Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Halzin Honung & Citron

Apofri

Sugtablett
(Gula, runda tabletter med honung/citronsmak, diameter på 19 mm.)

Antiseptikum

ATC-kod: R02AA03
Läkemedel från Apofri omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Halzin Honung & Citron sugtablett ;

Halzin Jordgubb sugtablett

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-08-13

Indikationer

Lindriga infektioner i munhåla och svalg (”ont i halsen”).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnittet Innehåll.

Dosering

Använd den lägsta dos och den kortaste möjliga behandlingstid, som behövs för att lindra symtomen.


Dosering

Vuxna och barn från 12 år: 1 sugtablett ska vid behov långsamt smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter.


Äldre: Ingen dosjustering är nödvändig.


Administreringssätt

För oral användning. Ska långsamt smälta i munnen.

Varningar och försiktighet

Överskrid inte den rekommenderade dosen. Sugtabletten skall inte ges till små barn eftersom den kan medföra kvävningsrisk.

Innehåller isomalt och maltitol som kan ha en något laxerande effekt vid intag av många sugtabletter. Patienter med följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans.


Halzin Honung & Citron innehåller para-orange (E110), som kan ge allergiska reaktioner.

Halzin Jordgubb innehåller nykockin (E124), som kan ge allergiska reaktioner.


Vid ihållande symtom eller hög feber bör patienten kontakta en läkare.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Säkerheten för Halzin sugtabletter under graviditet är inte helt etablerad, men förväntas inte utgöra en fara. Som för alla läkemedel bör försiktighet iakttas under graviditet och läkarens råd sökas om nödvändigt.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol eller deras metaboliter utsöndras i bröstmjölken. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Försiktighet ska därför iakttas vid amning.

Fertilitet

Det finns inga data om effekten på fertilitet.

Trafik

Halzin sugtablett har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar som har associerats till 2,4-diklorobensylalkohol och amylmetakresol är sammanställda här nedan enligt organsystem och frekvens.


Biverkningsfrekvenserna har kategoriserats enligt följande:

Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100 till <1/10), Mindre vanliga (≥1/1,000 till <1/100), Sällsynta (≥1/10,000 till <1/1,000) och mycket sällsynta (<1/10,000), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem


Frekvens

Biverkningar

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Överkänslighetsreaktioner, inklusive exantem, urtikaria, pruritus angioödem och anafylaktisk reaktion.

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens

Buksmärtor, illamående och orala besvär.

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Hudutslag


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Möjliga reaktioner vid överdos är gastrointestinalt obehag.

Behandlingen bör vara symptomatisk.

Farmakodynamik

2,4-diklorobensylalkohol och amylmetakresol har antiseptiska, antibakteriella, antimykotiska och antivirala egenskaper.


Det finns inga belägg för resistensutveckling mot Halzin.


Smärtlindring 5 minuter efter intag har noterats i kliniska studier med kvarstående effekt i ca 2 timmar.

Farmakokinetik

Studier som beskriver systemisk exponering av 2,4-diklorobensylalkohol och amylmetakresol efter intag av sugtabletter saknas.

Efter en enkeldos av sugtabletter uppnåddes maximala koncentrationer av 2,4-diklorobensylalkohol och amylmetakresol i saliv efter 3-4 minuters sugande på sugtabletten. Kvantifierbara mängder av de aktiva innehållsämnena kunde påvisas i upp till 20–30 minuter efter intag av sugtabletten.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

En sugtablett innehåller: 2,4- diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg.

Hjälpämnen med känd effekt: Isomalt 1830 mg, maltitol 458 mg


Halzin Honung & Citron

Pepparmintsolja

Kinolingult (E104)

Sackarin (E954)

Vinsyra (E334)

Para-orange (E110)

Citronarom

Honungsarom

Isomalt (E953)

Maltitol (E965)


Halzin Jordgubb

Sackarin (E954)

Vinsyra (E334)

Nykockin (E124)

Jordgubbsarom

Isomalt (E953)

Maltitol (E965)

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Halzin Honung & Citron sugtabletterna är gula och runda med honung/citronsmak med en diameter på 19 mm.

Halzin Jordgubb sugtabletterna är rosa och runda med jordgubbssmak med en diameter på 19 mm.

Förpackningsinformation

HALZIN HONUNG & CITRON
Sugtablett Gula, runda tabletter med honung/citronsmak, diameter på 19 mm.
24 dos(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

HALZIN JORDGUBB
Sugtablett Rosa, runda tabletter med jordgubbssmak, diameter på 19 mm
24 dos(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av