Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Taltz

Utökad övervakningReceptstatusFörmånsstatus
Lilly

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 80 mg
(Klar och färglös till svagt gul lösning)

Immunsuppressiva medel, interleukinhämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AC13
Läkemedel från Lilly omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Villkor för begränsad subvention finns, välj läkemedelstext ”Förpackningar, förmån och priser” för villkor per förpackning

Texten är baserad på produktresumé: 18 juli 2019.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Plackpsoriasis

Taltz är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling.


Psoriasisartrit

Taltz, ensamt eller i kombination med metotrexat, är indicerat för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter som har svarat otillräckligt eller som inte tolererar en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD).

Kontraindikationer

Allvarlig överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t.ex. aktiv tuberkulos).

Dosering

Taltz är avsett att användas under vägledning och övervakning av en läkare med erfarenhet av diagnostik och behandling av de tillstånd som Taltz är indicerat för.


Dosering


Plackpsoriasis

Den rekommenderade dosen är 160 mg som subkutan injektion (två 80 mg-injektioner) vecka 0, följt av 80 mg (en injektion) vecka 2, 4, 6, 8, 10 och 12, därefter underhållsdosering med 80 mg (en injektion) var 4:e vecka.


Psoriasisartrit

Den rekommenderade dosen är 160 mg som subkutan injektion (två 80 mg-injektioner) vecka 0, följt av 80 mg (en injektion) var 4:e vecka. För patienter med psoriasisartrit som samtidigt har måttlig till svår plackpsoriasis, är den rekommenderade doseringen samma som för plackpsoriasis.


Om patienten inte uppvisat något behandlingssvar efter 16–20 veckors behandling ska behandlingsavbrott övervägas. Vissa patienter som till en början uppvisar partiell respons kan senare förbättras vid fortsatt behandling i mer än 20 veckor.


Äldre (≥ 65 år)

Ingen dosjustering behövs.

Det finns begränsad information om behandling av personer ≥75 år.


Nedsatt njur- eller leverfunktion

Taltz har inte studerats i dessa patientpopulationer. Inga dosrekommendationer kan ges.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Taltz hos barn och ungdomar i åldern 6 till 18 år har ännu inte fastställts för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis. Inga data finns tillgängliga.


Det finns ingen relevant användning av Taltz hos barn under 6 år för indikationen måttlig till svår plackpsoriasis.


Säkerhet och effekt för Taltz hos barn och ungdomar i åldern 2 upp till 18 år har ännu inte fastställts för behandling av psoriasisartrit (en typ av juvenil idiopatisk artrit). Inga data finns tillgängliga. Det finns ingen relevant användning av Taltz hos barn under 2 år för indikationen psoriasisartrit.


Administreringssätt

Subkutan användning

Taltz är avsett för subkutan injektion. Injektionsställena kan varieras. Om möjligt ska injektion i hudområden med psoriasislesioner undvikas. Lösningen/sprutan får inte skakas.

Efter övning i subkutan injektionsteknik kan patienten själv injicera Taltz om sjukvårdspersonal anser att det är lämpligt. Läkaren måste dock se till att behandlingen följs upp på lämpligt sätt. Detaljerade anvisningar för administrering finns i bipacksedeln.

Varningar och försiktighet

Infektioner

Behandling med Taltz förknippas med ökad infektionsfrekvens t.ex. i form av övre luftvägsinfektioner, oral candidos, konjunktivit samt Tinea-infektioner.

Taltz ska användas med försiktighet hos patienter med kliniskt betydelsefulla kroniska infektioner. Om en sådan infektion utvecklas ska patienten övervakas noga och behandlingen med Taltz sättas ut om patienten inte svarar på standardbehandling eller om infektionen blir allvarlig. Taltz ska inte sättas in igen förrän infektionen gått tillbaka.

Taltz ska inte ges till patienter med aktiv tuberkulos (TB). Överväg anti-TB-behandling innan Taltz sätts in hos patienter med latent TB.

Överkänslighet

Allvarliga överkänslighetsreaktioner, inklusive några fall av anafylaxi, angioödem, urtikaria och, sällsynt, fördröjda (10–14 dagar efter injektionen) allvarliga överkänslighetsreaktioner inkluderande utbredd urtikaria, dyspné och höga antikroppstitrar, har rapporterats. Om en allvarlig överkänslighetsreaktion inträffar ska behandlingen med Taltz sättas ut omedelbart och lämplig behandling sättas in.

Inflammatorisk tarmsjukdom

Fall av nyinsjuknande i eller exacerbationer av Crohns sjukdom och ulcerös kolit har rapporterats. Försiktighet ska iakttas när Taltz förskrivs till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, såsom Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Patienterna ska övervakas noga.

Immunisering

Taltz ska inte användas samtidigt med levande vacciner. Inga data finns tillgängliga om responsen på levande vacciner; det finns otillräckliga data om responsen på inaktiverade vacciner.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 80 mg-dos, dvs. är nästintill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Säkerheten hos Taltz när det ges i kombination med andra immunmodulerande ämnen eller med ljusbehandling har inte utvärderats i studierna på plackpsoriasis.


Cytokrom P450-substrat

Resultat från en läkemedelsinteraktionsstudie hos patienter med måttlig till svår psoriasis fastslog att 12 veckors administrering av ixekizumab tillsammans med läkemedel som metaboliseras av CYP3A4 (ex. midazolam), CYP2C9 (ex. warfarin), CYP2C19 (ex. omeprazol), CYP1A2 (ex. koffein) eller CYP2D6 (ex. dextrometorfan) inte har någon kliniskt signifikant inverkan på dessa läkemedels farmakokinetik.


När Taltz administrerades samtidigt med metotrexat (MTX) och/eller kortikosteroider till patienter med psoriasisartrit sågs ingen interaktion.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Fertila kvinnor

Fertila kvinnor ska använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och i minst 10 veckor efter behandlingen.

Graviditet

Det finns begränsad mängd data från användning av ixekizumab hos gravida kvinnor. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga effekter på graviditet, embryofetal utveckling, födelse eller postnatal utveckling. Som en försiktighetsåtgärd bör Taltz inte användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om ixekizumab utsöndras i bröstmjölk eller om det absorberas systemiskt efter intaget. Ixekizumab utsöndras i liten mängd i mjölken hos cynomolgusapor. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandlingen med Taltz, efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Effekten av ixekizumab på människans fertilitet har inte undersökts. Djurstudier tyder inte på några direkta eller indirekta skadliga effekter på fertiliteten.

Trafik

Taltz har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste läkemedelsbiverkningarna var reaktioner på injektionsstället och övre luftvägsinfektion (vanligast var nasofaryngit).


Tabell över biverkningar

Biverkningar i kliniska studier och rapporter efter marknadsföring (tabell 1) redovisas enligt MedDRA:s indelning av organsystem. För varje organsystem rangordnas biverkningarna efter frekvens, med de vanligaste reaktionerna först. Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter minskande allvarlighetsgrad. Frekvenskategorin för respektive biverkning följer följande princip: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000).

Totalt har 7 339 patienter behandlats med Taltz i blindade och öppna kliniska utvecklingsstudier av psoriasis, psoriasisartrit och andra autoimmuna tillstånd. Av dessa exponerades 4 500 psoriasispatienter för Taltz under minst ett år, vilket kumulativt motsvarar en patientexponering på 13 645,6 patientår.


Plackpsoriasis: Tre placebokontrollerade fas III-studier slogs samman för att utvärdera säkerheten hos Taltz i jämförelse med placebo i upp till 12 veckor efter behandlingsstarten. Totalt utvärderades

3 119 patienter (1 161 patienter fick 80 mg var 4:e vecka (Q4W), 1 167 patienter fick 80 mg varannan vecka (Q2W) och 791 patienter fick placebo).


Psoriasisartrit: Två placebokontrollerade fas III-studier slogs samman för att utvärdera säkerheten hos Taltz i jämförelse med placebo i upp till 24 veckor efter behandlingsstarten.

Totalt utvärderades 678 patienter (229 patienter fick 80 mg var 4:e vecka (Q4W), 225 patienter fick 80 mg varannan vecka (Q2W) och 224 patienter fick placebo). Säkerhetsprofilen hos patienter med psoriasisartrit som behandlats med Taltz är jämförbar med säkerhetsprofilen vid plackpsoriasis, med undantag av frekvensen av biverkningarna influensa och konjunktivit som var vanliga hos patienter med psoriasisartrit.


Tabell 1. Biverkningar i kliniska studiera och rapporter efter marknadsföring

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Infektioner och infestationer

Mycket vanliga

Övre luftvägsinfektionb

Vanliga

Tinea-infektion, Herpes simplex (mukokutan)c

Mindre vanliga

Influensai, Rinit, Oral candidosd, Konjunktiviti, Cellulite

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

Neutropenig,

Trombocytopenig

Immunsystemet

Mindre vanliga

Angioödem

Sällsynta

Anafylaxih

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Orofaryngeal smärta

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Urtikaria, Utslag, Eksem

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Reaktioner på injektionsställetf

a Placebokontrollerade kliniska studier (fas III) av måttlig till svår plackpsoriasis hos patienter som exponerades för ixekizumab 80 mg Q2W, ixekizumab 80 mg Q4W eller placebo i upp till 12 veckor, eller av aktiv psoriasisartrit hos patienter som exponerades för ixekizumab 80 mg Q2W, ixekizumab 80 mg Q4W eller placebo i upp till 24 veckor.

b Övre luftvägsinfektioner innefattar nasofaryngit och övre luftvägsinfektion

c Herpes simplex (mukokutan) definieras som händelser som faller under den rekommenderade termen oral herpes, herpes simplex, genital herpes, herpesdermatit och genital herpes simplex

d Oral candidos definieras som händelser som faller under den rekommenderade termen oral candidos och oral svampinfektion

e Cellulit innefattar stafylokockcellulit och cellulit i ytterörat, samt erysipelas

f I studierna på plackpsoriasis var reaktioner på injektionsstället vanligare hos personer som vägde <60 kg än hos personer som vägde ≥60 kg (25 % respektive 14 % för Q2W- och Q4W-grupperna sammantaget). I studierna på psoriasisartrit, var reaktioner på injektionsstället vanligare hos personer som vägde < 100 kg än hos personer som vägde ≥ 100 kg (24 % respektive 13 % för Q2W- och Q4W-grupperna sammantaget). Den ökade frekvensen av reaktioner på injektionsstället för Q2W- och Q4W-grupperna sammantaget medförde inte att flera avslutade sin behandling, varken i plackpsoriasis- eller psoriasisartritstudierna.

g Baserat på biverkningsrapporter

h Baserat på rapporter efter marknadsföring

i Biverkningarna hos patienterna som behandlades med ixekizumab i de kliniska studierna på plackpsoriasis och psoriasisartrit var jämförbara med undantag av frekvens av influensa (vanlig) och konjunktivit (vanlig) i de kliniska studierna på psoriasisartrit.


Beskrivning av utvalda biverkningar


(Baserat på biverkningar från 4 204 patienter med måttlig till svår plackpsoriasis [4 729,7 patientår] och 1 117 patienter med aktiv psoriasisartrit [1 050,6 patientår] som hade fått åtminstone en dos ixekizumab.)


Reaktioner vid injektionsstället

De vanligaste reaktionerna vid injektionsstället var erytem och smärta. Reaktionerna var oftast lindriga till måttliga och ledde inte till utsättning av Taltz.


Infektioner

Under den placebokontrollerade perioden av de kliniska fas III-studierna av plackpsoriasis rapporterades infektioner hos 27,2 % av de patienter som fick Taltz i upp till 12 veckor jämfört med hos 22,9 % av de patienter som fick placebo.

Majoriteten av infektionerna var inte allvarliga och av lindrig till måttlig svårighetsgrad, de flesta krävde inte att behandlingen avbröts. Allvarliga infektioner inträffade hos 13 (0,6 %) av patienterna som behandlades med Taltz och hos 3 (0,4 %) hos patienterna som behandlades med placebo. Under hela behandlingsperioden rapporterades infektioner hos 52,8 % av patienterna som behandlades med Taltz (46,9 per 100 patientår). Allvarliga infektioner rapporterades hos 1,6 % av patienterna som behandlades med Taltz (1,5 per 100 patientår).


Antalet infektioner som observerades vid kliniska studier av psoriasisartrit var jämförbara med de som observerades i studierna på plackpsoriasis med undantag för frekvenserna av biverkningarna influensa och konjunktivit som var vanliga hos patienter med psoriasisartrit.


Laboratorieanalys av neutropeni och trombocytopeni

9 % av patienterna som fick Taltzi studierna på plackpsoriasis utvecklade neutropeni, I de flesta fall var antalet neutrofila granulocyter ≥1,000 celler/mm3. Sådana nivåer av neutropeni kan vara bestående, variera eller vara övergående. 0,1 % av patienterna som fick Taltz utvecklade ett värde på neutrofila granulocyter <1000 celler/mm3. I allmänhet krävde inte neutropenin utsättning av Taltz.

3 % av patienterna som behandlats med Taltz fick en förändring i antalet trombocyter från ett normalvärde vid baslinjen till <150.000 trombocyterceller/mm3 - ≥75.000 celler/mm3. Trombocytopenin kan vara bestående, variera eller vara övergående.


Frekvensen av neutropeni och trombocytopeni vid kliniska studier av psoriasisartrit är jämförbara med de som observerades i plackpsoriasisstudierna.


Immunogenicitet

Ungefär 9–17 % av patienterna med plackpsoriasis som behandlades med Taltz i den rekommenderade dosregimen utvecklade antikroppar mot läkemedlet, de flesta med låga titrar och inte kopplat till försämrad klinisk respons i upp till 60 behandlingsveckor. Omkring 1 % av patienterna som behandlades med Taltz hade dock bekräftade neutraliserande antikroppar med låga läkemedelskoncentrationer och försämrad klinisk respons.


Hos patienterna med psoriasisartrit som behandlades med Taltz i den rekommenderade dosregimen i upp till 52 veckor utvecklade cirka 11 % antikroppar mot läkemedlet, de flesta med låga titrar och cirka 8 % hade bekräftade neutraliserande antikroppar. Inget uppenbart samband mellan närvaron av neutraliserande antikroppar och inverkan på läkemedelskoncentration eller effekt har observerats.


Något samband mellan immunogenicitet och behandlingsorsakade biverkningar har inte klart fastställts.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Doser på upp till 180 mg har administrerats subkutant i kliniska prövningar utan dosbegränsande toxicitet. Överdosering på upp till 240 mg subkutant, administrerat som en singeldos i kliniska studier, har rapporterats utan åtföljande allvarliga biverkningar. Vid en överdosering rekommenderas att patienten övervakas avseende tecken och symtom på biverkningar och att lämplig symtomatisk behandling sätts in omedelbart.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Ixekizumab är en monoklonal IgG4-antikropp som binder med hög affinitet (<3 pM) och specificitet till interleukin 17A (både IL 17A och IL 17A/F). Förhöjda koncentrationer av IL 17A har föreslagits som en faktor i patogenesen för psoriasis, liksom för psoriasisartrit, genom främjande av keratinocyternas proliferation och aktivering. Ixekizumabs neutraliserande effekt på IL 17A hämmar denna verkan. Ixekizumab binder inte till liganderna IL 17B, IL 17C, IL 17D, IL 17E eller IL 17F.

Bindningsanalyser in vitro bekräftade att ixekizumab inte binder till Fcγ-receptorerna I, IIa, och IIIa eller till komplementkomponenten C1q.


Farmakodynamisk effekt

Ixekizumab modulerar den biologiska responsen som induceras eller regleras av IL 17A. Baserat på biopsier från psoriasishud i en fas I-studie fanns en dosrelaterad trend mot tunnare epidermis, färre prolifererande keratinocyter, T-celler och dendritiska celler, samt färre lokala inflammationsmarkörer från baslinjen till dag 43. Som en direkt följd av behandlingen med ixekizumab minskar erytem, induration och deskvamation i lesionerna vid plackpsoriasis.


Taltz har visats sänka nivån av inflammationsmarkören C-reaktivt protein (inom en veckas behandling).


Klinisk effekt och säkerhet


Plackpsoriasis

Effekten och säkerheten hos Taltz undersöktes i tre randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III-studier på vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis, som var kandidater för ljusbehandling eller systemisk behandling (UNCOVER-1, UNCOVER-2 och UNCOVER-3). Effekten och säkerheten hos Taltz utvärderades även i jämförelse med etanercept (UNCOVER-2 och UNCOVER-3). Patienter som randomiserats till Taltz och som var sPGA-responders (0,1) (static Physicians Global Assessment) vecka 12 randomiserades på nytt till att få placebo eller Taltz i ytterligare 48 veckor (UNCOVER-1 och UNCOVER-2). Patienter som randomiserats till placebo, etanercept eller Taltz och som var sPGA-icke-responders (uppnådde inte sPGA 0 eller 1) fick Taltz i upp till 48 veckor.


Av de 3 866 patienterna som rekryterades till dessa placebokontrollerade studier hade 64 % tidigare fått en systembehandling (biologisk, konventionell systemisk, eller psoralen och UV-A (PUVA)), 43,5 % hade tidigare fått ljusbehandling, 49,3 % hade tidigare fått konventionell systemisk behandling, och 26,4 % hade tidigare fått biologisk läkemedelsbehandling för sin psoriasis. Av samtliga patienter hade 14,9 % fått minst en behandling med anti-TNF-alfa och 8,7 % hade fått en behandling med anti-IL-12/IL-23. 23,4 % av patienterna hade vid baslinjen psoriasisartrit i anamnesen.

I samtliga tre studier var de primära effektmåtten andelen patienter med en respons som uppnådde PASI 75 (Psoriasis Area and Severity Index) och sPGA 0 (”läkt”) eller 1 (”nästan läkt”) vecka 12, jämfört med placebo. Patienterna i samtliga behandlingsgrupper hade vid baslinjen ett median-PASI mellan 17,4 och 18,3 poäng. 48,3 % till 51,2 % av patienterna hade ett sPGA-poäng vid baslinjen motsvarande svåra eller mycket svåra utslag, och medelvärdet på en numerisk skala för klåda (Itch Numeric Rating Scale) varierade mellan 6,3 och 7,1.


Klinisk respons vecka 12

Till UNCOVER-1 rekryterades 1 296 patienter. Patienterna randomiserades (1:1:1) till antingen placebo eller Taltz (80 mg varannan eller var fjärde vecka [Q2W eller Q4W] efter en startdos på 160 mg) under 12 veckor.


Tabell 2. Effektresultat vecka 12 i UNCOVER-1

Effektmått

Antal patienter (%)

Skillnad jämfört med placebo avs. responsfrekvens (95 % CI)

Placebo
(N = 431)

Taltz

80 mg Q4W

(N = 432)

Taltz
80 mg Q2W
(N = 433)

Taltz

80 mg Q4W

Taltz
80 mg Q2W

sPGA ”0” (läkt) eller ”1” (nästan läkt)

14 (3,2)

330 (76,4)a

354 (81,8)a

73,1 (68,8; 77,5)

78,5 (74,5; 82,5)

sPGA ”0” (läkt)

0

149 (34,5)a

160 (37,0)a

34,5 (30,0; 39,0)

37,0 (32,4; 41,5)

PASI 75

17 (3,9)

357 (82,6)a

386 (89,1)a

78,7 (74,7; 82,7)

85,2 (81,7; 88,7)

PASI 90

2 (0,5)

279 (64,6)a

307 (70,9)a

64,1 (59,6; 68,7)

70,4 (66,1; 74,8)

PASI 100

0

145 (33,6)a

153 (35,3)a

33,6 (29,1; 38,0)

35,3 (30,8; 39,8)

Minskad klåda NRS ≥ 4b

58 (15,5)

305 (80,5)a

336 (85,9)a

65,0 (59,5; 70,4)

70,4 (65,4; 75,5)

Förkortningar: N = antalet patienter i intent-to-treat-populationen

Obs! Patienter för vilka data saknas räknades som icke-responders

a p < 0,001 jämfört med placebo

b Patienter med Itch NRS >= 4 vid baslinjen: placebo N = 374, Taltz 80 mg Q4W N = 379, Taltz 80 mg Q2W N = 391


Till UNCOVER-2 rekryterades 1 224 patienter. Patienterna randomiserades (1:2:2:2) till antingen placebo, eller Taltz (80 mg varannan eller var fjärde vecka [Q2W or Q4W] efter en startdos på 160 mg), eller etanercept 50 mg två gånger per vecka under 12 veckor.


Tabell 3. Effektresultat vecka 12 i UNCOVER-2

Effektmått

Antal patienter (%)

Skillnad jämfört med placebo avs. responsfrekvens (95 % CI)

Placebo
(N = 168)

Taltz

80 mg Q4W

(N = 347)

Taltz
80 mg Q2W
(N = 351)

Etanercept
50 mg två ggr/vecka
(N = 358)

Taltz

80 mg Q4W

Taltz
80 mg Q2W

sPGA ”0” (läkt) eller ”1” (nästan läkt)

4 (2,4)

253 (72,9)a

292 (83,2)a

129 (36,0)

70,5 (65,3; 75,7)

80,8 (76,3; 85,4)

sPGA ”0” (läkt)

1 (0,6)

112 (32,3)a,b

147 (41,9)a,b

21 (5,9)c

31,7 (26,6; 36,7)

41,3 (36,0; 46,6)

PASI 75

4 (2,4)

269 (77,5)a,b

315 (89,7)a,b

149 (41,6)a

75,1 (70,2; 80,1)

87,4 (83,4; 91,3)

PASI 90

1 (0,6)

207 (59,7)a,b

248 (70,7)a,b

67 (18,7)a

59,1 (53,8; 64,4)

70,1 (65,2; 75,0)

PASI 100

1 (0,6)

107 (30,8)a,b

142 (40,5)a,b

19 (5,3)c

30,2 (25,2; 35,2)

39,9 (34,6; 45,1)

Minskad klåda NRS ≥ 4d

19 (14,1)

225 (76,8)a,b

258 (85,1)a,b

177 (57,8)a

62,7 (55,1; 70,3)

71,1 (64,0; 78,2)

Förkortningar: N = antalet patienter i intent-to-treat-populationen

Obs! Patienter för vilka data saknas räknades som icke-responders

a p <0,001 jämfört med placebo

b p <0,001 jämfört med etanercept

a p <0,01 jämfört med placebo

d Patienter med Itch NRS >= 4 vid baslinjen: placebo N = 135, Taltz 80 mg Q4W N = 293, Taltz 80 mg Q2W N = 303, Etanercept N = 306


Till UNCOVER-3 rekryterades 1 346 patienter. Patienterna randomiserades (1:2:2:2) till antingen placebo, eller Taltz (80 mg varannan eller var fjärde vecka [Q2W or Q4W] efter en startdos på 160 mg), eller etanercept 50 mg två gånger per vecka under 12 veckor.


Tabell 4. Effektresultat vecka 12 i UNCOVER-3

Effektmått

Antal patienter (%) 

Skillnad jämfört med placebo avs. responsfrekvens (95 % CI)

Placebo
(N = 193)

Taltz

80 mg Q4W

(N = 386)

Taltz
80 mg Q2W
(N = 385)

Etanercept
50 mg två ggr/vecka
(N = 382)

Taltz
80 mg Q4W

Taltz
80 mg Q2W

sPGA ”0” (läkt) eller ”1” (nästan läkt)

13 (6,7)

291 (75,4)a,b

310 (80,5)a,b

159 (41,6)a

68,7 (63,1; 74,2)

73,8 (68,5; 79,1)

sPGA ”0” (läkt)

0

139 (36,0)a,b

155 (40,3)a,b

33 (8,6)a

36,0 (31,2; 40,8)

40,3 (35,4; 45,2)

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)a,b

336 (87,3)a,b

204 (53,4)a

76,9 (71,8; 82,1)

80,0 (75,1; 85,0)

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)a,b

262 (68,1)a,b

98 (25,7)a

62,2 (56,8; 67,5)

64,9 (59,7; 70,2)

PASI 100

0

135 (35,0)a,b

145 (37,7)a,b

28 (7,3)a

35 (30,2; 39,7)

37,7 (32,8; 42,5)

Minskad klåda NRS ≥ 4c

33 (20,9)

250 (79,9)a,b

264 (82,5)a,b

200 (64,1)a

59,0 (51,2; 66,7)

61,6 (54,0; 69,2)

Förkortningar: N = antalet patienter i intent-to-treat-populationen

Obs! Patienter för vilka data saknas räknades som icke-responders

a p < 0,001 jämfört med placebo

b p < 0,001 jämfört med etanercept

c Patienter med Itch NRS >= 4 vid baslinjen: placebo N = 158, Taltz 80 mg Q4W N = 313, Taltz 80 mg Q2W N = 320, Etanercept N = 312


Med Taltz sågs en snabbt insättande effekt med >50 % reduktion av genomsnittligt PASI vecka 2 (figur 1). Procentandelen patienter som uppnådde PASI 75 var signifikant högre för Taltz än för placebo och etanercept redan vecka 1. Cirka 25 % av patienterna som behandlades med Taltz hade uppnått ett PASI-poäng <5 vecka 2, över 55 % hade uppnått ett PASI-poäng <5 vecka 4 och siffran hade stigit till 85 % vecka 12 (att jämföra med 3 %, 14 % och 50 % för etanercept). Signifikant förbättring av klådan sågs vecka 1 hos de patienter som behandlades med Taltz.


Figur 1

Taltz effekt och säkerhet påvisades oavsett ålder, kön, ras, kroppsvikt, PASI-poäng vid baslinjen, plackens placering, samtidig psoriasisartrit och tidigare behandling med biologiskt läkemedel. Taltz hade effekt hos patienter som tidigare inte fått någon systembehandling, patienter som inte behandlats med biologiska läkemedel, patienter som fått biologiska/anti-TNF-läkemedel och patienter med behandlingssvikt på biologiska/anti-TNF-läkemedel.


Effekt hos patienter som inte svarat på behandling med etanercept: Av de patienter som bedömts som sPGA-icke-responders (uppnådde inte sPGA 0 eller 1) till etanercept vid vecka 12 i UNCOVER-2 (N=200) och som gick över till Taltz 80 mg Q4W efter en 4 veckors washout-period, kunde 73 % respektive 83,5 % uppnå sPGA (0,1) respektive PASI 75 efter 12 veckors behandling med Taltz.


I de två kliniska studierna med aktivt jämförande läkemedel (UNCOVER-2 och UNCOVER-3) var frekvensen allvarliga biverkningar 1,9 % för både etanercept och Taltz. Frekvensen behandlingsavbrott på grund av biverkningar var 1,2 % för etanercept och 2,0 % för Taltz. Infektionsfrekvensen var 21,5 % för etanercept och 26,0 % för Taltz. Majoriteten av händelserna var av lindrig till måttlig allvarlighetsgrad. Frekvensen allvarliga infektioner var 0,4 % för etanercept och 0,5 % för Taltz.


Bibehållet behandlingssvar vecka 60

Patienter som inledningsvis randomiserats till Taltz och var responders vecka 12 (dvs. hade ett sPGA-poäng på 0 eller 1) i UNCOVER-1 och UNCOVER-2, randomiserades på nytt till ytterligare 48 veckors behandling med endera av följande: placebo, eller Taltz (80 mg var 4:e eller 12:e vecka [Q4W eller Q12W]).


Tabell 5. Bibehållet behandlingssvar och effekt vecka 60
(i studierna UNCOVER-1 och UNCOVER-2)

Effektmått

Antal patienter (%) 

Skillnad jämfört med placebo avs. responsfrekvens (95 % CI)

80 mg Q4W (induktion)/

placebo (underhåll) (N = 191)

80 mg Q2W (induktion)/

placebo (underhåll) (N = 211)

80 mg Q4W (induktion)/80 mg Q4W (underhåll) (N = 195)

80 mg Q2W (induktion)/80 mg Q4W (underhåll) (N = 221)

80 mg Q4W (induktion) / 80 mg Q4W (underhåll)

80 mg Q2W (induktion) / 80 mg Q4W (underhåll)

Bibehållen sPGA på

”0” (läkt) eller ”1” (nästan läkt)

12 (6,3)

16 (7,6)

134 (68,7)a 

173 (78,3)a 

62,4 (55,1; 69,8)

70,7 (64,2; 77,2)

Bibehållen eller uppnådd sPGA 0 (läkt)

3 (1,6)

6 (2,8)

96 (49,2)a 

130 (58,8)a 

47,7 (40,4; 54,9)

56,0 (49,1; 62,8)

Bibehållen eller uppnådd PASI 75

15 (7,9)

19 (9,0)

145 (74,4)a 

184 (83,3)a 

66,5 (59,3; 73,7)

74,3 (68,0; 80,5)

Bibehållen eller uppnådd PASI 90

9 (4,7)

10 (4,7)

130 (66,7)a 

169 (76,5)a 

62,0 (54,7; 69,2)

71,7 (65,4; 78,0)

Bibehållen eller uppnådd PASI 100

3 (1,6)

6 (2,8)

97 (49,7)a 

127 (57,5)a 

48,2 (40,9; 55,4)

54,6 (47,7; 61,5)

Förkortningar: N = antalet patienter i analyspopulationen

Obs! Patienter för vilka data saknas räknades som icke-responders

a p < 0,001 jämfört med placebo


Taltz hade effekt som underhållsbehandling för att behålla behandlingssvaret hos patienter som tidigare inte fått någon systembehandling, patienter som inte behandlats med biologiska läkemedel, patienter som fått biologiska/anti-TNF-läkemedel och patienter med behandlingssvikt på biologiska/anti-TNF-läkemedel.


För patienter vars sPGA (0,1) förbättrats vid vecka 12 och som randomiserats igen till behandlingsutsättning (dvs. placebo), var mediantiden till återfall (sPGA ≥3) 164 dagar i UNCOVER-1 och UNCOVER-2 sammantaget. Bland dessa patienter återfick 71,5 % minst sPGA-respons (0,1) inom 12 veckor efter att behandling med Taltz 80 mg Q4W åter satts in.


Signifikant större förbättring vecka 12 efter studiens start i jämförelse med placebo och etanercept påvisades vid nagelpsoriasis (enligt Nail Psoriasis Severity Index [NAPSI]), psoriasis i hårbotten (enligt Psoriasis Scalp Severity Index [PSSI]) och vid palmoplantar psoriasis (enligt Psoriasis Palmoplantar Severity Index [PPASI]). Dessa förbättringar av nagel-, hårbotten- och palmoplantar psoriasis kvarstod vecka 60 hos patienter som behandlades med Taltz och som var sPGA-responders (0,1) vecka 12.


Livskvalitet/patientrapporterat resultat

I studierna visade Taltz vid vecka 12 en statistiskt signifikant förbättring i hälsorelaterad livskvalitet bedömt efter genomsnittliga reduktionsintervaller från baslinjen i Dermatology Life Quality Index (DLQI) (Taltz 80 mg Q2W från -10,2 till -11,1, Taltz 80 mg Q4W från -9,4 till -10,7, etanercept från -7,7 till -8,0 och placebo -1,0 till -2,0). En signifikant större andel av patienterna som behandlades med Taltz fick DLQI 0 eller 1. I studierna var Taltz förknippad med statistiskt signifikant förbättring av klådans svårighetsgrad bedömd genom Itch NRS skalan. En signifikant större andel av patienterna som behandlades med Taltz fick en reduktion av Itch NRS ≥ 4 poäng vid vecka 12 (84,6 % för Taltz Q2W, 79,2 % för Taltz Q4W och 16,5 % för placebo) och förbättringen höll i sig över tid upp till vecka 60 hos patienter som behandlades med Taltz och var sPGA (0 eller 1) responders vid vecka 12. Det fanns inte några tecken på försämring av depression vid upp till 60 veckors behandling med Taltz enligt Quick Inventory of Depressive Symptomatology Self Report.


Fas 3b-studie efter marknadsföring, direkt jämförande studie

Effekt och säkerhet för ixekizumab undersöktes även i en dubbelblind jämförande studie mot ustekinumab där ixekizumab var signifikant i de primära effektmåtten i studien (PASI 90-svar vid vecka 12, tabell 6). PASI 75-svar var signifikant redan vecka 2 (p < 0,001) och PASI 90 och PASI 100 vid vecka 4 (p < 0,001). Ixekizumab var även signifikant mot ustekinumab i subgrupperna som stratifierade efter vikt.


Tabell 6. Responsfrekvens från jämförande studie ixekizumab mot ustekinumabVecka 12

Vecka 24

Vecka 52


Ixekizumab*

Ustekinumab**

Ixekizumab*

Ustekinumab**

Ixekizumab*

Ustekinumab**


Patienter (n)

136

166

136

166

136

166


PASI 75, n (%)

120 (88,2 %)

114 (68,7 %)

124 (91,2 %)

136 (81,9%)

120 (88,2%)

126 (75,9 %)


PASI 90, n (%)

99 (72,8%)§

70 (42,2 %)

113 (83,1 %)

98 (59,0 %)

104 (76,5%)

98 (59,0 %)


PASI 100, n (%)

49 (36,0 %)

24 (14,5 %)

67 (49,3%)

39 (23,5 %)

71 (52,2%)

59 (35,5 %)


* Ixekizumab 160 mg gavs som en laddningsdos följt av 80 mg vid vecka 2, 4, 6, 8, 10 och 12, och 80 mg var 4:de vecka därefter
** Viktbaserad dosering: Patienter behandlade med ustekinumab fick 45 mg eller 90 mg vid vecka 0 och 4, därefter var 12:te vecka till vecka 52 (doserad efter vikt enligt den godkända doseringen)
§p < 0,001 mot ustekinumab (p.värdet är endast givet för det primära effektmåttet)


Effekt vid genital psoriasis
En randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad studie (IXORA-Q) genomfördes med 149 vuxna patienter (24 % kvinnor) med måttlig till svår genital psoriasis sPGA med en genitalpoäng ≥ 3), som också hade måttlig plackpsoriasis (sPGA poäng ≥3), minst 1 % involverad kroppsyta (BSA) (60,4 % hade BSA ≥ 10 %) och tidigare brustit i eller ej tolererat minst en topikal behandling mot genital psoriasis. Patienter hade minst måttlig plackpsoriasis (definierat som sPGA poäng ≥3 och har varit kandidater för ljusbehandling och/eller systemisk terapi i minst 6 månader.


Patienterna som randomiserades till TALTZ fick en startdos på 160 mg och därefter 80 mg varannan vecka under 12 veckor. Det primära effektmåttet var andel patienter som nådde ”0” (läkt) eller ”1” (nästan läkt) svar på sPGA för genitalia (sPGA Genetalia 0/1). Vid vecka 12 hade signifikant fler patienter i TALTZ-gruppen än placebogruppen uppnått sPGA Genitala 0/1 och sPGA 0/1. sPGA svar på genitalia var liknande oavsett BSA(baseline BSA 1% - <10 % resp. ≥10 %: sPGA genitalia ‘’0” eller “1”: Taltz 71 %, resp. 75 %; placebo: 0 %, resp. 13 %). En signifikant större andel patienter behandlade med TALTZ nådde en reduktion i svårighetsgrad i patientrapporterat resultat av genital smärta, genital klåda, genital psoriasis grundad påverkan på sexuell aktivitet och Dermatology Quality of Life Index (DLQI)


Tabell 7. Effektresultat vid vecka 12 hos vuxna med genital psoriasis i studie IXORA-Q; NRIa 


Effektmått

TALTZ

Placebo

Skillnad jämfört med placebo (95% CI)

Antal patienter (N) randomiserade

N=75

N=74


sPGA Genetalia “0” eller “1”

73 %

8 %

65 % (53 %, 77 %)

sPGA “0” eller “1”

73 %

3 %

71 % (60 %, 81 %)

DLQI 0,1b

45 %

3 %

43 % (31 %, 55 %)

N vid utgångsläget GPSS Itch NRS poäng ≥3

N=62

N=60


GPSS Genital klåda (≥3 poängs förbättring)

60 %

8 %

51 % (37 %, 65 %)

N vid utgångsläget SFQ Item 2 poäng ≥2

N=37

N=42


SFQ 2 poäng, “0” (aldrig begränsad) eller “1” (sällan begränsad)

78 %

21 %

57 % (39 %, 75 %)

a Förkortningar: NRI = non-responder imputation; sPGA = static Physician Global Assessment; GPSS = Genital Psoriasis Symptom Scale; SFQ = Sexual Frequency Questionnaire; DLQI = Dermatology Quality of Life Index; b Total DLQI poäng av 0,1 indikerar att hudstatus inte har någon påverkan på patientens livskvalitét. ”0” eller ”1” i sPGA poäng likställes med ”läkt” eller ”nästan läkt”; NRS = Numeric Rating Scale; SE = Standardfel


Psoriasisartrit

Säkerheten och effekten hos Taltz undersöktes i två randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III-studier på 780 patienter med aktiv psoriasisartrit (≥3 svullna och ≥3 ömma leder). Patienterna i studierna hade fått diagnosen psoriasisartrit (Classification Criteria for Psoriatic Arthritis [CASPAR] criteria) sedan i median 5,33 år. De randomiserade patienterna hade även plackpsoriasislesioner (94,0 %) eller dokumenterad anamnes på plackpsoriasis, där 12,1 % av patienterna hade måttlig till svår plackpsoriasis vid studiens början. Över 58,9 % och 22,3 % av patienterna med psoriasisartrit hade entesit respektive daktylit vid studiens början. För båda studierna var det primära effektmåttet American College of Rheumatology (ACR) 20 vid vecka 24.

I Psoriatic Arthritis Study 1 (SPIRIT-P1) randomiserades patienter med aktiv psoriasisartrit, som var naiva till biologisk behandling, till subkutana injektioner av placebo, adalimumab 40 mg varannan vecka (aktiv kontrollarm), Taltz 80 mg varannan vecka (Q2W) eller 80 mg var fjärde vecka (Q4W). Båda Taltz-regimerna inkluderade en 160 mg startdos. 85,3 % av patienterna i denna studie hade fått tidigare behandling med ≥1 cDMARD. 53 % av patienterna använde samtidigt metotrexat med en genomsnittlig veckodos på 15,8 mg. 67 % av patienterna som samtidigt använde metotrexat hade en dos på 15 mg eller mer. Patienter i alla behandlingsgrupper med ett otillräckligt svar vid vecka 16 fick ytterligare behandling (modifiering av bakgrundsterapi). Patienter på Taltz Q2W eller Q4W kvarstod på den ursprungligen tilldelade dosen av Taltz. Patienter som fick adalimumab eller placebo re-randomiserades 1:1 till Taltz Q2W eller Q4W vid vecka 16 eller 24 baserat på respons.

Psoriatic Arthritis Study 2 (SPIRIT-P2) inkluderade patienter som tidigare behandlats med en TNF-hämmare och avbrutit behandling med TNF-hämmare på grund av otillräcklig effekt eller intolerans (anti-TNF-IR-patienter). Patienterna randomiserades till subkutana injektioner av placebo, Taltz 80 mg varannan vecka (Q2W) eller 80 mg var fjärde vecka (Q4W). Båda Taltz-regimerna inkluderade en 160 mg startdos, 56 % och 35 % av patienterna svarade otillräckligt på 1 TNF-hämmare respektive 2 TNF-hämmare. I SPIRIT-P2 utvärderades 363 patienter, av vilka 41 % samtidigt behandlades med metotrexat med en genomsnittlig veckodos på 16,1 mg. 73,2 % av patienterna som samtidigt behandlades med metotrexat hade en dos på 15 mg eller mer. Patienter i alla behandlingsgrupper med ett otillräckligt svar vid vecka 16 fick ytterligare behandling (modifiering av bakgrundsterapi). Patienter på Taltz Q2W eller Q4W kvarstod på den ursprungligen tilldelade dosen av Taltz. Patienter som fick placebo re-randomiserades 1:1 till Taltz Q2W eller Q4W vid vecka 16 eller 24 baserat på respons.


Tecken och symtom

Behandling med Taltz resulterade i signifikant minskad sjukdomsaktivitet jämfört med placebo vid vecka 24 (se tabell 8).


Tabell 8. Effektresultat SPIRIT-P1 och SPIRIT-P2 vecka 24SPIRIT-P1

SPIRIT-P2

Effekt-mått

Skillnad jämfört med placebo avs. respons-frekvens (95 % CI)
Skillnad jämfört med placebo avs. respons-frekvens (95 % CI)


PBO
(N = 106)

Taltz

Q4W

(N = 107)

Taltz Q2W

(N = 103)

ADA

(N = 101)

Taltz Q4W

Taltz Q2W

PBO

(N = 118)

Taltz Q4W

(N = 122)

Taltz Q2W

(N = 123)

Taltz Q4W

Taltz Q2W

ACR 20-svar n (%) 

Vecka 24

32 (30,2)

62 (57,9)

64 (62,1)

58 (57,4)

27,8 (15,0, 40,6)c

31,9 (19,1, 44,8)c

23 (19,5)

65 (53,3)

59 (48,0)

33,8 (22,4, 45,2)c

28,5 (17,1, 39,8)c

ACR 50-svar n (%) 

Vecka 24

16 (15,1)

43 (40,2)

48 (46,6)

39 (38,6)

25,1 (13,6, 36,6)c

31,5 (19,7, 43,3)c

6 (5,1)

43 (35,2)

41 (33,3)

30,2 (20,8, 39,5)c

28,3 (19,0, 37,5)c

ACR 70-svar n (%) 

Vecka 24

6 (5,7)

25 (23,4)

35 (34,0)

26 (25,7)

17,7 (8,6, 26,8)c

28,3 (18,2, 38,5)c

0

27 (22,1)

15 (12,2)

22,1 (14,8, 29,5)c

12,2 (6,4, 18,0)c

Minimal sjukdomsaktivitet (MDA) n (%)

Vecka 24

16 (15,1)

32 (29,9)

42 (40,8)

32 (31,7)

14,8 (3,8, 25,8)a

25,7 (14,0, 37,4)c

4 (3,4)

34 (27,9)

29 (23,6)

24,5 (15,9, 33,1)c

20,2 (12,0, 28,4)c

ACR 50 och PASI 100 hos patienter med ≥3 % BSA psoriasislesioner vid studiestart n (%)

Vecka 24

1 (1,5)

21 (28,8)

19 (32,2)

9 (13,2)

27,3 (16,5, 38,1)c

30,7 (18,4, 43,0)b

0 (0,0)

12 (17,6)

10 (14,7)

17,6 (8,6, 26,7)c

14,7 (6,3, 23,1)c

Förkortningar: ACR 20/50/70 = American College of Rheumatology 20 %/50 %/70 % svarsfrekvens; ADA = adalimumab; BSA = kroppsytan; CI = konfidensintervall; Q4W = Taltz 80 mg var fjärde vecka; Q2W = Taltz 80 mg varannan vecka; N = antal patienter i analyspopulationen; n = antal patienter i den specificerade kategorin; NRI = non-responder imputation; PASI 100 = psoriasis area and severity index 100 % förbättring; PBO = placebo.

Obs: Patienter som fick ytterligare behandling vid vecka 16 eller avbröt eller där data saknades registrerades som non-responders i analysen vid vecka 24.

cDMARDs inkluderade metotrexat, leflunomid och sulfasalazin.

a p<0,05; b p<0,01; c p<0,001 jämfört med placebo.


Hos patienter med daktylit eller entesit, resulterade behandling med Taltz Q4W i förbättring av daktylit och entesit vid vecka 24 jämfört med placebo (utläkt: 78 % respektive 24 %; p<0,001, och 39 % respektive 21 %; p<0,01).

Hos patienter med ≥3 % BSA, mättes hudläkningen vid vecka 12 som 75 %-ig förbättring med Psoriasis Area Severity Index (PASI 75). 67 % (94/141) av de som behandlats med Taltz Q4W och 9 % (12/134) av de som fick placebo (p<0.001) uppnådde PASI 75. Andelen patienter som uppnådde PASI 75, PASI 90 och PASI 100 vid vecka 24 var större med Taltz Q4W jämfört med placebo (p<0,001). Hos patienter som samtidigt hade måttlig till svår psoriasis och psoriasisartrit, visade doseringen Taltz Q2W signifikant högre svarsfrekvens för PASI 75, PASI 90 och PASI 100 jämfört med placebo (p<0,001) och visade en klinisk fördel mot Q4W doseringen.

Behandlingssvaret på Taltz var signifikant högre jämfört med placebo så tidigt som vecka 1 för ACR 20, vecka 4 för ACR 50 och vecka 8 för ACR 70 och höll fortfarande i sig vecka 24. 


Figur 2. ACR 20-svar i SPIRIT-P1 över tid upp till 24 veckor

Figur 2

För både Taltz Q2W och Q4W: b p<0,01 och c p<0,001 jämfört med placebo.


I SPIRIT-P1 och SPIRIT-P2, sågs jämförbara svar för ACR 20/50/70 hos patienter med psoriasisartrit oavsett om de behandlades med cDMARDs, inklusive metotrexat, eller inte.

I SPIRIT-P1och SPIRIT-P2, sågs förbättring för alla komponenter av ACR-svarskriterierna, även patienterna egen smärtbedömning. Vid vecka 24 var andelen patienter som uppnådde svar enligt modifierad Psoriatic Arthritis Response Criteria(PsARC) var högre hos de Taltz-behandlade patienterna jämfört med placebo.

I SPIRIT-P1, kvarstod effekten upp till vecka 52 enligt ACR 20/50/70, MDA (minimal sjukdomsaktivitet), utläkta entesiter, utläkta daktyliter, och PASI 75/90/100-svar.

Effekt och säkerhet hos Taltz har visats oavsett ålder, kön, ras, sjukdomens varaktighet, kroppsvikt vid studiestart, grad av psoriasis vid studiestart, CRP vid studiestart, DAS28-CRP vid studiestart, samtidigt bruk av kortikosteroider och tidigare behandling med biologiska läkemedel. Taltz var effektivt hos patienter som var naiva för, som behandlats med och som inte haft tillräcklig effekt med behandling med biologiska läkemedel.


Radiografisk effekt

I SPIRIT-P1 gjordes en radiografisk undersökning avseende progression av strukturell skada, vilket uttrycktes som förändring av modiferad Total Sharp Score (mTSS) och dess komponenter Erosion Score (erosioner, ES) och Joint Space Narrowing score (minskad ledspalt JSN) vid vecka 24 och 52, jämfört med studiestart. Data för vecka 24 redovisas i tabell 9.


Tabell 9. Förändring av modifierad Total Sharp Score i SPIRIT-P1Skillnad mot placebo (95 % KI)

PBO
(N = 106)

Taltz Q4W
(N = 107)

Taltz Q2W
(N = 103)

ADA
(N = 101)

Taltz Q4W

Taltz Q2W

Studiestart (standardavvikelse)

17,6 (28,62)

19,2 (32,68)

15,2 (28,86)

15,9 (27,37)

NA

NA

Genomsnittlig förändring vid vecka 24 (SE)

0,51 (0,092)

0,18 (0,090)

0,09 (0,091)

0,13 (0,093)

-0,33

(-0,57,-0,09)b

-0,42

(-0,66,-0,19)c

Förkortningar: ADA = adalimumab; KI = konfidensintervall; Q4W = Taltz 80 mg var fjärde vecka; Q2W = Taltz 80 mg varannan vecka; LSM = least squares mean; N = antal patienter i analyspopulationen PBO = placebo; SE = standardfel, SD = standardavvikelse.

b p<0,01; c p<0,001 jämfört med placebo.


Radiografisk sjukdomsprogression hämmades av Taltz (tabell 9) vid vecka 24 och andelen patienter utan sjukdomsprogression (definierat som förändring av mTSS från studiestart med ≤0,5) från randomisering till vecka 24 var 94,8 % för Taltz Q2W (p<0,001), 89,0 % för Taltz Q4W (p=0,026), 95,8 % för adalimumab (p<0,001) jämfört med 77,4 % för placebo. Vid vecka 52 var förändringen i mTSS från studiestart i medeltal 0,27 för placebo/Taltz Q4W, 0,54 för Taltz Q4W/Taltz Q4W, och 0,32 för adalimumab/Taltz Q4W. Andelen patienter utan radiografisk sjukdomsprogression från randomisering till vecka 52 var 90,9 % för placebo/Taltz Q4W, 85,6 % för Taltz Q4W/Taltz Q4W, och 89,4 % för adalimumab/Taltz Q4W.


Fysisk funktion och hälsorelaterad livskvalitet

I både SPIRIT-P1 och SPIRIT-P2 uppvisade patienterna som behandlades med Taltz Q2W (p<,001) och Q4W (p<,001) signifikant förbättring i fysisk funktion jämfört med patienter som fick placebo enligt Health Assessment Questionnaire-Disability Index(HAQ-DI) vid vecka 24 och effekten kvarstod vid vecka 52 i SPIRIT-P1.

Taltz-behandlade patienter rapporterade förbättringar av hälsorelaterad livskvalitet enligt PhysicalComponent Summary of the Short Form-36 Health Survey (SF-36 PCS) (p<,001). Förbättringar har även visats för fatigue enligt Fatigue severity NRS (p<0,001).


Direkt jämförande fas 4-studie efter marknadsgodkännande

Effekten och säkerheten för Talz undersöktes i en randomiserad, öppen, multicenter-, parallellgruppsstudie med blindade bedömare (SPIRIT-H2H) och jämfördes med adalimumab (ADA) hos 566 patienter med PsA som var naiva för biologiska sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (bDMARD). Patienterna stratifierades vid baslinjen baserat på samtidig användning av cDMARD och förekomst av måttlig till svår psoriasis (PASI≥12, BSA≥10 och sPGA≥3).


Taltz var superior jämfört med ADA vad gällde det primära studiemålet: samtidig ACR 50- och PASI 100-respons uppnådd vecka 24 (Taltz 36,0 % jämfört med ADA 27,9 %; p=0,036; 95 % konfidensintervall [0,5 %; 15,8 %]. Taltz uppvisade också non-inferioritet (förbestämd marginal på ‑12 %) mot ADA med ACR 50 (ITT-analys: Taltz 50,5 % jämfört med ADA 46,6 %; 3,9 % skillnad jämfört med ADA; 95 % konfidensintervall [‑4,3 %; 12,1 %, PPS-analys Taltz: 52,3 %, ADA: 53,1 %, skillnad ‑0,8 % [CI: ‑10,3 %; 8,7%]) och superioritet för PASI 100 vid vecka 24 (60,1 % med Taltz jämfört med 46,6 % med ADA, p=0,001), vilket var det sekundära huvudeffektmåttet i studien.


Figur 3: Responsfrekvens vecka 0‑24 för det primära effektmåttet (samtidigt ACR 50 & PASI 100) samt sekundära huvudeffektmått (ACR 50; PASI 100) [ITT-population, NRI]** 

Figur 3: Responsfrekvens vecka 0 24 för det primära effektmåttet (samtidigt ACR 50 & PASI 100) samt sekundära huvudeffektmått (ACR 50; PASI 100) [ITT-population, NRI]**

** Taltz 160 mg vecka 0, därefter 80 mg varannan vecka till vecka 12 och därefter var fjärde vecka till patienter med måttlig till svår plackpsoriasis, eller 160 mg vecka 0, därefter 80 mg var fjärde vecka till övriga patienter, ADA 80 mg vecka 0, därefter 40 mg varannan vecka från vecka 1 till patienter med måttlig till svår plackpsoriasis, eller 40 mg vecka 0, därefter 40 mg varannan vecka till övriga patienter.

Signifikansnivå endast rapporterad för effektmått som var fördefinierade och testade för multiplicitet.


Immunogenicitet

Inga säkerhetsrisker identifierades i en studie på friska frivilliga som fick två inaktiverade vacciner (tetanus och pneumokocker) efter två doser av ixekizumab (160 mg följt av en andra dos på 80 mg två veckor senare). Data angående immunogenicitet var dock otillräckliga för att fastställa ett adekvat immunsvar på dessa vacciner efter administrering av Taltz.


Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Taltz för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för behandling av plackpsoriasis och psoriasisartrit.

Farmakokinetik

Absorption

Efter en subkutan engångsdos av ixekizumab till patienter med psoriasis uppnåddes genomsnittliga toppkoncentrationer inom 4–7 dagar, i intervallet 5 till 160 mg. Genomsnittlig (SD) högsta plasmakoncentration (Cmax) av ixekizumab, efter startdosen om 160 mg, var 19,9 (8,15) µg/ml.


Efter startdosen om 160 mg uppnåddes steady state vecka 8 med dosregimen 80 mg Q2W. Genomsnittliga (SD) Cmax,ss,- och C dal,ss-estimat är 21,5 (9,16) µg/ml och 5,23 (3,19) µg/ml.


Efter övergång från dosregimen 80 mg Q2W till dosregimen 80 mg Q4W vecka 12, uppnåddes steady state efter cirka 10 veckor. Genomsnittliga (SD) Cmax,ss,- och C dal,ss-estimat är 14,6 (6,04) µg/ml och 1,87 (1,30) µg/ml.


Den genomsnittliga biotillgängligheten för ixekizumab efter subkutan administrering var 54–90 % för samtliga analyser.


Distribution

I populationsfarmakokinetiska analyser var den totala distributionsvolymen vid steady state i genomsnitt 7,11 liter.


Metabolism

Ixekizumab är en monoklonal antikropp och förväntas brytas ned till små peptider och aminosyror genom katabola processer, på samma sätt som endogena immunglobuliner.


Eliminering

I den populationsfarmakokinetiska analysen var genomsnittlig serumclearance 0,0161 l/h. Clearance är inte dosberoende. Genomsnittlig elimineringshalveringstid, beräknad i populationsfarmakokinetiska analyser, är 13 dagar hos patienter med plackpsoriasis.


Linjäritet/icke-linjäritet

Exponeringen (AUC) ökade proportionellt över dosintervallet 5–160 mg vid administrering som subkutan injektion.


Psoriasisartrit

De farmakokinetiska egenskaperna hos Taltz som observerade hos patienter med psoriasisartrit var jämförbara med de som visats hos patienter med plackpsoriasis. Biotillgängligheten för Taltz hos patienter med psoriasisartrit var inom området 61-84 % baserat på den populationsfarmakokinetiska modellen.


Äldre

Av de 4 204 patienterna med plackpsoriasis som fick Taltz i kliniska studier var total 301 patienter 65 år eller äldre och 36 patienter var 75 år eller äldre. Av de 1 118 patienterna med psoriasisartrit som fick Taltz i kliniska studier var totalt 122 patienter 65 år eller äldre och 6 patienter var 75 år eller äldre. Grundat på populationsfarmakokinetiska analyser av ett begränsat antal äldre patienter (n = 94 för åldersgruppen ≥65 år och n = 12 för åldersgruppen ≥75 år), var clearance hos äldre patienter och patienter under 65 år densamma.


Nedsatt njur- eller leverfunktion

Inga specifika kliniska farmakologistudier för att undersöka påverkan av nedsatt njurfunktion och nedsatt leverfunktion på PK för ixekizumab har utförts. Den renala elimineringen av intakt ixekizumab, en monoklonal IgG-antikropp, förväntas vara låg och av mindre vikt. Monoklonala IgG-antikroppar elimineras främst via intracellulär katabolism, varför nedsatt leverfunktion inte förväntas påverka clearance av ixekizumab.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data från studier på cynomolgusapor avseende allmäntoxicitet, säkerhetsfarmakologi, reproduktionseffekter och effekter på utvecklingen visade inte några särskilda risker för människa.

Ixekizumab administrerat till cynomolgusapor under 39 veckor i doser om upp till 50 mg/kg subkutant per vecka, ledde inte till några toxiska organeffekter eller oönskade effekter på immunologiska funktioner (t.ex. T-cellsberoende antikroppssvar och NK-cellsaktivitet). En subkutan dos varje vecka på 50 mg/kg till apor är ungefär 19 gånger mer än startdosen 160 mg av Taltz och resulterar hos apor i en exponering (AUC) som är minst 61 gånger högre än förväntad genomsnittlig exponering vid steady state hos människa vid den rekommenderade dosregimen.


Inga prekliniska studier har utförts för att undersöka ixekizumabs karcinogena eller mutagena potential.


Inga effekter på reproduktionsorgan, menstruationscykler eller sperma observerades hos sexuellt mogna cynomolgusapor som fick ixekizumab under 13 veckor med en subkutan dos om 50 mg/kg per vecka.


I studier av utvecklingstoxicitet visades ixekizumab kunna passera placenta och återfanns i blodet hos avkomman upp till 6 månaders ålder. En högre incidens postnatal mortalitet sågs hos avkomman till apor som fick ixekizumab jämfört med samtidiga kontroller. Detta var främst relaterat till prematur födsel eller att modern negligerade ungarna, något som är vanligt i studier av icke humana primater, och ansågs kliniskt irrelevant.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En förfylld injektionspenna innehåller 80 mg ixekizumab i 1 ml.

Ixekizumab är en rekombinant, humaniserad, monoklonal antikropp producerad i CHO-celler.


Förteckning över hjälpämnen

Natriumcitrat , vattenfri citronsyra, natriumklorid, polysorbat 80, vatten för injektionsvätskor

Hållbarhet, förvaring och hantering

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 ºC – 8 ºC).

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Taltz kan förvaras i rumstemperatur (vid högst 30 ºC) i upp till 5 dagar.

Särskilda anvisningar för destruktion

Bruksanvisning

Anvisningar för hur injektionspennan ska användas finns i bipacksedeln och måste följas noga.

Den förfyllda injektionspennan är endast avsedd för engångsbruk.

Taltz ska inte användas om det finns synliga partiklar i lösningen eller om lösningen är grumlig och/eller tydligt brun.

Taltz ska inte användas om det har varit fryst.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 80 mg Klar och färglös till svagt gul lösning
1 styck förfylld injektionspenna, 10300:-, (F)

Följande produkter har även parallelldistribuerade förpackningar:
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 80 mg

Hitta direkt i texten
Av