling av nytillkommet eller ökat spelbegär, sexualdrift, tvångsmässig shopping, hetsätning eller tvångsmässigt ätande, eller andra begär under aripiprazolbehandlingen. Observera att symtom som rör impulskontrollen kan ha samband med den underliggande störningen, även om begären i vissa fall rapporteras ha upphört sedan dosen minskats eller läkemedlet satts ut. Impulskontrollstörningar kan, om de inte upptäcks, leda till skada för patienten eller andra personer. Dosminskning eller utsättande av läkemedlet ska övervägas om patienten utvecklar dylika begär (se avsnitt Biverkningar).


Fallolyckor


Aripiprazol kan orsaka dåsighet, ortostatisk hypotoni samt motorisk och sensorisk instabilitet, vilket kan medföra fallolyckor. Försiktighet bör iakttas vid behandling av högriskpatienter, där en lägre startdos bör övervägas (t.ex. för äldre eller försvagade patienter, se avsnitt Dosering).


Natrium


Abilify Maintena innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts med Abilify Maintena. Informationen nedan är hämtad från studier på oralt aripiprazol.


På grund av att aripiprazol har en antagonistisk effekt på α1-adrenerga receptorer har substansen potential att förstärka effekten hos vissa blodtryckssänkande läkemedel.


Mot bakgrund av att aripiprazol har sin verkan på CNS, ska försiktighet iakttas när aripiprazol administreras i kombination med alkohol eller andra CNS-läkemedel med överlappande biverkningar, såsom sedering (se avsnitt Biverkningar).


Om aripiprazol ges samtidigt med läkemedel som är kända för att orsaka QT-förlängning eller obalans i elektrolytstatus ska försiktighet iakttas.


Potential hos andra läkemedel att påverka aripiprazol


Kinidin och andra starka CYP2D6-hämmare

I en klinisk studie av oralt aripiprazol till friska försökspersoner ökade en potent hämmare av CYP2D6 (kinidin) AUC för aripiprazol med 107 % medan Cmax var oförändrat. AUC och Cmax för dehydroaripiprazol, den aktiva metaboliten, minskade med 32 % respektive 47 %. Andra starka CYP2D6-hämmare, som fluoxetin och paroxetin, kan förväntas ha liknande effekter och en dosreduktion ska därför tillämpas (se avsnitt Dosering).


Ketokonazol och andra starka CYP3A4-hämmare

I en klinisk studie av oralt aripiprazol till friska försökspersoner ökade en potent hämmare av CYP3A4 (ketokonazol) AUC och Cmax för aripiprazol med 63 % respektive 37 %. AUC och Cmax för dehydroaripiprazol ökade med 77 % respektive 43 %. Hos patienter med långsam CYP2D6-metabolisering kan samtidig användning av potenta hämmare av CYP3A4 leda till högre koncentrationer av aripiprazol i plasma jämfört med snabba CYP2D6-metaboliserare (se avsnitt Dosering).

När man överväger samtidig administrering av ketokonazol eller andra starka CYP3A4-hämmare och aripiprazol, måste de potentiella fördelarna för patienten uppväga riskerna. Andra starka CYP3A4-hämmare, som itrakonazol och HIV-proteashämmare, kan förväntas ha liknande effekter och liknande dosreduktioner ska därför tillämpas (se avsnitt Dosering).

Vid utsättande av CYP2D6- eller CYP3A4-hämmaren ska dosen aripiprazol ökas till den dos som gavs innan kombinationsbehandlingen inleddes. När svaga CYP3A4-hämmare (t.ex. diltiazem) eller svaga CYP2D6-hämmare (t.ex. escitalopram) används samtidigt som aripiprazol, kan måttliga ökningar av aripiprazols plasmakoncentrationer förväntas.


Karbamazepin och andra CYP3A4-inducerare

Efter samtidig administrering av karbamazepin (en stark CYP3A4-inducerare) och oralt aripiprazol till patienter med schizofreni eller schizoaffektiv sjukdom, var de geometriska medelvärdena för Cmax och AUC för aripiprazol 68 % respektive 73 % lägre än när oralt aripiprazol (30 mg) administrerades ensamt. På likartat sätt var de geometriska medelvärdena för Cmax och AUC för dehydroaripiprazol efter samadministrering med karbamazepin 69 % respektive 71 % lägre än när enbart oralt aripiprazol administrerades.


Samtidig administrering av Abilify Maintena och andra CYP3A4-inducerare (såsom rifampicin, rifabutin, fenytoin, fenobarbital, primidon, efavirenz, nevirapin och johannesört) kan förväntas ha liknande effekter. Samtidig användning av CYP3A4-inducerare och Abilify Maintena bör undvikas eftersom blodnivåerna av aripiprazol sänks och kan hamna under de nivåer som ger effekt.


Serotonergt syndrom

Fall av serotonergt syndrom har rapporterats hos patienter som tar aripiprazol. Möjliga tecken och symtom på detta tillstånd kan inträffa, speciellt vid samtidig användning av andra serotonerga läkemedel, såsom SSRI/SNRI, eller av läkemedel som är kända att öka aripiprazolkoncentrationerna (se avsnitt Biverkningar).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier av aripiprazol till gravida kvinnor. Medfödda missbildningar har rapporterats. Orsakssamband med aripiprazol har emellertid inte kunnat fastställas. Djurstudier kan inte utesluta potentiella toxiska effekter på fosterutvecklingen (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Patienter ska uppmanas att informera sin läkare om de blir gravida eller om graviditet planeras under behandling med aripiprazol. På grund av otillräcklig säkerhetsinformation för människa och farhågor som väckts av reproduktionsstudier på djur, ska detta läkemedel inte användas vid graviditet, om inte den förväntade nyttan klart uppväger den potentiella risken för fostret.


Förskrivare måste vara medvetna om de långverkande egenskaperna hos Abilify Maintena.


Nyfödda barn som exponerats för antipsykotika (inklusive aripiprazol) under den tredje trimestern av graviditeten löper risk att få biverkningar inklusive extrapyramidala symtom och/eller utsättningssymtom som efter födseln kan variera i svårighetsgrad och duration. Det finns rapporter om oro, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, andnöd eller matningsproblem. Nyfödda barn ska därför övervakas noggrant (se avsnitt Biverkningar).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Aripiprazol utsöndras i bröstmjölk. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med aripiprazol efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Aripiprazol försämrade inte fertiliteten baserat på data från reproduktionstoxikologiska studier.

Trafik

Aripiprazol har en mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner till följd av eventuell påverkan på nervsystemet och synen, såsom sedering, somnolens, synkope, dimsyn, diplopi (se avsnitt Biverkningar).

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen


De vanligaste biverkningar som rapporterades hos ≥5 % av patienterna i två dubbelblinda långtidsstudier med Abilify Maintena var viktökning (9,0 %), akatisi (7,9 %), insomni (5,8 %) och smärta vid injektionsstället (5,1 %).


Tabell över biverkningar


Förekomsten av biverkningar associerade med aripiprazolbehandling är sammanställd i tabellform nedan. Tabellen är baserad på biverkningar som rapporterats i kliniska studier och/eller vid användning efter marknadsintroduktion.


Alla biverkningar är listade enligt organsystemklass och frekvens: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras i respektive frekvenskategori efter fallande allvarlighetsgrad.


Frekvensen av biverkningar som rapporterats vid användning efter marknadsintroduktion kan inte fastställas eftersom de baseras på spontana rapporter. Följaktligen klassificeras frekvensen av dessa biverkningar som ”ingen känd frekvens”.

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Blodet och lymfsystemet

 

Neutropeni

Anemi

Trombocytopeni

Sänkt neutrofilantal

Sänkt leukocytantal

Leukopeni

Immunsystemet

 

Överkänslighet

Allergiska reaktioner (t.ex. anafylaktisk reaktion, angioödem inklusive svullen tunga, tungödem, ansiktsödem, klåda eller urtikaria)

Endokrina systemet

 

Sänkt prolaktinvärde i blodet

Hyperprolaktinemi

Diabetes med hyperosmolärt koma

Diabetesketoacidos

Metabolism och nutrition

Viktökning

Diabetes mellitus

Viktminskning

Hyperglykemi

Hyperkolesterolemi

Hyperinsulinemi

Hyperlipidemi

Hypertriglyceridemi

Aptitstörning

Anorexi

Hyponatremi

Psykiska störningar

Agitation

Ångest

Rastlöshet

Insomni

Suicidtankar

Psykotisk sjukdom

Hallucinationer

Vanföreställningar

Hypersexualitet

Panikreaktion

Depression

Affektiv labilitet

Apati

Dysfori

Sömnstörningar

Bruxism

Nedsatt libido

Ändrad sinnesstämning

Fullbordat suicid

Suicidförsök

Tvångsmässigt spelberoende

Impulskontrollstörningar

Hetsätning

Tvångsmässig shopping

Poriomani

Nervositet

Aggressivitet

Centrala och perifera nervsystemet

Extrapyramidala symtom

Akatisi

Tremor

Dyskinesi

Sedation

Somnolens

Yrsel

Huvudvärk

Dystoni

Tardiv dyskinesi

Parkinsonism

Rörelsestörning

Psykomotorisk hyperaktivitet

Restless legs

Kugghjulsrigiditet

Hypertoni

Bradykinesi

Dreglande

Smakrubbning

Parosmi

Malignt neuroleptikasyndrom

Grand mal-anfall Serotonergt syndrom

Talstörningar

Ögon

 

Okulogyr kris

Dimsyn

Ögonsmärta

Diplopi

Fotofobi

 

Hjärtat

 

Ventrikulära extrasystolier

Bradykardi

Takykardi

Sänkt T-vågsamplitud på EKG

Onormalt EKG

T-vågsinversion på EKG

Plötslig oförklarlig död

Hjärtstillestånd

Torsades de pointes

Ventrikulära arytmier

QT-förlängning

Blodkärl

 

Hypertoni

Ortostatisk hypotension

Förhöjt blodtryck

Synkope

Venös tromboembolism (inklusive lungemboli och djup ventrombos)

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

 

Hosta

Hicka

Orofaryngeal spasm

Laryngospasm

Aspirationspneumoni

Magtarmkanalen

Muntorrhet

Gastroesofageal reflux

Dyspepsi

Kräkningar

Diarré

Illamående

Övre buksmärta

Obehagskänsla i buken

Förstoppning

Frekventa tarmtömningar

Hypersalivation

Pankreatit

Dysfagi

Lever och gallvägar

 

Patologiska leverfunktionsprover

Förhöjda leverenzymer

Förhöjt alaninaminotransferas (ALAT)

Förhöjt gamma-glutamyltransferas (gamma-GT)

Förhöjt bilirubin i blodet

Förhöjt aspartataminotransferas (ASAT)

Leversvikt

Gulsot

Hepatit

Förhöjt alkaliskt fosfatas

Hud och subkutan vävnad

 

Alopeci

Akne

Rosacea

Eksem

Hudförhårdnad

Utslag

Ljuskänslighets­reaktion

Hyperhidros

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Muskuloskeletal stelhet

Muskelstelhet

Muskelspasm

Fascikulationer

Strama muskler

Myalgi

Extremitetssmärta

Ledvärk

Ryggvärk

Minskat rörelseomfång i leder

Nackstelhet

Trismus

Rabdomyolys

Njurar och urinvägar

 

Njursten

Glukosuri

Urinretention Urininkontinens

Graviditet, puerperium och perinatalperiod

  

Neonatalt utsättningssyndrom (se avsnitt Graviditet)

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Erektil dysfunktion

Galaktorré

Gynekomasti

Ömma bröst

Vulvovaginal torrhet

Priapism

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Smärta vid injektionsstället

Förhårdnad vid injektionsstället

Trötthet

Pyrexi

Asteni

Gångrubbningar

Obehagskänsla i bröstkorgen

Reaktion vid injektionsstället

Erytem vid injektionsstället

Svullnad vid injektionsstället

Obehagskänsla vid injektionsstället

Klåda vid injektionsstället

Törst

Tröghet

Störd temperaturreglering (t.ex. hypotermi, pyrexi)

Bröstsmärta

Perifert ödem

Undersökningar

Förhöjt kreatinfosfokinas i blodet

Förhöjt blodsocker

Sänkt blodsocker

Förhöjt glykosylerat hemoglobin (HbA1c)

Ökat midjemått

Sänkt blodkolesterol

Sänkta triglycerider i blodet

Blodglukos­fluktuationer

Beskrivning av utvalda biverkningar


Reaktioner vid injektionsstället

Under de dubbelblinda, kontrollerade faserna av de två långtidsstudierna observerades reaktioner vid injektionsstället. Reaktionerna var i allmänhet av lindrig till måttlig svårighetsgrad och avklingade med tiden. Debuten för smärta vid injektionsstället (incidens 5,1 %) var dag 2 (medianvärde) efter injektionen och durationen var 4 dagar (medianvärde).


I en öppen studie som jämförde biotillgängligheten för Abilify Maintena administrerat i deltoideus- eller glutealmuskeln var reaktioner relaterade till injektionsstället något vanligare för deltoideusmuskeln. Majoriteten av fallen var lindriga och förbättrades vid senare injektioner. Vid jämförelse med studier där Abilify Maintena injicerades i glutealmuskeln, förekom upprepad smärta vid injektionsstället oftare för deltoideusmuskeln.


Leukopeni

Neutropeni har rapporterats i det kliniska programmet för Abilify Maintena. Vanligen debuterade den dag 16 efter den första injektionen och hade en medianduration på 18 dagar.


Extrapyramidala symtom (EPS)

I studier på stabila patienter med schizofreni var Abilify Maintena associerat med en högre frekvens av EPS (18,4 %) än behandling med oralt aripiprazol (11,7 %). Akatisi var det vanligaste symtomet (8,2 %). Den debuterade i typfallet runt dag 10 efter den första injektionen och hade en medianduration på 56 dagar.

Patienter med akatisi behandlades vanligen med antikolinerga läkemedel, primärt bensatropinmesilat och trihexyfenidyl. I mindre utsträckning behandlades akatisi med propranolol och bensodiazepiner (klonazepam och diazepam).

Näst vanligast var biverkningar av parkinsonism-typ (6,9 % för Abilify Maintena, 4,15 % för oralt aripiprazol, tabletter 10–30 mg, respektive 3,0 % för placebo).


Dystoni

Klasseffekt: Symtom på dystoni, dvs. långvarig onormal kontraktion av muskelgrupper, kan förekomma hos känsliga individer under de första dagarna av behandlingen. Symtom på dystoni inkluderar spasm i halsmusklerna vilket i vissa fall utvecklas till trånghetskänsla i svalget, svårigheter att svälja och andas och/eller utstickande tunga. Även om dessa symtom kan uppträda vid låga doser, förekommer de mer frekvent och är mer svårartade med högpotenta läkemedel och vid högre doser av första generationens antipsykotiska läkemedel. En ökad risk för akut dystoni har setts hos manliga patienter och i yngre åldersgrupper.


Vikt

Under den dubbelblinda fasen med aktiv komparator i 38-veckors långtidsstudien var incidensen av viktökning på ≥7 % från baslinjen till det sista besöket 9,5 % för Abilify Maintena-gruppen och 11,7 % för gruppen på oralt aripiprazol, 10–30 mg. Incidensen av viktminskning på ≥7 % från baslinjen till det sista besöket var 10,2 % för Abilify Maintena-gruppen och 4,5 % för gruppen på oralt aripiprazol, tabletter 10–30 mg.

Under den dubbelblinda, placebokontrollerade fasen i 52-veckors långtidsstudien var incidensen av viktökning på ≥7 % från baslinjen till det sista besöket 6,4 % för Abilify Maintena-gruppen och 5,2 % för placebogruppen. Incidensen av viktminskning på ≥7 % från baslinjen till det sista besöket var 6,4 % för gruppen på Abilify Maintena och 6,7 % för placebogruppen. Under den dubbelblinda behandlingen var medelförändringen av kroppsvikten från baslinjen till det sista besöket -0,2 kg för Abilify Maintena och -0,4 kg för placebo (p = 0,812).


Prolaktin

I kliniska studier för de godkända indikationerna och efter lansering observerades både höjningar och sänkningar av serumprolaktin relativt baseline med aripiprazol (avsnitt Farmakodynamik).


Tvångsmässigt spelberoende och övriga impulskontrollstörningar

Tvångsmässigt spelberoende, hypersexuellt tillstånd, tvångsmässig shopping samt hetsätning eller tvångsmässigt ätande kan förekomma hos patienter som behandlas med aripiprazol (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering som var associerade med biverkningar har rapporterats i kliniska studier på Abilify Maintena. Försiktighet måste iakttas för att undvika oavsiktlig injektion av detta läkemedel i ett blodkärl. Efter en bekräftad eller misstänkt oavsiktlig överdos/oavsiktlig intravenös administrering ska patienten observeras noggrant. Om något potentiellt medicinskt allvarligt tecken eller symtom utvecklas krävs monitorering som ska omfatta kontinuerlig EKG-monitorering. Den medicinska övervakningen och monitoreringen måste fortsätta tills patienten återhämtar sig.


En simulering av dosdumpning visade att den förutsagda mediankoncentrationen av aripiprazol når en topp på 4 500 ng/ml, motsvarande cirka 9 gånger det övre terapeutiska intervallet. I händelse av dosdumpning förutsägs aripiprazolkoncentrationerna sjunka snabbt till den övre gränsen för det terapeutiska fönstret efter cirka 3 dagar. Fram till dag 7 sjunker mediankoncentrationerna för aripiprazol ytterligare till koncentrationerna motsvarande dem efter en intramuskulär depotdos utan dosdumpning. Även om överdosering är mindre sannolik med parenterala än orala läkemedel, ges referensinformation för överdosering av oralt aripiprazol nedan.


Tecken och symtom


I kliniska studier och efter marknadsintroduktion har oavsiktlig eller avsiktlig akut överdosering med aripiprazol i monoterapi konstaterats hos vuxna patienter. Rapporterade doser uppskattades till 1 260 mg (41 gånger högsta rekommenderade dagliga aripiprazoldos), utan några dödsfall. De potentiellt medicinskt viktiga tecken och symtom som observerats är letargi, förhöjt blodtryck, somnolens, takykardi, illamående, kräkningar och diarré. Därutöver har oavsiktlig överdosering av enbart aripiprazol (upp till 195 mg) till barn rapporterats utan dödlig utgång. De potentiellt medicinskt allvarliga tecken och symtom som rapporterades var somnolens, övergående medvetslöshet och extrapyramidala symtom.


Hantering av överdosering


Hanteringen av överdosering bör koncentreras på understödjande behandling, upprätthållande av fria luftvägar, syresättning och ventilering och hantering av symtom. Möjligheten att flera läkemedel är involverade bör beaktas. Kardiovaskulär övervakning bör därför genast inledas och bör omfatta oavbruten EKG-kontroll för att eventuella arytmier ska upptäckas. Efter en bekräftad eller misstänkt överdosering med aripiprazol måste man fortsätta en noggrann medicinsk övervakning och monitorering till dess patienten återhämtat sig.


Hemodialys


Även om det inte finns någon information om effekten av hemodialys vid behandling av överdosering av aripiprazol, är det osannolikt att hemodialys är till nytta vid behandling av överdosering, eftersom aripiprazol i hög grad binds till plasmaproteiner.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism


Det har föreslagits att aripiprazols effekt vid schizofreni medieras genom en kombination av partiell agonistisk effekt på dopamin D2-receptorer och serotonin 5–HT1A-receptorer och antagonistisk effekt på serotonin 5–HT2A-receptorer. Aripiprazol uppvisade antagonistiska egenskaper i djurmodeller vid dopaminerg hyperaktivitet och agonistiska egenskaper vid dopaminerg hypoaktivitet. Aripiprazol uppvisar hög bindningsaffinitet in vitro för dopamin D2- och D3-, serotonin 5–HT1A- och 5–HT2A-receptorer och måttlig affinitet för dopamin D4-, serotonin 5–HT2C- och 5–HT7-, alfa-1-adrenerga och histamin H1-receptorer. Aripiprazol uppvisade även måttlig bindningsaffinitet för serotonintransportören och ingen märkbar affinitet för kolinerga muskarinreceptorer. Interaktion med andra receptorer än dopamin- och serotoninsubtyper kan förklara några av de övriga kliniska effekterna av aripiprazol.


Orala doser av aripiprazol i intervallet 0,5–30 mg, administrerade en gång dagligen till friska försökspersoner i 2 veckor, gav en dosberoende reduktion av bindningen av 11C–rakloprid (en D2/D3-receptorligand) till caudatus och putamen påvisad med positronemissionstomografi.


Klinisk effekt och säkerhet


Underhållsbehandling av schizofreni hos vuxna patienter

Effekten av Abilify Maintena vid underhållsbehandling av patienter med schizofreni fastställdes i två randomiserade, dubbelblinda långtidsstudier.


Den pivotala studien var en 38-veckors, randomiserad, dubbelblind studie med aktiv komparator designad för att fastställa effekt, säkerhet och tolerabilitet hos läkemedlet, administrerat som injektion en gång i månaden, som underhållsbehandling till vuxna patienter med schizofreni. Aktiv komparator var oralt aripiprazol, tabletter 10–30 mg en gång dagligen. Studien bestod av en screeningfas och 3 behandlingsfaser: övergångsfas, oral stabiliseringsfas och dubbelblind fas med aktiv kontroll.


662 patienter som uppfyllde inklusionskriterierna för den 38 veckor långa dubbelblinda fasen med aktiv komparator randomiserades till någon av 3 behandlingsgrupper för dubbelblind behandling: 1) Abilify Maintena 2) stabiliseringsdos av oralt aripiprazol 10–30 mg eller 3) långverkande aripiprazol för injektion 50 mg/25 mg. Fördelningen mellan grupperna var 2:2:1. Syftet med att inkludera en grupp med långverkande aripiprazol för injektion (50 mg/25 mg-dosen) var att testa analyskänsligheten i studiens ”non-inferiority”-design.

Resultaten av analysen av det primära effektmåttet visade att Abilify Maintena 400 mg/300 mg inte är underlägsen behandling med oralt aripiprazol, tabletter 10–30 mg. Det primära effektmåttet definierades som den uppskattade andelen patienter som upplevde ett nära förestående återfall fram till slutet av vecka 26 i den dubbelblinda fasen med aktiv komparator. Den uppskattade återfallsfrekvensen i slutet av vecka 26 var 7,12 % i Abilify Maintena-gruppen och 7,76 % i gruppen med oral aripiprazolbehandling, tabletter 10–30 mg, en skillnad på -0,64 %.


Fram till slutet av vecka 26 visades att behandlingen inte var underlägsen, mätt som skillnaden i den uppskattade andel patienter som fått ett nära förestående återfall. Den fördefinierade marginalen på 11,5 % undantogs. Det 95-procentiga konfidensintervallet var (-5,26; 3,99). Därför är Abilify Maintena inte underlägsen behandling med orala formuleringen av aripiprazol, tabletter 10–30 mg.


Den uppskattade andel patienter som upplevde ett nära förestående återfall fram till slutet av vecka 26 i Abilify Maintena-gruppen var 7,12 %, vilket var statistiskt signifikant lägre än i gruppen med långverkande aripiprazol för injektion 50 mg/25 mg (21,80 %; p = 0,0006). Således fastställdes att Abilify Maintena visade överlägsenhet jämfört med långverkande aripiprazol för injektion 50 mg/25 mg och validiteten hos studiedesignen bekräftades.


Kaplan-Meier-kurvor för grupperna som fick Abilify Maintena, oralt aripiprazol 10–30 mg respektive långverkande aripiprazol för injektion 50 mg/25 mg, för tiden från randomisering till ett nära förestående återfall under den 38 veckor långa, dubbelblinda behandlingsfasen med aktiv komparator, visas i figur 1.


Figur 1

Plot av Kaplan-Meier-skattningen (product-limit-estimatorn) för tid till skov av psykotiska symtom/ nära förestående återfall

Figur 1

OBS! ARIP IMD 400/300 mg = Abilify Maintena; ARIP 10–30 mg = oral aripiprazol; ARIP IMD 50/25 mg = långverkande för injektion


Dessutom stödjer resultaten av en analys av PANSS (positive and negative syndrome scale score) att Abilify Maintena inte var underlägsen jämfört med oralt aripiprazol 10–30 mg.


Tabell 1

Total PANSS-poäng – förändring från baslinjen till vecka 38-LOCF: Randomiserat effekturval a, b

Total PANSS-poäng – förändring från baslinjen till vecka 38-LOCF:

Randomiserat effekturval a, b

 

Abilify Maintena


400 mg/300 mg

(n = 263)

Oralt aripiprazol


10-30 mg/dag

(n = 266)

Långverkande injektion med aripiprazol 50 mg/25 mg

(n = 131)

a: Negativ förändring av poäng indikerar förbättring.

b: Endast patienter med både baslinjevärde och minst ett värde efter baslinjen inkluderades. P-värdena beräknades från en jämförelse med avseende på förändring från baslinjen med kovariansanalys, med behandling som faktor och baslinjen som kovariat.

Medelvärde baslinjen (SD)

57,9 (12,94)

56,6 (12,65)

56,1 (12,59)

Medelvärde förändring (SD)

-1,8 (10,49)

0,7 (11,60)

3,2 (14,45)

P-värde

Ej relevant

0,0272

0,0002


Den andra studien var en 52-veckors, randomiserad, dubbelblind utsättningsstudie utförd på amerikanska vuxna patienter med en aktuell diagnos på schizofreni. Studien bestod av en screeningfas och 4 behandlingsfaser: övergångsfas, oral stabiliseringsfas, Abilify Maintena-stabiliseringsfas och dubbelblind placebokontrollerad fas. Patienter som uppfyllde kravet på oral stabilisering i den orala stabiliseringsfasen tilldelades till att på ett enkelblint sätt få Abilify Maintena och påbörjade en stabiliseringsfas med Abilify Maintena under minst 12 veckor och högst 36 veckor. Patienter som uppfyllde kriterierna för den dubbelblinda, placebokontrollerade fasen tilldelades slumpmässigt, i ett förhållande 2:1, till dubbelblind behandling med Abilify Maintena respektive placebo.


Den slutliga effektanalysen inkluderade 403 randomiserade patienter och 80 skov av psykotiska symtom/nära förestående återfall. I placebogruppen hade 39,6 % av patienterna progredierat till nära förestående återfall, medan det i Abilify Maintena-gruppen förekom nära förestående återfall hos 10 % av patienterna. Således hade patienterna i placebogruppen en 5,03 gånger högre risk för nära förestående återfall.


Prolaktin

I den dubbelblinda fasen med aktiv kontroll i 38-veckorsstudien observerades en genomsnittlig sänkning av prolaktinnivåerna i Abilify Maintena-gruppen (−0,33 ng/ml) jämfört med en genomsnittlig ökning i gruppen på oralt aripiprazol, tabletter 10–30 mg (0,79 ng/ml; p <0,01) vid det sista besöket jämfört med baslinjen. Incidensen av Abilify Maintena-patienter med prolaktinnivåer >1 gång den övre gränsen för normalintervallet vid någon bedömning var 5,4 %, jämfört med 3,5 % av patienterna på oralt aripiprazol, tabletter 10–30 mg. Manliga patienter hade i allmänhet en högre incidens än kvinnliga patienter i varje behandlingsgrupp.

I den dubbelblinda placebokontrollerade fasen av 52-veckorsstudien såg man en genomsnittlig sänkning av prolaktinnivåerna i Abilify Maintena-gruppen (−0,38 ng/ml) jämfört med en genomsnittlig ökning i placebogruppen (1,67 ng/ml) vid det sista besöket jämfört med baslinjen. Incidensen av Abilify Maintena-patienter med prolaktinnivåer >1 gång den övre gränsen för normalintervallet var 1,9 % jämfört med 7,1 % för placebopatienterna.


Akutbehandling av schizofreni hos vuxna patienter

Effekten av Abilify Maintena hos vuxna patienter med akut återfall av schizofreni fastställdes i en kortvarig (12 veckor), randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie (n=339).

Det primära effektmåttet (förändring av den totala PANSS-poängen från baslinjen till vecka 10) visade överlägsenhet för Abilify Maintena (n=167) gentemot placebo (n=172).

I likhet med den totala PANSS-poängen, uppvisade även poängen i PANSS-skalans positiva och negativa delskalor en förbättring (minskning) över tid gentemot baslinjen.


Tabell 2 Total PANSS-poäng förändring från baslinjen till vecka 10: Randomiserat effekturval


a Data analyserades med hjälp av MMRM (mixed model repeated measures). Analysen innefattade endast försökspersoner som randomiserats till behandling, fått minst en injektion, genomgått bedömning vid baslinjen samt åtminstone en effektbedömning sedan baslinjen.

b Skillnaden (Abilify Maintena minus placebo) i medelvärdesförändring från baslinjen enligt minsta kvadratmetoden.

Total PANSS-poäng förändring från baslinjen till vecka 10:

Randomiserat effekturval a


Abilify Maintena

400 mg/300 mg

Placebo

Medelvärde vid baslinjen (SD)

102,4 (11,4)

n = 162

103,4 (11,1)

n = 167

Medelvärdesförändring, minsta kvadratmetoden (SE)

-26,8 (1,6)

n = 99

-11,7 (1,6)

n = 81

P-värde

< 0,0001


Behandlingsskillnadb (95 % KI)

-15,1 (-19,4; -10,8)Abilify Maintena uppvisade också en statistiskt signifikant förbättring av symtom representerade av CGIS-poäng från baslinjen till vecka 10.


Personlig och social funktion bedömdes med PSP-skalan (Personal and Social Performance). PSP är en validerad klinikerbedömd skala som mäter personlig och social funktion inom fyra domäner: socialt nyttiga aktiviteter (t.ex. arbete och studier), personliga och sociala förhållanden, egenvård samt störande och aggressiva beteenden. Det fanns en statistiskt signifikant behandlingsskillnad till fördel för Abilify Maintena 400 mg/300 mg jämfört med placebo vid vecka 10 (+7,1; p <0,0001; 95 % KI: 4,1; 10,1 vid användning av en ANCOVA-modell (LOCF)).


Säkerhetsprofilen överensstämde med den som redan är känd för Abilify Maintena. Det fanns ändå skillnader mot vad som iakttagits vid användning i underhållsbehandling av schizofreni. I en kortvarig (12 veckor), randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie med försökspersoner som behandlades med Abilify Maintena 400 mg/300 mg, var viktökning och akatisi de symtom som uppvisade åtminstone dubbelt så hög förekomst som vid placebo. Förekomsten av viktuppgång med ≥7 % från baslinjen till sista besöket (vecka 12) var 21,5 % för Abilify Maintena jämfört med placebogruppens 8,5 %. Akatisi var det vanligast observerade EPS-symtomet (Abilify Maintena 11,4 % och placebogruppen 3,5 %).


Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för Abilify Maintena för alla grupper av den pediatriska populationen för schizofreni (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).

Farmakokinetik

Absorption


Absorptionen av aripiprazol till systemcirkulationen är långsam och utdragen efter administrering av Abilify Maintena, p.g.a. låg löslighet för aripiprazolpartiklarna. Den genomsnittliga absorptionshalveringstiden för Abilify Maintena är 28 dagar. Absorptionen av aripiprazol från intramuskulär depotberedning var fullständig i förhållande till den intramuskulära standardberedningen (med omedelbar frisättning). De dosjusterade Cmax-värdena för depotberedningen var cirka 5 % av Cmax för den intramuskulära standardberedningen. Efter administrering av en engångsdos av Abilify Maintena i deltoideus- respektive glutealmuskeln var absorptionsgraden (AUC) jämförbar mellan de båda injektionsställena, men absorptionshastigheten (Cmax) var högre efter administrering i deltoideusmuskeln. Efter upprepade intramuskulära doser stiger plasmakoncentrationerna av aripiprazol successivt till en maximal plasmakoncentration efter ett median-tmax på 7 dagar för glutealmuskeln och 4 dagar för deltoideusmuskeln. För typiska försökspersoner uppnåddes för båda administreringsställena steady-state-koncentrationer i och med den fjärde dosen. Mindre än dosproportionella ökningar av koncentrationerna av aripiprazol och dehydroaripiprazol och AUC-parametrarna observeras efter månatliga injektioner av Abilify Maintena på 300–400 mg.


Distribution


Baserat på resultat från studier med oral administrering av aripiprazol distribueras aripiprazol i stor utsträckning i hela kroppen med en skenbar distributionsvolym på 4,9 l/kg, vilket tyder på en omfattande extravaskulär distribution. Vid terapeutiska koncentrationer är aripiprazol och dehydroaripiprazol till mer än 99 % bundna till serumproteiner, huvudsakligen till albumin.


Metabolism


Aripiprazol metaboliseras i stor utsträckning i levern, primärt genom tre metaboliseringsvägar: dehydrogenering, hydroxylering och N-dealkylering. Baserat på in vitro-studier är CYP3A4- och CYP2D6-enzymerna ansvariga för dehydrogenering och hydroxylering av aripiprazol, och N-dealkylering katalyseras av CYP3A4. Aripiprazol är den dominerande läkemedelsmolekylen i systemcirkulationen. Efter administrering av multipla doser av Abilify Maintena står den aktiva metaboliten dehydroaripiprazol för cirka 29,1–32,5 % av aripiprazol-AUC i plasma.


Eliminering


Efter administrering av multipla doser på 400 mg eller 300 mg av Abilify Maintena var den genomsnittliga terminala halveringstiden för aripiprazol 46,5 respektive 29,9 dagar, förmodligen på grund av att kinetiken begränsas av absorptionshastigheten. Efter en oral engångsdos av [14C]-märkt aripiprazol återfanns ungefär 27 % av administrerad radioaktivitet i urin och ungefär 60 % i faeces. Mindre än 1 % av oförändrad aripiprazol utsöndrades i urinen och ungefär 18 % återfanns oförändrad i faeces.


Farmakokinetik för speciella patientgrupper


Långsamma CYP2D6-metaboliserare

Baserat på populationsfarmakokinetisk utvärdering av Abilify Maintena var total clearance för aripiprazol 3,71 l/h hos snabba CYP2D6-metaboliserare och cirka 1,88 l/h (cirka 50 % lägre) hos långsamma CYP2D6-metaboliserare (för dosrekommendation, se avsnitt Dosering).


Äldre

Efter oral administrering av aripiprazol finns det inga skillnader i farmakokinetik för aripiprazol mellan friska äldre och yngre vuxna försökspersoner. På likartat sätt fanns det ingen påvisbar effekt av ålder vid en populationsfarmakokinetisk analys av Abilify Maintena hos patienter med schizofreni.


Kön

Efter oral administrering av aripiprazol finns det inga skillnader i farmakokinetik för aripiprazol mellan friska manliga och kvinnliga försökspersoner. På likartat sätt fanns det ingen kliniskt relevant effekt av kön vid en populationsfarmakokinetisk analys av Abilify Maintena i kliniska studier på patienter med schizofreni.


Rökning

Populationsfarmakokinetisk utvärdering av oral aripiprazol har inte visat några evidens för kliniskt relevanta effekter av rökning på farmakokinetiken för aripiprazol.


Etnisk bakgrund

Populationsfarmakokinetisk utvärdering visade inga evidens för rasrelaterade skillnader hos farmakokinetiken för aripiprazol.


Nedsatt njurfunktion

I en singeldosstudie med oral administrering av aripiprazol visade sig de farmakokinetiska egenskaperna hos aripiprazol och dehydroaripiprazol vara likartade hos patienter med svår njursjukdom jämfört med hos unga friska försökspersoner.


Nedsatt leverfunktion

En singeldosstudie med oral administrering av aripiprazol till patienter med varierande grad av levercirros (Child-Pugh klass A, B och C) visade inte någon signifikant effekt av nedsatt leverfunktion på farmakokinetiken för aripiprazol och dehydroaripiprazol, men i studien ingick endast 3 patienter med levercirros klass C, vilket inte är tillräckligt för att dra slutsatser om deras metaboliseringsförmåga.

Prekliniska uppgifter

Den toxikologiska profilen för aripiprazol administrerat till försöksdjur genom intramuskulär injektion är i stort sett lik den som ses efter oral administrering vid jämförbara plasmanivåer. Vid intramuskulär injektion observerades dock ett inflammatoriskt svar på injektionsstället, som utgjordes av granulomatös inflammation, foci (avlagringar av läkemedel), cellinfiltrat, ödem (svullnad) och fibros (hos apor). Dessa effekter avtog successivt när dosering upphörde.


Gängse studier av säkerheten hos oralt administrerat aripiprazol avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet, reproduktionseffekter och effekter på utveckling visar inte några särskilda risker för människa.


Oralt aripiprazol


För oralt aripiprazol observerades toxikologiskt signifikanta effekter endast vid doser eller exponeringar som i tillräckligt hög grad översteg den maximala humana dosen eller exponeringen, vilket tyder på att dessa effekter var begränsade eller saknade relevans för klinisk användning. De omfattade dosberoende adrenokortikal toxicitet hos råttor efter 104 veckors oral administrering vid cirka 3 till 10 gånger genomsnittlig AUC vid steady-state vid den maximala rekommenderade humana dosen samt ökning av adrenokortikala karcinom och kombinationen adrenokortikala adenom/karcinom hos honråttor vid cirka 10 gånger genomsnittlig AUC vid steady-state vid den maximala rekommenderade humana dosen. Den högsta icke-karcinogena exponeringen hos honråttor var cirka 7 gånger den humana exponeringen vid den rekommenderade dosen.


I studier på apa sågs gallsten till följd av utfällning av sulfatkonjugat av aripiprazols hydroxylerade metaboliter efter upprepad oral dosering med 25‑125 mg/kg/dag aripiprazol eller ca 16‑81 ggr den maximala rekommenderade dosen till människa uttryckt som mg/m2.


Koncentrationerna av sulfatkonjugat av hydroxiaripiprazol i human galla vid den högsta rekommenderade dosen, 30 mg per dag, var dock inte mer än 6 % av de gallkoncentrationer som påträffades hos apor i 39-veckorsstudien och ligger klart under (6 %) gränserna för dessas löslighet in vitro.


I allmäntoxicitetsstudier på unga råttor och hundar var toxicitetsprofilen för aripiprazol jämförbar med den som observeras hos vuxna djur, och det fanns inga evidens för neurotoxicitet eller negativa effekter på utvecklingen.


Baserat på resultat från en fullständig uppsättning av gängse gentoxicitetstester betraktades aripiprazol som icke genotoxiskt. Aripiprazol försämrade inte fertiliteten i reproduktionstoxikologiska studier.


Utvecklingstoxiska effekter, till exempel dosberoende försenad ossifikation hos fostret och eventuellt teratogena effekter, observerades hos råttor vid doser som gav subterapeutisk exponering (baserat på AUC) och hos kaniner vid doser som gav exponeringar som var cirka 3 och 11  gånger genomsnittlig AUC vid steady-state vid den maximala rekommenderade kliniska dosen. Vid liknande doser som orsakade utvecklingstoxiska effekter sågs även maternell toxicitet.


Innehåll

Varje injektionsflaska och varje förfylld spruta innehåller 400 mg aripiprazol.


Efter beredning innehåller varje ml av suspensionen 200 mg aripiprazol. Pulver: Karmellosnatrium, mannitol, natriumdivätefosfatmonohydrat, natriumhydroxid. Vätska: Vatten för injektionsvätskor.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Aripiprazol (vattenfri)

Miljörisk: Användning av aripiprazol har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Aripiprazol bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering: Aripiprazol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A (100-R)

PEC = 0.00776 µg/L

Where:

A = 51,75 kg (total sold amount API in Sweden year 2015, data from IMS Health).

R = 0 % removal rate. This is considered a conservative value.  

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106 2

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Calculation of PNEC is obtained by applying assessment factors (AF) to long-term ecotoxicity data:3

Lowest NOEC/AF

PNEC = 0.261 μg/L

Where:

Lowest NOEC = 0.00261 mg/L (Daphnia magna, reproduction, chronic toxicity)

AF = 10 based on the availability of chronic toxicity studies for three trophic levels


2According to Environmental classification of pharmaceuticals www.fass.se. Guidance for pharmaceutical companies (2012) and Annika Johansson at LIF (personal communication)

3Guidance on information requirements and chemical safety assessment Chapter R10 (ECHA, 2008)


Ecotoxicological studies


Algae (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) (Ref. 2):

ErC50 72h (growth rate) > 0.14 mg/L (no effects were noted at the limit of solubility in the algal medium)

NOEC (growth rate) = 0.14 mg/L

EbC50 72 h (biomass) > 0.14 mg/L

NOEC (biomass) = 0.14 mg/L


Crustacean (Daphnia magna):

Acute toxicity (OECD 202) (Ref. 3)

EC50 48 h > 0.031 mg/L (no effects were noted at the limit of solubility in the system)

NOEC 48 h = 0.031 mg/L


Chronic toxicity (OECD 211) (Ref. 4)

NOEC 21 d (growth) = 0.0781 mg/L

LOEC 21 d (growth) = 0.228 mg/L

NOEC 21 d (reproduction) = 0.00261 mg/L

LOEC 21 d (reproduction) = 0.00731 mg/L


Fish (Onchorhymchus mykiss):

Acute toxicity (OECD 203) (Ref. 5)

LC50 96 h > 0.12 mg/L (mortality was not observed at the limit of solubility in the system)

NOEC 96 h = 0.047 mg/L (darkened pigmentation observed at ≥ 0.1 mg/L)


Fish (Pimephales promelas):

Chronic toxicity (OECD 210) (Ref. 6)

NOEC 28 d (hatching success) = 0.213 mg/L

NOEC 28 d (survival) = 0.0058 mg/L

NOEC 28 d (growth) = 0.0136 mg/L


Other ecotoxicity data:

Activated Sludge Respiration Inhibition (OECD 209) (Ref. 7)

EC50 > 1000 mg/L (highest dose)

EC10 ≈ 100 mg/L (10.3% inhibition at 100 mg/L, 8.59% inhibition at 1000 mg/L)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.00776/0.261 = 0.03, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase “Use of aripiprazole has been considered to result in insignificant environmental risk."


Degradation


Biotic degradation


Ready degradability:

In an aerobic biodegradation study in water (according to FDA Guideline 3.11) [14C]Aripiprazole was not readily biodegraded. There was negligible mineralization to CO2 (0.034% over 42 days). Some primary degradation occurred (approximately 10% by day 38). (Ref. 8)


Inherent degradability:

No data on inherent degradability.


Simulation studies:

The fate of aripiprazole was studied in two aquatic sediment systems (according to OECD Guideline 308). Aripiprazole declined in the water phase over time and increased in the sediment. DT50 values for aripiprazole (total system) were 30.9 and 177 days for the two sediments (higher vs. lower organic carbon content). Several metabolites of aripiprazole were formed, including OPC-14857 and M1. Bound residues increased over time to approximately 30% of administered radioactivity. (Ref. 9)


Based on the two DT50 values, aripiprazole is considered to be slowly degraded in the environment.


Abiotic degradation

Hydrolysis: No data on hydrolysis

Photolysis: No data on photolysis.


Justification of chosen degradation phrase:

Aripiprazole did not pass the ready degradation test (FDA Guideline 3.11) and was slowly degraded in the environment in a simulation study in two aquatic sediment systems (OECD Guideline 308). Data on abiotic degradation is lacking. Based on these data aripiprazole is considered “slowly degraded in the environment”.


Bioaccumulation

Bioconcentration factor (BCF):

The Log Kow (< 3) indicates little potential for bioconcentration in aquatic species. Therefore, based on the low Log Kow value, a bioconcentration study was not considered to be required. The estimated BCF is 53.9 – 85.7 (Ref 10).


Partitioning coefficient:

Log Kow for [14C]Aripiprazole was determined according to FDA Guideline 3.02. The partitioning coefficient is dependent upon pH and Log Kow at 25 °C is 2.7 at pH 5; 2.95 at pH 7 and 2.89 at pH 9 (Ref 10). Log Dow will be < 4 at pH 7.


Determination of sorption/desorption properties

In a screening sorption/desorption study in sludge (according to FDA Guideline 3.08), Koc was 10270 in purified water and 2850 in 0.01M CaCl2; % sorbed was 67 – 88. (Ref. 11) In another study (according to OECD Guideline 106), KFoc ranged from 10900 to 106000 when incubated in 0.01 CaCl2. (Ref. 12)


The sorption/desorption study results indicate that aripiprazole has high affinity for organic carbon in activated sludge. During wastewater treatment, sorption to sludge will act as a depletion mechanism from water.


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since estimated BCF <500 and log Dow < 4 at pH 7, aripiprazole is considered to have “low potential for bioaccumulation”.


Excretion (metabolism)

Approximately 76% of the administered dose of aripiprazole is excreted via urine and primarily faeces. The material excreted consists primarily of parent compound and three inactive metabolites that each is excreted at greater than 10% of the patient dose; and in addition to the three inactive metabolites, one known active metabolite at 3.3%. (Ref. 13) Only the metabolite present at 3.3% is pharmacologically active and similar in activity to aripiprazole.


PBT/vPvB assessment

Aripiprazole does not meet all three properties that are required in order to classify a compound as PBT and is considered not to fulfil the criteria for PBT or vPvB.


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2016 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Chapter R.16: Environmental exposure assessment. Version 3.0 (February 2016)

  http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm.

 2. Hoberg, J. 2001. Aripiprazole - Toxicity to the Freshwater Green Alga, Pseudokirchneriella subcapita. Springborn Smithers Laboratories, Inc., Study No. 12534.6210.

 3. Machado, M. 2001. Aripiprazole - Acute Toxicity to Daphnids (Daphnia magna) under Static Conditions. OECD 202, Springborn Smithers Laboratories, Inc., Study No. 12534.6211.

 4. Burke, J., 2008. Aripiprazole Prolonged Toxicity to Daphnia magna, Huntingdon Life Sciences Report No. BMY 1242.

 5. Machado, M. 2001. Acute Toxicity to Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) under Static Conditions. Springborn Smithers Laboratories, Inc., Study No. 12534.6212.

 6. Burke, J., 2008. Aripiprazole Fish Early Life Stage Toxicity Test for Fathead Minnow, Huntingdon Life Sciences Report No. BMY 1243.

 7. McLaughlin, S., 2001, Aripiprazole - Determination of Activated Sludge Respiration Inhibition, Springborn Smithers Laboratories, Inc., Study No. 12534.6213.

 8. McLaughlin, S.P. 2001. [14C]Aripiprazole - Determination of Aerobic Biodegradation in Water. Springborn Smithers Laboratories, Inc., Study No. 12534.6209.

 9. Crowe, A., 2008. Aripiprazole - Aerobic Metabolism in Aquatic Sediment Systems, Huntingdon Life Sciences Report No. BMY 1244.

 10. Sulaiman, M.W., 2001. [14C]Aripiprazole - Determination of the n-Octanol/Water Partition Coefficient. Springborn Smithers Laboratories, Inc., Study No. 12534.6214.

 11. McLaughlin, S.P. 2001. [14C]Aripiprazole - Determination of the Sorption and Desorption Properties. Springborn Smithers Laboratories, Inc., Study No. 12534.6215.

 12. Kane, T., 2008. Aripiprazole - Adsorption/Desorption on Soils and Sewage Sludge, Huntingdon Life Sciences Report No. BMY 1245.

 13. Leese, P, 2001. A Study of the Absorption, Distribution, Metabolism and Excretion Following Oral Administration of 14C-OPC-14597 in Health Volunteers. BristolMyers Squibb Pharmaceutical Research Institute. Accession No. 920011356.Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Abilify Maintena pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

Suspensionen bör injiceras omedelbart efter beredning men kan förvaras i injektionsflaskan i upp till 4 timmar vid < 25 °C.


Abilify Maintena pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta

Suspensionen bör injiceras omedelbart efter beredning men kan förvaras i sprutan i upp till 2 timmar vid < 25 °C.


Efter beredning


Abilify Maintena 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

Abilify Maintena 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension


Beredd lösning har visat sig vara kemiskt och fysikaliskt stabil i 4 timmar vid 25 °C. Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart, såvida inte öppnings-/beredningsmetoden eliminerar risken för mikrobiologisk kontaminering.

Om läkemedlet inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstiden och förvaringsbetingelserna. Förvara inte den beredda suspensionen i sprutan.


Abilify Maintena 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta

Abilify Maintena 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta


Om injektionen inte ges omedelbart efter beredning, kan sprutan förvaras i upp till 2 timmar vid < 25 °C.


Förvaring

Får ej frysas.


Abilify Maintena 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta

Abilify Maintena 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta


Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Hantering

Särskilda anvisningar för destruktion

Abilify Maintena 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

Abilify Maintena 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension


Skaka injektionsflaskan kraftigt i minst 30 sekunder tills suspensionen ser homogen ut. Om injektionen inte ges omedelbart efter beredning, ska injektionsflaskan skakas kraftigt i minst 60 sekunder för återsuspendering före injektion.


Abilify Maintena 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta

Abilify Maintena 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta


Skaka sprutan kraftigt vertikalt i 20 sekunder tills läkemedlet är homogent mjölkvitt, och använd det omedelbart. Om injektionen inte ges omedelbart efter beredning, kan sprutan förvaras i upp till 2 timmar vid < 25 °C. Skaka sprutan kraftigt i minst 20 sekunder för återsuspendering före injektion, om sprutan har lämnats under längre tid än 15 minuter.


Administrering i glutealmuskeln

Rekommenderad nål för administrering i gluteus är en 38 mm, 22 gauge injektionsnål. Till överviktiga patienter (BMI > 28 kg/m2) bör en 51 mm, 21 gauge injektionsnål användas. Injektionsställena ska alterneras mellan de båda glutealmusklerna.


Administrering i deltoideusmuskeln

Rekommenderad nål för administrering i deltoideus är en 25 mm, 23 gauge injektionsnål. Till överviktiga patienter bör en 38 mm, 22 gauge injektionsnål användas. Injektionsställena ska alterneras mellan de båda deltoideusmusklerna.


Injektionsflaskorna med pulver och vätska samt den förfyllda sprutan är endast avsedda för engångsbruk.


Kassera injektionsflaska, adapter, spruta, nålar, oanvänd suspension och vatten för injektionsvätskor på lämpligt sätt.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Fullständiga anvisningar för användning och hantering av Abilify Maintena återfinns i bipacksedeln (information avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal).


Förpackningsinformation

Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension 300 mg (pulver:vitt till benvitt; vätska: klar)
1 styck komb. förp., tillhandahålls ej
Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension 400 mg (pulver: vitt till benvitt; vätska: klar)
1 styck kombinationsförpackning, 3277:61, F
Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta 300 mg (pulver: vitt till benvitt; vätska: klar)
förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls ej
Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta 400 mg (pulver: vitt till benvitt; vätska: klar)
1 styck förfylld spruta, 3277:61, F

Hitta direkt i texten
Av