FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fluorin Mint

Unimedic Pharma

Munsköljvätska 0,2 %
(Klar, färglös vattenlösning. Mintsmak.)

Medel mot karies

Aktiv substans:
ATC-kod: A01AA01
Läkemedel från Unimedic Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2023-08-21


Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats http://www.lakemedelsverket.se.

Indikationer

Förhöjd kariesrisk, hög kariesaktivitet.


Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll


Dosering

Dosering

Grupper med hög kariesincidens: 10 ml fluorlösning 1 gång/vecka från skolstarten.

Vuxna patienter med förhöjd kariesrisk: 10 ml fluorlösning 1-2 gånger dagligen.


Pediatrisk population

Barn över 12 år med förhöjd kariesrisk: 10 ml fluorlösning 1-2 gånger dagligen.


Administreringssätt

Vätskan tas i munnen och får sila mellan tänderna i 1 minut varefter den spottas ut. Man bör därefter inte skölja munnen eller äta inom den närmaste halvtimmen. Fluorlösningen ska inte nedsväljas. I det fall fluorlösning à 10 ml nedsväljes vid enstaka tillfällen är mängden fluor så liten att intoxikationsrisk ej föreligger.


Varningar och försiktighet

Fluorin Mint innehåller hjälpämnet metylparahydroxibensoat (E218) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


Fluorin Mint ska spottas ut efter munsköljning för att undvika risk för oönskade långtidseffekter som t ex fluoros, i synnerhet hos barn. Det rekommenderas att barn i yngre skolålder assisteras för att tillse att läkemedlet spottas ut. Enstaka nedsväljning innebär ingen risk men upprepad nedsväljning ska undvikas.


Interaktioner

Inga kända.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga risker vid användning under graviditet.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Inga risker vid användning under amning.

Fertilitet

-

Trafik

Fluorin Mint har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Biverkningar

Klassificering av organsystem

(MedDRA)

Frekvens av biverkningar

  
 

Vanliga

> 1/100, < 1/10

Mindre vanliga > 1/1000, < 1/100

Sällsynta

> 1/10 000, < 1/1000

Mycket sällsynta < 1/10 000

Immunsystemet

   

Angioödem i munhåla/svalg

Magtarmkanalen

  

Stomatit (brännande stickande känsla i munnen och på tungan, svullna läppar)

 

Hud och subkutan vävnad

  

Exantem

 

Vid oavsiktlig nedsväljning av Fluorin Mint 0,2 % finns risk för kortvarigt illamående genom en direkt effekt av fluor på magslemhinnan.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via

Läkemedelsverket

Box 26 751 03 Uppsala www.lakemedelsverket.se


Överdosering

Toxicitet: Letaldos för vuxen är ca 5 g natriumfluorid (motsvarande 2,2 g fluor). 2 g till vuxna gav allvarlig intoxikation.


Pediatrisk population

Letaldos för barn är 33 mg/kg (motsvarande 15 mg fluor/kg). Upp till 55 mg natriumfluorid (motsvarande 25 mg fluor) till barn > 1 år innebär ej intoxikationsrisk (vilket motsvarar 27,5 ml fluorlösning 0,2 %).


Symptom: Salivation, illamående, kräkningar, blodig diarré, buksmärtor, törst. Hypokalcemi. Trötthet, tremor, parestesier i extremiteter och ansikte, CNS-depression, tetani, ev kramper. Ytlig andning. Progressiv andningsförlamning. Chock.


Behandling: Om befogat ventrikeltömning i tidigt skede. Tillför rikligt med mjölk och kalciumglukonat, laktat peroralt. Vid hypokalcemi 5-10 ml kalciumglubionat (9 mg Ca/ml) långsamt intravenöst i upprepade doser tills normokalcemi inträtt. Rehydrering, sörj för god diures. I svåra fall alkalisering av urinen.


Farmakodynamik

Som basprofylax mot karies användes fluortandkräm, vilken kan kompletteras med annan fluorbehandling som t ex fluorsköljning.


Verkningsmekanism

På erupterade tänder har fluor en lokal effekt. När fluorhalten i den vätskefas som omger emaljen, är förhöjd på grund av lokalt tillförd fluor, gynnas remineralisationen av emaljen och demineralisation motverkas. Fluorin Mint 0,2 % är en bruksfärdig natriumfluoridlösning för munsköljning.


Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml lösning innehåller 2 mg natriumfluorid.


Hjälpämne med känd effekt:

Metylparahydroxibensoat (E218) 1,5 mg/ml.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.Förteckning över hjälpämnen

metylparahydroxibensoat (E218)

makrogollauryleter

pepparmyntolja

xylitol

vatten


Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.


Miljöpåverkan

Miljöinformationen för natriumfluorid är framtagen av företaget Laboratoire Aguettant för Nutryelt

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.

Öppnad förpackning är hållbar i 6 månader.Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar

Egenskaper hos läkemedelsformen

Munsköljvätska.

Klar, färglös vattenlösning. Mintsmak.


Förpackningsinformation

Munsköljvätska 0,2 % Klar, färglös vattenlösning. Mintsmak.
1 x 1000 milliliter flaska, 109:24, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare

Hitta direkt i texten
Av