FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vistaprep

Tillotts Pharma

Pulver till oral lösning
(Vitt pulver)

Osmotiskt aktiva laxantia; makrogolkombinationer

ATC-kod: A06AD65
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Tillotts Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-12-04.

Indikationer

Vistaprep används för tarmsköljning vid förberedelse för koloskopi.

Vistaprep är avsett för vuxna över 18 år.

Kontraindikationer

Ileus och misstänkt ileus, gastrointestinal obstruktion eller perforation, risk för gastrointestinal perforation, aktivt skov av kolit, toxisk megakolon, ventrikeltömningsproblem.

Överkänslighet mot de aktiva substanserna, andra makrogoler, sackarinnatrium, apelsinarom, citron-limearom, vattenfri kolloidal kiseldioxid eller mot något hjälpämnesom anges i avsnitt Innehåll.


Vistaprep ska inte ges till medvetslösa patienter, patienter med nedsatt medvetandegrad, aspiration- eller regurgitationbenägna patienter, allmänt svaga patienter eller patienter med försämrad sväljreflex.

Dosering

Dosering

För fullständig tarmsköljning måste en dos på 3 eller maximalt 4 liter Vistaprep-lösning tas. En dospåse motsvarar 1 liter lösning.


Pediatrisk population 

Vistaprep skall inte användas till barn eftersom säkerheten inte har fastställts i denna patientgrupp.


Administreringssätt

För oral användning.

Lösningen dricks i portioner om 200-300 ml var tionde minut tills det rektala utflödet består av en klar vätska eller tills maximalt 4 liter har druckits.

Lösningen intas under en period på cirka 4 timmar, i regel på undersökningsdagen. Den totala mängden som krävs kan också tas på kvällen dagen före undersökningen, eller så kan en del tas på kvällen dagen före undersökningen och resterande mängd på undersökningsdagens morgon.

Patienten får inte inta fast föda under perioden 2-3 timmar innan administreringen av Vistaprep tills efter att undersökningen genomförts.


Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering. För ytterligare anvisningar för användning, se avsnitt Blandbarhet.

Varningar och försiktighet

Vistaprep bör endast ges under medicinsk övervakning till äldre patienter, patienter med refluxesofagit eller befintliga hjärtarytmier, känd eller misstänkt SA-block eller sick sinus-syndrom.


Kan användas till patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (undantag: sjukdom i aktiv fas samt toxisk megakolon).

Vistaprep måste emellertid ges med försiktighet till dessa patienter, helst under medicinsk övervakning.


Vistaprep ska inte ges till patienter med hjärtsvikt (NYHA klass III och IV), njurinsufficiens, leversjukdom eller till patienter som är svårt dehydrerade eftersom säkerhet vid användning inte är tillräckligt dokumenterat för dessa patientgrupper.


Noggrann kontroll av elektrolyt- och vätskebalansen är nödvändig hos särskilda riskpatienter t.ex. äldre eller försvagade patienter.


Ischemisk kolit

Fall av ischemisk kolit, även allvarliga, har rapporterats efter godkännande för försäljning hos patienter som behandlats med makrogol för tarmrengöring. Makrogol bör användas med försiktighet hos patienter med kända riskfaktorer för ischemisk kolit eller vid samtidig användning av tarmstimulerande laxermedel (t.ex. bisakodyl eller natriumpikosulfat). Patienter som uppvisar plötslig buksmärta, ändtarms­blödning eller andra symtom på ischemisk kolit ska omedelbart utvärderas.


Detta läkemedel innehåller 20 mmol kalium och 260 mmol natrium per 4 liter Vistaprep-lösning. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats kaliumfattig eller natriumfattig kost, samt patienter som har nedsatt njurfunktion.

Interaktioner

Upp till flera timmar före, under eller upp till en timme efter att ha tagit Vistaprep, kan oralt administrerade läkemedel eventuellt sköljas ut från mag-tarmkanalen eller bara delvis absorberas. Detta gäller framförallt läkemedel med fördröjd frisättning. Om administrering av ett läkemedel är absolut nödvändig för en livshotande indikation kort tid före eller vid samtidigt intag av Vistaprep, bör oral administrering i möjligaste mån undvikas och byte göras till alternativ administreringsväg.


Vid användning av enzymatiska analysmetoder (t ex ELISA) på utsköljd tarmvätska kan det förekomma interaktioner mellan makrogol 3350 och de i analysmetoderna ingående ämnena.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Det finns begränsad mängd data från användning av Vistaprep hos gravida kvinnor. Djurstudier har visat indirekt reproduktionstoxicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Kliniskt förväntas inga sådana effekter under graviditeten eftersom den systemiska exponeringen för makrogol 3350 är försumbar.


Inom ramen för djurförsök har inga teratogena effekter observerats. Eftersom makrogol 3350 absorberas i mycket låg utsträckning kan Vistaprep ges till gravida kvinnor efter noggrann risk-nytta bedömning.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det finns inga humandata tillgängliga avseende utsöndring av makrogol 3350 i bröstmjölk.


Makrogol 3350 absorberas i mycket låg utsträckning. Vistaprep kan tas av ammande kvinnor om behandlingen anses nödvändig.

Fertilitet

Det finns inga uppgifter om effekterna av Vistaprep på fertilitet hos människa. Det fanns inga effekter på fertilitet i studier på han- och honråttor (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Trafik

Vistaprep har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Organsystemklass

Frekvens enligt MedDRA-konventionen


Vanliga

(>1/100, <1/10)

Mycket vanliga
(≥ 1/10)

Magtarmkanalen

Kräkningar, kramper i magen, anal irritation

Illamående,

fyllnadskänsla,

flatulens

Dessa biverkningar kan till stor del hänföras till drickandet av relativt stora mängder vätska under en kort period. Om symtom från mag-tarmkanalen uppstår, bör tillförseln av Vistaprep tillfälligt minskas eller avbrytas tills symtomen avklingar.

Organsystemklass

Frekvens enligt MedDRA-konventionen


Mindre vanliga

(>1/1 000, <1/100)

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Allmän sjukdomskänsla, sömnsvårigheter


Hjärta


Hjärtarytmi, takykardi, lungödem

Undersökningar


Kliniskt relevant minskning av serumnivåerna av kalcium, kalium och natrium

Centrala och perifera nervsystemet


Neurologiska effekter från lätt förvirring till generaliserade anfall till följd av ändrade serumnivåer av elektrolyter (se ”Undersökningar”)

Immunsystemet


Urtikaria, rinorré och dermatit sannolikt av allergisk genes, anafylaktisk chock

Notera:

I litteraturen finns dokumenterade fall där Mallory-Weiss syndrom inträffade till följd av kräkningar efter administrering av tarmsköljningslösningar som innehåller makrogol.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Vid överdosering kan allvarlig diarré förväntas. Endast vid allvarlig överdosering kan störningar i elektrolyt-, vätske- och/eller syrabasbalansen förväntas. Vätskeförluster bör ersättas och serumelektrolyter och pH-värden följas. Vid störningar i elektrolyt-, vätske- eller syrabasbalansen bör även elektrolyter ersättas och syrabasbalansen justeras.


Vid aspiration kan toxiskt lungödem utvecklas. Detta kräver omedelbar intensivvård, inklusive övertrycksventilering.

Farmakodynamik

Vistaprep är en blandning av olika salter med vilka makrogol bildar en isoton tarmsköljningsvätska.

Den farmakodynamiska effekten består av inducering av diarré. Tarmarna töms och sköljs. I den färdiga lösningen föreligger elektrolyterna i balanserade koncentrationer, så att absorption och sekretion av vätska och elektrolyter i mag-tarmkanalen i huvudsak kompenserar varandra, varför nettoflödet blir nära noll. Tillsatsen av högmolekylär makrogol ger en isoosmolär koncentration med ungefär samma partikelkoncentration som plasma. Detta förhindrar signifikant vätskeutbyte mellan mag-tarmkanalens lumen och det vaskulära rummet. Kroppens elektrolyt- och vätskebalans påverkas praktiskt taget inte alls, på grund av denna jämvikt och osmolaritet.

Farmakokinetik

Makrogol 3350 är en inert substans, med endast minimal absorption under passagen genom mag-tarmkanalen och som inte metaboliseras. En minimal mängd makrogol 3350, <1% av den tillförda dosen, utsöndras i urin.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska studier har visat att makrogol 3350 inte har någon signifikant toxisk potential.

Två studier avseende teratogenicitet, en på råtta och en på kanin, har gjorts. Makrogol 3350 tillfördes peroralt i doser på upp till 2 000 mg/kg kroppsvikt, hos råttor mellan dag 6 och dag 16 av dräktighetstiden samt hos kaninerna mellan

dag 6 och 18 av dräktighetstiden. Ingen av studierna visar tecken på maternotoxiska eller teratogena effekter för doser på upp till den maximala dosen på 2 000 mg/kg kroppsvikt. Indirekta embryofetala effekter har observerats hos kaniner vid maternellt toxiska nivåer, men kaniner är en djurart känslig för effekterna av GI-verkande ämnen och studierna genomfördes under överdrivna förhållanden med administrering av höga dosvolymer som inte är kliniskt relevanta.


Det finns långtidsstudier på djur avseende toxicitet och karcinogenicitet med makrogol 3350. Resultat från dessa och andra toxicitetsstudier där höga nivåer av oralt administrerade doser av högmolekylära makrogoler har använts påvisar säkerhet vid den rekommenderade dosen.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje dospåse innehåller följande aktiva substanser:

Makrogol 3350: 105,000 g

Natriumklorid: 2,800 g

Natriumvätekarbonat: 1,430 g

Kaliumklorid: 0,370 g


Innehållet av elektrolytjoner för en dospåse efter beredning i 1000 ml lösning motsvarar:

Natrium 65 mmol/l

Klorid 53 mmol/l

Vätekarbonat 17 mmol/l

Kalium 5 mmol/l


Förteckning över hjälpämnen

  • Sackarinnatrium

  • Apelsinarom

  • Citron-limearom

  • Vattenfri kolloidal kiseldioxid

Apelsinarom

(Apelsinarom innehåller: smakprodukter, smakämnen, naturliga smakämnen, maltodextrin, gummi arabicum (E414), alfa-tokoferol (E307)).

Citron-limearom

(Citron-limearom innehåller: naturliga smakprodukter, naturliga smakämnen, maltodextrin, gummi arabicum (E414), citronsyra (E330))).

Blandbarhet

Inga andra lösningar eller tillsatser (särskilt inte socker eller smakämnen som är oförenliga med Vistaprep-lösning) bör tillföras Vistaprep oral lösning, eftersom detta kan leda till en förändring av osmolariteten eller elektrolytsammansättning eller utvecklingen av explosiva gasblandningar i tarmen orsakad av tarmbakteriers nedbrytning av tillsatta tillsatser.

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för kaliumklorid är framtagen av företaget Vifor Pharma för Endofalk

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Miljöinformationen för natriumklorid är framtagen av företaget Vifor Pharma för Endofalk

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Miljöinformationen för natriumvätekarbonat är framtagen av företaget Vifor Pharma för Endofalk

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner

och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Pulver: 3 år.


Färdigberedd lösning: Förvaras vid högst 25°C i 3 timmar eller förvaras i kylskåp

(2oC-8oC) i 48 timmar.


Kassera eventuell kvarvarande oral lösning som inte konsumeras inom 48 timmar.


Särskilda förvaringsanvisningar

Pulver: Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Förvaringsanvisningar för färdigberedd lösning, se avsnitt Hållbarhet.


Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Beredning av lösningen

Bered den nästan färglösa och lätt opalescenta lösningen direkt före användning. Innehållet i en dospåse löses upp i 1000 ml ljummet vatten. Den färdigberedda lösningen kan placeras i kylskåp efter beredning för nedkylning då den smakar bättre om den dricks kyld.


Inga särskilda anvisningar för destruktion. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Pulver till oral lösning Vitt pulver
4 dospåsar dospåse, 122:33, F

Hitta direkt i texten
Av