Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Enstilar®

LEO Pharma

Kutant skum 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g
(Kutant skum. Efter sprayning bildas ett vitt till benvitt skum.)

Medel vid psoriasis. Övriga medel vid psoriasis för utvärtes bruk, kalcipotriol, kombinationer.

ATC-kod: D05AX52
Läkemedel från LEO Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-11-19.

Indikationer

Lokal behandling av psoriasis vulgaris hos vuxna.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i innehåll.


Enstilar är kontraindicerat vid erytrodermisk och pustulös psoriasis.


P.g.a. innehållet av kalcipotriol är Enstilar kontraindicerat hos patienter med kända störningar i kalciummetabolismen (se Varningar och försiktighet).


P.g.a. innehållet av kortikosteroid är Enstilar kontraindicerat om följande tillstånd finns i behandlingsområdet: viruslesioner i huden (t.ex. herpes eller varicella), svamp- eller bakterieinfektioner i huden, infektioner orsakade av parasiter, hudmanifestationer i samband med tuberkulos, perioral dermatit, hudatrofi, atrofisk striae, kapillärskörhet, iktyos, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, sår och skador (se Varningar och försiktighet).

Dosering

Enstilar skum bör appliceras på det drabbade området en gång per dag. Den rekommenderade behandlingstiden är 4 veckor.

Den maximala dagliga dosen av Enstilar bör inte överskrida 15 g, dvs. en 60 g behållare bör räcka i minst 4 dagar. 15 g motsvarar mängden som administreras från behållaren om sprayknappen hålls helt nedtryckt i ungefär en minut. Två sekunders sprayning ger ungefär 0,5 g. Som ett riktmärke bör 0,5 g skum täcka ett område på huden motsvarande ungefär ytan av en vuxens hand.


Vid användning av andra topikala produkter innehållande kalcipotriol, förutom Enstilar, bör den totala dosen av alla produkter innehållande kalcipotriol inte

överstiga 15 g per dag.


Den totala kroppsytan som behandlas bör inte överskrida 30%.


Särskilda patientgrupper

Nedsatt njur- och leverfunktion

Säkerheten och effekten av Enstilar skum hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion eller allvarliga leversjukdomar har inte utvärderats.


Pediatrisk population

Säkerheten och effekten av Enstilar skum vid behandling av barn under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt

För kutan användning.


Skaka behållaren under ett par sekunder före användning. Enstilar skall appliceras genom att spraya på ett avstånd av minst 3 cm från huden. Under sprayning kan behållaren hållas i vilket läge som helst utom horisontellt.

Enstilar sprayas direkt på varje drabbat hudområde och smörjs in försiktigt.
Vid användning i hårbotten bör Enstilar sprayas i handflatan innan den appliceras på det drabbade området i hårbotten med fingertopparna. Hårtvättsinstruktion finns i bipacksedeln. Händerna ska tvättas efter användning av Enstilar (såvida Enstilar inte används för att behandla händerna), för att undvika oavsiktlig överföring till andra delar av kroppen. Användning under täckande förband ska undvikas eftersom det ökar den systemiska absorptionen av kortikosteroider. Det rekommenderas att inte duscha eller bada omedelbart efter applicering av Enstilar. Låt skummet vara kvar i hårbotten och/eller på huden under natten eller under dagen.

Varningar och försiktighet

Effekter på endokrina systemet

Biverkningar som upptäcks i samband med systemisk kortikosteroidbehandling såsom hämning av binjurebarkfunktionen eller försämrad glykemisk kontroll av diabetes mellitus kan även inträffa vid topikal kortikosteroidbehandling beroende på systemisk absorption.


Användning under täckande förband ska undvikas, eftersom detta ökar den systemiska absorptionen av kortikosteroider. Applicering på stora ytor skadad hud, på slemhinnor eller i hudveck bör undvikas eftersom det ökar den systemiska absorptionen av kortikosteroider (se Biverkningar).


Synrubbning

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar, såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.


Effekter på kalciummetabolismen

P.g.a. innehållet av kalcipotriol i Enstilar kan hyperkalcemi förekomma. Serumkalcium normaliseras när behandlingen avbryts. Risken för hyperkalcemi är minimal om den maximala dagliga dosen av Enstilar (15 g) inte överskrids (se Dosering).


Lokala biverkningar

Enstilar innehåller en potent grupp III steroid och samtidig behandling med andra steroider på samma behandlingsområde måste därför undvikas.


Huden i ansiktet och underlivet är mycket känslig för kortikosteroider. Läkemedlet ska inte användas på dessa områden.


Patienter ska instrueras i korrekt användning av läkemedlet för att undvika applicering i, eller oavsiktlig överföring till, ansikte, mun och ögon. Händerna måste tvättas efter varje applicering för att undvika oavsiktlig överföring till dessa områden.


Samtidiga hudinfektioner

Sekundärinfekterade lesioner bör behandlas med antimikrobiell terapi. Om infektionen förvärras, bör kortikosteroidbehandlingen avbrytas (se Kontraindikationer).


Utsättning av behandling

Vid avslutande av psoriasisbehandling med topikala kortikosteroider kan det föreligga risk för rebound-effekt. Medicinsk uppföljning bör därför fortsätta under perioden efter avslutad behandling.


Långtidsbehandling

Vid långtidsbehandling med kortikosteroid finns ökad risk för lokala och systemiska biverkningar. Behandling bör avslutas om biverkningar som är relaterade till långtidsbruk av kortikosteroid noteras (se Biverkningar).


Ej utvärderad användning

Det finns ingen erfarenhet från användning av Enstilar vid guttat psoriasis.


UV-exponering

Läkare rekommenderas att råda patienten att under behandling med Enstilar begränsa eller undvika överdriven exponering för naturligt eller konstgjort solljus. Topikalt kalcipotriol ska endast användas tillsammans med UV-bestrålning om läkare och patient anser att det potentiella värdet av en sådan behandling uppväger eventuella risker (se Prekliniska säkerhetsuppgifter).


Biverkningar av hjälpämnen

Enstilar innehåller butylhydroxitoluen (E321) som ett hjälpämne, vilket kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts med Enstilar.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.


Det saknas adekvata data från behandling av gravida kvinnor med Enstilar. Vid oral administration hos djur har studier av kalciopotriol inte visat några teratogena effekter, men reproduktiv toxicitet har visats (se Prekliniska säkerhetsuppgifter). Djurstudier med glukokortikoider har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se Prekliniska säkerhetsuppgifter), men ett flertal epidemiologiska studier (mindre än 300 graviditeter) har inte uppvisat några kongenitala missbildningar hos barn till kvinnor som behandlats med kortikosteroider under graviditeten. Den potentiella risken för människa är okänd. Enstilar ska därför endast användas under graviditet när den förväntade fördelen uppväger den tänkbara risken.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Betametason passerar över i bröstmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser. Det finns ingen data vad gäller utsöndring av kalcipotriol via bröstmjölk. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av Enstilar till ammande kvinnor. Patienten ska informeras om att inte applicera Enstilar på bröstet under amningsperioden.

Fertilitet

Studier på råtta med orala doser av kalcipotriol eller betametasondiproprionat visade ingen försämring av manlig och kvinnlig fertilitet (se Prekliniska säkerhetsuppgifter).

Trafik

Enstilar har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Den estimerade frekvensen av biverkningar är baserad på en poolad analys av data från kliniska studier.


Den mest frekvent rapporterade biverkningen under behandlingen är reaktioner på applikationsstället.


Biverkningarna är ordnade enligt MedDRA SOC och de enskilda biverkningarna inleds med de mest frekvent rapporterade. Inom varje frekvensgrupp anges biverkningar i fallande allvarlighetsgrad.


Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)Infektioner och infestationer

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Follikulit

Immunsystemet 

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Överkänslighet

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Hyperkalcemi*

Ögon


Ingen känd frekvens

Dimsyn**

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Hypopigmentering

Ingen känd frekvens

Förändring av hårfärg***

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Rebound-effekt

Pruritus vid applikationsstället

Irritation vid applikationsstället

*Mild hyperkalcemi har observerats.
** Se avsnitt varningar och försiktighet

*** Övergående missfärgning av håret vid applikationsstället i hårbotten, till en gulaktig färg i vitt eller grått hår, har rapporterats för kombinationsprodukter med kalcipotriol och betametason.


Följande biverkningar anses vara relaterade till de farmakologiska klasserna kalcipotriol respektive betametason:


Kalcipotriol:

Biverkningar inkluderar reaktioner på applikationsstället, pruritus, hudirritation, sveda och stickningar, torr hud, erytem, utslag, dermatit, försämrad psoriasis, fotosensibilitet och överkänslighetsreaktioner inkluderande mycket sällsynta fall av angioödem och ansiktsödem.


Systemeffekter efter topikal applicering kan uppstå i mycket sällsynta fall och orsaka hyperkalcemi eller hyperkalciuri (se Varningar och försiktighet).


Betametason (som dipropionat):

Lokala reaktioner kan uppkomma vid topikalt bruk, framför allt under långvarig behandling, inkluderande hudatrofi, telangiektasi, striae, follikulit, hypertrikos, perioral dermatit, allergisk kontaktdermatit, depigmentering och kolloidala milier.


Vid behandling av psoriasis med topikala kortikosteorider kan det finnas risk för generaliserad pustulös psoriasis.


Systemreaktioner efter topikal applicering av kortikosteroider är sällsynta hos vuxna, men de kan vara allvarliga. Hämning av binjurebarkfunktion, katarakt, infektioner, försämrad glykemisk kontroll av diabetes mellitus och ökat intraokulärt tryck kan uppträda, framförallt efter långvarig behandling. Systemreaktioner förekommer mer frekvent vid behandling under ocklusion (plast, hudveck), vid behandling av stora ytor och vid långtidsbehandling (se Varningar och försiktighet).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Behandling med doser över den rekommenderade kan förorsaka förhöjt serumkalcium, vilket normaliseras när behandlingen avbryts. Symtomen av hyperkalcemi inkluderar polyuri, förstoppning, muskelsvaghet, förvirring och koma.


Överdriven långvarig användning av topikala kortikosteroider kan resultera i undertryckt binjurebarkfunktion vilken vanligtvis är reversibel. Symtomatisk behandling kan vara nödvändig.


Vid fall av kronisk toxicitet, måste kortikosteroidbehandlingen avslutas stegvis. 

Farmakodynamik

Verkningsmekanism:

Enstilar skum kombinerar den farmakologiska effekten av kalcipotriolhydrat som är en en syntetisk vitamin D3-analog och betametasondipropionat som är en syntetisk kortikosteroid.


Vid psoriasis verkar vitamin D och dess analoger främst genom att inhibera keratinocytproliferationen och inducera keratinocytdifferentiering. Den underliggande antiproliferativa mekanismen av vitamin D i keratinocyterna involverar inducering av den tillväxthämmande faktorn transforming growth factor β och av cycline depending kinase-hämmare med efterföljande tillväxtstopp i G1-fasen av cellcykeln plus nedreglering av de två proliferationsfaktorerna: early growth response-1 och polo-like kinase-2.


Dessutom har D-vitamin en immunmodulerande effekt genom att undertrycka aktivering och differentiering av Th17/Th1-celler medan ett Th2/Treg svar induceras.


Vid psoriasis undertrycker kortikosteroider immunsystemet, i synnerhet proinflammatoriska cytokiner och kemokiner, och hämmar därigenom T-cellaktiveringen. På molekylärnivå verkar kortikosteroider via den intracellulära glukokortikoidreceptorn och den antiinflammatoriska funktionen beror på transrepression av proinflammatoriska transkriptionsfaktorer såsom nuklear factor κB, activator protein-1 och interferon regulatory factor-3.


Kombinationen av kalcipotriol monohydrat och betametasondipropionat främjar större antiinflammatoriska och antiproliferativa effekter än komponenterna var för sig.


Farmakodynamisk effekt:

Under maximala användningsförhållanden hos patienter med omfattande psoriasis på kroppen och i hårbotten, som behandlades i upp till 4 veckor, bestämdes binjurens gensvar på ACTH genom mätning av kortisolnivåer i serum. Av 35 patienter var det ingen som hade undertryckta kortisolnivåer i serum 30 eller 60 minuter efter ACTH-stimulering. Det förefaller således att risken för undertryckning av binjurebarkfunktionen är låg vid behandling med Enstilar av omfattande psoriasis vulgaris under 4 veckor. Likaså fanns det inga tecken på onormal kalciummetabolism efter användning av Enstilar på omfattande psoriasis vulgaris under 4 veckor.


Klinisk effekt:

Effektiviteten av behandling med Enstilar en gång dagligen har undersökts i tre randomiserade dubbelblindade, eller investigator-blindade, kliniska studier under 4 veckor, omfattande mer än 1100 patienter med psoriasis på kroppen (även hårbotten i Studie Två) med minst lätt allvarlighetsgrad enligt ”Physician’s Global Assessment of disease severity” (PGA), med åtminstone 2% av kroppsytan (body surface area, BSA) involverad och med en modifierad ”Psoriasis Area Severity Index” (m-PASI) på minst 2. PGA utförs med hjälp av en 5-gradig skala (inga symtom, nästan inga symtom, mild, måttlig och svår) baserad på den genomsnittliga psoriasislesionen. m-PASI är en sammansatt poäng som bedömer svårighetsgrad (erytem, fjällning och förhårdnad) och omfattning av drabbade områden (exklusive ansikte och hudveck).


Antalet patienter i var och en av de tre studierna och antalet patienter som randomiserades till varje behandlingsgrupp framgår av tabellerna nedan.


Det primära resultatmåttet var patienter med ’behandlingsframgång’ (’inga symtom’ eller ’nästan inga symtom’ för patienter med minst måttlig sjukdom vid studiestart eller ’inga symtom’ för patienter med mild sjukdom vid studiestart) enligt PGA vid vecka 4.


Sjukdomsrelaterade karakteristika vid studiestart


Studie Ett

(N=426)

Studie Två

(N=302)

Studie Tre

(N=376)

Sjukdomens allvarlighetsgrad vid studiestart (PGA):
Mild

65 (15,3%)

41 (13,6%)

63 (16,8%)

Måttlig

319 (74,9%)

230 (76,2%)

292 (77,7%)

Svår

42 (9,9%)

31 (10.3%)

21 (5,6%)

Medelvärde BSA (spann)

7,5% (2-30%)

7,1% (2-28%)

7,5% (2-30%)

Medelvärde m-PASI (spann)

7,5 (2,0-47,0)

7,6 (2,0-28,0)

6,8 (2,0-22,6)


Andel patienter med ‘behandlingsframgång’ enligt PGA för kroppen vid vecka 4


Enstilar

Skum-vehikel

BDP i skum-vehikel

Kalcipotriol i skum-vehikel

Daivobet

salva

Salv-vehikel

Studie Ett

(N=323)

53,3%

(N=103)

4,8%

Studie Två

(N=100)

45,0%

(N=101)

30,7%

(N=101)

14,9%

Studie Tre

(N=141)

54,6%

(N=49)

6,1%

(N=135)

43,0%

(N=51)

7,8%


Resultat för det primära resultatmåttet ’behandlingsframgång’ (PGA) för kroppen vid vecka 4 visade att Enstilar är statistiskt signifikant mer effektivt än alla jämförelsepreparat som ingick, och respons observerades i alla kategorier av allvarlighetsgrad för sjukdomen vid studiestart.


I Studie Två undersöktes effekten av Enstilar på psoriasis i hårbotten mätt som andelen patienter med ’behandlingsframgång’ enligt PGA för hårbotten vid vecka 4.


Andelen patienter med ‘behandlingsframgång’ enligt PGA för hårbotten vid vecka 4


Enstilar

BDP i skumvehikel

Kalcipotriol i skumvehikel

Studie Två

(N=100)

53,0 %

(N=101)

47,5 %

(N=101)

35,6 %

Enstilar var statistiskt signifikant mer effektiv jämfört med kalcipotriol och även associerad med en högre frekvens av behandlingsframgång jämfört med BDP, men denna jämförelse visade inte statistisk signifikans.


Effekten av Enstilar på klåda och sömnförlust relaterad till klåda undersöktes i Studie Ett med hjälp av en visuell analog skala (VAS) som sträcker sig från 0 mm (ingen klåda/ingen sömnförlust alls), till 100 mm (värsta klådan du kan tänka dig/värsta tänkbara sömnförlust). Ett statistiskt signifikant högre antal patienter i Enstilar-gruppen jämfört med vehikelgruppen uppnådde en reduktion av klåda och sömnförlust relaterad till klåda med 70% från dag 3 och under resten av behandlingsperioden.


Andel patienter som uppnår en reduktion av klåda med minst 70% jämfört med studiestart i Studie Ett (för patienter som rapporterade klåda vid studiestart)

Patienter med minst 70% reduktion (%)Effekten av Enstilar på livskvalitet undersöktes i Studie Ett med hjälp av det generiska EQ-5D-5L- frågeformuläret och det dermatologiskt specifika DLQI-formuläret. Enstilar visade en statistiskt signifikant större förbättring av livskvaliteten mätt med DLQI från vecka 1 och under hela behandlingsperioden, och mätt med EQ-5D-5L vid vecka 4.

Farmakokinetik

Efter systemisk exponering metaboliseras de båda aktiva komponenterna – kalcipotriol och betametasondipropionat – snabbt och till stor del.


Kalcipotriol utsöndras huvudsakligen via faeces (råtta och minigris) och betametasondipropionat via urin (råtta och mus). Hos råtta visade studier av vävnadsdistribution med hjälp av radioaktivt märkt kalcipotriol och betametasondipropionat att njurar och lever hade den högsta nivån av radioaktivitet.


Omfattningen av perkutan absorption av de två aktiva ingredienserna efter lokal applicering av Enstilar bestämdes i HPA-axelstudien hos patienter med omfattande psoriasis vulgaris (se Farmakodynamik). Kalcipotriol och betametasondipropionat var under den mätbara gränsen i de flesta prover från 35 patienter som behandlades en gång dagligen under 4 veckor för utbredd psoriasis på kroppen och i hårbotten. Kalcipotriol var mätbart vid någon tidpunkt för 1 patient, betemetasondipropionat för 5 patienter och metaboliter av kalcipotriol och betametasondipropionat kunde detekteras hos 3 respektive 27 patienter.

Prekliniska uppgifter

Studier med kortikosteroider på djur har visat reproduktionstoxicitet (gomspalt, skelettmissbildningar). Reproduktionstoxikologiska studier med oral långtidsbehandling med kortikosteroider på råttor förlängde dräktigheten samt förlängde och försvårade förlossningen. Dessutom observerades en minskning av avkommans överlevnad, kroppsvikt och viktökning. Ingen påverkan på fertilitet kunde observeras. Relevansen för människa är okänd.


Kalcipotriol har visat moder- och fostertoxicitet hos råttor och kaniner när det gavs oralt vid doser på 54 mikrogram /kg/dag respektive 12 mikrogram /kg/dag. De fosterskador som observerats vid samtidig toxicitet hos modern inkluderar tecken som tyder på skelettomognad (ofullständig benbildning i blygdben och frambensfalanger, och förstorade fontaneller) och en ökad förekomst av extra revben.


Den beräknade systemiska exponeringen efter topikal applicering av Enstilar hos psoriasispatienter är försumbar jämfört med koncentrationerna av kalcipotriol utvärderat i de orala in-vivo-studierna, och det finns ingen märkbar reproduktiv risk för människor som får terapeutiska doser av Enstilar.


Prekliniska data visade inte några särskilda risker för människa baserat på konventionella studier av säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid upprepad dosering och genotoxicitet.


En dermatologisk karcinogenitetsstudie med kalcipotriol på möss och en oral karcinogenitetsstudie på råttor visade inte några särskilda risker för människa.


Foto(co)karcinogenitetsstudier på möss antyder att kalcipotriol kan förstärka UV-strålningens  induktion av hudtumörer.


En dermatologisk karcinogenitetsstudie på möss och en oral karcinogenitetsstudie på råttor visade inte några särskilda risker med betametasondipropionat för människa.


I en lokal tolerabilitetsstudie på minigris orsakade Enstilar mild till måttlig hudirritation.


Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Ett gram kutant skum innehåller 50 mikrogram kalcipotriol (som monohydrat) och 0,5 mg betametason (som dipropionat).


Hjälpämne med känd effekt

Butylhydroxitoluen (E321) 50 mikrogram/g kutant skum.


Förteckning över hjälpämnen

Flytande paraffin

Polyoxipropen-stearyleter

All-rac-α-tokoferol

Vitt mjukt paraffin

Butylhydroxitoluen (E321)

Butan

Dimetyleter

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Betametason

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av betametason kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att betametason är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Betametason har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental risk classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

The predicted environmental concentration is calculated according to the following formula:

PEC (µ/L) = (A×109×(100-R))/(365×P×V×D×100) = 1.5×10-6×A(100-R)

PEC = 0.010 µg/L


Where:

A = 65.63 kg (total sold amount API (independent of betamethasone derivative) in Sweden year 2015, data from IMS Health). Reduction of A may be justified based on metabolism data.

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available. (If R‡ 0 this should be justified under the degradation section).

P = number of inhabitants in Sweden = 9×106.

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200; ECHA default value [ECHA, 2016].

D = factor for dilution of wastewater by surface water flow = 10; ECHA default value [ECHA, 2016].


Measured environmental concentrations

To our knowledge, no measured environmental concentrations exist.


Predicted no-effect concentration (PNEC)

According to the Hazardous Substance Data Bank (HSDB) [TOXNET, 2016] and US EPA ECOTOX Knowledgebase [US EPA, 2016], no ecotoxicological studies have been performed for betamethasone dipropionate and also not for betamethasone.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Risk of environmental impact of bethamethasone dipropionate (or betamethasone) cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.


Degradation


Biotic degradation

According to a screening test for ready biodegradability (the OECD 301F ready biodegradability – manometric respiromety test) only 17% biological oxygen demand (BOD) was obtained, resulting in betamethasone dipropionate not being classified as ready biodegradable [Winther-Nielsen, 2016]. However, this fraction of BOD corresponds more or less to biodegradation of the two ester groups in betamethasone dipropionate, resulting in degradation to free betamethasone, for which no data exist, to the best of our knowledge.


Abiotic degradation

Based on the structure of betamethasone dipropionate it is expected to undergo hydrolysis of the two ester groups resulting in free betamethasone.

The medicine is potentially persistent.


Bioaccumulation

Based on the experimental log KOW value of 4.07 [Hansch et al., 1995], betamethasone dipropionate has high potential for bioaccumulation. However, the experimental log KOW value for betamethasone is only 1.94 [Hansch et al., 1995], indicating a substance with low potential for bioaccumulation.


Based on the experimental log KOW value for betamethasone dipropionate, an estimated bioconcentration factor (BCF) of 225 was found [US EPA, 2012].


Unless biodegraded or hydrolyzed, the parent compound betamethasone dipropionate has high potential for bioaccumulation, whereas the suggested main degradation product betamethasone has low potential for bioaccumulation.


Other environmental fate processes

No other relevant information.


Excretion (metabolism)

No other relevant information.


PBT/vPvB assessment

Based on the experimental ready biodegradability data, the experimental log KOW value and the estimated BCF-value, there is no indication that betamethasone dipropionate or betamethasone should be neither PBT nor vPvB.


References:

Hansch, C., Leo, A., D. Hoekman. Exploring QSAR - Hydrophobic, Electronic, and Steric Constants. Washington, DC: American Chemical Society., 1995.


ECHA, European Chemicals Agency. 2016. Guidance on information requirements and chemical safety assessment – Chapter 16: Environmental exposure assessment (https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r16_en.pdf)


TOXNET, United States National Library of Medicine, 2016. HSDB: https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~sjLqWi:3


US EPA, United States Environmental Protection Agency, 2012. Estimation Program Interface (EPI) Suite. Ver. 4.11. Available from: https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/download-epi-suitetm-estimation-program-interface-v411


US EPA, United States Environmental Protection Agency, 2016. US EPA ECOTOX Knowledgebase: https://cfpub.epa.gov/ecotox/ 


Winther-Nielsen, M. (2016): Ready biodegradability – Manometric respirometry test with Betamethasone dipropionate. Report to: LEO Pharma A/S. DHI Denmark. Report No. 11818871. GLP Study No. 051-1109. 2016.05.17


Kalcipotriol (vattenfri)

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av kalcipotriol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Kalcipotriol är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Kalcipotriol har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental risk:

The total sale of active ingredient calcipotriol in Sweden 2014 was according to IMS Health (anhydrate + monohydrate) 47.34 kg. This cannot be correct as it is more than 50% of the total production of calcipotriol worldwide. It is likely that there is a factor 100 error and the actual sale of calcipotriol is 0.4734 kg. Anyway we have used the 47.34 kg in our calculations.

PEC = 1.5 x 10-6 x 47.34 x (100-0) = 0.007 µg/L

Experimental ecotoxicity data for algae, daphnia and fish are not available. Because of the lack of data it is not possible to calculate a valid PNEC and a risk of environmental impact cannot be excluded.


Degradation:

Calcipotriol is not readily biodegradable. It has been tested according to the test guideline OECD 301F and a biodegradation of -2 ± 2% was found after 28 days. (Winther-Nielsen, OECD 301F, DHI Water & Environment, 2007) [1]. Calcipotriol is therefor is potentially persistent.


Bioaccumulation:

LogPow, calcipotriol = 4.9 (Lolansen, B., Calcipotriol (MC 903) Octanol/Water Partition Coefficient, LEO Pharma A/S, 2007) [2]

As LogPow > 4 the following phrase applies: “Calcipotriol has high potential for bioaccumulation.”


References:

1. Winther-Nielsen, OECD 301F, DHI Water & Environment, 2007

2. Lolansen, B., Calcipotriol (MC 903) Octanol/Water Partition Coefficient, LEO Pharma A/S, 2007

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.

Bruten förpackning: 6 månader.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30°C.
Försiktighetsåtgärder:

Extremt brandfarlig aerosol.

Tryckbehållare: kan explodera vid upphettning.

Skyddas från solljus.

Utsätt ej för temperaturer över 50°C.

Får ej punkteras eller brännas, även efter användning.

Spraya inte mot en öppen låga eller annan antändningskälla.

Håll borta från gnistor, öppen eld och andra antändningskällor.

Ingen rökning.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Kutant skum 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g Kutant skum. Efter sprayning bildas ett vitt till benvitt skum.
60 gram tryckbehållare, 648:56, F
2 x 60 gram tryckbehållare, 1250:87, F

Hitta direkt i texten
Av